40/1963 Sb., o náhradě škod způsobených exhalacemi socialistickým zemědělským a lesním organizacím

Schválený:
40/1963 Sb.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 16. května 1963
o náhradě škod způsobených exhalacemi socialistickým zemědělským a lesním organizacím
Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, a zákona č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži:
 
§ 1
Úvodní ustanovení
Zájem socialistické společnosti na stálém rozvoji zemědělské výroby a lesního hospodářství i zásada spolupráce socialistických organizací vyžadují, aby průmyslové podniky v součinnosti se zemědělskými a lesními organizacemi, národními výbory a výrobními zemědělskými správami prováděly účinná opatření k omezení škod vznikajících unikáním plynných a tuhých látek z provozu průmyslových podniků (dále jen "exhalace"). Škody, které vznikají socialistickým zemědělským a lesním organizacím proto, že nedošlo k takovým opatřením, se uhrazují podle dalších ustanovení této vyhlášky.
 
§ 2
Vymezení povinností k úhradě škody
(1) Průmyslový podnik, který způsobil exhalacemi škodu socialistické zemědělské nebo lesní organizaci, je povinen škodu nahradit bez zřetele na zavinění. Nahrazuje se to, oč se majetek poškozené organizace zmenšil.
(2) U škod, k nimž došlo v důsledku exhalací na lesních porostech, se jednotným zemědělským družstvům a státním lesním organizacím nahrazuje podle předchozího odstavce ztráta na produkci existující v době těžby a zvýšení těžebních, dopravních a zalesňovacích nákladů způsobené předčasnou nebo rozptýlenou těžbou.
(3) Jednotným zemědělským družstvům se u škod na zemědělských kulturách nahrazuje i to, čeho by při správném obdělání a ošetření a při sklizni provedené v agrotechnických lhůtách nebo při jiném využití zemědělské kultury (například pastvou) dosáhla, kdyby nedošlo k nepříznivým účinkům exhalací. To platí obdobně pro náhradu škod v živočišné výrobě; nehradí se však snížení užitkovosti a uhynutí zvířat vyvolané zkrmováním exhalacemi znehodnocené píce.
(4) Poškozené organizaci se dále nahrazují náklady, které účelně vynaložila ke snížení škody, pokud nebyly uhrazeny podle ustanovení předchozích odstavců.
 
§ 3
Součinnost státních orgánů a poškozených organizací
(1) Orgány plánující zemědělskou výrobu a lesní hospodářství jsou povinny při stanovení výrobního zaměření socialistických zemědělských a lesních organizací přihlížet k nepříznivým účinkům exhalací.
(2) Okresní národní výbory a výrobní zemědělské správy dbají, aby v zemědělské výrobě a v lesním hospodářství byla prováděna opatření, kterými by škodlivé účinky exhalací byly sníženy, popřípadě odvráceny. Za tím účelem dávají socialistickým zemědělským a lesním organizacím pokyny k uplatnění takového způsobu hospodaření a výrobních postupů, jimiž se rozsah škod způsobených exhalacemi snižuje (k pěstování určitých plodin a chovu hospodářských zvířat, k používání vhodné agrotechniky, způsobu hnojení, k úpravě krmiv apod.) a zejména usměrňují umístění zemědělských kultur tak, aby méně odolné kultury byly pěstovány v honech, kde účinky exhalací působí méně škodlivě.
(3) Zemědělské a lesní organizace jsou povinny učinit účelná opatření, aby škody způsobené exhalacemi byly pokud možno zmírněny, zejména přihlížet k pokynům okresního národního výboru a výrobní zemědělské správy.
 
§ 4
Odpovědnost několika průmyslových podniků
Způsobilo-li škodu exhalacemi několik průmyslových podniků, odpovídají za ni podle poměru, v jakém škodu způsobily. Nedá-li se tento poměr zjistit, odpovídají stejným dílem.
 
§ 5
Zjišťování škod
Socialistické zemědělské a lesní organizace ve spolupráci s průmyslovými podniky a za součinnosti národních výborů a výrobních zemědělských správ průběžně zjišťují škodlivé účinky exhalací a ostatní skutečnosti (stav kultury, správné obdělání, zejména dodržení agrotechnických lhůt atd.) rozhodné pro spolehlivé zjištění škody a jejího rozsahu podle směrnic ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, vydaných ve spolupráci se zúčastněnými ústředními orgány. Okresní národní výbory a výrobní zemědělské správy vedou zúčastněné organizace ke spolupráci a působí k tomu, aby nebyly uplatňovány spekulační nároky na náhradu škody a aby odůvodněné nároky byly smírně vyřízeny.
 
§ 6
Rozhodování sporů
Spory o náhradu škody podle této vyhlášky, i když poškozenou organizací je jednotné zemědělské družstvo, rozhoduje hospodářská arbitráž.
Závěrečná ustanovení
 
§ 7
Ustanovení této vyhlášky platí pro náhradu škod způsobených exhalacemi průmyslových podniků socialistickým zemědělským a lesním organizacím, které vznikly za její účinnosti. Ve věcech, které vyhláška neupravuje odchylně, platí ustanovení zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, zejména i ustanovení o zániku práva na náhradu škody.
 
§ 8
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1963.
Široký v. r.

Související dokumenty