234/2004 Sb., o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků

Schválený:
234/2004 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. dubna 2004,
o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 21 odst. 9 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon"):
 
§ 1
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba může se souhlasem ministerstva v souladu s § 20 odst. 8 zákona použít při označování nebezpečného chemického přípravku (dále jen "přípravek") název, který identifikuje nejdůležitější funkční chemické skupiny nebo alternativní název1) (dále jen "alternativní název"), pro nebezpečnou chemickou látku (dále jen "látka") v něm obsaženou a klasifikovanou podle § 2 odst. 5 zákona jako
a) dráždivá s výjimkou látek obsažených v přípravcích s přiřazenou standardní větou označující specifickou rizikovost (R-větou) "Nebezpečí vážného poškození očí" nebo dráždivá v kombinaci s jednou nebo několika následujícími nebezpečnými vlastnostmi: výbušný, oxidující, extrémně hořlavý, vysoce hořlavý, hořlavý nebo nebezpečný pro životní prostředí, nebo jako
b) zdraví škodlivá nebo zdraví škodlivá v kombinaci s jednou nebo několika následujícími nebezpečnými vlastnostmi: výbušný, oxidující, extrémně hořlavý, vysoce hořlavý, hořlavý, dráždivý nebo nebezpečný pro životní prostředí.
(2) Pokud je látka podle odstavce 1 součástí několika přípravků, postačuje jediná žádost o použití alternativního názvu podle odstavce 3, pokud tyto přípravky mají stejné nebezpečné látky přítomné ve stejném koncentračním rozmezí a stejnou klasifikaci, označení a stejné očekávané použití. Pro tuto látku se potom ve všech dotčených přípravcích použije stejný alternativní název.
(3) Obsah žádosti o souhlas s použitím alternativního názvu v označení nebezpečného přípravku je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.
 
§ 2
(1) Alternativní název vychází z názvu skupin látek, které jsou v souladu se Seznamem podle § 3 odst. 7 písm. a) zákona (dále jen "Seznam") definovány jako
a) anorganické nebo organické látky, jejichž vlastnosti jsou určeny tím, že mají jako hlavní charakteristiku stejný chemický prvek; název skupiny je odvozen od názvu tohoto chemického prvku; tyto skupiny jsou stejně jako v Seznamu identifikovány atomovými čísly chemického prvku (001 až 103),
b) organické látky, jejichž vlastnosti jsou určeny tím, že mají jako hlavní charakteristiku stejné funkční skupiny; název skupiny je odvozen od názvu funkční skupiny; tyto skupiny jsou stejně jako v Seznamu identifikovány konvenčními čísly (601 až 650); v některých případech jsou přidány podskupiny, v nichž jsou seskupeny látky se společným specifickým charakterem.
(2) Zvolený alternativní název musí
a) poskytovat dostatek informací pro přijetí nezbytných zdravotních a bezpečnostních opatření na pracovišti a pro zabezpečení minimalizace rizika při zacházení s přípravkem,
b) na obalu být shodně uveden s názvem uvedeným v bezpečnostním listu podle zvláštního právního předpisu.2)
(3) Při stanovení alternativního názvu se nejprve identifikují funkční skupiny a chemické prvky přítomné v molekule určité látky a potom se určí rozsah, v kterém se nejdůležitější funkční skupiny a chemické prvky budou brát při tvorbě názvu v úvahu. Funkční skupiny a prvky, které se mohou brát v úvahu, jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.
(4) Příklady tvorby alternativních názvů jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky.
 
§ 3
(1) Obsah žádosti o výjimku v balení a označování nebezpečných látek a přípravků podle § 21 odst. 7 zákona je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.
(2) Ministerstvo povolí výjimku v balení a označování nebezpečných látek a přípravků, pokud
a) žádost vyhovuje požadavkům uvedeným v § 21 odst. 7 zákona,
b) jsou v označení použity výstražné symboly nebezpečí, označení specifické rizikovosti a pokyny pro bezpečné zacházení uvedené ve zvláštním právním předpisu.3)
 
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.
Příl.1
Obsah žádosti o souhlas s použitím alternativního názvu látky obsažené v nebezpečném přípravku
Žádost o udělení souhlasu s použitím alternativního názvu látky obsažené v nebezpečném přípravku obsahuje:
1. Identifikace žadatele
- obchodní firma (název) osoby zodpovědné za uvedení přípravku na trh
- sídlo nebo místo podnikání
- telefon, fax, e-mail
- IČO
2. Identifikace látky, pro kterou se navrhuje alternativní název. - číslo CAS
- číslo Einecs
- název chemické látky podle mezinárodního názvosloví
- klasifikace látky
- navrhované alternativní označení.
3. Zdůvodnění použití alternativního názvu
4. Obchodní název přípravku
5. Informaci, zda je obchodní název stejný pro celé Evropské společenství. Pokud není, specifikaci názvu v jednotlivých členských zemích.
6. Složení přípravku uvedené v bezpečnostním listu podle zvláštního právního předpisu1)
7. Klasifikace přípravku podle § 2 odst. 5 zákona
8. Označení přípravku podle § 20 odst. 5 zákona
9. Zamýšlené použití přípravku
10. Bezpečnostní list podle § 23 zákona
Příl.2
Funkční skupiny a chemické prvky, které se berou v úvahu při výběru alternativního názvu
-------------------------------------------------------------------
Číslo    Skupina/podskupina
skupiny
-------------------------------------------------------------------
    001     Sloučeniny vodíku
        Hydridy
-------------------------------------------------------------------
002     Sloučeniny helia
-------------------------------------------------------------------
003     Sloučeniny lithia
-------------------------------------------------------------------
004     Sloučeniny beryllia
-------------------------------------------------------------------
005     Sloučeniny boru
       Borany
       Boritany
-------------------------------------------------------------------
006     Sloučeniny uhlíku
       Karbamáty
       Anorganické sloučeniny uhlíku
       Soli kyanovodíku
       Močovina a její deriváty
-------------------------------------------------------------------
007     Sloučeniny dusíku
       Kvarterní amoniové soli
       Kyselé dusíkaté sloučeniny
       Dusičnany
       Dusitany
-------------------------------------------------------------------
008     Sloučeniny kyslíku
-------------------------------------------------------------------
009     Sloučeniny fluoru
       Anorganické fluoridy
-------------------------------------------------------------------
010     Sloučeniny neonu
-------------------------------------------------------------------
011     Sloučeniny sodíku
-------------------------------------------------------------------
012     Sloučeniny hořčíku
       Organokovové sloučeniny hořčíku
-------------------------------------------------------------------
013     Sloučeniny hliníku
       Organokovové sloučeniny hliníku
-------------------------------------------------------------------
014     Sloučeniny křemíku
       Silikony
       Křemičitany
-------------------------------------------------------------------
015     Sloučeniny fosforu
       Kyselé sloučeniny fosforu
       Fosfoniové sloučeniny
       Estery kyseliny fosforečné
       Fosforečnany
       Fosforitany
       Amidy kyseliny fosforečné a jejich deriváty
-------------------------------------------------------------------
016     Sloučeniny síry
       Kyselé sloučeniny síry
       Merkaptany
       Sírany
       Siřičitany
-------------------------------------------------------------------
017     Sloučeniny chloru
       Chlorečnany
       Chloristany
-------------------------------------------------------------------
018     Sloučeniny argonu
-------------------------------------------------------------------
019     Sloučeniny draslíku
-------------------------------------------------------------------
020     Sloučeniny vápníku
-------------------------------------------------------------------
021     Sloučeniny skandia
-------------------------------------------------------------------
022     Sloučeniny titanu
-------------------------------------------------------------------
023     Sloučeniny vanadu
-------------------------------------------------------------------
024     Sloučeniny chromu
       Sloučeniny chromu (VI)
-------------------------------------------------------------------
025     Sloučeniny manganu
-------------------------------------------------------------------
026     Sloučeniny železa
-------------------------------------------------------------------
027     Sloučeniny kobaltu
-------------------------------------------------------------------
028     Sloučeniny niklu
-------------------------------------------------------------------
029     Sloučeniny mědi
-------------------------------------------------------------------
030     Sloučeniny zinku
       Organokovové sloučeniny zinku
-------------------------------------------------------------------
031     Sloučeniny gallia
-------------------------------------------------------------------
032     Sloučeniny germania
-------------------------------------------------------------------
033     Sloučeniny arsenu
-------------------------------------------------------------------
034     Sloučeniny selenu
-------------------------------------------------------------------
035     Sloučeniny bromu
-------------------------------------------------------------------
036     Sloučeniny kryptonu
-------------------------------------------------------------------
037     Sloučeniny rubidia
-------------------------------------------------------------------
038     Sloučeniny stroncia
-------------------------------------------------------------------
039     Sloučeniny yttria
-------------------------------------------------------------------
040     Sloučeniny zirkonia
-------------------------------------------------------------------
041     Sloučeniny niobu
-------------------------------------------------------------------
042     Sloučeniny molybdenu
-------------------------------------------------------------------
043     Sloučeniny technecia
-------------------------------------------------------------------
044     Sloučeniny ruthenia
-------------------------------------------------------------------
045     Sloučeniny rhodia
-------------------------------------------------------------------
046     Sloučeniny palladia
-------------------------------------------------------------------
047     Sloučeniny stříbra
-------------------------------------------------------------------
048     Sloučeniny kadmia
-------------------------------------------------------------------
049     Sloučeniny india
-------------------------------------------------------------------
050     Sloučeniny cínu
       Organokovové sloučeniny cínu
-------------------------------------------------------------------
051     Sloučeniny antimonu
-------------------------------------------------------------------
052     Sloučeniny telluru
-------------------------------------------------------------------
053     Sloučeniny jodu
-------------------------------------------------------------------
054     Sloučeniny xenonu
-------------------------------------------------------------------
055     Sloučeniny cesia
-------------------------------------------------------------------
056     Sloučeniny barya
-------------------------------------------------------------------
057     Sloučeniny lanthanu
-------------------------------------------------------------------
058     Sloučeniny ceru
-------------------------------------------------------------------
059     Sloučeniny praseodymu
-------------------------------------------------------------------
060     Sloučeniny neodymu
-------------------------------------------------------------------
061     Sloučeniny promethia
-------------------------------------------------------------------
062     Sloučeniny samaria
-------------------------------------------------------------------
063     Sloučeniny europia
-------------------------------------------------------------------
064     Sloučeniny gadolinia
-------------------------------------------------------------------
065     Sloučeniny terbia
-------------------------------------------------------------------
066     Sloučeniny dysprosia
-------------------------------------------------------------------
067     Sloučeniny holmia
-------------------------------------------------------------------
068     Sloučeniny erbia
-------------------------------------------------------------------
069     Sloučeniny thulia
-------------------------------------------------------------------
070     Sloučeniny ytterbia
-------------------------------------------------------------------
071     Sloučeniny lutecia
-------------------------------------------------------------------
072     Sloučeniny hafnia
-------------------------------------------------------------------
073     Sloučeniny tantalu
-------------------------------------------------------------------
074     Sloučeniny wolframu
-------------------------------------------------------------------
075     Sloučeniny rhenia
-------------------------------------------------------------------
076     Sloučeniny osmia
-------------------------------------------------------------------
077     Sloučeniny iridia
-------------------------------------------------------------------
078     Sloučeniny platiny
-------------------------------------------------------------------
079     Sloučeniny zlata
-------------------------------------------------------------------
080     Sloučeniny rtuti
       Organokovové sloučeniny rtuti
-------------------------------------------------------------------
081     Sloučeniny thallia
-------------------------------------------------------------------
082     Sloučeniny olova
       Organokovové sloučeniny olova
-------------------------------------------------------------------
083     Sloučeniny bismutu
-------------------------------------------------------------------
084     Sloučeniny polonia
-------------------------------------------------------------------
085     Sloučeniny astatu
-------------------------------------------------------------------
086     Sloučeniny radonu
-------------------------------------------------------------------
087     Sloučeniny francia
-------------------------------------------------------------------
088     Sloučeniny radia
-------------------------------------------------------------------
089     Sloučeniny aktinia
-------------------------------------------------------------------
090     Sloučeniny thoria
-------------------------------------------------------------------
091     Sloučeniny protaktinia
-------------------------------------------------------------------
092     Sloučeniny uranu
-------------------------------------------------------------------
    093     Sloučeniny neptunia
-------------------------------------------------------------------
094     Sloučeniny plutonia
-------------------------------------------------------------------
095     Sloučeniny americia
-------------------------------------------------------------------
096     Sloučeniny curia
-------------------------------------------------------------------
097     Sloučeniny berkelia
-------------------------------------------------------------------
098     Sloučeniny kalifornia
-------------------------------------------------------------------
099     Sloučeniny einsteinia
-------------------------------------------------------------------
100     Sloučeniny fermia
-------------------------------------------------------------------
101     Sloučeniny mendelevia
-------------------------------------------------------------------
102     Sloučeniny nobelia
-------------------------------------------------------------------
103     Sloučeniny lawrencia
-------------------------------------------------------------------
601     Uhlovodíky
       Alifatické uhlovodíky
       Aromatické uhlovodíky
       Alicyklické uhlovodíky
       Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)
-------------------------------------------------------------------
602     Halogenované uhlovodíky*)
       Halogenované alifatické uhlovodíky*)
       Halogenované aromatické uhlovodíky*)
       Halogenované alicyklické uhlovodíky*)
       -------------------------------------
       *) Specifikují  se  podle  skupiny  odpovídající
         příslušnému halogenu
-------------------------------------------------------------------
603     Alkoholy a jejich deriváty
       Alifatické alkoholy
       Aromatické alkoholy
       Alicyklické alkoholy
       Alkanolaminy
       Epoxidové deriváty
       Ethery
       Glykolethery
       Glykoly a polyoly
-------------------------------------------------------------------
604     Fenoly a jejich deriváty
       Halogenované deriváty fenolů*)
       --------------------------------
      *) Specifikují se podle skupiny, která odpovídá
        příslušnému halogenu
-------------------------------------------------------------------
605     Aldehydy a jejich deriváty
       Alifatické aldehydy
       Aromatické aldehydy
       Alicyklické aldehydy
       Alifatické acetaly
       Aromatické acetaly
       Alicyklické acetaly
-------------------------------------------------------------------
606     Ketony a jejich deriváty
       Alifatické ketony
       Aromatické ketony*)
       Alicyklické ketony
       -------------------
       *) Včetně chinonů
-------------------------------------------------------------------
607     Organické kyseliny a jejich deriváty
       Alifatické kyseliny
       Halogenované alifatické kyseliny*)
       Aromatické kyseliny
       Halogenované aromatické kyseliny*)
       Alicyklické kyseliny
       Halogenované alicyklické kyseliny*)
       Anhydridy alifatických kyselin
       Anhydridy halogenovaných alifatických kyselin*)
       Anhydridy aromatických kyselin
       Anhydridy halogenovaných aromatických kyselin*)
       Anhydridy alicyklických kyselin
       Anhydridy halogenovaných alicyklických kyselin*)
       Soli alifatických kyselin
       Soli halogenovaných alifatických kyselin*)
       Soli aromatických kyselin
       Soli halogenovaných aromatických kyselin*)
       Soli alicyklických kyselin
       Soli halogenovaných alicyklických kyselin*)
       Estery alifatických kyselin
       Estery halogenovaných alifatických kyselin*)
       Estery aromatických kyselin
       Estery halogenovaných aromatických kyselin*)
       Estery alicyklických kyselin
       Estery halogenovaných alicyklických kyselin*)
       Estery glykoletheru
       Akryláty
       Methakryláty
       Laktony
       Acylhalogenidy
       -----------------------------------------
       *) Specifikují se podle skupiny odpovídající příslušnému
         halogenu
-------------------------------------------------------------------
608     Nitrily a jejich deriváty
-------------------------------------------------------------------
609     Nitrosloučeniny
-------------------------------------------------------------------
610     Chlorované nitrosloučeniny
-------------------------------------------------------------------
611     Azoxysloučeniny a azosloučeniny
-------------------------------------------------------------------
612     Aminosloučeniny
       Alifatické aminy a jejich deriváty
       Alicyklické aminy a jejich deriváty
       Aromatické aminy a jejich deriváty
       Anilin a jeho deriváty
       Benzidin a jeho deriváty
-------------------------------------------------------------------
613     Heterocyklické báze a jejich deriváty
       Benzimidazol a jeho deriváty
       Imidazol a jeho deriváty
       Pyrethrinoidy
       Chinolin a jeho deriváty
       Triazin a jeho deriváty
       Triazol a jeho deriváty
-------------------------------------------------------------------
614     Glykosidy a alkaloidy
       Alkaloidy a jejich deriváty
       Glykosidy a jejich deriváty
-------------------------------------------------------------------
615     Kyanáty a isokyanáty
       Kyanáty
       Isokyanáty
-------------------------------------------------------------------
616     Amidy a jejich deriváty
       Acetamid a jeho deriváty
       Anilidy
-------------------------------------------------------------------
617     Organické peroxidy
-------------------------------------------------------------------
647     Enzymy
-------------------------------------------------------------------
648     Dehtochemické produkty
       Alkalický extrakt
       Anthracenový olej
       Benzin,   z  extrakce   uhlí  rozpouštědlem,
       hydrokrakovaná nafta
       Černouhelný dehet
       Černouhelný olej
       Dehet hnědouhelný
       Dehet hnědouhelný, nízkoteplotní
       Dehtová smola
       Dehtový olej, středněvroucí
       Dehtový olej, vysokovroucí
       Destilát bází
       Destiláty
       Destiláty  (černouhelné),  z  extrakce  kapalným
       rozpouštědlem, primární
       Destiláty (černouhelné), z extrakce rozpouštědlem,
       hydrogenované hydrokrakované, střední frakce
       Destiláty (černouhelné), z extrakce rozpouštědlem,
       hydrogenované, střední frakce
       Destiláty (černouhelné), z extrakce rozpouštědlem,
       hydrokrakované
       Destilované fenoly
       Extrakční  zbytky  (černouhelné),  nízkoteplotní
       černouhelný dehet po alkalické destilaci
       Extrakční zbytky anthracenového oleje
       Extrakční zbytky karbolového oleje
       Extrakční zbytky naftalenového oleje
       Extrakční zbytky pracího oleje
       Extrakt černouhelného dehtu
       Frakce anthracenového oleje
       Karbolový olej
       Koks  (černouhelný  dehet),  smíšená  uhelná
       vysokoteplotní
       Koks (černouhelný dehet), vysokoteplotní dehtová
       smola
       Kyselý extrakt
       Lehký olej
       Methylnaftalenový olej
       Nafta  (černé  uhlí),  extrakce  rozpouštědlem,
       hydrokrakovaná
       Naftalenový olej
       Nízkoteplotní   koks   (černouhelný   dehet),
       vysokoteplotní dehtová smola
       Paliva, dieselová, z extrakce uhlí rozpouštědlem,
       hydrokrakovaná, hydrogenovaná
       Paliva, letecká, z extrakce uhlí rozpouštědlem,
       hydrokrakovaná, hydrogenovaná
       Prací olej
       Primární olej
       Pyrolyzní produkty
       Redestilát dehtové smoly
       Redestilát lehkého oleje, nízkovroucí
       Redestilát lehkého oleje, středněvroucí
       Redestilát lehkého oleje, vysokovroucí
       Redestilát naftalenového oleje
       Redestilát pracího oleje
       Redestilát těžkého anthracenového oleje
       Redestiláty
       Surový benzen
       Surové dehtové báze
       Surové fenoly
       Tepelně zpracované produkty
       Těžký anthracenový olej
       Tuhý zbytek černouhelného dehtu Uhelné kapaliny,
       z extrakce kapalným rozpouštědlem
       Uhelné kapaliny, rozpouštědla z extrakce kapalným
       rozpouštědlem
       Zbytky (černouhelné) z extrakce kapalným rozpouštědlem
       Zbytky z extrakce lehkého oleje, nízkovroucí
       Zbytky z extrakce lehkého oleje, středněvroucí
       Zbytky z extrakce lehkého oleje, vysokovroucí
       Zbytek z extrakce methylnaftalenového oleje
       Zbytek smoly
       Zbytek smoly, oxidovaný
       Zbytek smoly, tepelně zpracovaný
-------------------------------------------------------------------
649     Ropné produkty
       Aromatický extrakt destilátu
       Aromatický extrakt destilátu (dorafinovaný)
       Krakový plynový olej
       Mazivo
       Měkký parafin
       Nerafinovaný nebo středně rafinovaný základový olej
       Nízkovroucí benzinová frakce
       Nízkovroucí modifikovaná benzinová frakce
       Nízkovroucí katalyticky     krakovaná benzinová frakce
       Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzinová frakce
       Nízkovroucí tepelně krakovaná benzinová frakce
       Nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce
       Nízkovroucí benzinová frakce - nespecifikovaná
       Primární petrolej
       Petrolej - nespecifikovaný
       Plynový olej - nespecifikovaný
       Rafinerský plyn
       Surový parafin
       Surová ropa
       Technická vazelina
       Těžký topný olej
       Základový olej - nespecifikovaný
-------------------------------------------------------------------
650     Různé látky
       Tuto skupinu nelze používat. Namísto ní se použijí
       skupiny nebo podskupiny uvedené výše.
------------------------------------------------------------------- 
Příl.3
Příklady tvorby alternativních názvů
1. Jestliže  název  skupiny  nebo  podskupiny  postačuje pro
  charakterizaci chemických prvků  nebo důležitých funkčních
  skupin, zvolí se tento název za skupinový název.

  Příklady:

  - 1,4-dihydroxybenzen
   skupina 604: fenoly a jejich deriváty
   skupinový název: deriváty fenolu

  - butanol
   skupina 603: alkoholy a jejich deriváty
   podskupina: alifatické alkoholy
   skupinový název: alifatický alkohol

  - 2-isopropoxyethanol
   skupina 603: alkoholy a jejich deriváty
   podskupina: glykolethery
   skupinový název: glykolether

  - methakrylát
   skupina 607: organické kyseliny a jejich deriváty
   podskupina: akryláty
   skupinový název: akrylát

2. Jestliže  název skupiny  nebo podskupiny  nepostačuje pro
  charakterizaci chemických prvků  nebo důležitých funkčních
  skupin, utvoří se skupinový název kombinací různých skupinových
  a podskupinových názvů:

  Příklady:

  - chlorbenzen
   skupina 602: halogenované uhlovodíky
   podskupina: halogenované aromatické uhlovodíky
   skupina 017: sloučeniny chloru
   skupinový název: chlorovaný aromatický uhlovodík

  - 2,3,6-trichlorfenyloctová kyselina
   skupina 607: organické kyseliny
   podskupina: halogenované organické kyseliny
   skupina 017: sloučeniny chloru
   skupinový název: chlorovaná aromatická kyselina

  - 1-chlor-1-nitropropan
   skupina 610: chlornitroderiváty
   skupina 601: uhlovodíky
   podskupina: alifatické uhlovodíky
   skupinový název: chlorovaný alifatický uhlovodík

  - tetrapropyl-dithiopyrofosfát
   skupina 015: sloučeniny fosforu
   podskupina: estery kyseliny fosforečné
   skupina 016: sloučeniny síry
   skupinový název: ester kyseliny thiofosforečné

3. U některých prvků, zejména kovů,  se název skupiny nebo
  podskupiny může doplnit slovy "organický" nebo "anorganický".

  Příklady:

  - chlorid rtuťný
   skupina 080: sloučeniny rtuti
   skupinový název: anorganická sloučenina rtuti

  - octan barnatý
   skupina 056: sloučeniny barya
   skupinový název: organická sloučenina barya

  - ethyl-nitrit
   skupina 007: sloučeniny dusíku
   podskupina: dusitany
   skupinový název: organický dusitan

  - dithioničitan sodný
   skupina 016: sloučeniny síry
   skupinový název: anorganická sloučenina síry
Příl.4
Obsah žádosti o výjimku v balení a označování nebezpečných látek a přípravků
Žádost o udělení souhlasu s výjimkou v balení a označování nebezpečných látek a přípravků obsahuje:
1. Identifikace žadatele
- obchodní firma (název)
- sídlo nebo místo podnikání
- telefon, fax, e-mail
- IČO
2. Identifikace látky nebo přípravku,
- název látky nebo obchodní název přípravku
- složení přípravku
- klasifikace
- výstražné symboly nebezpečnosti (písmenné označení)
- standardní věty označující specifickou rizikovost
- standardní pokyny pro bezpečné zacházení
- použití látky nebo přípravku
3. Návrh výjimky v balení a označování a její zdůvodnění
4. Bezpečnostní list podle § 23 zákona
1) Podmínky používání názvu, který identifikuje nejdůležitější funkční chemické skupiny, a alternativního názvu jsou upraveny v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků, ve znění pozdějších předpisů.
2) Bod 2 přílohy k vyhlášce č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku.
3) Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.

Související dokumenty