208/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
208/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 26. června 2009,
kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb. a zákona č. 49/2009 Sb.:
Čl. I
Změna vyhlášky o dokumentaci škol a školských zařízení
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhlášky č. 389/2006 Sb. a vyhlášky č. 226/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písm. f) se za slovo „docházky“ vkládají slova „a způsob jejího plnění“.
2. V § 3 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
3. V § 3 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Při předání údajů podle odstavce 1 uvede právnická osoba své telefonické a faxové spojení a adresu elektronické pošty a dále jméno, popřípadě jména a příjmení fyzické osoby, která údaje připravila k předání.
(5) Údaje podle odstavce 1 se předávají do databáze spravované k tomuto účelu organizací zřizovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“), a to ve formátu, který umožní jejich zpracování v této databázi. Do této databáze mají v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů přístup také krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, které v případech stanovených touto vyhláškou zajišťují přijímání předávaných údajů do databáze. K individuálním údajům v databázi má přístup pouze ministerstvo a organizace zřizovaná ministerstvem.“.
4. § 3a zní:
 
㤠3a
Organizace zřízená ministerstvem anonymizuje osobní údaje zpracovávané podle této vyhlášky, jakmile pomine účel, pro který byly shromážděny, nejpozději však po uplynutí 30 let od jejich prvého zpracování.“.
5. V příloze č. 1 v čl. 1 odst. 1 se slova „příslušnému správnímu úřadu“ nahrazují slovy „do databáze podle § 3 odst. 5“.
6. V příloze č. 1 v čl. 1 odst. 1 písm. b) se slova „do 31. října“ nahrazují slovy „do 15. října“.
7. V příloze č. 1 v čl. 1 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Právnická osoba na základě individuálních údajů, které předala, obdrží z databáze uvedené v § 3 odst. 5 elektronickou formou výpis statistických informací z předaných údajů a zjistí-li ve výpisu nedostatky, zajistí jejich opravu. Poté bez zbytečného odkladu potvrdí ředitel školy výpis statistických informací svým podpisem a následně jej zašle na vědomí krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, je-li škola zřizovaná obcí nebo svazkem obcí.
(4) Individuální údaje se nepředávají o studentech v oborech vzdělání v oblasti bezpečnostně právní činnosti ve vyšších odborných školách zřizovaných Ministerstvem vnitra.“.
8. V příloze č. 1 v čl. 2 odst. 1 písm. f) bodu 1 se za slovo „vzdělání“ vkládají slova „včetně posledního dvojčíslí nebo trojčíslí přiřazeného danému akreditovanému vzdělávacímu programu“.
9. V příloze č. 1 v čl. 5 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „školy“ vkládají slova „ , s výjimkou uvedenou v odstavci 3,“.
10. V příloze č. 1 v čl. 5 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) způsob předchozího vzdělávání žáka,“.
11. V příloze č. 1 v čl. 5 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Údaje podle odstavců 1 a 2 se nepředávají o žácích, kteří se v dané základní škole vzdělávají z důvodu svého pobytu ve zdravotnickém zařízení, při němž je škola zřízena.“.
12. V příloze č. 2 v čl. 1 odst. 3 věta druhá zní:
„Údaje podle čl. 8a se předávají elektronicky nejpozději do 10. června stávajícího školního roku k rozhodnému datu 31. května stávajícího školního roku.“.
13. V příloze č. 2 v čl. 1 odst. 5 se slova „a 26“ zrušují.
14. V příloze č. 2 v čl. 1 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Termíny podle odstavců 3 až 5 platí pro předání agregovaných údajů organizaci zřízené ministerstvem, jde-li o školu nebo školské zařízení zřizované ministerstvem, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o školu nebo školské zařízení zřizované obcí nebo svazkem obcí, a krajskému úřadu, jde-li o ostatní školy a školská zařízení. Organizace a orgány veřejné správy podle věty první ověří úplnost a logickou správnost údajů, a zjistí-li nedostatky, vyzve právnickou osobu, která údaje předala, k nápravě. Při tom poskytuje právnické osobě metodickou podporu. Úplné a správné údaje přijme obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad do databáze podle § 3 odst. 5.“.
15. V příloze č. 2 v čl. 2 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Údaje za uplynulý školní rok:
a) účast dětí, žáků a studentů na plaveckých kurzech, lyžařských kurzech a zotavovacích pobytech organizovaných školou podle druhu školy,
b) kurzy pro získání základního vzdělání a kurzy pro získání základů vzdělání podle druhu školy, počty žáků, kteří úspěšně vykonali zkoušku na závěr kurzu pro získání základního vzdělání, včetně žáků, kteří zkoušku úspěšně vykonali bez předchozího vzdělávání v kurzu pro získání základního vzdělání,
c) prospěchová stipendia, odměny za produktivní činnost a úplaty za vzdělávání podle druhu školy,
d) další vzdělávání ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole.
(2) Údaje za stávající školní rok:
a) počty učitelů podle druhu školy, počty učitelů středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol podle skupin předmětů, počty učitelů cizích jazyků podle vyučovaného jazyka a druhu školy, počty učitelů ve třídách nebo studijních skupinách pro děti, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami podle druhu školy,
b) počty vedoucích pedagogických pracovníků podle druhu školy, počty ostatních pedagogických pracovníků, pracovníků sociální péče,
c) počty studentů v oborech vzdělání v oblasti bezpečnostně právní ve vyšších odborných školách zřizovaných Ministerstvem vnitra,
d) počet učeben podle druhu školy, využití informačních technologií ve výuce.“.
16. V příloze č. 2 v čl. 4 odst. 1 se slova „ , zotavovací pobyty“ zrušují.
17. V příloze č. 2 v čl. 4 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) děti podle státního občanství a cizinci podle režimu pobytu,“.
18. V příloze č. 2 v čl. 5 odst. 1 se slova „ , zotavovací pobyty, doplňující ukazatele“ zrušují.
19. V příloze č. 2 se v čl. 5 odst. 2 na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.
20. V příloze č. 2 se čl. 5 zrušuje.
21. V příloze č. 2 v čl. 7 odst. 1 se písmena b) a c) zrušují.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno b).
22. V příloze č. 2 v čl. 7 odst. 2 se písmeno i) zrušuje.
Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).
23. V příloze č. 2 v čl. 7 odst. 2 písm. i) se slova „písm. d)“ nahrazují slovy „písm. b)“.
24. V příloze č. 2 se čl. 7 zrušuje.
25. V příloze č. 2 v čl. 8 odstavec 1 zní:
„(1) Údaje za uplynulý školní rok: absolventi podle oborů vzdělání, druhu, délky a formy vzdělávání a podle pohlaví.“.
26. V příloze č. 2 se čl. 8 zrušuje.
27. V příloze č. 2 v čl. 8a odst. 1 věta první zní:
„Údaje za stávající školní rok: počty uchazečů přihlášených a přijatých ke vzdělávání do prvního ročníku v denní formě vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení podle oborů vzdělání, druhu a délky vzdělávání a předchozího působiště, počty odevzdaných zápisových lístků v prvním kole přijímacího řízení podle oborů vzdělání, druhu a délky vzdělávání.“.
28. V příloze č. 2 čl. 9 včetně nadpisu zní:
„Čl. 9
Předávání agregovaných údajů o přípravných třídách základní školy a přípravném stupni základní školy speciální
(1) Údaje za uplynulý školní rok: ukončení docházky do přípravného stupně podle pohlaví.
(2) Údaje za stávající školní rok:
a) počet tříd přípravného stupně, děti v přípravném stupni podle ročníku a pohlaví, podle druhu zdravotního postižení,
b) počty přípravných tříd a počty dětí v přípravné třídě podle pohlaví,
c) nově přijaté děti do přípravného stupně,
d) věkové složení dětí v přípravném stupni podle pohlaví,
e) děti podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu.“.
29. V příloze č. 2 v čl. 10 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , cizinci, kteří konali zkoušku z českého jazyka za účelem získání dokladu o znalosti českého jazyka podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky5a), cizinci, kteří tuto zkoušku vykonali úspěšně, a cizinci, kteří tuto zkoušku konali bezúplatně“.
Poznámka pod čarou č. 5a zní:
„5a) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
30. V příloze č. 2 v čl. 10 odst. 2 se za slovo „kurzů“ vkládají slova „ , včetně kurzů českého jazyka“.
31. V příloze č. 2 v čl. 11 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) žáci podle druhu studia, ročníků a uměleckých oborů s vyčleněním cizinců,“.
32. V příloze č. 2 čl. 12 včetně nadpisu zní:
„Čl. 12
Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace střední školy o sportovní přípravě a o třídě zaměřené na výuku tělesné výchovy
Údaje za stávající školní rok: žáci podle sportovních odvětví, evidenční počet trenérů podle sportovních odvětví, počet sportovních tříd a tříd zaměřených na výuku tělesné výchovy, počet žáků v těchto třídách.“.
33. V příloze č. 2 v čl. 15 odst. 2 písm. c) se slova „cizinci podle přístupu ke školským službám,“ zrušují.
34. V příloze č. 2 se čl. 16 zrušuje.
35. V příloze č. 2 v čl. 18 odst. 2 se slova „kteří nemají přístup ke školským službám za týchž podmínek jako státní občané České republiky,“ zrušují.
36. V příloze č. 2 v čl. 19 odst. 2 písm. a) se slova „ , s vyčleněním strávníků s cizím státním občanstvím“ zrušují.
37. V příloze č. 2 čl. 20 písm. b) se slova „podle podmínek přístupu ke školským službám“ zrušují.
38. V příloze č. 2 se část čtvrtá zrušuje.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2009 s výjimkou ustanovení čl. I bodů 13, 24 a 38, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2010, a čl. I bodů 20 a 26, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Ministryně:
PhDr. Kopicová v. r.

Související dokumenty