428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Schválený:
428/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 16. listopadu 2001,
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Změna: 146/2004 Sb.
Změna: 146/2004 Sb. (část)
Změna: 515/2006 Sb.
Změna: 120/2011 Sb.
Změna: 120/2011 Sb. (část)
Změna: 48/2014 Sb.
Změna: 48/2014 Sb. (část)
Změna: 48/2014 Sb. (část)
Změna: 48/2014 Sb. (část)
Změna: 448/2017 Sb.
Změna: 448/2017 Sb. (část)
Změna: 448/2017 Sb. (část)
Změna: 244/2021 Sb.
Změna: 244/2021 Sb. (část)
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), (dále jen "zákon"):
 
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje
a) rozsah a způsob zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací a stanovenou elektronickou podobu, formát a obsah předávaných aktualizací plánu rozvoje,
b) způsob a obsah vedení majetkové evidence vodovodů a kanalizací, jejich provozní evidence a evidence vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích, včetně způsobu předávání vybraných údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací,
c) stanovený formát žádosti o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace a příbuzný obor k oboru vodovody a kanalizace,
d) obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací a pravidla pro jeho zpracování,
e) způsob výpočtu náhrady ztrát při neoprávněném odběru vody nebo neoprávněném vypouštění odpadních vod,
f) technické požadavky na stavbu vodovodů,
g) požadavky na čištění odpadních vod, požadavky na projektovou dokumentaci k čištění odpadních vod, požadavky na výstavbu a provoz čistíren odpadních vod a požadavky na jejich projektovou dokumentaci a požadavky na výstavbu a provoz stokové sítě,
h) ukazatele jakosti surové vody odebírané z povrchových vodních zdrojů nebo z podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou,
i) náležitosti kanalizačního řádu a požadavky na rozbor vzorků odpadních vod,
j) určení množství odebrané vody bez měření,
k) obecné technické podmínky měření množství dodané vody,
l) způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních a srážkových vod do kanalizace bez měření,
m) způsob výpočtu pevné složky vodného a stočného při placení ve dvousložkové formě, členění nákladových položek, jejich obsah, objemové a množstevní položky a jejich podíl při výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné s dosaženou skutečností,
n) obsah a využití technických auditů a bližší podmínky pro zápis odborně způsobilé fyzické osoby do seznamu technických auditorů.
 
§ 1a
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) vodovodním řadem úsek vodovodního potrubí včetně stavební a technologické části objektů určený k plnění určité funkce v systému dopravy vody,
b) přiváděcím řadem vodovodní řad pro dopravu vody mezi hlavními objekty vodovodu (například do úpravny vod, čerpací stanice, vodojemu); zvláštním typem přiváděcího řadu je zásobní řad pro dopravu vody z vodojemu do rozvodné vodovodní sítě,
c) rozvodnou vodovodní sítí soustava vodovodních řadů určená pro dodávání vody k místům jejího odběru; součástí rozvodné vodovodní sítě jsou hlavní řad a rozváděcí řad,
d) stavbou pro úpravu vody soubor objektů a zařízení s technologií pro úpravu vody (úpravna vody); za stavbu pro úpravu vody se pro účely vybraných údajů majetkové nebo provozní evidence považuje i stavba k jímání vody, s případným zařízením na zdravotní zabezpečení vody bez technologie úpravy vody,
e) kanalizační stokou potrubí nebo jiná konstrukce k odvádění odpadních nebo povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod (dále jen "srážková voda"),
f) přiváděcí kanalizační stokou kanalizační stoka k odvádění odpadních nebo srážkových vod do hlavního objektu kanalizace,
g) stokovou sítí síť kanalizačních stok a souvisejících objektů odvádějící odpadní nebo srážkové vody přímo z kanalizačních přípojek do čistíren odpadních vod nebo jiných zařízení na jejich zneškodnění včetně vypouštění nečištěných odpadních vod do vodního recipientu,
h) čistírnou odpadních vod objekty a zařízení sloužící k čištění odpadních vod s mechanickým, biologickým, popřípadě dalším stupněm čištění; za čistírny se nepovažují zařízení pro hrubé předčištění odpadních vod, septiky, žumpy a jednoduchá zařízení s mechanickou funkcí, která nejsou pravidelně sledována a obsluhována,
i) vodou převzatou u vodovodů pitná voda odebraná provozovatelem jednoho vodovodu od jiného provozovatele vodovodu,
j) vodou převzatou u kanalizací odpadní voda odebraná provozovatelem jedné kanalizace od jiného provozovatele kanalizace,
k) vodou předanou u vodovodů pitná voda dodaná provozovatelem jednoho vodovodu jinému provozovateli vodovodu, s výjimkou vody před úpravou nebo před hygienickým zabezpečením,
l) vodou předanou u kanalizací odpadní voda dodaná provozovatelem jedné kanalizace jinému provozovateli kanalizace,
m) odborným zástupcem provozovatele osoba uvedená v povolení krajského úřadu k provozování vodovodu nebo kanalizace (§ 6 zákona),
n) referenční metodou měření stanovení principu nebo postupu při stanovení sledovaných ukazatelů surové povrchové vody.
 
ČÁST DRUHÁ
ROZSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PRŮBĚŽNÉ AKTUALIZACE PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ
(K § 4 odst. 9 zákona)
 
§ 2
zrušen
 
§ 3
(1) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje (dále jen „plán rozvoje“) se zpracovává v tomto rozsahu:
a) zhodnocení současného stavu systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod obcí nebo částí obcí1) na území kraje nebo jeho části, která se určuje ve vztahu k systémům zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod,
b) bilance potřeby pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod v členění na všechny obce nebo jejich části na území kraje,
c) vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod plánovaných pro účely úpravy na pitnou vodu,
d) plán technicky i ekonomicky optimálního rozšíření a obnovy systémů zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod obcí nebo jejich částí v řešeném územním celku,
e) plán zásobování pitnou vodou při vyhlášení krizové situace podle § 21 zákona,
f) ekonomickou část s výpočtem nákladů na realizaci plánů uvedených pod písmeny d) a e),
g) časový rozvrh realizace plánů uvedených pod písmeny d) a e) vyjadřující naléhavost řešení.
(2) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje se aktualizuje v části věnované stávajícímu stavu a v části návrhu na změnu řešení rozvoje v tomto rozsahu:
a) u návrhu obce se aktualizuje ta část plánu rozvoje, která se jí a jejích administrativních částí dotýká v rozsahu podle odstavce 1,
b) u návrhů zahrnujících systémy vodovodů a kanalizací společné pro více obcí na území kraje se aktualizuje ta část plánu rozvoje, která se jich dotýká v rozsahu podle odstavce 1.
 
§ 4
(1) Plán rozvoje a jeho průběžná aktualizace se zpracovává v elektronické podobě v návaznosti na geografický informační systém.
(2) Krajský úřad předává Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“) podle § 4 odst. 8 zákona aktualizace plánu rozvoje prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací v tomto rozsahu:
a) seznam zastupitelstvem kraje schválených aktualizací plánu rozvoje včetně čísla a data příslušných usnesení zastupitelstva kraje,
b) aktualizované popisy systémů vodovodů a kanalizací jednotlivých obcí nebo jejich částí zařazené do schválených aktualizací v úplném rozsahu původních, popřípadě předchozích popisů; úpravy a formáty aktualizovaných popisů jsou uvedeny v příloze č. 21,
c) jednotlivé aktualizované popisy systémů vodovodů a kanalizací obcí nebo jejich částí, ve kterých byl doplněn aktuální stav zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění bez nutnosti jejich projednání podle § 4 odst. 5 zákona, v úplném rozsahu původních, popřípadě předchozích popisů; úpravy a formáty aktualizovaných popisů jsou uvedeny v příloze č. 21,
d) tabulkovou část k aktualizovaným popisům uvedeným v písmenech b) a c) obsahující demografické, bilanční, technické a ekonomické údaje; soubor ve formátu MDB lze vytvořit v elektronické aplikaci poskytnuté ministerstvem pro zpracování plánu rozvoje; struktura souboru je uvedena v příloze č. 21,
e) mapovou část plánu rozvoje obsahující aktualizované zákresy systémů vodovodů a kanalizací v návaznosti na geografický informační systém včetně všech podkladových map ve formátech, ve kterých již byla tato část plánu rozvoje zpracována při jeho pořízení; aktualizovaná mapová část plánu rozvoje území kraje bude předána ministerstvu podle § 4 odst. 8 zákona nebo bude zasláno ministerstvu sdělení, kde je krajským úřadem tato část plánu rozvoje publikována a zpřístupněna.
(3) Obce předávají krajskému úřadu podle § 4 odst. 4 zákona v elektronické podobě návrh aktualizace plánu rozvoje ve stejných formátech a s obsahem, jak jsou uvedeny v ustanoveních odstavce 2 písm. b), c), d) a e).
 
ČÁST TŘETÍ
EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ
(K § 5 odst. 6 zákona)
ODDÍL PRVNÍ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 5
Majetková evidence vodovodů a kanalizací (dále jen "majetková evidence") a provozní evidence vodovodů a kanalizací (dále jen "provozní evidence") se nevztahuje na vodovody a kanalizace uvedené v § 1 odst. 4 zákona.
ODDÍL DRUHÝ
MAJETKOVÁ EVIDENCE
 
§ 6
(1) Obsah předávaných vybraných údajů majetkové evidence je uveden v přílohách č. 1 až 4 a struktura databázového souboru je uvedena v příloze č. 22.
(2) Vybrané údaje z majetkové evidence vykazuje vlastník vodovodu nebo kanalizace odděleně pro:
a) přiváděcí řad a rozvodnou vodovodní síť zásobující minimálně část obce1) a nejvýše celou obec, popřípadě několik sousedících obcí, pokud mezi zastavěným územím nebo zastavitelnou plochou těchto obcí není vzdálenost větší než 200 m,
b) stavby pro úpravu vody nebo stavby k jímání vody,
c) přiváděcí stoku a stokovou síť užívanou minimálně v části obce1),
d) čistírny odpadních vod.
(3) Vlastník vodovodu nebo kanalizace předává vybrané údaje z majetkové evidence tomu vodoprávnímu úřadu podle § 27 zákona, v jehož územní působnosti se vodovod nebo kanalizace nachází; pokud vodovod nebo kanalizace zasahuje do územní působnosti více vodoprávních úřadů, předávají se vybrané údaje z majetkové evidence tomu vodoprávnímu úřadu, v jehož územní působnosti se nachází místo nejvyšší roční spotřeby pitné vody nebo z jehož územní působnosti je odváděno nejvyšší množství odpadních vod.
(4) Vodoprávní úřad předá údaje majetkové evidence zpracované podle § 5 odst. 4 zákona ministerstvu prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací.
(5) Soubor vybraných údajů majetkové evidence na území kraje předává ministerstvo v elektronické podobě krajským úřadům do konce srpna za předcházející kalendářní rok.
ODDÍL TŘETÍ
PROVOZNÍ EVIDENCE
 
§ 7
(1) Obsah předávaných vybraných údajů provozní evidence je uveden v přílohách č. 5 až 8 a struktura databázového souboru je uvedena v příloze č. 22.
(2) Vybrané údaje z provozní evidence vykazuje vlastník vodovodu nebo kanalizace odděleně pro:
a) přiváděcí řady, rozvodnou vodovodní síť zásobující minimálně část obce1) a nejvýše několik obcí, ve kterých je možno jakost vody dodávané touto sítí považovat za přibližně stejnou,
b) stavby pro úpravu vody nebo stavby k jímání vody,
c) přiváděcí kanalizační stoky, stokovou síť odvádějící odpadní a srážkové vody minimálně z části obce,1)
d) čistírny odpadních vod.
(3) Vlastník vodovodu nebo kanalizace předává vybrané údaje z provozní evidence tomu vodoprávnímu úřadu podle § 27 zákona, v jehož územní působnosti se vodovod nebo kanalizace nachází; pokud vodovod nebo kanalizace zasahují do územní působnosti více vodoprávních úřadů, předávají se vybrané údaje z provozní evidence tomu vodoprávnímu úřadu, v jehož územní působnosti se nachází místo nejvyšší roční spotřeby pitné vody nebo z jehož územní působnosti je odváděno nejvyšší množství odpadních vod.
(4) V případě, že více vodovodů nebo kanalizací tvoří funkční celek, ve kterém je možno považovat jakost vody za přibližně stejnou, s jedním provozovatelem ve vlastnictví více osob, předávají se vybrané údaje z provozní evidence vodoprávnímu úřadu za tento funkční celek nebo jeho části. Vybrané údaje z provozní evidence předává vlastník funkčního celku nebo jeho části s nejvyšší roční spotřebou pitné vody nebo s nejvyšším množstvím odváděných odpadních vod.
(5) Záznamy o zdrojích povrchových a podzemních vod využívaných pro úpravu na vodu pitnou dodávanou vodovody se vedou podle jejich názvu, názvu a číselného kódu katastrálního území a identifikačního čísla odběru2), bylo-li přiděleno.
(6) Záznamy o zdrojích povrchových a podzemních vod využívaných pro úpravu na vodu pitnou obsahují údaje o:
a) maximálním měsíčním odběru vody a o odebraném množství vody za rok,
b) povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami,4)
c) kategorii jakosti vody odebírané z povrchových vodních zdrojů nebo z podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou podle § 13 zákona.
(7) Vodoprávní úřad předá údaje provozní evidence zpracované podle § 5 odst. 4 zákona ministerstvu prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací.
(8) Soubor vybraných údajů provozní evidence na území kraje předává elektronicky krajským úřadům ministerstvo do konce srpna za předcházející kalendářní rok.
 
§ 8
Plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody
(1) Plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody (dále jen "plán kontrol jakosti vod") obsahuje tyto části:
a) místa odběrů vzorků v kontrolních profilech technologické linky úpravny vody a v průběhu její dopravy konečnému spotřebiteli,
b) rozsah prováděných rozborů podle sledovaných ukazatelů jakosti v kontrolních profilech technologické linky úpravny vody a v průběhu její dopravy konečnému spotřebiteli,
c) četnost rozborů v jednotlivých kontrolních profilech technologické linky úpravny vody a v průběhu její dopravy konečnému spotřebiteli,
d) postupy odběrů, úpravy vzorků vod a metody jejich rozborů,
e) způsob zpracování výsledků kontrol jakosti vody a jejich evidence.
(2) Technické ukazatele pro plán kontrol jakosti vod jsou uvedeny v příloze č. 9.
(3) Při odběru vzorků vod, včetně jejich konzervace a manipulace s nimi, se postupuje podle normových hodnot.5)
(4) Vzorky pro kontrolu jakosti vod v průběhu výroby pitné vody musí být odebírány tak, aby byly reprezentativní pro jakost během celého roku v příslušném místě odběru.
(5) Při provádění rozborů vyrobené pitné vody na výstupu ze stavby pro úpravu vody se postupuje podle zvláštního právního předpisu5a).
 
§ 9
Plán kontrol míry znečištění odpadních vod a kalů
(1) Plán kontrol míry znečištění odpadních vod obsahuje tyto části:
a) místa odběrů vzorků v kontrolních profilech technologické linky čistírny odpadních vod a výustí odpadních vod bez čištění,
b) rozsah prováděných rozborů podle sledovaných ukazatelů jakosti v kontrolních profilech technologické linky čistírny odpadních vod a výustí odpadních vod bez čištění,
c) četnost rozborů v jednotlivých kontrolních profilech technologické linky čistírny odpadních vod a výustí odpadních vod bez čištění,
d) postupy odběrů, úpravy vzorků a metody rozborů vzorků vod a kalů,
e) způsob zpracování výsledků kontrol míry znečištění odpadních vod a jejich evidence.
(2) Technické ukazatele pro plán kontrol míry znečištění odpadních vod jsou uvedeny v příloze č. 10.
(3) Při odběru vzorků odpadních vod a kalů, včetně jejich konzervace a manipulace, se postupuje podle normových hodnot.7)
(4) Ukazatele míry znečištění odpadních vod se zjišťují postupem odpovídajícím metodám obsaženým v normových hodnotách, při jejichž použití se pro účely této vyhlášky má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Při použití jiné metody musí být prokázáno, že použitá metoda je stejně spolehlivá, například rozhodčí analytická metoda podle zvláštního právního předpisu.7a)
(5) Plán kontrol míry znečištění odpadních vod musí být v souladu se schváleným kanalizačním řádem (§ 14 odst. 3 zákona).
 
§ 10
Výkresová dokumentace vodovodu nebo kanalizace
(1) Výkresová dokumentace vodovodu nebo kanalizace podle § 5 odst. 2 zákona (dále jen "výkresová dokumentace") je zjednodušená dokumentace skutečného provedení vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jejich jednotlivých částí určená pro potřeby obsluhy, údržby, oprav, obnovy a pro zpracování provozního řádu vodovodu nebo kanalizace podle zvláštního zákona.8)
(2) Výkresová dokumentace musí obsahovat:
a) údaje o účelu a místu stavby vodovodu nebo kanalizace (dále jen "stavba"), obchodní firmu, název nebo jméno a sídlo (adresu) vlastníka stavby, parcelní čísla pozemku podle výpisu z katastru nemovitostí s uvedením vlastnických nebo jiných práv k tomuto pozemku a údaje o rozhodnutích o stavbě, a pokud se rozhodnutí nezachovala, alespoň pravděpodobný rok dokončení stavby,
b) technický popis stavby a jejího vybavení,
c) situační výkres a zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby,
d) technické parametry (rozměry objektů, světlosti potrubí, tlakové poměry, materiály včetně jejich opotřebení a netěsností, délky, sklony, výškové kóty dna, odboček, poklopů, staničení šachet, odboček, popis apod.),
e) druh materiálu rozvodu a druh nátěrů nebo výstelek vnitřních stěn potrubí, vodojemů a čistírenských nádrží.
(3) Poloha vodovodu nebo kanalizace se zakresluje v situačních plánech v měřítku 1 : 1000, 1 : 500, popřípadě 1 : 2880. Jejich součástí jsou polohopisné údaje potřebné k vytýčení šachet, armatur, lomových bodů, odboček apod. v souřadnicích nebo vztažných kótách. U nově budovaného nebo obnovovaného vodovodu i kanalizace se výkresová dokumentace zpracovává podle projektové dokumentace upravené na základě zaměření skutečného provedení stavby.
(4) Výkresová dokumentace podle odstavce 1 může být zpracována v digitální formě a průběžně se upravuje v návaznosti na obnovu vodovodů a kanalizací a dále podle skutečností zjištěných při provozování vodovodu nebo kanalizace.
 
§ 11
Provozní deník
(1) Provozní deník a provozní záznamy musí být vedeny tak, aby sloužily provozovateli jako podklad pro operativní rozhodování a vlastníkovi jako doklad o způsobu provozování vodohospodářského majetku. Do provozního deníku se zaznamenávají každodenní provozní záznamy o vodovodu nebo kanalizaci nebo o jejich části, údaje o činnosti obsluhy, včetně událostí, které mohou mít vliv na provozování vodovodu nebo kanalizace, a záznamy o provedených opatřeních, která se týkají provozu vodovodu a vyplývají ze závěrů posouzení rizik32) podle vyhlášky o hygienických požadavcích na pitnou a teplou vodu a kontrolách pitné vody33). Do provozního deníku se zaznamenávají rovněž záznamy osob provádějících kontrolu provozu a odběry vzorků vody a odpadů. V provozu, kde není nutná denní obsluha, se záznamy provádí při každé kontrole nebo provozním zásahu.
(2) Je-li to účelné, lze provozní deník členit na dílčí provozní deníky.
(3) Provozní záznamy podle odstavce 1 mohou být nahrazeny průběžnými počítačovými výstupy automatizované soustavy řízení nebo mohou být vedeny elektronicky. Provozní záznamy se uchovávají po dobu 5 let.
 
ČÁST ČTVRTÁ
STANOVENÝ FORMÁT ŽÁDOSTI O POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO KANALIZACE A PŘÍBUZNÝ OBOR K OBORU VODOVODY A KANALIZACE
(K § 6 odst. 12 a 13 zákona)
 
§ 12
(1) Obsah formuláře žádosti je uveden v příloze č. 11.
(2) Informace krajského úřadu podle § 6 odst. 10 zákona se předává ministerstvu prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací. Formát a struktura aplikace pro evidenci jsou uvedeny v příloze č. 23 k této vyhlášce.
 
§ 12a
nadpis vypuštěn
(1) Za příbuzný obor k oboru vzdělávání obsahově zaměřenému na vodovody a kanalizace se považuje takový obor středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo obor vysokoškolského vzdělání, který je výukou obsahově zaměřen alespoň na 6 z těchto činností:
a) znalost právních předpisů v oboru vodovody a kanalizace,
b) znalost procesů souvisejících s jímáním vody, úpravou vody na vodu pitnou včetně hygienického zabezpečení a dopravy vody,
c) znalost procesů souvisejících s čištěním odpadních vod, kalovým hospodářstvím a sběrem odpadních vod stokovými systémy,
d) znalost právních předpisů souvisejících s tvorbou ceny pro vodné a ceny pro stočné,
e) schopnost vyhodnocení údajů rozboru vody, vymezení možných závad v úpravárenském procesu,
f) schopnost analýzy nedostatků rozvodného systému a ztrát vody v trubní síti,
g) schopnost vyhodnocení údajů rozboru odpadních vod, vymezení základních nedostatků stokového systému a čistírny odpadních vod,
h) schopnost provádět analýzy v oblasti hospodárnosti provozu a tvorby ceny pro vodné a ceny pro stočné,
i) schopnost posouzení záměrů rozvoje z hlediska ekonomiky a dopadů na provozní náklady v oboru vodovodů a kanalizací.
(2) Za příbuzný obor k oboru vzdělávání obsahově zaměřenému na vodovody a kanalizace se považuje rovněž dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, doplněné vzděláním akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zakončeným složením odborných zkoušek, obsahově zaměřených alespoň na 6 z činností podle odstavce 1.
 
ČÁST PÁTÁ
OBSAH PLÁNU FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ, PRAVIDLA PRO JEHO ZPRACOVÁNÍ
(K § 8 odst. 1 a 11 zákona)“.
 
§ 13
(1) Obsahem plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací je
a) vymezení infrastrukturního majetku v členění podle vybraných údajů majetkové evidence v reprodukční pořizovací ceně vypočtené podle příloh č. 1 až 4 k této vyhlášce,
b) vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v procentech opotřebení,
c) uvedení teoretické doby akumulace finančních prostředků,
d) roční potřeba finančních prostředků a její krytí a
e) doklady o čerpání vytvořených finančních prostředků včetně faktur nebo jejich kopií.
(2) Zpracování plánu podle odstavce 1 se provádí podle přílohy č. 18 k této vyhlášce.
(3) Aktualizace plánu podle odstavce 1 se provádí v kalendářním roce následujícím po kalendářním roce, kdy došlo ke změně hodnoty majetku vlastníka podle vybraných údajů majetkové evidence o více než 10 % hodnoty majetku uvedené v plánu financování obnovy, nejdéle však do 10 let od jeho zpracování, popřípadě od jeho poslední aktualizace. Každá provedená aktualizace je součástí původního plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.
(4) Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací musí být zpracován tak, aby sloužil k vytváření rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací. Přehled o tvorbě a čerpání prostředků na obnovu, zpracovaný podle tabulky č. 4 v příloze č. 20 k této vyhlášce, ve vazbě na plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v jednotlivých letech se dokládá v rámci porovnání podle § 36 odst. 5 zákona.
 
§ 13a
zrušen
 
ČÁST ŠESTÁ
ZPŮSOB VÝPOČTU NÁHRADY ZTRÁT PŘI NEOPRÁVNĚNÉM ODBĚRU VODY NEBO NEOPRÁVNĚNÉM VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
(K § 10 odst. 3 zákona)
 
§ 14
(1) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud tak stanoví smlouva uzavřená podle § 8 odst. 2 zákona při výpočtu náhrady ztrát za neoprávněný odběr vody z vodovodu (§ 10 odst. 1 zákona) nebo za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace (§ 10 odst. 2 zákona), posoudí podmínky dodávky vody a vypouštění odpadních vod odběratele. Pokud se nezměnily podmínky odběru, vychází vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel z odběru naměřeného ve srovnatelném období. Nelze-li využít předchozího měření, vychází se ze směrných čísel roční potřeby vody podle přílohy č. 12.
(2) Pokud nelze postupovat podle odstavce 1 věty druhé a třetí, provede provozovatel odborný výpočet podle § 27 a 29. V případech, kde se prokáže odběr nebo vypouštění nesouvisející s druhem a kapacitou činnosti realizované v napojené nemovitosti (např. v čase vymezitelnou neohlášenou havárií přípojky nebo vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace), vypočítává se množství vody ve vazbě na technické možnosti úniku dodávané vody nebo technické možnosti vypouštění vody.
(3) Náhradu ztráty za množství odvedených srážkových vod stanoví vlastník kanalizace, popřípadě provozovatel výpočtem množství podle § 31 odst. 1.
(4) Náhradu ztráty za vypouštění odpadních vod odběratele v rozporu s kanalizačním řádem stanoví vlastník kanalizace, popřípadě provozovatel podle prokázaných vícenákladů způsobených
a) překročením nejvyšší přípustné míry znečištění vypouštěných odpadních vod stanovených v kanalizačním řádu a
b) vlivem přímých následků na kanalizační stoku a na čistírnu odpadních vod.
 
ČÁST SEDMÁ
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU VODOVODŮ
(K § 11 odst. 2 zákona)
 
§ 15
(1) Rozvodná vodovodní síť a potrubí zásobních řadů se navrhuje na maximální hodinovou potřebu vody. Potrubí ostatních vodovodních řadů se navrhuje na maximální denní potřebu vody.
(2) Vodovodní potrubí vodovodu se navrhuje podle normových hodnot.10)
(3) Vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s potrubím užitkové a provozní vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému.
(4) Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa. V odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa.
(5) Při zástavbě do dvou nadzemních podlaží hydrodynamický přetlak v rozvodné síti musí být v místě připojení vodovodní přípojky nejméně 0,15 MPa. Při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25 MPa.
(6) Vodovodní potrubí musí být chráněno proti vnější a vnitřní korozi s ohledem na vlastnosti trubního materiálu, jakost dopravované vody a prostředí, ve kterém bude potrubí uloženo.
(7) Vodovodní potrubí do vnitřního průměru 200 mm se navrhuje v podélném sklonu nejméně 3 ‰, od vnitřního průměru 250 mm do vnitřního průměru 500 mm ve sklonu nejméně 1 ‰ a potrubí vnitřního průměru 600 mm a větším ve sklonu nejméně 0,5 ‰.
(8) Vodoměrná šachta musí být zabezpečena proti vniknutí nečistot, podzemní a povrchové vody a musí být odvětrána a přístupná.
(9) Šachty na vodovodním potrubí musí být provedeny tak, aby armatury v nich umístěné byly dostatečně chráněny před mrazem.
(10) Vodotěsnost vodovodního potrubí se prokazuje tlakovou zkouškou podle normových hodnot.11)
(11) Vodotěsnost vodovodních nádrží se prokazuje zkouškou vodotěsnosti podle normových hodnot.12)
(12) Požadavky na materiály, používané chemikálie a výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou jsou stanoveny vyhláškou o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody34)
(13) Stavba pro úpravu vody se navrhuje podle technických požadavků vycházejících z ukazatelů jakosti surové vody a souladu její kategorie s typem úpravy vody podle přílohy č. 13. Při navrhování a výstavbě stavby pro úpravu vody se postupuje podle technických norem upravujících oblast vodárenství.
 
ČÁST OSMÁ
ODDÍL PRVNÍ
POŽADAVKY NA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VČETNĚ POŽADAVKŮ NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, VÝSTAVBU A PROVOZ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
(K § 12 odst. 1 zákona)
 
§ 16
Pro účely této části se rozumí
a) městskými odpadními vodami splaškové (domovní) odpadní vody nebo směs těchto vod a průmyslových odpadních vod a popřípadě srážkových vod (dále jen "odpadní vody"),
b) splaškovými odpadními vodami odpadní vody z obytných budov a budov, v nichž jsou poskytovány služby, které vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech,
c) aglomerací oblast, v níž jsou obyvatelé nebo hospodářská činnost koncentrovány natolik, že městské odpadní vody jsou shromažďovány a odváděny do městské čistírny odpadních vod nebo do společného místa vypouštění,
d) sběrným systémem systém stok shromažďující a odvádějící odpadní vody,
e) populačním ekvivalentem (jedním ekvivalentním obyvatelem) míra znečištění vyjádřená organickým biologicky odbouratelným zatížením s pětidenní biochemickou spotřebou kyslíku 60 g kyslíku/den,
f) primárním čištěním čištění odpadních vod v prvním stupni fyzikálním nebo chemickým postupem zahrnujícím sedimentaci nerozpuštěných látek nebo další postupy, při kterých se organické biologicky odbouratelné zatížení s pětidenní biochemickou spotřebou kyslíku vstupující vody snižuje před vypouštěním nejméně o 20 % a obsah suspendovaných látek vstupující vody se snižuje nejméně o 50 %,
g) sekundárním čištěním čištění odpadních vod ve druhém stupni postupy zahrnujícími biologické procesy jako aktivace, čištění biologickými filtry nebo jiné rovnocenné procesy,
h) dalším nebo také terciárním stupněm čištění dodatečné způsoby čištění odpadní vody umožňující vyšší stupeň čištění, kterého nelze dosáhnout primárním a sekundárním čištěním,
i) přiměřeným čištěním čištění odpadních vod jakýmkoliv postupem nebo systémem zneškodňování, které zajišťuje ochranu životního prostředí,
j) kalem směs vody a pevných látek oddělená přirozenými nebo umělými procesy z odpadních vod; kalem je také zbytkový kal z čistíren odpadních vod, a to jak zpracovaný, tak nezpracovaný,
k) vodním recipientem každý vodní útvar, do něhož vyúsťují vody nebo odpadní vody.
 
§ 17
(1) Návrh na výstavbu nebo rekonstrukci čistírny odpadních vod (dále jen "návrh") vychází z průzkumu současného a výhledového stavu všech aglomerací, ze kterých mohou přitékat sběrným systémem odpadní vody do čistírny odpadních vod.
(2) Návrh se zpracovává podle podkladů platných k datu, ve kterém má být čistírna odpadních vod plně vytížena.
(3) Při zpracování návrhu jednotlivých technologických objektů čistírny odpadních vod a způsobu čištění se vychází zejména
a) ze splnění požadavků na jakost vyčištěných odpadních vod v souladu s vodním zákonem, požadavky vodoprávního úřadu a požadavky na opětovné použití vyčištěných odpadních vod podle § 38 odst. 11 písm. b) vodního zákona,
b) z požadavků vodoprávního úřadu na ovlivnění vodního recipientu vypouštěním vyčištěných odpadních vod,
c) z komplexního řešení sběrného systému v návaznosti na objekt čistírny odpadních vod,
d) z normových hodnot.15)
(4) Návrh nesmí být na újmu veřejnému zdraví,16) zejména pokud jde o omezení hluku, vibrací a zamezení přenosu infekce.
(5) Při rozhodování mezi více variantami musí návrh řešení vycházet z optimálních investičních a provozních nákladů ve vztahu k požadované jakosti vyčištěných odpadních vod.
(6) Není-li vybudování sběrného systému vhodné proto, že by nepřinesl ekologický užitek nebo by byl neekonomický, použije se přiměřeného čištění dosahujícího téže úrovně ochrany životního prostředí.
(7) Součástí návrhu je
a) stanovení způsobu těžení, odstraňování a využívání nebo zneškodňování všech zachycených odpadních produktů při čištění odpadních vod (shrabky, kal apod.),
b) způsob odvádění odpadních vod vzniklých manipulací na čistírně odpadních vod zpět do čistírenského procesu (např. kalová voda).
 
§ 18
(1) Množství bezdeštných odpadních vod přitékajících do čistírny odpadních vod se stanoví především podle přímého měření se zohledněním budoucího vývoje spotřeby vody nebo podle normových hodnot.15)
(2) U stokové sítě jednotné soustavy se jako maximální přítok do čistírny odpadních vod použije objem zředěných odpadních vod přitékajících do čistírny odpadních vod po odlehčení za poslední odlehčovací komorou před čistírnou odpadních vod.
(3) Přítok odpadních vod přiváděných za deště do biologické části čistírny odpadních vod se navrhuje tak, aby nebyl větší než hodnota 1,2 Qh u čistíren do 5000 ekvivalentních obyvatel a než hodnota 2 Qd - QB u čistíren odpadních vod pro více než 5000 ekvivalentních obyvatel, pokud není odlišně navrhována biologická část, včetně dosazovací nádrže. Jestliže maximální přítok může způsobit přetížení objektů mechanického čištění (česle, lapák písku, usazovací nádrž), navrhne se pro zachycení přítokové vlny za deště vyrovnávací nádrž. Pokud ani tato vyrovnávací nádrž neochrání biologickou část čistírny odpadních vod, navrhne se před technologickým stupněm biologického čištění objekt k odlehčení odpadních vod tak, aby maximální přítok nezpůsobil přetížení objektů biologického čištění a nesnížil tak účinnost čištění odpadních vod.
(4) Znečištění odpadních vod přitékajících do čistírny odpadních vod se stanoví na základě průzkumu s přesně stanovenou metodikou odběrů vzorků, výsledků chemických rozborů odpadních vod a na základě dalších údajů (zejména počtu připojených obyvatel, charakteru a kapacity průmyslové výroby).
(5) Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 je výchozí hodnotou k určení průměrných hodnot přiváděného znečištění v odpadních vodách, podle kterých se navrhují technologické objekty čistírny odpadních vod, ve kterých parametry návrhu obsahují údaj vztažený na den, stáří kalu, produkce kalu, produkce písku, produkce bioplynu apod.
(6) Denní přítok Qv je výchozí hodnotou k navrhování technologických objektů čistírny odpadních vod, u nichž návrhové parametry jsou: hydraulické zatížení, doba zdržení, doba kontaktu, recirkulační poměr apod.
(7) Technologické objekty čistírny odpadních vod podle své funkce musí být posouzeny na maximální hydraulické a látkové zatížení.
(8) V uspořádání čistírny odpadních vod musí být navržen obtok celé čistírny odpadních vod, a pokud možno, obtok a náhradní propojení i u jednotlivých technologických objektů čistírny odpadních vod. Obtoky musí být zajištěny proti zneužití.
(9) Pro navrhování plynového hospodářství čistíren odpadních vod platí normové hodnoty.17)
(10) Pro provoz hygienických zařízení v čistírně odpadních vod musí být k dispozici pitná voda.
(11) Průtoky Q uvedené v odstavcích 3, 5 a 6 jsou stanoveny normovými hodnotami.15)
ODDÍL DRUHÝ
POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, VÝSTAVBU A PROVOZ STOKOVÉ SÍTĚ
 
§ 19
(1) Odvádění odpadních vod18) se navrhuje podle výpočtu množství odpadních vod, výpočtu množství odváděných srážkových vod a systému jednotné nebo oddílné kanalizace.
(2) Při vypracování návrhu a výstavbě stokových sítí se postupuje podle normových hodnot.19)
(3) Stokové sítě se navrhují s ohledem na dlouhodobou životnost stokové sítě, obtížnost sanačních prací a na výhledový stav odkanalizovaného území.
(4) Stoková síť se navrhuje jako gravitační, tlaková, podtlaková nebo jejich kombinace.
(5) Stoky a objekty na stokách se navrhují a provádějí jako vodotěsné konstrukce. Spoje trub musí být vodotěsné.
(6) Vodotěsnost se prokazuje podle normových hodnot.20)
(7) U jednotné stokové sítě musí odlehčovací komory spolehlivě rozdělit návrhový přítok odpadních vod v poměru podle hydrotechnického výpočtu a bezpečně převést návrhový průtok do čistírny odpadních vod. Při stanovení návrhových průtoků a poměru ředění odpadních vod se postupuje podle čl. 4.1.5. a 4.1.6. české technické normy ČSN 75 6262 Odlehčovací komory. Vodoprávní úřad může v rámci řízení o povolení nebo změně stavby jednotné kanalizace v individuálních odůvodněných případech rozhodnout o posouzení odlehčovací komory podle požadavků uvedených v čl. 5 české technické normy ČSN 75 6262 a na základě výsledků požadovat jiný poměr ředění odpadních vod nebo jiné technické řešení odlehčování.
(8) Při stanovení hodnot návrhových průtoků u nově navrhovaných odlehčovacích komor a při posouzení stávajících odlehčovacích komor se postupuje podle tabulky č. 2 české technické normy ČSN 75 6262.
(9) Při sklonu potrubí do 10 ‰ může být výšková odchylka v uložení stoky nejvýše +/- 10 mm, při sklonu nad 10 ‰ +/- 30 mm oproti kótě dna určené projektovou dokumentací. Na potrubí nesmí vzniknout protisklon.
(10) Přímé úseky stok mezi dvěma šachtami mohou mít směrovou odchylku od přímého směru při vnitřním průměru do 500 mm včetně, nejvýše 50 mm, u větších vnitřních průměrů nejvýše 80 mm.
(11) V případě, že se na jednotnou kanalizaci nebo na oddílnou kanalizaci k odvádění srážkových vod napojuje nová část kanalizace odvádějící srážkové vody z nové zástavby na zastavitelných plochách, provede se v projektové dokumentaci nový výpočet, ověřující schopnost kanalizace odvést zvýšené množství těchto vod. V případě, že se na jednotnou kanalizaci napojuje nová část kanalizace odvádějící odpadní, popřípadě srážkové vody, nelze-li jejich odvádění řešit jiným způsobem, ze stávající nebo nové zástavby na zastavitelných plochách, provede se v projektové dokumentaci na náklady investora nově připojované kanalizace také posouzení stávajících odlehčovacích komor, které budou novou stavbou ovlivněny. Pokud posouzení prokáže, že kanalizací nelze odvést zvýšené množství vod nebo prokáže zhoršení poměrů ředění nad rámec platného kanalizačního řádu, nesmí být předmětná kanalizace na stávající kanalizaci napojena. Případný návrh nových odlehčovacích objektů bude proveden podle odstavce 7.
(12) Vzdálenost revizních a vstupních šachet v přímé trati neprůchodných stok je v zastavěném území nejvýše 50 m, v nezastavěném území z důvodu možnosti použití vysokotlakého čištění je nejvýše 80 m při světlosti stok menší než DN 500, 60 m při světlosti DN 500 až DN 600 a vzdálenost nejvýše 50 m při světlosti DN 800 a větší, u průchodných stok nejvýše 200 m. Revizní, vstupní a lomové šachty a spadiště nelze umístit mimo trasu kanalizační stoky.
 
§ 19a
Zásady provozu a údržby odlehčovacích komor
(1) Provozovatel vede evidenci kontrol a údržby odlehčovacích komor a jejich technologického vybavení. Při provozu a údržbě odlehčovacích komor se postupuje v souladu s postupy uvedenými v odvětvové technické normě TNV 75 6925 Obsluha a údržba stok.
(2) Kontrola funkce, stavebního stavu a stavu technologického vybavení odlehčovacích komor se provádí po každé větší dešťové srážce, pokud místní podmínky nebo provozní řád kanalizace nestanoví jinak.
(3) Kontrola se zaměřuje zejména na stav stavebních konstrukcí objektu, množství sedimentu ve stoce a na profil odtoku z odlehčovací komory. Je-li odtok z odlehčovací komory omezen škrticím zařízením, kontroluje se jeho funkčnost a odstraňují se zachycené látky z průtočného profilu. Je-li odlehčovací komora vybavena předčisticím zařízením přepadů, provede se v rámci kontroly čištění zařízení a ověří se jeho funkčnost. Kontroluje se také stav a funkčnost povodňových uzávěrů na výpusti z odlehčovací komory, jsou-li součástí objektu.
 
§ 20
Provoz stokové sítě a čistíren odpadních vod se řídí normovými hodnotami.21)
 
ČÁST DEVÁTÁ
UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ VODY ODEBÍRANÉ Z POVRCHOVÝCH VODNÍCH ZDROJŮ NEBO Z PODZEMNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ PRO ÚČELY ÚPRAVY NA VODU PITNOU
(K § 13 odst. 5 zákona)
 
§ 21
(1) Ukazatelé jakosti vody odebrané z povrchových vodních zdrojů nebo podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou (dále jen "surová voda") a jejich mezní hodnoty pro jednotlivé kategorie standardních metod úpravy surové vody na vodu pitnou, včetně jejich definic, jsou uvedeny v příloze č. 13.
(2) Ukazatele surové vody podle odstavce 1 se zjišťují postupem, který splňuje podmínky uvedené v příloze č. 14.
(3) Minimální četnost odběrů vzorků a rozsah analýz surové vody jsou uvedeny v příloze č. 9 tabulkách 4 a 5.
(4) Krajskému úřadu a příslušnému správci povodí předává provozovatel výsledky rozborů jedenkrát ročně vždy do 31. března za předcházející rok v rozsahu tabulek 1 a 2 přílohy č. 9 k této vyhlášce prostřednictvím databáze spravované Českým hydrometeorologickým ústavem. Ke vkládání výsledků do databáze provozovatel využije elektronickou aplikaci zveřejněnou na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.
 
§ 22
(1) Surová voda se odebírá především z vodních zdrojů, které se v přirozeném stavu svým fyzikálním, chemickým, mikrobiologickým, popř. biologickým složením a vlastnostmi co nejvíce blíží požadavkům na pitnou vodu. Při rozhodování mezi několika možnými vodními zdroji se vychází z optimálních investičních a provozních nákladů ve vztahu ke složitosti technologie úpravy a náročnosti na dopravu vody. Při výběru vodního zdroje se hodnotí i využitelná vydatnost vodního zdroje, možnost ochrany jakosti vody ve vodním zdroji, potenciální kontaminace vody a další místní podmínky.
(2) Pro zařazení do kategorie se vzorky surové vody odebírají v místě před stavbou pro úpravu vody.
(3) Surová voda se rozděluje podle limitních hodnot do tří kategorií A1, A2 a A3 odpovídajících standardním metodám úpravy podle přílohy č. 13 tabulky č. 2.
(4) Zařazení surové vody do kategorie uvedené v odstavci 3 provádí provozovatel podle vyhodnocení ukazatelů jakosti surové vody, které jsou uvedeny v příloze č. 13 v tabulkách 1a a 1b. Mezní hodnoty pro posouzení jakosti surové vody v těchto tabulkách neuvedené určí provozovatel individuálně podle účinnosti technologie na efekt úpravy v souladu se stanoviskem příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví podle zvláštního právního předpisu.23)
(5) Pro zařazení surové vody do kategorií uvedených v odstavci 3 se vychází z minimálně 12 vzorků odebraných v průběhu dvou let. Optimální počet vzorků surové povrchové vody činí 24 - 36.
(6) Kategorie surové vody je každoročně upřesňována na základě výsledků analýz surové vody podle plánu kontrol jakosti vod.
(7) Kategorizace surové vody se neprovádí u vody bez technologie úpravy vody a staveb k jímání vody, s případným zdravotním zabezpečením vody.
(8) Způsob vyhodnocení limitních hodnot a zařazení surové vody do základních kategorií jsou uvedeny v příloze č. 13 části 3.
 
§ 23
(1) Pro výběr nového zdroje surové vody se kromě ukazatelů uvedených v příloze č. 13 použijí další ukazatelé uvedené v příloze č. 9 tabulce 2.
(2) Pro posouzení současné a výhledové jakosti surové vody ve zdroji povrchové vody se pro určení způsobu technologie úpravy vody provádí průzkum i za mimořádných průtokových poměrů a vyhodnocení s ohledem na možné znečišťovatele v povodí. Zároveň se provedou zkoušky upravitelnosti této vody jako podklad pro návrh určení standardní metody úpravy vody.
 
ČÁST DESÁTÁ
NÁLEŽITOSTI KANALIZAČNÍHO ŘÁDU A POŽADAVKY NA ROZBOR VZORKŮ ODPADNÍCH VOD
(K § 14 odst. 6 zákona)
ODDÍL PRVNÍ
NÁLEŽITOSTI KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
 
§ 24
Kanalizační řád obsahuje:
a) základní údaje, a to
1. název, nebo jméno a příjmení, identifikační číslo osoby vlastníka nebo vlastníků kanalizací, bylo-li přiděleno, na které se vztahuje kanalizační řád, název a identifikační číslo osoby provozovatele nebo provozovatelů kanalizace provozující, bylo-li přiděleno, popřípadě jméno a příjmení osoby provozovatele, identifikační čísla majetkové evidence kanalizace i čistírny odpadních vod podle příloh č. 3 a 4,
2. charakteristiku a popis území obce nebo její části s kanalizací, na kterou se kanalizační řád vztahuje, z hlediska geografického a urbanistického, způsob zásobení pitnou vodou, způsob odkanalizování, základní bilanční parametry dodávané pitné a odváděné odpadní vody, odtokové poměry v obci, stručný popis vodního recipientu, přibližný počet osob čistící odpadní vody v septicích a domovních čistírnách odpadních vod, přibližný počet osob shromažďující odpadní vody v žumpách a cíle kanalizačního řádu pro danou lokalitu, přehled hlavních producentů odpadních vod, typ a objemy vypouštěných odpadních vod do kanalizace v jednotlivých hodinách dne a dní v roce včetně specifik znečištění,
b) technický popis stokové sítě, a to:
1. uvedení druhu kanalizace a technické údaje o jejím rozsahu,
2. údaje o situování kmenových stok,
3. výčet odlehčovacích komor a jejich rozmístění,
4. údaje o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu (projektovaný a skutečný),
5. uvedení důležitých objektů na kanalizaci (přečerpací stanice, shybky, proplachovací komory, měrné šachty a jejich parametry),
6. základní hydrologické údaje (intenzita a periodicita dešťů, průměrný odtokový koeficient),
7. údaje o počtu obyvatel v obci a o počtu obyvatel připojených na kanalizaci,
8. údaje o počtu kanalizačních přípojek;
c) mapovou přílohu s vyznačením stokové sítě a polohy:
1. hlavních producentů odpadních vod,
2. producentů s možností vzniku havarijního znečištění,
3. míst pro měření a odběr vzorků,
4. odlehčovacích komor a výustních objektů,
5. čistíren odpadních vod kanalizace,
6. čistíren odpadních vod a předčisticích zařízení odběratelů;
d) údaje o příslušné čistírně odpadních vod, do které jsou odvedeny odpadní vody, a to
1. projektovanou kapacitu čistírny odpadních vod,
2. rok uvedení čistírny odpadních vod do provozu, rok rekonstrukce a úprav, popis stávajícího technického stavu, údaje o množství odpadních vod celkem, splaškových odpadních vod, odpadních vod jiných, srážkových, popřípadě balastních, koncentrace znečisťujících látek na přítoku a odtoku včetně projektovaných hodnot,
3. počet připojených osob a počet připojených ekvivalentních osob,
4. způsob nebo způsoby řešení oddělení dešťových vod u jednotných kanalizací;
e) údaje o vodním recipientu v místě vypouštění odpadních vod, a to:
1. kvalitativní hodnocení,
2. průtokové poměry;
f) seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno v souladu se zvláštním zákonem;24)
g) stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění v souladu s přílohou č. 15 a nejvyššího přípustného množství průmyslových odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro jednotlivé odběratele; toto ustanovení se netýká splaškových odpadních vod (§ 16 písm. b);
h) způsob a četnost měření množství odpadních vod a způsob měření množství srážkových vod u vybraných odběratelů a jejich seznam;
i) opatření při poruchách a haváriích kanalizace, v případech živelních pohrom a jiných mimořádných situací;
j) další podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace a způsob kontroly míry jejich znečištění, zejména místa odběrů vzorků, typ vzorků pro odběr, četnost odběrů vzorků odpadní vody, rozsah a četnost analýz prováděných odběratelem, analytické metody pro stanovení ukazatelů míry znečištění odpadních vod a způsob a účinnost předčištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace odběratelem;
k) způsob kontroly dodržování kanalizačního řádu.
 
§ 25
zrušen
ODDÍL DRUHÝ
POŽADAVKY NA ROZBOR VZORKŮ ODPADNÍCH VOD
 
§ 26
(1) Kontrolní vzorky odpadních vod vypouštěných kanalizační přípojkou do stokové sítě odebírá provozovatel za přítomnosti odběratele. Pokud se odběratel, ač provozovatelem vyzván, k odběru vzorků nedostaví, provozovatel vzorek odebere bez jeho účasti. Část odebraného vzorku nutnou k zajištění paralelního rozboru nabídne odběrateli. O odběru vzorku sepíše provozovatel s odběratelem protokol.
(2) Jsou-li mezi provozovatelem a odběratelem rozpory ve věci rozborů vzorků odpadních vod, provádí rozbor kontrolních odebraných vzorků odpadních vod kontrolní laboratoř stanovená zvláštním právním předpisem.25)
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
URČENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ VODY BEZ MĚŘENÍ
(K § 16 odst. 6 zákona)
 
§ 27
(1) Množství odebrané vody v případě, že není osazen vodoměr, se stanoví podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12.
(2) Byla-li odebraná voda v předchozím období minimálně 1 rok měřena, určí se množství odebrané vody za období bez osazeného vodoměru podle výše předchozího odběru. To platí jen pro případ, pokud nedošlo ke změnám podmínek u odběratele.
 
ČÁST DVANÁCTÁ
OBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ DODANÉ VODY
(K § 17 odst. 9 zákona)
 
§ 28
(1) Provozovatel za účelem měření množství dodané vody osadí na vodovodní přípojku odběratele vodoměr podle technických podmínek odběru vody, zejména podle výše průměrného a maximálního odběru.
(2) Při netypických odběrech, kdy nelze postupovat podle § 17 odst. 4 písm. a) zákona, provede provozovatel odborný výpočet množství vody potřebného k zajištění druhu a kapacity činnosti realizované v napojené nemovitosti. Lze použít i údaje z nemovitostí se stejným nebo obdobným druhem činnosti. Prokáže-li se odběr nebo vypouštění nesouvisející s druhem a kapacitou činnosti realizované v napojené nemovitosti (např. v čase vymezitelnou neohlášenou havárií přípojky nebo vnitřní instalace), vypočítává se množství vody ve vazbě na technické možnosti úniku dodávané vody nebo technické možnosti vypouštění vody.
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
ZPŮSOB VÝPOČTU MNOŽSTVÍ VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH A SRÁŽKOVÝCH VOD DO KANALIZACE BEZ MĚŘENÍ
(K § 19 odst. 10 zákona)
ODDÍL PRVNÍ
 
§ 29
(1) Směrná čísla roční potřeby vody podle druhu spotřeby vody jsou uvedena v příloze č. 12.
(2) Směrná čísla roční potřeby vody určují potřebu pitné vody a zpravidla i množství vypouštěné odpadní vody.
ODDÍL DRUHÝ
ZPŮSOB VÝPOČTU MNOŽSTVÍ VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD BEZ MĚŘENÍ
 
§ 30
(1) Není-li prováděno měření množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace ani měření odebrané vody, určí se množství vypouštěných odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12.
(2) Byla-li vypouštěná voda v předchozím období měřena nejméně 1 rok, určí se množství vypouštěné vody za období, v němž měření není prováděno, podle objemu vypouštěné vody ve srovnatelném měřeném období. To platí jen pro případ, pokud nedošlo ke změnám podmínek u odběratele.
(3) Pokud nelze postupovat podle odstavců 1 a 2, provede provozovatel odborný výpočet množství vody vypouštěného při zjištění druhu a kapacity činnosti realizované v napojené nemovitosti. Lze použít i údaje z nemovitostí se stejným nebo obdobným druhem činnosti. Prokáže-li se odběr nebo vypouštění nesouvisející s druhem a kapacitou činnosti realizované v napojené nemovitosti (např. v čase vymezitelnou neohlášenou havárií přípojky nebo vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace), vypočítává se množství vody ve vazbě na technické možnosti úniku dodávané vody nebo technické možnosti vypouštění vody.
ODDÍL TŘETÍ
ZPŮSOB VÝPOČTU MNOŽSTVÍ SRÁŽKOVÝCH VOD ODVÁDĚNÝCH DO KANALIZACE BEZ MĚŘENÍ
 
§ 31
(1) Množství srážkových vod odváděných do kanalizace bez měření se vypočte podle vzorce uvedeného v příloze č. 16 na základě dlouhodobého srážkového normálu v oblasti, ze které jsou srážkové vody odváděny do kanalizace, zjištěného u příslušné regionální pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a podle druhu a velikosti ploch nemovitostí a příslušných odtokových součinitelů uvedených v příloze č. 16.
(2) Pro účely výpočtu stočného se množství odvedených srážkových vod vypočítává samostatně pro každý pozemek a stavbu, ze které jsou tyto vody odvedeny přímo přípojkou nebo přes volný výtok do dešťové (uliční) vpusti a následně do kanalizace.
 
ČÁST ČTRNÁCTÁ
ZPŮSOB VÝPOČTU PEVNÉ SLOŽKY VODNÉHO A STOČNÉHO PŘI PLACENÍ VE DVOUSLOŽKOVÉ FORMĚ, VÝPOČET CENY PRO VODNÉ A STOČNÉ NA KALENDÁŘNÍ ROK PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ A POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PRO VODNÉ A STOČNÉ S DOSAŽENOU SKUTEČNOSTÍ
(K § 20 odst. 3 a 9 a § 36 odst. 7 zákona)
 
§ 32
(1) Výpočet pevné složky vodného a stočného při placení ve dvousložkové formě provádí provozovatel podle technických parametrů
a) kapacity vodoměru vyjádřené hodnotou trvalého průtoku podle normové hodnoty28) zařazením do zvolené kategorie, nebo
b) profilu vodovodní přípojky určené velikostí její průtočné plochy zařazením do zvolené kategorie, nebo
c) množství odebrané vody zařazením do zvolené kategorie, a je uveden v příloze č. 17.
(2) Při výpočtu podle odstavce 1 písm. a)
a) musí osazený vodoměr na vodovodní přípojce odpovídat podmínkám odběru vody na této přípojce uvedeným ve smlouvě podle § 8 odst. 6 zákona,
b) se použije, je-li osazen vodoměr o vyšším trvalém průtoku31), než odpovídá předpokládanému běžnému odběru za účelem zajištění pitné vody dostatečného tlaku nebo k hašení požáru, kapacita osazeného vodoměru,
c) u odběratele, u něhož není dodávaná voda měřena, provádí se výpočty příslušného odebraného množství podle vodoměru, který by v místě odběru měl být osazen s ohledem na směrná čísla roční potřeby vody uvedené v příloze č. 12.
(3) Při výpočtu podle odstavce 1 písm. b)
a) musí odpovídat průtočná plocha instalované vodovodní přípojky podmínkám odběru vody uvedeným ve smlouvě podle § 8 odst. 5 zákona,
b) je určena průtočná plocha vodovodní přípojky průměrem odbočky z rozvodného řadu nebo výstupu přípojky do prostoru před vodoměrem (před redukcí apod.).
(4) Podkladem pro výpočet podle odstavce 1 písm. c) je množství odebrané vody v předchozím roce zjištěné podle § 27 a 28.
 
§ 33
(1) Pro určení pevné složky stočného při placení ve dvousložkové formě v případě, že množství vypouštěné odpadní vody je shodné s dodávaným množstvím pitné vody, platí ustanovení § 32 obdobně.
(2) Výpočet pevné složky stočného při placení ve dvousložkové formě u odběratelů, kteří vypouští odpadní vodu z jiných zdrojů než dodavatelem měřených, a u odběratelů, na které se vztahuje povinnost platit za odvádění srážkových vod, provede provozovatel podle přílohy č. 17.
 
§ 34
Obtoky vody před vodoměrem, požární vodovody a napojení k odběru vody předané mezi provozovateli (např. u skupinových vodovodů) jsou posuzovány individuálně podle konkrétní situace.
 
§ 35
(1) Pro vodoměry s přetěžovacím průtokem31) menším než 3,125 m
3
. h
-1
, vodovodní přípojku nejmenšího vnitřního průměru = 3/4'' a nejnižší množství odebrané vody 30 m
3
za rok v oblasti, pro kterou je zpracována cenová kalkulace vodného, je maximální roční sazba pevné složky vodného určena cenou za 30 m
3
vody podle cenové kalkulace pro jednosložkovou cenu.
(2) Pro maximální roční sazbu pevné složky stočného při placení ve dvousložkové formě platí obdobně ustanovení odstavce 1.
 
§ 35a
(1) Výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné na kalendářní rok podle cenových předpisů a výpočet pachtovného nebo nájemného se provádí podle příloh č. 19 a 19a.
(2) Výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné podle odstavce 1 se provádí pro odběratele, pro vlastníky vodovodů provozně souvisejících pro pitnou vodu předanou a pro vlastníky kanalizací provozně souvisejících odpadní vodu převzatou. Výpočet pachtovného nebo nájemného se provádí u infrastrukturního vodohospodářského majetku, který je používán výlučně k výrobě, dodání nebo rozvodu pitné vody nebo k odvádění, čištění, popřípadě jinému zneškodňování odpadních vod. Vlastník předává provozovateli výpočet pachtovného nebo nájemného jako podklad pro výpočet ceny pro vodné a stočné nejpozději do 30. září aktuálního kalendářního roku, pokud se strany nedohodly jinak.
(3) V případech výpočtu ceny pro pitnou vodu předanou se provádí i výpočet jednotkových nákladů zdroje pitné vody, popřípadě i její přepravy.
(4) V případech výpočtu ceny pro odpadní vodu převzatou se provádí i výpočet jednotkových nákladů čištění odpadních vod, popřípadě i její přepravy.
(5) Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a pro stočné a výpočtu pachtovného nebo nájemného na kalendářní rok podle cenových předpisů s dosaženou skutečností v daném kalendářním roce se provádí ve členění nákladových položek s jejich obsahem a v rozsahu údajů stanovených v příloze č. 20 a ve struktuře databázového souboru, která je uvedena v příloze č. 24.
(6) Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a pro stočné s dosaženou skutečností se provádí pro odběratele, pro vlastníky vodovodů provozně související a pro vlastníky kanalizací provozně související pro pitnou vodu předanou a odpadní vodu převzatou.
(7) V rámci nákladů pro výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné uvádí zpracovatel v jednotlivých nákladových položkách veškeré očekávané ekonomicky oprávněné náklady podle cenových předpisů spojené s provozováním vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu a nepřenáší tyto náklady na jiné činnosti vykonávané vlastníkem nebo provozovatelem vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu. V rámci nákladů pro výpočet pachtovného nebo nájemného uvádí zpracovatel v jednotlivých nákladových položkách veškeré očekávané ekonomicky oprávněné náklady podle cenových předpisů spojené s propachtováním nebo nájmem vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu a nepřenáší tyto náklady na jiné činnosti vykonávané vlastníkem.
 
§ 35b
Do výpočtu cen pro vodné a stočné a výpočtu pachtovného nebo nájemného se zahrnují prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací řádků 8 a 16 tabulky plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací podle přílohy č. 18 k této vyhlášce.
 
ČÁST PATNÁCTÁ
TECHNICKÝ AUDIT
(K § 38 odst. 6 zákona)
 
§ 36
(1) Technický audit vodovodu nebo kanalizace uvede z následujícího výčtu pouze části věcně příslušné podle zadání:
a) úvod (zadání auditu);
b) výchozí podklady (např. údaje provozní evidence, cenové kalkulace, smlouvy týkající se provozu);
c) specifikace majetku podle majetkové evidence;
d) provozní údaje:
1. popis výroby a její vyhodnocení,
2. zhodnocení zajištění jakosti vyráběné pitné vody a vypouštěné odpadní vody,
3. rozbor nákladů a cenových kalkulací,
4. personální vyhodnocení (počet a zařazení zaměstnanců),
5. popis a vyhodnocení smluvních vztahů;
e) analýzu současného stavu
1. srovnávací,
2. úvahovou;
f) závěry v oblastech
1. péče o infrastrukturní majetek a jeho provozuschopnost,
2. provozování (výroba a vztah k odběratelům),
3. ekonomie a ceny,
4. smluvní vztahy;
g) návrh opatření pro
1. vlastníka vodovodu nebo kanalizace,
2. obce,
3. provozovatele,
4. vodoprávní úřad,
5. ministerstvo.
(2) Žadatelé o zápis do seznamu technických auditorů zašlou ministerstvu písemnou žádost obsahující:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození, adresu žadatele a místo jeho trvalého pobytu nebo místě hlášeného pobytu na území České republiky, popřípadě adresu bydliště v zahraničí,
b) kopii dokladů o dosaženém vzdělání,
c) doklady o vykonané praxi,
d) soupis vlastních prací v oboru, vydaných odborných statí a publikací,
e) popis dosavadní odborné činnosti.
(3) Ministerstvo zapíše do seznamu technických auditorů žadatele, pokud splňuje požadavky stanovené zákonem a je vybrán komisí (§ 38 odst. 5 zákona), každoročně k 30. červnu, následujícímu po vybrání komisí.
(4) Při výběru žadatelů o zápis do seznamu technických auditorů přihlédne komise k soupisu vlastních publikačních prací v oboru, vydaným odborným statím a publikacím a k popisu dosavadní odborné činnosti.
 
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ
 
§ 37
Zrušují se:
1. vyhláška č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích,
2. vyhláška č. 185/1988 Sb., kterou se mění vyhláška č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích.
 
§ 38
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002, s výjimkou ustanovení § 12 odst. 2 písm. c), které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004.
Ministr:
Ing. Fencl v. r.
Příl.1
VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - VODOVODNÍ ŘADY
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE:
 
PŘIVÁDĚCÍ ŘAD (PŘ):                 
ROZVODNÁ VODOVODNÍ SÍT (RVS):
 
1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE:
 
A/ Název:
  Lokalizace přiváděcího řadu nebo rozvodné vodovodní sítě - Nepřímé určení polohy
  přiváděcího řadu nebo rozvodné vodovodní sítě:
 
  Název části obce:           Kód části obce:
  Název katastrálního území:      Kód katastrálního území:
  Název příslušné obce:         Kód obce:
 
  Souřadnice pro přiváděcí řad:
  Souřadnice x, y (začátek):      Kód katastrálního území konce
  Souřadnice x, y (konec):       přiváděcího řadu:
 
B/ Rozvodná vodovodní síť určena pro:
  Katastrální území:          Počet:
  Názvy katastrálních území:      Kódy katastrálních území:
 
C/ Příslušnost vodovodního řadu k systému vodovodu:
 
  samostatný            místní         skupinový
 
2) VODNÍ ZDROJ (DO PŘIVÁDĚCÍHO NEBO VODOVODNÍHO ŘADU):
 
  Vodní zdroje:
  vlastní          převzatá voda       vlastní a převzatá
 
  Připojení rozvodné vodovodní sítě na přiváděcí řad místního nebo skupinového vodovodu:
  Identifikační číslo majetkové evidence tohoto přiváděcího řadu:
  Název skupinového vodovodu, na který je vodovodní řad připojen:
 
  Připojení přiváděcího nebo vodovodního řadu na stavbu pro úpravu vody nebo stavby
  k jímání vody:
  Identifikační číslo majetkové evidence této stavby pro úpravu vody nebo stavby
  k jímání vody:
  Název stavby pro úpravu vody, na kterou je vodovodní řad připojen:
 
3) OBYVATELSTVO: (aktualizovaný počet pro rozvodnou vodovodní síť)
 
  Počet osob s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech:
  Počet zásobených osob v připojených obcích nebo jejich částech:
 
4) TECHNICKÉ ÚDAJE:
 
  Vodovodní řady v km
  Celková délka:               Přepočtená délka:
  z toho v aktuálním roce obnoveno:
  Délka vodovodního řadu v km podle světlosti (DN) a druhu trubního materiálu:
  do DN 100mm:                Kovové:
  od DN 101mm do 300mm:            Plasty:
  od DN 301mm do 500mm:            Jiné:
  větší než 500 mm:
  ------------------------------------------------------------------
  Vodojemy
  Počet:                   Celkový objem:  m
3
Vodovodní přípojky Vodoměry Počet: Počet: Čerpací stanice Počet: 5) EKONOMICKÉ ÚDAJE: Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně v tis. Kč: 6) VLASTNÍK VODOVODU: A/ Fyzická osoba: a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma: b) datum narození: c) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno: d) adresa sídla nebo místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, číslo popisné, číslo orientační): B/ Právnická osoba: a) název, popřípadě obchodní firma: b) adresa sídla (PSČ, obec, číslo popisné, číslo orientační): c) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno: C/ Spojení: telefon: e-mail: D/ V PŘÍPADĚ SPOLUVLASTNICTVÍ VODOVODŮ NEBO KANALIZACÍ SE UVEDE SPOLUVLASTNÍK. Fyzická osoba: a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma: b) datum narození: c) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno: d) adresa sídla nebo místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, číslo popisné): Právnická osoba: a) název, popřípadě obchodní firma: b) adresa sídla (PSČ, obec, číslo popisné, číslo orientační): c) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno: 7) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: Název a sídlo vodoprávního úřadu: Kód vodoprávního úřadu:
------------------------------------------------------------------
Datum zpracování:         Jméno a příjmení zpracovatele:
                 Telefon zpracovatele:
Místo zpracování:         Zaměstnavatel zpracovatele,
                 je-li odlišný od vlastníka
                 vodovodu:
------------------------------------------------------------------
 
Vysvětlivky:
Rozvodná vodovodní síť zahrnuje: Hlavní řad: vodovodní řad rozvádějící vodu v jednotlivých pásmech nebo zásobovacích okrscích ve spotřebišti (bez přímého odběru vody). Rozváděcí řad: vodovodní řad pro rozvod vody ve spotřebišti, jsou na něj napojeny vodovodní přípojky. Identifikační číslo majetkové evidence přiváděcího řadu: Kód vodoprávního úřadu - kód katastrálního území konce přiváděcího řadu - IČO vlastníka - znak pro vodovodní řad, to je 1 pro přiváděcí řad a za lomítkem je pořadí vodovodních řadů v případě, že stejný vlastník na stejném katastrálním území má více vodovodů. Identifikační číslo majetkové evidence rozvodné vodovodní sítě: Kód vodoprávního úřadu - kód katastrálního území s vodovodní sítí - IČO vlastníka - znak pro vodovodní síť, to je 1 pro vodovodní síť a za lomítkem je pořadí vodovodních řadů v případě, že stejný vlastník na stejném katastrálním území má více vodovodů. K bodu 1) Název: název uvedeného majetku, který je zaveden ve stávající evidenci vlastníka. Kódy (čísla) základní územní jednotky, části obce, katastrálního území: Referenčním zdrojem číselníků obcí s rozšířenou působností, obcí, částí obcí, katastrálních území je Registr územních identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN ve správě Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Souřadnice: pro přívodní řad se zjistí buď přímým zaměřením majetku, nebo umístěním v digitalizované mapě. Souřadnice se uvedou v souřadnicovém systému S-JTSK. Příslušnost uváděného majetku k systému vodovodu: Samostatný ........................ zásobuje pouze část obce Místní ............................ zásobuje více částí stejné obce Skupinový ......................... zásobuje dvě nebo více obcí Skupinový vodovod je technicky ucelené vodovodní zařízení, které dodává vodu odběratelům dvou nebo více obcí. K bodu 2) V případě připojení řadu na více řadů uvedou se identifikační čísla majetkové evidence i názvy všech těchto řadů. V případě připojení řadu na více staveb pro úpravu vody popř. staveb k jímání vody uvedou se identifikační čísla majetkové evidence i názvy všech těchto staveb pro úpravu vody nebo staveb k jímání vody. K bodu 3) Počet osob se uvádí pouze pro rozvodnou vodovodní síť. V případě existence více evidovaných rozvodných vodovodních sítí v lokalitě (obec, část obce) se uvádí počet osob příslušných pouze pro evidovanou rozvodnou vodovodní síť, nikoliv celkový počet osob celé obce. Místo trvalého pobytu* *§ 10 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K bodu 5) Pro výpočet reprodukční pořizovací ceny se použije Metodický pokyn Ministerstva zemědělství "pro orientační ukazatele výpočtu reprodukční ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací", který z vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), vychází a doplňuje ji. K bodu 7) Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje poskytovány.
Příl.2
VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - STAVBA PRO ÚPRAVU VODY NEBO STAVBA K JÍMÁNÍ VODY
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE:
 
S TECHNOLOGIÍ PRO ÚPRAVU VODY   BEZ TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY
(ÚPRAVNA VODY)             (DEZINFEKCE VODY)
 
1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE:
 
A/ Název stavby pro úpravu vody nebo zdroje bez technologie úpravy vody:
  Lokalizace - nepřímé určení polohy stavby pro úpravu vody nebo zdroje
  bez technologie úpravy vody:
  Název části obce            Kód části obce:
  Název katastrálního území:       Kód katastrálního území:
  Název příslušné obce:          Kód obce:
 
  Souřadnice pro úpravnu vody (místo přítoku do úpravny):
  Souřadnice x, y:            Kód katastrálního území:
 
B/ Stavba určena pro:
  Katastrální území:           Počet:
  Názvy katastrálních území:       Kódy katastrálních území:
 
C/ Příslušnost stavby pro úpravu vody k systému vodovodu:
  samostatný      místní      skupinový
 
2) VODNÍ ZDROJ (SUROVÁ VODA):
 
  Lokalizace odběru surové vody
  Podzemní voda:             Identifikační číslo odběru
  (vrt, studna, infiltrace atd.)     podzemní vody:
  Vodní tok                Identifikační číslo odběru
  název:                     povrchové vody:
  Vodní nádrž               Identifikační číslo odběru
  název:                 povrchové vody:
 
  Kategorie surové vody podle § 22.
 
3) TECHNICKÉ ÚDAJE
 
A/ Technologie úpravy vody
 
  Jednostupňová úprava   Dvoustupňová úprava    Bez úpravy     Infiltrace
 
   Technologické postupy:
   Sedimentace        Čiření        Filtrace
 
Typy úprav:
  Dezinfekce chemická              Odželezňování
  UV záření                   Odmanganování
  Odkyselení filtrací, aerací          Ozonizace
  Koagulační filtrace              Stabilizace
  Filtrace přes GAU               Denitrifikace
  Iontová výměna
  Biologická filtrace              Membránová filtrace
  Jiná technologie-název             Odstraňování radonu
 
B/ Chemické výrobky pro úpravu vody
  Chlor        Hydroxid sodný      Destabilizační činidlo na bázi Fe
  Oxid chloričitý   Vápenný hydrát      Destabilizační činidlo na bázi AI
  Chlornan sodný    Uhličitan sodný      Pomocné agregační činidlo
  Ozón         Aktivní uhlí práškové   Jiné - název
  Oxid uhličitý    Manganistan draselný
 
C/ Odpadové hospodářství
  Zpracování kalu
  gravitační     strojní     jiné     žádné
 
D/ Kapacitní údaje
  Kapacita úpravny vody (projektovaná):        l/s
  u staveb bez úpravy
  využitelná kapacita zdrojů:             l/s
  z toho podzemní:                  l/s
 
4) EKONOMICKÉ ÚDAJE:
 
  Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně
  v tis. Kč:
 
5) VLASTNÍK STAVBY PRO ÚPRAVU VODY:
  Viz příloha č. 1
 
6) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:
  Název a sídlo vodoprávního úřadu:
  Kód vodoprávního úřadu:
 
------------------------------------------------------------------
Datum zpracování:        Jméno a příjmení zpracovatele:
                Telefon zpracovatele:
Místo zpracování:        Zaměstnavatel zpracovatele,
                je-li odlišný od vlastníka stavby
                pro úpravu vody: 
------------------------------------------------------------------
 
Vysvětlivky:
Identifikační číslo majetkové evidence stavby pro úpravu vody (s technologií pro úpravu vody): Kód vodoprávního úřadu - kód katastrálního území lokalizace stavby - IČO vlastníka - znak pro stavbu pro úpravu vody (s technologií pro úpravu vody), to je 2 pro stavbu pro úpravu vody (s technologií pro úpravu vody) a za lomítkem je pořadí stavby pro úpravu vody v případě, že stejný vlastník na stejném katastrálním území má více staveb pro úpravu vody. Identifikační číslo majetkové evidence stavby pro úpravu vody (bez technologie úpravy): Kód vodoprávního úřadu - kód katastrálního území lokalizace stavby pro úpravu vody - IČO vlastníka - znak pro stavbu pro úpravu vody (bez technologie pro úpravu vody), to je 2 pro stavbu pro úpravu vody (bez technologie pro úpravu vody) a za lomítkem je pořadí stavby pro úpravu vody v případě, že stejný vlastník na stejném katastrálním území má více staveb pro úpravu vody. K bodu 1) Název: název uvedeného majetku, který je zaveden ve stávající evidenci vlastníka. Kódy (čísla) základní územní jednotky, části obce, katastrálního území: označení podle číselníků Českého statistického úřadu (ČSÚ) a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Souřadnice: pro přívodní řad se zjistí buď přímým zaměřením majetku, nebo umístěním v digitalizované mapě. Souřadnice se uvedou v souřadnicovém systému S-JTSK. Příslušnost uváděného majetku k systému vodovodu: Samostatný ...................... zásobuje pouze část obce Místní .......................... zásobuje více částí stejné obce Skupinový ....................... zásobuje dvě nebo více obcí Skupinový vodovod je technicky ucelené vodovodní zařízení, které dodává vodu odběratelům dvou nebo více obcí. K bodu 2) Vodní zdroj: V případě dvou a více zdrojů se uvádí ten nejvýznamnější. Kategorie surové vody: Kategorie surové vody jsou uvedeny v příloze č. 13 vyhlášky, tab. č. 2. Uvádí se aktuální kategorie jakosti k datu předávání vybraných údajů a to podle přílohy č. 13 k této vyhlášce, část 3. Pro zdroje podzemní vody bez úpravy se kategorie neuvádí. Identifikační číslo odběru vody: Podle § 22 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci. K bodu 3) Technologie úpravy vody - označí se základní technologie úpravy, typy úprav a používané technologické postupy v úpravně vody. Jednostupňová úprava: např. koagulační filtrace, pouze filtrace, pouze sorpce. Dvoustupňová úprava: např. sedimentace, flotace nebo čiřič a následná filtrace, filtrace přes dva filtry v sérii. V případě existence více technologických linek se uvede vybavení technologicky náročnější linky. Projektovaná kapacita úpravny vody (průměrná) je udávána v množství vody, které může být trvale dodáváno do sítě bez ohledu na limitující činitele mimo úpravnu vody. Není započítána vlastní potřeba vody v úpravně. V případě rekonstrukce a intenzifikace se uvádí časově poslední údaj. Využitelná vydatnost zdrojů, z toho podzemní vody. Pokud není známa tato hodnota z čerpacích pokusů, uvádí se údaj z vodoprávního rozhodnutí a to průměrný povolený odběr v l/s (pouze u zdrojů bez úpravy). K bodu 4) Pro výpočet reprodukční pořizovací ceny se použije Metodický pokyn Ministerstva zemědělství "pro orientační ukazatele výpočtu reprodukční ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací", který z vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), vychází a doplňuje ji. K bodu 6) Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje poskytovány.
Příl.3
VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - KANALIZAČNÍ STOKY
 
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE:
PŘÍVÁDĚCÍ STOKA:         STOKOVÁ SÍŤ:
1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE:               
A/ Název:
  Lokalizace přiváděcí stoky nebo stokové sítě - Nepřímé určení přiváděcí stoky nebo stokové sítě:
  Název části obce:              Kód části obce:
  Název katastrálního území lokalizace ČOV:  Kód katastrálního území:
  Název příslušné obce:           Kód obce:
  Lokalizace přiváděcí stoky:
  Souřadnice x, y (začátek stoky):      Kód katastrálního území konce
  Souřadnice y, y (začátek stoky):      přiváděcí stoky: 
B/ Kanalizační stoka odkanalizuje:
  Katastrální území:             Počet:
  Názvy katastrálních území:         Kódy katastrálních území:

C/ Příslušnost kanalizační stoky k systému kanalizace:
  samostatný     místní     skupinový

2) VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD BEZ ČIŠTĚNÍ NEBO NAPOJENÍ NA ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD (ČOV):
  
A/ Do vodního recipientu bez čištění (volné výusti)
  Povolené množství k vypouštění:            tis. m
3
/rok Počet volných výustí: Název vodního recipientu: Identifikační číslo vypouštění odpadních vod: B/ Napojení stokové sítě na ČOV Název katastrálního území: Kód katastrálního území: Identifikační číslo majetkové evidence příslušné ČOV: Identifikační číslo vypouštění odpadních vod z ČOV: 3) OBYVATELSTVO (POUZE PRO STOKOVOU SÍŤ): Počet obyvatel s trvalým pobytem v odkanalizovaných obcích nebo jejich částech: Počet obyvatel připojených na stokovou síť (odvedeno na ČOV): Počet obyvatel připojených na stokovou síť (do volných výustí): 4) TECHNICKÉ ÚDAJE: Kanalizační stoky v km
  Celková délka: 
Z toho v aktuálním roce obnoveno:
  Délka stokové sítě v km podle rozměrů a druhu materiálu:  
  Kamenina:                                   do 300 mm:  (plocha průt.profilu)
  Beton:                   od 301 do 500 mm:
  Plasty:               od 501 do 800 mm:
  Jiné:                                         větší než 800 mm :
             
  Účelové zařazení stokové sítě:
  Jednotná      Oddílná splašková       Oddílná srážková 
 
  Druh stokové sítě:
  Gravitační               Tlaková             Podtlaková     

  Objekty na stokové síti:
  Dešťové nádrže: .......... počet              Celkový objem ....... m
3
Kanalizační přípojky: .... počet Odlehčovací komory: ...... počet Čerpací stanice: ......... počet 5) EKONOMICKÉ ÚDAJE: Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně v tis. Kč: 6) VLASTNÍK KANALIZACE: Viz příloha č. 1 7) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: Název a sídlo vodoprávního úřadu: Číslo vodoprávního úřadu:
------------------------------------------------------------------
Datum zpracování:        Jméno a příjmení zpracovatele:
                Telefon: zpracovatele:
Místo zpracování:        Zaměstnavatel zpracovatele, 
                je-li odlišný od vlastníka 
                kanalizační stoky:
------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:
Identifikační číslo majetkové evidence přiváděcí stoky: Kód vodoprávního úřadu - kód katastrálního území konce přiváděcí stoky - IČO vlastníka - znak pro stoku, to je 3 pro stoku a za lomítkem je pořadí stoky v případě, že stejný vlastník na stejném katastrálním území má více staveb stok. Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě: Kód vodoprávního úřadu - kód katastrálního území stokové sítě - IČO vlastníka - znak pro stokovou síť, to je 3 pro stokovou síť a za lomítkem je pořadí stoky v případě, že stejný vlastník na stejném katastrálním území má více staveb stok. K bodu 1) Název: název uvedeného majetku, který je zaveden ve stávající evidenci vlastníka. Kódy (čísla): základní územní jednotky, části obce, katastrálního území: označení podle číselníků Českého statistického úřadu a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Souřadnice: zjištění pro přiváděcí stoku se provede buď přímým zaměřením majetku nebo podle umístění v digitalizované mapě. Souřadnice se uvedou v souřadnicovém systému S-JTSK. Stoková síť odkanalizuje: uvedou se všechna odkanalizovaná katastrální území touto stokovou sítí. Příslušnost k systému kanalizace: Samostatný ................... odkanalizována pouze část obce Místní ....................... odkanalizováno více částí stejné obce Skupinový .................... odkanalizovány dvě nebo více obcí K bodu 2) Identifikační číslo vypouštění odpadních vod: Podle § 22 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) a jeho prováděcí vyhlášky. Identifikační číslo čistírny odpadních vod: Číslo vodoprávního úřadu - kód katastrálního území lokalizace čistírny odpadních vod - IČO vlastníka - znak pro čistírnu odpadních vod. K bodu 3) Počet obyvatel se uvádí pouze pro stokovou síť. V případě existence více evidovaných stokových sítí v lokalitě (obec, část obce) se uvádí počet obyvatel příslušných pouze pro evidovanou stokovou síť, nikoliv celkový počet obyvatel celé lokality. K bodu 4) Pro profil kruhový se použije uvedený průměr "d", pro vejčitý, tlamový a jiný se použije uvedená průtočná plocha.
K bodu 5)
Pro výpočet reprodukční pořizovací ceny se použije Metodický pokyn Ministerstva zemědělství "pro orientační 
ukazatele výpočtu reprodukční ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a 
kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací".
 
K bodu 7)
Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje poskytovány.
Příl.4
VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
 
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE:

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD:
      
1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE:               

A/ Název
  Lokalizace čistírny odpadních vod - Nepřímé určení polohy čistírny odpadních vod:
  Název části obce:            Kód části obce:
  Název katastrálního území:        Kód katastrálního území:
  Název příslušné obce:          Kód obce:
  Souřadnice konce přiváděcí stoky do ČOV 
  Souřadnice x, y:  
B/ Čistírna odpadních vod určena pro:
  Katastrální území:            Počet:
  Názvy katastrálních území:        Kódy katastrálních území:

C/ Příslušnost čistírny odpadních vod k systému kanalizace:
  samostatný     místní     skupinový

2) VYPOUŠTĚNÍ VYČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD DO VODNÍHO RECIPIENTU:
  Název vodního recipientu:
  Identifikační číslo vypouštění odpadních vod:

3) OBYVATELSTVO:
  Počet obyvatel s trvalým pobytem v obcích nebo jejich částech odkanalizovaných
  na čistírnu odpadních vod:
  Počet obyvatel připojených na čistírnu odpadních vod: 
  Počet ekvivalentních obyvatel připojených na čistírnu odpadních vod: 

4) TECHNICKÉ ÚDAJE:              

  Projektové parametry:  Projektovaná kapacita:    m
3
/den (Qd) Projektovaná kapacita: kg BSK5/den Projektovaná kapacita: ekvivalentní obyvatelé Stupeň čištění odpadní vody Mechanický (bez dalšího stupně) Mechanicko - biologické Dočištění Další funkce čištění odpadní vody Eliminace dusíku Eliminace fosforu Jiné Kalové hospodářství: Stabilizace kalu: aerobní anaerobní žádná Odvodnění kalu: strojní gravitační žádné Úprava kalu: slovně Plynové hospodářství: slovně 5) EKONOMICKÉ ÚDAJE: Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně v tis. Kč: 6) VLASTNÍK ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD: Viz příloha č. 1 7) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: Název a sídlo vodoprávního úřadu: Číslo vodoprávního úřadu:
 

------------------------------------------------------------------
Datum zpracování:      Jméno a příjmení zpracovatele:
               Telefon: zpracovatele:
Místo zpracování:      Zaměstnavatel zpracovatele, 
               je-li odlišný od vlastníka čistírny
               odpadních vod:
------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:
Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod: Kód vodoprávního úřadu - kód katastrálního území, kde je čistírna odpadních vod - IČO vlastníka - znak pro čistírnu odpadních vod, to je 4 pro čistírnu odpadních vod a za lomítkem je pořadí čistírny odpadních vod v případě, že stejný vlastník na stejném katastrálním území má více čistíren odpadních vod. K bodu 1) Název: název uvedeného majetku, který je zaveden ve stávající evidenci vlastníka. Kódy (čísla) základní územní jednotky, části obce, katastrálního území: označení podle číselníků Českého statistického úřadu a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Příslušnost k systému kanalizace: Samostatný ................... čistí odpadní vody z části obce Místní ....................... čistí odpadní vody z více částí stejné obce Skupinový .................... čistí odpadní vody z dvou nebo více obcí K bodu 2) Identifikační číslo vypouštění odpadních vod: Podle § 22 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) a jeho prováděcí vyhlášky č. 431/2001 Sb. K bodu 3) Ekvivalentní obyvatel: viz. § 16 písm. e) Výchozím základem pro výpočet počtu připojených ekvivalentních obyvatel je roční bilance na přítoku do ČOV v hodnotě BSK5 (t/rok) a produkce znečištění 60 g BSK5 na 1 obyvatele/den. K bodu 4) Projektovaná kapacita m
3
/den (Q
d
) je udávána v množství odpadní vody, které může být trvale čištěné a to s ohledem na nejméně dimenzovaný stupeň (např. biologická část). V případě rekonstrukce a intenzifikace se uvádí časově poslední údaj. Počet ekvivalentních obyvatel: jedná se o údaj z projektu poslední realizované stavby nebo jakýchkoliv úprav ovlivňujících uváděný údaj. Dočištění: rozumí se dočištění vody z mechanicko biologické ČOV na III. stupni čištění (terciární čištění odpadních vod). Terciárním čištěním jako technologii dočišťování se rozumí zpracování odtoků z mechanicko-biologických čistíren za účelem snížení zbytkového chemického a mikrobiologického znečištění, případně i nerozpuštěných látek. Do technologie dočišťování se řadí dodatečné způsoby čištění umožňující vyšší stupeň čištění, kterého nelze dosáhnout primárním a sekundárním čištěním (tj. mechanicko-biologickým). Jedná se např. o dočišťovací stabilizační nádrž, filtraci přes písek nebo membrány, adsorpci na různých materiálech. Vyplnění pole "odstraňování (eliminace) "N", "P", "jiné" je pouze upřesněním základních 3 typů čištění o další funkce čištění a neznamená vždy, že se jedná o terciární čištění. K bodu 5) Pro výpočet reprodukční pořizovací ceny se použije vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování (oceňovací vyhláška) nebo Metodický pokyn Ministerstva zemědělství "pro orientační ukazatele výpočtu reprodukční ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací", který z uvedené vyhlášky vychází a doplňuje ji. K bodu 7) Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje poskytovány.
Příl.5
VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - VODOVODNÍ ŘADY
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZNÍ EVIDENCE:
 
PŘIVÁDĚCÍ ŘAD (PŘ):
 
ROZVODNÁ VODOVODNÍ SÍT (RVS):
 
1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
 
Identifikační číslo (čísla) majetkové evidence zahrnující provozovaný majetek (tj. funkční celek
z jednotlivých rozvodných vodovodních sítí nebo přiváděcích řadů).
 
U rozhodující sítě se uvede i její název.
 
I-------I-------------------------------------------------------------------------I
I Řádek I         Identifikační číslo majetkové evidence         I
I-------I-------------------------------------------------------------------------I
I  1  I V 1. řádku rozhodující síť (ta s nejvyšší reprodukční pořizovací cenou) I
I-------I-------------------------------------------------------------------------I
I  2  I                                     I
I-------I-------------------------------------------------------------------------I
I  3  I                                     I
I-------I-------------------------------------------------------------------------I
I  4  I                                     I
I-------I-------------------------------------------------------------------------I
I ... I                                     I
I-------I-------------------------------------------------------------------------I
 
2) OBYVATELSTVO * pouze pro RVS:
  Počet osob s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech:
  Počet zásobených osob v připojených obcích nebo jejich částech:
 
3) BILANČNÍ ÚDAJE V tis.m
3
/rok * pouze pro RVS: Voda vyrobená určená k realizaci: Voda převzatá: Voda předaná: Voda fakturovaná pitná přímým odběratelům celkem * pouze pro RVS: Z toho: pro domácnost: pro ostatní: Voda nefakturovaná * pouze pro RVS: Z toho: ztráty vody v trubní síti: vlastní potřeba vody: ostatní nefakturovaná voda: Ztráty vody na 1 km přepočtené délky vodovodního řadu: l/km/den 4) EKONOMICKÉ ÚDAJE: Celkové náklady včetně prostředků na obnovu na přiváděcí řad: Kč Jednotkové náklady včetně prostředků na obnovu na vodovodní síti: Kč/m
3
Poruchy na rozvodné vodovodní síti a přiváděcích vodovodních řadech: počet:
 
 
5) ÚDAJE O JAKOSTI VODY V ROZVODNÉ VODOVODNÍ SÍTI:
  Název rozhodující části obce:
  Název obce:
  Katastrální území lokalizace rozvodné vodovodní sítě:
 
I---------------------------I---------I---------I-----------I-----------I
I Sloupec číslo       I  1  I  2  I   3   I   4   I
I---------------------------I---------I---------I-----------I-----------I
I Vzorky na mikrobiologické I     I     I      I      I
I a biologické rozbory   I     I     I      I      I
I---------------------------I---------I---------I-----------I-----------I
I Vzorky na fyzikálně    I     I     I      I      I
I chemické rozbory     I     I     I      I      I
I---------------------------I---------I---------I-----------I-----------I
 
Sloupec č.:
1  Počet všech odebraných vzorků o rozsahu rozboru minimálně kráceného podle
  vyhlášky č. 252/2004 Sb.
2  Počet vzorků, u kterých byl minimálně u jednoho ukazatele překročen limit *
  (MH, NMH).
3  Procento vzorků s překročenými limity * (MH, NMH) z počtu odebraných vzorků.
4  Procento vzorků s překročenými limity * (NMH) z počtu odebraných vzorků.
 
*  Limity podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. 
 
----------------------------------------------------------------------
Celkový počet kontrolních míst na sítích:
 
6) VLASTNÍK:
 
Viz příloha č. 1 k této vyhlášce
 
7) PROVOZOVATEL:
  A/ Fyzická osoba:
   a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:
   b) datum narození:
   c) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
   d) adresa sídla nebo místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, číslo popisné,
     číslo orientační):
 
  B/ Právnická osoba:
   a) název, popřípadě obchodní firma:
   b) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
   c) adresa sídla (PSČ, obec, číslo popisné, číslo orientační):
 
  C/ Spojení:
   telefon:      fax:
   e-mail:
 
  D/ Povolení k provozování vydané na předmětný majetek:
   a) vydané krajským úřadem:
   b) číslo jednací:
   c) ze dne:
 
8) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:
  Název a sídlo vodoprávního úřadu:
  Kód vodoprávního úřadu:
 
----------------------------------------------------------------------
Datum zpracování:        Jméno a příjmení zpracovatele:
                Telefon zpracovatele:      
Místo zpracování:        Zaměstnavatel zpracovatele,
                je-li odlišný od vlastníka vodovodu:
----------------------------------------------------------------------
 
Vysvětlivky:
Údaje se vyplňují za evidovaný funkční, to je provozní celek složený z jedné nebo více rozvodných vodovodních sítí. Jako první se uvede vždy rozhodující rozvodná vodovodní síť (tj. s nejvyšší vypočítanou pořizovací cenou ve VUME - 5) ekonomické údaje. Identifikační číslo provozní evidence je identifikační číslo majetkové evidence uvedené v prvním řádku bodu 1) základních údajů této přílohy doplněné o IČO osoby provozovatele. K bodu 1) Identifikační číslo majetkové evidence: Podle přílohy č. 1 této vyhlášky. Na první řádek se uvede identifikační číslo rozhodující rozvodné vodovodní sítě. K bodu 2) Počet osob: je automaticky přenášen a sčítán na základě údajů vybraných rozvodných vodovodních sítí (RVS) z jejich majetkové evidence, to je z přílohy č. 1.
  
K bodu 3)
Bilanční údaje:
Voda vyrobená a určená k realizaci:
Uvádí se množství vyrobené vody ve vlastních stavbách pro úpravu vody po připočtení množství vody
převzaté od jiného provozovatele vodovodu, případně od jiných organizací a po odečtení množství
vody předané jinému provozovateli vodovodu.
V případě, že do provozovaného celku je dodávána voda z více úpraven (např. skupinové vodovody),
vyplní se množství vody dodávané do této lokality včetně rozlišení vody předané a převzaté.
Voda převzatá: Uvádí se množství pitné vody převzaté provozovatelem vodovodu od jiného provozovatele
vodovodu, popřípadě i od jiných subjektů.
Voda předaná: Uvádí se množství pitné vody předané jinému provozovateli vodovodu.
Voda fakturovaná: Uvádí se množství vody dodané resp. odvedené v daném roce, i když je fakturováno až
v roce následujícím.
Voda fakturovaná pitná: Ukazatel zahrnuje množství vody fakturované přímým odběratelům. Kde je osazen
vodoměr, měří se množství odpočtem vodoměru, kde není, určí se množství fakturované vody výpočtem
pomocí směrných čísel potřeby vody nebo jiným způsobem podle této vyhlášky.
Voda fakturována pro domácnosti: zahrnuje dodané množství vody fyzickým osobám trvale využívajícím
vodovod, a jimž pitná voda slouží k uspokojování jejich osobní potřeby (včetně přípravy teplé vody).
Dále se zahrnuje spotřeba pro mateřské školy, jesle, školy všech typů, mimoškolská zařízení pro děti,
sociální ústavy (domovy důchodců, dětské domovy apod.), úřady, internáty, učňovské domovy, studentské
koleje, centrální příprava teplé vody pro domácnosti a další výše uvedené.
Voda fakturována pro ostatní: zahrnuje množství vody dodané pro výrobní potřebu průmyslové a jiné
produkce, pro účely zemědělské výroby a dále vodu pro zařízení občanské a technické vybavenosti
v souvislosti s bydlením (např. obchody, zařízení občanské a technické vybavenosti v souvislosti
s bydlením, kulturní a sportovní zařízení, drobné sportovní zařízení, drobné podnikání, nemocnice,
služby, lázně, kropení veřejné zeleně a komunikací) a ostatní nezařaditelné činnosti pod domácnosti.
Ztráta vody v trubní síti: Vykazují se ztráty vody způsobené únikem v důsledku netěsnosti spojů potrubí
nebo armatur, dále únikem vody při haváriích a přečerpání vodojemů, ztráty vody vzniklé nepřesností
vodoměrů, vyššími odběry než odpovídají fakturaci podle ročních směrných čísel a ztráty způsobené
odcizením vody.
Vlastní potřeba vody: Jde o množství vody využité provozovatelem pro potřebu provozu k proplachování
vodovodní sítě, kanalizační sítě, voda spotřebovaná v provozních střediscích apod.
Ostatní nefakturovaná voda: Uvádí se množství vody sloužící jiným potřebám, pokud toto množství vody
není provozovateli hrazeno. Jde např. o vodu sloužící k požárním účelům apod.
 
K bodu 4)
Ekonomické údaje:
Jednotkové náklady nezahrnují náklady spojené se zdroji a úpravou vody (od celkových jednotkových nákladů
se tedy odečtou náklady na zdroje a úpravu vody z formulářů C přílohy č. 19a k této vyhlášce. Je možné
použít i jednotkové náklady přímo z formuláře D přílohy č. 19a k této vyhlášce.
V případech jednotné ceny pro vodné v rámci provozní jednotky nebo více provozních jednotek, budou uváděny
stejné jednotkové náklady u všech prvků vodovodní sítě a přiváděcích řadů (evidenčních čísel provozní
evidence vodovodních sítí a přiváděcích řadů).
 
Cena pro vodné bez DPH je cenou realizovanou v daném místě spotřeby.
 
Poruchy jsou uváděny k jednotlivým, v provozní evidenci uvedeným, prvkům vodovodní sítě a přiváděcích
řadů dle skutečnosti.
  
 
K bodu 5)
Údaje o jakosti vody v rozvodné vodovodní síti:
 
Vyplňují se pro funkční celek vykazované rozvodné vodovodní sítě jako součet rozborů ze všech uvedených
RVS (bod 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE této přílohy). V případě, že byl proveden pouze mikrobiologický nebo biologický
rozbor, uvádí se do tabulky jako 1 vzorek. Vzorek, ve kterém bylo zjištěno překročení limitu, se nenahrazuje
výsledkem opakovaného rozboru. Opakovaný vzorek (má obvykle nižší rozsah než monitorovací) i původní vzorek
se uvádí do počtu rozborů.
 
K bodu 6)
Vlastník
Uvede se vlastník rozhodujícího majetku, jehož majetek je provozován a je uveden v bodě 1) základních údajů
této přílohy.
 
K bodu 8)
Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje poskytovány.
Příl.6
VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - STAVBA PRO ÚPRAVU VODY NEBO STAVBA K JÍMÁNÍ VODY
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZNÍ EVIDENCE:
  
S TECHNOLOGIÍ PRO ÚPRAVU VODY :     BEZ TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY :                                   
      
(ÚPRAVNA VODY)              (DEZINFEKCE VODY)

1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Identifikační číslo (čísla) majetkové evidence zahrnující provozovaný majetek podle této přílohy:


+-------+-----------------------------------------+
| Řádek | Identifikační číslo majetkové evidence |
+-------+-----------------------------------------+
|    |                     |
+-------+-----------------------------------------+

2) BILANČNÍ ÚDAJE:  tis. m
3
/rok Voda vyrobená celkem: Ze zdrojů surové vody: Povrchová: Voda technologická: Podzemní: Kaly z úpravny vody: t sušiny/rok Infiltrace: Identifikační číslo odběru povrchové vody: Identifikační číslo odběru podzemní vody: 3) EKONOMICKÉ ÚDAJE:
  Jednotkové náklady včetně prostředků na obnovu vodovodů 
  a kanalizací na 1m
3
vyrobené vody: Kč/m
3
  Spotřeba elektrické energie:   MW/rok

 

4) ÚDAJE O JAKOSTI VYROBENÉ VODY:  
  Název stavby pro úpravu vody:

+---------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
| Sloupec číslo       |  1  |  2  |   3   |   4   |
+---------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
| Vzorky na mikrobiologické |     |     |      |      | 
| a biologické rozbory   |     |     |      |      |    
+---------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
| Vzorky na fyzikálně    |     |     |      |      | 
| chemické rozbory     |     |     |      |      |  
+---------------------------+---------+---------+-----------+-----------+

Sloupec č.:
1  Počet všech odebraných vzorků o rozsahu rozboru minimálně monitorovacího podle tabulky č. 3 
  přílohy č. 9). 
2  Počet vzorků, u kterých byl minimálně u jednoho ukazatele překročen limit *(MH,NMH).
3  Procento vzorků s překročenými limity * (MH, NMH) z počtu odebraných vzorků.
4  Procento vzorků s překročenými limity * (NMH ) z počtu odebraných vzorků.

*  Limity podle zvláštního právního předpisu - vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 
požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Počet dnů sledovaného období:
V případě, že byl proveden pouze mikrobiologický nebo biologický rozbor, uvádí se jako 1 vzorek. 
Vzorek, ve kterém bylo zjištěno překročení limitu, se nenahrazuje výsledkem opakovaného rozboru.
Opakovaný vzorek (má obvykle nižší rozsah než monitorovací) i původní vzorek se uvádí do počtu rozborů.
 
5) VLASTNÍK:
Viz příloha     č. 1           

6) PROVOZOVATEL:              
Viz příloha č. 5
  
7) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:              
Název a sídlo vodoprávního úřadu:      obec:
Číslo vodoprávního úřadu:

----------------------------------------------------------------------
Datum zpracování:        Jméno a příjmení zpracovatele:
                Telefon: zpracovatele:
Místo zpracování:        Zaměstnavatel zpracovatele, 
                je-li odlišný od vlastníka stavby
                pro úpravu vody:
----------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:
Identifikační číslo provozní evidence je identifikační číslo majetkové evidence uvedené v bodě 1) základních údajů 
této přílohy doplněné o IČO provozovatele.

K bodu 1)
Identifikační číslo majetkové evidence:
Podle přílohy č. 2 této vyhlášky.

K bodu 2)
Bilanční údaje:
      
Voda vyrobená celkem (ve vlastní stavbě pro úpravu vody): Ukazatel zahrnuje celkové množství vody 
vyrobené ve vlastním vodohospodářském zařízení a dodávané do sítě včetně vody nefakturované, ztráty 
vody v trubní síti, vlastní potřeby vody a ostatní nefakturované vody.

Voda technologická: Zahrnuje množství vody potřebné pro technologické účely výroby vody v evidované 
stavbě, např. pro odkalování studní, násosek, nádrží v úpravnách vody, praní filtrů. Nezahrnuje se 
do vody vyrobené.

Identifikační číslo odběru vody:
Podle § 22 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) a jeho prováděcí 
vyhlášky č. 431/2001 Sb.
 
K bodu 3)
Jednotkové náklady (na 1 m
3
) vyrobené vody: ukazatel zahrnuje úplné vlastní náklady včetně prostředků obnovy vodovodů a kanalizací, které se týkají pouze její výroby a nikoliv dopravy. Jedná se o údaj z formuláře C podle přílohy č. 19a. Spotřeba elektrické energie: zahrnuje se její spotřeba ve stavbě pro úpravu vody včetně spotřeby na čerpání vody ze zdroje surové vody do úpravny vody, z úpravny do vodojemu, pokud je součástí úpravny vody apod. Nezahrnuje se spotřeba elektřiny při čerpání pro dopravu vody v síti.
 

K bodu 7)
Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje poskytovány.
Příl.7
VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - KANALIZAČNÍ STOKY
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZNÍ EVIDENCE:
 
PŘIVÁDĚCÍ STOKA:
STOKOVÁ SÍT (používaný název):
 
1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
 
Identifikační číslo (čísla) majetkové evidence zahrnující provozovaný majetek (tj. funkční celek).
U rozhodující sítě se uvede i její název:
 
I-------I-------------------------------------------------------------------------I
I Řádek I         Identifikační číslo majetkové evidence         I
I-------I-------------------------------------------------------------------------I
I  1  I V 1. řádku rozhodující síť (ta s nejvyšší aktuální pořizovací cenou)  I
I-------I-------------------------------------------------------------------------I
I  2  I                                     I
I-------I-------------------------------------------------------------------------I
I  3  I                                     I
I-------I-------------------------------------------------------------------------I
I  4  I                                     I
I-------I-------------------------------------------------------------------------I
I ... I                                     I
I-------I-------------------------------------------------------------------------I
 
2) OBYVATELSTVO pouze pro stokovou síť:
 
  Počet osob s trvalým pobytem v odkanalizovaných obcích nebo jejich částech:
  Počet osob připojených stokovou sítí na čistírnu odpadních vod (ČOV):
  Počet osob připojených stokovou sítí do volných výustí:
 
3) NAPOJENÍ NA ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD (ČOV):
  Identifikační číslo majetkové evidence     ČOV, na kterou je stoková síť napojena:
  Identifikační číslo vypouštění odpadních vod z příslušné ČOV:
 
4) BILANČNÍ ÚDAJE:  tis. m
3
Vypouštěné odpadní vody fakturované do stokové sítě celkem: Z toho: Domácnosti (splaškové): Ostatní: Srážková voda fakturovaná: Z vypouštěných odpadních vod fakturovaných: Odpadní vody vypouštěné stokovou sítí přímo do vodního recipientu (volné výusti): Odpadní vody odvedené stokovou sítí na ČOV: Vypouštěné znečištění odpadních vod ze všech volných vyústí celkem v t/rok: (přímo do vodního recipientu) BSK
5
: Nerozpuštěné látky: CHSK
Cr
: Dusík amoniakální: Dusík celkový: Fosfor celkový: V odůvodněných případech: RAS (rozpuštěné anorganické soli), AOX (absorbovatelné organické halogeny): Rtuť: Kadmium: Identifikační čísla vypouštění odpadních vod z jednotlivých volných výustí:
 
 
5) EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE:
 
  Celkové náklady včetně prostředků na obnovu na přiváděcí stoku:    Kč
  Jednotkové náklady včetně prostředků na obnovu na kanalizační síti:  Kč/m
3
Poruchy na kanalizační síti: počet
 
 
6) ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY Z VOLNÝCH VÝUSTÍ:
 
  Název rozhodující části obce:
  Název obce:
  Katastrální území lokalizace stokové sítě:
 
I---------------------I----------------I----------------I-----------------I
I Identifikační číslo I Počet     I Počet vzorků  I Procento vzorků I
I majetkové evidence I analyzovaných I nevyhovujících I nevyhovujících I
I           I vzorků odpadní I za rok tj.   I za rok tj.   I
I           I vody za rok  I přesahující  I přesahující   I
I           I ze všech    I hodnotu p   I hodnotu p    I
I           I volných výusti I minimálně   I minimálně    I
I           I celkem     I v 1 ukazateli I v 1 ukazateli  I
I---------------------I----------------I----------------I-----------------I
I           I        I        I         I
I---------------------I----------------I----------------I-----------------I
 
Počet volných výusti do vodního recipientu:
 
7) VLASTNÍK:
  Viz příloha č. 1 k této vyhlášce
 
8) PROVOZOVATEL:
  Viz příloha č. 5 k této vyhlášce
 
9) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:
  Název a sídlo vodoprávního úřadu:
  Kód vodoprávního úřadu:
 
-------------------------------------------------------------------------
Datum zpracování:        Jméno a příjmení zpracovatele:
                Telefon zpracovatele:
Místo zpracování:        Zaměstnavatel zpracovatele, je-li
                odlišný od vlastníka kanalizačních stok: 
-------------------------------------------------------------------------
 
Vysvětlivky:
Údaje se vyplňují za evidovaný funkční, to je provozní celek složený z jedné nebo více stokových sítí. Jako první se uvede vždy rozhodující stoková síť nebo přiváděcí stoka s nejvyšší vypočítanou pořizovací cenou ve VUME KAN - 5) ekonomické údaje. Identifikační číslo provozní evidence je identifikační číslo majetkové evidence uvedené v prvním řádku bodu 1) základních údajů této přílohy doplněné o IČO osoby provozovatele. K bodu 1) Identifikační číslo majetkové evidence: Podle přílohy č. 3 k této vyhlášce. Na první řádek se uvede identifikační číslo rozhodujícího majetku. K bodu 3) Identifikační číslo čistírny odpadních vod: Kód vodoprávního úřadu - kód katastrálního území lokalizace čistírny odpadních vod - IČO vlastníka - znak pro čistírnu odpadních vod. Č.j. povolení k vypouštění odpadních vod: Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon). Platnost povolení k vypouštění odpadních vod do (datum ukončení platnosti):
 
 
K bodu 4)
Bilanční údaje:
Vypouštěné odpadní vody fakturované do stokové sítě celkem:
Zahrnuje se celkové množství vypouštěných odpadních vod fakturovaných přímým odběratelům (bez
chladících vod, vody pro klimatizační zařízení, vody srážkové nefakturované a vody balastní), které
se vypouští kanalizacemi přímo do povrchových vod (volné výusti) nebo které jsou odvedeny na čistírnu
odpadních vod.
Kde je osazen vodoměr, určí se množství vypouštěné odpadní vody odpočtem vodoměru na pitnou vodu,
případně přímým měřením odtoku. Kde vodoměr není, postupuje se podle § 29, 30 a 31. Měření
odváděných odpadních vod je uvedeno v § 19 zákona.
 
Voda odpadní fakturovaná pro domácnosti (splašková):
Zahrnuje produkované odpadní vody uvedené ve vysvětlivce v příloze č. 5 k této vyhlášce k bodu 3.
 
Další rozdělení typu vod je shodné podle přílohy č. 5 k této vyhlášce k bodu 3).
 
Voda srážková fakturovaná podle § 20 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
 
Vypouštěné znečištění odpadních vod ze všech volných vyústí celkem v t/rok (přímo do vodního recipientu):
Výpočet průměrných koncentrací se provádí aritmetickým průměrem ze všech výsledků rozborů odpadních vod.
Roční objem vypouštěných odpadních vod se zjistí měřením (lze postupovat podle § 4 nařízení vlády
č. 143/2012 Sb.). Pokud nelze měřit objem vypouštěných odpadních vod s dostatečnou věrohodností, lze
určit roční množství znečištění teoretickým výpočtem. Znečištění v t/rok se vypočte: průměrná roční
koncentrace násobena ročním objemem vypouštěných odpadních vod a to v příslušných jednotkách.
Uvedené výpočty jsou shodné s postupem uplatňovaným při hlášení prostřednictvím integrovaného systému
plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).
 
K bodu 5)
Ekonomické a technické údaje:
Jednotkové náklady nezahrnují náklady spojené s čištěním odpadních vod (od celkových jednotkových
nákladů se tedy odečtou náklady na čištění odpadních vod z formulářů F přílohy č. 19a k této vyhášce.
Je možné použít i jednotkové náklady přímo z formuláře E - doprava odpadních vod podle přílohy č. 19a
k této vyhlášce.
V případech jednotné ceny pro stočné v rámci provozní jednotky nebo více provozních jednotek budou
uváděny stejné jednotkové náklady u všech prvků stokové sítě a přiváděcích stok (evidenčních čísel
provozní evidence stokových sítí a přiváděcích stok).
Cena pro stočné je bez DPH v místě produkce odpadních vod.
 
Poruchy jsou uváděny k jednotlivým, v provozní evidenci uvedeným, prvkům stokové sítě a přiváděcích
stok podle skutečnosti.
 
 
K bodu 6)
Údaje o jakosti vypouštěné odpadní vody volnými výustěmi:
Vyplní se jako součet provedených rozborů pro všechny volné výusti vykazovaného funkčního celku
stokové sítě.
p ... přípustná hodnota koncentrace z rozborů směsných vzorků vypouštěných odpadních vod podle
nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací
a o citlivých oblastech.
Analyzovaný vzorek ... směsné vzorky podle nařízení vlády 401/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
K bodu 7)
Vlastník
Uvede se vlastník rozhodujícího majetku, jehož majetek je provozován a je uveden v bodu 1) základních
údajů této přílohy.
 
K bodu 9)
Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje poskytovány.
Příl.8
VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZNÍ EVIDENCE:
      
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD:

1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE:              

  Identifikační číslo (čísla) majetkové evidence zahrnující provozovaný majetek podle této přílohy:

+-------+--------------------------------------------------+
| Řádek | Identifikační číslo majetkové evidence     |
+-------+--------------------------------------------------+
|    |                         |
+-------+--------------------------------------------------+

2) OBYVATELSTVO:              
  Počet obyvatel s trvalým pobytem v obcích nebo jejich částech odkanalizovaných na   
  čistírnu odpadních vod:
  Počet obyvatel připojených na čistírnu odpadních vod:
  Počet ekvivalentních obyvatel připojených na čistírnu odpadních vod:
      

3) BILANČNÍ ÚDAJE:  v tis. m
3
Množství čištěných odpadních vod celkem (včetně srážkových, chladících, vod pro klimatizační zařízení a vod balastních): z toho: domácnosti (splaškové): průmysl: zemědělství a ostatní: srážková fakturovaná: z toho: pouze mechanicky: mechanicko - biologicky: technologií dočišťování (terciární): Množství vypouštěných odpadních vod z ČOV do vodního recipientu za rok: Znečištění odpadních vod na přítoku do ČOV (t/rok) BSK
5
: Nerozpuštěné látky: CHSK
9
: Dusík amoniakální: Dusík celkový: Fosfor celkový: RAS (rozpuštěné anorganické soli): AOX (adsobovatelné organické halogeny): Rtuť: Kadmium: Znečištění odpadních vod vypouštěných do recipientu (t/rok) BSK
5
: Nerozpuštěné látky: CHSK
Cr
: Dusík amoniakální: Dusík celkový: Fosfor celkový: RAS (rozpuštěné anorganické soli): AOX (adsobovatelné organické halogeny): Rtuť: Kadmium: Identifikační číslo vypouštění odpadní vody: Využití a zneškodnění kalu (v t sušiny /rok) přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě: kompostování: skládkování: spalování: rekultivace: převoz do jiné ČOV ke zpracování:
4) EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE:
  Jednotkové náklady včetně prostředků na obnovu
  na čištění odpadních vod uvedené ČOV:               Kč/m
3
Spotřeba elektrické energie: MWh/rok
 

5) ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY:      
  Název čistírny odpadních vod:

Identifikační číslo majetkové evidence  Počet analyzovaných vzorků odpadní vody za rok  Počet vzorků nevyhovujících za rok tj. přesahující hodnotu p minimálně v 1 ukazateli
  Procento vzorků     nevyhovujících za rok tj. přesahující hodnotu p minimálně v 1 ukazateli

------------------------------------------------------------------------------------------------
Identifikační číslo  Počet       Počet vzorků         Procento vzorků
majetkové evidence   analyzovaných   nevyhovujících za rok,    nevyhovujících za rok,
            vzorků odpadní  tj. přesahující hodnotu    tj. přesahující hodnotu
            vody za rok    p minimálně v 1 ukazateli   p minimálně v 1 ukazateli
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------


6) VLASTNÍK:                 
  Viz příloha č. 1

7) PROVOZOVATEL:              
  Viz příloha č. 5
  

8) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:              
  Název a sídlo vodoprávního úřadu:      obec:
  Číslo vodoprávního úřadu:

--------------------------------------------------------------------
Datum zpracování:        Jméno a příjmení zpracovatele:
                Telefon: zpracovatele:
Místo zpracování:        Zaměstnavatel zpracovatele, 
                je-li odlišný od vlastníka čistírny
                odpadních vod:
--------------------------------------------------------------------


Vysvětlivky:

Identifikační číslo provozní evidence je identifikační číslo majetkové evidence uvedené v bodě 1) 
základních údajů této přílohy doplněné o IČO provozovatele.

K bodu 1)
Identifikační číslo majetkové evidence:
Podle přílohy č. 4 této vyhlášky.
K bodu 3)
Bilanční údaje: 
Množství čištěných odpadních vod: Uvádí se celkové množství všech odpadních vod čištěných v čistírně 
odpadních vod. Není rozhodující, zda veškeré množství odpadních vod prošlo všemi stupni čištění. Pokud 
jsou na čistírnu přiváděny též srážkové vody, pak se jejich množství započítává jen v tom případě, pokud 
projdou alespoň mechanickým stupněm. Pro rozlišení (pouze mechanicky, mechanicko-biologicky, dočištění) 
se uvádí množství odpadních vod, které prošlo uvedeným stupněm jakožto konečným stupněm čištění. 
Do množství čištěných vod se nezapočítává voda oddělená v odlehčovacích komorách a podobných zařízeních 
před vtokem do ČOV. 

Množství vypouštěných odpadních vod z ČOV do vodního recipientu: Celkové množství vody vypouštěné do 
povrchových vod (včetně vody chladící, pro klimatizační zařízení, vody zvláštní, vody srážkové a balastní).

Znečištění odpadních vod na přítoku do ČOV a znečištění odpadních vod vypouštěných do recipientu (t/rok):
Výpočet průměrných koncentrací se provádí ze všech výsledků rozborů aritmetickým průměrem odpadních vod. 
Roční objem vypouštěných odpadních vod se zjistí měřením. V případě, že není instalováno měřidlo, stanoví 
se objem odpadních vod na základě jednorázových měření. Jednorázová měření se provedou při průměrných 
podmínkách průtoku s vyloučením výsledků naměřených hodnot při dlouhotrvajících deštích nebo bezprostředně 
po nich. Výpočet množství vypouštěných odpadních vod bez měření se provede podle § 30 vyhlášky. Znečištění 
v t/rok se vypočte: průměrná roční koncentrace násobena ročním objemem vypouštěných odpadních vod a to 
v příslušných jednotkách.
Uvedené výpočty jsou shodné s postupem uplatňovaným při hlášení prostřednictvím integrovaného systému 
plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

Č. j. povolení k vypouštění odpadních vod
Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Platnost povolení k vypouštění odpadních vod do (datum ukončení platnosti): 
 
K bodu 4)
Ekonomické a technické údaje
Jednotkové náklady v Kč na 1m
3
vyčištěných odpadních vod: ukazatel zahrnuje úplné vlastní náklady včetně prostředků obnovy vodovodů a kanalizací, které se týkají pouze čištění odpadní vody a nikoliv dopravy. Jedná se o formulář F podle přílohy č. 19a. Spotřeba elektrické energie: zahrnuje se její spotřeba při čištění v ČOV včetně spotřeby na čerpání vody v areálu ČOV. Nezahrnuje se spotřeba elektřiny při čerpání pro dopravu odpadní vody v rámci stokové sítě. K bodu 5) Údaje o jakosti vypouštěné odpadní vody Vyplňují se pro každou čistírnu odpadních vod. p ..... je přípustná hodnota koncentrace z rozborů směsných vzorků vypouštěných odpadních vod podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Analyzovaný vzorek ........ směsné vzorky podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 

K bodu 6)
Vlastník:
Uvede se IČO vlastníka, jehož majetek je provozován a je uveden v bodě 1) základních údajů této přílohy.

K bodu 8)
Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje poskytovány.
Příl.9
                        ČÁST 1
 
               MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH
 
a) Přítok surové vody používané k úpravě na vodu pitnou a pro vodu bez úpravy.
  Vzorky surové vody se odebírají před prvním technologickým zásahem.
  V případě, že surová voda je přiváděna z několika vodních zdrojů, odebírají se vzorky z jejich
  směsi. Kontrola jednotlivých zdrojů se provádí, pokud dojde k abnormální změně kvality směsné
  surové vody.
b) Voda v průběhu úpravy technologickou linkou, pokud existuje technologie úpravy. 
  Kontrola vody v průběhu úpravy technologickou linkou se provádí, je-li to možné, mezi jednotlivými
  stupni; místa kontroly stanoví osoba odpovědná za technologii úpravy.
c) Výstup vyrobené vody z úpravny vody, výstup vyrobené vody zdravotně zabezpečené.
d) Strategická místa distribuční sítě včetně vodojemů.
e) Místa, kde pitná voda vytéká z kohoutků určených k odběru pro lidskou spotřebu. Tato místa
  se stanoví v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb.
                        ČÁST 2
 
                MINIMÁLNÍ ROZSAHY POŽADOVANÝCH ROZBORŮ
 
Podle rozsahu ukazatelů a v závislosti na potřebných požadavcích monitorování se rozlišuje následující
typy rozborů:
 
1. ÚPLNÝ ROZBOR
2. KRÁCENÝ ROZBOR
3. PROVOZNÍ ROZBOR
 
               1. ÚPLNÝ ROZBOR ODEBÍRANÉ SUROVÉ VODY
 
Úplný rozbor surové vody se stanoví vždy při prvním zařazení surové vody do kategorie podle § 22 a
následně pro potvrzení kategorie surové vody.
 
Odběry vzorků a analýza v rozsahu úplného rozboru surové vody musí být zajištěny u držitele osvědčení
o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace.
 
Rozsah parametrů úplného rozboru surové vody se rozšíří o ukazatele, které vyplynou jako rizikové
z posouzení rizik provedeného podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro daný zdroj surové vody.
 
                Úplný rozsah rozboru surové vody
 
                                Tabulka č. 1
 
I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I
I Pořadové I     Ukazatel     I Symbol I    Jednotka     I
I  číslo  I              I     I             I
I ukazatele I              I     I             I
I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I
I  1.   I Reakce vody (pH)     I  pH  I             I
I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I
    I  2.   I Barva (po filtraci)    I     I     mg/l Pt     I
I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I
I  3.   I Zákal           I  Z  I   ZF
n
nebo ZF
t
I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 4. I Nerozpuštěné látky I NL
105
I mg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 5. I Teplota I t I °C I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 6. I Konduktivita I K I mS/m I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 7. I Pach I I přijatelný/nepřijatelný I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 8. I Dusičnany I NO
3
-
I mg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 9. I Dusitany I NO
2
-
I mg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 10. I Amonné ionty I NH
4
+
I mg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 11. I Celkový dusík I N
celk.
I mg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 12. I Fluoridy I F
-
I mg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 13. I Železo celkové I Fe I mg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 14. I Mangan I Mn I mg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 15. I Hliník
1)
I Al I mg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 16. I Měď I Cu I µg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 17. I Zinek I Zn I mg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 18. I Bór I B I mg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 19. I Berylium
1)
I Be I µg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 20. I Kobalt
1)
I Co I µg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 21. I Nikl I Ni I mg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 22. I Vanad
1)
I V I mg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 23. I Arsen I As I µg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 24. I Kadmium I Cd I µg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 25. I Chrom (veškerý) I Cr I µg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 26. I Olovo I Pb I µg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 27. I Selen
1)
I Se I µg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 28. I Rtuť I Hg I µg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 29. I Baryum
1)
I Ba I µg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 30. I Kyanidy celkové I CN
-
I mg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 31. I Sírany I SO
4
2-
I mg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 32. I Chloridy I Cl
-
I mg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 33. I Tenzidy aniontové I PAL-A I mg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 34. I Fosforečnany I PO
4
3-
I mg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 35. I Fosfor celkový I P
celk.
I mg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 36. I Uhlovodíky C10-C40 I C10-C40 I mg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 37. I Polycyklické aromatické I PAU I µg/l I I I uhlovodíky I I I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 38. I Pesticidní látky celkem I PLC I µg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 39. I Pesticidní látky
1)
I PL I µg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 40. I Chemická spotřeba kyslíku I CHSK
Mn
I mg/l I I I manganistanem I I I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 41. I Celkový organický uhlík I TOC I mg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 42. I Chemická spotřeba kyslíku I CHSK
Cr
I mg/l I I I dichromanem I I I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 43. I Nasycení kyslíkem I % O
2
I % I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 44. I Vápník a hořčík I Ca + Mg I mmol/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 45. I Vápník I Ca I mg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 46. I Hořčík I Mg I mg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 47. I Huminové látky
1)
I HL I mg/l I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 48. I Absorbance při 254 nm I A
1
254
I I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 49. I Kyselinová neutralizační I KNK 4,5 I mmol/l I I I kapacita do pH 4,5 I I I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 50. I Zásadová neutralizační I ZNK 8,3 I mmol/l I I I kapacita do pH 8,3 I I I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 51. I Escherichia coli I ECOLI I KTJ/100 ml I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 52. I Intestinální (střevní) I ENT I KTJ/100 ml I I I enterokoky I I I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 53. I Mikroskopický obraz: I PO I jedinci/ml I I I Počet organismů I I I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 54. I Abioseston I I % I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 55. I Adsobovatelné org. vázané I AOX I mg/l I I I halogeny (AOX)1) I I I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 56. I Biochemická spotřeba I BSK
5
I mg/l I I I kyslíku (BSK5) při 20oC s I I I I I vyloučením nitrifikace I I I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I I 57. I Termotolerantní I TBK I KTJ/100 ml I I I koliformní bakterie I I I I-----------I---------------------------I---------I-------------------------I 1) Stanoví se pouze v souvislosti s možným nebo prokázaným výskytem ve zdroji a vždy při prvním zařazení surové vody do kategorie podle § 22. Poznámky k tabulce č. 1: Ukazatel č. 37 je vyjádřen jako součet koncentrací: (benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi) perylen, indeno (1,2,3-cd)pyren. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula. Ukazatel č. 38 je vyjádřen jako součet jednotlivých pesticidů a jejich relevantních metabolitů. Jedná se o pesticidy, u kterých je pravděpodobné, že se budou vyskytovat v surové vodě, a to podle používaných pesticidů v daném území. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula. Ukazatel č. 39: sledují se všechny jednotlivé pesticidy a jejich významné metabolity s pravděpodobným výskytem v surové vodě, zejména ty, které vyplývají ze závěrů posouzení rizik provedeného podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro daný zdroj vody. K ukazatelům č. 40 a 41: U ukazatelů TOC a CHSKMn je možné zvolit pouze jeden ukazatel. K ukazateli č. 48: Stanoví se jako indikační hodnota pro rozhodnutí o analýze dalších ukazatelů, zvláště organických mikropolutantů, a to od dosažení hodnoty A
1
254
= 0,08. 2. KRÁCENÝ ROZBOR SUROVÉ VODY Krácený rozbor surové vody slouží k upřesnění kategorie surové vody podle § 22 a ke stálému sledování jakosti. Přihlíží se i k výsledkům provozních rozborů. V roce, kdy se provádí potvrzení kategorie surové vody úplným rozborem, úplný rozbor nahradí krácený rozbor. Do rozsahu kráceného rozboru se zahrnují ukazatele dle tabulky č. 2, krácený rozbor se rozšíří o a) ukazatele z úplného rozboru surové vody, které překračují více než 75 % limitní hodnotu určenou pro pitnou vodu podle vyhlášky č. 252/2004 Sb.; pokud se následnými analýzami po dobu 2 kalendářních roků prokáže pokles hodnoty pod 75 % limitní hodnoty určené pro pitnou vodu podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., je možné v rámci kráceného rozboru ukazatel ze sledování vyloučit. Podmínkou je, že v daném kalendářním roce budou provedeny alespoň 2 analýzy. b) ukazatele, které se rovnají nebo překračují hodnotu kategorie A 2 určenou při předchozí kategorizaci surové vody (podle přílohy č. 13 k této vyhlášce). c) ukazatele, které vyplynou jako rizikové z posouzení rizik provedeného podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro daný zdroj surové vody. d) ukazatele, které významně kolísají v průběhu roku (výskyt sledovaného ukazatele ve dvou kategoriích, například sezónní změny). Odběry vzorků a analýza v rozsahu kráceného rozboru surové vody musí být zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace. Minimální rozsah kráceného rozboru surové vody Tabulka č. 2 I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I I Pořadové I Pořadové I Ukazatel I Symbol I Jednotka I I Číslo I číslo z I I I I I ukazatele I úplného I I I I I I rozboru I I I I I I (tab. č. 1) I I I I I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I I 1. I 1. I Reakce vody (pH) I pH I I I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I I 2. I 2. I Barva (po filtraci) I I mg/l Pt I I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I I 3. I 3. I Zákal I Z I ZFn nebo ZFt I I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I I 4. I 4. I Nerozpuštěné látky
1)
I NL
105
I mg/l I I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I I 5. I 5. I Teplota I T I °C I I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I I 6. I 6. I Konduktivita I K I mS/m I I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I I 7. I 7. I Pach (druh, pokud lze) I I přijatelný/nepřijatelný I I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I I 8. I 8. I Dusičnany I NO
3
-
I mg/l I I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I I 9. I 9. I Dusitany I NO
2
-
I mg/l I I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I I 10. I 10. I Amonné ionty I NH
4
+
I mg/l I I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I I 11. I 13. I Železo celkové I Fe I mg/l I I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I I 12. I 14. I Mangan I Mn I mg/l I I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I I 13. I 15. I Hliník
1)
I Al I mg/l I I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I I 14. I 31. I Sírany I SO
4
2-
I mg/l I I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I I 15. I 32. I Chloridy I Cl
-
I mg/l I I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I I 16. I 34. I Fosforečnany I PO
4
3-
I mg/l I I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I I 17. I 40. I Chemická spotřeba kyslíku I CHSK
Mn
I mg/l I I I I manganistanem I I I I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I I 18. I 41. I Celkový organický uhlík I TOC I mg/l I I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I I 19. I 44. I Vápník a hořčík I Ca + Mg I mmol/l I I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I I 20. I 45. I Vápník I Ca I mg/l I I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I I 21. I 46. I Hořčík I Mg I mg/l I I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I I 22. I 47. I Huminové látky
1)
I HL I mg/l I I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I I 23. I 48. I Absorbance při 254 nm
1)
I A
1
254
I I I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I I 24. I 49. I Kyselinová neutralizační I KNK 4,5 I mmol/l I I I I kapacita do pH 4,5 I I I I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I I 25. I 50. I Zásadová neutralizační I ZNK 8,3 I mmol/l I I I I kapacita do pH 8,3 I I I I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I I 26. I 51. I Escherichia coli I E coli I KTJ/100 ml I I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I
I  27.  I   52.   I Intestinální (střevní)  I  ENT  I    KTJ/100 ml    I
I      I       I enterokoky            I     I             I
I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I
I  28.  I   53.   I Mikroskopický obraz:   I  PO  I    jedinci/ml    I
I      I       I Počet organismů      I     I             I
I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I
I  29.  I   54.   I Abioseston        I     I      %      I
I-----------I-------------I---------------------------I---------I-------------------------I
1) Stanoví se pouze v souvislosti s možným nebo prokázaným výskytem ve zdroji a vždy při
prvním zařazení surové vody do kategorie podle § 22.
 
Poznámky k ukazatelům tabulky č. 2:
K ukazatelům č. 17 a 18: U ukazatelů TOC a CHSKMn je možné zvolit pouze jeden ukazatel. 
K ukazateli č. 23: Stanoví se jako indikační hodnota pro rozhodnutí o analýze dalších ukazatelů, a to od
dosažení hodnoty A
1
254
= 0,08. 3. PROVOZNÍ ROZBORY SUROVÉ VODY A VODY MEZI TECHNOLOGICKÝMI STUPNI 1. Provozní rozbory vody slouží především k technologickému řízení provozu. 2. Rozsah provozních rozborů mezi jednotlivými technologickými stupni určuje provozovatel podle složitosti úpravy, složení technologické linky úpravny vody a dle výsledků posouzení rizik zpracovaného podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Tyto rozbory musí zabezpečit řádné provozování úpravny vody a zdrojů bez úpravy. 3. Pro analýzy je možné používat mobilní analytické soupravy, které zajišťují požadovanou správnost a přesnost analýz. 4. Provozní rozbory mohou být částečně nebo úplně nahrazeny kontinuálním provozním měřením. Kontinuální analyzátory musí být vhodné pro daný typ vody a sledovaný rozsah parametrů. Funkčnost kontinuálních analyzátorů musí být pravidelně a prokazatelně ověřována. 5. Výsledky provozních rozborů včetně kontinuálních analyzátorů jsou metrologicky navázány na laboratoř, která je držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace v souladu s monitorovacím programem podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. a dle doporučení výrobce. 6. Odběry a analýzy provozních rozborů nemusí být zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace. 7. Technologické zkoušky (zvláště určení dávky chemikálií) pro řádné provozování určuje provozovatel podle potřeby a podle složitosti technologie. V tabulce jsou uvedeny typické ukazatele pro provozní rozbory surové vody. Výběr z typických ukazatelů a rozšíření o další ukazatele, které jsou potřebné k řízení provozu, určuje provozovatel v závislosti na proměnlivosti kvality surové vody, způsobu a složitosti technologie úpravy vody a dle výstupů z posouzení rizik provedeného podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Typické ukazatele provozních rozborů vody Tabulka č. 3 I---------------------------I--------I I Povrchová voda I I I---------------------------I--------I I Teplota I °C I I---------------------------I--------I I Reakce vody (pH) I I I---------------------------I--------I I Chemická spotřeba kyslíku I mg/l I I manganistanem I I I---------------------------I--------I I Kyselinová neutralizační I mmol/l I I kapacita do pH 4,5 I I I---------------------------I--------I I Hliník
1)
I mg/l I I---------------------------I--------I I Železo
1)
I mg/l I I---------------------------I--------I I Mangan I mg/l I I---------------------------I--------I I Vybrané mikrobiologické a I I I biologické ukazatele
2)
I I I---------------------------I--------I I Dezinfekční činidlo
5)
I mg/l I I---------------------------I--------I I---------------------------I--------I I Podzemní voda I I I---------------------------I--------I I Teplota I °C I I---------------------------I--------I I Reakce vody (pH) I I I---------------------------I--------I I Železo I mg/l I I---------------------------I--------I I Mangan I mg/l I I---------------------------I--------I I Formy oxidu uhličitého
3)
I mg/l I I---------------------------I--------I I Chemická spotřeba kyslíku I mg/l I I manganistanem I I I---------------------------I--------I I Vybrané mikrobiologické a I I I biologické ukazatele I I I---------------------------I--------I I Zákal
4)
I ZFn I I I nebo I I I ZFt I I---------------------------I--------I I Dezinfekční činidlo
5)
I mg/l I I---------------------------I--------I Poznámky k tabulce č. 3:
1)
Stanoví se podle použitého koagulantu nebo výskytu v surové vodě.
2)
Pravidelné sledování mikroskopického obrazu při zvýšeném biologickém oživení surové povrchové vody bude probíhat v závislosti na délce tohoto období a na charakteru tohoto biologického oživení vody.
3)
V případě kolísání, například z důvodu míšení více zdrojů.
4)
Stanoví se v případě možného ovlivnění vodou povrchovou. ČÁST 3 ROZBORY PITNÉ VODY Kontrola profilů uvedených v části 1 pod body c), d), e) v rozsahu úplného a kráceného rozboru se provádí podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb. Tato kontrola může být doplněna o provozní rozbory. PROVOZNÍ ROZBORY PITNÉ VODY 1. Kontrola v distribuční síti v rozsahu provozního rozboru slouží k technologickému ověření řádného provozu distribuční sítě, nebo k ověření správnosti a účinnosti zásahů do distribuční sítě, ke kontrole čištění vodojemů a ke kontrole účinnosti opatření po stavebním zásahu. 2. Četnost a rozsah provozních rozborů v distribuční síti určuje provozovatel podle velikosti zásobované oblasti (podle množství pitné vody dodávané do zásobované oblasti) dle výsledků posouzení rizik zpracovaného podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. a dle konkrétních nestandardních situací v zásobované oblasti. Tyto rozbory zabezpečují ověření řádného provozování distribuční sítě. 3. Kontrolu obsahu dezinfekčního činidla za místem dávkování určí individuálně provozovatel podle použitého způsobu dezinfekce a podle množství pitné vody dodávané do zásobované oblasti. 4. Vzorky vyrobené upravované vody se odebírají na odtoku z konečného stupně úpravy vody během ustáleného provozu. 5. Vzorky vody bez úpravy se odebírají na přítoku do vodovodních řadů během ustáleného provozu. 6. V případě přerušovaného provozu zdroje bez úpravy nebo přímé dezinfekce do zdroje nebo vodojemu lze nahradit místo na odtoku odběrem z nejbližší akumulační nádrže nebo z distribuční sítě. 7. Pro analýzy je možné používat mobilní analytické soupravy, které zajišťují požadovanou správnost a přesnost analýz. 8. Provozní rozbory mohou být částečně nebo úplně nahrazeny kontinuálním provozním měřením. Kontinuální analyzátory musí být vhodné pro daný typ vody a sledovaný rozsah parametrů. Funkčnost kontinuálních analyzátorů se pravidelně a prokazatelně ověřuje. 9. Výsledky provozních rozborů včetně kontinuálních analyzátorů musí být metrologicky navázány na laboratoř, která je držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace v souladu s monitorovacím programem podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. a dle doporučení výrobce. 10. Odběry a analýzy provozních rozborů nemusí být zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace. ČÁST 4 MINIMÁLNÍ ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ A ANALÝZ A) SUROVÁ VODA Minimální četnost sledování surové vody v rozsahu úplného, kráceného a provozního rozboru je uvedena v tabulce č. 4. V případě, že surová voda je přiváděna z několika vodních zdrojů, pak četnosti uvedené v tabulce č. 4 představují četnosti rozborů výsledné směsi surové vody. Pokud se odebírá více vzorků za rok dle tabulky č. 4 a č. 5, odběr vzorků musí být rovnoměrně rozdělen v roce. Pokud některý z parametrů kráceného rozboru surové vody dle tabulky č. 2 trvale v průběhu kalendářního roku vykazuje hodnotu nižší než 0,3 MH, resp. NMH pro pitnou vodu podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., lze parametr sledovat s nižší četností, minimálně však jednou za 3 roky. Tabulka č. 4 DOPORUČENÁ A MINIMÁLNÍ ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ A ANALÝZ SUROVÉ VODY PRO VODU UPRAVOVANOU I----------------------I-----------------------------------------------------I I Objem vody vyrobené I Četnost /rok I I m
3
/den I-----------------I-----------------I-----------------I I (stanoví se dle I provozní rozbor I krácený rozbor I úplný rozbor I I předchozího I (tab. č. 3) I (tab. č. 2) I (tab. č. 1) I I kalendářního roku) I Doporučená I Minimální I Minimální I I I četnost a dále I četnost I četnost pro I I I dle x I I upřesnění I I I I I kategorie I I----------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I do 100 I x I 1 I x I I----------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I 101 - 1 000 I 6 I 4 I 1 I I----------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I 1 001 - 4 000 I 26 I 4 I 1 I I----------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I 4 001 - 10 000 I 26 I 8 I 1 I I----------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I 10 001 - 20 000 I 104 I 12 I 2 I I----------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I 20 001 - 30 000 I 365 I 12 I 2 I I----------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I nad 30 000 I x I 24 I 4 I I----------------------I-----------------I-----------------I-----------------I x Četnost a rozsah určí provozovatel individuálně podle výsledků posouzení rizik zpracovaného podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. V rámci úplného rozboru se doporučuje střídat roční období. Tabulka č. 5 MINIMÁLNÍ ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ A ANALÝZ SUROVÉ VODY PRO VODU BEZ ÚPRAVY
 
V případě, že se neprokáže žádná změna jakosti vody dopravou, lze vykázat jako rozbor surové vody
vzorek odebraný v distribuční síti co nejblíže ke zdroji.
 
I------------------------------I---------------------------------------------I
I Objem vody vyrobené m
3
/den I Četnost /rok I I I----------------------I----------------------I I I krácený rozbor I úplný rozbor I I I (tab. č. 2) I (tab. č. 1) I I------------------------------I----------------------I----------------------I I do 100 I 1 I X I I------------------------------I----------------------I----------------------I I 101 - 1 000 I 2 I 1 I I------------------------------I----------------------I----------------------I I 1 001 - 4 000 I 4 I 1 I I------------------------------I----------------------I----------------------I I 4 001 - 10 000 I 8 I 1 I I------------------------------I----------------------I----------------------I I 10 001 - 20 000 I 12 I 1 I I------------------------------I----------------------I----------------------I I 20 001 - 30 000 I 12 I 1 I I------------------------------I----------------------I----------------------I I nad 30 000 I x I x I I------------------------------I----------------------I----------------------I x Četnost a rozsah určí provozovatel individuálně a podle výsledků posouzení rizik zpracovaného podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. V rámci úplného rozboru se doporučuje střídat roční období. B) PROVOZNÍ ROZBORY MEZI TECHNOLOGICKÝMI STUPNI Četnost provozních rozborů ve stanovených místech kontroly mezi jednotlivými technologickými stupni určuje provozovatel podle složitosti úpravy, složení technologické linky úpravny vody a dle výsledků posouzení rizik zpracovaného podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Tyto rozbory musí zabezpečit řádné provozování úpravny vody a zdrojů bez úpravy. C) VYROBENÁ PITNÁ VODA, V DISTRIBUČNÍ SÍTI A U SPOTŘEBITELE Kontrola profilů uvedených v části 1 pod body c), d), e) v rozsahu úplného a kráceného rozboru se provádí v souhrnu v definované četnosti podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. ČÁST 5 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PRO ÚČELY PROVOZNÍ EVIDENCE 1. Výsledky rozborů se zaznamenávají do protokolů, ve kterých musí být uvedeny zvláště údaje o místu odběru vzorků, datu odběru, časovém rozpětí odběru vzorku, typ vzorku, jméno a příjmení osoby, která vzorky odebrala, datum analýzy a použitá metoda. Výsledky analýz se zpracovávají zpravidla v digitální formě s ohledem na přenos dat. 2. Laboratoř, která provádí úplné a krácené rozbory surové a pitné vody se prokazuje platným osvědčením o akreditaci, nebo je držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace. 3. Hodnocení výsledků jakosti vyrobené vody provádí provozovatel podle: a. překročení počtu hodnot jednotlivých ukazatelů podle jednotlivých typů limitů pro pitnou vodu podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. (mezní hodnota, nejvyšší mezní hodnota, doporučená hodnota); pro vodu vyrobenou se neprovádí hodnocení v ukazateli volný chlor na výstupu z úpravny vody, b. počtu nevyhovujících vzorků, (nevyhovující vzorek je ten, ve kterém alespoň jeden ukazatel ve vzorku překračuje limitní hodnoty vyhlášky č. 252/2004 Sb. podle typu: mezní hodnota, nejvyšší mezní hodnota), c. počtu dnů v roce, kdy byl u vyrobené nebo dodané vody překročen limit alespoň v jednom ukazateli typu NMH. 4. Technické ukazatele, které nemají určen hygienický limit, jsou hodnoceny provozovatelem podle konkrétních potřeb technologie provozu a rozvodu vody vodovodním řadem (např. korozivní vlastnosti). Zdravotně významné ukazatele, které nemají určen hygienický limit zvláštním právním předpisem, se hodnotí podle limitu určeného orgánem ochrany veřejného zdraví.
5. Protokoly podle bodu 1 se uchovávají po dobu 5 let. Protokoly o výsledcích nebo databáze výsledků
  mohou být uchovávány pouze v elektronické podobě.
Příl.10
TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
                         ČÁST 1
 
        MÍSTA ODBĚRŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH TECHNOLOGICKÉ LINKY ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
 
PRO ODPADNÍ VODU ČIŠTĚNOU:
 
a) přítok odpadní vody do čistírny odpadních vod,
b) mezi jednotlivými stupni čištění odpadní vody (provozní rozbory),
c) odtok odpadní vody z čistírny odpadních vod.
 
PRO ODPADNÍ VODU NEČIŠTĚNOU:
 
Odtok z volné výusti odpadních vod do vodního recipientu.
 
                         ČÁST 2
 
                    MINIMÁLNÍ ROZSAHY ROZBORŮ
 
A) ZÁKLADNÍ ROZBOR
 
     Ukazatel                   Symbol   Jednotka
Biochemická spotřeba kyslíku              BSK
5
mg/l Chemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodou CHSK
Cr
mg/l Nerozpuštěné látky sušené NL mg/l B) ROZBOR NA URČENÍ FOREM DUSÍKU A FOSFORU (DÁLE DUSÍK, FOSFOR) Ukazatel Symbol Jednotka Amoniakální dusík N - NH
4
+
mg/l Celkový dusík N
celk.
mg/l Celkový fosfor P
celk.
mg/l C) PROVOZNÍ ROZBOR Zahrnuje ukazatele základního rozboru a ukazatele pro formy dusíku a fosforu, z nichž provozovatel vybere rozsah rozborů v závislosti na způsobu a složitosti čištění odpadních vod. D) ROZŠÍŘENÝ ROZBOR Rozšířený rozbor obsahuje další ukazatele, které jsou uvedeny zvláště v povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod, a ukazatele, které je nutné sledovat podle kanalizačního řádu, a které mohou mít vliv na čistící efekt ČOV. Týká se to zvláště ukazatelů: rozpuštěné anorganické soli (RAS), adsorbovatelné organické halogeny (AOX), rtuti (Hg), kadmia (Cd) a dalších ukazatelů uvedených v příloze č. 15 této vyhlášky. ČÁST 3 MINIMÁLNÍ ČETNOST ROZBORŮ ODPADNÍCH VOD A) MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY NA PŘÍTOKU A ODTOKU 35) MÍSTA ODBĚRŮ: a) přítok odpadní vody do čistírny odpadních vod, b) odtok z čistírny odpadních vod, c) odpadní voda nečištěná (vypouštěná) z volné výustě. Tabulka č. 1 I---------------------I-----------------------------------------------------I I Velikost čistírny I Minimální typ odběru vzorku, rozsah a četnost I I odpadních vod I kontrol počet/ rok I I I-----------------I-----------------I-----------------I I I Typ A I Typ B I Typ C I I I--------I--------I--------I--------I--------I--------I I Počet I BSK
5
I N-NH
4
+
I BSK
5
I N-NH
4
+
I BSK
5
I N- I I připojených I CHSK
Cr
I N
celk
I CHSK
Cr
I N
celk
I CHSK
Cr
I NH
4
+
I I ekvivalentních I NL I P
celk
I NL I P
celk
I NL I N
celk
I I obyvatel (EO) I I I I I I P
celk
I I---------------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I I < 500 I 2 I 1 I I I I I I---------------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I I 500 - 2 000 I 4 I 2 I I I I I I---------------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I I 2 001 - 5 000 I I I 4 I 4 I I I I---------------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I I 5 001 - 10 000 I I I 6 I 6 I I I I---------------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I I 10 001 - 50 000 I I I 12 I 12 I I I I---------------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I I > nad 50 000 I I I I I 26 I 26 I I---------------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I Další ukazatele: Rozpuštěné anorganické soli (RAS), adsorbovatelné organické halogeny (AOX), rtuť (Hg), kadmium (Cd): V případě, že tyto ukazatele nejsou uvedeny v povolení k vypouštění odpadních vod, určí provozovatel ukazatele a četnost jejich sledování podle konkrétního stavu v lokalitě. Typ vzorku: Typ A - 2 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min. Čas odběru se určí tak, aby co nejlépe charakterizoval činnost sledovaného zařízení. Typ B - 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hod. Typ C - 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hod o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru vzorku. Poznámka: Vodoprávní úřad podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. stanoví pro vypouštění odpadních vod mimo jiných podmínek četnosti a rozsahy rozborů vypouštěných (případně přitékajících) odpadních vod, které je nutné plnit. V případě, že vodoprávní úřad stanoví vyšší četnosti odběru, vyšší typ odběru vzorku a větší rozsah ukazatelů než jsou uvedeny v tabulce č. 1 této kapitoly, platí údaje z povolení vypouštění odpadních vod. B) PROVOZNÍ ROZBORY NA PŘÍTOKU A ODTOKU MÍSTA ODBĚRU: a) přítok odpadní vody do čistírny odpadních vod, b) odtok z čistírny odpadních vod Tabulka č. 2 I-------------------------------------------I---------------------------------------------I I Velikost čistírny odpadních vod- I Četnost sledování vybraných ukazatelů / rok I I počet připojených ekvivalentních obyvatel I I I-------------------------------------------I---------------------------------------------I I < 500 I x I I 500 - 2 000 I x I I 2 001 - 5 000 I x I I 5 001 - 10 000 I 6 I I 10 001 - 50 000 I 12 I I > nad 50 000 I 26 I I-------------------------------------------I---------------------------------------------I x) Četnost určí provozovatel podle potřeby provozu. ROZSAH ROZBORU: Vybraný ukazatel provozovatelem podle složitosti provozu a technologie čištění (obvykle CHSK, BSK, pH, NL, N-NH4) Typ vzorku: Obvykle Typ A - 2 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min. Vzorek Typ A je možno nahradit provozním on-line měřením, případně i bodovým vzorkem C) PROVOZNÍ ROZBORY MEZI JEDNOTLIVÝMI STUPNI 1. Četnost a rozsah provozních rozborů, technologické zkoušky mezi jednotlivými technologickými stupni určuje provozovatel podle velikostních kategorií čistírny odpadních vod a složitosti technologie. Provozní rozbory a technologické zkoušky musí zabezpečit řádné provozování čistírny odpadních vod. Pro hlavní ukazatele je možno využít sledování v rámci automatického systému řízení. 2. Odběrná místa pro provozní rozbory mezi jednotlivými stupni: a) přítok odpadní vody do čistírny odpadních vod, b) mezi jednotlivými stupni čištění odpadní vody (např. za sedimentací), c) odtok odpadní vody z čistírny odpadních vod, d) místa pro sledování vlivu srážkových vod. 3. Odběr vzorku se provádí minimálně jako dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min (tj. Typ A) a to v čase, který nejlépe charakterizuje činnost sledovaného zařízení. D) PROVOZNÍ ROZBORY - KALOVÉ A PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Četnost a rozsah provozních rozborů určuje provozovatel podle velikostních kategorií čistírny odpadních vod, technologického vybavení a složitosti technologie. ----------- 35) Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod. ČÁST 4 KALY Z PROVOZU ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Při rozboru kalu jako konečného produktu z provozu čistírny odpadních vod pro pravidelnou kontrolu ČOV se zjišťují a) rizikové prvky: arsen, olovo, kadmium, rtuť, zinek, měď, chrom, nikl, b) obsah sušiny, ztráta žíháním. Tabulka č. 3 MINIMÁLNÍ ČETNOST ANALÝZ KALU I-------------------------------------------I---------------------------------I I Počet připojených ekvivalentních obyvatel I Počet rozborů za rok I I-------------------------------------------I---------------------------------I I do 500 I x I I-------------------------------------------I---------------------------------I I 501 - 5 000 I x I I-------------------------------------------I---------------------------------I I 5001 - 25 000 I 2 I I-------------------------------------------I---------------------------------I I 25 001 - 100 000 I 4 I I-------------------------------------------I---------------------------------I I nad 100 000 I 4 I I-------------------------------------------I---------------------------------I x) Četnost určí provozovatel podle produkce kalu minimálně 1x za rok.
Pro účely dalšího nakládání s kalem se postupuje v souladu se zákonem o odpadech.
 
                          ČÁST 5
 
                 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ, ARCHIVACE
 
1. Výsledky rozborů podle tabulky č. 1 a 2 této přílohy se zaznamenávají do protokolů, ve kterých musí být
  uvedeny zvláště údaje o místu odběru vzorku, datu, hodině odběru vzorku a typu odběru. Dále jméno a příjmení
  osoby, která vzorky odebrala, datum analýzy a použitá metoda. Výsledky analýz se zpracovávají zpravidla
  v digitální formě s ohledem na přenos dat.
2. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění odpadních vod pro účely této vyhlášky a kontroly plnění povolení
  k vypouštění odpadních vod (§ 38 odst. 4 vodního zákona) mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné
  k podnikání (oprávněné laboratoře) podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění
  odpadních vod do vod povrchových.
3. Hodnocení výsledků míry znečištění odpadní vody provádí provozovatel podle povolení k vypouštění odpadních
  vod; toto hodnocení zahrnuje:
  - dodržení emisních standardů tj. limitních koncentrací určených v povolení k vypouštění odpadních vod,
  - dodržení přípustné minimální účinnosti vypouštěných odpadních vod (minimální procento úbytku) určených
   v povolení k vypouštění odpadních vod,
  - počtu nevyhovujících rozborů (tj. překročení limitních koncentrací) na odtoku z čistírny odpadních vod
   nebo při vypouštění znečištěných odpadních vod (volná výusť),
  - bilančních hodnot a koncentračních hodnot na přítoku a odtoku z čistírny odpadních vod, určených v povolení
   k vypouštění odpadních vod,
  - bilančních a koncentračních hodnot při vypouštění nečištěných odpadních vod určených v povolení
   k vypouštění odpadních vod.
4. Protokoly podle bodu 1 je možné vést i v elektronické podobě a uchovávají se po dobu 5 let. Protokoly
  o výsledcích nebo databáze výsledků mohou být uchovávány pouze v elektronické podobě.
Příl.11
ŽÁDOST O POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO KANALIZACE PODLE § 6 ZÁKONA
 
1. Žadatel - budoucí provozovatel:
A. Právnická osoba:
  Název, popřípadě obchodní firma:
 
  Adresa sídla:
  Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
  Statutární orgán:
B. Fyzická osoba podnikající:
  Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:
  Obchodní firma nebo název:
  Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
  Datum narození:
  Adresa sídla:
C. V případě, že provozovna nebo provozovny jsou odlišné od sídla žadatele, uvedou se s označením 
  pořadí jejich adresy.
D. Kopii oznámení živnosti volné "Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody" Živnostenskému 
  úřadu, podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a doručenku 
  oznámení.

2. Odborný zástupce provozovatele podle § 6 odst. 2 písm. c) zákona a jeho kvalifikace: 

  Příjmení:
  Jméno:                                                                                                                                                                
  Titul:
  Datum narození:
  Adresa místa trvalého pobytu*:
  Dosažené vzdělání:
  Název školy:
  Délka praxe:
  Ve funkci:


3. Výčet vodovodů nebo kanalizací pro které má být povolení k provozování vydáno:

---------------------------------------------------------------------
p.č. IDENTIFIKAČNÍ   NÁZEV     POŘADÍ  POČET FYZICKÝCH OSOB,
    ČÍSLO    MAJETKU   PROVOZOVNY KTERÉ TRVALE VYUŽÍVAJÍ
   MAJETKOVÉ                VODOVOD A KANALIZACI
    EVIDENCE
---------------------------------------------------------------------
1.                
---------------------------------------------------------------------
2.                
---------------------------------------------------------------------
3.                
---------------------------------------------------------------------
    4.                
---------------------------------------------------------------------
...                
---------------------------------------------------------------------

Poznámky: 

Pokud některý z vodovodů nebo kanalizací provozně souvisí s vodovodem nebo kanalizací jiného vlastníka 
než je uvedený v bodě 4, označí se u pořadového čísla hvězdičkou.

Název majetku: uvede se název majetku, který je zaveden ve stávající evidenci vlastníka.

4. Vlastník vodovodů nebo kanalizací, uvedených v bodě 3: 
A. Právnická osoba:
  Název firmy:
  Adresa sídla:
  Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
  Statutární orgán:

B. Fyzická osoba:
  Jméno, jména a příjmení, popřípadě obchodní firma:
  Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno: 
  Datum narození:
  Adresa sídla nebo místa trvalého pobytu:
 
V případě spoluvlastnictví vodovodů nebo kanalizací se uvede spoluvlastník.
A. Fyzická osoba:
  Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:
  Datum narození:
  Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
  Adresa sídla nebo místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, číslo popisné, číslo
  orientační):
 
B. Právnická osoba:
  Název, popřípadě obchodní firma:
  Adresa sídla:
  Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
  Statutární orgán:
_____________________________________________________________________

V  .........................

Dne .........................
           

                           -------------------------------------------------------
                                     podpis žadatele 

Poznámka: 
1. Stanovený elektronický formulář této žádosti ve formátu XLS nebo XLSX je zveřejněn na internetových stránkách 
  ministerstva.
2. K žádosti se přikládají doklady podle § 6 odst. 12 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a 
  v případech, kdy vodovod nebo kanalizace provozně souvisí s vodovodem nebo kanalizací jiného vlastníka se 
  přikládá kopie písemné dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů nebo kanalizací podle 
  § 6 odst. 2 písm. b) uvedeného zákona. 
* Údaj o adrese místa trvalého pobytu lze nahradit údajem o místě hlášeného pobytu na území České republiky, popřípadě adresu bydliště v zahraničí.
Příl.12
SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY
 
I.      BYTOVÝ FOND 

Byty.
1. na jednu osobu bytu s tekoucí studenou vodou mimo 
 byt za rok                          15 m
3
2. na jednu osobu bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na kohoutku) za rok 25 m
3
3. na jednu osobu bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok 35 m
3
Hodnota uvedená v položce č. 3 je součtem spotřeby studené a teplé vody. Teplou vodou na kohoutku je teplá voda vytékající z výtoku ovládaného uzávěrem přímo do dřezu, umyvadla, vany, sprchy apod. Není rozhodující, zda je voda ohřívána elektrickým zásobníkem, průtokovým ohřevem, plynovým kotlem pro byt nebo dům, nebo je připravována centrálně pro celou obec nebo město; tedy ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody v domě. V případech dodávky teplé vody ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody se při výpočtu použijí hodnoty podle bytu bez tekoucí teplé vody. Rodinné domy. Na jednu osobu bytu v rodinném domu (max. 3 byty - 3 rodiny) se připočítává 1 m
3
na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob při aktivitách v zahradě apod. Kropení zahrady a provoz bazénů je samostatnou položkou a nespadá pod bytový fond. Rekreační chaty (chalupy). Na jednu osobu rekreační chaty (chalupy) se spotřeba vypočte jako u položek č. 1, 2, 3 i s připočtením 1 m
3
jako u rodinného domu, vše s přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku využívána. Tento výpočet se v případě, že odběr pitné vody není měřen vodoměrem, uvede do smlouvy podle § 8 odst. 6 zákona. Způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních vod v případech, kdy odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypouštění do kanalizace podle § 19 odst. 7 zákona: V případech kdy rozdíl množství vodoměrem změřené pitné vody a množstvím stanoveným podle položek č. 1, 2 a 3 v odběru pro bytový fond, je-li důvodem kropení zahrady, je větší než 30m
3
se množství nevypouštěných vod stanoví podle položek 63 až 66 směrných čísel. V případech kdy rozdíl množství vodoměrem změřené pitné vody a množstvím stanoveným podle směrných čísel, je-li důvodem výroba balených nápojů nebo jídel apod., je větší než 30m
3
, se množství nevypouštěných vod stanoví odborným výpočtem ve vazbě na produkci. V případech vlastního zdroje pitné vody (studna a pod.) se množství odpadních vod stanovuje podle směrných čísel. II. VEŘEJNÉ BUDOVY, ŠKOLY a) je uvedena základní potřeba vody - ostatní potřeba vody (zahrada, mytí aut apod.) se připočítá podle dalšího vybavení budov, které je uvedené samostatně se směrnými čísly; b) v případě stravování pro konkrétní situaci se připočítají směrná čísla uvedená podle položek č. 18, 19 a 20; c) ve veřejných budovách, kde jsou byty, se připočte roční směrné číslo podle vybavení bytu. kancelářské budovy (bez stravování)
na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů za rok
4. WC, umyvadla 8 m
3
5. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda 14 m
3
6. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování 18 m
3
školy (bez stravování)
na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 pracovních dnů za rok
7. WC, umyvadla 3 m
3
8. WC a tekoucí teplá voda 5 m
3
mateřské školy a jesle s celodenním provozem (bez stravování)
na jednu osobu (učitele, pracovníka, dítě) při průměru 200 pracovních dnů za rok
9. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda 8 m
3
10. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování 16 m
3
III. HOTELY, UBYTOVNY, INTERNÁTY (směrná čísla pouze pro ubytování)
na jedno lůžko za rok
hotely a penziony 11. většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou 45 m
3
12. většina pokojů je bez koupelny (sprch), WC na chodbě 23 m
3
13. restaurace v hotelu, penzionu podle položek č. 18, 19 a 20 +39, 40 a 41+42 a 43. 14. pro doplňující vybavení hotelů se přičítá: denní připouštění bazénu 10 m
3
sauna, welnes 10 m
3
V případě vlastní prádelny se použije směrné číslo pro prádelny. internáty, učňovské domovy, studentské koleje, ubytovny 15. většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou 25 m
3
16. v budovách, kde jsou koupelny (sprchy), WC na chodbě 15 m
3
17. stravování podle položek č. 18, 19, 20, 39, 40 a 41 . stravování - kuchyně, jídelna (bezobslužné)
na 1 strávníka a 1 pracovníka na jednu směnu za rok
18. dovoz jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla 3 m
3
19. vaření jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla 8 m
3
20. bufet, občerstvení 1 m
3
IV. ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ Vybavení: WC, umyvadla a tekoucí teplá voda
na 1 pracovníka v denním průměru za rok
zdravotnická střediska, ambulatoria, ordinace 21. na jednoho pracovníka 18 m
3
lékárny, hygienicko-epidemiologické stanice 22. na jednoho pracovníka 18 m
3
zubní střediska s celoročním provozem, ordinace 23. na jednoho pracovníka 20 m
3
ošetřovaná osoba 24. na 1 vyšetřovanou osobu v denním průměru za rok 2 m
3
rehabilitace, rehabilitační bazén, sauna 25. na jednotlivá rehabilitační zařízení se určí potřeba množství podle příslušné normy pro provoz využívaného zařízení 26. na jednoho pracovníka 18 m
3
na jedno lůžko za rok
nemocnice (včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení) 27. na jedno lůžko 50 m
3
léčebny dlouhodobě nemocných, domovy důchodců (včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení) 28. na jedno lůžko 45 m
3
V. KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ PODNIKY, SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ multikina, samostatná kina a divadla s celoročním provozem (vybavení WC, umyvadla)
při plné obsazenosti za rok
29. na jedno sedadlo a jedno představení denně 1 m
3
přednáškové síně, knihovny, čítárny, studovny a muzea (vybavení WC, umyvadla)
na jednoho stálého pracovníka za rok
30. 14 m
3
na jednoho návštěvníka v denním průměru za rok
31. na jednoho návštěvníka 2 m
3
tělocvična, sportoviště, fitness centrum (vybavení WC, umyvadla, možnost sprchování s teplou vodou)
na jednoho návštěvníka v denním průměru za rok
32. na jednoho návštěvníka 20 m
3
na 1 hřiště za rok
33. kropení antukových hřišť krytých 230 m
3
34. kropení antukových hřišť nekrytých 460 m
3
na 100 m
2
za provozní den
35. kropení travnatých hřišť 20 m
3
za rok
36. golfové hřiště 18 ti jamkové se zavlažováním greenu, odpališť 22 500 m
3
a ferveje
na 1 návštěvníka - diváka v denním průměru (365 dnů) za rok
37. WC, umyvadla 1 m
3
Poznámka: v případě neprokázání počtu návštěvníků se jejich počet stanoví jako desetina kapacity zařízení pro návštěvníky - diváky. zimní stadion 38. pro jednotlivá zařízení se určí potřeba množství vody podle příslušné normy nebo technického návodu pro provoz (tvorba a úprava ledové plochy, relaxační zařízení apod.) VI. RESTAURACE, VINÁRNY (vybavení WC, umyvadla, tekoucí teplá voda) Restaurace, vinárny, kavárny
na jednoho pracovníka v jedné směně (365 dnů) za rok
(zahrnuje i zákazníky bez mytí skla)
39. pouze výčep 50 m
3
40. výčep, podávání studených jídel 60 m
3
41. výčep, podávání studených jídel a teplých jídel 80 m
3
Vybavení na mytí skla: (připočítává se k položkám č. 39, 40 a 41) 42. výčepní stolice s trvalým průtokem 3 l/min. za jednu směnu 450 m
3
43. mytí skla bez trvalého průtoku nebo myčka skla za jednu směnu 60 m
3
VII. PROVOZOVNY
na jednoho pracovníka v jedné směně za rok
provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě 44. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda 18 m
3
45. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování 26 m
3
46. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování v provozovnách s nečistým provozem nebo potřebou vyšší hygieny 30 m
3
holičství a kadeřnictví
na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok
(zahrnuje i zákazníky)
47. v pánské a dámské provozovně WC, umyvadla s tekoucí teplou vodou 50 m
3
samostatné prádelny (zakázkové) 48. na 1 q vypraného prádla (tzv. technická voda) 1 m
3
49. na jednoho zaměstnance v jedné směně podle položek č. 44, 45 a 46 VIII. PRODEJNY prodejny s čistým provozem, včetně obchodních domů, supermarketů
na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok
50. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda 18 m
3
prodejna ryb, drůbeže a zvěřiny
na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok
51. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda 20 m
3
52. na 100 kg prodaných živých ryb (připočítává se k položce č. 51) 34 m
3
na 100 kg živých ryb
53. prodej ryb v sádce na volném prostranství na 100 kg prodaných 6 m
3
živých ryb potravinářské výrobny místního významu (např. řeznictví, výroba uzenin, salátů, pečiva apod., WC, umyvadla)
na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok
54. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování 26 m
3
Poznámka: spotřeba vody k výrobě se vypočte podle technologie výroby a vybavení prodejny. IX. HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A DRŮBEŽ hospodářská zvířata
na jeden kus v průměru za rok
55. dojnice včetně ošetřování mléka a oplachů 36 m
3
56. býk 18 m
3
57. tele, ovce, koza, vepř 6 m
3
58. prasnice 8 m
3
59. kůň 14 m
3
60. pes - chovná stanice (pouze nad 2 kusy) 1 m
3
drůbež
na 100 kusů v průměru za rok
61. slepice, perličky 11 m
3
62. husy, kachny, krůty 36 m
3
X. ZAHRADY
v průměru za rok
63. venkovní zahrady okrasné (trávníky, květiny) nebo osázené zeleninou na 100 m
2
16 m
3
64. sady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané na 100 m
2
3 m
3
65. pro automatizované zalévání zahrad s pěstováním květin, zeleniny podle čidel na určení vlhkosti 12 m
3
66. průmyslové a skleníkové pěstování zeleniny, květin - pro jednotlivá zařízení (automatizované kropení) se určí potřeba množství podle příslušného technického návodu pro provoz využívaného objektu XI. MYTÍ AUTOMOBILŮ
v průměru za rok
67. osobní automobil užívaný pro domácnost (stříkání a umývání) - předpokládá se mytí 10 x ročně 1 m
3
Poznámka: v odůvodněných případech může vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jejich provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, výše uvedená směrná čísla roční potřeby v částech I. až XI. snížit.
Příl.13
POŽADAVKY NA JAKOST SUROVÉ VODY
 
ČÁST 1
UKAZATELE JAKOSTI SUROVÉ POVRCHOVÉ VODY A JEJICH MEZNÍ HODNOTY PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE STANDARDNÍCH METOD ÚPRAVY SUROVÉ VODY NA PITNOU VODU36)
Uvedené mezní hodnoty ukazatelů v tabulce limitují zařazení do příslušné kategorie jakosti (A1, A2, A3).
Kromě ukazatelů uvedených v tabulce č. 1a nesmí surová voda obsahovat další mikroorganizmy, parazity a látky jakéhokoliv druhu, včetně všech ukazatelů uvedených ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., v počtu nebo koncentraci, které by mohly po její úpravě na vodu pitnou ohrozit veřejné zdraví.
                         POVRCHOVÁ VODA
                                                  Tabulka č. 1a
 
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I Pořadové I     Ukazatel      I Jednotka I    A1     I    A2     I    A3     I
I číslo  I              I      I          I          I          I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I     I              I      I    mezní    I    mezní    I    mezní    I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 1.    I Reakce vody (pH)      I   pH   I   6,5-9,5   I    5-6,5    I  < 5 nebo  I
I     I              I      I          I   9,5-10    I   < 10   I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 2.    I Barva po filtraci     I mg/l Pt  I    20     I    100    I    200    I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 3.    I Nerozpuštěné látky suš.  I  mg/l  I    10     I          I          I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 4.    I Teplota          I   °C   I    20     I    25     I    25     I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 5.*   I Konduktivita        I  mS/m  I    125    I    125    I    125    I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 6.    I Pach            I      I        přijatelný       I  nepřijatelný  I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 7.    I Dusičnany         I  mg/l  I    50     I    50     I    50     I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 8.    I Fluoridy          I  mg/l  I    1,5    I    1,5    I    1,5    I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 9.    I Adsorbovatelné org. vázané I  mg/l  I    0,01    I    0,02    I    0,03    I
I     I halogeny (AOX)       I      I          I          I          I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 10.   I Železo celkové       I  mg/l  I    0,2    I     1     I     2     I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 11.   I Mangan           I  mg/l  I    0,05    I    0,5    I    1,5    I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 12.   I Měď            I  µg/l  I    50     I    50     I    100    I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 13.   I Zinek           I  mg/l  I     3     I         5     I     5     I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 14.   I Bor            I  mg/l  I     1     I     1     I     1     I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 15.   I Berylium          I  µg/l  I     2     I     2     I     2     I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 16.   I Nikl            I  µg/l  I    20     I    30     I    30     I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 17.   I Arsen           I  µg/l  I    10     I    10     I    20     I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 18.   I Kadmium          I  µg/l  I     5     I     5     I     5     I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 19.   I Chrom veškerý       I  µg/l  I    50     I    50     I    50     I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 20.   I Olovo           I  µg/l  I    10     I    25     I    50     I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 21.   I Selen           I  µg/l  I    10     I    10     I    10     I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 22.   I Rtuť            I  µg/l  I     1     I     1     I     1     I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 23.   I Kyanidy celkové      I  mg/l  I    0,05    I    0,05    I    0,05    I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 24.*   I Sírany           I  mg/l  I    250    I    250    I    250    I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 25.*   I Chloridy          I  mg/l  I    100    I    100    I    250    I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 26.   I Tenzidy aniontové     I  mg/l  I    0,2    I    0,2    I    0,5    I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 27.   I Uhlovodíky C10-C40     I  mg/l  I    0,1    I    0,1    I    0,1    I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 28.   I Polycyklické aromatické  I  µg/l  I    0,1    I    0,1    I    0,2    I
I     I uhlovodíky (PAU)      I      I          I          I          I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 29.   I Pesticidní látky celkem  I  µg/l  I    0,5    I    0,5    I    0,5    I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 30.   I Chemická spotřeba kyslíku I  mg/l  I     3     I    10     I    15     I
I     I manganistanem       I      I          I          I          I
I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
I 31.   I Biochemická spotřeba    I  mg/l  I     3     I     5     I     7     I
I     I kyslíku (BSK
5
) při 20°C s I I I I I I I vyloučením nitrifikace I I I I I I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 32. I Amonné ionty I mg/l I 0,5 I 1 I 3 I I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 33. I Celkový organický uhlík I mg/l I 5 I 7 I 10 I I I (TOC) I I I I I I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 34. I Huminové látky I mg/l I 2,5 I 5,0 I 8,0 I I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 35. I Escherichia coli I KTJ/100 ml I 50 I 5 000 I 50 000 I I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 36. I Termotolerantní koliformní I KTJ/100 ml I 20 I 2000 I 20 000 I I I bakterie I I I I I I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 37. I Intenstiální (střevní) I KTJ/100 ml I 20 I 1000 I 10 000 I I I enterokoky I I I I I I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 38. I Mikroskopický obraz I jedinci/ml I 50 I 3 000 I 10 000 I I I I I I 500
1)
I 1 000
1)
I I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 39. I Pesticidní látky I µg/l I 0,1 I 0,1 I 0,5 I I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 40. I Hliník I mg/l I 0,2 I 1,0 I 2,0 I I----------I----------------------------I------------I-------------------I-------------------I-------------------I
1)
Obtížně odstranitelné organismy jednostupňovou či vícestupňovou úpravou. * U ukazatelů pořadové číslo 5, 24 a 25 by voda neměla působit agresivně vůči materiálům rozvodného systému včetně domovních instalací. Vysvětlivky k tabulce č. 1a: 1) M - mezní, povinné hodnoty. 2) Ukazatel pořadové číslo 6 (pach): v případě zvýšeného pachu, který bude charakterizován jako pach po chlorfenolech, případně dalších obdobných látkách, je nutné provést detailní analýzu na podezřelé organické sloučeniny (zvláště fenoly) a posoudit jejich závadnost a koncentrace. V případě pochybností se za nepřijatelný pach považuje stupeň >5 při stanovení podle ČSN EN 1622 Stanovení pachu (jednotka TON). 3) Ukazatel pořadové číslo 9 (AOX): není nutné stanovit a kategorizovat v případech, když jsou stanoveny specifické chlorované organické látky v rozsahu úplného rozsahu pitné vody a vyhovují předepsaným limitním hodnotám podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. 4) Ukazatel pořadové číslo 12 (měď): limit je dán možností organoleptických závad při koncentracích nad 100 µg/l. V případě, že nejsou žádné organoleptické závady, platí pro kategorii A3 limit 1,0 mg/l (jako pitná voda). 5) Ukazatel pořadové číslo 27: změna metodiky stanovení a původního názvu z nepolární extrahovatelné látky "(NEL)" na "uhlovodíky C10-C40". Změna mezní hodnoty byla upravena z 0,05 mg/l na 0,1 mg/l s ohledem na mez stanovitelnosti příslušné normové metody. 6) Ukazatel pořadové číslo 28 (PAU): je vyjádřen jako součet koncentrací: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi) perylen, indeno (1, 2, 3 - cd) pyren. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula. 7) Ukazatel pořadové číslo 29: (pesticidní látky celkem) je vyjádřen jako součet (hodnot nad mezí stanovitelnosti) jednotlivých pesticidních látek a jejich relevantních metabolitů, tj. všech stanovených pesticidů. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula. Stanovují se ty pesticidy, u kterých je pravděpodobné, že se budou v surové vodě vyskytovat. 8) Ukazatel pořadové číslo 39 pesticidní látky: sledují se všechny jednotlivé pesticidy a jejich významné metabolity s pravděpodobným výskytem v surové vodě, zejména ty, které vyplývají ze závěrů posouzení rizik provedeného podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro daný zdroj vody. Limitní hodnota platí pro každou jednotlivou pesticidní látku s výjimkou aldrinu, dieldrinu, heptachloru a heptachlorepoxidu, kde platí limitní hodnota 0,03 µg/l. Pro zjištěné relevantní metabolity platí limitní hodnota stejná jako pro pesticidní látky - 0,1 µg/l respektive 0,5 µg/l. 9) Podmínky měření hodnot ukazatelů jsou uvedeny v příloze č. 14 k této vyhlášce. Laboratoře, které používají jiné metody, musí zaručit, že obdržené výsledky jsou rovnocenné nebo srovnatelné v porovnání s metodami uvedenými v příloze č. 14 k této vyhlášce. PODZEMNÍ VODA Tabulka č. 1b UKAZATELE JAKOSTI SUROVÉ PODZEMNÍ VODY A JEJICH MEZNÍ HODNOTY PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE STANDARDNÍCH METOD ÚPRAVY SUROVÉ VODY NA PITNOU VODU Pro podzemní vodu platí ukazatele uvedené v tabulce č. 1a pro povrchovou vodu s výjimkou dále uvedených ukazatelů, pro které platí následující limity: I----------I----------I----------I----------I----------I I Ukazatel I Jednotka I A1 I A2 I A3 I I----------I----------I----------I----------I----------I I Železo I mg/l I 0,2 I 5 I 20 I I----------I----------I----------I----------I----------I I Mangan I mg/l I 0,05 I 1,0 I 2,0 I I----------I----------I----------I----------I----------I I Sulfan I mg/l I platí limity pachu I I----------I----------I--------------------------------I
 
ČÁST 2
STANDARDNÍ METODY ÚPRAVY VODY
                 TYPY ÚPRAV PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE SUROVÉ VODY
 
                                                  Tabulka č. 2
 
I---------------I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Pro kategorii I                     Typy úprav                       I
I---------------I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I   A1    I Úprava surové vody s případnou dezinfekcí pro odstranění sloučenin a prvků, které mohou mít   I
I        I vliv na její další použití a to zvláště snížení agresivity vůči materiálům rozvodného systému  I
I        I včetně domovních instalací (chemické nebo mechanické odkyselení), dále odstranění pachu a    I
I        I plynných složek provzdušňováním. Prostá filtrace pro odstranění nerozpuštěných látek a zvýšení I
I        I jakosti.                                            I
I---------------I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I   A2    I Surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační filtraci, jednostupňové odželezňování, I
I        I odmanganování nebo infiltraci, pomalou biologickou filtraci, úpravu v horninovém prostředí a to I
I        I vše s koncovou dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je vhodná stabilizace vody.         I
I---------------I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I   A3    I Úprava surové vody vyžaduje dvou či vícestupňovou úpravu čiřením, oxidací, odželezňováním a   I
I        I odmanganováním s koncovou dezinfekcí, popř. jejich kombinaci. Dalšími vhodnými procesy jsou   I
I        I například využívání ozónu, aktivního uhlí, pomocných flokulantů, flotace. Ekonomicky náročnější I
I        I postupy technicky zdůvodněné (například sorpce na speciálních materiálech, iontová výměna,   I
I        I membránové postupy) se použijí mimořádně.                            I
I---------------I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I   Vyšší   I Podle § 13 odst. 2 zákona lze vodu této jakosti výjimečně odebírat pro výrobu pitné vody s   I
I koncentrace I udělením výjimky příslušným krajským úřadem. Pro úpravu na vodu pitnou se musí použít      I
I  než jsou  I technologicky náročné postupy spočívající v kombinaci typů úprav uvedených pro kategorii A3,  I
I uvedeny pro I přičemž je nutné zajistit stabilní kvalitu vyráběné pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb.  I
I kategorii A3 I Přednostním řešením v těchto případech je však eliminace příčin znečištění anebo vyhledání   I
I        I nového zdroje vody.                                       I
I---------------I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
Poznámka: Vyjmenované typy úpravy pro danou kategorii surové vody je možné využívat i pro jakost surové vody
     zařazené do horší jakostní kategorie (např. typ úpravy A1 pro kategorii A2).
 
ČÁST 3
ZPŮSOB VYHODNOCENÍ A ZAŘAZENÍ SUROVÉ VODY DO KATEGORIÍ
1) Základní zařazení nového zdroje surové vody
a) Základní zařazení nového zdroje surové vody do kategorie se provádí vyhodnocením ukazatelů jakosti surové vody uvedených v tabulkách č.1a a 1b, a to s četností odběru minimálně 12 vzorků v průběhu 2 let (§ 22 odst. 4 a 5).
b) Surová voda je považována za vyhovující příslušným ukazatelům v dané kategorii, pokud vzorky této vody odebírané v pravidelných intervalech a v tomtéž bodě vzorkování budou vyhovovat hodnotám ukazatelů pro odpovídající kvalitu vody, a to u 95 % odebraných vzorků.
c) Každý ukazatel je svými výsledky zařazen do vlastní kategorie. Výsledná kategorie je určena podle nejhorší kategorie jednotlivého ukazatele.
d) Je-li u některého ukazatele uvedena stejná limitní hodnota pro kategorii A1, A2 i A3, potom v případě překročení mezní hodnoty kategorie A1 bude ukazatel zařazen mimo kategorie A1, A2, A3 (tj. nevyhovuje předepsaným kategoriím svojí vyšší koncentrací) tj. > A3.
e) Je-li u některého ukazatele uvedena stejná limitní hodnota pro kategorii A1 a A2 a vyšší pro kategorii A3, potom v případě překročení mezní hodnoty kategorie A1 je ukazatel zařazen do kategorie A3.
2) Upřesnění kategorie
a) Stávající kategorie surové vody se upřesňuje každý rok (§ 22 odst. 6) podle výsledků prováděných rozborů v rámci plánu kontroly jakosti rozborů surové vody podle přílohy č. 9 k této vyhlášce. K hodnocení budou použity výsledky všech monitorovacích a úplných rozborů za hodnocené období včetně zařazení dalších ukazatelů podle poznámky uvedené u tabulky č. 3 přílohy č. 9 k této vyhlášce. V každém případě je nutné sledování ukazatelů, které v posledních dvou letech určovaly zařazení do kategorie A3 a horší než A3.
b) Ukazatel, jehož zjištěná hodnota je vyšší než mezní hodnota určená pro kategorii A3 a je potvrzena opakovaným nálezem, pak je i při nižším počtu odebraných vzorků než 12 zařazen zdroj mimo kategorie A1, A2, A3 (tj. nevyhovuje předepsaným kategoriím svojí vyšší koncentrací).
c) Pro upřesnění kategorie platí uvedené zásady v bodě 1 písm. b) a c).
d) Pro povrchovou vodu se pro upřesnění kategorie vychází z hodnot ukazatelů a četnosti odběrů za hodnocené období.
3) Od požadavků uvedených v odstavci 1 a 2 je možné se odchýlit:
a) v případech povodní nebo jiných přírodních katastrof nebo abnormálních povětrnostních podmínek (při výpočtu procent podle odstavce 1b) nebudou brány v úvahu hodnoty vyšší, pokud budou důsledkem těchto podmínek;
b) v případech, kdy povrchová voda podléhá přirozenému obohacování určitými látkami, které může mít za důsledek překročení limitů stanovených v tabulce č. 1a této přílohy pro kategorie A1, A2 a A3. Přirozeným obohacováním se rozumí proces, při kterém bez lidského zásahu do povrchové vody přecházejí z půdy látky v ní obsažené. Zařazení se provede do nejbližší nižší kategorie;
c) u stojatých povrchových vod nebo u povrchových vod v mělkých nádržích u ukazatelů železo, mangan, chemická spotřeba kyslíku (CHSK
Mn
), nasycení kyslíkem, BSK
5
;
odchylka platí pouze pro nádrže s hloubkou do 20 m, s výměnou vody v nádrži kratší než jeden rok a bez přítoku odpadních vod, dále při odběrech z různých horizontů;
d) pokud u maximálně dvou ukazatelů stanovená hodnota přesahuje mezní hodnoty kategorie A3 a ostatní ukazatele odpovídají kategorii A1 popř. A2, pak je třeba stanovenou hodnotu ověřit dalšími rozbory. Pokud výsledek technologické zkoušky prokáže, že lze tuto vodu upravit jednodušším postupem, než by odpovídalo kategorii A3, pak se zařazuje surová voda do kategorie odpovídající výsledku technologické zkoušky.
4) Vyloučení vzorků podle odstavce 3 posoudí provozovatel s ohledem na četnost jejich výskytu.
5) V případě značného kolísání jakosti surové vody v průběhu roku, kdy zdroj nelze jednoznačně zařadit do kategorie, určí se výsledná kategorie dále uvedeným výpočtem průměrného indexu upravitelnosti podle vybraného ukazatele se zvláště proměnlivými výsledky. Index upravitelnosti zaokrouhlený výše se rovná kategorii surové vody pro daný ukazatel.
6) Zařazení podzemní surové vody do kategorie se provádí podle odstavce 1 a 2 s využitím tabulky 1b) této přílohy.
ZPŮSOB URČENÍ PRŮMĚRNÉHO INDEXU UPRAVITELNOSTI PRO STANDARDNÍ METODY ÚPRAVY VODY
1. Pro potřebu určení typu úpravy a technologického zařízení úpraven vod, kdy vzhledem k značnému kolísání jakosti surové vody nelze v průběhu roku zdroj zařadit jednoznačně do jedné kategorie, může provozovatel určit průměrný index upravitelnosti (I
u,P
) vybraných ukazatelů podle vztahu:
         a        b         c        d
I
u,p
= I
u1
------ + I
u2
------ + I
u3
------ + I
u4
------ 100 100 100 100 , kde a, b, c je četnost výskytu ukazatele v procentech v kategorii A1, A2, A3 a a kde d je četnost výskytu ukazatele v procentech větší než v kategorii A3.
2. Index upravitelnosti (Iu) je číslo odpovídající kategoriím A1 až A3 (I
u1=
1 ,I
u2=
2, I
u3=
3). Pro hodnoty větší než přísluší kategorii A3 je I
u4=
4. Rostoucí index upravitelnosti je úměrný zhoršující se kvalitě zdroje a tím surová voda vyžaduje náročnější typ úpravy podle tabulky č. 2 v části 2.
3. V případě, že hodnota vypočteného indexu upravitelnosti (Iu) vychází mezi celými čísly, tak rozhodnutí o odpovídajícím typu úpravy musí akceptovat vzrůstající náročnost úpravy pro ukazatel s nejvyšší a nejvíce proměnlivou hodnotou.
Příl.14
PODMÍNKY MĚŘENÍ HODNOT UKAZATELŮ JAKOSTI SUROVÉ VODY
Dále uvedené ukazatele se vztahují k ukazatelům v tabulce č. 1 a přílohy č. 13.

MEZE STANOVITELNOSTI, PŘESNOST A SPRÁVNOST
+-----+-----------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+
|   | Ukazatel          | Jednotka | Mez        | Přesnost | Správnost |
|   |               |      | stanovitelnosti  |  +/-  |   +/-  |      
+-----+-----------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+
| 1. | Reakce vody         |      |          |  0.1  |  0.2  |
| 2. | Barva            | mg/l Pt |     5     |  10%  |  20%  |
| 3. | Nerozpuštěné látky     |  mg/l  |     3     |  10%  |  20%  | 
| 4. | Teplota           |  °C   |          |   5%  |  10%  |
| 5. | Konduktivita        |  mS/m  |          |   5%  |  10%  |
| 6. | Pach            |      | přijatelný/    |      |      |
|   |               |      | nepřijatelný   |      |      | 
| 7. | Dusičnany          |  mg/l  |     2     |  10%  |  20%  |
| 8. | Fluoridy          |  mg/l  |    0,2    |  10%  |  20%  |
| 9. | Adsorbovatelné org.     |      |          |      |      |
|   | vázané halogeny(AOX)    |  mg/l  |    0,01    |  20%  |  25%  |
| 10. | Železo celkové       |  mg/l  |    0,05    |  10%  |  20%  |
| 11. | Mangan           |  mg/l  |    0,01    |  15%  |  25%  |
| 12. | Měď             |  mg/l  |    0,01    |  15%  |  25%  |
| 13. | Zinek            |  mg/l  |    0,01    |  15%  |  25%  |
| 14. | Bor             |  mg/l  |    0,05    |  10%  |  20%  |
| 15. | Berylium          |  mg/l  |    0,0005   |  20%  |  30%  |
| 16. | Nikl            |  mg/l  |    0,001   |  20%  |  30%  |
| 17. | Arsen            |  mg/l  |    0,001   |  20%  |  30%  |
| 18. | Kadmium           |  mg/l  |    0,0005   |  20%  |  30%  |
| 19. | Chrom veškerý        |  mg/l  |    0,001   |  20%  |  30%  |
| 20. | Olovo            |  mg/l  |    0,001   |  20%  |  30%  |
| 21. | Selen            |  mg/l  |    0,001   |  20%  |  30%  |
| 22. | Rtuť            |  mg/l  |    0,0002   |  20%  |  30%  |
| 23. | Kyanidy veškeré       |  mg/l  |    0,005   |  20%  |  25%  |
| 24. | Sírany           |  mg/l  |     10    |  10%  |  20%  |
| 25. | Chloridy          |  mg/l  |     10    |  10%  |  10%  |
| 26. | Tenzidy aniontové      |  mg/l  |    0,02    |  10%  |  20%  |
| 27. | Uhlovodíky C10-C40     |  mg/l  |    0,1    |  20%  |  25%  |
| 28. | Polycyklické aromatické   |  µg/l  |    0,02    |  30%  |  50%  | 
|   | uhlovodíky(PAU)       |      |          |      |      |
| 29. | Pesticidní látky celkem   |  µg/l  |    0,1    |  30%  |  50%  |
| 30. | Chemická spotřeba      |  mg/l  |    0,5    |  10%  |  20%  |
|   | kyslíku manganistanem    |      |          |      |      |
| 31. | Biochemická spotřeba    |  mg/l  |          |  10%  |  20%  |
|   | kyslíku (BSK5) při 20o C  |      |          |      |      |
|   | s vyloučením nitrifikace  |      |          |      |      |
| 32. | Amonné ionty        |  mg/l  |    0,05    |  10%  |  20%  |
| 33. | Celkový organický uhlík(TOC)|  mg/l  |     1     |  10%  |  20%  |
| 34. | Huminové látky       |  mg/l  |     0,5    |  10%  |  20%  |
| 35. | Escherichia coli      | KTJ/100ml |          |      |      |    
| 36. | Termotolerantní koliformní | KTJ/100ml |          |      |      |
|   | bakterie          |      |          |      |      |     
| 37. | Intestinální (střevní)   |      |          |      |      | 
|   | enterokoky (Enterokoky)   | KTJ/100ml |          |      |      |
| 38. | Mikroskopický obraz     | jedinci/ml|          |      |      |      
| 39. | Pesticid jednotlivý     |  µg/l  |    0,01    |  30%  |  50%  |
| 40. | Hliník           |  mg/l  |    0,005   |  20%  |  25%  |
+-----+-----------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+

Pro účely této tabulky se rozumí:
a) mezí stanovitelnosti minimální hodnota ukazatele, kterou je možno stanovit s přijatelnou přesností 
  a správností;
b) správností rozsah, v němž se nachází 95 % výsledků měření dosažených u jednotlivého vzorku při použití 
  stejného postupu;
c) přesností rozdíl mezi skutečnou hodnotou šetřeného ukazatele a průměrnou hodnotou získanou měřením.
Příl.15
ZPŮSOB STANOVENÍ PŘÍPUSTNÉ MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE
1. Stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění průmyslových odpadních vod vypouštěných do kanalizace vychází zvláště z celkové bilance znečištění odpadních vod (obyvatelstvo, průmysl, služby), které je možné do čistírny městských odpadních vod přivést, aniž by došlo ke zhoršení jejího čistícího efektu nebo ke znečištění či poškození přívodní kanalizační stoky. Při vypouštění odpadních vod (z čistírny odpadních vod nebo z kanalizace přímo do vodního toku) nesmí dojít k překročení limitů předepsaných vodoprávním úřadem.
2. Pro vypracování kanalizačního řádu jsou v níže uvedené tabulce uvedeny orientační koncentrační limity vybraných ukazatelů pro vypouštěné průmyslové odpadní vody do kanalizace, které mohou být čištěny společně se splaškovými odpadními vodami v obvyklých provozech čistíren městských odpadních vod. Pro určení výše limitů je nutné vzít v úvahu také množství těchto vypouštěných průmyslových odpadních vod.
3. Podle konkrétního stavu znečištění průmyslových odpadních vod v lokalitě v místě vypouštění do kanalizace a možností čištění a následného vypouštění do recipientu může vlastník kanalizace navrhnout další ukazatele a jejich limity v kanalizačním řádu (např. tuky a oleje).
4. V případě vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných látek (viz § 39 odst. 3 vodního zákona) je nutné tento ukazatel zařadit do kanalizačního řádu (např. tuky a oleje).
5. Uvedené koncentrační limity v následující tabulce mohou být vlastníkem kanalizace zvýšeny, případně sníženy na omezenou dobu stanovenou v kanalizačním řádu, a to zvláště s ohledem na stávající zatížení vybudované čistírny odpadních vod a její čistící efekt.
6. Pro společné čištění městských odpadních vod s výrazným podílem průmyslových odpadních vod je nutné se řídit projektovými parametry pro příslušné míry znečištění všech napojených vod do kanalizace a do čistírny odpadních vod.
7. Ukazatele a koncentrační limity uvedené v následující tabulce se používají při výpočtu zvýšených nákladů na čištění odpadních vod smlouvou povoleného znečištění nad orientační přípustné míry znečistění.
 
     VYBRANÉ UKAZATELE PRO STANOVENÍ ORIENTAČNÍ PŘÍPUSTNÉ MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ PRO VYPOUŠTĚNÉ 
         PRŮMYSLOVÉ ODPADNÍ VODY DO KANALIZACE A JEJICH KONCENTRAČNÍ LIMITY

+-----------------------------+--------+---------------------------------+
|Ukazatel           |Symbol |Koncentrační limity z kontrolního|
|               |    |dvouhodinového směsného vzorku1) |
|               |    |        mg/l       |
+-----------------------------+--------+---------------------------------+
| Reakce vody         |  pH  |      6,0 - 9,0      |
| Teplota           |  T  |       40 °C       |
| Biochemická spotřeba kyslíku| BSK5 |        800       |
| Chemická spotřeba kyslíku  | CHSKCr |        1600       |
| Nerozpuštěné látky     |  NL  |        500       |
| Dusík amoniakální      |N- NH4+ |         45       |
| Dusík celkový        | Ncelk. |         60       |
| Fosfor celkový       | Pcelk. |         10       |
| Rozpuštěné anorganické soli | RAS  |        2500       |
| Kyanidy celkové       |CN-celk.|        0,2       |
| Kyanidy toxické       | CN-tox.|        0,1       |
| Uhlovodíky C 10 - C 40   | C10-C40|        10        |
| Extrahovatelné látky    |  EL  |        80        |
| Tenzidy aniontové      | PAL-A |        10        |
| Rtuť            |  Hg  |        0,05       |
| Měď             |  Cu  |        1,0       |
| Nikl            |  Ni  |        0,1       |
| Chrom celkový       |Cr celk.|        0,3       |
| Chrom šestimocný      | Cr6+ |        0,1       |
| Olovo            |  Pb |        0,1       |
| Arsen            |  As  |        0,2       |
| Zinek            |  Zn  |        2        |
| Kadmium           |  Cd  |        0,1       |
| Salmonella spp. 2)     |    |     negativní nález    |
+-----------------------------+--------+---------------------------------+


1) Dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 
  15 min. V případě přerušovaného (nepravidelného) provozu jako maximum okamžitého 
  prostého vzorku.
2) Platí pro vody z infekčních zdravotnických a obdobných zařízení.
Příl.16
VZOREC PRO VÝPOČET MNOŽSTVÍ SRÁŽKOVÝCH VOD ODVÁDĚNÝCH DO KANALIZACE
I-------------I---------------I---------------------I------------------------I
I Druh plochy I plocha v m
2
I odtokový součinitel I redukovaná plocha v m
2
I I I I I (plocha krát odtokový I I I I I součinitel) I I-------------I---------------I---------------------I------------------------I I A I I I I I-------------I---------------I---------------------I------------------------I I B I I I I I-------------I---------------I---------------------I------------------------I I C I I I I I-------------I---------------I---------------------I------------------------I I D I I I I I-------------I---------------I---------------------I------------------------I I E I I I I I-------------I---------------I---------------------I------------------------I I F I I I I I-------------I---------------I---------------------I------------------------I I Součet redukovaných ploch: I I----------------------------------------------------------------------------I I Dlouhodobý srážkový normál*: .......mm/rok, tj ......m
3
/(m
2
* rok) I I----------------------------------------------------------------------------I I Roční množství odváděných srážkových vod Q v m
3
= součet redukovaných I I ploch v m
2
krát dlouhodobý srážkový normál* v m
3
/(m
2
* rok). I I----------------------------------------------------------------------------I
*Dlouhodobý srážkový normál je průměrem ročního úhrnu srážek v daném místě nebo oblasti za období alespoň 30 let a poskytuje jej Český hydrometeorologický ústav. Pro účely této vyhlášky byly zvolené hodnoty za období 1961 až 1990. Platnost hodnot tohoto dlouhodobého srážkového normálu skončí k 31. prosince 2021. Pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2051 se použije dlouhodobý srážkový normál vdaném místě nebo oblasti za období 1991 až 2020.
Odtokové součinitele podle druhu plochy
a) Plocha A - těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy například střechy s nepropustnou horní vrstvou, asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár, zámkové dlažby:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ...... odtokový součinitel: 0,9.
b) Plocha B - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 5 cm do 10 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ...... odtokový součinitel: 0,6**
c) Plocha C - propustné zpevněné plochy, například upravené zpevněné štěrkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ...... odtokový součinitel: 0,4.
d) Plocha D - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 11 do 30 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ...... odtokový součinitel: 0,3**.
e) Plocha E - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 31 cm umožňující částečné zadržování srážkových vod:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ...... odtokový součinitel: 0,1**.
f) Plocha F - plochy kryté vegetací, zatravněné plochy, například sady, hřiště, zahrady, komunikace ze zatravňovaných a vsakovacích tvárnic:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ...... odtokový součinitel: 0,05.
** Odtokový součinitel lze pro plochu s přesně definovaným souvrstvím stanovit také na základě měření v akreditované zkušebně podle české technické normy ČSN EN 12056-3 při návrhovém dešti o intenzitě 0,03 l*s
-1
*m
-2
po dobu 15 minut ze vzorce C=Q/(r*A). Mocnost souvrství vegetační střechy se měří od horní hrany kořenovzdorné vrstvy (zpravidla hydroizolace) a v případě střechy s obrácenou skladbou vrstev od horní hrany tepelné izolace po povrch vegetačního souvrství kolmo ke sklonu střechy. Mocnost souvrství nebo aplikace souvrství, jehož odtokový součinitel se stanovuje podle věty první této poznámky, se prokazuje projektovou dokumentací nebo zprávou technického dozoru investora nebo jeho zápisem ve stavebním deníku. Provozovatel kanalizace je oprávněn na střeše provést při přejímce kanalizační přípojky nebo při oznámení o snížení odtokového součinitele vlastní měření mocnosti a skladby souvrství.
Veškeré změny je odběratel povinen neprodleně oznámit vlastníku nebo provozovateli kanalizace.
Příl.17
POSTUP VÝPOČTU PEVNÉ SLOŽKY VODNÉHO A STOČNÉHO
A. Pevná složka vodného, resp. stočného, vypouští-li odběratel do kanalizace odpadní vody v množství vody dodané:

1. Podle druhu stanovené pevné složky (§ 20 odst. 4 zákona) se technickým parametrem specifikují pro výpočet jednotlivé kategorie (U1 až Un), kde n je celkový počet kategorií.
U1 je nejmenší zvolený technický parametr: u vodoměrů velikost v [m
3
/h], u přípojek průměr v [mm] a u odebraného množství vody v [m
3
/rok]. 2. Stanoví se pevná složka vodného, resp. stočného v Kč za rok pro kategorii s nejmenším odběrem S1 podle § 35 této vyhlášky. 3. Stanoví se funkční závislost mezi technickými parametry, reprezentující jednotlivé kategorie, ze vzorce mocninné křivky: Si = k + a × Uib, kde i = 1, ... n. 4. Podle místních podmínek se zvolí konstanta k < Si. Poznámka: Konstanta k je daná Kč na jeden odběr za rok a může vyjadřovat náklad spojený se správou odběru bez ohledu na velikost technického parametru charakterizující odběr. Čím vyšší hodnota k, tím více roste měrný náklad na odebraný m
3
malým odběratelům. 5. Podle místních podmínek se zvolí exponent b, který je zpravidla v rozsahu 0,5 < b < 2. Poznámka: Zvolí-li se exponent b = 1 a k = 0, bude mezi pevnými složkami pro jednotlivé kategorie stejná závislost jako mezi technickými parametry charakterizující jednotlivé kategorie. Čím více bude b menší než 1, tím více poroste měrný náklad na odebraný m
3
malým odběratelům. Čím bude b větší než 1, tím více poroste měrný náklad na odebraný m
3
velkým odběratelům. 6. Vypočte se koeficient a ze vzorce: 7. Pevné složky (Si + 1) v Kč za rok pro další kategorie odběru se vypočtou: Si + 1 = k + a × Ui +1b B. Pevná složka stočného, vypouští-li odběratel do kanalizace odpadní vody z jiných zdrojů (tj. srážkové, podzemní atd.) sS = Qs × (JSS - DSS) sS ... celková pevná složka za odpadní vody vypouštěné do kanalizace z jiných zdrojů v Kč/rok Qs ... celkové množství odpadních vod vypouštěných z jiných zdrojů v m
3
/rok JSS ... jednosložkové stočné v Kč/m
3
DSS ... dvousložkové stočné v Kč/m
3
. C. Kontrola splnění podmínky cenového výměru Provede se kontrola součtu všech pevných složek tak, že má platit: pi ..... počet odběrů v jednotlivých kategoriích m ..... % stanovené MF ČR, vyjádřené procentovým podílem (%/100) N ..... ekonomicky oprávněné náklady na vodu dodanou, resp. odkanalizovanou v Kč/ rok Z ...... přiměřený zisk z vody dodané, resp. odkanalizované v Kč/ rok. Poznámka: Pokud výnos z pevných složek, vyjádřený v % z celkových ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku pro dané období, bude vyšší než stanoví rozhodnutí Ministerstva financí o regulaci cen, pak je nutné při výpočtu snížit k, resp. b. Pokud bude podmínka splněna, ale bude žádoucí výnosy zvýšit, je nutno zvýšit úměrně k a b.
Příl.18
PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ
1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace:
 
  A. Právnická osoba:
    Název, popřípadě obchodní firma:
    Adresa sídla:
    Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
    Plátce DPH:
    Statutární orgán:
 
  B. Fyzická osoba:
    Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
    Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
    Datum narození:
    Adresa sídla nebo místa trvalého pobytu:
 
2. Provozovatel (uvede se v rozsahu údajů podle bodu 1 písm. A nebo B, není-li shodný s vlastníkem):
 
3. Míra odpovědnosti za obnovu majetku vodovodů a kanalizací vyplývající ze smlouvy
  podle § 8 odst. 2 zákona:
 
4. Tabulka plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací:
 
Č.j.:                      Razítko vlastníka a podpis osoby oprávněné jednat za vlastníka:
Datum schválení:
 
I-------I-------------------I-------------I------------I------------I-----------I--------------------------------------------------I
I Číslo I  Majetek podle  I  Hodnota  I  Stav  I Teoretická I  Délka  I  Finanční prostředky zajišťované na obnovu*  I
I řádku I  skupin pro   I majetku v I majetku  I  Doba  I potrubí v I vodovodů a kanalizací v mil. Kč na 2 desetinná I
I    I vybrané údaje  I reprodukční I vyjádřený I akumulace I  roce  I            místa           I
I    I  majetkové   I pořizovací I  v %   I finančních I schválení I-------I------I------I------I------I------I-------I
I    I evidence (VÚME) I  ceně**  I opotřebení I prostředků I plánu v I Od  I 2019 I 2020 I 2021 I 2022 I 2023 I 2024- I
I    I          I podle VÚME I      I v počtu  I  km   I roku I   I   I   I   I   I 2030 I
I    I          I v mil. Kč I      I  let   I      I 2009- I   I   I   I   I   I    I
I    I          I  na 2   I      I      I      I 2018 I   I   I   I   I   I    I
I    I          I desetinná I      I      I      I    I   I   I   I   I   I    I
I    I          I  místa  I      I      I      I    I   I   I   I   I   I    I
I-------I-------------------I-------------I------------I------------I-----------I-------I------I------I------I------I------I-------I
I  1  I     2     I   3   I   4   I   5   I   6   I  7  I 8  I 9  I 10 I 11 I 12 I 13  I
I-------I-------------------I-------------I------------I------------I-----------I-------I------I------I------I------I------I-------I
I  2  I Vodovody,     I       I      I      I      I    I +  I   I   I   I   I    I
I-------I přiváděcí řady + I       I      I      I      I    I------I------I------I------I------I-------I
I  3  I rozvodná     I       I      I      I      I    I ++ I   I   I   I   I    I
I    I vodovodní síť   I       I      I      I      I    I   I   I   I   I   I    I
I-------I-------------------I-------------I------------I------------I-----------I-------I------I------I------I------I------I-------I
I  4  I Úpravny vody +  I       I      I      I      I    I +  I   I   I   I   I    I
I-------I zdroje bez úpravy I       I      I      I      I    I------I------I------I------I------I-------I
I  5  I          I       I      I      I      I    I ++ I   I   I   I   I    I
I-------I-------------------I-------------I------------I------------I-----------I-------I------I------I------I------I------I-------I
I  6  I Technologie***  I       I      I      I      I    I +  I   I   I   I   I    I
I  7  I          I       I      I      I      I    I------I------I------I------I------I-------I
I    I          I       I      I      I      I    I ++ I   I   I   I   I    I
I-------I-------------------I-------------I------------I------------I-----------I-------I------I------I------I------I------I-------I
I  8  I Vodovody celkem  I       I Prostředky z vodného: řádky: 2,4,6 I    I +  I   I   I   I   I    I
I-------I          I       I-------------------------------------I    I------I------I------I------I------I-------I
I  9  I          I       I Finanční prostředky ostatní: řádky I    I ++ I   I   I   I   I    I
I    I          I       I 3,5,7                I    I   I   I   I   I   I    I
I-------I-------------------I-------------I------------I------------I-----------I-------I------I------I------I------I------I-------I
I 10  I Kanalizace,    I       I      I      I      I    I +  I   I   I   I   I    I
I-------I přiváděcí stoky + I       I      I      I      I    I------I------I------I------I------I-------I
I 11  I stoková síť    I       I      I      I      I    I ++ I   I   I   I   I    I
I-------I-------------------I-------------I------------I------------I-----------I-------I------I------I------I------I------I-------I
I 12  I Čistírny     I       I      I      I      I    I +  I   I   I   I   I    I
I-------I odpadních vod   I       I      I      I      I    I------I------I------I------I------I-------I
I 13  I          I       I      I      I      I    I ++ I   I   I   I   I    I
I-------I-------------------I-------------I------------I------------I-----------I-------I------I------I------I------I------I-------I
I 14  I Technologie***  I       I      I      I          I    I +  I   I   I   I   I    I
I-------I          I       I      I      I      I    I------I------I------I------I------I-------I
I 15  I          I       I      I      I      I    I ++ I   I   I   I   I    I
I-------I-------------------I-------------I------------I------------I-----------I-------I------I------I------I------I------I-------I
I 16  I Kanalizace celkem I       I Prostředky ze stočného: řádky:   I    I +  I   I   I   I   I    I
I    I          I       I 10,12,14              I    I   I   I   I   I   I    I
I-------I          I       I-------------------------------------I    I------I------I------I------I------I-------I
I 17  I          I       I Finanční prostředky ostatní: řádky I    I ++ I   I   I   I   I    I
I    I          I       I 11,13,15              I    I   I   I   I   I   I    I
I-------I-------------------I-------------I-------------------------------------I-------I------I------I------I------I------I-------I
I 18  I CELKEM      I                          I    I +  I   I   I   I   I    I
I-------I-------------------I---------------------------------------------------I    I------I------I------I------I------I-------I
I 19  I Celkem prostředky z vodného a stočného:                I    I ++ I   I   I   I   I    I
I    I řádky 2,4,6,10, 12,14                         I    I   I   I   I   I   I    I
I-------I-----------------------------------------------------------------------I    I------I------I------I------I------I-------I
I 20  I Celkem finanční prostředky ostatní:                  I    I +  I   I   I   I   I    I
I    I řádky 3,5,7,11, 13, 15                        I    I   I   I   I   I   I    I
I-------I-----------------------------------------------------------------------I-------I------I------I------I------I------I-------I
* Obnova podle § 2 odst. 9 zákona.
** U plátců DPH se uvádí hodnota bez DPH.
*** Lze případně sledovat technologii samostatně. Pro účely zpracování PFO lze uvést pořizovací cenu technologie, o tuto částku
je nutné snížit hodnotu majetku v reprodukční pořizovací ceně v dané skupině majetku (VÚME).
+ Finanční prostředky získané z vodného a stočného; v komentáři vlastník popíše zdroje této hodnoty (nájemné nebo účetní odpisy,
náklady na opravy, zisk, prostředky potřebné a vymezené na obnovu infrastrukturního majetku tímto plánem financování obnovy vodovodů
a kanalizací).
++ Finanční prostředky ostatní - jedná se o jiné než získané z vodného a stočného; v komentáři vlastník popíše způsob členění a
stanovení této hodnoty (např. dotace, zdroje z příjmů obcí, úvěry atd.).
Sloupce
1. Pořadové číslo řádku - pro orientaci v tabulce.
2. Skupiny majetku podle § 5 zákona, jako součet všech příslušných položek uvedených ve vybraných údajích majetkové evidence, popřípadě i ve členění po identifikačních číslech majetkové evidence (IČME) s případnou možností uvedení technologie samostatně.
3. Hodnota jako součet hodnot uvedených u jednotlivých položek vybraných údajů majetkové evidence. Zadává se celková hodnota majetku k 1. lednu roku, ve kterém je plán zpracován a schválen. Tímto rokem je rok předcházející prvnímu roku plánovacího desetiletého období. Hodnota majetku se zadává sumárně pro skupiny: vodovody, kanalizace, úpravny vody, čistírny odpadních vod, případně technologie, nebo po IČME. Uvádí se hodnota infrastrukturního majetku vodovodů a kanalizací v reprodukční pořizovací ceně. Zahrnuje se pouze majetek v kapacitách odpovídajících možnému reálnému využití v oboru vodovodů a kanalizací. Zařazení majetku do sumárních skupin a ocenění dílčích položek majetku se řídí podle pravidel a metodiky majetkové evidence. Pro všechny čtyři skupiny majetku se zadává hodnota v mil. Kč na dvě desetinná místa.
4. Vlastník si podle stavu majetku, popřípadě metodiky stanoví hodnotu procenta opotřebení pro jednotlivé skupiny vybraných údajů majetkové evidence, popřípadě položky. Určení % za větší celky se provede váženým (podle ceny) průměrem. Procento je vyjádřením stavu, lze jej odvodit i z délky životnosti.
5. Teoretická doba akumulace prostředků v počtu roků se doporučuje odvozovat od výrobcem garantované životnosti, lze také uvažovat následující životnost: vodovodní řady přiváděcí a vodovodní síť 80 let, úpravny vody, popřípadě zdroje 45 let, kanalizační síť 90 let, čistírny odpadních vod 40 let, technologie 15 let.
6. Pro vodovody - přiváděcí řady + rozvodnou vodovodní síť a kanalizaci přiváděcí stoky + stokovou síť se uvádí délka v km na dvě desetinná místa. Délka se uvádí podle vybraných údajů majetkové evidence.
7. Kumulované finanční prostředky se v rámci aktualizace plánu financování obnovy uvádějí podle skutečnosti v členění na získané z vodného a stočného a ostatní podle poznámky pod tabulkou jako souhrn předchozích let počínaje rokem 2009.
8. až 12. Potřebné finanční prostředky se uvádí ve členění na získané z vodného a stočného a ostatní, podle poznámky pod tabulkou, samostatně na kalendářní rok.
13. Potřebné finanční prostředky se uvádí ve členění na získané z vodného a stočného a ostatní, podle poznámky pod tabulkou, jako souhrn na 5 kalendářních roků.
Pravidla k vyplnění tabulky podle bodu 4 (pravidla pro zpracování tabulky plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací):
A. Majetek vodovodů nebo kanalizací se uvádí v členění na skupiny podle § 5 zákona. Jednotlivé položky podle vybraných údajů majetkové evidence je možné uvádět samostatně, popřípadě členit na části podle technického hlediska, provozního hlediska nebo ve vazbě na realizaci obnovy, vždy se však uvádí součet pro skupinu položek podle vybraných údajů majetkové evidence. V případě členění plánu financování obnovy pouze na skupiny, je třeba uvést pod tabulkou k jednotlivým skupinám všechna identifikační čísla majetků do skupiny náležejících. V případě, že vlastník rozčlení skupinu pro vybrané údaje majetkové evidence přímo podle identifikačních čísel majetku, použije pro označení řádku číslování s lomítkem (např. při členění vodovodních sítí 2/1, 3/1, 2/2, 3/2, 2/3, 3/3 úpraven vod 4/1, 5/1, 4/2, 5/2, kanalizačních sítí 6/1, 7/1, 6/2, 7/2, a u čistíren odpadních vod 8/1, 9/1, 8/2, 9/2 atd.), součty za celou skupinu se uvedou do řádků 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
B. K jednotlivým položkám plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací nebo jejich součtům se přiřazují vypočtené reprodukční pořizovací ceny, uvedené v přílohách č. 1 až 4 k této vyhlášce, to je ve vybraných údajích majetkové evidence. Hodnota majetku se zadává souhrnně pro skupiny: vodovodní řady; kanalizační stoky; stavba pro úpravu vody a čistírna odpadních vod, popřípadě technologie zvlášť nebo po jednotlivých IČME.
Zařazení majetku do skupin a ocenění dílčích položek majetku se řídí pravidly a metodikou majetkové evidence. Pro všechny čtyři skupiny majetku se zadává "hodnota" v mil. Kč na dvě desetinná místa (jedná se o sloupec 3 tabulky).
C. Vlastník si podle stavu majetku popřípadě podle vlastní metodiky stanoví hodnotu procenta opotřebení pro jednotlivé skupiny vybraných údajů majetkové evidence popřípadě položky. Určení procent za větší celky se provede váženým průměrem podle hodnoty v reprodukční pořizovací ceně. Vyhodnocení je možné vyjádřit i jako výsledek "Impairmentu" (zkoumání zhoršení stavu).
D. Potřeba finančních prostředků se uvede na základě údajů uvedených v bodech B a C do časového harmonogramu na 5 let samostatně, jedná se o sloupce, 8, 9, 10, 11, 12 a dalších 5 let v souhrnu do sloupce 13, ve členění na prostředky získané z vodného a stočného a prostředky ostatní, jako jsou úvěry, dotace a další zdroje z jiných příjmů.
Komentář k plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací s popisem postupu při zpracování, včetně použitého způsobu vyhodnocení stavu tohoto majetku, odůvodnění výše položek finančních prostředků získaných z vodného a stočného a ostatních ve vazbě na sociální, environmentální a ekonomické důsledky.
Doklad o schválení plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací statutárním orgánem vlastníka.
Doklady k realizaci plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací v jednotlivých letech po jeho zpracování tvoří zejména doklady o tvorbě finančních prostředků na obnovu a doklady o čerpání vytvořených finančních prostředků (například výpisy z bankovních účtů) a seznam realizovaných akcí obnovy s vyčíslením jejich vynaložených nákladů doložených účetními doklady nebo jinými účetními záznamy.
Přehled o tvorbě a čerpání prostředků na obnovu ve vazbě na plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v jednotlivých letech se uvádí a komentuje v rámci porovnání podle § 36 odst. 5 zákona v rámci přílohy č. 20 k této vyhlášce, tabulky č. 4.
Číslo jednací a datum schválení:
Podpis vlastníka:
Příl.19
KALKULACE CEN PRO VODNÉ A CEN PRO STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK XXXX (t)
Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné
                                              Tabulka č. 1
I-------I-------------------------------------------------------------------I---------------------------I
I I.  I Příjemce vodného a stočného                    I              I
I-------I-------------------------------------------------------------------I---------------------------I
I II.  I Provozovatel - název a IČO                    I              I
I-------I-------------------------------------------------------------------I---------------------------I
I III. I Vlastník - název a IČO                      I              I
I-------I-------------------------------------------------------------------I---------------------------I
I IV.  I Formulář A až G                          I              I
I-------I-------------------------------------------------------------------I---------------------------I
I V.  I Index 1 až x                           I              I
I-------I-------------------------------------------------------------------I------------I--------------I
I    I                                  I Voda pitná I Voda odpadní I
I-------I-------------------------------------------------------------------I------------I--------------I
I VI.  I IČPE související s cenou                         I      I       I
I-------I-------------------------------------------------------------------I------------I--------------I
I VII. I Prostředky obnovy na rok xxxx (t) podle PFO            I      I       I
I-------I-------------------------------------------------------------------I------------I--------------I
I VII.1 I Z toho: Prostředky na obnovu z vodného a stočného na rok xxxx (t) I      I       I
I-------I-------------------------------------------------------------------I------------I--------------I
I VIII. I Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME    I      I       I
I-------I-------------------------------------------------------------------I------------I--------------I
 
I-------I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I Řádek I Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné                I
I    I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I    I Kalkulační položky                   I     I Voda pitná I Voda odpadní I
I    I                            I     I-------------I--------------I
I    I                            I     I xxxx (t)  I  xxxx (t)  I
I    I                            I     I-------------I--------------I
I    I                            I     I Kalkulace I Kalkulace  I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 1   I 2                           I  2a  I   3   I   4    I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 1.  I Materiál                        I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 1.1  I - surová voda podzemní + povrchová           I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 1.2  I - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 1.3  I - chemikálie                      I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 1.4  I - ostatní materiál                   I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 2.  I Energie                        I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 2.1  I - elektrická energie                  I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 2.2  I - ostatní energie                   I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 3.  I Osobní náklady                     I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 3.1  I - mzdové náklady                    I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 3.2  I - osobní náklady další                 I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 4.  I Ostatní přímé náklady                 I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 4.1  I - odpisy infrastrukturního majetku           I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 4.2  I - obnovující opravy infrastrukturního majetku     I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 4.3  I - opravy infrastrukturního majetku ostatní       I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 4.4  I Pachtovné / nájemné infrastrukturního majetku     I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 5.  I Jiné provozní náklady                 I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 5.1  I - poplatky za vypouštění odpadních vod         I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 5.2  I - ostatní provozní náklady externí           I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 5.3  I - ostatní provozní náklady ve vlastní režii      I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 6.  I Finanční náklady                    I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 7.  I Ostatní výnosy                     I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 8.  I Výrobní režie                     I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 9.  I Správní režie                     I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 9.1  I - z ř. 9 osobní náklady režijní správní        I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 10.  I Úplné vlastní náklady                 I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I A   I Počet pracovníků                    I osob  I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I B   I Voda pitná fakturovaná                 I mil. m
3
I I I I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I I C I - z toho domácnosti I mil. m
3
I I I I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I I D I Voda odpadní odváděná fakturovaná I mil. m
3
I I I I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I I E I - z toho domácnosti I mil. m
3
I I I I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I I F I Voda srážková fakturovaná I mil. m
3
I I I I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I I G I Voda odpadní čištěná I mil. m
3
I I I I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I I H I Pitná nebo odpadní voda převzatá I mil. m
3
I I I I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I I I I Pitná nebo odpadní voda předaná I mil. m
3
I I I I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
Poznámky:
Náklady a prostředky obnovy se uvádějí v mil. Kč na 6 desetinných míst.
Řádky VII až VIII se uvádějí v mil. Kč na 6 desetinných míst.
VÚME = vybrané údaje majetkové evidence.
IČPE = identifikační číslo provozní evidence.
PFO = plán financování obnovy vodovodů a kanalizací.
Kalkulovaná cena pro vodné a cena pro stočné
                                                     Tabulka č. 2
I-------I----------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Řádek I             Kalkulovaná cena pro vodné a cena pro stočné                I
I    I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I
I    I          Text          I Měrná  I  Poznámka  I Voda pitná I Voda odpadní I
I    I                      I jednotka I        I-------------I--------------I
I    I                      I     I        I Kalkulace I Kalkulace  I
I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I
I  1  I           2           I  2a  I   2b    I   3a   I   4a   I
I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I
I 11.  I JEDNOTKOVÉ NÁKLADY             I Kč.m
-3
I ř. 10/B nebo I I I I I I I ř. 10/(D+F) I I I I I I I nebo ř. 10/H I I I I I I I nebo ř. 10/I I I I I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I I 12. I Vyrovnávací položky I mil. Kč I ř. 12.1 + ř. I I I I I I I 12.2 I I I I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I I 12.1 I Vyrovnávací položka z roku t-2 dle I mil. Kč I I I I I I platných pravidel cenové regulace I I I I I I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I I 12.2 I Finanční vypořádání rozdílu kalkulací I mil. Kč I I I I I I prováděných podle metodiky Operačního I I I I I I I programu Životní prostředí (dále jen I I I I I I I "OPŽP") - finanční nástroje. I I I I I I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I I 13. I ÚVN + vyrovnávací položky I mil. Kč I ř. 10 + ř. 12 I I I I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I I 14. I Kalkulační zisk/ ztráta I mil. Kč I I I I I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I I 15. I - podíl kalkul. zisku/ ztráty z ÚVN včetně I % I ř. 14 / ř. 13 I I I I I vyrovnávacích položek I I * 100 I I I I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I I 16. I - z ř. 14 prostředky na obnovu I mil. Kč I I I I I I infrastrukturního majetku I I I I I I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I I 17. I - zisk k použití/ ztráta I mil. Kč I ř. 14 - ř. 16 I I I I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I I 18. I Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + I mil. Kč I ř. 13 + ř. 14 I I I I I kalkulační zisk/ ztráta I I I I I I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I I 19. I Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková I mil. m
3
I ř. B, nebo D I I I I I I I + F nebo H I I I I I I I nebo I I I I I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I I 20. I UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné I Kč.m
-3
I ř. 18 / ř. 19 I I I I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I I 21. I UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné + DPH I Kč.m
-3
I ř. 20 + DPH I I I I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I I 22. I Plně obnovující cena I Kč.m
-3
I Když (4.1 + I I I I I I I 4.2) < než I I I I I I I VII. pak (ř. I I I I I I I 10 - 4.1 - I I I I I I I 4.2 - ř. 4.4 I I I I I I I + VII. + I I I I I I I 4.4.7) / ř. I I I I I I I 19 jinak (ř. I I I I I I I 10 - 4.4 + I I I I I I I 4.47) / ř. 19 I I I I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I
Kalkulace pachtovného nebo nájemného
                                                 Tabulka č. 3
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I Řádek I            Položka             I Měrná  I Voda pitná  I Voda odpadní I
I    I                             I jednotka I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I    I                             I     I Kalkulace pro I Kalkulace pro I
I    I                             I     I rok xxxx (t) I rok xxxx (t) I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I 4.4  I Pachtovné / nájemné infrastrukturního majetku      I mil. Kč I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I 4.4.1 I - odpisy propachtovaného / pronajatého majetku     I mil. Kč I        I        I
I    I infrastrukturního majetku                I     I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I 4.4.2 I - opravy infrastrukturního majetku obnovující, které  I mil. Kč I        I        I
I    I hradí vlastník propachtovaného / pronajatého      I     I        I        I
I    I infrastrukturního majetku                I     I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I 4.4.3 I - opravy infrastrukturního majetku ostatní, které hradí I mil. Kč I        I        I
I    I vlastník propachtovaného / pronajatého         I     I        I        I
I    I infrastrukturního majetku                I     I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I 4.4.4 I - ostatní nákladové položky zahrnuté v pachtovném /   I mil. Kč I        I        I
I    I nájemném nad rámec položek č. 4.4.1, 4.4.2., 4.4.3   I     I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I 4.4.5 I - zisk / ztráta                     I mil. Kč I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I 4.4.6 I - z ř. 4.4.5 prostředky na obnovu pronajatého      I mil. Kč I        I        I
I    I infrastrukturního majetku z pachtovného / nájemného   I     I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I 4.4.7 I Plně obnovující pachtovné / nájemné Když (4.4.1 +    I mil. Kč I        I        I
I    I 4.4.2) < než 4.4.8 pak (ř. 4.4.3 +     4.4.4 + 4.4.8) jinak I     I        I        I
I    I (4.4.1 + 4.4.2 + 4.4.3 + 4.4.4)             I     I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I 4.4.8 I Prostředky obnovy propachtovaného /pronajatého majetku I mil. Kč I        I        I
I    I na rok xxxx (t) (mil. Kč) podle PFO jeho vlastníka   I     I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I 4.4.9 I Z toho: Prostředky na obnovu z pachtovného / nájemného I mil. Kč I        I        I
I    I na rok xxxx (t)                     I     I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
 
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Vypracoval:                                                I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Telefon:                                                  I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I e-mail:                                                  I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Datum:                                                   I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Schválil - zástupce provozovatele:                                     I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
*Pro formulář B se použije řádek H nebo I, pro formulář C se použije objem vody vyrobené, pro formulář F se použije řádek G.
Poznámky:
Členění kalkulačních položek, jejich obsah, objemové a množstevní položky při výpočtu ceny pro vodné a stočné jsou uvedeny v příloze č. 19a k této vyhlášce.
ÚVN = úplné vlastní náklady.
Kalkulace cen pro vodné a cen pro stočné pro rok XXXX+1 (t+1) při použití dvousložkové formy vodného a stočného.
Kalkulovaná cena pro vodné a cena pro stočné při dvousložkové formě
                                                 Tabulka č. 4
I-------I----------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Řádek I        Kalkulovaná cena pro vodné a cena pro stočné při dvousložkové formě         I
I    I----------------------------------------I----------I-------------------I-------------I--------------I
I    I         Text          I Měrná  I   Poznámka   I Voda pitná I Voda odpadní I
I    I                    I jednotka I          I-------------I--------------I
I    I                    I     I          I Kalkulace I Kalkulace  I
I-------I----------------------------------------I----------I-------------------I-------------I--------------I
I  1  I          2          I  2a  I 2b        I   4b   I   7b   I
I-------I----------------------------------------I----------I-------------------I-------------I--------------I
I 23  I Pevná složka - (ÚVN + vyrovnávací   I mil. Kč I z ř. 18      I       I       I
I    I položky + kalkulační zisk / ztráta)  I     I          I       I       I
I-------I----------------------------------------I----------I-------------------I-------------I--------------I
I 23a. I - podíl z celkových ÚVN včetně     I  %   I (ř. 23 / ř. 14)  I       I       I
I    I vyrovnávací položky a kalkulačního   I     I * 100       I       I       I
I    I zisku/ztráta              I     I          I       I       I
I-------I----------------------------------------I----------I-------------------I-------------I--------------I
I 24  I Pohyblivá složka - (ÚVN + vyrovnávací I mil. Kč I ř. 18 - ř. 23   I       I       I
I    I položky + kalkulační zisk / ztráta)  I     I          I       I       I
I-------I----------------------------------------I----------I-------------------I-------------I--------------I
I 24a. I - z toho: ÚVN + vyrovnávací položky  I mil. Kč I ř. 13*(1 - (ř.  I       I       I
I    I                    I     I 23a/100))     I       I       I
I-------I----------------------------------------I----------I-------------------I-------------I--------------I
I 24b. I Kalkulační zisk / ztráta        I mil. Kč I ř. 24 - ř. 24a  I       I       I
I-------I----------------------------------------I----------I-------------------I-------------I--------------I
I 25.  I UPLATŇOVANÁ CENA pohyblivé složky   I Kč.m
-3
I ř. 24 / ř. 19 I I I I-------I----------------------------------------I----------I-------------------I-------------I--------------I I 26. I UPLATŇOVANÁ CENA pohyblivé složky + I Kč.m
-3
I ř. 25 + DPH I I I I I DPH I I I I I I-------I----------------------------------------I----------I-------------------I-------------I--------------I I 27. I Technické parametry pevné složky podle § 33 odst. 1 této vyhlášky (a, I 3a I 5b I I I b, c) a výše nejnižší a nejvyšší platby za pevnou složku v Kč za rok I I I I I a přípojku I I I I-------I-----------------------------------------------------------------------I-------------I--------------I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I Vypracoval: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I Telefon: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I e-mail: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I Datum: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I Schválil zástupce provozovatele: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
Příl.19a
ČLENĚNÍ KALKULAČNÍCH A OSTATNÍCH POLOŽEK, JEJICH OBSAH, OBJEMOVÉ A MNOŽSTEVNÍ POLOŽKY PŘI KALKULACI CENY PRO VODNÉ A CENY PRO STOČNÉ
Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné
                                                   Tabulka č. 1
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Řádek I   Položka   I         Obsah          I         Poznámka         I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I  1  I     2     I          3           I          4           I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I I.  I Příjemce vodného I Název subjektu, který inkasuje od    I                     I
I    I a stočného    I odběratelů platby za vodné a za stočné. I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I II.  I Provozovatel -  I Název subjektu, který má povolení k   I                     I
I    I název a IČO    I provozování infrastruktury uvedené v   I                     I
I    I          I rozhodnutí příslušného krajského úřadu. I                     I
I    I          I IČO uvedeného subjektu.         I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I III. I Vlastník - název I Vlastník infrastruktury vodovodů a    I Uvádí se všichni vlastníci a       I
I    I a IČO       I kanalizací k jehož provozování má    I spoluvlastníci infrastruktury v daném  I
I    I          I subjekt povolení v řádku II.       I roce.                  I
I    I          I IČO uvedeného subjektu.         I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I IV.  I Formulář A až G a I "Formulář A - Výpočet odběratelské ceny I Formuláře A až G se zpracovávají i v   I
I    I rok        I pro vodné a ceny pro stočné roku XXXX  I případě, že je voda dodávána resp.    I
I    I          I (t)".                  I odváděna                 I
I    I          I "Formulář B - Výpočet ceny mezi     I zdarma, tedy s nulovou cenou.      I
I    I          I provozovateli případně i mezi vlastníky I Pro výpočet cen pro vodné a cen pro   I
I    I          I provozně souvisejících vodovodů a    I stočné, zvláště pak výpočet ceny mezi  I
I    I          I kanalizací, u pitné vody předané a    I provozovateli je žádoucí znát Dílčí   I
I    I          I odpadní vody převzaté se pro výpočet   I jednotkové náklady zdrojů pitné vody,  I
I    I          I ceny pro vodné nebo ceny pro stočné roku I dopravy pitné vody, dopravy odpadních  I
I    I          I XXXX (t) použije řádek H nebo I. U    I vod a čistíren odpadních vod. Tyto    I
I    I          I Formuláře B se doplní IČO subjektu nebo I údaje, za zdroje pitné vody a čistírny  I
I    I          I subjektů, kterým je pitná voda za    I odpadních vod jsou povinné pro vybrané  I
I    I          I vypočtenou cenu dodávána, po případě, od I údaje provozní evidence VÚPE. Jedná se o I
I    I          I kterých je odpadní voda přebírána.    I formuláře C, D, E, a F. Tyto se v rámci I
I    I          I "Formulář C - jednotkové náklady pro   I Porovnání nezasílají na Ministerstvo   I
I    I          I zdroj pitné vody roku XXXX (t)", pro   I zemědělství, ale             I
I    I          I výpočet se použije objem vody vyrobené. I ukládají se a slouží provozovateli a   I
I    I          I "Formulář D - jednotkové náklady pro   I kontrolním orgánům. Výsledky formulářů C I
I    I          I dopravu pitné vody roku XXXX (t)".    I a F se uvádí do VÚPE.          I
I    I          I "Formulář E - jednotkové náklady dopravy I Formulář G slouží k výpočtu ceny vody  I
I    I          I odpadních vod roku XXXX (t)".      I dodané resp. odvedené související s   I
I    I          I "Formulář F - jednotkové náklady čištění I jinou činností příjemce vodného a    I
I    I          I odpadních vod roku XXXX (t)", pro    I stočného. Jedná se například o      I
I    I          I výpočet se použije řádek G.       I zásobování vodou, popřípadě odvádění   I
I    I          I Formulář G - Výpočet odběratelské ceny  I odpadních vod z například u příjemců   I
I    I          I pro vodné a ceny pro stočné roku XXXX  I typu: pivovar, nemocnice, armádní    I
I    I          I (t)" pro případy, kdy je voda      I zařízení.                I
I    I          I dodaná/odvedená pro své vlastní     I                     I
I    I          I zařízení, tj. příjemce je zároveň    I                     I
I    I          I odběratelem.               I                     I
I    I          I Poznámka: Formuláře se liší pouze v   I                     I
I    I          I druhu v návaznosti na kalkulaci nákladů I                     I
I    I          I resp. ceny k vykazované jednotce,    I                     I
I    I          I nikoliv ve formě zpracování.       I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I V.  I Index 1 až x   I V případě dvou a více jednotlivých    I                     I
I    I          I výpočtů cen a tím i formulářů u jednoho I                     I
I    I          I vlastníka nebo provozovatele bude    I                     I
I    I          I příslušné písmeno formuláře indexováno  I                     I
I    I          I pořadovým číslem příslušné ceny pro   I                     I
I    I          I vodné a ceny pro stočné. Neindexovaná  I                     I
I    I          I písmena formulářů pak budou součtovými  I                     I
I    I          I formuláři. Vyplňuje se pořadové číslo  I                     I
I    I          I jednotlivých výpočtů cen.        I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I VI.  I IČPE související I Identifikační číslo provozní evidence,  I IČPE obsahují i IČME.          I
I    I s cenou      I která je zahrnuta nákladově do      I IČME = identifikační číslo majetkové   I
I    I          I předmětného výpočtu ceny pro vodné a   I evidence.                I
I    I          I ceny pro stočné             I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I VII. I Prostředky obnovy I Adekvátní roční potřeba peněžních    I V případě IČPE vstupujících do více   I
I    I na rok xxxx (t)  I prostředků na obnovu vodovodů a     I kalkulací, je třeba související     I
I    I (mil. Kč) podle  I kanalizací pro daný rok podle přílohy č. I prostředky obnovy rozpočítat podle    I
I    I PFO        I 18 - plán financování obnovy. Jedná se o I rozvrhové základny použité pro      I
I    I          I podíl reprodukční ceny infrastrukturního I rozpočtení souvisejících nákladů.    I
I    I          I majetku podle vybraných údajů provozní  I                     I
I    I          I evidence a teoretické doby životnosti.  I                     I
I    I          I Týká se pouze infrastrukturního majetku I                     I
I    I          I ve vlastnictví příjemce vodného a    I                     I
I    I          I stočného.                I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I VII.1 I Z toho:      I Prostředky potřebné a vymezené na obnovu I V případě IČPE vstupujících do více   I
I    I Prostředky na   I infrastrukturního majetku "Plánem    I kalkulací, je třeba související     I
I    I obnovu z vodného I financování obnovy vodovodů a      I prostředky obnovy rozpočítat podle    I
I    I a stočného na rok I kanalizací" z vodného a stočného     I rozvrhové základny použité pro      I
I    I xxxx (t)     I zpracovaného podle přílohy     č. 18, řádku I rozpočtení souvisejících nákladů.    I
I    I          I č. 8 nebo 16, umožňující obnovu.     I                     I
I    I          I Týká se pouze infrastrukturního majetku I                     I
I    I          I souvisejícího s kalkulovanou cenou ve  I                     I
I    I          I vlastnictví příjemce vodného a stočného. I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I VIII. I Hodnota      I Uvádí se hodnoty majetku v reprodukční  I Uvádí se u všech formulářů A, B a G, to I
I    I souvisejícího   I pořizovací ceně podle VÚME součtem cen  I znamená i indexovaných, v případě více  I
I    I infrastrukturního I všech majetků vodovodů a kanalizací   I cen odběratelských případně i více cen  I
I    I majetku podle   I zahrnutých vdaných VÚPE, viz řádek VI. k I mezi provozovateli u jednoho       I
I    I VÚME (mil. Kč)  I 31. 12. kalendářního roku        I provozovatele.              I
I    I          I předcházející rok sestavení kalkulace,  I Slouží k rámcové kontrole stanovené výše I
I    I          I tedy roku xxxx-2 (t-2) při zohlednění  I prostředků na obnovu generovaných v ceně I
I    I          I provedených změn v roce xxxx (t) nebo  I pro vodné a ceně pro stočné.       I
I    I          I xxxx-1 (t-1). Pro výpočet reprodukční  I                     I
I    I          I pořizovací ceny se použije Metodický   I                     I
I    I          I pokyn Ministerstva zemědělství pro    I                     I
I    I          I orientační ukazatele výpočtu reprodukční I                     I
I    I          I ceny objektů do Vybraných údajů     I                     I
I    I          I majetkové evidence vodovodů a kanalizací I                     I
I    I          I a pro Plány financování obnovy vodovodů I                     I
I    I          I a kanalizací.              I                     I
I    I          I V porovnání se ve sloupci Skutečnost   I                     I
I    I          I použije hodnota k 31. 12. roku xxxx (t) I                     I
I    I          I a ve sloupci Kalkulace se použije    I                     I
I    I          I hodnota z kalkulace ceny pro       I                     I
I    I          I vodné/stočné.              I                     I
I    I          I V případě, že se IČPE týká více     I                     I
I    I          I kalkulací cen, je nutné jeho hodnotu   I                     I
I    I          I rozdělit podle stejné rozvrhové     I                     I
I    I          I základny, jako se dělí související    I                     I
I    I          I náklady spojené s využitím tohoto    I                     I
I    I          I majetku.                 I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I                                                         I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 1.  I Materiál     I Skupina podpoložek - součet       I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 1.1  I - surová voda   I Náklad na odebrané množství podzemní   I U podzemní vody se podle vodního zákona I
I    I podzemní +    I vody pro zásobování pitnou vodou nebo  I jedná o poplatek za odebrané množství  I
I    I povrchová     I platba za nákup povrchové vody pro    I podzemní vody a u vody povrchové se   I
I    I          I úpravu na vodu pitnou.          I jedná o cenu za odběr povrchové vody.  I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 1.2  I - pitná voda   I Náklad u vody pitné (sl. 3) na nákup   I V případě dvousložkové ceny zahrnuje obě I
I    I převzatá /    I pitné vody od jiného provozovatele, nebo I složky. U formulářů podle přílohy č. 20 I
I    I odpadní voda   I náklad u vody odpadní (sl. 4) na     I k této vyhlášce se uvedou v komentáři  I
I    I předaná k čištění I převzetí odpadních vod k jejich převodu I IČO subjektů, od kterých byla pitná voda I
I    I          I a čištění jinými provozovateli.     I převzata a u odpadní vody, kterým byla  I
I    I          I Tyto náklady mohou vzniknout v rámci   I předána                 I
I    I          I jednoho provozovatele mezi různými    I                     I
I    I          I kalkulacemi.               I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 1.3  I - chemikálie   I Náklad na nákup chemikálií        I Chemikálie pro chemické laboratoře se  I
I    I          I spotřebovaných při výrobě a dodávce   I zahrnují do řádku 5.3 - ostatní provozní I
I    I          I pitné vody (sl. 3) a čištění odpadních  I náklady ve vlastní režii.        I
I    I          I vod (sl. 4).               I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 1.4  I - ostatní     I Náklady na materiál spotřebovaný při   I Nezahrnují se náklady na materiál    I
I    I materiál     I výrobě. Dále se zde zahrnuje spotřeba  I spotřebovaný při údržbě, opravách a   I
I    I          I vodoměrů s pořizovací cenou do 80 tis.  I obnově.                 I
I    I          I Kč v závislosti na účetních pravidlech  I Nezahrnuje se zde spotřeba ochranných  I
I    I          I příslušné společnosti, například     I osobních pomůcek. Ty se vykazují buď v  I
I    I          I jednorázový nebo postupný odpis.     I řádku 8. výrobní režie, nebo v rámci   I
I    I          I                     I hodinových zúčtovacích sazeb při     I
I    I          I                     I oceňování oprav infrastrukturního    I
I    I          I                     I majetku - řádek 4.2 a 4.3.        I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 2.  I Energie      I Skupina podpoložek - součet       I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 2.1  I - elektrická   I Náklady na elektrickou energii na    I Náklady na elektrickou energii v     I
I    I energie      I objektech infrastrukturního majetku.   I administrativních budovách se zahrnuje  I
I    I          I                     I do správní režie řádek 9. U provozních  I
I    I          I                     I středisek se náklady zahrnují do výrobní I
I    I          I                     I režie - řádek 8. Výnosy z prodeje    I
I    I          I                     I elektrické energie získané na objektech I
I    I          I                     I infrastrukturního majetku včetně     I
I    I          I                     I například zelených bonusů podle zákona  I
I    I          I                     I č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby    I
I    I          I                     I elektřiny z obnovitelných zdrojů energie I
I    I          I                     I ve znění pozdějších předpisů, se     I
I    I          I                     I zahrnují do ostatních výnosů - řádek 7. I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 2.2  I - ostatní energie I Náklady na plyn, teplo, pohonné hmoty.  I Náklady na plyn, teplo a pitnou vodu v  I
I    I          I                     I administrativních budovách se zahrnuje  I
I    I          I                     I do správní režie - řádek 9. U provozních I
I    I          I                     I středisek se náklady zahrnují do výrobní I
I    I          I                     I režie - řádek 8.             I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
    I 3.  I Osobní náklady  I Skupina podpoložek - součet       I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 3.1  I - mzdové náklady I Nákladem jsou veškeré mzdy včetně    I Do mezd se nezahrnují mzdy pracovníků  I
I    I          I náhrady mezd a dále náklady vyplývající I provádějících opravy. V případě užití  I
I    I          I z dohod o pracovní činnosti nebo o    I tak zvaného druhotného okruhu se mzdy  I
I    I          I provedení práce kromě nákladů zahrnutých I zahrnují přes hodinovou sazbu do řádku  I
I    I          I do řádku 9.1.              I 4.2, 4.3 nebo 5.3 - obdoba externích   I
I    I          I                     I služeb.                 I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 3.2  I - osobní náklady I Nákladem je pojistné na sociální     I                     I
I    I další       I zabezpečení a pojistné na veřejné    I                     I
I    I          I zdravotní pojištění, dále ostatní    I                     I
I    I          I náklady v souladu s platnými pravidly  I                     I
I    I          I cenové regulace. To vše ve vazbě na   I                     I
I    I          I řádek 3.1 mzdové náklady. U dílčích   I                     I
I    I          I formulářů C, D, E, F se náklady uvedou v I                     I
I    I          I podílech.                I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.  I Ostatní přímé   I Skupina podpoložek - součet       I                     I
I    I náklady      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.1  I - odpisy     I Odpisy zde uvádí vlastníci        I Neuvádí se zde odpisy provozního majetku I
I    I infrastrukturního I infrastrukturního majetku vodovodů a   I - provozní a administrativní budovy ve  I
I    I majetku      I kanalizací, pokud majetek nepronajali  I vlastnictví provozovatele - ty se    I
I    I          I provozovateli. Především se jedná o obce I zahrnují do správní režie.        I
I    I          I a společnosti smíšené, to jsou vlastníci I Nezahrnují se odpisy dopravních a    I
I    I          I současně provozující vodovody a     I mechanizačních prostředků.        I
I    I          I kanalizace. Provozní společnosti zde   I                     I
I    I          I uvádějí odpisy v případě realizace    I                     I
I    I          I technického zhodnocení infrastrukturního I                     I
I    I          I majetku pronajímatele podle § 28 odst. 6 I                     I
I    I          I zákona č. 563/1991 Sb. Dále odpisy    I                     I
I    I          I dispečinků, jsou-li majetkem vlastníka  I                     I
I    I          I infrastruktury, uvádí se i odpisy    I                     I
I    I          I dalšího technického majetku, například  I                     I
I    I          I odpisy přenosných čerpadel, IT techniky, I                     I
I    I          I mechanizace atd., pokud je přímo     I                     I
I    I          I přiřaditelná k dané službě a vlastníkovi I                     I
I    I          I a není vykazována v rámci        I                     I
I    I          I vnitropodnikových převodů.        I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.2  I - opravy     I Náklady tvoří veškeré opravy s      I                     I
I    I infrastrukturního I charakterem obnovy infrastrukturního   I                     I
I    I majetku      I majetku realizované ve vlastní režii i  I                     I
I    I obnovující    I dodavatelsky v souladu se zákonem č.   I                     I
I    I          I 563/1991 Sb. U oprav ve vlastní režii se I                     I
I    I          I jedná nejen o hodnotu vlastních prací,  I                     I
I    I          I ale i náklady související s náklady na  I                     I
I    I          I materiál, dopravu a stavební       I                     I
I    I          I mechanizaci.               I                     I
I    I          I Vykazuje se zde obnova infrastrukturního I                     I
I    I          I majetku, pokud se o ní neúčtuje jako o  I                     I
I    I          I investici, tedy například jako pořízení I                     I
I    I          I hmotného investičního majetku, technické I                     I
I    I          I zhodnocení.               I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.3  I - opravy     I Jedná se o opravy, realizované v případě I                     I
I    I infrastrukturního I přerušení nebo omezení plynulého     I                     I
I    I majetku ostatní  I provozu, kterými se odstraňují účinky  I                     I
I    I          I částečného fyzického opotřebení nebo   I                     I
I    I          I poškození za účelem uvedení do      I                     I
I    I          I předchozího nebo provozuschopného stavu, I                     I
I    I          I při nichž nedochází k prodloužení    I                     I
I    I          I životnosti infrastrukturního majetku   I                     I
I    I          I nebo jeho části. Jedná se o opravy,   I                     I
I    I          I kterými dochází k udržení funkčního   I                     I
I    I          I stavu v původní životnosti a nedochází k I                     I
I    I          I technickému a ekonomickému zhodnocení  I                     I
I    I          I majetku, nemění způsob ani výše odpisu. I                     I
I    I          I Jedná se především o lokální opravy a  I                     I
I    I          I opravy například injektáží, záplatou.  I                     I
I    I          I Dále se zde uvádějí náklady související I                     I
I    I          I s pravidelnou údržbou a opravy přípojek I                     I
I    I          I umístěných ve veřejném prostranství   I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4  I - pachtovné /   I Nákladem jsou finanční prostředky, které I                     I
I    I nájemné      I věcně a časově souvisí s propachtováním I                     I
I    I infrastrukturního I / pronájmem vodovodu a kanalizace v   I                     I
I    I majetku      I příslušném období            I                     I
I    I          I Blíže viz tabulka č. 3 níže.       I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 5.  I Jiné provozní   I Skupina podpoložek - součet       I                     I
I    I náklady      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 5.1  I - poplatky za   I Nákladem jsou platby jak za vypouštěné  I Jedná se o poplatek za vypouštění    I
I    I vypouštění    I znečištění, tak za množství vypouštěných I odpadních vod do vod povrchových podle  I
I    I odpadních vod   I odpadních vod podle jiného právního   I vodního     zákona.             I
I    I          I předpisu.                I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 5.2  I - ostatní     I Nákladem jsou ostatní náklady, neuvedené I                     I
I    I provozní náklady I v předchozích řádcích charakteru     I                     I
I    I externí      I externích nákladů. Může se jednat    I                     I
I    I          I například o likvidaci kalů externě,   I                     I
I    I          I pojistné majetku, pojistné odpovědnosti, I                     I
I    I          I laboratorní služby externě, odečty a   I                     I
I    I          I fakturace vodného a stočného externě,  I                     I
I    I          I monitorování a čištění kanalizací    I                     I
I    I          I externí, zahrnuje i pachtovné nebo    I                     I
I    I          I nájemné provozního majetku, provozní   I                     I
I    I          I náklady na externě, údržbu a opravy   I                     I
I    I          I přípojek ve veřejném prostranství    I                     I
I    I          I externě, dopravu externě a smlouvy o   I                     I
I    I          I dílo.                  I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 5.3  I - ostatní     I Nákladem jsou ostatní náklady neuvedené I                     I
I    I provozní náklady I v předchozích řádcích, pokud mají    I                     I
I    I ve vlastní režii I charakter interních nákladů, včetně   I                     I
I    I          I souvisejících osobních nákladů. Může se I                     I
I    I          I jednat například o laboratorní služby  I                     I
I    I          I interně, odečty a fakturace vodného a  I                     I
I    I          I stočného interně, monitorování a čištění I                     I
I    I          I kanalizací interně, zahrnuje provozní  I                     I
I    I          I náklady na geografický informační systém I                     I
I    I          I interně, údržbu včetně materiálu a    I                     I
I    I          I opravy přípojek ve veřejném prostranství I                     I
I    I          I interně. Spotřeba vody k čištění     I                     I
I    I          I potrubí. Likvidace kalu, je-li      I                     I
I    I          I realizována ve vlastní režii.      I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 6.  I Finanční náklady I Úroky z úvěrů hrazené po uvedení     I Nezahrnují se úplaty za přijaté a    I
I    I          I infrastrukturního majetku do užívání,  I odeslané platby a úroky z provozních   I
I    I          I úplaty spojené s účelovými úvěry.    I úvěrů - zahrnují se do správní režie.  I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 7.  I Ostatní výnosy  I Výnosy za služby poskytované       I Uvádí se v záporné hodnotě.       I
I    I          I infrastrukturou, aniž by náklady byly  I                     I
I    I          I vyčleněny. Například za čištění     I                     I
I    I          I dovezených odpadních vod - zpracování  I                     I
I    I          I dovezeného kalu ze septiků, různé    I                     I
I    I          I zpracování dovezeného kalu. Výnosy z   I                     I
I    I          I prodeje elektrické energie získané na  I                     I
I    I          I objektech infrastrukturního majetku   I                     I
I    I          I včetně například zelených bonusů.    I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 8.  I Výrobní režie   I Nákladem jsou odpisy geografického    I Opravy dopravních a stavebních      I
I    I          I informačního systému, vodoměrů s     I prostředků mohou být vykazovány v rámci I
I    I          I pořizovací cenou nad 80 tis. Kč a dále  I kilometrových nebo hodinových sazeb při I
I    I          I odpisy provozního majetku, opravy na   I opravách.                I
I    I          I budovách provozních středisek. Spotřeba I Zahrnují se zde i opravy a odpisy    I
I    I          I energií a vody provozních středisek.   I dopravních a mechanizačních prostředků, I
I    I          I Dále dopravní náklady a ostatní náklady I pokud jsou ve vlastnictví vlastníka   I
I    I          I spojené s provozními středisky, které  I vodovodu nebo kanalizace vzhledem k   I
I    I          I mají charakter nepřímých nákladů a    I jejich účelové vazbě ke konkrétnímu   I
I    I          I souvisejí s výrobními aktivitami.    I infrastrukturnímu majetku.        I
I    I          I                     I Daně a poplatky a jiná obdobná peněžitá I
I    I          I                     I plnění spojené s provozem a výrobou,   I
I    I          I                     I například daň z nemovitých věcí.     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 9.  I Správní režie   I Náklady zahrnují osobní náklady ve    I Podílová režie se použije také v     I
I    I          I smyslu položek 3.1 a 3.2 vedené ve    I případech, pokud organizace uplatňuje  I
I    I          I správních činnostech. Dále zahrnují   I více kalkulací a pokud provádí činnosti I
I    I          I odpisy a opravy externí i vlastní na   I nesouvisející s cenou pro vodné a cenou I
I    I          I administrativních budovách ve      I pro stočné, například projekční a    I
I    I          I vlastnictví provozovatele, spotřebu   I poradenská činnost včetně například   I
I    I          I materiálů pro řízení a administrativní  I inženýrské činnosti při výstavbě,    I
I    I          I činnost, spotřebu el. energie, plynu,  I realizace stavebních zakázek, obchodní  I
I    I          I tepla a vody v administrativních     I činnosti, pokud jde o externí zakázky  I
I    I          I budovách, nájemné z administrativních  I nebo zakázky takového charakteru.    I
I    I          I budov, náklady na spoje a výpočetní   I Daně a poplatky spojené s        I
I    I          I techniku, cestovné a dopravu k režijní  I administrativní činností.        I
I    I          I činnosti, školení pracovníků vedených v I                     I
I    I          I režijních činnostech.          I                     I
I    I          I Náklady na správní režii se uvádějí v  I                     I
I    I          I podílu, v jakém se zahrnují do      I                     I
I    I          I kalkulací.                I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 9.1  I - z ř. 9 osobní  I Jedná se o mzdové náklady a osobní    I                     I
I    I náklady režijní  I náklady další náklady související se   I                     I
I    I správní      I mzdami managementu, administrativních  I                     I
I    I          I pracovníků a účetních.          I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 10.  I Úplné vlastní   I Jedná se o součet všech výše uvedených  I                     I
I    I náklady      I nákladových položek.           I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I A   I Počet pracovníků I Uvádí se pouze počet výrobních      I                     I
I    I          I pracovníků vč. externích na 2 desetinná I                         I
I    I          I místa podle pracovního úvazku. Vychází  I                     I
I    I          I se ze 40 hod. týdně na jednoho      I                     I
I    I          I pracovníka.               I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I B   I Voda pitná    I Při kalkulaci ceny pro vodné se ve    I Za pitnou vodu fakturovanou se považuje I
I    I fakturovaná v   I sloupci 3 uvádí množství předpokládané  I množství vody dodané v daném roce, i   I
I    I mil. m
3
I na základě očekávaného množství vody I když je fakturováno až v roce I I I I pitné fakturované v předchozím I následujícím nebo není fakturováno I I I I kalendářním roce dosažené, resp. I vůbec. I I I I množství, které podle aktuální spotřeby I I I I I bude dosaženo, neboť cena se kalkuluje I I I I I před ukončením kalendářního roku, při I I I I I zohlednění očekávaných změn v daném I I I I I kalendářním roce. I I I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I I C I - z toho I Obdobně jako v řádku B, ale množství se I Údaj neslouží výpočtu ceny. I I I domácnosti v mil. I týká pouze domácností. I I I I m
3
I I I I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I I D I Voda odpadní I Při kalkulaci ceny pro stočné se ve I Za vodu odpadní fakturovanou se považuje I I I odváděná I sloupci 4 uvádí množství předpokládané I množství vody odvedené v daném roce, i I I I fakturovaná v I na základě očekávaného množství odpadní I když je fakturováno až v roce I I I mil. m
3
I vody fakturované v předchozím I následujícím nebo není fakturováno I I I I kalendářním roce dosažené, tedy I vůbec. I I I I množství, které podle aktuální spotřeby I I I I I bude dosaženo, neboť cena se kalkuluje I I I I I před ukončením kalendářního roku, při I I I I I zohlednění očekávaných změn v daném I I I I I kalendářním roce. I I I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I I E I - z toho I Obdobně jako v řádku D, ale množství se I Údaj neslouží výpočtu ceny. I I I domácnosti I týká pouze domácností. I I I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I I F I Voda srážková I Veškerá fakturovaná srážková voda pro I Vzhledem k tomu, že se jedná o výpočtové I I I fakturovaná v I kalendářní rok. Za vodu fakturovanou se I množství, lze tuto hodnotu uvádět ne I I I mil. m3 I považuje množství vody odvedené v daném I jako předpoklad, ale jako skutečné I I I I roce, i když je fakturováno až v roce I množství fakturované. I I I I následujícím. I I I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I I G I Voda odpadní I Jedná se o množství odtékající z I Údaj slouží kontrolním orgánům. I I I čištěná v mil. m
3
I čistírny odpadních vod do vod I I I I I povrchových. I I I I I Při výpočtu ceny se jedná o množství I I I I I předpokládaná. I I I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I I H I Pitná nebo I Při výpočtu ceny se jedná o množství I Údaj slouží kontrolním orgánům. I I I odpadní voda I předpokládaná, ale s vysokou mírou I V případě formuláře "A" podle přílohy č. I I I převzatá v mil. I přesnosti. I 20 k této vyhlášce se pro pitnou vodu I I I m
3
I I převzatou uvedou v komentáři IČO I I I I I subjektů, od kterých byla pitná voda I I I I I převzatá. I I I I I V případě formuláře "B" podle přílohy č. I I I I I 20 k této vyhlášce se pro pitnou vodu I I I I I převzatou uvedou v komentáři IČO I I I I I subjektů, od kterých byla pitná voda I I I I I převzatá. I I I I I V případě formuláře "B" podle přílohy č. I I I I I 20 k této vyhlášce se pro odpadní vodu I I I I I převzatou uvedou v komentáři IČO I I I I I subjektů, od kterých byla odpadní voda I I I I I převzatá. I I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I I I I Pitná nebo I Při výpočtu ceny se jedná o množství I Údaj slouží kontrolním orgánům. I I I odpadní voda I předpokládaná, ale s vysokou mírou I V případě formuláře "A" podle přílohy č. I I I předaná v mil. m
3
I přesnosti. I 20 k této vyhlášce se pro odpadní vodu I I I I I předanou uvedou v komentáři IČO I I I I I subjektů, kterým byla odpadní voda I I I I I předaná. I I I I I V případě formuláře "B" podle přílohy č. I I I I I 20 k této vyhlášce se pro pitnou vodu I I I I I předanou uvedou v komentáři IČO I I I I I subjektů, kterým byla pitná voda I I I I I předána. I I I I I V případě formuláře "B" podle přílohy č. I I I I I 20 k této vyhlášce se pro odpadní vodu I I I I I předanou uvedou v komentáři IČO I I I I I subjektů, kterým byla odpadní voda I I I I I předána. I I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
Kalkulovaná cena pro vodné a cena pro stočné
                                                   Tabulka č. 2
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Řádek I   Položka   I         Obsah          I         Poznámka         I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I  1  I     2     I          3           I          4           I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 11.  I JEDNOTKOVÉ    I ř. 10/B (resp. D + F)          I                     I
    I    I NÁKLADY      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 12.  I Vyrovnávací    I Skupina podpoložek - součet       I                     I
I    I položky      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 12.1 I Vyrovnávací    I                     I Hodnota může být pouze záporná.     I
I    I položka z roku  I                     I V případě kladné hodnoty se tato položka I
I    I t-2 podle     I                     I neuplatňuje. Tato hodnota je vypočtena  I
I    I platných pravidel I                     I podle pravidel cenové regulace platných I
I    I cenové regulace  I                     I v roce t-2.               I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 12.2 I Finanční     I Využívá se pouze pro projekty      I Hodnota může být kladná nebo záporná.  I
I    I vypořádání    I financované v rámci OPŽP.        I                     I
I    I rozdílu kalkulací I                     I                     I
I    I prováděných podle I                     I                     I
I    I metodiky OPŽP -  I                     I                     I
I    I finanční     I                     I                     I
I    I nástroje.     I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 13.  I ÚVN + vyrovnávací I ř. 10 + ř. 12              I Úplné vlastní náklady včetně vyrovnávací I
I    I položky      I                     I položky                 I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 14.  I Kalkulační zisk / I V rámci výpočtu cen pro vodné a cen   I V kalkulaci si příjemce stanoví výši   I
I    I ztráta      I stočné se v jednotlivých nákladových   I zisku podle pravidel cenové regulace   I
I    I          I kalkulačních položkách uvádějí veškeré  I podle svých potřeb tak, aby výsledná   I
I    I          I ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený I cena odpovídala ceně uplatňované - viz  I
I    I          I zisk podle cenových předpisů. Kalkulace I ř. 20.                  I
I    I          I ceny však musí být zpracována tak, aby  I V příloze 20 - je řádek 14. vypočten   I
I    I          I kalkulovaná cena odpovídala ceně, která I jako rozdíl součinu uplatněné ceny a   I
I    I          I bude odběratelům skutečně uplatňována a I fakturovaného množství a ř. 13 "ÚVN +  I
I    I          I fakturována. V případě, že je      I vyrovnávací položky".          I
I    I          I uplatňovaná cena nižší, uvede se částka, I                     I
I    I          I o kterou bude výsledná cena "dotována" v I                     I
I    I          I záporné hodnotě.             I                     I
I    I          I Maximální výše zisku je upravena     I                     I
I    I          I platnými pravidly cenové regulace v   I                     I
I    I          I rámci cenového rozhodnutí - výměr    I                     I
I    I          I Ministerstva financí.          I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 15.  I - podíl kalkul.  I (ř. 14 / ř. 13)* 100           I Jedná se o orientační ukazatel v %    I
I    I zisku / ztráty z I                     I                     I
I    I ÚVN        I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 16.  I - z ř. 14     I Prostředky potřebné a vymezené na obnovu I Ř. VII. 1 - 4.1 - 4.2, přičemž minimální I
I    I prostředky na   I infrastrukturního majetku "Plánem    I hodnota je 0.              I
I    I obnovu      I financování obnovy vodovodů a      I                     I
I    I infrastrukturního I kanalizací" podle přílohy č. 18, řádek 8 I                     I
I    I majetku      I nebo 16, umožňující obnovu z vodného   I                     I
I    I          I nebo stočného nad rámec nákladové    I                     I
I    I          I položky č. 4.1 odpisy a položky 4.2   I                     I
I    I          I opravy infrastrukturního majetku     I                     I
I    I          I obnovující.               I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 17.  I - zisk k použití I ř. 14 - ř. 16              I Slouží k tvorbě prostředků na rozvoj   I
I    I / ztráta     I                     I infrastrukturního a provozního majetku, I
I    I          I                     I k úhradě ekonomicky neoprávněných    I
I    I          I                     I nákladů a jako odměna vlastníků     I
I    I          I                     I příjemce, pro příděly do fondů tvořených I
I    I          I                     I ze zisku.                I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 18.  I Celkem ÚVN +   I Jedná se o kalkulované, popřípadě    I                     I
I    I vyrovnávací    I skutečné - celkové vodné nebo stočné.  I                     I
I    I položky +     I                     I                     I
I    I kalkulační zisk / I                     I                     I
I    I ztráta      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 19.  I Voda fakturovaná I ř. B nebo D + F nebo *          I                     I
I    I pitná, odpadní + I                     I                     I
I    I srážková     I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 20.  I UPLATŇOVANÁ CENA I ř. 18 / ř. 19              I Uplatňovaná cena podle přílohy 19 ve   I
I    I pro vodné a cena I                     I znění aktualizací musí odpovídat     I
I    I pro stočné    I                     I uplatňované ceně v příloze 20. Jedná se I
I    I          I                     I o cenu, která byla odběratelům skutečně I
I    I          I                     I fakturovaná (při zohlednění oprav podle I
I    I          I                     I cenových předpisů). V případě změny ceny I
I    I          I                     I například poskytnutí slevy je nutné   I
I    I          I                     I zpracovat aktualizaci kalkulace ceny v  I
I    I          I                     I souladu s pravidly věcného usměrňování  I
I    I          I                     I cen.                   I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 21.  I UPLATŇOVANÁ CENA I ř. 20 + DPH               I Jedná se o uplatňovanou cenu včetně DPH I
I    I pro vodné a cena I                     I podle daňových předpisů.         I
I    I pro stočné + DPH I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 22.  I Plně obnovující  I Když (4.1 + 4.2) < než VII. pak (ř. 10 - I Plně obnovující cena je cena, která při I
I    I cena       I 4.1 - 4.2 - ř. 4.4 + VII. + 4.4.7) / ř. I daném objemu fakturované vody pokrývá  I
I    I          I 19 jinak (ř. 10 - 4.4 +4.4.7) / ř. 19  I veškeré související ekonomicky oprávněné I
I    I              I                     I náklady a roční výši prostředků na    I
I    I          I                     I obnovu.                 I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
*Pro formulář B se použije řádek H nebo I, pro formulář C se použije objem vody vyrobené, pro formulář F se použije řádek G.
Kalkulace pachtovného nebo nájemného
                                                   Tabulka č. 3
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Řádek I   Položka   I         Obsah          I         Poznámka         I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I  1  I     2     I          3           I          4           I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4  I Pachtovné /    I Celková výše pachtovného / nájemného   I V případě, že se pachtovné / nájemné   I
I    I nájemné      I infrastrukturního majetku očekávaného,  I jednoho vlastníka týká více kalkulací  I
I    I infrastrukturního I respektive skutečně fakturovaného    I případně Porovnání, zpracovatel     I
I    I majetku      I vlastníkem infrastrukturního majetku za I rozpočítá jeho celkovou výši i      I
I    I          I příslušný kalendářní rok, popřípadě jeho I jednotlivé náklady a zisk popřípadě   I
I    I          I část, se kterým věcně i časově souvisí. I ztrátu nebo prostředky obnovy podle   I
I    I          I Tato hodnota musí být stejná jako    I rozvrhové základny použité pro      I
I    I          I hodnota ř. 4.4 v tabulce č. 1.      I rozpočtení nákladů v tabulce č. 1.    I
I    I          I                     I V případě, že vlastník nefakturuje    I
I    I          I                     I pachtovné / nájemné, tzn., ř. 4.4 = 0,  I
I    I          I                     I případně je údaj uveden v záporné    I
I    I          I                     I hodnotě; je nutné, aby zaslal      I
I    I          I                     I zpracovateli kalkulace nebo porovnání  I
I    I          I                     I údaje o nákladech, a informace o roční  I
I    I          I                     I výši prostředků obnovy na související  I
I    I          I                     I VIM (viz řádky: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3,   I
I    I          I                     I 4.4.4).                 I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4.1 I - odpisy     I Souhrn účetních odpisů propachtovaného / I                     I
I    I propachtovaného / I pronajatého infrastrukturního majetku  I                     I
I    I pronajatého    I vlastníka.                I                     I
I    I majetku      I                     I                     I
I    I infrastrukturního I                     I                     I
I    I majetku      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4.2 I - opravy     I Celková výše nákladů na opravy s     I Obdoba položky 4.2 v tabulce č. 1    I
I    I infrastrukturního I charakterem obnovy propachtovaného /   I                     I
I    I majetku      I pronajatého majetku hrazená jeho     I                     I
I    I obnovující, které I vlastníkem.               I                     I
I    I hradí vlastník  I                     I                     I
I    I propachtovaného / I                     I                     I
I    I pronajatého    I                     I                     I
I    I infrastrukturního I                     I                     I
I    I majetku      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4.3 I - opravy     I Celková výše nákladů na opravy ostatní a I Obdoba položky 4.3 v tabulce č. 1    I
I    I infrastrukturního I údržbu propachtovaného / pronajatého   I                     I
I    I majetku ostatní, I majetku hrazená jeho vlastníkem.     I                     I
I    I které hradí    I                     I                     I
I    I vlastník     I                     I                     I
I    I propachtovaného / I                     I                     I
I    I pronajatého    I                     I                     I
I    I infrastrukturního I                     I                     I
I    I majetku      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4.4 I - ostatní     I Ostatní skutečné náklady vlastníka    I                     I
I    I nákladové položky I spojené s propachtovaným / pronajatým  I                     I
I    I zahrnuté v    I majetkem. Jedná se zejména o správní   I                     I
I    I pachtovném /   I režii vlastníka související s      I                     I
I    I nájemném nad   I propachtovaným / pronajatým majetkem   I                     I
I    I rámec položek č. I nebo například úroky z úvěrů čerpaných  I                     I
I    I 4.4.1, 4.4.2.,  I na realizaci plánu obnovy        I                     I
I    I 4.4.3       I infrastrukturního majetku nebo úroky z  I                     I
I    I          I úvěrů čerpaných na pořízení majetku.   I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4.5 I - zisk / ztráta  I Jedná se o přiměřený zisk nebo ztrátu  I                     I
I    I          I vlastníka z pachtovného / nájemného,   I                     I
I    I          I kterou má k rozdělení. Záporný rozdíl,  I                     I
I    I          I tedy ztráta, upozorňuje na dotování   I                     I
I    I          I pachtovného / nájemného.         I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4.6 I - z ř. 4.4.5   I Finanční prostředky zahrnuté do     I Jedná se o část účetního zisku      I
I    I prostředky na   I pachtovného / nájemného         I plynoucího z pachtovného nebo nájemného. I
I    I obnovu      I podle plánu financování obnovy, ponížené I V případě nepodnikající fyzické osoby se I
I    I propachtovaného / I o odpisy propachtovaného / pronajatého  I jedná o tržby z nájemného snížené o   I
I    I pronajatého ze  I infrastrukturního majetku a opravy z   I související náklady, které jsou určeny  I
I    I zisku       I charakterem obnovy tohoto majetku. V   I na obnovu infrastrukturního majetku.   I
I    I          I případě nulového zisku nebo ztráty    I                     I
I    I          I uvedené na řádku 4.4.5 musí zde být   I                     I
I    I          I vyplněna nula!              I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4.7 I Plně obnovující  I Jedná se o teoretickou výši pachtovného I V případě, že součet 4.4.1 + 4.4.2 je  I
I    I pachtovné /    I / nájemného, která pokrývá veškeré    I vyšší než 4.4.8, použije se pro výpočet I
I    I nájemné Když   I související náklady a celkovou roční   I plně obnovujícího pachtovného /     I
I    I (4.4.1 + 4.4.2) < I výši prostředků obnovy na propachtovaný I nájemného součet všech nákladových    I
I    I než 4.4.8 pak (ř. I / pronajatý infrastrukturní majetek.   I položek.                 I
I    I 4.4.3 + 4.4.4 +  I                         I                     I
I    I 4.4.8) jinak   I                     I                     I
I    I (4.4.1 + 4.4.2 + I                     I                     I
I    I 4.4.3 + 4.4.4)  I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4.8 I Prostředky obnovy I Roční potřeba peněžních prostředků na  I Jedná se o podíl reprodukční ceny    I
I    I propachtovaného / I obnovu vodovodů a kanalizací       I infrastrukturního majetku a stanovené  I
I    I pronajatého    I propachtovaného / pronajatého      I doby životnosti.             I
I    I majetku na rok  I infrastrukturního majetku vlastníky pro I                     I
I    I xxxx (t) (mil.  I daný rok podle přílohy č. 18 - plán   I                     I
I    I Kč) podle PFO   I financování obnovy.           I                     I
I    I jeho vlastníka  I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4.9 I Z toho:      I Prostředky potřebné a vymezené na obnovu I                     I
I    I Prostředky na   I propachtovaného / pronajatého      I                     I
I    I obnovu z     I infrastrukturního majetku Plánem     I                     I
I    I pachtovného /   I financování obnovy vodovodů a kanalizací I                     I
I    I nájemného na rok I z vodného a stočného zpracovaného podle I                     I
I    I xxxx (t)     I přílohy č. 18, řádku č. 8 resp. 16,   I                     I
I    I          I umožňující obnovu.            I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
                                                   Tabulka č. 4
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Řádek I   Položka   I         Obsah          I         Poznámka         I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I  1  I     2     I          3           I          4           I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 23.  I Pevná složka -  I Jedná se o část součtu ÚVN + vyrovnávací I                     I
I    I (ÚVN +      I položky + kalkulační zisk / ztráta    I                     I
I    I vyrovnávací    I                     I                     I
I    I položky +     I                     I                     I
I    I kalkulační zisk / I                     I                     I
I    I ztráta)      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 23a. I - podíl z     I V % vyjádřený podíl pevné složky na   I                     I
I    I celkových ÚVN   I součtu celkových ÚVN včetně       I                     I
I    I včetně      I vyrovnávacích položek a kalkulačního   I                     I
I    I vyrovnávacích   I zisku / ztráty.             I                     I
I    I položek a     I                     I                     I
I    I kalkulačního   I                     I                     I
I    I zisku / ztráty  I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 24.  I Pohyblivá složka I Jedná se o rozdíl celkových ÚVN +    I                     I
I    I - (ÚVN +     I vyrovnávací položky + kalkulační zisk / I                     I
I    I vyrovnávací    I ztráta a pevné složky (ř. 23).      I                     I
I    I položky +     I                     I                     I
I    I kalkulační zisk / I                     I                     I
I    I ztráta)      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 24a. I - z toho: ÚVN +  I Výše celkových ÚVN + vyrovnávacích    I                     I
I    I vyrovnávací    I položek obsažených v pohyblivé složce.  I                     I
I    I položky      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 24b. I Kalkulační zisk / I Výše kalkulačního zisku / ztráty     I                     I
I    I ztráta      I obsažená v pohyblivé složce.       I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 25.  I UPLATŇOVANÁ CENA I Uplatňovaná cena pohyblivé složky    I                     I
I    I pohyblivé složky I přepočtená na m
3
. I I I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I I 26. I UPLATŇOVANÁ CENA I Uplatňovaná cena pohyblivé složky včetně I I I I pohyblivé složky I DPH přepočtená na m
3
. I I I I + DPH I I I I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I I 27. I Technické I I I I I parametry pevné I I I I I složky podle I I I I I § 33 odst. 1 této I I I I I vyhlášky (a, b, I I I I I c) a výše I I I I I nejnižší a I I I I I nejvyšší platby I I I I I za pevnou složku I I I I I v Kč za rok a I I I I I přípojku I I I I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
Poznámky:
1. Jednotkové náklady pro zdroj pitné vody jsou úplné vlastní náklady včetně prostředků na obnovu zdroje hrazených ze zisku s technologií na úpravu vody, tedy úpravna vody nebo bez technologie na úpravu vody, tedy vrt nebo vrty jednoho jímacího území, dělené měřeným množstvím vody předávané k dopravě nebo přímo do sítě. Každý zdroj má vlastní jednotkové náklady.
2. Jednotkové náklady na dopravu pitné vody jsou úplné vlastní náklady včetně prostředků na obnovu hrazených ze zisku spojené s dopravou dělené měřeným množstvím pitné vody dodávané do sítě, není-li měření a do dopravy se zahrnuje celá síť je dělitelem množství vody fakturované odběratelům.
3. Jednotkové náklady na dopravu odpadní vody v případě sítě a krátkého přivaděče, bez měření mezi sítí a přivaděčem, jsou úplné vlastní náklady včetně prostředků na obnovu hrazených ze zisku na dopravu dělené u oddílné splaškové kanalizace množstvím fakturované odpadní vody odběratelům au jednotné kanalizační sítě dělené množstvím fakturované odpadní vody doplněným o množství fakturovaných srážkových vod.
4. Jednotkové náklady na čištění odpadních vod jsou úplné vlastní náklady včetně prostředků na obnovu hrazených ze zisku na čištění odpadních vod dělené množstvím čištěných odpadních vod.
Příl.20
POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK XXXX A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE
 
                                                  Tabulka č. 1
 
I-------I----------------------------------------I-------------------------------------------------------------I
I I   I Příjemce vodného a stočného      I                               I
I-------I----------------------------------------I-------------------------------------------------------------I
I II  I Provozovatel-název a IČO        I                               I
I-------I----------------------------------------I-------------------------------------------------------------I
I III  I Vlastník - název a IČO         I                               I
I-------I----------------------------------------I-------------------------------------------------------------I
I IV  I Formulář A a B             I                               I
I-------I----------------------------------------I                               I
I V   I Index 1 až x              I                               I
I-------I----------------------------------------I-------------------------------------------------------------I
I VI  I IČPE související s cenou            I                               I
I-------I----------------------------------------I-------------------------------------------------------------I
 
I-------I------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Řádek I              Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné                I
I    I----------------------------------------I------------------------------I------------------------------I
I    I      Nákladové položky      I     Voda pitná     I     Voda odpadní     I
I    I                    I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I    I                    I xxxx  I  xxxx  I Rozdíl I xxxx  I  xxxx  I Rozdíl I
I    I                    I---------I-----------I    I---------I-----------I    I
I    I                    I Skuteč. I Kalkulace I    I Skuteč. I Kalkulace I    I
I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I  1  I          2          I  3  I   4   I  5  I  6  I   7   I  8  I
I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I 1.  I Materiál                I     I      I    I     I      I    I
I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I 1.1  I - surová voda podzemní + povrchová   I     I      I    I     I      I    I
I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I 1.2  I - pitná voda převzatá + odpadní voda  I     I      I    I     I      I    I
I    I předaná k čištění           I     I      I    I     I      I    I
I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I 1.3  I - chemikálie              I     I      I    I     I      I    I
I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I 1.4  I - ostatní materiál           I     I      I    I     I      I    I
I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I 2.  I Energie                I     I      I    I     I      I    I
I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I 2.1  I - elektrická energie          I     I      I    I     I      I    I
I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I 2.2  I - ostatní energie (plyn, pevná a    I     I      I    I     I      I    I
I    I kapalná energie)            I     I      I    I     I      I    I
I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I 3.  I Mzdy                  I     I      I    I     I      I    I
I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I 3.1  I - přímé a režijní mzdy         I     I      I    I     I      I    I
I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I 3.2  I - ostatní osobní náklady        I     I      I    I     I      I    I
I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I 4.  I Ostatní přímé náklady         I     I      I    I     I      I    I
I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I 4.1  I - odpisy                I     I      I    I     I      I    I
I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I 4.2  I - opravy infrastrukturního majetku   I     I      I    I     I      I    I
I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I 4.3  I - nájem infrastrukturního majetku   I     I      I    I     I      I    I
I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I 4.4  I - prostředky obnovy infrastrukturního I     I      I    I     I      I    I
I    I majetku                I     I      I    I     I      I    I
I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I 5.  I Provozní náklady            I     I      I    I     I      I    I
I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I 5.1  I - poplatky za vypouštění odpadních vod I     I      I    I     I      I    I
I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I 5.2  I - ostatní provozní náklady externí   I     I      I    I     I      I    I
I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I 5.3  I - ostatní provozní náklady ve vlastní I     I      I    I     I      I    I
I    I režii                 I     I      I    I     I      I    I
I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I 6.  I Finanční náklady            I     I      I    I     I      I    I
I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I 7.  I Ostatní výnosy             I     I      I    I     I      I    I
I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I 8.  I Výrobní režie             I     I      I    I     I      I    I
I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I 9.  I Správní režie             I     I      I    I     I      I    I
I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I 10.  I Úplné vlastní náklady včetně      I     I      I    I     I      I    I
I    I prostředků na obnovu          I     I      I    I     I      I    I
I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I A   I Hodnota souvisejícího         I     I      I    I     I      I    I
I    I infrastrukturního majetku podle VÚME  I     I      I    I     I      I    I
I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I B   I Pořizovací cena souvisejícího     I     I      I    I     I      I    I
I    I provozního hmotného majetku      I     I      I    I     I      I    I
I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I C   I Počet pracovníků            I     I      I    I     I      I    I
I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I
I D   I Voda pitná fakturovaná v mil. m
3
I I I I I I I I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I I E I - z toho domácnosti v mil. m
3
I I I I I I I I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I I F I Voda odpadní odváděná fakturovaná v I I I I I I I I I mil. m
3
I I I I I I I I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I I G I - z toho domácnosti I I I I I I I I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I I H I Voda srážková fakturovaná v mil. m
3
I I I I I I I I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I I I I Voda odpadní čištěná v mil. m
3
I I I I I I I I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I I J I Pitná nebo odpadní voda převzatá v I I I I I I I I I mil. m
3
I I I I I I I I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I I K I Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. I I I I I I I I I m
3
I I I I I I I I-------I----------------------------------------I---------I-----------I--------I---------I-----------I--------I Poznámka: Všechny nákladové položky, prostředky na obnovu i zisk se uvádějí v mil. Kč na 3 desetinná místa. Řádky A a B se uvádějí v mil. Kč na 2 desetinná místa. VÚME = vybrané údaje majetkové evidence. Tabulka č. 2 I-------I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I Řádek I Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné I I I----------------------------------------I----------I----------------I------------------------I------------------------I I I Text I Měrná I Poznámka I Voda pitná I Voda odpadní I I I I jednotka I I------------I-----------I------------I-----------I I I I I I Skutečnost I Kalkulace I Skutečnost I Kalkulace I I-------I----------------------------------------I----------I----------------I------------I-----------I------------I-----------I I 1 I 2 I 2a I 2b I 3a I 4a I 6a I 7a I I-------I----------------------------------------I----------I----------------I------------I-----------I------------I-----------I I 11. I JEDNOTKOVÉ NÁKLADY vč. prostředků na I Kč.m
-3
I I I I I I I I obnovu I I I I I I I I-------I----------------------------------------I----------I----------------I------------I-----------I------------I-----------I I 12. I ÚVN včetně prostředků na obnovu I mil. Kč I ř. 10 I I I I I I-------I----------------------------------------I----------I----------------I------------I-----------I------------I-----------I I 13. I Kalkulační zisk I mil. Kč I I I I I I I-------I----------------------------------------I----------I----------------I------------I-----------I------------I-----------I I 14 I - podíl z ÚVN včetně prostředků na I % I ř. 13/(ř. I I I I I I I obnovu (orientační ukazatel) I I 12/100) I I I I I I-------I----------------------------------------I----------I----------------I------------I-----------I------------I-----------I I 15 I - z ř. 13 na rozvoj a obnovu I mil. Kč I I I I I I I I infrastrukturního majetku I I I I I I I I-------I----------------------------------------I----------I----------------I------------I-----------I------------I-----------I I 16. I Celkem ÚVN včetně prostředků na obnovu I mil. Kč I ř. 12 + ř. 13 I I I I I I I + zisk I I I I I I I I-------I----------------------------------------I----------I----------------I------------I-----------I------------I-----------I I 17. I Voda fakturovaná pitná, odpadní + I mil. m
3
I ř. D, F + H I I I I I I I srážková I I I I I I I I-------I----------------------------------------I----------I----------------I------------I-----------I------------I-----------I I 18. I CENA pro vodné, stočné I Kč.m
-3
I ř. 16/ř. 17 I I I I I I-------I----------------------------------------I----------I----------------I------------I-----------I------------I-----------I I 19. I CENA pro vodné, stočné + I Kč.m
-3
I I I I I I I-------I----------------------------------------I----------I----------------I------------I-----------I------------I-----------I I I DPH I I I I I I I I-------I----------------------------------------I----------I----------------I------------I-----------I------------I-----------I I Vypracoval: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I Kontroloval: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I Telefon: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I e-mail: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I Datum: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I Schválil zástupce provozovatele: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I Tabulka č. 3 I-------I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I Řádek I Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě I I I----------------------------------------I----------I----------------I------------------------I------------------------I I I Text I Měrná I Poznámka I Voda pitná I Voda odpadní I I I I jednotka I I------------I-----------I------------I-----------I I I I I I Skutečnost I Kalkulace I Skutečnost I Kalkulace I I-------I----------------------------------------I----------I----------------I------------I-----------I------------I-----------I I 1 I 2 I 2a I 2b I 3b I 4b I 6b I 7b I I-------I----------------------------------------I----------I----------------I------------I-----------I------------I-----------I I 21. I Pevná složka - (ÚVN včetně prostředků I mil. Kč I z ř. 16 I I I I I I I na obnovu + zisk) I I I I I I I I-------I----------------------------------------I----------I----------------I------------I-----------I------------I-----------I I 21.a I - podíl z celkových ÚVN včetně I % I (ř.21/ř.16)* I I I I I I I prostředků na obnovu a zisku I I 100 I I I I I I-------I----------------------------------------I----------I----------------I------------I-----------I------------I-----------I I 22. I Pohyblivá složka - (ÚVN včetně I mil. Kč I ř.16 - ř.21 I I I I I I I prostředků na obnovu + zisk) I I I I I I I I-------I----------------------------------------I----------I----------------I------------I-----------I------------I-----------I I 22.a I - z toho: ÚVN včetně prostředků na I mil. Kč I ř 10*(1- I I I I I I I obnovu I I ř.21 a/100) I I I I I I-------I----------------------------------------I----------I----------------I------------I-----------I------------I-----------I I 22.b I Kalkulační zisk I mil. Kč I ř.22 - ř.22a I I I I I I-------I----------------------------------------I----------I----------------I------------I-----------I------------I-----------I I 23. I Cena pohyblivé složky I Kč.m
-3
I ř.22/ř.17 I I I I I I-------I----------------------------------------I----------I----------------I------------I-----------I------------I-----------I I 24. I Cena pohyblivé složky + DPH I Kč.m
-3
I ř.23+DPH I I I I I I-------I----------------------------------------I----------I----------------I------------I-----------I------------I-----------I I 25. I Technické parametry pevné složky podle § 32 odst. 1 do sl. 3a. I I I I I Výše nejnižší a nejvyšší platby v Kč za rok do sl. 3b. I I I I-------I--------------------------------------------------------------------I------------------------I------------------------I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I Vypracoval: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I Kontroloval: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I Telefon: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I e-mail: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I Datum: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I Schválil zástupce provozovatele: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I Tabulka č. 3 je totožná s výpočtem (kalkulací) cen pro vodné a cen pro stočné. Není tedy porovnáním kalkulace a skutečnosti. Obsah nákladových položek, objemové a množstevní položky při výpočtu ceny pro vodné a stočné je uveden v příloze č. 19a. Povinnost podle § 36 odst. 5 zákona se uvede v rozsahu údajů podle bodu 1 písm. A nebo B, popřípadě bodu 2). Pravidla pro zpracování porovnání: A. Pro splnění povinnosti podle § 36 odst. 5 zákona se porovnává sloupec 3 a sloupec 4, sloupec 6 a sloupec 7 tabulky č. 1. Rozdíl kalkulovaných a skutečných nákladů v jednotlivých položkách a rozdíl hodnot v řádcích označených velkými písmeny, pokud je větší než 5 % je nutné zdůvodnit, a to jak u záporných tak kladných hodnot. B. Pro splnění povinnosti podle § 36 odst. 5 zákona se porovnávají i údaje uvedené o kalkulovaném zisku a skutečně dosaženém zisku, užití zisku na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku včetně tvorby a čerpání prostředků na obnovu. Rozdíly větší než 5 % je nutné zdůvodnit, a to jak u záporných tak kladných hodnot. C. Pro splnění povinnosti podle § 36 odst. 5 zákona se zpracuje informace o celkovém porovnání všech položek výpočtu všech cen pro vodné a pro stočné a pro vodu předanou a odpadní vodu převzatou. Současně se předává i celkový součet samostatných cen, umožňující kontrolu jednotlivých položek s účetnictvím vlastníka, popřípadě provozovatele. Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku Tabulka č. 4 I------------------------------------------------------------------I-----------I------------I I Skutečnost za uvedené období v mil. Kč na 2 desetinná místa I Vodovod I Kanalizace I I-------------------------I----------------------------------------I-----------I------------I I Od roku 2009 CELKEM I Tvorba I I I I I----------------------------------------I-----------I------------I I I Čerpání I I I I-------------------------I--------I-------------------------------I-----------I------------I I Za kalendářní rok xxxx I Tvorba I +finanční prostředky I I I I I I z vodného/stočného I I I I I I-------------------------------I-----------I------------I I I I ++finanční prostředky ostatní I I I I I--------I-------------------------------I-----------I------------I I I Čerpání I I I I-------------------------I----------------------------------------I-----------I------------I Poznámky: V návaznosti na plán financování obnovy vodovodů a kanalizací (příloha č. 18 k této vyhlášce) se uvádí skutečná tvorba finančních prostředků na obnovu za dané období (k datu podání Porovnání) v členění na finanční prostředky z vodného a stočného a finanční prostředky ostatní. V případě, že finanční prostředky na obnovu nejsou v daném roce použity na obnovu vodovodů a kanalizací, tvoří rezervu finančních prostředků. Do tabulky č. 4 se uvádí skutečné čerpání finančních prostředků použitých na obnovu vodovodů a kanalizací. Členění nákladové položky 4.3 Nájem infrastrukturního majetku podle skutečnosti Tabulka č. 5 I-------I----------------------------------------------------------I------------------------I I Řádek I Položka I Skutečnost v mil. Kč I I I I na tři desetinná místa I I-------I----------------------------------------------------------I------------------------I I 4.3 I Nájem I I I-------I----------------------------------------------------------I------------------------I I 4.3.1 I - odpisy pronajatého majetku I I I-------I----------------------------------------------------------I------------------------I I 4.3.2 I - opravy infrastrukturního majetku, které hradí vlastník I I I I infrastruktury I I I-------I----------------------------------------------------------I------------------------I I 4.3.3 I - prostředky obnovy infrastrukturního majetku nad rámec I I I I položek 4.3.1 a 4.3.2 I I I-------I----------------------------------------------------------I------------------------I I 4.3.4 I - ostatní položky zahrnuté v nájemném nad rámec položek I I I I č. 4.3.1, 4.3.2., 4.3.3 I I I-------I----------------------------------------------------------I------------------------I I 4.3.5 I - zisk I I I-------I----------------------------------------------------------I------------------------I Poznámky: Jedná se o členění nákladové položky nájemné hrazené provozovatelem vlastníkovi vodohospodářské infrastruktury. Subjekty, které nemají povinnost odepisovat, uvedou částku odpovídající podílu pořizovací ceny infrastrukturního majetku a životnosti. I-------------------------------------------------------------------------------------------I I Vypracoval: I I-------------------------------------------------------------------------------------------I I Kontroloval: I I-------------------------------------------------------------------------------------------I I Telefon: I I-------------------------------------------------------------------------------------------I I e-mail: I I-------------------------------------------------------------------------------------------I I Datum: I I-------------------------------------------------------------------------------------------I I Schválil zástupce vlastníka: I I-------------------------------------------------------------------------------------------I
Příl.21
PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ A JEHO PRŮBĚŽNÉ AKTUALIZACE
 
STRUKTURA SOUBORU TABULKOVÉ ČÁSTI
TEXTOVÁ ČÁST

Na základě zmocnění v § 4 odst. 9 zákona jsou úpravy a formáty textové části stanoveny takto:

- popis změny bude vytvořen ve formátech PDF/A, DOCX nebo DOC a jeho název se vytvoří tak, že se ke stávajícímu názvu 
 souboru přidá 5 následujících pozic, tj. "_20XX(podtržítko a daný rok)". Aktualizované skutečnosti a údaje budou odlišeny 
 od původních barvou nebo typem písma a popis bude v záhlaví označen textem "ZMĚNA 20XX (daný rok)",
- popis doplnění stávajícího stavu bude vytvořen ve formátech PDF/A, DOCX nebo DOC a jeho název se vytvoří tak, že se ke stávajícímu názvu 
 souboru přidá 5 následujících pozic, tj. "_20XX(podtržítko a daný rok)". Aktualizované skutečnosti a údaje budou odlišeny 
 od původních barvou nebo typem písma a popis bude v záhlaví označen textem "DOPLNĚNÍ 20XX (daný rok)",

TABULKOVÁ ČÁST
Na základě zmocnění v § 4 odst. 9 zákona je stanovena struktura souboru tabulkové části ve formátu MDB. 
Aplikace Plán 
rozvoje vodovodů a kanalizací obsahuje následující strukturu souboru:

(N - celé číslo, T - text, D - reálné číslo ve dvojnásobné přesnosti)

Tabulka KRAJE - obsahuje číselník krajů
id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), nr N pořadové číslo nuts T označení kraje (např. CZ021) nazev T jméno kraje
Tabulka OBCEROZ - obsahuje číselník obcí s rozšířenou působností
id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), nr N pořadové číslo kraj T označení kraje, do kterého obec patří (viz "nuts" v tabulce KRAJE) okres N označení okresu ("ident") do kterého obec patří nazev T jméno obce s rozšířenou působností ident N identifikační číslo obce s rozšířenou působností
Tabulka OBCE - obsahuje číselník obcí
id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), kraj T označení kraje, do kterého obec patří (viz "nuts" v tabulce KRAJE) okres N označení okresu, do kterého obec patří obecroz N označení obce s rozšířenou působností, pod kterou obec spadá ("ident" OBCEROZ) icob T identifikační číslo obce (UIR) kodobec T kódové číslo obce (UIR) nazev T jméno obce acislo T identifikační číslo obce psc T poštovní směrovací číslo poradi N pořadové číslo obce v kódu PRVKUK
Tabulka VODOVOD - obsahuje číselník vodovodů
id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), oznac T označení vodovodu kraj T označení kraje, do kterého obec patří skupvod T přiřazení vodovodů ke skupinovému provoz T označení provozovatele nazev T jméno vodovodu typ N samostatný nebo přiřazený ke skupinovému rokpripoj N rok připojení zapis N 0 k vodovodu nejsou přiřazeny technické údaje, 1 k vodovodu jsou přiřazeny technické údaje invv1 - invv30 D vodovody - investiční náklady od výchozího roku do 2030 invvpo D vodovody - investiční náklady po roce 2030 invk1 - invk30 D kanalizace - investiční náklady od výchozího roku do 2030 invkpo D kanalizace - investiční náklady po roce 2030 zpracovate T zpracovatel PRVKUK poznamka T poznámka k příslušné lokalitě (možnost vysvětlujícího textu k údajům v databázi)
Tabulka SKUPVODOVOD - obsahuje číselník oblastních vodovodů
id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), kraj T označení kraje, do kterého vodovod patří oznac T označení oblastního vodovodu nazev T jméno oblastního provozovatele poradi N pořadové číslo
Tabulka MISTA - obsahuje bilanční údaje a investiční náklady všech částí obcí
id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), kraj T textové označení kraje podle statistické ročenky (např. CZ021) obecroz N čtyřmístné kódové číslo obce s rozšířenou pravomocí, okres N čtyřmístné kódové číslo okresu, nepovinné icob T identifikační číslo obce podle registru obcí obec T kódové číslo obce, ke které patří, vyplněno kodcob T kódové číslo části obce kodlok N dvojmístný kód vyjadřující seznam obcí a osad spadajících pod jeden obecní (městský) úřad nazev T název města, obce, osady psc T poštovní směrovací číslo obce acislo T kódové číslo obce zpracovatele PRVKUK rok1 N výchozí rok (2002) rok2 N rok ve kterém platí údaje obyv2, rekr2 atd. (2005) rok3 N rok ve kterém platí údaje obyv3, rekr3 atd. (2010) rok4 N rok ve kterém platí údaje obyv4, rekr4 atd. (2015) rok5 N rok ve kterém platí údaje obyv5, rekr5 atd. (2020) rok6 N rok ve kterém platí údaje obyv6, rekr6 atd. (2025) rok7 N rok ve kterém platí údaje obyv7, rekr7 atd. (2030) obyv1 N počet trvale bydlících obyvatel ve výchozím roce obyv2 N počet trvale bydlících obyvatel v roce 2005 obyv3 N počet trvale bydlících obyvatel v roce 2010 obyv4 N počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 obyv5 N počet trvale bydlících obyvatel v roce 2020 obyv6 N počet trvale bydlících obyvatel v roce 2025 obyv7 N počet trvale bydlících obyvatel v roce 2030 rekr1 N počet přechodně bydlících obyvatel ve výchozím roce rekr2 N počet přechodně bydlících obyvatel v roce 2005 rekr3 N počet přechodně bydlících obyvatel v roce 2010 rekr4 N počet přechodně bydlících obyvatel v roce 2015 rekr5 N počet přechodně bydlících obyvatel v roce 2020 rekr6 N počet přechodně bydlících obyvatel v roce 2025 rekr7 N počet přechodně bydlících obyvatel v roce 2030 pvod1 N počet obyvatel připojených na vodovod ve výchozím roce pvod2 N počet obyvatel připojených na vodovod v roce 2005 pvod3 N počet obyvatel připojených na vodovod v roce 2010 pvod4 N počet obyvatel připojených na vodovod v roce 2015 pvod5 N počet obyvatel připojených na vodovod v roce 2020 pvod6 N počet obyvatel připojených na vodovod v roce 2025 pvod7 N počet obyvatel připojených na vodovod v roce 2030 pkan1 N počet obyvatel připojených na kanalizaci ve výchozím roce pkan2 N počet obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2005 pkan3 N počet obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2010 pkan4 N počet obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2015 pkan5 N počet obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2020 pkan6 N počet obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2025 pkan7 N počet obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2030 pcov1 N počet obyvatel připojených na ČOV ve výchozím roce pcov2 N počet obyvatel připojených na ČOV v r. 2005 pcov3 N počet obyvatel připojených na ČOV v r .2010 pcov4 N počet obyvatel připojených na ČOV v r. 2015 pcov5 N počet obyvatel připojených na ČOV v r. 2020 pcov6 N počet obyvatel připojených na ČOV v r. 2025 pcov7 N počet obyvatel připojených na ČOV v r. 2030 vods N vodovod stávající (0 = bez vodovodu, 1 s vodovodem, ostatní = neurčeno) vodb N vodovod v budoucnosti (0 = bez vodovodu, 1 s vodovodem, ostatní = neurčeno) prum1 D průměrná potřeba vody v m
3
/den ve výchozím roce prum2 D průměrná potřeba vody v m
3
/den v roce 2005 prum3 D průměrná potřeba vody v m
3
/den v roce 2010 prum4 D průměrná potřeba vody v m
3
/den v roce 2015 prum5 D průměrná potřeba vody v m
3
/den v roce 2020 prum6 D průměrná potřeba vody v m
3
/den v roce 2025 prum7 D průměrná potřeba vody v m
3
/den v roce 2030 max1 D maximální potřeba vody v m
3
/den ve výchozím roce max2 D maximální potřeba vody v m
3
/den v roce 2005 max3 D maximální potřeba vody v m
3
/den v roce 2010 max4 D maximální potřeba vody v m
3
/den v roce 2015 max5 D maximální potřeba vody v m
3
/den v roce 2020 max6 D maximální potřeba vody v m
3
/den v roce 2025 max7 D maximální potřeba vody v m
3
/den v roce 2030 vvr1 D voda specifická z VVR v l/os x den ve výchozím roce vvr2 D voda specifická z VVR v l/os x den v roce 2005 vvr3 D voda specifická z VVR v l/os x den v roce 2010 vvr4 D voda specifická z VVR v l/os x den v roce 2015 vvr5 D voda specifická z VVR v l/os x den v roce 2020 vvr6 D voda specifická z VVR v l/os x den v roce 2025 vvr7 D voda specifická z VVR v l/os x den v roce 2030 vfc1 D voda specifická z VFC v l/os x den ve výchozím roce vfc2 D voda specifická z VFC v l/os x den v r. 2005 vfc3 D voda specifická z VFC v l/os x den v r. 2010 vfc4 D voda specifická z VFC v l/os x den v r. 2015 vfc5 D voda specifická z VFC v l/os x den v r. 2020 vfc6 D voda specifická z VFC v l/os x den v r. 2025 vfc7 D voda specifická z VFC v l/os x den v r. 2030 vfd1 D voda specifická z VFD v l/os x den ve výchozím roce vfd2 D voda specifická z VFD v l/os x den v r. 2005 vfd3 D voda specifická z VFD v l/os x den v r. 2010 vfd4 D voda specifická z VFD v l/os x den v r. 2015 vfd5 D voda specifická z VFD v l/os x den v r. 2020 vfd6 D voda specifická z VFD v l/os x den v r. 2025 vfd7 D voda specifická z VFD v l/os x den v r. 2030 vfo1 D voda specifická z VFD v l/os x den ve výchozím roce vfo2 D voda specifická z VFD v l/os x den v r. 2005 vfo3 D voda specifická z VFO v l/os x den v r. 2010 vfo4 D voda specifická z VFO v l/os x den v r. 2015 vfo5 D voda specifická z VFO v l/os x den v r. 2020 vfo6 D voda specifická z VFO v l/os x den v r. 2025 vfo7 D voda specifická z VFO v l/os x den v r. 2030 vnf1 D voda specifická z VNF v l/os x den ve výchozím roce vnf2 D voda specifická z VNF v l/os x den v r. 2005 vnf3 D voda specifická z VNF v l/os x den v r. 2010 vnf4 D voda specifická z VNF v l/os x den v r. 2015 vnf5 D voda specifická z VNF v l/os x den v r. 2020 vnf6 D voda specifická z VNF v l/os x den v r. 2025 vnf7 D voda specifická z VNF v l/os x den v r. 2030 kans N kanalizace stávající (0 = bez kanalizace, 1 jednotná, 2 splašková, 3 podtlaková, 4 jednotná a splašková, 5 tlaková, ostatní = neurčeno) kanb N kanalizace budoucí (0 = bez kanalizace, 1 jednotná, 2 splašková, 3 podtlaková, 4 jednotná a splašková, 5 tlaková, ostatní = neurčeno) covs N čistírna odpadních vod stávající (0 bez ČOV, 1 místní ČOV, 2 jiná ČOV (svoz), 3 napojená na jinou ČOV, ostatní = neurčeno) covb N čistírna odpadních vod budoucí (0 bez ČOV, 1 místní ČOV, 2 jiná ČOV (svoz), 3 napojená na jinou ČOV, ostatní = neurčeno) ovkom1 D produkce komunálních OV v m
3
x den ve výchozím roce ovkom2 D produkce komunálních OV v m
3
x den v roce 2005 ovkom3 D produkce komunálních OV v m
3
x den v roce 2010 ovkom4 D produkce komunálních OV v m
3
x den v roce 2015 ovkom5 D produkce komunálních OV v m
3
x den v roce 2020 ovkom6 D produkce komunálních OV v m
3
x den v roce 2025 ovkom7 D produkce komunálních OV v m
3
x den v roce 2030 znkom1 D produkce komunálního znečištění v kg/den ve výchozím roce znkom2 D produkce komunálního znečištění v kg/den v roce 2005 znkom3 D produkce komunálního znečištění v kg/den v roce 2010 znkom4 D produkce komunálního znečištění v kg/den v roce 2015 znkom5 D produkce komunálního znečištění v kg/den v roce 2020 znkom6 D produkce komunálního znečištění v kg/den v roce 2025 znkom7 D produkce komunálního znečištění v kg/den v roce 2030 ovpru1 D produkce průmyslových OV v m
3
x den ve výchozím roce ovpru2 D produkce průmyslových OV v m
3
x den v roce 2005 ovpru3 D produkce průmyslových OV v m
3
x den v roce 2010 ovpru4 D produkce průmyslových OV v m
3
x den v roce 2015 ovpru5 D produkce průmyslových OV v m
3
x den v roce 2020 ovpru6 D produkce průmyslových OV v m
3
x den v roce 2025 ovpru7 D produkce průmyslových OV v m
3
x den v roce 2030 znpru1 D produkce znečištění průmyslových OV v kg/den ve vých. roce znpru2 D produkce znečištění průmyslových OV v kg/den v roce 2005 znpru3 D produkce znečištění průmyslových OV v kg/den v roce 2010 znpru4 D produkce znečištění průmyslových OV v kg/den v roce 2015 znpru5 D produkce znečištění průmyslových OV v kg/den v roce 2020 znpru6 D produkce znečištění průmyslových OV v kg/den v roce 2025 znpru7 D produkce znečištění průmyslových OV v kg/den v roce 2030 ovcel1 D produkce OV celkem v m
3
x den ve výchozím roce ovcel2 D produkce OV celkem v m
3
x den v roce 2005 ovcel3 D produkce OV celkem v m
3
x den v roce 2010 ovcel4 D produkce OV celkem v m
3
x den v roce 2015 ovcel5 D produkce OV celkem v m
3
x den v roce 2020 ovcel6 D produkce OV celkem v m
3
x den v roce 2025 ovcel7 D produkce OV celkem v m
3
x den v roce 2030 zncel1 D znečištění OV celkem v kg/den ve výchozím roce zncel2 D znečištění OV celkem v kg/den v roce 2005 zncel3 D znečištění OV celkem v kg/den v roce 2010 zncel4 D znečištění OV celkem v kg/den v roce 2015 zncel5 D znečištění OV celkem v kg/den v roce 2020 zncel6 D znečištění OV celkem v kg/den v roce 2025 zncel7 D znečištění OV celkem v kg/den v roce 2030 invv1 - invv30 D vodovody - investiční náklady od výchozího roku do 2030 invvpo D vodovody - investiční náklady po roce 2030 invk1 - invk30 D kanalizace - investiční náklady od výchozího roku do 2030 invkpo D kanalizace - investiční náklady po roce 2030 zpracovate T zpracovatel PRVKUK poznamka T text (max 255 znaků), ve kterém je možno uvést poznámku k příslušné lokalitě (možnost vysvětlujícího textu k údajům v databázi)
Tabulka TECUDAJ - obsahuje technické údaje investic
id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), kraj T textové označení kraje podle statistické ročenky (např. CZ021) obecroz N čtyřmístné kódové číslo obce s rozšířenou pravomocí, obec T kódové číslo obce, ke které patří kodcob T kód části obce kodlok N dvojmístný kód vyjadřující seznam obcí a osad spadajících pod jeden obecní (městský) úřad nazev_obce T název města, obce, osady, skupinového vodovodu typ N typ investice: 1 = zdroje 2 = úpravny 3 = vodojemy 5 = řady a přípojky 6 = ČOV 7 = kanalizační řady a přípojky nazevobj T název pro typ=1 zdroj kap1 D kapacity [m
3
/den] kap2,..,kap4 D případné změněné hodnoty kapacity rok1,..rok3 N roky změn kapacity (v roce rok1 se kapacita změní na kap2, v roce rok2 na kap3 atd.). Pokud jsou rok1 nebo rok2 nebo rok3 nevyplněny nebo 0, kapacita se nemění ostatní položky u tohoto typu nemají význam a nezobrazují se pro typ=2 úpravna vody kap1 D kapacita [l/s] rok1 N rok uvedení do provozu ostatní položky u tohoto typu nemají význam a nezobrazují se pro typ=3 vodojemy pocet1 N objem stávajících vodojemů [m
3
] ve výchozím roce (2000) pocet2 N objem nových [m
3
] v r. 2020 ostatní položky u tohoto typu nemají význam a nezobrazují se pro typ=5 vodovodní řady a přípojky kap1 D délka vodovodních řadů [km] ve výchozím roce (2000) kap2 D délka rekonstruovaných vodovodních řadů [km] v r. 2020 kap3 D délka nových vodovodních řadů [km] v r. 2020 pocet1 N počet vodovodních přípojek ve výchozím roce (2000) pocet2 N počet nových vodovodních přípojek v r. 2020 ostatní položky u tohoto typu nemají význam a nezobrazují se pro typ=6 ČOV kap1 D kapacita v m
3
/d kap2 D kapacita BSK5 v kg/d rok1 N rok, ke kterému se vztahují údaje kap1, kap2. Pokud je 0 nebo není vyplněn, v programu se neobjeví a předpokládá se, že údaje se vztahují k výchozímu roku pocet1 N typ čistírny pocet2 N způsob likvidace kalu ostatní položky u tohoto typu nemají význam a nezobrazují se Typy čistíren 0 neurčeno 1 septik 2 septik s dočištěním 3 domovní mikročistírna-disky 4 domovní mikročistírna-filtry 5 kořenová čistírna 6 stabilizační nádrž 7 čistírna s biokontaktory 8 malá aktivační. čistírna s nitrifikací 9 aktivační čistírna 10 aktivační čistírna s nitrifikací 11 aktivační čistírna s denitrifikací a nitrifikací 12 čistírna s biologickými filtry 13 aktivační čistírna a rybník 14 aktivační čistírna s nitrifikací a rybník 15 aktivační čistírna s nitrifikací a mikrosíty 16 aktivační čistírna a rychlofiltrace 17 čistírna s nitrifikací a srážením P 18 čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P 19 čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P + filtry. Způsob likvidace kalu 0 neurčeno 1 odvážen na zem. pozemky 2 odvážen na jinou ČOV 3 kal odvodňován na ČOV pro typ=7 kanalizační řady a přípojky kap1 D délka kanalizačních řadů [km] ve výchozím roce (2000) kap2 D délka rekonstruovaných kanalizačních řadů [km] v r. 2020 kap3 D délka nových kanalizačních řadů [km] v r. 2020 pocet1 N počet nových kanalizačních přípojek v r. 2020 ostatní položky u tohoto typu nemají význam a nezobrazují se identobj N 0 - stávající investice, 1 - rekonstrukce, 2 - nová investice vyplňuje se pouze v řádcích ve kterých je typ 1,2,3,6
Příl.22
VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ A PROVOZNÍ EVIDENCE
STRUKTURA DATABÁZOVÉHO SOUBORU
 
Na základě zmocnění v § 5 odst. 6 zákona je stanovena struktura databázového souboru ve formátu MDB.
Aplikace Majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací     obsahuje následující strukturu
databázového souboru:
 
(N - celé číslo, T - text, A/N - ano/ne, M - memo položka, D - reálné číslo ve dvojnásobné přesnosti)
 
Tabulka PROVOZOVATEL - obsahuje číselník provozovatelů
id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), nr N jednoznačné číselné ID provozovatele fyz_osoba N 0 - právnická osoba, 1 - fyzická osoba jmeno T jméno (v případě fyzické osoby) prijmeni T příjmení (v případě fyzické osoby) nazev T název příjemce adresa1 T ulice, číslo popisné a číslo orientační sídla provozovatele adresa2 T poštovní směrovací číslo sídla provozovatele adresa3 T obec sídla provozovatele ICO T identifikační číslo (IČO) den_nar N den narození (v případě fyzické osoby) mes_nar N měsíc narození (v případě fyzické osoby) rok_nar N rok narození (v případě fyzické osoby) telefon T telefonické spojení na provozovatele fax T faxové spojení na provozovatele e_mail T emailová adresa provozovatele
Tabulka VLASTNIK - obsahuje číselník vlastníků
id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), nr N jednoznačné číselné ID vlastníka fyz_osoba N 0 - právnická osoba, 1 - fyzická osoba jmeno T jméno (v případě fyzické osoby) prijmeni T příjmení (v případě fyzické osoby) název T název vlastníka adresa1 T ulice, číslo popisné a číslo orientační sídla vlastníka adresa2 T poštovní směrovací číslo sídla vlastníka adresa3 T obec sídla vlastníka ICO T identifikační číslo (IČO) den_nar N den narození (v případě fyzické osoby) mes_nar N měsíc narození (v případě fyzické osoby) rok_nar N rok narození (v případě fyzické osoby) telefon T telefonické spojení na vlastníka fax T faxové spojení na vlastníka e_mail T emailová adresa vlastníka
Tabulka ORP - číselník vodoprávních úřadů
kodnuts T označení kraje cisorp T čtyřmístný kód obce s rozšířenou pravomocí nazorp T název obce s rozšířenou pravomocí
Tabulka VUME_VOD - obsahuje vybrané údaje majetkové evidence vod. řadů
id N automatické číslo (nevyplňuje se), icme T identifikační číslo majetkové evidence majetek_nepouzivan A/N majetek nepoužíván v tomto roce typ N typ řadu 0 - přiváděcí řad 1 - rozvodná vodovodní síť nazev T název majetku vs_naz_cob T název části obce (pro rozvodnou síť) vs_kod_cob T kód části obce (pro rozvodnou síť) vs_naz_ku T název katastrálního území (pro rozvodnou síť) vs_kod_ku T kód katastrálního území (pro rozvodnou síť) vs_naz_obce T název příslušné obce (pro rozvodnou síť) vs_kod_obce T kód obce (pro rozvodnou síť) pr_coor_x D souřadnice konce řadu (pro přívodní řad) pr_coor_y D souřadnice konce řadu (pro přívodní řad) pr_naz_ku T název katastrálního území konce přívodního řadu pr_kod_ku T kód katastrálního území konce přívodního řadu vs_ku_pocet N počet katastrálních území, pro která je určen vod. řad vs_ku_nazvy M názvy katastrálních území, pro která je určen vod. řad vs_ku_kody M kódy katastrálních území, pro která je určen vod. řad system N příslušnost vod. řadu k systému 0 - samostatný 1 - místní 2 - skupinový vz_typ_0 N vlastní vodní zdroj ano/ne vz_zdroj_0 N typ vlastního vodního zdroje 0 - podzemní 1 - povrchový 2 - směs podzemního a povrchového vz_typ_1 N převzatá voda ano/ne vz_zdroj_1 N typ převzaté vody 0 - podzemní 1 - povrchová 2 - směs podzemní a povrchové prip_vod_nazev T název skupinového vodovodu, ke kterému je rozvodná síť připojena prip_vod_icme T IČME přiváděcího řadu, ke kterému je rozvodná síť připojena prip_vod_obec T název obce s místním vodovodem prip_upr_icme T IČME úpravny, ke kterému je vodovodní síť připojena prip_upr_naz T název úpravny, ke kterému je vodovodní síť připojena obyv_bydl N počet trvale bydlících v připojených katastr, územích obyv_zas N počet zásobených v připojených katastr, územích tu_vr_celk D celková délka tu_vr_obn D délka obnovených řadů tu_vr_prep D přepočtená celková délka tu_vel_dn100 D celková délka do DN100 tu_vel_dn300 D celková délka do DN300 tu_vel_dn500 D celková délka do DN500 tu_vel_dn_v D celková délka větší než DN500 tu_tm_kov D celková délka kovového potrubí tu_tm_plast D celková délka plastového potrubí tu_tm_jine D celková délka potrubí z jiného materiálu tu_vod_pocet N počet vodojemů tu_vod_celk D celkový objem vodojemů tu_poc_prip N celkový počet přípojek tu_poc_vod N celkový počet vodoměrů tu_poc_cs N celkový počet čerpacích stanic ekon_cena D pořizovací cena vlastník N odkaz na NR tabulky VLASTNÍK urad_nazev T název vodoprávního úřadu urad_cislo T číslo vodoprávního úřadu zprac_datum T datum zpracování zprac_misto T místo zpracování zprac_jmeno T jméno a příjmení zpracovatele
Tabulka VUME_UPRAV - obsahuje vybrané údaje majetkové evidence úpraven
id N automatické číslo (nevyplňuje se), icme T identifikační číslo majetkové evidence majetek_nepouzivan A/N majetek nepoužíván v tomto roce typ N typ stavby 0 - s technologií pro úpravu vody 1 - bez technologie název T název majetku vs_naz_cob T název části obce vs_kod_cob T kód části obce vs_naz_ku T název katastrálního území vs_kod_ku T kód katastrálního území vs_naz_obce T název příslušné obce vs_kod_obce T kód obce vs_ku_pocet N počet katastrálních území, pro která je určena stavba vs_ku_nazvy M názvy katastrálních území, pro která je určena stavba vs_ku_kody M kódy katastrálních území, pro která je určena stavba systém N příslušnost k systému 0 - samostatný 1 - místní 2 - skupinový vz_typ N typ vodního zdroje 0 - podzemní 1 - vodní tok 2 - vodní nádrž vz_nazev T název zdroje vz_id_odber T identifikační číslo zdroje vz_kategorie T kategorie surové vody tech_upravy N 0 - bez úpravy, 1 - jednostupňová, 2 - dvoustupňová, 3 - infiltrace tech_postup_0 A/N sedimentace tech_postup_1 A/N čiření tech_postup_2 A/N filtrace typ_uprav_1 A/N dezinfekce chemická typ_uprav_2 A/N odkyselování filtrací, aerací typ_uprav_3 A/N filtrace přes GAU typ_uprav_4 A/N koagulační filtrace typ_uprav_5 A/N biologická filtrace typ_uprav_6 A/N odželezňování typ_uprav_7 A/N odmanganování typ_uprav_8 A/N ozonizace typ_uprav_9 A/N stabilizace typ_uprav_10 A/N iontová výměna typ_uprav_11 A/N denitrifikace typ_uprav_12 A/N membránová filtrace typ_uprav_13 A/N ÚV záření typ_uprav_14 A/N odstranění radonu typ_uprav_16 A/N jiná typ_uprav_jina T název jiné úpravy tech_chem_0 A/N chlór tech_chem_1 A/N oxid chloričitý tech_chem_2 A/N chlornan sodný tech_chem_3 A/N ozón tech_chem_4 A/N oxid uhličitý tech_chem_5 A/N vápenný hydrát tech_chem_6 A/N uhličitan sodný tech_chem_7 A/N aktivní uhlí práškové tech_chem_8 A/N manganistan draselný tech_chem_9 A/N destabilizační činidlo na bázi Fe tech_chem_10 A/N destabilizační činidlo na bázi Al tech_chem_11 A/N pomocné agregační činidlo tech_chem_12 A/N jiné tech_chem_JINE T název jiné látky kal_zprac N zpracování kalu 0 - gravitační 1 - strojní 2 - jiné kap_proj D kapacita úpravny vody projektovaná (l/s) kap_vyuz D využitelná kapacita zdrojů bez úpravy (l/s) kap_podz D využitelná kapacita podzemních zdrojů (l/s) ekon_cena D pořizovací cena vlastník N odkaz na NR tabulky VLASTNÍK urad_nazev T název vodoprávního úřadu urad_cislo T číslo vodoprávního úřadu zprac_datum T datum zpracování zprac_misto T místo zpracování zprac_jmeno T jméno a příjmení zpracovatele
Tabulka VUME_KANAL - obsahuje vybrané údaje majetkové evidence kan. řadů
id N automatické číslo (nevyplňuje se), icme T identifikační číslo majetkové evidence majetek_nepouzivan A/N majetek nepoužíván v tomto roce typ N typ řadu 0 - přiváděcí stoka 1 - stoková síť nazev T název majetku vs_naz_cob T název části obce (pro stokovou síť) vs_kod_cob T kód části obce (pro stokovou síť) vs_naz_ku T název katastrálního území (pro stokovou síť) vs_kod_ku T kód katastrálního území (pro stokovou síť) vs_naz_obce T název příslušné obce (pro stokovou síť) vs_kod_obce T kód obce (pro stokovou síť) pr_coor_x D souřadnice konce řadu (pro přiváděcí stoku) pr_coor_y D souřadnice konce řadu (pro přiváděcí stoku) pr_naz_ku T název katastrálního území konce přiváděcí stoky pr_kod_ku T kód katastrálního území konce přiváděcí stoky vs_ku_pocet N počet katastrálních území, pro která je stoka určena vs_ku_nazvy M názvy katastrálních území, pro která je stoka určena vs_ku_kody M kódy katastrálních území, pro která je stoka určena system N příslušnost stoky k systému 0 - samostatný 1 - místní 2 - skupinový vy_na N vypouštění odpadních vod 0 - do vodního recipientu bez čištění 1 - napojení na ČOV ve stejném kat. území 2 - napojení na ČOV v jiném kat. území vy_povol D povolené množství k vypouštění vy_poc N počet volných výpustí vy_naz_vt T název vodního recipientu vy_kat_naz T název katastrálního území vy_kat_kod T kód katastrálního území vy_id_cov T identifikační číslo ČOV vy_id_vyp T identifikační číslo vypouštění odp. vod obyv_bydl N počet trvale bydlících v připojených katastr. územích obyv_prip_cov N počet připojených na ČOV v katastr. územích obyv_prip_vol N počet připojených na volné výpustě v katastr. územích tu_kan_celk D celková délka tu_kan_obn D délka obnovených kanalizací tu_vel_dn300 D celková délka do DN300 tu_vel_dn500 D celková délka do DN500 tu_vel_dn800 D celková délka do DN800 tu_vel_dn_v D celková délka větší než DN800 tu_tm_kamen D celková délka kameninového potrubí tu_tm_beton D celková délka betonového potrubí tu_tm_plast D celková délka plastového potrubí tu_tm_jine D celková délka potrubí z jiného materiálu tu_ucel_0 A/N stoková síť jednotná tu_ucel_1 A/N stoková síť oddílná splašková tu_ucel_2 A/N stoková síť oddílná srážková tu_druhs_0 A/N stoková síť gravitační tu_druhs_1 A/N stoková síť tlaková tu_druhs_2 A/N stoková síť podtlaková tu_nadr_pocet N počet dešťových nádrží tu_nadr_objem D celkový objem dešťových nádrží tu_poc_prip N celkový počet přípojek tu_poc_ok N celkový počet odlehčovacích komor tu_poc_cs N celkový počet čerpacích stanic ekon_cena D pořizovací cena vlastník N odkaz na NR tabulky VLASTNÍK urad_nazev T název vodoprávního úřadu urad_cislo T číslo vodoprávního úřadu zprac_datum T datum zpracování zprac_misto T místo zpracování zprac_jmeno T jméno a příjmení zpracovatele
Tabulka VUME_COV - obsahuje vybrané údaje majetkové evidence ČOV
id N automatické číslo (nevyplňuje se), icme T identifikační číslo majetkové evidence majetek_nepouzivan A/N majetek nepoužíván v tomto roce typ N typ 0 - přiváděcí stoka nazev T název majetku vs_naz_cob T název části obce vs_kod_cob T kód části obce vs_naz_ku T název katastrálního území vs_kod_ku T kód katastrálního území vs_naz_obce T název příslušné obce vs_kod_obce T kód obce pr_coor_x D souřadnice konce přiváděcí stoky do ČOV pr_coor_y D souřadnice konce přiváděcí stoky do ČOV vs_ku_pocet N počet katastrálních území, pro která je určena vs_ku_nazvy M názvy katastrálních území, pro která je určena vs_ku_kody M kódy katastrálních území, pro která je určena system N příslušnost stoky k systému 0 - samostatný 1 - místní 2 - skupinový vyp_nazev T název vodního recipientu vyp_id_vyp T identifikační číslo vypouštění odp. vod obyv_bydl N počet trvale bydlících v připojených katastrálních územích obyv_prip N počet připojených na ČOV v katastrálních územích obyv_ekv N počet ekvival. obyv. připojených na ČOV proj_kap_0 D projektovaná kapacita Qd (m
3
/d) proj_kap_1 D projektovaná kapacita (kg BSK
5
za den) proj_kap_2 D projektovaná kapacita (ekvival. obyv) tech_cist_0 A/N mechanické čištění tech_cist_1 A/N mechanicko-biologické čištění tech_cist_2 A/N dočištění tech_cist_3 A/N odstranění dusíku tech_cist_4 A/N odstranění fosforu tech_cist_5 A/N jiné tech_cist_jine T popis jiného čištění kal_stabil N stabilizace 0 - aerobní 1 - anaerobní 2 - žádná kal_odvod N odvodnění kalu 0 - strojní 1 - gravitační 2 - žádné kal_uprava T úprava kalu kal_plyn T plynové hospodářství ekon_cena D pořizovací cena vlastnik N odkaz na NR tabulky VLASTNÍK urad_nazev T název vodoprávního úřadu urad_cislo T číslo vodoprávního úřadu zprac_datum T datum zpracování zprac_misto T místo zpracování zprac_jmeno T jméno a příjmení zpracovatele
Tabulka VUPE_VOD - obsahuje vybrané údaje provozní evidence vod. řadů
id N automatické číslo (nevyplňuje se), icpe T identifikační číslo provozní evidence zu_icme_pocet N počet záznamů IČME zu_icme M IČME obyv_bydl N počet trvale bydlících v připojených katastrálních územích obyv_zas N počet zásobených v připojených katastrálních územích voda_vyr_0 D voda vyrobená vlastní voda_vyr_1 D voda převzatá voda_vyr_2 D voda předaná voda_fakt_0 D voda fakturovaná pitná celkem voda_fakt_1 D voda fakturovaná pro domácnosti voda_fakt_4 D voda fakturovaná ostatní voda_nefakt_0 D voda nefakturovaná voda_nefakt_1 D voda nefakturovaná - ztráty v trubní síti voda_nefakt_2 D voda nefakturovaná - vlastní potřeba voda_nefakt_3 D voda nefakturovaná - ostatní voda_ztraty D ztráty vody na 1 km vodovodního řadu za den ek_jedn_nakl D jednotkové náklady ek_poruchy N poruchy na vodovodní síti jak_obec T jakost vody - název obce jak_obec_kod T jakost vody - kód obce jak_cast T jakost vody - název části obce jak_cast_kod T jakost vody - kód části obce jak_katastr T jakost vody - katastrálních území jak_katastr_kod T jakost vody - kód katastrálního území rozb_odber N počet odběrů rozb_lim_0 N překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks) rozb_lim_1 D překročení limitů MH, NMH, MHPR (%) rozb_lim_2 N překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks) rozb_lim_3 D překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%) mikro_odber N počet mikrobiologických odběrů mikro_lim_0 N překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks) mikro_lim_1 D překročení limitů MH, NMH, MHPR (%) mikro_lim_2 N překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks) mikro_lim_3 D překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%) fyz_odber N počet fyzikálně-chemických odběrů fyz_lim_0 N překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks) fyz_lim_1 D překročení limitů MH, NMH, MHPR (%) fyz_lim_2 N překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks) fyz_lim_3 D překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%) vlastník N odkaz na NR tabulky VLASTNÍK provozovatel N odkaz na NR tabulky PROVOZOVATEL urad_nazev T název vodoprávního úřadu urad_cislo T číslo vodoprávního úřadu zprac_datum T datum zpracování zprac_misto T místo zpracování zprac_jmeno T jméno a příjmení zpracovatele
Tabulka VUPE_UPRAV - obsahuje vybrané údaje provozní evidence úpraven
id N automatické číslo (nevyplňuje se) typ N s technologií/ bez technologie 0 - s technologií 1 - bez technologie icpe T identifikační číslo provozní evidence zu_icme T IČME bil_celk D voda vyrobená celkem bil_sur_0 D voda povrchová bil_sur_1 D voda podzemní bil_sur_2 D infiltrace bil_ic_povrch T identifikační číslo odběru povrchové vody bil_ic_podz T identifikační číslo odběru podzemní vody bil_voda D voda technologická bil_kal D kaly z úpravny vody ek_naklady D náklady na 1m
3
vyrobené vody ek_spotreba D spotřeba elektrické energie jak_nazev T název úpravny vody rozb_odber N počet odběrů rozb_lim_0 N překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks) rozb_lim_1 D překročení limitů MH, NMH, MHPR (%) rozb_lim_2 N překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks) rozb_lim_3 D překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%) mikro_odber N počet mikrobiologických odběrů mikro_lim_0 N překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks) mikro_lim_1 D překročení limitů MH, NMH, MHPR (%) mikro_lim_2 N překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks) mikro_lim_3 D překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%) fyz_odber N počet fyzikálně-chemických odběrů fyz_lim_0 N překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks) fyz_lim_1 D překročení limitů MH, NMH, MHPR (%) fyz_lim_2 N překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks) fyz_lim_3 D překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%) jak_pocet_prekr N počet dnů s překročeným limitem jak_pocet_celk N počet dnů sledovaného období vlastník N odkaz na NR tabulky VLASTNÍK provozovatel N odkaz na NR tabulky PROVOZOVATEL urad_nazev T název vodoprávního úřadu urad_cislo T číslo vodoprávního úřadu zprac_datum T datum zpracování zprac_misto T místo zpracování zprac_jmeno T jméno a příjmení zpracovatele
Tabulka VUPE_KANAL - obsahuje vybrané údaje provozní evidence stok
id N automatické číslo (nevyplňuje se), icpe T identifikační číslo provozní evidence zu_icme_pocet N počet záznamů IČME zu_icme M IČME obyv_bydl N počet trvale bydlících v připojených katastrálních územích obyv_cov N počet připojených na ČOV v katastrálních územích obyv_vyust N počet připojených na volné výpustě v katastrálních územích ic_cov T identifikační číslo ČOV, na kterou je stoka připojena ic_vyp T identifikační číslo vypouštění odp. vod z ČOV bil_odp_0 D odpadní vody vypouštěné do stokové sítě bil_odp_1 D odpadní vody splaškové bil_odp_2a D odpadní vody ostatní bil_odp_3 D srážková voda fakturovaná bil_odp_recip D odpadní vody vypouštěné do recipientu bil_odp_cov D odpadní vody odvedené na ČOV bil_vyp_0 D vypouštěné BSK
5
bil_vyp_1 D vypouštěné CHSK
Cr
bil_vyp_2 D vypouštěné nerozpuštěné látky bil_vyp_3 D vypouštěný dusík amoniakální bil_vyp_4 D vypouštěný dusík celkový bil_vyp_5 D vypouštěný dusík anorganický bil_vyp_6 D vypouštěný fosfor celkově bil_vyp_7 D jiné vypouštěné látky bil_vyp_jine T název jiné vypouštěné látky bil_vyp_8 D RAS (rozpuštěné anorganické soli), AOX (absorbovatelné organické halogeny) bil_vyp_9 D rtuť bil_vyp_10 D kadmium bil_id_pocet N počet následujících záznamů bil_id_vypust M identifikační čísla vypouštění z jednotlivých výpustí ek_poplatky D celkové poplatky za vypouštění odpadních vod ek_jedn_nakl D jednotkové náklady ek_poruchy N poruchy na stokové síti jak_obec T jakost vody - název obce jak_obec_kod T jakost vody - kód obce jak_cast T jakost vody - název části obce jak_cast_kod T jakost vody - kód části obce jak_katastr T jakost vody - katastrálních území jak_katastr_kod T jakost vody - kód katastrálního území jak_pocet N počet volných výpustí do recipientu mikro_odber N počet mikrobiologických odběrů mikro_lim_0 N překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks) mikro_lim_1 D překročení limitů MH, NMH, MHPR (%) vlastnik N odkaz na NR tabulky VLASTNÍK provozovatel N odkaz na NR tabulky PROVOZOVATEL urad_nazev T název vodoprávního úřadu urad_cislo T číslo vodoprávního úřadu zprac_datum T datum zpracování zprac_misto T místo zpracování zprac_jmeno T jméno a příjmení zpracovatele
Tabulka VUPE_COV - obsahuje vybrané údaje provozní evidence ČOV
id N automatické číslo (nevyplňuje se), icpe T identifikační číslo provozní evidence zu_icme T IČME obyv_bydl N počet trvale bydlících v připojených katastrálních územích obyv_cov N počet připojených na ČOV v katastrálních územích obyv_ekv N počet připojených ekvival. obyvatel v katastrálních územích bil_odp_0 D čištěné odpadní vody celkem bil_odp_1 D splaškové čištěné odpadní vody bil_odp_2 D průmyslové čištěné odpadní vody bil_odp_2a D čištěné odpadní vody v zemědělství a ostatní bil_odp_3 D srážkové čištěné odpadní vody bil_odp_4 D mechanicky čištěné odpadní vody bil_odp_5 D biologicky čištěné odpadní vody bil_odp_6 D technologií dočišťování - terciální bil_recip D odpadní vody vypouštěné do recipientu bil_odp_cov_0 D BSK
5
na přítoku do ČOV bil_odp_cov_1 D CHSK
Cr
na přítoku do ČOV bil_odp_cov_2 D nerozpuštěné látky na přítoku do ČOV bil_odp_cov_3 D dusík amoniakální na přítoku do ČOV bil_odp_cov_4 D dusík celkový na přítoku do ČOV bil_odp_cov_6 D fosfor celkový na přítoku do ČOV bil_odp_cov_7 D jiné na přítoku do ČOV bil_odp_cov_jine T popis jiné na přítoku do ČOV bil_odp_cov_8 D RAS (rozpuštěné anorganické soli), AOX (absorbovatelné organické halogeny) bil_odp_cov_9 D rtuť bil_odp_cov_10 D kadmium bil_odp_rec_0 D BSK
5
na výtoku z ČOV bil_odp_rec_1 D CHSK
Cr
na výtoku z ČOV bil_odp_rec_2 D nerozpuštěné látky na výtoku z ČOV bil_odp_rec_3 D dusík amoniakální na výtoku z ČOV bil_odp_rec_4 D dusík celkový na výtoku z ČOV bil_odp_rec_6 D fosfor celkový na výtoku z ČOV bil_odp_rec_7 D jiná látka na výtoku z ČOV bil_odp_rec_jine T popis jiné látky na výtoku z ČOV bil_odp_rec_8 D RAS (rozpuštěné anorganické soli), AOX (absorbovatelné organické halogeny) bil_odp_rec_9 D rtuť bil_odp_rec_10 D kadmium bil_id_vyp T identifikační číslo vypouštění odp. vod bil_kal_0 D přímá aplikace kalu bil_kal_1 D spalování kalu bil_kal_2 D kompostování kalu bil_kal_4 D skládkování kalu bil_kal_5 D rekultivace kalu bil_kal_6 D převoz do jiné ČOV ek_naklady D náklady na vyčištění 1m
3
vody ek_spotreba D spotřeba elektrické energie jak_nazev T název ČOV mikro_odber N počet mikrobiologických odběrů mikro_lim_0 N překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks) mikro_lim_1 D překročení limitů MH, NMH, MHPR (%) vlastnik N odkaz na NR tabulky VLASTNÍK provozovatel N odkaz na NR tabulky PROVOZOVATEL urad_nazev T název vodoprávního úřadu urad_cislo T číslo vodoprávního úřadu zprac_datum T datum zpracování zprac_misto T místo zpracování zprac_jmeno T jméno a příjmení zpracovatele
Příl.23
FORMÁT ŽÁDOSTI POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO KANALIZACE PODLE § 6 ODST. 10
STRUKTURA SOUBORU EVIDENCE
Na základě zmocnění v § 6 odst. 10 zákona je stanovena struktura souboru evidence ve formátu MDB. Aplikace 
Povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace obsahuje následující strukturu souboru evidence:
(N - celé číslo, T - text, D - reálné číslo ve dvojnásobné přesnosti)

Tabulka KRAJE - obsahuje číselník krajů
id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), nr N identifikační číslo kraje (např. 21 pro CZ021) nuts T označení kraje (CZ021) nazev T název kraje
Tabulka VODOURADY - obsahuje číselník vodoprávních úřadů ČR
id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), kraj T označení kraje ident T kód obce s rozšířenou pravomocí nazev T název obce nr N pořadí obce v kraji
Tabulka KATCISLO - obsahuje číselník kódů katastrálních území
id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), katcislo T číselný kód katastrálního území
Tabulka CISMAJETEK - obsahuje číselník IČME
id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), ident_maj T IČME z majetkové evidence nazev_maj T název majetku poradi_maj N pořadí majetku adresa_maj T adresa provozovny
Tabulka PROVOZOVATEL - obsahuje číselník provozovatelů
id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), nr N jednoznačné číselné ID provozovatele fyz_osoba N 0 - právnická osoba, 1 - fyzická osoba jmeno T název provozovatele jmenoo T jméno provozovatele (fyzická osoba) prijmeni T příjmení provozovatele (fyzická osoba) adresa1 T ulice a číslo popisné sídla provozovatele adresa2 T poštovní směrovací číslo sídla provozovatele adresa3 T obec sídla provozovatele den_nar N den narození (v případě fyzické osoby) mes_nar N měsíc narození (v případě fyzické osoby) rok_nar N rok narození (v případě fyzické osoby) ICO T identifikační číslo (IČO) telefon T telefonické spojení na provozovatele fax T faxové spojení na provozovatele e_mail T emailová adresa provozovatele stat_organ T statutární orgán provozovatele
Tabulka VLASTNIK - obsahuje číselník vlastníků
id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), nr N jednoznačné číselné ID vlastníka fyz_osoba N 0 - právnická osoba, 1 - fyzická osoba jmeno T název vlastníka jmenoo T jméno vlastníka (fyzická osoba) prijmeni T příjmení vlastníka (fyzická osoba) adresa1 T ulice a číslo popisné sídla vlastníka adresa2 T poštovní směrovací číslo sídla vlastníka adresa3 T obec sídla vlastníka den_nar N den narození (v případě fyzické osoby) mes_nar N měsíc narození (v případě fyzické osoby) rok_nar N rok narození (v případě fyzické osoby) ICO T identifikační číslo (IČO) telefon T telefonické spojení na vlastníka fax T faxové spojení na vlastníka e_mail T emailová adresa vlastníka stat_organ T statutární orgán vlastníka
Tabulka ZASTUPCE - obsahuje číselník odborných zástupců
id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), nr N jednoznačné číselné ID zástupce primeni T příjmení zástupce jmeno T jméno zástupce titul T titul zástupce den_nar N den narození mes_nar N měsíc narození rok_nar N rok narození adresa1 T ulice a číslo popisné sídla zástupce adresa2 T poštovní směrovací číslo sídla zástupce adresa3 T obec sídla zástupce vzdelani T dosažené vzdělání skola T název školy delka_praxe D délka praxe ve_funkci T ve funkci
Tabulka VYRIZUJE - obsahuje číselník osob vyřizujících povolení
id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), nr N jednoznačné ID osoby jmeno T jméno osoby telefon T tel. spojení na vyřizující osobu email T e-mailová adresa osoby vyřizující povolení
Tabulka POVOLENI - obsahuje základní údaje o povolení k provozování
id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), nr N jednoznačné ID povolení provozovatel N jednoznačné ID provozovatele vlastnik N identifikační číslo kraje odb_zastupce N jednoznačné ID zástupce jiny N ID číslo předchozího povolení na stejný majetek spis_znacka T spisová značka jedn_cislo T jednací číslo datum T počátek platnosti povolení platnost T konec platnosti povolení omezeni N 0 - povolení nemá omezenou platnost, 1 - má omezenou platnost vyrizuje N jednoznačné ID vyřiz. osoby
Tabulka MAJETEK - přiřazuje majetek k povolením
id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), nr N jednoznačné ID povoleni provozovatel N jednoznačné ID provozovatele ident_maj T IČME majetku místo_maj T místo provozovny počet_osob N počet fyzických osob využívajících vodovod nebo kanalizaci
Tabulka VLASTMAJETKU - přiřazuje vlastníky k povolení
id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), nr N jednoznačné ID povoleni provozovatel N jednoznačné ID provozovatele vlastnik N jednoznačné ID vlastníka
Příl.24
POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PRO VODNÉ A PRO STOČNÉ NA KALENDÁŘNÍ ROK PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ S DOSAŽENOU SKUTEČNOSTÍ V DANÉM KALENDÁŘNÍM ROCE
STRUKTURA DATABÁZOVÉHO SOUBORU

Na základě zmocnění v § 36 odst. 7 zákona je stanovena struktura databázového souboru ve formátu MDB. Aplikace Porovnání všech položek 
výpočtu ceny pro vodné a pro stočné a dosažené skutečnosti pro kalendářní rok XXXX obsahuje následující strukturu databázového souboru:

(N - celé číslo, T - text, D - reálné číslo ve dvojnásobné přesnosti)

Tabulka PROVOZOVATEL - obsahuje číselník příjemců V+S
id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), nr N jednoznačné číselné ID příjemce fyz_osoba N 0 - právnická osoba, 1 - fyzická osoba jmeno T křestní jméno (v případě fyzické osoby) prijmeni T příjmení (v případě fyzické osoby) nazev T název příjemce adresa1 T ulice a číslo popisné sídla příjemce adresa2 T poštovní směrovací číslo sídla příjemce adresa3 T obec sídla příjemce ICO T identifikační číslo (IČ) den_nar N den narození (v případě fyzické osoby) mes_nar N měsíc narození (v případě fyzické osoby) rok_nar N rok narození (v případě fyzické osoby) místo_podnikani T místo podnikání (pokud se liší od sídla) stat_organ T statutární orgán provozovatele neDPH N 0 - plátce DPH, 1 - není plátce DPH telefon T telefonické spojení na příjemce fax T faxové spojení na příjemce e_mail T emailová adresa příjemce
Tabulka VLASTNIK - obsahuje číselník vlastníků
id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), nr N jednoznačné číselné ID vlastníka fyz_osoba N 0 - právnická osoba, 1 - fyzická osoba jmeno T křestní jméno (v případě fyzické osoby) prijmeni T příjmení (v případě fyzické osoby) nazev T název vlastníka adresa1 T ulice a číslo popisné sídla vlastníka adresa2 T poštovní směrovací číslo sídla vlastníka adresa3 T obec sídla vlastníka ICO T identifikační číslo (IČ) den_nar N den narození (v případě fyzické osoby) mes_nar N měsíc narození (v případě fyzické osoby) rok_nar N rok narození (v případě fyzické osoby) místo_podnikani T místo podnikání (pokud se liší od sídla) stat_organ T statutární orgán vlastníka neDPH N 0 - plátce DPH, 1 - není plátce DPH telefon T telefonické spojení na vlastníka fax T faxové spojení na vlastníka e_mail T emailová adresa vlastníka
Tabulka KALKULACE - obsahuje základní údaje o porovnání
id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), rok N rok, pro který je porovnání zpracováváno nr_provoz N jednoznačné ID příjemce jinyprovoz N 1 - provozovatel se liší od příjemce V+S nr_jinyprovoz N jednoznačné ID jiného provozovatele typ N typ porovnání 0 - dílčí odběratelské 1 - celkové odběratelské 2 - součtové odběratelské 3 - dílčí provozovatelské 4 - celkové provozovatelské 5 - součtové provozovatelské jiny N 1 - porovnání dvousložkové ceny v pitné vodě dvouslozkaK N 1 - porovnání dvousložkové ceny v odpadní vodě ICPE T IČPE související s cenou datum T datum zpracování místo T označení porovnání (místo, pro které je zpracováváno) vypracoval T jméno a příjmení zpracovatele vyúčtování kontroloval T jméno a příjmení osoby, která kontrolovala porovnání schvalil T jméno a příjmení osoby, která schválila porovnání telefon T telefon na zpracovatele email T e-mail na zpracovatele
Tabulka ROZPISD - obsahuje hodnoty porovnání
id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), rok N rok, pro který je porovnání zpracováváno nr_provoz N jednoznačné ID příjemce typ N typ porovnání 0 - dílčí odběratelské 1 - celkové odběratelské 2 - součtové odběratelské 3 - dílčí provozovatelské 4 - celkové provozovatelské 5 - součtové provozovatelské kalk N 0 - skutečnost, 1 - kalkulace datum T datum zpracování místo T označení porovnání (místo, pro které je zpracováváno) material_v D součtové náklady na materiál - pitná voda material_k D součtové náklady na materiál - odpadní voda sur_voda_v D náklady na nákup surové vody - pitná voda sur_voda_k D náklady na nákup surové vody - odpadní voda voda_pitna_prevzata_v D náklady na nákup převzaté vody - pitná voda voda_pitna_prevzata_k D náklady na předanou odpadní vodu chemikalie_v D náklady na chemikálie - pitná voda chemikalie_k D náklady na chemikálie - odpadní voda ostat_material_v D náklady na ostatní materiál - pitná voda ostat_material_k D náklady na ostatní materiál - odpadní voda energie_v D součtové náklady na energii - pitná voda energie_k D součtové náklady na energii - odpadní voda elektrina_v D náklady na el. Energii - pitná voda elektrina_k D náklady na el. Energii - odpadní voda ostat_energie_v D náklady na ostatní energii - pitná voda ostat_energie_k D náklady na ostatní energii - odpadní voda mzdy_v D součet mzdových nákladů - pitná voda mzdy_k D součet mzdových nákladů - odpadní voda prime_mzdy_v D přímé mzdy - pitná voda prime_mzdy_k D přímé mzdy - odpadní voda ostat_os_naklady_v D ostatní osobní náklady - pitná voda ostat_os_naklady_k D ostatní osobní náklady - odpadní voda ostat_prime_naklady_v D součtové ostatní přímé náklady - pitná voda ostat_prime_naklady_k D součtové ostatní přímé náklady - odpadní voda odpisy_v D odpisy - pitná voda odpisy_k D odpisy - odpadní voda opravy_infra_v D náklady na opravy infrastrukturního majetku - pitná voda opravy_infra_k D náklady na opravy infrastrukturního majetku - odp. voda najem_infra_v D nájem infrastrukturního majetku - pitná voda najem_infra_k D nájem infrastrukturního majetku - odpadní voda prostredky_obnovy_v D prostředky obnovy infrastruktury - pitná voda prostředky_obnovy_k D prostředky obnovy infrastruktury - odpadní voda poplatky_vyp_v D poplatky za vypouštění odpadních vod - pitná voda poplatky_vyp_k D poplatky za vypouštění odpadních vod - odp. voda ostat_prov_nakl_ext_v D ostatní externí provozní náklady - pitná voda ostat_prov_nakl_ext_k D ostatní externí provozní náklady - odpadní voda ostat_prov_nakl_vl_v D ostatní provozní náklady vlastní - pitná voda ostat_prov_nakl_vl_k D ostatní provozní náklady vlastní - odpadní voda prov_naklady_v D součtové provozní náklady - pitná voda prov_naklady_k D součtové provozní náklady - odpadní voda fin_naklady_v D finanční náklady - pitná voda fin_naklady_k D finanční náklady - odpadní voda fin_vynosy_v D finanční výnosy - pitná voda fin_vynosy_k D finanční výnosy - odpadní voda vyr_rezie_v D výrobní režie - pitná voda vyr_rezie_k D výrobní režie - odpadní voda spr_rezie_v D správní režie - pitná voda spr_rezie_k D správní režie - odpadní voda uplne_vl_naklady_v D součtové úplné vlastní náklady - pitná voda uplne_vl_naklady_k D součtové úplné vlastní náklady - odpadní voda hodn_infra_v D hodnota infrastrukturního majetku - pitná voda hodn_infra_k D hodnota infrastrukturního majetku - odpadní voda por_cena_hm_maj_v D pořizovací cena provozního majetku - pitná voda por_cena_hm_maj_k D pořizovací cena provozního majetku - odpadní voda místo_prac_v D počet pracovníků - pitná voda místo_prac_k D počet pracovníků - odpadní voda voda_pitna_v D voda pitná fakturovaná voda_pitna_dom_v D voda pitná fakturovaná pro domácnosti voda_odp_k D voda odpadní fakturovaná voda_odp_dom_k D voda odpadní fakturovaná pro domácnosti voda_srazkova_k D voda srážková fakturovaná voda_odp_cistena_k D voda odpadní čištěná voda_prevzata_v D množství převzaté pitné vody voda_prevzata_k D množství převzaté odpadní vody voda_predana_v D množství předané pitné vody voda_predana_k D množství předané odpadní vody jedn_naklady_v D jednotkové náklady - pitná voda jedn_naklady_k D jednotkové náklady - odpadní voda kalkulacni_zisk_v D kalkulační zisk - pitná voda kalkulacni_zisk_k D kalkulační zisk - odpadní voda místo_z_UVN_v D podíl z ÚVN - pitná voda místo_z_UVN_k D podíl z ÚVN - odpadní voda na_rozvoj_infra_maj_v D prostř. na rozvoj a obnovu infrastr. maj - pitná voda na_rozvoj_infra_maj_k D prostř. na rozvoj a obnovu infrastr. maj - odpadní voda plan_fin_obnovy_v D prostředky v plánu obnovy a jejich čerpání - pitná voda plan_fin_obnovy_k D prostředky v plánu obnovy a jejich čerpání - odpadní voda celkem_UVN_zisk_v D celkem ÚVN a zisk - pitná voda celkem_UVN_zisk_k D celkem ÚVN a zisk - odpadní voda voda_fakt_srazk_v D voda fakturovaná pitná voda_fakt_srazk_k D voda fakturovaná odpadní a srážková cena_vodne D cena za vodné cena_stocne D cena za stočné cena_vodne_DPH D cena za vodné včetně DPH cena_stocne_DPH D cena za stočné včetně DPH stav_obnovy_maj_v D stav účelového účtu prostředků obnovy od r.2009 - pitná voda stav_obnovy_maj_k D stav účelového účtu prostředků obnovy od r.2009 - odp. voda cerp_obnovy_maj_v D čerpání prostředků obnovy od r.2009 - pitná voda cerp_obnovy_maj_k D čerpání prostředků obnovy od r.2009 - odp. voda UVN_tab2a_v D ÚVN a zisk - pitná voda UVN_tab2a_k D ÚVN a zisk - odpadní voda pevna_minus_UVN_zisk_v D pohyblivá složka - ÚVN a zisk - pitná voda pevna_minus_UVN_zisk_k D pohyblivá složka - ÚVN a zisk - odpadní voda místo_z_UVN_zisk_v D podíl z celkových ÚVN a zisku - pitná voda místo_z_UVN_zisk_k D podíl z celkových ÚVN a zisku - odpadní voda pohybliva_UVN_zisk_v D pohyblivá složka - pitná voda pohybliva_UVN_zisk_k D pohyblivá složka - odpadní voda z_toho_UVN_v D z toho ÚVN - pitná voda z_toho_UVN_k D z toho ÚVN - odpadní voda z_toho_kalk_zisk_v D z toho zisk - pitná voda z_toho_kalk_zisk_k D z toho zisk - odpadní voda cena_pohyblive_v D cena pohyblivé složky - pitná voda cena_pohyblive_k D cena pohyblivé složky - odpadní voda cena_pohyblive_DPH_v D cena pohyblivé složky s DPH - pitná voda cena_pohyblive_DPH_k D cena pohyblivé složky s DPH - odpadní voda parametry_pevne_v D parametry pohyblivé složky podle ceny parametry_pevne_k D parametry pohyblivé složky podle ceny
Tabulka KALK_VLAST - obsahuje vlastníky uvedené v porovnání
id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), rok N rok, pro který je vyúčtování zpracováváno nr_provoz N jednoznačné ID příjemce typ N typ porovnání 0 - dílčí odběratelské 1 - celkové odběratelské 2 - součtové odběratelské 3 - dílčí provozovatelské 4 - celkové provozovatelské 5 - součtové provozovatelské místo T označení porovnání (místo, pro které je zpracováváno) vlast N ID vlastníka
Tabulka VYSVETLIVKY - obsahuje komentáře k jednotlivým řádkům porovnání
id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), rok N rok, pro který je porovnání zpracováváno nr_provoz N jednoznačné ID příjemce typ N typ porovnání 0 - dílčí odběratelské 1 - celkové odběratelské 2 - součtové odběratelské 3 - dílčí provozovatelské 4 - celkové provozovatelské 5 - součtové provozovatelské místo T označení porovnání (místo, pro které je zpracováváno) radky N číslo řádky, ke které se komentář vztahuje vysvětlivka T text komentáře obor N 0 - pitná voda, 1 - odpadní voda
Příl.25
MAPOVÁ ČÁST VODOVODŮ A KANALIZACÍ
neplatila
1) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
1) Typy limitů podle přílohy č. 1 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. Pro vodu vyrobenou se neprovádí hodnocení v ukazateli volný chlor na výstupu z úpravny vody.
1a) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
2) § 11 odst. 2 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 a § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb.
5) ČSN EN 25667 - 1 Jakost vod - Odběr vzorků - část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků.
ČSN EN 25667 - 2 Jakost vod - Odběr vzorků - část 2: Pokyny pro způsob odběru vzorků.
ČSN ISO 5667 - 3 Jakost vod - Odběr vzorků:
- Část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi,
- Část 4: Pokyny pro odběr vzorků z vodních nádrží,
- Část 5: Pokyny pro odběr vzorků pitné vody a vody užívané při výrobě potravin a nápojů,
- Část 6: Pokyny pro odběr vzorků z řek a potoků,
- Část 11: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod,
- Část 14: Pokyny k zabezpečování jakosti odběru vzorků vod a manipulace s nimi.
5a) § 7 odst. 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb.
7) ČSN EN 25667 - 1 Jakost vod - Odběr vzorků - část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků.
ČSN EN 25667 - 2 Jakost vod - Odběr vzorků - část 2: Pokyny pro způsob odběru vzorků.
ČSN ISO 5667 - 3 Jakost vod - Odběr vzorků:
- Část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi,
- Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod,
- Část 13: Pokyny pro odběr vzorků kalů z čistíren a úpraven vod,
- Část 14: Pokyny k zabezpečování jakosti odběru vzorků vod a manipulace s nimi.
7a) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
8) § 59 zákona č. 254/2001 Sb.
§ 4 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
10) ČSN 755401 Navrhování vodovodních potrubí.
TNV 755402 Výstavba vodovodních potrubí.
11) ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí.
12) ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodovodních a kanalizačních nádrží.
15) ČSN 756401 Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel.
16) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 274/2001 Sb.
17) ČSN 75 6415 Plynové hospodářství čistíren odpadních vod.
18) § 38 zákona č. 254/2001 Sb.
19) ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.
ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - část 1 - 6.
ČSN EN 1091 Venkovní podtlakové systémy stokových sítí.
ČSN EN 1671 Venkovní tlakové systémy stokových sítí.
20) ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.
ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok.
ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží.
21) ČSN EN 752 - 7 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - část 7: Provoz a údržba.
TNV 75 6925 Obsluha a údržba stokových sítí.
TNV 75 6930 Obsluha a údržba čistíren odpadních vod.
23) § 4 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.
24) Příloha č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb.
25) § 92 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.
26) ČSN EN 4064 - 1, 257807 - stávající technické a metrologické požadavky na vodoměry na studenou vodu.
27) Vyhláška č. 334/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované EHS.
28) ČSN ISO 4064 - 1 Měření průtoku vody v uzavřených potrubích (měřidla pro studenou pitnou vodu).
30) § 2 písm. b) a c) vyhlášky č. 252/2004 Sb.
31) Nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla, ve znění nařízení vlády č. 246/2010 Sb.
32) Směrnice Komise (EU) 2015/1787 ze dne 6. října 2015, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě.
33) Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
34) Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty