308/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu

Schválený:
308/2013 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. září 2013,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu
Změna: 331/2014 Sb.
Změna: 242/2016 Sb.
Změna: 250/2016 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. I
V § 2a zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., se na konci textu odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí při výkonu své jiné působnosti.“.
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl. II
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
Změna živnostenského zákona
Čl. III
V § 60a odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 407/2012 Sb., se za slovo „kontrolují“ vkládají slova „dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí při výkonu své jiné působnosti,“.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o lihu
Čl. IV
Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 75/2006 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 9 se za slovo „prodeje“ vkládají slova „ , ani předmětem skladování v prostoru, ve kterém se prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou“.
2. V § 17 odst. 1 písmeno j) zní:
„j) v rozporu s § 4 odst. 9
1. nabízí k prodeji nebo prodá ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením, nebo
2. skladuje ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením v prostoru, ve kterém se prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou.“.
3. V § 17a odst. 1 písmeno a) zní:
„a) v rozporu s § 4 odst. 9
1. nabízí k prodeji nebo prodá ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením, nebo
2. skladuje ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením v prostoru, ve kterém se prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou,“.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Čl. V
Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 407/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 3 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až k), která znějí:
„i) kontroluje dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí pří výkonu své jiné působnosti,
j) kontroluje dodržování povinností při označování lihovin podle zákona upravujícího potraviny,
k) kontroluje dodržování povinností stanovených pro sledovatelnost potravin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obecné zásady a požadavky potravinového práva.“.
2. V § 3 odst. 4 písmeno z) zní:
„z) informuje bezodkladně správce spotřební daně a obecní živnostenský úřad, zjistí-li, že
1. byla porušena povinnost při značení tabákových výrobků,
2. byl porušen zákaz prodeje lihovin a tabákových výrobků, nebo
3. byla porušena povinnost při značení lihu nebo nakládání s lihem,“.
3. V § 11 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:
„d) poruší povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie21) upravujícím požadavky na zemědělské výrobky.
21) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.“.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o spotřebních daních
Čl. VI
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. 500/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 76 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Plátce, který je registrovanou osobou podle zákona o povinném značení lihu, podává daňové přiznání elektronicky.“.
2. V § 115 odst. 1 se slova „obecnímu živnostenskému úřadu“ nahrazují slovy „jiným orgánům příslušným k prověřování plnění povinností při značení tabákových výrobků“.
3. V § 134 odst. 1 se slova „obecnímu živnostenskému úřadu“ nahrazují slovy „jiným orgánům příslušným k prověřování dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků“.
4. V § 135zt odst. 4 a v § 135zy odst. 4 se slova „odstavce 1“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 3“.
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o Celní správě České republiky
Čl. VII
V § 58 odst. 1 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, se za písmeno m) vkládají nová písmena n) až q), která znějí:
„n) z centrálního registru silničních vozidel,
o) z centrálního registru řidičů,
p) ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci,
q) z agendového informačního systému cizinců,“.
Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno r).
 
ČÁST OSMÁ
zrušena
Čl. VIII
zrušen
 
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví
Čl. IX
Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 255/2004 Sb., zákona č. 173/2007 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 29 se odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 48 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3.
2. Ustanovení § 30a se včetně poznámky pod čarou č. 52 zrušuje.
3. Ustanovení § 31c se včetně nadpisu zrušuje.
 
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů
Čl. X
Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 187/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 33 odst. 1 se slova „(dále jen „kontroloři“)“ zrušují.
2. V § 33 se odstavce 2 až 12 včetně poznámek pod čarou č. 12 a 13 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
zrušena
Čl. XI
zrušen
Čl. XII
zrušen
 
ČÁST DVANÁCTÁ
ÚČINNOST
Čl. XIII
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou částí osmé až desáté, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.

Související dokumenty