338/2003 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

Schválený:
338/2003 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. září 2003,
kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
Vláda nařizuje podle § 17 odst. 2 a 4 a § 107 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb.:
 
§ 1
Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 činí 15 711 Kč.
 
§ 2
Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 činí 1,0717.
 
§ 3
Částky pro stanovení výpočtového základu uvedené v § 15 zákona č. 155/1995 Sb. a naposledy zvýšené nařízením vlády č. 439/2002 Sb. se zvyšují takto:
a) částky 7 400 Kč se zvyšují na 7 500 Kč,
b) částky 17 900 Kč se zvyšují na 19 200 Kč.
 
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.
Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Škromach v. r.

Související dokumenty