148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu

Schválený:
148/1997 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. června 1997
o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu
Změna: 50/1999 Sb.
Změna: 65/1999 Sb.
Změna: 261/2002 Sb.
Vláda nařizuje k provedení zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 321/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 57/1995 Sb., zákona č. 154/1995 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb.:
 
§ 1
(1) Toto nařízení upravuje poskytování finanční pomoci na pořízení bytu formou bezúročné půjčky z prostředků státního rozpočtu (dále jen "půjčka").
(2) Půjčka se poskytuje fyzickým osobám, které jsou občany České republiky, mají na jejím území trvalý pobyt a neprovádějí bytovou výstavbu v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen "občan").
 
§ 2
(1) Půjčku lze poskytnout občanovi, který je stavebníkem, na pořízení bytu do jeho vlastnictví. Pořízením bytu se rozumí
a) výstavba rodinného domu1) nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního předpisu,2)
b) změna stavby rodinného domu, kterou se bez využití dosavadních obytných místností získá nový samostatný byt,
c) změna jiné stavby, kterou se bez využití případných dosavadních obytných místností získá nový samostatný byt,
d) stavební úpravy nebytových prostor nebo nástavba, přístavba, popřípadě vestavba do půdních prostorů, kterými se získá nový samostatný byt ve vlastnictví podle zvláštního předpisu.2)
(2) Půjčku lze poskytnout i občanovi, který novou stavbu uvedenou v odstavci 1 nabyl do vlastnictví od stavebníka nejpozději do jednoho roku od právní moci kolaudačního rozhodnutí.
 
§ 3
Podmínky pro poskytnutí půjčky
Půjčku podle tohoto nařízení lze poskytnout na základě žádosti občana (dále jen "žadatel") za těchto podmínek:
a) stavba je umístěna na území České republiky,
b) stavba byla zahájena na základě stavebního povolení3) vydaného od 1. července 1997,
c) bude získán byt nejméně o velikosti 34 m2 podlahové plochy,
d) žadatel ani jeho manžel dosud neobdržel příspěvek na individuální bytovou výstavbu nebo příspěvek na modernizaci rodinného domu nebo bytu podle zvláštních předpisů5) nebo půjčku na pořízení bytu podle tohoto nařízení; pokud uvedený příspěvek nebo půjčku obdržel, je možno půjčku podle tohoto nařízení poskytnout v případě, že předchozí příspěvek nebo půjčku vrátil,
e) žadatel se nejpozději s nabytím vlastnictví stavby stane vlastníkem, popřípadě spoluvlastníkem zastavěného pozemku,
f) žadatel je mladší 52 let nebo tohoto věku v roce uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky dosáhl,
g) průměrný peněžní příjem žadatele a s ním společně posuzovaných osob nepřesáhne součin částek životního minima a koeficientu 4,00, přičemž
1. částky životního minima se stanoví podle zvláštního předpisu o životním minimu,6)
2. za rodinu se pro účely tohoto nařízení považuje žadatel a společně s ním posuzované osoby; není-li těchto osob, považuje se za rodinu sám žadatel,
3. za společně posuzované osoby se považují manželé, nezaopatřené děti a rodiče nezaopatřených dětí včetně osob, jimž byly nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu, manžel rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo po uvedené osobě, a to za předpokladu, že tyto osoby spolu trvale žijí ve společné domácnosti,
4. průměrný peněžní příjem se stanoví jako měsíční průměr příjmů rodiny za rozhodné období,
5. rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem, je pro žádosti podané v období od 1. července příslušného kalendářního roku až do 30. června následujícího kalendářního roku kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek tohoto období,
6. za peněžní příjem se pro účely tohoto nařízení považují příjmy uvedené v § 5 odst. 2 písm. a) až f) a v § 5 odst. 6 zákona o státní sociální podpoře,7) přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a zaopatřovací příspěvek podle zákona o státní sociální podpoře.7)
 
§ 4
Podmínky použití půjčky
(1) Žadatel uvedený v § 2 odst. 1 může použít prostředky půjčky jen za těchto podmínek:
a) provede výstavbu v souladu se stavebním povolením tak, aby byla splněna podmínka uvedená v § 3 písm. c),
b) výstavbu dokončí tak, aby kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci nejpozději do pěti let ode dne právní moci stavebního povolení,
c) stavbu bude financovat prostřednictvím hypoteční banky8) nebo stavební spořitelny9) (dále jen "financující banka"),
d) k úhradě nákladů stavby, popřípadě její kupní ceny (dále jen "cena stavby") využije hypoteční úvěr poskytnutý hypoteční bankou nebo úvěr poskytnutý stavební spořitelnou ve výši nejméně 100 000 Kč,
e) půjčku použije pouze k úhradě ceny stavby,
f) rodinný dům nebo byt ve vlastnictví podle zvláštního předpisu,2) popřípadě spoluvlastnický podíl na stavbě uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) a c) (dále jen "rodinný dům nebo byt") do doby splacení půjčky bude mít ve svém vlastnictví nebo spoluvlastnictví a do uplynutí této doby jej bude užívat ke svému trvalému bydlení.
(2) Žadatel uvedený v § 2 odst. 2 může využít prostředky půjčky jen za podmínek uvedených v odstavci 1 písm. c) až f).
 
§ 5
Výše půjčky
(1) Půjčka může činit nejvýše 200 000 Kč na jeden byt a je poskytována ve výši 50 000 Kč na jeden byt bez zřetele k jeho velikosti a ve výši 3000 Kč na 1 m2 podlahové plochy bytu, nejvýše však na 50 m2. Podlahová plocha bytu se pro účel výpočtu výše půjčky zaokrouhluje na celé metry čtvereční dolů. K výměře bytu přesahující hranici 50 m2 se nepřihlíží.
(2) Provádí-li výstavbu domu s několika byty společně několik stavebníků, je možno poskytnout půjčku každému z nich; počet půjček přitom nesmí být vyšší než počet stavěných bytů. Pro kupujícího rodinného domu nebo bytu platí uvedené podmínky obdobně.
(3) Manželům lze poskytnout pouze jednu půjčku.
 
§ 6
Postup při poskytování půjčky
(1) Půjčku lze poskytnout na základě písemné žádosti podané u vybrané banky10) (dále jen "pověřená banka"). Pověřená banka předá žádosti spolu s doklady potvrzujícími splnění podmínek pro poskytnutí půjčky Ministerstvu pro místní rozvoj, které o žádosti rozhodne.
(2) Na poskytnutí půjčky není právní nárok. Na rozhodování o poskytnutí půjčky se ustanovení zákona o správním řízení11) nepoužijí.
(3) Na základě rozhodnutí o poskytnutí půjčky převede pověřená banka částku půjčky na bezúročný účet u financující banky.
 
§ 7
Splatnost půjčky
(1) Půjčka je splatná nejpozději do 20 let od rozhodnutí o jejím poskytnutí. Doba splácení půjčky může činit nejdéle deset let a počátek jejího splácení může být odložen nejvýše o deset let od uzavření smlouvy o jejím poskytnutí. Půjčka musí být splacena nejpozději do konce roku, v němž žadatel dovrší 62 let věku.
(2) Půjčka se splácí měsíčními splátkami na účet u pověřené banky. Výše měsíčních splátek musí činit alespoň částku odpovídající průměrné výši splátky při splácení pravidelnými měsíčními splátkami.
 
§ 8
Úhrada a použití půjčky
(1) Částky použité na poskytnutí půjček a prostředky splacených, popřípadě vrácených částek půjček vypořádává pověřená banka se státním rozpočtem.
(2) Prostředky na bezúročném účtu u financující banky může občan použít pouze k úhradě ceny rodinného domu nebo bytu, a to do dvou let od rozhodnutí o poskytnutí půjčky. Při uvolňování prostředků postupuje financující banka obdobně jako při uvolňování prostředků hypotečního úvěru nebo úvěru poskytnutého v souladu se zvláštním předpisem o stavebním spoření9) a s účelem uvedeným v § 2.
(3) Nebudou-li prostředky půjčky vyčerpány na účel uvedený v odstavci 2 do dvou let od rozhodnutí o jejím poskytnutí, oznámí tuto skutečnost financující banka pověřené bance a nevyčerpané prostředky jí vrátí.
(4) Žadatel půjčku neprodleně vrátí, jestliže nedodrží některou z podmínek uvedených v § 3 a 4 a v případě, že před uplynutím doby stanovené v § 4 odst. 1 písm. f) přestane být vlastníkem rodinného domu nebo bytu.
(5) V případě, že vlastníkem rodinného domu nebo bytu se dohodou manželů12) nebo po zániku manželství jiným způsobem než úmrtím manžela stane manžel občana, jemuž byla půjčka poskytnuta, nevyžaduje se neprodlené splacení půjčky, pokud nový vlastník rodinného domu nebo bytu splňuje podmínky pro poskytnutí půjčky podle tohoto nařízení a převezme závazky původního žadatele ve smyslu § 3 a 4. Původní doba splácení půjčky však nesmí být překročena s tím, že je-li nový vlastník starší než občan, jemuž byla půjčka poskytnuta, musí být doba splácení půjčky, popřípadě jejího zbytku upravena tak, aby půjčka byla splacena nejpozději do konce roku, v němž nový vlastník dovrší 62 let věku. Při přechodu vlastnictví rodinného domu nebo bytu děděním se postupuje obdobně s tím, že splnění podmínek pro poskytnutí půjčky podle tohoto nařízení se u nového vlastníka nevyžaduje.
(6) Přestane-li být žadatel vlastníkem rodinného domu nebo bytu před uplynutím doby uvedené v § 4 odst. 1 písm. f), nejdříve však po uplynutí pěti let od rozhodnutí o poskytnutí půjčky a současně nejdříve pět let od právní moci kolaudačního rozhodnutí, a nejde-li o případy uvedené v odstavci 5, nepožaduje se vrácení půjčky před stanovenou dobou její splatnosti, pokud se vlastníkem rodinného domu nebo bytu stane osoba, která splňuje podmínky pro poskytnutí půjčky podle tohoto nařízení. Podmínkou je, že nový vlastník převezme závazky původního žadatele. Doba splácení půjčky, popřípadě jejího zbytku se však stanoví tak, aby půjčka byla splacena nejpozději do konce roku, v němž nový vlastník rodinného domu nebo bytu dovrší 62 let věku.
 
§ 9
Rozsah půjček
Půjčky lze poskytovat jen do výše prostředků, která byla pro tento účel vyčleněna v zákonu o státním rozpočtu na příslušný rok.
 
§ 10
Kontrola dodržování podmínek
(1) Územní finanční orgány13) provádějí kontrolu dodržování podmínek poskytování půjček stanovených tímto nařízením.
(2) V případě zjištění, že půjčka byla čerpána, použita nebo splácena v rozporu s tímto nařízením, uloží finanční úřad neoprávněně čerpané, použité nebo zadržené prostředky odvést do státního rozpočtu a uloží penále podle zvláštního předpisu.14)
(3) Při správě prostředků použitých na úhradu půjček podle tohoto nařízení se postupuje obdobně jako při správě dotací podle zvláštního předpisu.15)
 
§ 11
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1997.
Předseda vlády:
Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Ing. Kvapil v. r.
Ministr financí:
Ing. Pilip v. r.
1) § 44 odst.1 vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
3) § 66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5) Zejména vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí ČSR, Ministerstva financí SSR a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb.
10) Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb.
11) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
12) § 143a občanského zákoníku.
13) Zákon ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
14) § 30 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).
15) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty