19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů

Schválený:
19/1993 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. prosince 1992
o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů
Změna: 157/2006 Sb.
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 309/2002 Sb., 250/2014 Sb.
Změna: 261/2021 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
Část první
Úvodní ustanovení
 
§ 1
(1) Zřizuje se Puncovní úřad jako správní úřad, který je podřízen ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo").
(2) V čele Puncovního úřadu je předseda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
 
§ 2
Orgány státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů jsou
a) ministerstvo
b) Puncovní úřad.
 
Část druhá
Působnost orgánů státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů
 
§ 3
Ministerstvo
a) organizuje a řídí státní službu pro drahé kovy,2)
b) řídí Puncovní úřad,
c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím Puncovního úřadu,
d) stanoví obecně závazným právním předpisem výši poplatků za úkony prováděné Puncovním úřadem (dále jen "puncovní poplatky") a způsob jejich placení.
 
§ 4
Puncovní úřad
a) vykonává puncovní kontrolu3) a puncovní inspekci,4)
b) přiděluje a zrušuje výrobní značky výrobcům tuzemského zboží5), a přiděluje a zrušuje odpovědnostní značky obchodníkům dovážejícím cizí zboží5a),
c) vede seznam registrovaných slitin z drahých kovů,6)
d) vydává, popřípadě odebírá výrobcům slitin drahých kovů osvědčení o další odborné způsobilosti7) a vydává osvědčení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu registrovaných slitin,
e) rozhoduje o ponechání přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky,
f) ověřuje ryzost dentálních drahých kovů8) a slitin při ražbě českých mincí z drahých kovů,9)
g) na žádost ověřuje ryzost lístkového zlata nebo stříbra10) a jiných věcí z drahých kovů,11)
h) na žádost provádí expertní činnost v oboru puncovnictví, zkoušení a analytické chemie drahých kovů a hospodaření s drahými kovy,
i) nakládá s výrobky a věcmi z drahých kovů, které stát nabyl podle zvláštních předpisů12) nebo na základě mezinárodních smluv,
j) vyjadřuje se k návrhům českých norem v oboru zkoušení a analytické chemie drahých kovů,
k) ukládá pokuty podle puncovního zákona,13)
l) plní další úkoly vyplývající ze zvláštních právních předpisů.
 
§ 5
(1) Předseda Puncovního úřadu může pro výkon činností podle puncovního zákona zřizovat podle potřeby pracoviště Puncovního úřadu, kterými jsou pobočky a expozitury.
(2) Ke zřízení nebo zrušení pobočky je třeba předchozího souhlasu ministerstva.
(3) Pobočka
a) vykonává puncovní kontrolu3) a puncovní inspekci,4)
b) ověřuje ryzost dentálních drahých kovů8) a slitin při ražbě českých mincí z drahých kovů,9)
c) na žádost ověřuje ryzost lístkového zlata nebo stříbra10) a v rozsahu stanoveném předsedou Puncovního úřadu i jiných věcí z drahých kovů.11)
(4) Expozitura
a) vykonává puncovní kontrolu,3)
b) na žádost ověřuje ryzost lístkového zlata nebo stříbra 10) a v rozsahu stanoveném předsedou Puncovního úřadu i jiných věcí z drahých kovů.11)
 
§ 6
(1) Za úkony podle § 4 písm. b), c), d) a e) vybírá Puncovní úřad správní poplatky podle zvláštních předpisů.14)
(2) Za výkon puncovní kontroly3) a za úkony podle § 4 písm. f) až h) a l) vybírá Puncovní úřad puncovní poplatky, jejichž výše je stanovena obecně závazným právním předpisem [§ 3 písm. d)].
(3) V případech, kdy za úkon Puncovního úřadu podle § 4 písm. g), h) a l) není stanoven puncovní poplatek obecně závazným právním předpisem, sjedná se cena za tento úkon podle cenových předpisů.
(4) Příjmy za úkony Puncovního úřadu jsou příjmem státního rozpočtu.
 
§ 7
(1) Puncovní úřad při splnění oznamovací povinnosti15) určí výrobci nebo obchodníkovi16) pracoviště Puncovního úřadu (dále jen "příslušné pracoviště"), které je svým umístěním nejbližší jeho sídlu nebo místu trvalého pobytu, pokud se o příslušném pracovišti nedohodnou jinak.
(2) Výrobce nebo obchodník má právo po předchozím písemném oznámení Puncovnímu úřadu změnit příslušné pracoviště. Bez souhlasu Puncovního úřadu se výrobce nebo obchodník nemůže současně obracet na více pracovišť Puncovního úřadu.
(3) Jiné fyzické a právnické osoby než výrobci a obchodníci16) se mohou obrátit na kterékoliv pracoviště Puncovního úřadu. Požadovaný úkon nesmí být odmítnut, pokud pracoviště tuto činnost vykonává.
 
§ 7a
zrušen
 
Část třetí
Přechodná a závěrečná ustanovení
 
§ 8
(1) Puncovní úřad užívá státní symboly a označuje písemnosti spojené s výkonem státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů v souladu se zvláštními předpisy.17)
(2) Nálezy, osvědčení nebo posudky Puncovního úřadu opatřené otiskem úředního razítka nebo pečeti jsou veřejnými listinami.18)
 
§ 9
(1) Zrušuje se Státní zkušebna pro drahé kovy v Praze19) a její práva a závazky, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přecházejí dnem účinnosti tohoto zákona na Puncovní úřad.
(2) Řízení započatá Státní zkušebnou pro drahé kovy v Praze přede dnem účinnosti tohoto zákona dokončí Puncovní úřad podle dosavadních předpisů.
 
§ 10
§ 39 odst. 2 zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), zní:
"(2) Obchodníci jsou povinni při prodeji vydat doklad s uvedením druhu, ceny, hmotnosti a ryzosti prodaných výrobků z drahých kovů. Jde-li však o prodej stříbrného zboží, jehož hmotnost nepřevyšuje 10 gramů, nemusí tento doklad údaj o hmotnosti obsahovat.".
 
§ 11
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Uhde v.r.
Klaus v.r.
Vybraná ustanovení novel
Čl. II zákona č. 161/2006 Sb.
Přechodné ustanovení
Ředitel Puncovního úřadu, který vykonával tuto funkci podle zákona č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se považuje za předsedu Puncovního úřadu podle tohoto zákona.
2) § 13 odst. 2 zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 8 až 29 zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon).
4) § 41 a 42 puncovního zákona.
5) § 46 a 47 puncovního zákona.
5a) § 46a a 47 puncovního zákona.
6) § 49 puncovního zákona.
7) § 48 puncovního zákona.
8) § 31 puncovního zákona.
9) § 30 puncovního zákona.
10) § 32 puncovního zákona.
11) § 33 puncovního zákona.
12) Např. § 462 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
13) § 43 až 45 puncovního zákona.
14) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
15) § 35 puncovního zákona.
16) § 4 puncovního zákona.
16b) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
16c) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
17) Zákon ČNR č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky, ve znění zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 358/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra České republiky č. 435/1990 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky.
18) § 134 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 501/1992 Sb.). § 176 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
19) Zřízena vyhláškou ministra financí č. 123/1955 Ú.l., o státní službě pro drahé kovy, a zařazena do soustavy orgánů státní služby pro drahé kovy vyhláškou ministra hutního průmyslu a rudných dolů č. 93/1962 Sb., o státní službě pro drahé kovy, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty