315/2013 Sb., o směnárenské činnosti

Schválený:
315/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. září 2013
o směnárenské činnosti
Česká národní banka stanoví podle § 26 zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, k provedení § 6 odst. 6, § 8 odst. 2, § 10 odst. 5 a § 15 odst. 2 tohoto zákona:
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška stanoví
a) náležitosti žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka a její přílohy,
b) náležitosti oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti směnárníka a jeho přílohy,
c) náležitosti oznámení o umístění provozovny a oznámení o změně umístění provozovny a
d) formu a způsob podání žádosti a oznámení podle písmen a) až c).
(2) Vyhláška dále stanoví rozsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací o objemu směnárenských obchodů provedených v jednotlivých měnách.
 
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) dokladem vydaným cizím státem o bezúhonnosti doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů1) ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem,
1. jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,
2. v němž má nebo v posledních 3 letech měla právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla organizační složku podniku, pokud právní řád tohoto státu upravuje trestní odpovědnost právnických osob,
b) dokladem o oprávnění k podnikání úplný výpis, anebo jiný dokument, z evidence podnikatelů nebo jiné evidence, podle jiného právního předpisu, anebo z obdobných evidencí v zahraničí, obsahující údaje platné v době podání žádosti, včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti proveden,
c) dokladem k posouzení důvěryhodnosti prohlášení osoby, které obsahuje osobní údaje pro účely opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů a údaje o profesní a podnikatelské integritě osoby za posledních 10 let a které se týká zejména
1. pravomocného rozhodnutí o uložení sankce za správní delikt nebo srovnatelného zahraničního pravomocného rozhodnutí souvisejících s výkonem zaměstnání, funkce nebo podnikatelskou činností této osoby,
2. pravomocného rozhodnutí o úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,
3. rozhodnutí o pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti, nejde-li o odnětí na základě žádosti osoby, která je držitelem takovéhoto povolení,
4. odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce nebo s nabytím kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby, jestliže je takový souhlas vyžadován, a
5. rozhodnutí o vyloučení z profesního sdružení, komory nebo asociace,
d) identifikačními údaji
1. jméno, případně jména, příjmení, datum narození, adresa bydliště, případně i sídlo, pokud se liší od adresy bydliště, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, a
2. obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, a nebylo-li přiděleno, datum vzniku, jde-li o právnickou osobu,
e) společenskou smlouvou společenská smlouva, stanovy, zakladatelská listina nebo jiný dokument obdobné povahy v závislosti na právní formě právnické osoby.
 
§ 3
Žádost fyzické osoby o udělení povolení k činnosti směnárníka
(1) Náležitostmi žádosti fyzické osoby o udělení povolení k činnosti směnárníka jsou
a) identifikační údaje žadatele,
b) identifikační údaje skutečného majitele žadatele, je-li skutečný majitel odlišný od žadatele, včetně uvedení skutečností, na jejichž základě je tato osoba skutečným majitelem, a
c) identifikační údaje osoby, která je vedoucí osobou žadatele, je-li vedoucí osoba odlišná od žadatele nebo skutečného majitele.
(2) Přílohami k žádosti jsou
a) doklad k posouzení důvěryhodnosti žadatele a osoby, která je vedoucí osobou žadatele, je-li vedoucí osoba odlišná od žadatele,
b) doklad o dosaženém vzdělání vedoucí osoby žadatele, která skutečně řídí provozování směnárenské činnosti,
c) doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti žadatele a každé vedoucí osoby žadatele a
d) prohlášení žadatele o způsobilosti k právním úkonům.
(3) V případě, že žadatel není skutečným majitelem, jsou přílohami k žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka dále
a) doklad k posouzení důvěryhodnosti osoby skutečného majitele žadatele a
b) doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti skutečného majitele žadatele.
 
§ 4
Žádost právnické osoby o udělení povolení k činnosti směnárníka
(1) Náležitostmi žádosti právnické osoby o udělení povolení k činnosti směnárníka jsou
a) identifikační údaje žadatele,
b) identifikační údaje skutečného majitele žadatele včetně uvedení skutečností, na jejichž základě je tato osoba skutečným majitelem, a
c) identifikační údaje vedoucí osoby žadatele.
(2) Přílohami k žádosti jsou
a) doklad o oprávnění k podnikání žadatele,
b) doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti žadatele, každé jeho vedoucí osoby a skutečného majitele,
c) doklad k posouzení důvěryhodnosti osoby žadatele, každé jeho vedoucí osoby a skutečného majitele a
d) doklad o dosaženém vzdělání vedoucí osoby žadatele, která skutečně řídí provozování směnárenské činnosti.
(3) Podává-li žádost o udělení povolení k činnosti směnárníka zakladatel právnické osoby, která dosud nevznikla, je přílohou k žádosti společenská smlouva této právnické osoby. Pro ostatní náležitosti žádosti a přílohy k ní se odstavec 1 a odstavec 2 písm. b) až d) použijí obdobně. Dovolávají-li se tato ustanovení žadatele, rozumí se tím právnická osoba, jejíž zakladatel žádost podal.
 
§ 5
Oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka
(1) Náležitostmi oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách jsou
a) identifikační údaje směnárníka,
b) změna údaje, k níž dochází, a
c) identifikační údaje osoby, u níž dochází ke změně, včetně uvedení, zda jde o vedoucí osobu žadatele, vedoucí osobu žadatele, která skutečně řídí činnost směnárníka, nebo skutečného majitele žadatele.
(2) Přílohami k oznámení podle povahy oznamované skutečnosti za osobu, jíž se změna týká, jsou
a) doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,
b) doklad k prokázání důvěryhodnosti osoby,
c) doklad o dosaženém vzdělání, nebo
d) prohlášení o způsobilosti k právním úkonům.
 
§ 6
Oznámení o umístění provozovny
(1) Náležitostmi oznámení o umístění provozovny jsou
a) identifikační údaje provozovatele,
b) adresa provozovny, případně jiná jednoznačná identifikace místa k označení umístění provozovny, kde bude směnárenská činnost provozována, a
c) datum, ke kterému bude v provozovně zahájena činnost, nebo časové rozmezí, je-li již při oznámení o umístění provozovny známo datum zahájení a ukončení činnosti výkonu směnárenské činnosti v této provozovně.
(2) Náležitostmi oznámení o změně údajů uvedených v oznámení o umístění provozovny jsou
a) identifikační údaje provozovatele a
b) datum ukončení nebo změna data zahájení činnosti.
 
§ 7
Forma a způsob podání žádosti a oznámení
(1) Žádost o povolení k činnosti směnárníka včetně požadovaných příloh, oznámení o umístění provozovny a oznámení o změně údajů uvedených v oznámení o umístění provozovny se podává v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace České národní banky pro registraci subjektů.
(2) Přílohy k žádosti mají formát Portable Document Format (přípona pdf) nebo, není-li možné použít formát Portable Document Format (přípona pdf), jiný formát běžně používaný v elektronickém styku, který neumožňuje změnu obsahu.
(3) Oznámení změny údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti směnárníka se podává v elektronické podobě.
 
§ 8
Informace o provedených směnárenských obchodech
(1) Provozovatel, který v uplynulém kalendářním roce nakoupil nebo prodal cizí měnu v objemu alespoň 20 000 000 Kč, ke konci každého kalendářního čtvrtletí sestavuje výkaz DEV (ČNB) 26 - 04 „Nákup a prodej cizí měny“ vyplněním elektronického formuláře, kde uvede za všechny své provozovny souhrnné údaje o objemu směnárenských obchodů provedených v jednotlivých měnách za vykazované kalendářní čtvrtletí.
(2) Výkaz podle odstavce 1 provozovatel předkládá České národní bance vždy do 15 kalendářních dnů po skončení kalendářního čtvrtletí prostřednictvím internetové aplikace České národní banky pro sběr informačních povinností.
(3) Pokud provozovatel zjistí, že údaje v dříve předloženém výkazu nejsou správné, provede bez zbytečného odkladu prostřednictvím internetové aplikace opravu údajů tohoto výkazu.
(4) Provozovatel sdělí České národní bance jméno a příjmení, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktní osoby pro předkládání výkazu podle odstavce 1.
(5) Provozovatel, který v uplynulém kalendářním roce nedosáhl objemu nákupu nebo prodeje cizí měny ve výši podle odstavce 1, předkládá České národní bance jednou ročně za všechny provozovny souhrnné údaje o celkovém objemu směnárenských obchodů za vykazovaný kalendářní rok podle stavu k 31. prosinci, a to doručením v elektronické nebo listinné formě do 20. února následujícího kalendářního roku.
(6) Předkládání výkazů způsobem uvedeným podle této vyhlášky se nevztahuje na provozovatele, který pravidelně sestavuje a předkládá České národní bance výkazy obsahující údaje o směnárenských obchodech podle jiných právních předpisů.
 
§ 9
Společná ustanovení
(1) Pokud povaha věci vylučuje předložení přílohy k žádosti nebo oznámení vyžadované touto vyhláškou a není-li to z žádosti nebo oznámení dostatečně zjevné, žadatel nebo oznamovatel odůvodní nepředložení přílohy na samostatné příloze k žádosti nebo oznámení a tyto důvody přiměřeně doloží.
(2) Nevydává-li cizí stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nebo existují-li právní nebo jiné překážky pro předložení výpisu z evidence trestů, předloží
a) fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je fyzická osoba občanem, nebo státu, ve kterém se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,
b) právnická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, ve kterém má právnická osoba sídlo, nebo státu, ve kterém má nebo v posledních 3 letech měla organizační složku podniku.
(3) Doklad podle odstavce 2 nesmí být starší než 3 měsíce.
 
§ 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2013.
Guvernér:
v z. prof. PhDr. Ing. Tomšík, Ph.D., v. r. viceguvernér
1) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty