252/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
252/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. července 2017,
kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl.I
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 194/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 16 se doplňuje odstavec 9, který zní:
"(9) Vláda může nařízením stanovit k zajištění provedení změny podmínek stanovených kmitočtovým plánem podle odstavce 1 nebo 2, které mají zásadní dopad na využívání rádiových kmitočtů určených pro poskytování služby šíření zemského televizního nebo rozhlasového vysílání, pravidla, časové a technické podmínky, způsob postupu orgánů státní správy a subjektů dotčených změnou na jejich právech nebo povinnostech a podmínky pro náhradu nákladů účelně a efektivně vynaložených z důvodu změny (§ 27).".
2. V § 27 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Je-li ve vztahu ke stanovení výše nebo k úhradě efektivně a účelně vynaložených nákladů vedeno řízení před Komisí ve věci veřejné podpory, považuje se za řízení o předběžné otázce.".
3. V § 63 odst. 1 písm. g) se za slova "a výpovědní doba," doplňují slova "která nesmí překročit 30 dnů,".
4. V § 63 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:
"r) ujednání o rozsahu možných jednostranných změn a způsobu jejich oznámení účastníkovi, včetně oznámení možnosti odstoupení od smlouvy.".
5. V § 63 odst. 6 se věta třetí nahrazuje větou "Pokud se jedná o změnu náležitostí smlouvy uvedených v odstavci 1 písm. c) až p) a r), je podnikatel povinen informovat účastníka způsobem sjednaným ve smlouvě rovněž o jeho právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti této změny, a to bez sankce, jestliže nové podmínky nebude účastník akceptovat.".
6. V § 63 odstavec 10 zní:
"(10) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajišťující veřejnou komunikační síť je povinen informovat spotřebitele způsobem, který si zvolil pro zasílání vyúčtování, a to nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy sjednané na dobu určitou, o blížícím se ukončení smlouvy a o možnostech jejího prodloužení. Pokud účastník neudělí svůj prokazatelný souhlas s prodloužením smlouvy na dobu určitou, přechází smlouva ve smlouvu na dobu neurčitou.".
7. V § 63 se doplňuje odstavec 12, který zní:
"(12) Využije-li účastník právo podle § 34 odst. 1, dojde k zániku smlouvy nejpozději ve lhůtě 10 dnů, která začne běžet, jakmile účastník učiní vůči podnikateli poskytujícímu mu veřejně dostupnou službu elektronických komunikací právní jednání k ukončení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a podá u něj žádost o přenesení telefonního čísla. Tato lhůta se neuplatní, pokud doba zbývající do zániku smlouvy je kratší než 10 dnů nebo k přenesení telefonního čísla nedošlo. Účastník se po učinění požadavku na přenesení telefonního čísla může s podnikatelem doposud mu poskytujícím veřejně dostupnou službu elektronických komunikací dohodnout na pozdějším datu zániku smlouvy.".
8. V § 100 odstavec 5 zní:
"(5) Dojde-li k rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, které je na daném území provozováno provozovatelem vysílání nebo provozovatelem převzatého vysílání podle zvláštního právního předpisu11), provozem amatérské radiokomunikační služby nebo služby elektronických komunikací, je Úřad oprávněn uložit držiteli oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro tyto služby podmínky k neprodlenému odstranění rušení, a to na náklady provozovatele rušícího zařízení. V případě, že rušení vzniká pouze vlivem nedostatečné odolnosti přijímacího zařízení, informuje Úřad provozovatele rušeného přijímacího zařízení o možných podmínkách vedoucích k odstranění rušení. Úřad zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup aktualizované informace o ochraně sítí pro šíření zemského digitálního televizního vysílání, o jím řešených případech rušení elektronických komunikačních zařízení a sítí a o postupu pro uplatnění požadavku na odstranění rušení.".
9. V § 118 se na konci odstavce 13 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:
"n) bezodkladně nezpřístupní u všech volání na čísla tísňového volání subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem těchto volání, lokalizační a jiné údaje, které umožňují identifikaci volajícího podle § 33 odst. 5.".
10. V § 118 odst. 21 písm. b) se text "§ 33 odst. 5" nahrazuje textem "§ 33 odst. 6".
11. V § 118 se za odstavec 21 vkládá nový odstavec 22, který zní:
"(22) Držitel přídělu rádiových kmitočtů se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z podmínek, převzatých závazků nebo povinností uvedených podle § 22 odst. 2 v rozhodnutí o přídělu.".
Dosavadní odstavec 22 se označuje jako odstavec 23.
12. V § 118 odst. 23 písm. a) se částka "2 000 000 Kč" nahrazuje částkou "5 000 000 Kč".
13. V § 118 odst. 23 písm. b) se částka "10 000 000 Kč" nahrazuje slovy "15 000 000 Kč nebo do výše 5 % z čistého obratu pachatele přestupku dosaženého za poslední ukončené účetní období, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší" a text "i) až m)" se nahrazuje textem "i) až n)".
14. V § 118 odst. 23 písm. c) se částka "20 000 000 Kč" nahrazuje slovy "50 000 000 Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu pachatele přestupku dosaženého za poslední ukončené účetní období, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší" a text "nebo 21" se nahrazuje textem " , 21 nebo 22".
15. V § 120 odst. 3 se slova " , nejvýše však na částku 40 000 000 Kč" zrušují.
16. V § 150 odst. 1 se za slovo "provedení" vkládá text "§ 16 odst. 9,".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Vláda stanoví nařízením Technický plán přechodu zemského digitálního televizního vysílání (dále jen "Technický plán přechodu") ze standardu pro šíření zemského digitálního televizního vysílání DVB-T (dále jen "standard DVB-T") na standard pro šíření zemského digitálního televizního vysílání DVB-T2/HEVC.265 (dále jen "standard DVB-T2") za účelem uvolnění rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 694-790 MHz a sestavení jedné sítě elektronických komunikací pro multiplex veřejné služby podle jiného právního předpisu1) ve standardu DVB-T2 a dalších tří finálních celoplošných sítí elektronických komunikací pro šíření zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T2. Vláda při stanovení Technického plánu přechodu vychází z výsledků mezinárodní koordinace jednotlivých rádiových kmitočtů pro přechodové sítě a finální sítě ve standardu DVB-T2 a zároveň zohlední přechodové sítě.
2. Technický plán přechodu stanoví pravidla pro přechod zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2. Technický plán přechodu stanoví zejména lhůty, podmínky a způsob postupu při procesu rozvoje sítí elektronických komunikací pro zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2, včetně lhůt, podmínek a způsobu vypínání zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T tak, aby mimo případy, kdy to neumožňují přírodní nebo odůvodněné technické překážky, při vypnutí zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T nedošlo ke zmenšení území pokrytého signálem zemského digitálního televizního vysílání. Technický plán přechodu dále stanoví držitelům přídělů rádiových kmitočtů datum, dokdy vysílání prostřednictvím sítí ve standardu DVB-T ukončí.
3. Za účelem uskutečnění přechodu na standard DVB-T2 a zajištění dočasného souběžného šíření zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T a standardu DVB-T2 zřizují držitelé přídělů rádiových kmitočtů pro šíření celoplošného digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T přechodové sítě. Přechodovou sítí se rozumí síť elektronických komunikací, jejíž rádiové kmitočty jsou mezinárodně zkoordinovány na určité časově omezené období pro účely souběžného šíření zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T a standardu DVB-T2 v souladu s příslušnými individuálními oprávněními k využívání rádiových kmitočtů. Držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro přechodové sítě bude využívat stanoviště stávajících vysílačů sítí ve standardu DVB-T s takovými technickými parametry, aby byl v rámci přechodu na standard DVB-T2 v nejvyšší možné míře zajištěn stejný rozsah pokrytí a nejmenší možné negativní dopady na diváky. Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro šíření zemského digitálního televizního vysílání prostřednictvím přechodových sítí udělí Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") na žádost držitele přídělů rádiových kmitočtů pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T, který zajišťuje přechodovou síť, a to tak, aby k šíření zemského digitálního televizního vysílání prostřednictvím přechodových sítí byla využita stávající stanoviště vysílačů celoplošných sítí ve standardu DVB-T držitele přídělu rádiových kmitočtů pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T. Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro šíření zemského digitálního televizního vysílání prostřednictvím přechodových sítí udělená Úřadem před účinností tohoto zákona, nejdříve však dnem 20. července 2016, se považují za individuální oprávnění udělená podle tohoto zákona.
4. Vláda stanoví Technickým plánem přechodu datum ukončení zemského digitálního vysílání ve standardu DVB-T, nejpozději však k termínu 1. února 2021.
5. K zajištění přechodu na standard DVB-T2 držitelé přídělů rádiových kmitočtů pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání mohou požádat o změnu přídělu rádiových kmitočtů pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání. Na jejich žádost provede Úřad změnu stávajících přídělů rádiových kmitočtů sítí ve standardu DVB-T, umožňující provozování k tomu určených celoplošných sítí ve standardu DVB-T2, v souladu s Technickým plánem přechodu, včetně stanovení dat pro zahájení využívání rádiových kmitočtů určených pro finální vysílání ve standardu DVB-T2 na stejných vysílacích stanovištích a s takovými technickými parametry, které zajistí v maximální možné míře stejný rozsah pokrytí a nejmenší možné dopady na diváky, včetně prodloužení doby platnosti takto změněných přídělů rádiových kmitočtů do 31. prosince 2030. Úřad v takovém případě postupuje obdobně jako v případech podle § 22a zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. O změnu přídělu rádiových kmitočtů podle věty první požádají jejich držitelé nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Technického plánu přechodu.
6. Držitel přídělu rádiových kmitočtů pro celoplošné sítě ve standardu DVB-T má nárok na úhradu nákladů efektivně a účelně vynaložených v rámci procesu přechodu na standard DVB-T2 na technické zajištění služby šíření zemského televizního vysílání prostřednictvím přechodových sítí a náklady související se změnou přídělu podle bodu 5. Pro účely posouzení žádosti o úhradu a provedení úhrady z radiokomunikačního účtu se použije § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Operátoři přechodových sítí podle bodu 3 a držitelé přídělů rádiových kmitočtů podle bodu 5 mají nárok na úhradu nákladů efektivně a účelně vynaložených v rámci procesu přechodu na odstraňování rušení signálu sítě zemského televizního vysílání sítěmi poskytujícími služby mobilního datového připojení nebo odstranění rušení sítí služeb mobilního datového připojení službou zemského televizního vysílání. Za náklady podle věty první se považují náklady podle § 27 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a náklady na pořízení zařízení v rámci opatření k odstranění rušení příjmu signálu. Pro účely posouzení žádosti o úhradu a provedení úhrady z radiokomunikačního účtu se použije § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
8. Úhrada efektivně a účelně vynaložených nákladů podle bodů 6 a 7 se poskytne, pokud tyto náklady vznikly a byly vynaloženy do data ukončení vysílání v sítích ve standardu DVB-T podle bodu 2. Žádost o úhradu nákladů musí oprávněný subjekt podat nejpozději do 6 měsíců ode dne vynaložení nákladů, jinak právo zanikne. Úhrada efektivně a účelně vynaložených nákladů podle bodu 6 se poskytne i v případě, pokud tyto náklady vznikly a byly vynaloženy držitelem individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro přechodové sítě přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdříve však dnem 20. července 2016. Žádost o úhradu nákladů podle předchozí věty musí oprávněný subjekt podat nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak právo zanikne.
9. Do doby ukončení šíření zemského digitálního televizního vysílání prostřednictvím sítí ve standardu DVB-T podle bodu 2 může Úřad použít prostředky radiokomunikačního účtu i pro monitorování stavu a rozsahu šíření zemského digitálního televizního signálu, analýzu dostupnosti zemského digitálního televizního vysílání a efektivního využívání rádiových kmitočtů, popřípadě k úhradě mimořádných nákladů souvisejících s jeho činností v těchto případech. Úřad může ve lhůtě podle věty první použít prostředky radiokomunikačního účtu i k úhradě nákladů na zajištění úkolů souvisejících s harmonizací správy spektra v rámci realizace opatření vyplývajících z harmonizace využití spektra na úrovni Evropské unie v souvislosti s uvolněním pásma 700 MHz pro jiné služby a v rámci realizace opatření vyplývajících ze Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání.
10. Řízení o správním deliktu nebo přestupku zahájená a nedokončená podle zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
11. Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti je povinen uvést smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a připojení k veřejné komunikační síti a uveřejňování informací do souladu s § 63 odst. 1 písm. r) a § 63 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o České televizi
Čl.III
Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. 302/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 písmeno a) zní:
"a) provozuje zemské celoplošné digitální vysílání alespoň 4 televizních programů, multimediálního obsahu a doplňkových služeb prostřednictvím sítě zemských vysílacích rádiových zařízení s využitím rádiových kmitočtů vyhrazených pro Českou televizi státním orgánem, který vykonává správu kmitočtového spektra podle zvláštního právního předpisu1c) (dále jen "multiplex veřejné služby"),".
Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje.
2. V § 3 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až n) se označují jako písmena b) až m).
3. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:
"n) kinematografická díla zahraniční tvorby, filmy a seriály zahraniční tvorby vytvořené pro televizní vysílání, které jsou opatřeny dabingem, vysílá zároveň v původním znění s titulky v českém jazyce, nebrání-li tomu překážky právní nebo technické povahy.".
4. V § 3a odst. 3 se slova "družic a sítí elektronických komunikací" nahrazují slovy "jiných sítí a služeb elektronických komunikací".
Čl.IV
Přechodná ustanovení
1. Česká televize provozuje multiplex veřejné služby po dobu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu pro šíření zemského digitálního televizního vysílání DVB-T (dále jen "standard DVB-T") na standard pro šíření zemského digitálního televizního vysílání DVB-T2 (dále jen "standard DVB-T2") tak, aby mimo případy, kdy to neumožňují přírodní nebo odůvodněné technické překážky, při vypnutí zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T v rámci jedné oblasti nedošlo ke zmenšení území pokrytého signálem zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T2 v dané oblasti. Pro účely provozování multiplexu veřejné služby v rámci souběhu po dobu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 se na žádost České televizi udělují individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů podle zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Úhrada nákladů vynaložených na provozování této přechodové sítě DVB-T2 vyhrazené pro Českou televizi je poskytována České televizi na základě podkladů poskytnutých Českou televizí ve prospěch subjektů zajišťujících vysílání přechodové sítě.
2. Pokud Česká televize nepožádá o změnu přídělu rádiových kmitočtů podle čl. II bodu 5, Český telekomunikační úřad postupuje při udělování práv k vyhrazeným rádiovým kmitočtům podle zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.V
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 7, které nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
v z. Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
1) § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty