493/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
493/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. prosince 2001,
kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 354/2003 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o dani silniční
Čl.I
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb. a zákona č. 492/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:
"a) je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu,".
2. V § 4 odst. 1 písm. b) se slovo "držitel" nahrazuje slovem "provozovatel".
3. V § 4 odst. 2 písm. a) se slovo "držiteli" nahrazuje slovem "provozovateli".
4. V § 5 písm. b) se slova "povolených zatížení náprav" nahrazují slovy "největších povolených hmotností na nápravy".
5. V § 5 písm. c) se slovo "celková" nahrazuje slovy "největší povolená".
6. V § 6 odst. 6 se slova "se sazba daně podle odstavců 1 a 2 snižuje o 25 % do 31. 12. 2001" nahrazují slovy "se sazba daně podle odstavce 1 snižuje o 25 % do 31. 12. 2001 a podle odstavce 2 o 25 % do 31. 12. 2003".
7. V § 6 odst. 7 se ve větě první slova "do 31. 12. 2001" nahrazují slovy "do 31. 12. 2003"; část věty za středníkem se zrušuje.
8. V § 6 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
"(8) U vozidel registrovaných v České republice do 31. 12. 1989 se sazba daně podle odstavců 1 a 2 zvyšuje o 15 %.".
Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 9 až 11.
Čl.II
Přechodná ustanovení k zákonu o dani silniční
1. Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a čl. I tohoto zákona, se použije, pokud není stanoveno jinak, poprvé za zdaňovací období roku 2002.
2. Pro účely zákona o dani silniční se fyzická nebo právnická osoba zapsaná v technickém průkazu vydaném v České republice jako držitel silničního vozidla považuje ode dne účinnosti tohoto zákona za provozovatele silničního vozidla a fyzická nebo právnická osoba, která se stala provozovatelem silničního vozidla registrovaného v registru silničních vozidel v České republice po 1. červenci 2001, se pro zdaňovací období roku 2001 považuje za držitele silničního vozidla podle § 4 zákona o dani silniční, ve znění platném do dne účinnosti tohoto zákona.
3. Pro účely zákona o dani silniční se povolené zatížení náprav zapsané u návěsů v technickém průkazu považuje ode dne účinnosti tohoto zákona za největší povolenou hmotnost na nápravy a největší povolená hmotnost na nápravy zapsaná u návěsů v technickém průkazu se od 1. července 2001 pro zdaňovací období roku 2001 považuje za povolené zatížení náprav podle § 5 písm. b) zákona o dani silniční, ve znění platném do dne účinnosti tohoto zákona.
4. Pro účely zákona o dani silniční se celková hmotnost silničního vozidla zapsaná v technickém průkazu považuje ode dne účinnosti tohoto zákona za největší povolenou hmotnost a největší povolená hmotnost zapsaná v technickém průkazu se od 1. července 2001 pro zdaňovací období roku 2001 považuje za celkovou hmotnost podle § 5 písm. c) zákona o dani silniční, ve znění platném do dne účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl.III
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Související dokumenty