339/1992 Sb., o dani silniční

Schválený:
339/1992 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 5. května 1992
o dani silniční
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
§ 1
Předmět daně
Předmětem daně silniční (dále jen "daň") jsou silniční motorová vozidla, kolové traktory, přípojná vozidla k silničním motorovým vozidlům a ke kolovým traktorům (dále jen "vozidla"), mají-li přidělenu státní poznávací značku a jsou používána k podnikatelské činnosti.1)
 
§ 2
Osvobození od daně
Od daně jsou osvobozena
a) vozidla, která mají dvě kola (vozidla jednostopá) nebo mají tři kola,
b) kolové traktory a přípojná vozidla k nim, používané v lesnictví a zemědělství,
c) vozidla používaná pro zdravotní péči, sociální služby, požární ochranu, jakož i správu, opravy a údržbu silnic a dálnic,
d) vozidla Horské služby, vozidla správ národních parků a vozidla chráněných krajinných oblastí, pokud nejsou používána k podnikatelské činnosti nebo k podnikatelským účelům,
e) vozidla spojů používaná pro přepravu poštovních zásilek,
f) vozidla používaná pro veřejnou dopravu osob v městské hromadné dopravě,
g) vozidla používaná výlučně pro dopravu věcí z místa, v němž jsou věci uskladněny na místo překládky k železniční nebo lodní dopravě nebo z tohoto místa do místa určení; osvobození se neuplatní, je-li vzdálenost mezi místem překládky a místem, v němž jsou věci uskladněny nebo místem určení, delší než 20 km,
h) vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost,
i) vozidla vybavená katalyzátorem a vozidla poháněná zkapalněným plynem, stlačeným zemním plynem nebo elektrickou energií; toto osvobození se uplatní naposledy ve zdaňovacím období roku 1995.
 
§ 3
Poplatníci a plátci daně
(1) Poplatníkem daně je držitel vozidla zapsaný v technickém průkazu vozidla.
(2) U cizozemských vozidel v mezinárodním provozu2) je plátcem daně ten, kdo vozidlo v tuzemsku užívá (řidič).
(3) U vozidel dovezených do tuzemska včetně vozidel propuštěných celnicemi do záznamního oběhu, jejichž držitel má trvalý pobyt nebo sídlo mimo tuzemsko a nejde o cizozemská vozidla v mezinárodním provozu,2) je plátcem daně
a) stálá provozovna3) cizozemského držitele vozidla, je-li v tuzemsku zřízena,
b) ten, kdo vozidlo v tuzemsku užívá (řidič).
(4) Je-li u téhož vozidla poplatníků nebo plátců daně několik, platí daň společně a nerozdílně.
 
§ 4
Základ daně
(1) U nákladních automobilů, přívěsů, návěsů, kolových traktorů a autobusů2) je základem pro výpočet daně celková hmotnost vozidla nebo soupravy v tunách a počet náprav. U osobních automobilů2) je základem pro výpočet daně objem válců motoru v cm3.
(2) Pro výpočet daně je rozhodný stav vozidel k 1. lednu roku, na který je daň předem placena, evidovaných u dopravního inspektorátu.
(3) Daň se vypočítává u souprav dohromady pro motorové vozidlo s jedním návěsem nebo přívěsem a dále zvlášť pro každý další přívěs nebo návěs. U cizozemských vozidel v mezinárodním provozu se daň počítá vždy za celou soupravu dohromady.
(4) U cizozemských vozidel v mezinárodním provozu je základem daně rovněž doba pobytu vozidel v tuzemsku. Pokud se doba, za kterou byla daň již zaplacena, prodlouží, zvýší se daň při výstupu z tuzemska za prodlouženou dobu pobytu tak, jako by šlo o nový vstup do tuzemska.
Sazby daně
 
§ 5
   U osobních automobilů za jedno vozidlo
s objemem válců motoru             činí daň
do 800 cm3                   1 200 Kčs
nad 800 cm3 do 1250 cm3            1 800 Kčs
nad 1250 cm3 do 2000 cm3            2 400 Kčs
nad 2000 cm3                  3 000 Kčs.
 
§ 6
   U nákladních automobilů, přívěsů, návěsů, kolových traktorů
a autobusů činí daň za jedno vozidlo podle počtu jeho náprav
a celkové hmotnosti

počet náprav  celková hmotnost        daň
------------------------------------------------------------------
1 náprava
         do 1 tuny           1 800 Kčs
         nad 1 tunu          2 400 Kčs

2 nápravy
         do 1 tuny           1 800 Kčs
         nad 1 t do 2 t        2 400 Kčs
         nad 2 t do 3,5 t       4 800 Kčs
         nad 3,5 t do 5 t       6 000 Kčs
         nad 5 t do 12 t       12 000 Kčs
         nad 12 t do 13 t       12 500 Kčs
         nad 13 t do 14 t       14 700 Kčs
         nad 14 t do 15 t       16 400 Kčs
         nad 15 t do 18 t       23 800 Kčs
         nad 18 t do 21 t       29 200 Kčs
         nad 21 t do 24 t       35 000 Kčs
         nad 24 t do 27 t       40 500 Kčs
         nad 27 t           46 100 Kčs

3 nápravy
         do 17 t           13 200 Kčs
         nad 17 t do 19 t       15 900 Kčs
         nad 19 t do 21 t       17 500 Kčs
         nad 21 t do 23 t       21 300 Kčs
         nad 23 t do 26 t       27 300 Kčs
         nad 26 t do 31 t       36 700 Kčs
         nad 31 t do 36 t       43 500 Kčs
         nad 36 t           50 400 Kčs

4 nápravy a více náprav
         do 25 t           17 600 Kčs
         nad 25 t do 27 t       22 000 Kčs
         nad 27 t do 29 t       28 100 Kčs
         nad 29 t do 32 t       33 300 Kčs
         nad 32 t do 36 t       39 400 Kčs
         nad 36 t           44 100 Kčs.
 
§ 7
   (1) U souprav motorových vozidel s návěsy a přívěsy činí daň
podle počtu jejich náprav a podle celkové hmotnosti

  počet náprav       celková         daň
nákladního přívěsu      hmotnost
automobilu nebo
      návěsu
------------------------------------------------------------------
2 nápravy 1 náprava
               do 18 t         11 200 Kčs
               nad 18 t do 20 t    12 100 Kčs
               nad 20 t do 22 t    14 100 Kčs
               nad 22 t do 23 t    15 300 Kčs
               nad 23 t do 25 t    19 100 Kčs
               nad 25 t do 28 t    25 500 Kčs
               nad 28 t        28 000 Kčs

2 nápravy 2 nápravy
               do 25 t         14 000 Kčs
               nad 25 t do 26 t    16 100 Kčs
               nad 26 t do 28 t    18 800 Kčs
               nad 28 t do 29 t    20 500 Kčs
               nad 29 t do 31 t    26 800 Kčs
               nad 31 t do 33 t    33 200 Kčs
               nad 33 t do 36 t    44 900 Kčs
               nad 36 t        54 300 Kčs

2 nápravy     3 nápravy
               do 38 t         35 600 Kčs
               nad 38 t do 40 t    44 600 Kčs
               nad 40 t do 44 t    49 600 Kčs
               nad 44 t        58 000 Kčs

3 nápravy 2 nápravy
               do 38 t         32 700 Kčs
               nad 38 t do 40 t    41 100 Kčs
               nad 40 t do 44 t    46 900 Kčs
               nad 44 t        49 100 Kčs

3 nápravy 3 nápravy
a ostatní kombinace
s celkovým stejným nebo
větším počtem náprav
               do 38 t         21 500 Kčs
               nad 38 t do 40 t    26 900 Kčs
               nad 40 t do 44 t    36 600 Kčs
               nad 44 t        41 600 Kčs.
(2) Soupravou se pro účely tohoto zákona rozumí motorové vozidlo s návěsem nebo přívěsem, jehož počet náprav a celková hmotnost odpovídá ustanovení odstavce 1.
 
§ 8
Daň podle sazeb stanovených v § 5, 6 a 7 vypočítává rovněž plátce uvedený v § 3 odst. 3.
 
§ 9
(1) U cizozemských vozidel v mezinárodním provozu za jedno vozidlo nebo soupravu činí daň
a) na 24 hodin jednu padesátinu sazby daně stanovené pro tuzemské vozidlo, nejméně však 500 Kčs,
b) na 7 dní jdoucích po sobě jednu dvacetinu sazby daně stanovené pro tuzemské vozidlo, nejméně však 1000 Kčs,
c) na 30 dní jdoucích po sobě jednu pětinu sazby daně stanovené pro tuzemské vozidlo, nejméně však 3000 Kčs.
(2) Nerovná-li se doba, po kterou je cizozemské vozidlo v mezinárodním provozu dočasně dovezeno do tuzemska, 24 hodinám, 7 nebo 30 dnům, vypočte se daň jako součet příslušných násobků sazby daně stanovené na 24 hodin, 7 a 30 dní.
(3) Daň stanovenou pro tuzemské vozidlo zaplatí rovněž zahraniční právnická osoba nebo fyzická osoba, pokud má v tuzemsku zřízenu stálou provozovnu.
 
§ 10
Daň se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
 
§ 11
Snížení daně v kombinované dopravě
   (1) Uskuteční-li v kombinované dopravě tuzemský poplatník
nebo cizozemský plátce v kalendářním roce
více než 120 jízd         činí sleva 100% daně,
od 91 do 120 jízd               75% daně,
od 61 do 90 jízd               50% daně,
od 31 do 60 jízd               25% daně.
(2) Jízdou v kombinované dopravě se rozumí přeprava nákladního automobilu, přívěsu nebo návěsu po silnici z místa nakládky do nejbližší železniční stanice nebo přístavu a dále po železnici nebo vodní komunikaci do železniční stanice nebo přístavu nejbližšího k místu určení. Pro určení, že jde o kombinovanou dopravu je rozhodným dokladem přepravní dokument nebo jiný doklad s údaji o železniční stanici nebo přístavu nakládky a vykládky. Tyto údaje musí být potvrzeny železniční nebo plavební správou na příslušné železniční stanici nebo v přístavu, kde se končí úsek přepravy po železnici nebo vodní komunikaci.
(3) Slevu u cizozemských vozidel v mezinárodním provozu lze uplatnit po skončení kalendářního roku do 31. ledna. U ostatních vozidel se sleva uplatní po skončení kalendářního roku v daňovém přiznání podaném na běžný rok.
 
§ 12
Zdaňovací období
(1) Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Doba, po kterou je vozidlo během kalendářního roku používáno k podnikatelské činnosti, není pro výši daně rozhodná.
(2) U cizozemských vozidel v mezinárodním provozu je zdaňovacím obdobím doba, po kterou je vozidlo dočasně dovezeno do tuzemska.
 
§ 13
Zápočet daně
Daň předepsaná u cizozemského vozidla ve Slovenské republice se započte na daň, kterou je plátce povinen zaplatit z tohoto vozidla v České republice. Pokud plátci nevznikla povinnost zaplatit silniční daň z cizozemského vozidla v mezinárodním provozu na území Slovenské republiky, započte se do doby, po kterou je vozidlo dočasně dovezeno do tuzemska, i doba, po kterou se vozidlo nacházelo na území Slovenské republiky.
 
§ 14
Splatnost daně
(1) U vozidel, která nejsou cizozemskými vozidly v mezinárodním provozu, se daň platí na zdaňovací období předem a je splatná
a) nejpozději do 31. ledna běžného roku, a to v případě, kdy vozidlo má přidělenu státní poznávací značku a je používáno k podnikatelské činnosti již v lednu běžného roku,
b) nejpozději do 15 dnů ode dne přidělení státní poznávací značky a používání vozidla k podnikatelské činnosti, je-li pořízeno vozidlo nově vyrobené, dosud neužívané a k podnikatelské činnosti je používáno bezprostředně, nejdéle do 15 dnů, ode dne přidělení státní poznávací značky,
c) nejpozději do 15 dnů ode dne prvého použití vozidla k podnikatelské činnosti, jde-li o vozidlo, kterému byla přidělena státní poznávací značka již dříve, avšak týž držitel použije vozidlo k podnikatelské činnosti v běžném roce až po skončení měsíce ledna,
d) ve lhůtách a za podmínek stanovených v ustanoveních písmene b) nebo c), jde-li o vozidlo, u něhož došlo ke změně v osobě držitele a předchozí držitel daň na běžný rok, v němž ke změně držitele došlo, neplatil,
e) nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy u vozidla, jež je předmětem daně, dojde k takové technické změně, která má za následek přeřazení vozidla mezi vozidla s vyšší sazbou daně.
(2) Ve lhůtách uvedených v odstavci 1 je daň splatná v roční výši daně.
(3) U cizozemských vozidel v mezinárodním provozu je daň splatná v den vstupu do tuzemska na pohraniční celnici. O zaplacení daně obdrží plátce potvrzení, které je povinen při výstupu z tuzemska celnici předložit.
(4) Dojde-li v průběhu zdaňovacího období ke změně v osobě poplatníka a dosavadní držitel daň na běžné zdaňovací období již zcela nebo zčásti uhradil, zaplacená daň se dosavadnímu držiteli nevrací; nový držitel vozidla v tomto případě daň na běžné zdaňovací období neplatí nebo uhradí jen zbývající část daňové povinnosti na běžný rok, pokud ji před změnou v osobě držitele zcela nevyrovnal dosavadní držitel. Dojde-li v důsledku technické změny vozidla k jeho přeřazení mezi vozidla s vyšší sazbou daně, daň dosud uhrazená na běžné zdaňovací období se započte na úhradu vyšší daňové povinnosti.
(5) Při vyřazení vozidla z evidence dopravního inspektorátu a odnětí státní poznávací značky se sníží roční daňová povinnost o poměrnou část vypočtenou podle počtu měsíců zbývajících do konce běžného roku, počínaje měsícem následujícím po měsíci, v němž k vyřazení vozidla a odnětí státní poznávací značky došlo.
 
§ 15
Povinnost prokázat zaplacení daně
Řidič vozidla je povinen na požádání příslušníka policie, pracovníka finančního úřadu nebo pracovníka celnice předložit potvrzení o zaplacení daně.
 
§ 16
Správa daně
Správa a řízení ve věcech daně a sankce za nesplnění daňových povinností se řídí zvláštním předpisem.4)
 
§ 17
Zmocnění
Vláda České republiky může u cizozemských vozidel v mezinárodním provozu nařízením povolit osvobození od daně, popřípadě sazbu daně snížit je-li zaručena vzájemnost.
 
§ 18
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Burešová v. r.
Pithart v. r.
1) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
2) Vyhláška FMD č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 248/1991 Sb.
3) Zákon č. 157/1989 Sb., o důchodové dani, ve znění zákona č. 108/1990 Sb.
4) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

Související dokumenty