131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

Schválený:
131/1998 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva pro místní rozvoj
ze dne 29. května 1998
o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 143 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.:
Úvodní ustanovení
 
§ 1
Účel vyhlášky
Tato vyhláška podrobněji upravuje obsah územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace, způsob jejího pořizování, zpracování, projednávání a schvalování a obsah a způsob zpracování registračních listů. Vyhláška se nevztahuje na pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů Ministerstvem obrany.
 
§ 2
Uspořádání území
Obsah územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace se stanoví způsobem, který umožní navrhnout využití vymezených území, ploch a pozemků a jejich vzájemné uspořádání a vazby v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Účelem návrhu tohoto členění a volby jeho podrobnosti je zejména vytvářet podmínky pro rozvoj území, zabezpečit soulad jednotlivých činností v území, přitom omezit na přípustnou míru jejich negativní vlivy, zajistit předpoklady pro zlepšování kvality životního prostředí, umožňovat pouze přiměřené využívání neobnovitelných přírodních zdrojů a zachovávat kvalitativní ukazatele obnovitelných přírodních zdrojů.
 
§ 3
Mapové podklady
Při pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů se používají státní mapová díla1) nebo jejich digitální odvozeniny, popřípadě účelově vytvořené mapové poklady, poskytnuté pořizovatelem.
 
ČÁST PRVNÍ
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY
(K § 3 zákona)
 
§ 4
Urbanistická studie
(1) Urbanistická studie se zpravidla zpracovává pro území vymezené s ohledem na její využití, používá se zejména pro získání variantních nebo alternativních řešení vybraných problémů v území.
(2) Obsah a rozsah urbanistické studie se stanoví v jejím zadání. Má-li být využita při pořizování územního plánu obce nebo regulačního plánu podle § 21 odst. 6 stavebního zákona (dále jen "zákon"), vychází se při stanovení jejího obsahu a rozsahu přiměřeně z obsahu příslušné územně plánovací dokumentace, uvedeného v příloze č. 2.
 
§ 5
Územní generel
Územní generel se zpracovává, je-li účelné ověřit samostatně řešení některé složky osídlení a krajiny, mající podstatný vliv na využití území.
 
§ 6
Územní prognóza
(1) Územní prognóza se zpracovává pro území více obcí nebo okresů, případně pro území hlavního města Prahy nebo statutárních měst.
(2) Obsah a rozsah územní prognózy se stanoví v jejím zadání. Má-li být využita při pořizování územního plánu velkého územního celku podle § 21 odst. 6 zákona, vychází se při stanovení jejího obsahu a rozsahu přiměřeně z obsahu územního plánu velkého územního celku, uvedeného v příloze č. 2.
 
§ 7
Územně technické podklady
(1) Územně technické podklady obsahují podstatné informace o stavu, možnostech a limitech využití území a jiných závazných omezeních, vyplývajících z právních předpisů,2) schválené územně plánovací dokumentace a platných správních rozhodnutí.
(2) Územně technické podklady se zpracovávají způsobem, umožňujícím zejména využití pro zpracování územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů, pro územní rozhodování a pro další potřeby veřejné správy, např. v digitální podobě.
(3) Územně technické podklady se průběžně aktualizují.
 
ČÁST DRUHÁ
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
(K § 9 až 31, § 131 až 133 zákona)
 
§ 8
Činnosti a podklady při pořizování územně plánovací dokumentace
(1) Činnosti a podklady při pořizování územně plánovací dokumentace zahrnují
a) přípravné práce,
b) zpracování průzkumů a rozborů,
c) přípravu, projednání a schválení zadání,
d) zpracování konceptu řešení územně plánovací dokumentace a jeho projednání,
e) evidenci a ukládání dokladů o jednáních zpracovatele a rozhodnutích důležitých pro zpracování územně plánovací dokumentace,
f) zpracování souborného stanoviska včetně návrhu rozhodnutí o podaných námitkách,
g) vyjádření příslušného nadřízeného orgánu územního plánování, pokud se jedná o územní plán obce nebo regulační plán,
h) projednání a schválení souborného stanoviska,
i) oznámení rozhodnutí o námitkách ke konceptu řešení,
j) zpracování návrhu územně plánovací dokumentace,
k) projednání návrhu územně plánovací dokumentace,
l) předložení návrhu územního plánu obce nebo regulačního plánu, včetně návrhu vymezení závazné části, k posouzení nadřízenému orgánu územního plánování,
m) zpracování návrhu usnesení o schválení územně plánovací dokumentace spolu se zprávou o jejím projednání, vyhodnocením všech stanovisek, námitek a připomínek a s návrhem rozhodnutí o námitkách, a předložení návrhu schvalujícímu orgánu,
n) schválení územně plánovací dokumentace a její případnou úpravu dle rozhodnutí o jejím schválení,
o) zpracování návrhu právního předpisu o vyhlášení závazné části územně plánovací dokumentace.
(2) Činnosti po schválení územně plánovací dokumentace zahrnují
a) oznámení rozhodnutí o námitkách k návrhu územně plánovací dokumentace,
b) opatření schválené územně plánovací dokumentace schvalovací doložkou,
c) uložení a poskytnutí územně plánovací dokumentace příslušným okresním úřadům, obcím a stavebním úřadům,
d) zaslání obecně závazné vyhlášky obce o závazné části územního plánu obce nebo regulačního plánu spolu se schématem hlavního výkresu dotčeným orgánům státní správy,
e) oznámení nadřízenému orgánu územního plánování o vydání a o nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky obce o závazné části územního plánu obce nebo regulačního plánu,
f) poskytnutí údajů pro evidenci územně plánovací činnosti a zpracování registračního listu,
g) sledování aktuálnosti územně plánovací dokumentace ve spolupráci s ostatními orgány územního plánování a stavebními úřady a v případě potřeby předložení návrhu na zpracování změny schvalujícímu orgánu,
h) pořizování (v případě potřeby) změn územně plánovací dokumentace,
i) rozhodování o případné úpravě směrné části územně plánovací dokumentace,
j) oznámení nadřízenému orgánu územního plánování o ukončení platnosti územně plánovací dokumentace a o její archivaci v souladu se zvláštními předpisy.3)
 
§ 9
Přípravné práce
(1) Přípravné práce se zabezpečují ve spolupráci pořizovatele s dotčenými obcemi, orgány státní správy a s právnickými a fyzickými osobami, které se podílejí na využití území a zahrnují
a) vymezení řešeného území v mapových podkladech,
b) shromáždění dostupných podkladů a informací o stavu území (jeho možných ohrožení, např. sesuvy, haváriemi, stanovená zátopová území) a záměrech jeho využití v rozsahu potřebném pro zpracování příslušné územně plánovací dokumentace,
c) vyhodnocení uvedených podkladů a informací.
(2) Podklady o záměrech využití území zahrnují zejména územně plánovací dokumentaci, územně plánovací podklady, správní rozhodnutí o území, zejména platná územní rozhodnutí, a podklady pořizované orgány státní správy.
 
§ 10
Průzkumy a rozbory
(1) Cílem průzkumů a rozborů je vyhodnotit současný stav a podmínky využívání území, rozvojové tendence, problémy a střety zájmů v řešeném území. Průzkumy a rozbory jsou podkladem pro zpracování zadání a pro řešení územně plánovací dokumentace.
(2) Průzkumy a rozbory se zpracovávají na základě přípravných prací pořizovatele.
(3) Průzkumy a rozbory obsahují textovou část včetně doplňujících tabulek a grafů, včetně výkresu limitů využití území, vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí. Pro územní plán velkého územního celku se zpracovávají v rozsahu, který umožňuje jeho posouzení podle zvláštních předpisů.4) Průzkumy a rozbory dále obsahují problémový výkres, který souhrnně znázorňuje hlavní střety zájmů v řešeném území a nejdůležitější problémy, které by měly být řešeny v územně plánovací dokumentaci. Závěr textové části tvoří okruhy problémů k řešení.
 
§ 11
Zadání územně plánovací dokumentace
(1) Zadání obsahuje zejména pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území, stanovení podmínek rozvoje území a ochrany jeho hodnot, stanovení požadavků na obsah a rozsah územně plánovací dokumentace včetně případných požadavků na zpracování alternativ nebo variant řešení.
(2) Základní obsah návrhu zadání je uveden v příloze č. 1.
 
§ 12
Koncept řešení
(1) Koncept řešení se zpracovává ve stejném rozsahu jako návrh územně plánovací dokumentace (podle přílohy č. 2), pokud není ve schváleném zadání jeho rozsah rozšířen, zpravidla v alternativách nebo variantách.
(2) Koncept řešení obsahuje vždy i návrh vymezení závazné části územně plánovací dokumentace a vyhodnocení zpracovaných alternativ nebo variant.
(3) Pořizovatel sleduje průběh prací na územně plánovací dokumentaci, zajišťuje evidenci a zápisy z jednání a rozhodnutí, ovlivňující řešení a projednává případné rozpory.
(4) Koncept řešení územně plánovací dokumentace je podkladem pro projednání a zpracování souborného stanoviska. Po dobu, kdy není pro řešené území schválena územně plánovací dokumentace, slouží po schválení souborného stanoviska koncept řešení též jako podklad pro územní řízení.
 
§ 13
Souborné stanovisko
(1) V návrhu souborného stanoviska se posuzuje splnění požadavků zadání, soulad s platnou navazující územně plánovací dokumentací a splnění požadavků uvedených ve stanovisku nadřízeného orgánu územního plánování ke konceptu řešení (§ 21 odst. 2 zákona).
(2) V návrhu souborného stanoviska se uvedou pokyny pro zpracování návrhu územně plánovací dokumentace spolu s výběrem jedné alternativy nebo varianty z konceptu řešení.
(3) Vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu souborného stanoviska se zpracovává na základě
a) konceptu řešení územně plánovací dokumentace, včetně návrhu vymezení závazné části, ke kterým má být dáno vyjádření,
b) vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy ke konceptu řešení s vyjádřením, jak byl s nimi návrh souborného stanoviska dohodnut,
c) vyhodnocení námitek vlastníků pozemků a staveb, jejichž práva jsou dotčena, a návrhu rozhodnutí o námitkách,
d) vyhodnocení připomínek,
e) návrhu pokynů pro zpracování návrhu územně plánovací dokumentace,
f) vyjádření orgánů územního plánování sousedních územních obvodů,
g) veřejné vyhlášky a dalších dokladů, kterými bylo oznámeno vyrozumění o projednávání konceptu řešení.
(4) Nadřízený orgán územního plánování sdělí své vyjádření k návrhu souborného stanoviska pořizovateli do 30 dnů ode dne, kdy obdržel úplné podklady pro jeho zpracování. Ve svém vyjádření zhodnotí soulad se zákonem a ostatními právními předpisy, dodržení podmínek vyplývajících pro řešené území ze schválené navazující územně plánovací dokumentace (§ 139a zákona) a koordinaci využívání území z hlediska širších územních vztahů.
 
§ 14
Návrh územně plánovací dokumentace
(1) Po schválení souborného stanoviska nebo po schválení zadání, splňujícího funkce souborného stanoviska v případě urbanistické studie, zpracovávané a projednané podle § 21 zákona, se zpracuje návrh územně plánovací dokumentace.
(2) Základní obsah územně plánovací dokumentace podle přílohy č. 2 může být rozšířen podmínkami souborného stanoviska nebo zadání pro zpracování návrhu územně plánovací dokumentace.
(3) Při převzetí návrhu územně plánovací dokumentace zkontroluje pořizovatel zejména jeho úplnost a soulad se souborným stanoviskem a zadáním. U územního plánu obce zkontroluje též soulad se schváleným územním plánem velkého územního celku a u regulačního plánu soulad s územním plánem obce a územním plánem velkého územního celku.
 
§ 15
Podklady pro stanovisko nadřízeného orgánu
Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k posouzení návrhu územního plánu obce a regulačního plánu se zpracovává na základě
a) návrhu posuzované územně plánovací dokumentace včetně návrhu vymezení závazné části,
b) vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy k návrhu s vyjádřením, jak byl návrh územně plánovací dokumentace dohodnut,
c) vyhodnocení námitek vlastníků pozemků a staveb, jejichž práva jsou dotčena, a návrhu rozhodnutí o námitkách,
d) vyhodnocení připomínek,
e) vyjádření orgánů územního plánování sousedních územních obvodů,
f) veřejné vyhlášky a dalších dokladů, kterými bylo oznámeno vystavení návrhu územně plánovací dokumentace k veřejnému nahlédnutí,
g) schválené navazující územně plánovací dokumentace (§ 139a zákona).
 
§ 16
Podklady pro schvalování územně plánovací dokumentace
(1) Návrh usnesení o schválení územně plánovací dokumentace obsahuje vždy
a) návrh výroku o schválení,
b) návrh výroku o vymezení závazné části územně plánovací dokumentace,
c) návrh výroku o vyřízení námitek k návrhu územně plánovací dokumentace a nesouhlasů s vyřízením námitek podaných ke konceptu řešení.
(2) Návrh usnesení zpravidla dále obsahuje konkrétní úkoly v působnosti schvalujícího orgánu, vyplývající ze schválené územně plánovací dokumentace.
(3) Návrh vyhlášení závazné části územně plánovací dokumentace obsahuje vždy
a) územní rozsah platnosti a lhůt aktualizace,
b) závaznou část územně plánovací dokumentace, včetně veřejně prospěšných staveb, jak byla vymezena ve výroku usnesení o schválení územně plánovací dokumentace,
c) závěrečná ustanovení o místech uložení územně plánovací dokumentace.
(4) Hlavní výkresy a textová část schválené územně plánovací dokumentace se opatří schvalovací doložkou, která obsahuje
a) označení schvalujícího orgánu, datum schválení a číslo usnesení, kterým byla územně plánovací dokumentace schválena,
b) razítko, jméno, funkce a podpis oprávněné osoby pořizovatele,
c) razítko, jméno, funkce a podpis zhotovitele,
d) datum a číslo jednací stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu územně plánovací dokumentace.
 
§ 17
Změny územně plánovací dokumentace
(1) Zadání změny, koncept řešení, pokud se zpracovává, i její návrh musí pořizovatel projednat v rozsahu předepsaném pro příslušný druh územně plánovací dokumentace. Pokud je upuštěno od zpracování konceptu řešení, pořizovatel zajistí v průběhu lhůty, po kterou je návrh vystaven, jeho veřejné projednání s odborným výkladem.
(2) Pokud lze vzhledem k jednoduchosti zadávané změny zpracovat přímo návrh, bez konceptu řešení, musí být tato skutečnost uvedena ve schváleném zadání změn územně plánovací dokumentace.
(3) Ve schválené územně plánovací dokumentaci se změny a úpravy nezakreslují. Pořizovatel provede záznam o nich do hlavního výkresu. Změny a úpravy se zpracují graficky jako samostatná průsvitka nebo samostatný výkres, textově jako samostatná příloha ke schválené územně plánovací dokumentaci, u které musí být spolu s kopií kompletního schvalovacího dokumentu uložena.
(4) V případě, že vlivem změn či úprav ztratila schválená územně plánovací dokumentace dostatečnou přehlednost, pořizovatel zajistí vyhotovení nového hlavního výkresu se zachycením právního stavu k určitému datu. Schvalovací doložka tohoto hlavního výkresu obsahuje záznamy o všech schválených změnách nebo provedených úpravách, které odpovídají právnímu stavu k uvedenému datu.
 
§ 18
Závazná část územně plánovací dokumentace
(1) Závazná část územně plánovací dokumentace je vyjádřena ve formě regulativů, obsahujících závazná pravidla, která omezují, vylučují, popřípadě podmiňují umisťování staveb, využití území nebo opatření v území a stanoví zásady pro jeho uspořádání. Regulativy územního plánu obce a regulačního plánu, vyhlašované obecně závaznou vyhláškou obce, jsou navrhovány v souladu s požadavky podle zvláštních předpisů.
(2) Závazná část územně plánovací dokumentace obsahuje zejména
a) u územního plánu velkého územního celku hlavní koridory a plochy, umožňující umístění staveb dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, vymezení regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, limity využití území nadmístního významu, vymezení koridorů a ploch pro veřejně prospěšné stavby,
b) u územního plánu obce urbanistickou koncepci, využití ploch a jejich uspořádání, vymezení zastavitelného území, omezení změn v užívání staveb, zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení, vymezení územního systému ekologické stability, limity využití území, plochy přípustné pro těžbu nerostů, vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací nebo asanačních úprav,
c) u regulačního plánu vymezení zastavitelného území, jednotlivých stavebních pozemků, jejich využití, umístění staveb, omezení změn v jejich užívání, přístupy ke stavbám a napojení na technické vybavení, prvky územního systému ekologické stability, pozemky přípustné pro těžbu nerostů, pokud těžba přichází v úvahu, regulační prvky plošného a prostorového uspořádání (např. uliční a stavební čáry, výška a objemy zástavby, ukazatele využití území, řešení dopravy a technického vybavení), limity využití území a vymezení pozemků pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací nebo asanačních úprav.
 
§ 19
Ukládání, evidence a poskytování schválené územně plánovací dokumentace
(1) Schválený územní plán velkého územního celku se ukládá u jeho pořizovatele, který místo uložení oznámí dotčeným obcím a stavebním úřadům, a poskytuje se (v rozsahu přílohy č. 2) všem okresním úřadům, jejichž územního obvodu se řešení dotýká.
(2) Schválený územní plán obce či regulační plán se ukládá u obce, pro kterou byl pořízen, a poskytuje se (v rozsahu přílohy č. 2) příslušnému stavebnímu úřadu a příslušnému okresnímu úřadu.
(3) Pro účely evidence územně plánovací činnosti se dokladová část procesu jejího pořizování ukládá u pořizovatele. Tvoří ji zejména výsledky přípravných prací, průzkumy a rozbory, zadání, koncept řešení, souborné stanovisko, stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování, stanoviska dotčených orgánů státní správy, vypořádání připomínek a námitek, návrh územně plánovací dokumentace, usnesení o schválení územně plánovací dokumentace, obecně závazný právní předpis o vyhlášení závazných částí územně plánovací dokumentace, změny a úpravy schválené územně plánovací dokumentace.
 
§ 20
Počet vyhotovení územně plánovací dokumentace
(1) Schválený návrh územně plánovací dokumentace nebo schválený návrh jejich změn se zpracovává nejméně v tolika vyhotoveních, aby byly splněny požadavky § 20.
(2) Koncept řešení územně plánovací dokumentace se zpracovává v počtu vyhotovení podle potřeby operativního projednání, nejméně však ve třech vyhotoveních.
(3) Pořizovatel zajistí zaslání obecně závazné vyhlášky obce o vyhlášení závazné části územního plánu obce nebo regulačního plánu spolu se schématem hlavního výkresu dotčeným orgánům státní správy.
 
§ 21
Evidence územně plánovací činnosti, obsah a způsob zpracování registračních listů
(1) Podkladem pro evidenci územně plánovací činnosti jsou registrační listy, zpracovávané a v důsledku změn územně plánovací dokumentace průběžně aktualizované orgány územního plánování podle příloh č. 3, 4, 5 a 6.
(2) Pro účely vyhodnocení územně plánovací činnosti zasílají orgány územního plánování registrační listy nadřízenému orgánu územního plánování a ústřednímu orgánu územního plánování.
 
§ 22
Archivace územně plánovací dokumentace
Územně plánovací dokumentaci, jejíž platnost je ukončena, odevzdá orgán územního plánování k trvalému uložení a archivování příslušnému státnímu archivu.3)
 
ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 23
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Vyhláška č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 377/1992 Sb.
2. Směrnice Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 13/1983 pro zpracování registračních listů územně plánovací dokumentace, reg. částka 20/1984 Sb.
 
§ 24
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1998.
Ministr:
MVDr. Černý v. r.
Příl.1
ZÁKLADNÍ OBSAH ZADÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
 
I. Zadání územního plánu velkého územního celku obsahuje zejména
a) důvody pro pořízení územního plánu velkého územního celku a stanovení hlavních cílů rozvoje území,
b) vymezení řešeného území podle katastrálních území,
c) požadavky vyplývající z širších vztahů v území,
d) zvláštní požadavky a podmínky pro celkové řešení,
e) požadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních a ekonomických údajů a výhledů,
f) požadavky na rozvoj řešeného území a jednotlivých obcí, s ohledem na vzájemné vztahy a funkce v osídlení,
g) požadavky vyplývající ze schválených územně plánovacích dokumentací, z programů rozvoje okresů a obcí, strategie regionálního rozvoje České republiky, celorepublikových územně technických podkladů,
h) požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek, na využitelnost přírodních zdrojů a ochranu krajiny (včetně ochrany zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa) a na územní systémy ekologické stability,
i) požadavky na ochranu kulturních památek, památkově chráněných území a jejich ochranných pásem,
j) požadavky na vymezení významných rozvojových ploch, území speciálních zájmů, případně umístění nadmístního občanského vybavení,
k) požadavky na řešení dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu,
l) požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin a jejich těžbu,
m) požadavky vyplývající z dalších právních předpisů (např. zájmů obrany státu, civilní ochrany, ochrany před povodněmi apod.),
n) okruhy problémů řešení, vyplývající z průzkumů a rozborů,
o) výkres limitů využití území, vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí, včetně stanovených zátopových území (§ 10 odst. 3),
p) požadavky na rozsah a způsob zpracování konceptu řešení a návrhu, včetně požadavků na regulaci využití a uspořádání území.
 
II. Zadání územního plánu obce obsahuje zejména
a) důvody pro pořízení územního plánu obce a stanovení hlavních cílů rozvoje území,
b) výčet katastrálních území, tvořících území obce,
c) požadavky vyplývající pro řešené území z územního plánu velkého územního celku a z programu rozvoje okresu a obce,
d) význam a funkce obce ve struktuře osídlení, požadavky vyplývající z širších vztahů v území,
e) požadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních a ekonomických údajů obce a výhledů,
f) požadavky a podmínky pro rozvoj obce s přihlédnutím k historickým, kulturním, urbanistickým a přírodním podmínkám území,
g) požadavky na vymezení zastavitelných území,
h) požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek, na využitelnost přírodních zdrojů a ochranu krajiny (včetně ochrany zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa) a na územní systémy ekologické stability,
i) požadavky na ochranu kulturních památek, památkově chráněných území a jejich ochranných pásem,
j) požadavky na řešení koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady,
k) požadavky vyplývající z dalších právních předpisů (např. zájmů obrany státu, civilní ochrany, ochrany ložisek nerostných surovin a jejich těžbu, ochrany před povodněmi apod.),
l) požadavky a podmínky pro řešení vzájemných vztahů částí obce a vztahů se sousedními obcemi,
m) požadavky na nutné asanační zásahy,
n) okruhy problémů řešení, vyplývající z průzkumů a rozborů,
o) výkres limitů využití území, vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí, včetně stanovených zátopových území (§ 10 odst. 3),
p) požadavky na rozsah a způsob zpracování konceptu řešení a návrhu, včetně požadavků na regulaci využití a uspořádání ploch.
 
III. Zadání regulačního plánu obsahuje zejména
a) důvody pro pořízení regulačního plánu a stanovení hlavních cílů rozvoje území,
b) vymezení řešeného území,
c) požadavky vyplývající pro řešené území z územního plánu velkého územního celku, územního plánu obce a z programu rozvoje obce,
d) požadavky vyplývající z širších vztahů řešeného území k ostatním částem obce z hlediska urbanistické kompozice, dopravy, občanského a technického vybavení,
e) požadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních a ekonomických údajů a výhledů,
f) požadavky na vymezení zastavitelných území, pozemků a na jejich uspořádání,
g) požadavky na řešení dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady,
h) požadavky na využitelnost přírodních zdrojů, na tvorbu a ochranu životního prostředí a krajiny (včetně ochrany zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa a ochrany zdravých životních podmínek) a na prvky územního systému ekologické stability,
i) požadavky na ochranu kulturních památek, památkově chráněných území a jejich ochranných pásem,
j) požadavky vyplývající z dalších právních předpisů (např. zájmů obrany státu, civilní ochrany, ochrany ložisek nerostných surovin a jejich těžbu apod.),
k) požadavky na nutné asanační zásahy,
l) požadovaný způsob regulace (použití přiměřených regulačních prvků) plošného a prostorového uspořádání, s ohledem na funkce a polohu pozemků,
m) okruhy problémů řešení, vyplývající z průzkumů a rozborů,
n) výkres limitů využití území, vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí, včetně stanovených zátopových území (§ 10 odst. 3),
o) požadavky na rozsah a způsob zpracování konceptu řešení a návrhu.
Příl.2
ZÁKLADNÍ OBSAH ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
 
I. Územní plán velkého územního celku obsahuje
1. Textovou část
A. základní údaje
a) hlavní cíle řešení,
b) zhodnocení dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace,
c) vyhodnocení, jak bylo splněno zadání a souborné stanovisko (v případě návrhu).
B. řešení územního plánu
a) vymezení řešeného území podle katastrálních území,
b) základní podmínky vývoje území a ochrany jeho hodnot,
c) návrh rozvoje sídelní struktury a zhodnocení rozvojových předpokladů jednotlivých obcí,
d) návrh uspořádání území, vymezení významných rozvojových ploch a případně území speciálních zájmů,
e) limity využití území nadmístního významu, včetně stanovených zátopových území,
f) návrh dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu,
g) vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění,
h) návrh regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability,
i) vymezení koridorů veřejně prospěšných staveb,
j) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení (zejména ekonomických, sociálních, kulturních a územně technických) a dále vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí,
k) návrh řešení požadavků civilní ochrany,
l) návrh lhůt aktualizace.
C. číselné údaje, doplňující a charakterizující navržené řešení, pokud nebudou zařazeny přímo do textu.
D. závazná část ve formě regulativů.
2. Grafickou část
A. hlavní výkres v měřítku 1 : 50 000, 1 : 25 000, popř. i 1 : 10 000, obsahující komplexní řešení a graficky vyjádřitelné regulativy.
B. v dalších podle potřeby samostatných výkresech se graficky znázorňují
a) koncepce dopravy a technické infrastruktury nadmístního významu,
b) návrh regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability,
c) plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby,
d) zákres vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa, zpracovaný podle zvláštních předpisů,
e) zákres ploch přípustných pro těžbu nerostů a pro technické zajištění předpokládané těžby,
f) stanovená zátopová území.
 
II. Územní plán obce obsahuje:
1. Textovou část
A. základní údaje
a) hlavní cíle řešení,
b) zhodnocení dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace,
c) vyhodnocení splnění zadání územního plánu obce (vyhodnocení splnění souborného stanoviska -- u návrhu).
B. řešení územního plánu
a) vymezení řešeného území podle katastrálních území obce,
b) základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany hodnot území,
c) návrh urbanistické koncepce,
d) návrh členění území obce na funkční plochy a podmínky jejich využití,
e) limity využití území včetně stanovených zátopových území,
f) přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území,
g) návrh koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady,
h) vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění,
i) návrh územního systému ekologické stability,
j) vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav,
k) návrh řešení požadavků civilní ochrany,
l) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí, na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů,
m) návrh lhůt aktualizace.
C. číselné údaje, doplňující a charakterizující navržené řešení, pokud nebudou zařazeny přímo do textu.
D. závazná část ve formě regulativů.
2. Grafickou část
A. hlavní výkres s komplexním řešením celého území obce, který obsahuje graficky vyjádřitelné regulativy, vymezení hranic zastavitelného území a vyznačení hranic současně zastavěného území obce, vymezení ploch s rozdílným využitím a regulací; zpracovává se na mapových podkladech v měřítku 1 : 5000, případně v podrobnějším měřítku nebo i v měřítku 1 : 10 000, dle potřeby se doplní výškopisem,
B. v dalších dle potřeby samostatných výkresech se graficky znázorňují
a) návrh dopravního řešení s vyznačením ochranných pásem a nepříznivých vlivů dopravy na životní prostředí,
b) koncepce řešení technického vybavení obce obsahující zejména návrh vodohospodářských, energetických a telekomunikačních zařízení, s vyznačením ochranných a bezpečnostních pásem vyjádřitelných v měřítku mapového podkladu,
c) vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav (vždy v samostatném výkresu v měřítku 1 : 5000 nebo větším),
d) vymezení etapizace výstavby a změn v území,
e) zákres vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa, zpracovaný podle zvláštních předpisů,
f) návrh územního systému ekologické stability,
g) širší vztahy, dokumentující zejména začlenění obce do systému osídlení a vazby na navazující území,
h) stanovená zátopová území.
C. schéma hlavního výkresu schváleného územního plánu obce pro potřeby dotčených orgánů státní správy.
 
III. Regulační plán obsahuje:
1. Textovou část
A. základní údaje
a) hlavní cíle řešení,
b) zhodnocení dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace,
c) vyhodnocení splnění zadání regulačního plánu (vyhodnocení splnění souborného stanoviska - u návrhu).
B. řešení regulačního plánu
a) vymezení řešeného území,
b) specifické charakteristiky řešeného území části obce vyplývající z její polohy a funkcí,
c) vazby řešeného území na širší okolí a ostatní části obce,
d) návrh urbanistické koncepce,
e) regulační prvky plošného a prostorového uspořádání a architektonického řešení (například uliční a stavební čáry, výšky, objemy a tvary zástavby, ukazatele využití pozemků, nadzemní podlažnost a možné využití podzemí, prvky územního systému ekologické stability) a další podmínky pro umístění staveb,
f) limity využití území, včetně stanovených zátopových území,
g) návrh řešení dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady,
h) vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění,
i) vymezení pozemků veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav,
j) návrh řešení požadavků civilní ochrany,
k) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí, na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů,
l) návrh lhůt aktualizace.
C. číselné údaje, doplňující a charakterizující navržené řešení, pokud nebudou zařazeny přímo do textu.
D. závazná část ve formě regulativů.
2. Grafickou část
A. hlavní výkres, jehož podkladem jsou mapy katastru nemovitostí, případně doplněné výškopisem, s komplexním řešením obsahujícím graficky vyjádřitelné regulativy, zejména využití jednotlivých pozemků, regulační prvky plošného a prostorového uspořádání zástavby, prvky územního systému ekologické stability, vymezení hranic zastavitelného území a vyznačení hranic současně zastavěného území obce.
B. v dalších dle potřeby samostatných výkresech se graficky znázorňují
a) návrh řešení dopravy s vyznačením ochranných pásem a v případě potřeby s vyznačením vstupů a vjezdů na pozemky,
b) návrh řešení technického vybavení území,
c) vymezení pozemků veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav,
d) vymezení etapizace výstavby a změn v území,
e) zákres vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa, zpracovaný podle zvláštních předpisů,
f) stanovená zátopová území.
C. schéma hlavního výkresu schváleného regulačního plánu pro potřeby dotčených orgánů státní správy.
3. Doložku civilní ochrany.
Příl.3
REGISTRAČNÍ LIST ÚZEMNÍCH PLÁNŮ VELKÝCH ÚZEMNÍCH CELKŮ (včetně změn) nebo ÚZEMNÍCH PROGNÓZ
 
Název ÚPD/ÚPP:

Řešené území:   (pořizovatel  vymezí  řešené  území  úplným
          seznamem  katastrálních  území  v  příloze
          registračního listu)

číslo (kód) ÚPD/ÚPP:1)
Pořizovatel:
Schvalující orgán:
Zpracovatel . název:
      . odpovědný projektant (jméno a číslo autorizace):
      . IČO:

------------------------------------------------------------------
Etapy:           Akce           Datum  Pozn.
------------------------------------------------------------------
Zahájení prací
(uzavření smlouvy)
------------------------------------------------------------------
Průzkumy a rozbory     odevzdání
------------------------------------------------------------------
Zadání ÚPD/ÚPP       zahájení projednání
              ukončení projednání
              schválení
------------------------------------------------------------------
Koncept ÚPD
(nebo územní prognóza)   odevzdání
              zahájení projednání
              ukončení projednání
------------------------------------------------------------------
Souborné
stanovisko
(nebo zadání
pro zpracování návrhu2)   schválení
------------------------------------------------------------------
Návrh ÚPD          odevzdání
              zahájení projednání
              ukončení projednání
              schválení návrhu
              uveřejnění sdělením MMR
               ve Sbírce zákonů

Použitá technologie zpracování:   Záznam proveden dne:
Měřítko hlavního výkresu:      ....................
Návrhové období:          Zpracoval:
Výhledové období:          ....................
                  telefon/fax:
------------------------------------------------------------------
1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí
  pořadové číslo správce databáze.
2) V případě, že řešení bylo prověřeno územní prognózou podle
  § 21 odst. 6 zákona.)
Příl.4
REGISTRAČNÍ LIST URBANISTICKÝCH STUDIÍ a ÚZEMNÍCH PROGNÓZ, které zahrnují nebo zasahují do území více obcí
 
Název ÚPP:

Řešené území:   (pořizovatel  vymezí  řešené  území  úplným
          seznamem  katastrálních  území  v  příloze
          registračního listu)

číslo (kód) ÚPP:1)
Pořizovatel:
Schvalující orgán:
Zpracovatel . název:
      . odpovědný projektant (jméno a číslo autorizace):
      . IČO:

------------------------------------------------------------------
Etapy:           Akce         Datum    Pozn.
------------------------------------------------------------------
Zahájení prací
(uzavření smlouvy)
------------------------------------------------------------------
Etapa průzkumů
a rozborů         odevzdání
------------------------------------------------------------------
Etapa návrhová       odevzdání
              zahájení
              projednání2)
              ukončení
              projednání2)
------------------------------------------------------------------

Použitá technologie zpracování:   Záznam proveden dne:
Měřítko hlavního výkresu:      ....................
                  Zpracoval:
                  ....................
                  telefon/fax:
------------------------------------------------------------------
1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí
  pořadové číslo správce databáze.
2) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona. 
Příl.5
REGISTRAČNÍ LIST ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE
 
Název ÚPD/ÚPP:

Řešené území:   (pořizovatel  vymezí  řešené  území  úplným
          seznamem  katastrálních  území  v  příloze
          registračního listu)

číslo (kód) ÚPD/ÚPP:1)
Pořizovatel:
Schvalující orgán:
Zpracovatel . název:
      . odpovědný projektant (jméno a číslo autorizace):
      . IČO:

------------------------------------------------------------------
Etapy:           Akce          Datum  Pozn.
------------------------------------------------------------------
Zahájení prací
(uzavření smlouvy)     zahájení prací
------------------------------------------------------------------
Průzkumy a rozbory     odevzdání
------------------------------------------------------------------
Zadání
ÚPD/ÚPP          zahájení projednání
              ukončení projednání
              schválení
------------------------------------------------------------------
Koncept
řešení ÚPD
(případně urbanistická
studie)          odevzdání
              zahájení projednání
              ukončení projednání
------------------------------------------------------------------
Souborné
stanovisko
(zadání pro zpracování
návrhu2)
              schválení
------------------------------------------------------------------
Návrh ÚPD         odevzdání
              zahájení projednání
              ukončení projednání
              stanovisko
              nadřízeného orgánu
              schválení návrhu3)
              nabytí účinnosti vyhlášky
              obce o závazné části ÚPD
------------------------------------------------------------------

Použitá technologie zpracování:
Měřítko hlavního výkresu:
Návrhové období:
Výhledové období:
ÚPD obsahuje zastavitelné území
............ (zde uveďte pouze
ano4) nebo ne)

Záznam proveden dne:
....................
Zpracoval:
....................
telefon/fax:
------------------------------------------------------------------
1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí
  pořadové číslo správce databáze.
2) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.)
3) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
4) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým
  plochám podle přílohy č. 6. 
Příl.6
PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ1) vymezené schváleným územním plánem obce nebo regulačním plánem
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
pořadové číslo plochy     označení      výměra v ha    druh
              (název plochy)            funkčního využití 2)
-------------------------------------------------------------------------------------------
     1           2          3        4
-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 0,5 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z nabízených
  písmen A - D:
  A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP bydlení
  B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP obchod
    a služby
  C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP rekreace
  D - jestliže v  dané ploše převažuje  dle návrhu ÚPD/ÚPP
    podnikání (zahrnuje např. zemědělskou nebo průmyslovou
    výrobu, obchod, služby apod.)
  E - jestliže v dané ploše připouští ÚPD variabilní využití. 
1) Např. nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.
2) Např. zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 244/1992 Sb.

Související dokumenty