135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

Schválený:
135/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva pro místní rozvoj
ze dne 10. dubna 2001
o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
Změna: 570/2002 Sb.
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 143 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.:
Úvodní ustanovení
 
§ 1
Účel vyhlášky
Tato vyhláška podrobněji upravuje obsah územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace, způsob jejího pořizování, zpracování, projednávání a schvalování a obsah a způsob zpracování registračních listů. Vyhláška se nevztahuje na pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů Ministerstvem obrany.
 
§ 2
Uspořádání území
Obsah územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace se stanoví způsobem, který umožní navrhnout využití vymezených území, ploch a pozemků a jejich vzájemné uspořádání a vazby v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Účelem návrhu tohoto členění a volby jeho podrobnosti je zejména vytvářet podmínky pro rozvoj území, zabezpečit soulad jednotlivých činností v území, přitom omezit na přípustnou míru jejich negativní vlivy, zajistit předpoklady pro zlepšování kvality životního prostředí, umožňovat pouze přiměřené využívání neobnovitelných přírodních zdrojů a zachovávat kvalitativní ukazatele obnovitelných přírodních zdrojů.
 
§ 3
Mapové podklady
Při pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů se používají státní mapová díla1) nebo jejich digitální odvozeniny, popřípadě účelově vytvořené mapové poklady poskytnuté pořizovatelem.
 
ČÁST PRVNÍ
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY (K § 3 zákona)
 
§ 4
Urbanistická studie
(1) Urbanistická studie se zpravidla zpracovává pro území vymezené s ohledem na její využití, používá se zejména pro získání variantních nebo alternativních řešení vybraných problémů v území.
(2) Obsah a rozsah urbanistické studie se stanoví v jejím zadání. Má-li být využita při pořizování územního plánu obce nebo regulačního plánu podle § 21 odst. 6 stavebního zákona (dále jen "zákon"), vychází se při stanovení jejího obsahu a rozsahu přiměřeně z obsahu příslušné územně plánovací dokumentace uvedeného v příloze č. 2.
 
§ 5
Územní generel
Územní generel se zpracovává, je-li účelné ověřit samostatně řešení některé složky osídlení a krajiny mající podstatný vliv na využití území.
 
§ 6
Územní prognóza
(1) Územní prognóza se zpracovává pro území více obcí nebo okresů, případně pro území hlavního města Prahy nebo statutárních měst.
(2) Obsah a rozsah územní prognózy se stanoví v jejím zadání. Má-li být využita při pořizování územního plánu velkého územního celku podle § 21 odst. 6 zákona, vychází se při stanovení jejího obsahu a rozsahu přiměřeně z obsahu územního plánu velkého územního celku uvedeného v příloze č. 2.
 
§ 7
Územně technické podklady
(1) Územně technické podklady obsahují podstatné informace o stavu, možnostech a limitech využití území a jiných závazných omezeních vyplývajících z právních předpisů,2) schválené územně plánovací dokumentace a platných správních rozhodnutí.
(2) Územně technické podklady se zpracovávají způsobem umožňujícím zejména využití pro zpracování územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů, pro územní rozhodování a pro další potřeby veřejné správy, např. v digitální podobě.
(3) Územně technické podklady se průběžně aktualizují.
 
ČÁST DRUHÁ
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (K § 9 až 31, § 131 až 133 zákona)
 
§ 8
Činnosti a podklady při pořizování územně plánovací dokumentace
(1) Činnosti a podklady při pořizování územně plánovací dokumentace zahrnují
a) přípravné práce,
b) zpracování průzkumů a rozborů,
c) přípravu, projednání a schválení zadání,
d) zpracování konceptu řešení územně plánovací dokumentace a jeho projednání,
e) evidenci a ukládání dokladů o jednáních projektanta3) a rozhodnutích důležitých pro zpracování územně plánovací dokumentace,
f) zpracování souborného stanoviska včetně návrhu rozhodnutí o podaných námitkách,
g) vyjádření příslušného nadřízeného orgánu územního plánování, pokud se jedná o územní plán obce, regulační plán nebo o územní plán velkého územního celku pořizovaný orgánem kraje,
h) projednání a schválení souborného stanoviska,
i) oznámení rozhodnutí o námitkách ke konceptu řešení,
j) zpracování návrhu územně plánovací dokumentace,
k) převzetí a projednání návrhu územně plánovací dokumentace,
l) předložení návrhu územního plánu obce, regulačního plánu nebo územního plánu velkého územního celku pořizovaného orgánem kraje, včetně návrhu vymezení závazné části, k posouzení nadřízenému orgánu územního plánování,
m) zpracování návrhu usnesení o schválení územně plánovací dokumentace spolu se zprávou o jejím projednání, vyhodnocením všech stanovisek, námitek a připomínek a s návrhem rozhodnutí o námitkách a předložení návrhu schvalujícímu orgánu,
n) schválení územně plánovací dokumentace a její případnou úpravu dle rozhodnutí o jejím schválení,
o) zpracování návrhu právního předpisu o vyhlášení závazné části územně plánovací dokumentace.
(2) Činnosti po schválení územně plánovací dokumentace zahrnují
a) oznámení rozhodnutí o námitkách k návrhu územně plánovací dokumentace a o nesouhlasech s vyřízením námitek podaných ke konceptu řešení,
b) opatření schválené územně plánovací dokumentace schvalovací doložkou,
c) uložení a poskytnutí územně plánovací dokumentace Ministerstvu pro místní rozvoj, příslušným krajům, obcím a stavebním úřadům,
d) zaslání obecně závazné vyhlášky obce nebo kraje o závazné části územně plánovací dokumentace a schématu hlavního výkresu dotčeným orgánům státní správy,
e) oznámení nadřízenému orgánu územního plánování o vydání a nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky obce nebo kraje o závazné části územně plánovací dokumentace,
f) poskytnutí údajů pro evidenci schválené územně plánovací činnosti a zpracování registračního listu,
g) sledování aktuálnosti územně plánovací dokumentace ve spolupráci s ostatními orgány územního plánování a stavebními úřady a v případě potřeby předložení návrhu na zpracování změny schvalujícímu orgánu,
h) pořizování (v případě potřeby) změn územně plánovací dokumentace,
i) rozhodování o případné úpravě směrné části územně plánovací dokumentace,
j) oznámení nadřízenému orgánu územního plánování o ukončení platnosti územně plánovací dokumentace a o její archivaci v souladu se zvláštními právními předpisy.4)
 
§ 9
Přípravné práce
(1) Přípravné práce se zabezpečují ve spolupráci pořizovatele s dotčenými kraji a obcemi, orgány státní správy a s právnickými a fyzickými osobami, které se podílejí na využití území, a zahrnují
a) vymezení řešeného území v mapových podkladech,
b) shromáždění dostupných podkladů a informací o stavu území (jeho možných ohrožení, např. sesuvy, haváriemi, stanovená záplavová území) a záměrech jeho využití v rozsahu potřebném pro zpracování příslušné územně plánovací dokumentace,
c) vyhodnocení uvedených podkladů a informací.
(2) Podklady o záměrech využití území zahrnují zejména územně plánovací dokumentaci, územně plánovací podklady, správní rozhodnutí o území, zejména platná územní rozhodnutí a podklady pořizované orgány státní správy.
 
§ 10
Průzkumy a rozbory
(1) Cílem průzkumů a rozborů je vyhodnotit současný stav a podmínky využívání území a zjistit jeho hodnoty, rozvojové tendence, problémy a střety zájmů v řešeném území. Průzkumy a rozbory jsou podkladem pro zpracování zadání a pro řešení územně plánovací dokumentace.
(2) Průzkumy a rozbory se zpracovávají na základě přípravných prací pořizovatele.
(3) Průzkumy a rozbory obsahují textovou část, včetně doplňujících tabulek a grafů. Její závěr tvoří okruhy problémů k řešení. Grafická část průzkumů a rozborů obsahuje zejména výkres limitů využití území vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí a dále problémový výkres, který souhrnně znázorňuje zjištěné záměry na změny v území, veřejné zájmy chráněné dotčenými orgány státní správy podle zvláštních právních předpisů, střety těchto záměrů a zájmů a nejdůležitější problémy, které by měly být řešeny v územně plánovací dokumentaci. Pro územní plán velkého územního celku se průzkumy a rozbory zpracovávají v rozsahu, který umožňuje posouzení tohoto územního plánu podle zvláštních právních předpisů.5)
 
§ 11
Zadání územně plánovací dokumentace
(1) Zadání obsahuje zejména pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území, stanovení podmínek rozvoje území a ochrany jeho hodnot, stanovení požadavků na obsah a rozsah územně plánovací dokumentace včetně případných požadavků na zpracování alternativ nebo variant řešení.
(2) Základní obsah návrhu zadání je uveden v příloze č. 1.
(3) Pořizovatel zašle ve smyslu § 20 odst. 6 zákona návrh zadání dohodnutý s dotčenými orgány státní správy nadřízenému orgánu územního plánování, který k němu sdělí své stanovisko do 30 dnů od jeho obdržení.
 
§ 12
Koncept řešení
(1) Koncept řešení se zpracovává ve stejném rozsahu jako návrh územně plánovací dokumentace (podle přílohy č. 2), pokud není ve schváleném zadání jeho rozsah rozšířen, zpravidla v alternativách nebo variantách.
(2) Koncept řešení obsahuje vždy i návrh vymezení závazné části územně plánovací dokumentace a vyhodnocení zpracovaných alternativ nebo variant.
(3) Pořizovatel sleduje průběh prací na územně plánovací dokumentaci, zajišťuje evidenci a zápisy z jednání a rozhodnutí ovlivňujících řešení a projednává případné rozpory.
(4) Koncept řešení územně plánovací dokumentace je podkladem pro projednání a zpracování souborného stanoviska. Po dobu, kdy není pro řešené území schválena územně plánovací dokumentace, slouží po schválení souborného stanoviska koncept řešení též jako podklad pro územní řízení.
 
§ 13
Souborné stanovisko
(1) V návrhu souborného stanoviska se posuzuje splnění požadavků zadání, splnění požadavků uvedených ve stanovisku nadřízeného orgánu územního plánování ke konceptu řešení (§ 21 odst. 2 zákona) a soulad
a) regulačního plánu s územním plánem obce a s územním plánem velkého územního celku,
b) územního plánu obce s územním plánem velkého územního celku,
c) územního plánu obce zpracovaného pro vymezenou část hlavního města Prahy nebo územně členěných statutárních měst s územním plánem schváleným pro území celého města a s územním plánem velkého územního celku.
(2) V návrhu souborného stanoviska se uvedou pokyny pro zpracování návrhu územně plánovací dokumentace spolu s výběrem jedné alternativy nebo varianty z konceptu řešení.
(3) Vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu souborného stanoviska se zpracovává na základě
a) konceptu řešení územně plánovací dokumentace, včetně návrhu vymezení závazné části, ke kterým má být dáno vyjádření,
b) vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy ke konceptu řešení s vyjádřením, jak byl s nimi návrh souborného stanoviska dohodnut,
c) vyhodnocení námitek (§ 21 zákona) a návrhu rozhodnutí o námitkách,
d) vyhodnocení připomínek,
e) vyjádření orgánů územního plánování sousedních územních obvodů,
f) veřejné vyhlášky a dalších dokladů, kterými bylo oznámeno vyrozumění o projednávání konceptu řešení.
(4) Nadřízený orgán územního plánování sdělí své vyjádření k návrhu souborného stanoviska pořizovateli do 30 dnů ode dne, kdy obdržel úplné podklady pro jeho zpracování. Ve svém vyjádření zhodnotí soulad se zákonem a ostatními právními předpisy, soulad podle odstavce 1 a koordinaci využívání území z hlediska širších územních vztahů.
 
§ 14
Návrh územně plánovací dokumentace
(1) Po schválení souborného stanoviska nebo po schválení zadání splňujícího funkce souborného stanoviska v případě urbanistické studie nebo územní prognózy zpracovávané a projednané podle § 21 zákona se zpracuje návrh územně plánovací dokumentace.
(2) Základní obsah územně plánovací dokumentace podle přílohy č. 2 může být rozšířen podmínkami souborného stanoviska nebo zadání pro zpracování návrhu územně plánovací dokumentace.
(3) Při převzetí návrhu územně plánovací dokumentace zkontroluje pořizovatel zejména jeho úplnost a soulad se souborným stanoviskem a zadáním. U územního plánu obce zkontroluje též soulad se schváleným územním plánem velkého územního celku, u územního plánu obce zpracovaného pro vymezenou část území hlavního města Prahy nebo územně členěných statutárních měst též soulad s územním plánem schváleným pro území celého města a u regulačního plánu soulad s územním plánem obce a územním plánem velkého územního celku.
 
§ 15
Podklady pro stanovisko nadřízeného orgánu
Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k posouzení návrhu územně plánovací dokumentace se zpracovává na základě
a) návrhu posuzované územně plánovací dokumentace včetně návrhu vymezení závazné části,
b) vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy k návrhu s vyjádřením, jak byl návrh územně plánovací dokumentace dohodnut,
c) vyhodnocení námitek a nesouhlasů (§ 22 odst. 3 a 4 zákona) a návrhu rozhodnutí o nich,
d) vyhodnocení připomínek,
e) vyjádření orgánů územního plánování sousedních územních obvodů,
f) veřejné vyhlášky a dalších dokladů, kterými bylo oznámeno vystavení návrhu územně plánovací dokumentace k veřejnému nahlédnutí,
g) vyhodnocení souladu
1. regulačního plánu s územním plánem obce a s územním plánem velkého územního celku,
2. územního plánu obce s územním plánem velkého územního celku,
3. územního plánu obce zpracovaného pro vymezenou část území hlavního města Prahy nebo územně členěných statutárních měst s územním plánem schváleným pro území celého města a s územním plánem velkého územního celku.
 
§ 16
Podklady pro schvalování územně plánovací dokumentace
(1) Návrh usnesení o schválení územně plánovací dokumentace obsahuje vždy
a) návrh výroku o schválení,
b) návrh výroku o vymezení závazné části územně plánovací dokumentace,
c) návrh výroku o námitkách k návrhu územně plánovací dokumentace a nesouhlasů s vyřízením námitek podaných ke konceptu řešení,
d) návrh výroku o ukončení platnosti územně plánovací dokumentace, která je nahrazována schvalovanou územně plánovací dokumentací.
(2) Návrh usnesení zpravidla dále obsahuje konkrétní úkoly v působnosti schvalujícího orgánu vyplývající ze schválené územně plánovací dokumentace.
(3) Návrh vyhlášení závazné části územně plánovací dokumentace obsahuje vždy
a) územní rozsah platnosti a lhůty pro vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace schválena (lhůty aktualizace),
b) závaznou část územně plánovací dokumentace, včetně veřejně prospěšných staveb, jak byla vymezena ve výroku usnesení o schválení územně plánovací dokumentace,
c) závěrečná ustanovení o místech uložení územně plánovací dokumentace.
(4) Hlavní výkresy a textová část schválené územně plánovací dokumentace se opatří schvalovací doložkou, která obsahuje
a) označení schvalujícího orgánu, datum schválení a číslo usnesení, kterým byla územně plánovací dokumentace schválena,
b) razítko, jméno, funkce a podpis oprávněné osoby pořizovatele,
c) razítko, jméno, funkce a podpis projektanta,3)
d) datum a číslo jednací stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu územně plánovací dokumentace.
 
§ 17
Změny územně plánovací dokumentace
(1) Zadání změny, koncept řešení, pokud se zpracovává, i její návrh musí pořizovatel projednat v rozsahu předepsaném pro příslušný druh územně plánovací dokumentace. Pokud je spojeno zpracování konceptu řešení a návrhu změn územně plánovací dokumentace, pořizovatel zajistí projednání návrhu změn podle § 22 zákona s tím, že v průběhu lhůty, po kterou je návrh vystaven, zajistí jeho veřejné projednání s odborným výkladem.
(2) Pokud lze vzhledem k jednoduchosti zadávané změny zpracovat přímo návrh bez konceptu řešení, musí být tato skutečnost uvedena ve schváleném zadání změn územně plánovací dokumentace.
(3) Ve schválené územně plánovací dokumentaci se změny a úpravy nezakreslují. Pořizovatel provede záznam o nich do hlavního výkresu. Změny a úpravy se zpracují graficky jako samostatná průsvitka nebo samostatný výkres, textově jako samostatná příloha ke schválené územně plánovací dokumentaci, u které musí být spolu s kopií kompletního schvalovacího dokumentu uložena.
(4) V případě, že vlivem změn či úprav ztratila schválená územně plánovací dokumentace dostatečnou přehlednost, pořizovatel zajistí vyhotovení nového hlavního výkresu se zachycením právního stavu k určitému datu. Schvalovací doložka tohoto hlavního výkresu obsahuje záznamy o všech schválených změnách nebo provedených úpravách, které odpovídají právnímu stavu k uvedenému datu.
 
§ 18
Závazná část územně plánovací dokumentace
(1) Závazná část územně plánovací dokumentace s ohledem na hodnoty území omezuje, vylučuje, popřípadě podmiňuje umísťování staveb, využití území nebo opatření v území a stanoví zásady pro jeho uspořádání.
(2) Závazná část územně plánovací dokumentace obsahuje zejména
a) u územního plánu velkého územního celku hlavní koridory a plochy umožňující umístění staveb dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, vymezení regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, limity využití území nadmístního významu, vymezení koridorů a ploch pro veřejně prospěšné stavby,
b) u územního plánu obce urbanistickou koncepci, využití ploch a jejich uspořádání, vymezení zastavitelného území, omezení změn v užívání staveb, zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení, vymezení územního systému ekologické stability, limity využití území, plochy přípustné pro těžbu nerostů, vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací nebo asanačních úprav,
c) u regulačního plánu vymezení zastavitelného území, jednotlivých stavebních pozemků, jejich využití, umístění staveb, omezení změn v jejich užívání, přístupy ke stavbám a napojení na technické vybavení, prvky územního systému ekologické stability, pozemky přípustné pro těžbu nerostů, pokud těžba přichází v úvahu, regulační prvky plošného a prostorového uspořádání (např. uliční a stavební čáry, výška a objemy zástavby, ukazatele využití území, řešení dopravy a technického vybavení), limity využití území a vymezení pozemků pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací nebo asanačních úprav.
 
§ 19
Ukládání, evidence a předávání schválené územně plánovací dokumentace
(1) Schválený územní plán velkého územního celku, včetně změn a úprav, se ukládá u jeho pořizovatele, který místo uložení oznámí dotčeným obcím a stavebním úřadům, a předává se v rozsahu přílohy č. 2 všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a krajským úřadům, jejichž územního obvodu se řešení dotýká, a nadřízenému orgánu územního plánování.
(2) Schválený územní plán obce či regulační plán, včetně změn a úprav, se ukládá u obce, pro kterou byl pořízen, a předává se v rozsahu přílohy č. 2 příslušnému stavebnímu úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a krajskému úřadu.
(3) Pro účely evidence územně plánovací činnosti se dokladová část procesu jejího pořizování ukládá u pořizovatele. Tvoří ji zejména výsledky přípravných prací, průzkumy a rozbory, zadání, koncept řešení, souborné stanovisko, stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování, stanoviska dotčených orgánů státní správy, vypořádání připomínek a námitek, návrh územně plánovací dokumentace, usnesení o schválení územně plánovací dokumentace, obecně závazný právní předpis o vyhlášení závazných částí územně plánovací dokumentace, zápisy o provedených vyhodnoceních ve smyslu § 16 odst. 3 písm. a), změny a úpravy schválené územně plánovací dokumentace.
 
§ 20
Počet vyhotovení územně plánovací dokumentace
(1) Schválený návrh územně plánovací dokumentace nebo schválený návrh jejich změn se zpracovává nejméně v tolika vyhotoveních, aby byly splněny požadavky § 19.
(2) Koncept řešení územně plánovací dokumentace se zpracovává v počtu vyhotovení podle potřeby operativního projednání, nejméně však ve třech vyhotoveních.
(3) Pořizovatel zajistí zaslání obecně závazné vyhlášky obce nebo kraje o vyhlášení závazné části územně plánovací dokumentace a schématu hlavního výkresu dotčeným orgánům státní správy, v případě územního plánu velkého územního celku též dotčeným stavebním úřadům.
 
§ 21
Evidence územně plánovací činnosti, obsah a způsob zpracování registračních listů
(1) Podkladem pro evidenci územně plánovací činnosti jsou registrační listy zpracovávané a v důsledku změn územně plánovací dokumentace průběžně aktualizované orgány územního plánování podle příloh č. 3, 4, 5 a 6.
(2) Pro účely vyhodnocení územně plánovací činnosti zasílají orgány územního plánování registrační listy nadřízenému orgánu územního plánování a ústřednímu orgánu územního plánování.
 
§ 22
Archivace územně plánovací dokumentace
Orgán územního plánování odevzdá v jednom vyhotovení územně plánovací dokumentaci, která pozbyla platnosti, k trvalému uložení a archivování příslušnému státnímu archivu.4)
 
ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 23
Přechodné ustanovení
Činnosti a podklady ukončené nebo zpracované při pořizování územně plánovací dokumentace před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 
§ 24
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.
 
§ 25
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Lachnit, CSc. v. r.
Příl.1
ZÁKLADNÍ OBSAH ZADÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
I. Zadání územního plánu velkého územního celku obsahuje zejména
a) důvody pro pořízení územního plánu velkého územního celku a stanovení hlavních cílů rozvoje území,
b) vymezení řešeného území podle katastrálních území,
c) požadavky vyplývající z širších vztahů v území,
d) zvláštní požadavky a podmínky pro celkové řešení,
e) požadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních a ekonomických údajů a výhledů,
f) požadavky na rozvoj řešeného území a jednotlivých obcí, s ohledem na vzájemné vztahy, funkce v osídlení a na hodnoty území nadmístního významu,
g) požadavky vyplývající ze schválených územně plánovacích dokumentací, z programů rozvoje krajů, okresů a obcí, strategie regionálního rozvoje České republiky, celorepublikových územně technických podkladů,
h) požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek, na využitelnost přírodních zdrojů a ochranu krajiny (včetně ochrany zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa) a na územní systémy ekologické stability,
i) požadavky na ochranu kulturních památek, památkově chráněných území a jejich ochranných pásem,
j) požadavky na vymezení významných rozvojových ploch, území speciálních zájmů a na občanské vybavení nadmístního významu, to je takových ploch, území a vybavení, které významem, rozsahem nebo důsledky mohou zasáhnout a ovlivnit podmínky využívání území více obcí,
k) požadavky na řešení dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu,
l) požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin a jejich těžbu,
m) požadavky vyplývající z dalších právních předpisů (např. zájmů obrany státu, civilní ochrany, ochrany před povodněmi apod.),
n) okruhy problémů řešení vyplývající z průzkumů a rozborů,
o) výkres limitů využití území vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí, včetně stanovených záplavových území (§ 10 odst. 3),
p) požadavky na rozsah a způsob zpracování konceptu řešení a návrhu, včetně požadavků na regulaci využití a uspořádání území.
II. Zadání územního plánu obce obsahuje zejména
a) důvody pro pořízení územního plánu obce a stanovení hlavních cílů rozvoje území,
b) výčet katastrálních území tvořících území obce,
c) požadavky vyplývající pro řešené území z územního plánu velkého územního celku a z programů rozvoje kraje, okresu a obce, u územního plánu obce zpracovaného pro vymezenou část území hlavního města Prahy nebo statutárních měst též požadavky vyplývající z územního plánu schváleného pro území celého města,
d) význam a funkce obce ve struktuře osídlení, požadavky vyplývající z širších vztahů v území,
e) požadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních a ekonomických údajů obce a výhledů,
f) požadavky a podmínky pro rozvoj obce, požadavky na zohlednění hodnot jejího území (historických, kulturních, urbanistických, přírodních apod.),
g) požadavky na vymezení zastavitelných území,
h) požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek, na využitelnost přírodních zdrojů a ochranu krajiny (včetně ochrany zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa) a na územní systémy ekologické stability,
i) požadavky na ochranu kulturních památek, památkově chráněných území a jejich ochranných pásem,
j) požadavky na řešení koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady,
k) požadavky vyplývající z dalších právních předpisů (např. zájmů obrany státu, civilní ochrany, ochrany ložisek nerostných surovin a jejich těžbu, ochrany před povodněmi apod.),
l) požadavky a podmínky pro řešení vzájemných vztahů částí obce a vztahů se sousedními obcemi,
m) požadavky na nutné asanační zásahy,
n) okruhy problémů řešení vyplývající z průzkumů a rozborů,
o) výkres limitů využití území vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí, včetně stanovených záplavových území (§ 10 odst. 3),
p) požadavky na rozsah a způsob zpracování konceptu řešení a návrhu, včetně požadavků na regulaci využití a uspořádání ploch.
III. Zadání regulačního plánu obsahuje zejména
a) důvody pro pořízení regulačního plánu a stanovení hlavních cílů rozvoje území,
b) vymezení řešeného území,
c) požadavky vyplývající pro řešené území z územního plánu velkého územního celku, územního plánu obce a z programu rozvoje obce,
d) požadavky vyplývající z širších vztahů řešeného území k ostatním částem obce z hlediska urbanistické kompozice, dopravy, občanského a technického vybavení,
e) požadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních a ekonomických údajů a výhledů,
f) požadavky na vymezení a uspořádání zastavitelných území a pozemků a na zohlednění hodnot území,
g) požadavky na řešení dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady,
h) požadavky na využitelnost přírodních zdrojů, na tvorbu a ochranu životního prostředí a krajiny (včetně ochrany zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa a ochrany zdravých životních podmínek) a na prvky územního systému ekologické stability,
i) požadavky na ochranu kulturních památek, památkově chráněných území a jejich ochranných pásem,
j) požadavky vyplývající z dalších právních předpisů (např. zájmů obrany státu, civilní ochrany, ochrany ložisek nerostných surovin a jejich těžbu apod.),
k) požadavky na nutné asanační zásahy,
l) požadovaný způsob regulace (použití přiměřených regulačních prvků) plošného a prostorového uspořádání, s ohledem na funkce a polohu pozemků,
m) okruhy problémů řešení vyplývající z průzkumů a rozborů,
n) výkres limitů využití území vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí, včetně stanovených záplavových území (§ 10 odst. 3),
o) požadavky na rozsah a způsob zpracování konceptu řešení a návrhu.
Příl.2
ZÁKLADNÍ OBSAH ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
 
I.
Územní plán velkého územního celku obsahuje
1.
Textovou část
A.
základní údaje
a) hlavní cíle řešení,
b) zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace a konceptu řešení nebo návrhu územního plánu velkého územního celku,
c) vyhodnocení, jak bylo splněno zadání a souborné stanovisko (v případě návrhu),
d) vyhodnocení souladu s cíli územního plánování (§ 1 odst. 2 zákona).
B.
řešení územního plánu
a) vymezení řešeného území podle katastrálních území,
b) základní podmínky vývoje území a ochrany jeho přírodních, civilizačních a kulturních6) hodnot,
c) návrh rozvoje sídelní struktury a zhodnocení rozvojových předpokladů jednotlivých obcí,
d) návrh uspořádání území, vymezení významných rozvojových ploch nadmístního významu a případně území speciálních zájmů,
e) limity využití území nadmístního významu, včetně stanovených záplavových území,
f) návrh dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu,
g) vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění,
h) návrh regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability,
i) vymezení koridorů veřejně prospěšných staveb,
j) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení (zejména ekonomických, sociálních, kulturních a územně technických) a dále vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí,
k) návrh řešení požadavků civilní ochrany,
l) návrh lhůt aktualizace.
C.
číselné údaje doplňující a charakterizující navržené řešení, pokud nebudou zařazeny přímo do textu.
D.
závazná část ve formě regulativů.
2.
Grafickou část
A. hlavní výkres v měřítku 1 : 50 000, 1 : 25 000, popř. i 1 : 10 000 obsahující komplexní řešení a graficky vyjádřitelné regulativy.
B. v dalších podle potřeby samostatných výkresech se graficky znázorňují
a) koncepce dopravy a technické infrastruktury nadmístního významu,
b) návrh regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability,
c) plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby,
d) zákres vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa zpracovaný podle zvláštních předpisů,
e) zákres ploch přípustných pro těžbu nerostů a pro technické zajištění předpokládané těžby,
f) stanovená záplavová území,
g) širší vztahy dokumentující vazby na sousední území.
C. schéma hlavního výkresu schváleného územního plánu velkého územního celku pro potřeby dotčených orgánů státní správy.
 
II.
Územní plán obce obsahuje
1.
Textovou část
A. základní údaje
a) hlavní cíle řešení,
b) zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace a konceptu řešení nebo návrhu územního plánu obce,
c) vyhodnocení splnění zadání územního plánu obce (vyhodnocení splnění souborného stanoviska - u návrhu),
d) vyhodnocení souladu s cíli územního plánování (§ 1 odst. 2 zákona).
B. řešení územního plánu
a) vymezení řešeného území podle katastrálních území obce,
b) základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany přírodních, civilizačních a kulturních6) hodnot území,
c) návrh urbanistické koncepce,
d) návrh členění území obce na funkční plochy a podmínky jejich využití,
e) limity využití území včetně stanovených záplavových území,
f) přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území,
g) návrh koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady,
h) vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění,
i) návrh místního územního systému ekologické stability,
j) vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav,
k) návrh řešení požadavků civilní ochrany,
l) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí, na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů,
m) návrh lhůt aktualizace.
C. číselné údaje doplňující a charakterizující navržené řešení, pokud nebudou zařazeny přímo do textu.
D. závazná část ve formě regulativů.
2.
Grafickou část
A. hlavní výkres s komplexním řešením celého území obce, který obsahuje graficky vyjádřitelné regulativy, vymezení hranic zastavitelného území a vyznačení hranic současně zastavěného území obce, vymezení ploch s rozdílným využitím a regulací; zpracovává se na mapových podkladech v měřítku 1 : 5 000, případně v podrobnějším měřítku nebo i v měřítku 1 : 10 000, dle potřeby se doplní výškopisem.
B. v dalších dle potřeby samostatných výkresech se graficky znázorňují
a) návrh dopravního řešení s vyznačením ochranných pásem a nepříznivých vlivů dopravy na životní prostředí,
b) koncepce řešení technického vybavení obce obsahující zejména návrh vodohospodářských, energetických a telekomunikačních zařízení, s vyznačením ochranných a bezpečnostních pásem vyjádřitelných v měřítku mapového podkladu,
c) vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav (vždy v samostatném výkresu v měřítku 1 : 5 000 nebo větším),
d) vymezení etapizace výstavby a změn v území,
e) zákres vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa zpracovaný podle zvláštních předpisů,
f) návrh územního systému ekologické stability,
g) širší vztahy dokumentující zejména začlenění obce do systému osídlení a vazby na navazující území,
h) stanovená záplavová území.
C. schéma hlavního výkresu schváleného územního plánu obce pro potřeby dotčených orgánů státní správy.
 
III.
Regulační plán obsahuje
1.
Textovou část
A. základní údaje
a) hlavní cíle řešení,
b) zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace a konceptu řešení nebo návrhu regulačního plánu,
c) vyhodnocení splnění zadání regulačního plánu (vyhodnocení splnění souborného stanoviska - u návrhu),
d) vyhodnocení souladu s cíli územního plánování (§ 1 odst. 2 zákona).
B. řešení regulačního plánu
a) vymezení řešeného území,
b) specifické charakteristiky řešeného území části obce vyplývající z její polohy a funkcí, včetně základních podmínek ochrany přírodních, civilizačních a kulturních6) hodnot území,
c) vazby řešeného území na širší okolí a ostatní části obce,
d) návrh urbanistické koncepce,
e) regulační prvky plošného a prostorového uspořádání a architektonického řešení (například uliční a stavební čáry, výšky, objemy a tvary zástavby, ukazatele využití pozemků, nadzemní podlažnost a možné využití podzemí, prvky územního systému ekologické stability) a další podmínky pro umístění staveb,
f) limity využití území, včetně stanovených záplavových území,
g) návrh řešení dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady,
h) vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění,
i) vymezení pozemků veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav,
j) návrh řešení požadavků civilní ochrany,
k) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí, na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů,
l) návrh lhůt aktualizace.
C. číselné údaje doplňující a charakterizující navržené řešení, pokud nebudou zařazeny přímo do textu.
D. závazná část ve formě regulativů.
2.
Grafickou část
A. hlavní výkres, jehož podkladem jsou mapy katastru nemovitostí, případně geometrický plán doplněný výškopisným zaměřením v měřítku 1 : 1 000, případně 1 : 500 s komplexním řešením obsahujícím graficky vyjádřitelné regulativy, zejména využití jednotlivých pozemků, regulační prvky plošného a prostorového uspořádání zástavby, prvky územního systému ekologické stability, vymezení hranic zastavitelného území a hranic současně zastavěného území obce.
B. v dalších dle potřeby samostatných výkresech se graficky znázorňují
a) návrh řešení dopravy s vyznačením ochranných pásem a v případě potřeby s vyznačením vstupů a vjezdů na pozemky,
b) návrh řešení technického vybavení území,
c) vymezení pozemků veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav (vždy v samostatném výkresu v měřítku mapy katastru nemovitostí),
d) vymezení etapizace výstavby a změn v území,
e) zákres vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa zpracovaný podle zvláštních předpisů,
f) stanovená záplavová území,
g) širší vztahy dokumentující vztah řešeného území na navazující území obce, případně i obcí sousedících.
C. schéma hlavního výkresu schváleného regulačního plánu pro potřeby dotčených orgánů státní správy.
3. Doložku civilní ochrany.
Příl.3
REGISTRAČNÍ LIST ÚZEMNÍCH PLÁNŮ VELKÝCH ÚZEMNÍCH CELKŮ (jejich změn)
+----------------------------------------------------------------------------+
|Název ÚPD:                                 |
|                                      |
|        ........................................................... |
|Řešené území:  (pořizovatel vymezí řešené území úplným seznamem      |
|        katastrálních území v příloze registračního listu)     |
+----------------------------------------------------------------------------+

číslo (kód) ÚPD1):...................................
Pořizovatel: ........................................
Schvalující orgán: ..................................
Zhotovitel - obchodní firma nebo název: .....................................
      - identifikační číslo: ...........................................
      - projektant2) (jméno a číslo autorizace): .......................

+---------------------+------------------------+----------------+------------+
|Etapy:        |Akce          |Datum      |Pozn.    |
+---------------------+------------------------+----------------+------------+
|Zahájení prací    |            |        |      |
|(uzavření smlouvy)  |            |        |      |
+---------------------+------------------------+----------------+------------+
|Průzkumy a rozbory3) |odevzdání        |        |      |
+---------------------+------------------------+----------------+------------+
|Zadání ÚPD      |zahájení projednání   |        |      |
|           +------------------------+----------------+------------+
|           |schválení        |        |      |
+---------------------+------------------------+----------------+------------+
|Koncept řešení ÚPD3) |odevzdání        |        |      |
|           +------------------------+----------------+------------+
|           |zahájení projednání   |        |      |
+---------------------+------------------------+----------------+------------+
|Souborné stanovisko3)|schválení        |        |      |
+---------------------+------------------------+----------------+------------+
|           |odevzdání        |        |      |
|           +------------------------+----------------+------------+
|           |zahájení projednání   |        |      |
|           +------------------------+----------------+------------+
|           |vydání stanoviska    |        |      |
|           |nadřízeného orgánu   |        |      |
|Návrh ÚPD      |územního plánování u  |        |      |
|           |dokumentace pořizované |        |      |
|           |orgánem kraje      |        |      |
|           +------------------------+----------------+------------+
|           |schválení návrhu4)   |        |      |
|           +------------------------+----------------+------------+
|           |nabytí účinnosti obecně |        |      |
|           |závazné vyhlášky kraje |        |      |
|           |nebo uveřejnění sdělením|        |      |
|           |MMR ve Sbírce zákonů  |        |      |
+---------------------+------------------------+----------------+------------+
                          +-------------------------+
Použitá technologie zpracování: ................. |Záznam proveden dne:   |
Měřítko hlavního výkresu: ....................... |........................ |
Lhůty vyhodnocení:5)............................. |Zaznamenal(a):      |
                          |........................ |
                          |telefon/fax............. |
                          |e-mail.................. |
                          +-------------------------+
------------------------------------------------------------------
1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí
  pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě, že řešení bylo prověřeno územní prognózou podle § 21
  odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrh přikládá
  se registrační list územní prognózy (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD (nebo její změny)
  orgánem kraje.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
Příl.4
REGISTRAČNÍ LIST
      URBANISTICKÝCH STUDÍ nebo ÚZEMNÍCH PROGNÓZ

+----------------------------------------------------------------------------+
|Druh ÚPP:                                  |
|                                      |
|Název ÚPP:                                 |
|                                      |
|        .....................................................    |
|Řešené území:  (pořizovatel vymezí řešené území úplným seznamem      |
|        katastrálních území v příloze registračního listu)     |
+----------------------------------------------------------------------------+

číslo (kód) ÚPP1):....................................
Pořizovatel: .........................................
Zhotovitel - obchodní firma nebo název: .....................................
      - identifikační číslo: ...........................................
      - projektant2) (jméno a číslo autorizace): .......................

+---------------------+------------------------+----------------+------------+
|Etapy:        |Akce          |Datum      |Pozn.    |
+---------------------+------------------------+----------------+------------+
|Zahájení prací    |            |        |      |
|(uzavření smlouvy)  |            |        |      |
+---------------------+------------------------+----------------+------------+
|Etapa průzkumů a   |            |        |      |
|rozborů       |odevzdání        |        |      |
+---------------------+------------------------+----------------+------------+
|Etapa návrhová    |odevzdání        |        |      |
|           +------------------------+----------------+------------+
|           |zahájení projednání3)  |        |      |
|           +------------------------+----------------+------------+
|           |schválení zadání ÚPD4)     |        |      |
+---------------------+------------------------+----------------+------------+
                          +-------------------------+
Použitá technologie zpracování: ................. |Záznam proveden dne:   |
Měřítko hlavního výkresu: ....................... |........................ |
                          |Zaznamenal(a):      |
                          |........................ |
                          |telefon/fax............. |
                          |e-mail.................. |
                          +-------------------------+
------------------------------------------------------------------
1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí
  pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.
4) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona jedná se o zadání
  pro zpracování návrhu ÚPD.
Příl.5
REGISTRAČNÍ LIST ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)
+----------------------------------------------------------------------------+
|Druh ÚPD:                                  |
|                                      |
|Název ÚPD:                                 |
|                                      |
|        ............................................................|
|Řešené území:  (pořizovatel vymezí řešené území úplným seznamem      |
|        katastrálních území v příloze registračního listu)     |
+----------------------------------------------------------------------------+

číslo (kód) ÚPD1):..............................
Pořizovatel: ...................................
Schvalující orgán: ..............................
Zhotovitel - obchodní firma nebo název: .............................
      - identifikační číslo: ...................................
      - projektant2) (jméno a číslo autorizace): ...............

+---------------------+------------------------+----------------+------------+
|Etapy:        |Akce          |Datum      |Pozn.    |
+---------------------+------------------------+----------------+------------+
|Zahájení prací    |zahájení prací     |        |      |
|(uzavření smlouvy)  |            |        |      |
+---------------------+------------------------+----------------+------------+
|Průzkumy a rozbory3) |odevzdání        |        |      |
+---------------------+------------------------+----------------+------------+
|Zadání ÚPD      |zahájení projednání   |        |      |
|           +------------------------+----------------+------------+
|           |schválení        |        |      |
+---------------------+------------------------+----------------+------------+
|Koncept řešení ÚPD3) |odevzdání        |        |      |
|           +------------------------+----------------+------------+
|           |zahájení projednání   |        |      |
+---------------------+------------------------+----------------+------------+
|Souborné stanovisko3)|schválení        |        |      |
+---------------------+------------------------+----------------+------------+
|           |odevzdání        |        |      |
|           +------------------------+----------------+------------+
|           |zahájení projednání   |        |      |
|           +------------------------+----------------+------------+
|           |vydání stanoviska    |        |      |
|           |nadřízeného orgánu   |        |      |
|Návrh ÚPD      |územního plánování   |        |      |
|           +------------------------+----------------+------------+
|           |schválení návrhu ÚPD4) |        |      |
|           +------------------------+----------------+------------+
|           |nabytí účinnosti    |        |      |
|           |vyhlášky obce      |        |      |
|           |o závazné části ÚPD   |        |      |
+---------------------+------------------------+----------------+------------+
                          +-------------------------+
Použitá technologie zpracování: ................. |Záznam proveden dne:   |
Měřítko hlavního výkresu: ....................... |........................ |
Lhůty vyhodnocení:5)............................. |Zaznamenal(a):      |
ÚPD obsahuje zastavitelné             |........................ |
území............[zde uveďte pouze ano6) nebo ne] |telefon/fax............. |
                          |e-mail.................. |
                          +-------------------------+
------------------------------------------------------------------
1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí
  pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona se vyplňují jen
  údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list
  urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze  uveďte údaje k  jednotlivým plochám
  zastavitelného území podle přílohy č. 6.
Příl.6
PŘÍLOHA K REGISTRAČNÍMU LISTU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
     DOKUMENTACE OBCE PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ1)
     vymezené schváleným územním plánem obce nebo
            registračním plánem
+------------+-------------------+--------------+-----------+----------+
| pořadové |výčet katastrálních|  označení  |výměra v ha|druh   |
|číslo plochy|    území    |(název plochy)|      |funkčního |
|      |          |       |      |využití2) |
+------------+-------------------+--------------+-----------+----------+
|   1   |     2     |   3    |   4  |   5  |
+------------+-------------------+--------------+-----------+----------+
|      |          |       |      |     |
|      |          |       |      |     |
|      |          |       |      |     |
|      |          |       |      |     |
+------------+-------------------+--------------+-----------+----------+

------------------------------------------------------------------
1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 0,5 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
  A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP bydlení
  B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP obchod
    a služby
  C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP rekreace
  D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP výroba
    (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
  E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP jiné
    využití
1) Například nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.
2) Například zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 46b odst. 1 zákona.
4)Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 244/1992 Sb.
6) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty