68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku

Schválený:
68/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. března 2015
o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
Změna: 428/2016 Sb.
Změna: 101/2019 Sb.
Změna: 380/2020 Sb.
Změna: 468/2021 Sb.
Vláda nařizuje podle § 70b odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví pro vojáky z povolání seznam speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výši stabilizačního příspěvku.
 
§ 2
Seznam speciálních odborností a činností
Speciálními odbornostmi a činnostmi nezbytnými pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie jsou
a) výkon povolání lékaře nebo zubního lékaře, který je oprávněn k samostatnému výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře podle zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
b) výkon povolání farmaceuta, který získal nebo mu byla uznána odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání farmaceuta podle zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
c) činnosti prováděné zdravotnickým nelékařským pracovníkem se specializovanou způsobilostí, který vykonává činnost podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních1), a pro výkon této činnosti dosáhl minimálně bakalářského vysokoškolského vzdělání určeného tímto zákonem,
d) výkon povolání veterinárního lékaře, který splňuje kvalifikační předpoklad vysokoškolského vzdělání absolvováním magisterského studijního programu v oblasti veterinárního lékařství nebo veterinární hygieny v České republice anebo zahraničního vysokoškolského vzdělání, které je uznáno podle jiného právního předpisu nebo bylo uznáno za rovnocenné tomuto vzdělání na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,
e) činnosti zajišťující centrální správu a provoz informačních, komunikačních a bezpečnostních technologií komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany,
f) činnosti při řízení modernizace, nasazování a provozu informačních, komunikačních a bezpečnostních technologií komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany po celou dobu jejich existence,
g) činnosti při řízení a výkonu služby týkající se tvorby záměrů výstavby a rozvoje, strategických koncepčních dokumentů, architektur a interoperability v oblasti informatizace Ministerstva obrany s vazbou na alianční systémy, systémy Evropské unie a veřejné správy nebo při zabezpečování výkonu kmitočtového managementu Ministerstva obrany na strategickém stupni řízení anebo při řízení projektování, koordinaci informačních, komunikačních a bezpečnostních technologií České republiky, Evropské unie nebo Severoatlantické aliance po celou dobu jejich existence,
h) činnosti zajišťující centrální bezpečnostní správu a dohled bezpečnostních systémů komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany a kybernetickou bezpečnost a obranu v Ministerstvu obrany,
i) činnosti řízení bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti po celou dobu existence komunikačních a informačních systémů a provádění analýz rizik a kybernetických hrozeb, navrhování bezpečnostních opatření k ochraně komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany nebo činnosti řízení a výkonu služby při vývoji a zavádění prostředků kryptografické ochrany informací v utajovaných informačních systémech Ministerstva obrany,
j) činnosti výkonného vojenského letce podle § 2 odst. 1 písm. a) až d) vyhlášky č. 279/1999 Sb., který splnil rozsah odborných znalostí pro jednotlivé kategorie pro udělení 1. třídy nebo pro odbornost inspektora anebo získal obdobnou kvalifikaci v zahraničí,
k) činnosti výkonného vojenského letce podle § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 279/1999 Sb., který splnil rozsah odborných znalostí pro jednotlivé kategorie pro udělení 1. třídy nebo pro odbornost inspektora anebo získal obdobnou kvalifikaci v zahraničí,
l) činnosti výkonného vojenského letce podle § 2 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 279/1999 Sb., který splnil rozsah odborných znalostí odbornosti inspektora nebo získal obdobnou kvalifikaci v zahraničí,
m) činnosti řízení a výkonu služby týkající se výstavby, rozvoje, dozoru a kontroly funkčních systémů uspořádání letového provozu a poskytování letových navigačních služeb,
n) činnosti příslušníka právní podpory, který splňuje kvalifikační předpoklad vysokoškolského vzdělání absolvováním studijního oboru právo magisterského studijního programu právo a právní věda na vysoké škole v České republice nebo zahraničního vysokoškolského vzdělání, které bylo uznáno za rovnocenné tomuto vzdělání na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo podle jiného právního předpisu, při sjednávání mezinárodních smluv a na ně navazujících dohod k vymezení postavení a činnosti ozbrojených sil při plnění mezinárodních závazků České republiky a při tvorbě právních předpisů,
o) činnosti psychologa - příslušníka psychologické služby, který splňuje kvalifikační předpoklad vysokoškolského vzdělání absolvováním magisterského studijního programu ve studijním oboru psychologie jednooborová a absolvoval doktorský studijní program v oblasti psychologie v České republice nebo v obou případech zahraniční vysokoškolské vzdělání, které bylo uznáno za rovnocenné tomuto vzdělání na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo podle jiného právního předpisu,
p) činnosti příslušníka speciálních sil spočívající
1. v provádění speciálních operací nebo v soustavném udržování připravenosti k nim,
2. v přípravě k výkonu činnosti podle bodu 1,
3. v soustavném velení a řízení u operačně samostatného celku, nebo
4. v soustavném zabezpečování vojáků, kteří vykonávají činnosti podle bodu 1, v rámci operačně samostatného celku,
q) činnosti kriminalistického technika vykonávané příslušníkem Vojenské policie,
r) činnosti
1. příslušníka Vojenské policie při zpracovávání znaleckých posudků podle zákona o znalcích a tlumočnících, nebo
2. při ostraze a obraně areálu Pražského hradu a jiných objektů, které jsou dočasným sídlem prezidenta republiky a jeho hostů,
s) činnosti akademického pracovníka jmenovaného profesorem,
t) činnosti akademického pracovníka jmenovaného docentem, který je garantem studijního programu nebo studijního oboru nebo který je zařazen na služebním místě vedoucího organizační jednotky vysoké školy,
u) činnosti při organizaci a zajišťování vojenské pocty, zejména při oficiálních návštěvách představitelů jiných států a při přijetí vedoucích zastupitelských misí u prezidenta republiky,
v) činnosti při komplexním řízení a velení
1. organizačním útvarům Ministerstva obrany na služebních místech 1. zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky-náčelník štábu, zástupce náčelníka Generálního štábu-Inspektor Armády České republiky, ředitele sekce, náčelníka Vojenské policie, nebo
2. Vojenské kanceláři prezidenta republiky na služebním místě náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky nebo součástem Armády České republiky na služebních místech velitele Pozemních sil Armády České republiky a velitele Vzdušných sil Armády České republiky,
w) činnosti při vyhodnocování krizových jevů v mezinárodní politice a zahraničně politických a bezpečnostních zájmů České republiky nebo při zastupování České republiky v nejvyšších vojenských orgánech NATO a Evropské unie na služebním místě vojenského představitele České republiky při NATO a Evropské unii,
x) komplexní řízení a velení Armádě České republiky a Generálnímu štábu Armády České republiky (náčelník Generálního štábu Armády České republiky) nebo činnosti předsedy Vojenského výboru NATO (předseda výboru),
y) činnosti řídícího letového provozu stanoviště letových provozních služeb, nebo
z) činnosti
1. předsunutého leteckého návodčího oprávněného k samostatnému výkonu činnosti,
2. návodčího společných paleb oprávněného k samostatnému výkonu činnosti,
3. výsadkových a průzkumných jednotek určených k zasazení do týlu nepřítele padákovým výsadkem včetně činností zabezpečujících jejich komplexní přípravu a výcvik,
4. příslušníka kybernetických sil a informačních operací spočívající v řízení výstavby, rozvoje a použití funkčních systémů k vedení operací v informačním prostředí nebo kybernetickém prostoru nebo ve velení, plánování a řízení operací v informačním prostředí nebo kybernetickém prostoru, nebo
5. příslušníka kybernetických sil a informačních operací spočívající v provádění operací v kybernetickém prostoru nebo v soustavném udržování připravenosti k nim.
 
§ 3
Výše stabilizačního příspěvku
(1) Vojákovi ve speciální odbornosti nebo při výkonu některé z činností podle § 2 písm. t) nebo u) náleží stabilizační příspěvek ve výši 9 000 Kč měsíčně.
(2) Vojákovi ve speciální odbornosti nebo při výkonu některé z činností podle § 2 písm. c) až i) a k) až o), § 2 písm. p) bodů 2 až 4 a § 2 písm. q), y) nebo z) bodů 1 až 4 náleží stabilizační příspěvek ve výši 10 000 Kč měsíčně.
(3) Vojákovi ve speciální odbornosti nebo při výkonu některé z činností podle § 2 písm. r) nebo s) náleží stabilizační příspěvek ve výši 11 000 Kč měsíčně.
(4) Vojákovi ve speciální odbornosti nebo při výkonu některé z činností podle § 2 písm. z) bodu 5 náleží stabilizační příspěvek ve výši 12 000 Kč měsíčně.
(5) Vojákovi ve speciální odbornosti nebo při výkonu některé z činností podle § 2 písm. j), v) nebo w) náleží stabilizační příspěvek ve výši 14 000 Kč měsíčně.
(6) Vojákovi ve speciální odbornosti nebo při výkonu některé z činností podle § 2 písm. p) bodu 1 náleží stabilizační příspěvek ve výši 15 000 Kč měsíčně.
(7) Vojákovi ve speciální odbornosti nebo při výkonu některé z činností podle § 2 písm. a) nebo b) náleží stabilizační příspěvek ve výši 16 900 Kč měsíčně.
(8) Vojákovi ve speciální odbornosti nebo při výkonu činností podle § 2 písm. x) náleží stabilizační příspěvek ve výši 21 000 Kč měsíčně.
(9) Vojákovi přísluší pouze jeden ze stabilizačních příspěvků podle odstavců 1 až 8, a to ten, který je při splnění stanovených podmínek pro něj nejvýhodnější.
 
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr obrany:
MgA. Stropnický v. r.
1) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty