35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť

Schválený:
35/2004 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. ledna 2004,
kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť
Změna: 134/2004 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem informatiky stanoví podle § 108 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 2 a § 6 odst. 3 písm. b) zákona:
 
§ 1
Náležitosti protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť
Výsledky kontrol jakosti pitné vody a vody koupališť (dále jen "kontrola") se zaznamenávají do protokolu, ve kterém musí být uvedeny
a) identifikační číslo, obchodní firma nebo název, adresa, kód laboratoře, která zkoušku provedla, a číslo autorizačního osvědčení, pokud bylo vydáno,
b) identifikace protokolu o kontrole,
c) identifikační číslo, obchodní firma nebo název objednatele kontroly vody, adresa jeho sídla, jde-li o právnickou osobu, nebo identifikační číslo, jméno, příjmení, adresa místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, nebo jméno, příjmení, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající,
d) typ místa odběru vzorku vody,
e) místo odběru vzorku vody,
f) datum a čas odběru vzorku, jméno a příjmení osoby, která vzorek odebrala, datum a čas převzetí vzorku laboratoří, datum a čas zahájení zkoušky vzorku,
g) výsledek zkoušky včetně jednotek měření a odhadu nejistoty měření u chemických a fyzikálních ukazatelů jakosti vody, jakož i použitá metoda zkoušky.
 
§ 2
Forma elektronické podoby protokolu o kontrole
Elektronická podoba protokolu o kontrole má formu datové zprávy nebo datového souboru na nosiči dat. Popis formátu datové zprávy a datového souboru je uveden v příloze č. 1.
 
§ 3
Datové rozhraní protokolu o kontrole
Datové rozhraní protokolu o kontrole je uvedeno v příloze č. 2.
 
§ 4
Způsob komunikace
(1) Osoba povinná předat protokol o kontrole či laboratoř, která kontrolu provedla (dále jen "odesílatel"), předává do informačního systému orgánů ochrany veřejného zdraví (dále jen "příjemce") data o provedeném měření na odebraném vzorku vody.
(2) Příjemce ze svého informačního systému předává odesílateli:
a) záznamy o zpracování přijatých dat,
b) záznamy o zjištěných nedostatcích v případě, že data odesílaná podle odstavce 1 nevyhoví kontrole formální správnosti podle § 5 odst. 1. Záznamy se předávají, pouze pokud jsou odesílatelem vyžádány při odesílání dat podle odstavce 1.
(3) Strukturu předávaných dat podle odstavců 1 a 2 stanoví příloha č. 2.
(4) Data se přenášejí prostřednictvím nosičů dat s magnetickým záznamem (diskety) nebo s laserovým záznamem (CD-ROM), elektronické pošty anebo pomocí automatizovaného ohlašovacího procesu přístupného dálkovým přístupem. Technickou specifikaci nosičů dat, jakož i elektronickou adresu elektronické pošty a ohlašovacího procesu uveřejní Ministerstvo zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.
 
§ 5
Kontrola správnosti
(1) Odesílatel a příjemce provádějí kontrolu formální správnosti přenášených dat a prověřují, zda jsou správné názvy datových prvků a jejich atributů definovaných v příloze č. 2, jakož i zda jsou naplněny požadovaným typem dat a zda má dokument správnou strukturu. Další zpracování nevyhovujících datových zpráv a datových souborů se neprovádí.
(2) Příjemce provádí kontrolu ve svém informačním systému při zpracování datové zprávy nebo datového souboru. Kontroluje unikátnost sady, unikátnost vzorku, typ údaje a soulad s položkami číselníků svého informačního systému. Zpracovávají se pouze bezchybové protokoly o kontrole.
 
§ 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 2004.
Ministryně:
MUDr. Součková v. r.
 
Příl.1
Popis formátu datové zpráv a datového souboru
1. Datová zpráva a datový soubor je ve formátu XML. Při definici rozhraní se vychází z doporučení obsahujícího specifikaci jazyka XML (extensible markup language - značkovací jazyk, obecně technologie využívající tento značkovací jazyk). Definici rozhraní představuje jednak popis syntaxe přípustných dokumentů XML formou souboru DTD (document type definition - formalizovaný popis struktury datového souboru XML), a dále popis sémantiky souborů XML prostřednictvím tabulek s popisem jednotlivých datových prvků.
2. Soubory DTD, popis sémantiky souborů XML a číselníky uveřejní Ministerstvo zdravotnictví na veřejně přístupném místě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Adresu tohoto místa uveřejní Ministerstvo zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.
3. Dokument se skládá z hlavičky dokumentu a z vlastních předávaných dat.
4. Hlavička dokumentu odpovídá prologu dokumentu XML. Hlavička obsahuje prvky:
a) deklaraci verze použitého jazyka XML,
b) deklaraci kódování dokumentu,
c) definici typu dokumentu (DOCTYPE).
5. Pro předávaná data se použije jedno z těchto kódování:
a) UTF-8,
b) ISO-8859-2 (alias ISO_8859-2:1987, iso-ir-101, ISO_8859-2, latin2, I2, csISOLatin2),
c) Windows-1250,
d) IBM852 (alias cp852, 852, csPCp852).
 
Příl.2
Datové rozhraní protokolu o kontrole
2. Struktura předávaných dat
Data podle § 4 odst. 1 se předávají v sadě, kterou tvoří jeden nebo více protokolů o kontrole - výsledků laboratorního rozboru vzorku vody (dále jen "sada M"). Každý protokol obsahuje naměřené hodnoty ukazatelů. Počet ukazatelů je dán rozsahem analýzy vzorku podle platných právních předpisů.*)
a) Struktury sady M:
protokol 1
         hodnota ukazatele 1
         hodnota ukazatele 2
         ...
         hodnota ukazatele n
  protokol 2
         registrace nového odběrného místa
         hodnota ukazatele 1
         hodnota ukazatele 2
         ...
  protokol n
b) Součtové ukazatele Výsledná hodnota některých ukazatelů může být složena (vypočtena) z více měření jako je tomu např. u pesticidů. Dílčí měření jsou obsažena uvnitř struktury hodnoty takového ukazatele, počet dílčích měření není stanoven. Výsledná hodnota je uvedena vždy. Struktura takového ukazatele je:
hodnota ukazatele součtová (vypočtená)
         hodnota dílčího ukazatele 1
         hodnota dílčího ukazatele 2
         ...
         hodnota dílčího ukazatele n
3. Struktura záznamů o zpracování přijatých dat
Data podle § 4 odst. 2 se předávají v sadě, kterou tvoří jeden nebo více záznamů o zpracování (dále jen "sada P").
Sadu tvoří jeden nebo více datových bloků s údaji o stavu zpracování protokolů o rozborech vzorků. Obsahuje identifikátory všech vzorků v původní sadě. Identifikátory ukazatelů obsahuje jen v případě, že jsou z nějakého důvodu vyhodnoceny jako chybné.
V každé sadě P je obsažena informace o aktuálních verzích používaných a centrálně udržovaných číselníků. Obsah číselníků se nepřenáší, datový blok "Ic" obsahuje odkaz na číselník veřejně přístupný způsobem uvedeným v bodu 2 přílohy č. 1.
Struktura sady P:
   protokol 1
         zpracován bez chyby
   protokol 2
         nezpracován - kód chyby
         chybný ukazatel 1 - kód chyby
         chybný ukazatel 2 - kód chyby
   ...
   protokol n
         zpracován bez chyby
   číselník 1 - verze a odkaz
   číselník 2 - verze a odkaz
   ...
   číselník n - verze a odkaz
4. Struktura záznamů o zjištěných nedostatcích
Data podle § 4 odst. 3 se předávají v sadě, kterou tvoří jeden nebo více záznamů o zjištěných nedostatcích (dále jen "sada E").
Pokud zpracovávaná sada M s protokoly o kontrole nevyhovuje DTD nebo má jiný formální nedostatek, je vytvořen soubor s protokolem o chybě, způsobem běžným a podrobně popsaným v Datovém standardu Ministerstva zdravotnictví.**) Sada E obsahuje informace o zjištěných nedostatcích na úrovni celého přenášeného souboru nebo zprávy.
5. Číselníky
a) Laboratoř
Seznam laboratoří, které jsou evidovány jako producent elektronických dokladů s naměřenými hodnotami jakosti vody.
Pro základní identifikaci laboratoře se používá číselný kód vytvořený s použitím údajů přidělených při akreditaci nebo autorizaci. Číselník obsahuje i další informace jako je adresa, kontakty, informace o akreditaci a autorizaci.
Pravidla pro konstrukci kódu:
Používá se dvouznakové rozlišení oprávněné organizace ve spojení s číslem laboratoře přiděleným při autorizaci (akreditaci). Pro jednotlivé organizace takto:
Státní zdravotní ústav Praha

ZUaaaaaaaaaa
ZÚ  kód oprávněné organizace
a  kód autorizace přidělený Státním zdravotním ústavem Praha

příklad:
kód autorizace:    A0010502203
kód v číselníku:    ZUA0010502203
Český institut pro akreditaci, o. p. s.

CIcccccccccpp
c  číslo laboratoře přidělené Českým institutem pro akreditaci
   doplněné zleva nulami
p  číslo za tečkou používané Českým institutem pro akreditaci
   pro určení laboratoře v případech, kdy subjekt má více
   laboratoří. Do kódu se použije doplněné na 2 místa zleva
   nulami. V případě, že určení chybí, použije se 00.


příklad:
číslo laboratoře:   1056.8
kód v číselníku:    CI00000105608
b) Lokalita
Zeměpisně určená oblast, ve které je jakost vody možno považovat za přibližně stejnou a je dodávána jedním provozovatelem. Číselník definuje, které vodovody leží v daných katastrálních územích. Kód lokality se použije při registraci nového odběrného místa.
c) Místo odběru
Zahrnuje v sobě určení adresy místa odběru a odkaz na lokalitu, do které místo odběru patří. Kód je místu odběru přidělen při jeho registraci a použije se při opakovaných odběrech ze stejného místa. Datové rozhraní podporuje mechanismus pro registraci nového místa odběru.
Pro vzorky s přiděleným kódem místo odběru se používá datový blok "mo". Pokud vzorek vody pochází z místa odběru, které nemá přidělený kód, použije se pro identifikaci místa odběru rozšířená struktura datového bloku "rmo", která obsahuje údaje potřebné pro registraci a je součástí sady M. Vlastní registrace je provedena v centrální aplikaci v číselníku míst odběru. Potvrzení o registraci - datový blok "mop" je součástí sady P.
d) Ukazatele jakosti vody
Číselník ukazatelů jakosti vody.*) Definuje jednotku, okruh limitních hodnot a požadované vlastnosti na použitelnou metodu jako je mez detekce, mez stanovitelnosti, typ nejistoty, hodnota nejistoty, pravdivost a přesnost pro požadovaný druh vody. Výsledná hodnota některých ukazatelů může být složena (vypočtena) z dílčích měření.
e) Technické číselníky
Jsou číselníky definované pro potřeby datového rozhraní. Formalizují údaje a parametry přenášené datovým rozhraním. Mají zpravidla jen několik hodnot, jejich výčet je součástí souboru DTD popisujícího strukturu souboru s daty.
f) Dostupnost číselníků
Obsah číselníků se nepřenáší datovým rozhraním, ale je veřejně přístupný způsobem uvedeným v bodu 2 přílohy č. 1.
6. Popis datových bloků
Údaje tvořící datovou zprávu nebo soubor jsou obsaženy ve strukturách bloků představovaných jednotlivými datovými prvky (elementy XML), které jsou popsány v tabulkách struktur podle jednotlivých bloků. Název bloku představuje současně název elementu XML tvořícího blok, obsahem jsou jednotlivé datové prvky nebo další vnořené struktury.
a) Popisy tabulek struktur
Tabulka č. 1 vysvětluje symboliku a obsah údajů v tabulkách popisu struktur datových bloků.
Tabulka č. 1

------------------------------------------------------------------------------------
Sloupec     Popis
------------------------------------------------------------------------------------
Kód       název příslušného prvku XML - element nebo atribut, pokud je
         uvedeno tučně, jedná se o vnořenou strukturu (blok)
------------------------------------------------------------------------------------
D        Délka položky (pro potřebu databází příslušných informačních
         systémů).
         Je-li uvedeno číslo, znamená to pevnou délku položky.
         Je-li před číslem uveden znak "-", znamená to, že délka položky
         nesmí být větší než toto číslo.
------------------------------------------------------------------------------------
T        Typ     prvku XML:
         a   atribut
            Možný výskyt atributů je "1" (#REQUIRED) nebo "?"
            (#IMPLIED), viz výskyt V.
         e   element - vnořený element (vnořený blok)
            Možný výskyt elementů je "?", "*", "1", "+", viz výskyt V.
------------------------------------------------------------------------------------
Popis      Volným textem ve formě názvu položky a případně i její stručné
uvedeného    charakteristiky. Případný odkaz na podrobnější popis nebo další
údaje      informace je uváděn v poznámce nebo ve sloupci "viz".
------------------------------------------------------------------------------------
Hodnota     Jsou možné varianty:
         - není vyplněno (například u odkazů na vnořené bloky)
         - přímo výčet zapsaný do tohoto sloupce (bez popisu) - jednotlivé
          prvky množiny jsou oddělovány čárkou, podrobnější popis je
          uveden v příslušné poznámce (na ni je odkaz ve sloupci "viz")
         - odvolání na číselník (datový typ a délka jsou určeny kódem
          příslušného číselníku
         Kódy AAnnnn jsou odkazem do Katalogu datových prvků, Metodický
         pokyn Ministerstva informatiky.
------------------------------------------------------------------------------------
Poznámka     Další informace volným textem nebo odkazy.
------------------------------------------------------------------------------------
viz       Odvolání na podrobnější výklad, číselník, důležité informace,
         vysvětlivky nebo poznámky uvedené v části 6 písm. d). Ve sloupci
         se uvádí číslo poznámky.
------------------------------------------------------------------------------------
b) Datové bloky pro jakost vody
Blok "idv" - jakost vody
Tabulka č. 2 - Sada (blok) pro jakost vody

----------------------------------------------------------------------------------------------------
kód    T   D   V   popis uvedeného údaje     hodnota      poznámka     viz
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ids    a   -32  1   identifikace sady       text předepsané  identifikace   01
                              konstrukce    protokolu
                                       o kontrole
----------------------------------------------------------------------------------------------------
vzv    e      +/  Vzorek vody                   protokol
                                       o kontrole
----------------------------------------------------------------------------------------------------
vzvp    e      /+  Potvrzení zpracování vzorku           potvrzení
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ic     e      *   informace o číselnících             jen v potvrzení,
                                       viz DTD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Blok "vzv" - vzorek vody
Tabulka č. 3 - Vzorek vody z jednoho odběrného místa

----------------------------------------------------------------------------------------------------
kód    T   D   V   popis uvedeného údaje     hodnota      poznámka     viz
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ivz    a   -32  1   identifikace vzorku      text předepsané           02
                              konstrukce
----------------------------------------------------------------------------------------------------
idl    a   -32  1   označení vzorku        kód vzorku podle
               v laboratoři         laboratoře
----------------------------------------------------------------------------------------------------
idk    a   1   ?   číslo kusu vzorku       číslo (znakově)  pokud vzorek
                                       vody obsahuje
                                       více kusů
                                       - pro vodu
                                       z bazénu
----------------------------------------------------------------------------------------------------
odd    a      1   datum a čas odběru      datum a čas, DT           03
----------------------------------------------------------------------------------------------------
odjm    a   -24  1   odebral - jméno        text, AA0074   kdo odebral
                                       vzorek
----------------------------------------------------------------------------------------------------
odpr    a   -35  1   odebral - příjmení      text, AA0075
----------------------------------------------------------------------------------------------------
pda    a      ?   datum a čas příjmu      datum a čas, DT           03
----------------------------------------------------------------------------------------------------
prjm    a   -24  ?   přijal - jméno        text, AA074    příjemce vzorku
                                       v laboratoři
----------------------------------------------------------------------------------------------------
prpr    a   -35  ?   přijal - příjmení       text, AA0075
----------------------------------------------------------------------------------------------------
dan    a      1   datum a čas analýzy      datum a čas, DT           03
----------------------------------------------------------------------------------------------------
duv    a   1   1   důvod odběru         kód druhu odběru          05
----------------------------------------------------------------------------------------------------
puv    a   1   1   původce dat          kód původce dat           06
----------------------------------------------------------------------------------------------------
roz    a   1   1   typ rozboru          kód typu rozboru          07
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ico    a   10  1   IČ nebo RČ zákazníka              objednatel
                                       rozboru
----------------------------------------------------------------------------------------------------
a     e      1   adresa zákazníka                adresa
                                       objednatele
                                       rozboru
----------------------------------------------------------------------------------------------------
mo     e      1/  místo odběru
----------------------------------------------------------------------------------------------------
rmo    e      /1  registrace místa odběru
----------------------------------------------------------------------------------------------------
hu     e      +   hodnota ukazatele
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Blok "hu" - hodnota ukazatele
Tabulka č. 4 - Obsah elementu - naměřená hodnota měřeného
ukazatele

----------------------------------------------------------------------------------------------------
kód    T   D   V   popis uvedeného údaje     hodnota      poznámka     viz
----------------------------------------------------------------------------------------------------
uka    a   -16  1   kód ukazatele         kód z číselníku
                              ukazatelů*)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
hodnota  e   8   1   naměřená hodnota       číslo (znakově)
               měřeného ukazatele
----------------------------------------------------------------------------------------------------
drh    a   1   1   druh hodnoty         kód interpretace          08
                              výsledku
----------------------------------------------------------------------------------------------------
frh    a   2   1   formát hodnoty        kód formátu             31
----------------------------------------------------------------------------------------------------
jed    a   -16  ?   jednotka           jednotka              09
                              z číselníku
                              ukazatelů*)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
met    a   -32  ?   použitá metoda podle     text       norma nebo
               laboratoře                   číslo podle SOP
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    md     a   -10  ?   mez detekce použité metody  číslo (znakově)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ms     a   -10  ?   mez stanovitelnosti      číslo (znakově)
               použité metody
----------------------------------------------------------------------------------------------------
odh    a   -8  ?   nejistota měření, odchylka  číslo (znakově)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
odt    a   1   ?   typ nejistoty         kód typu nejistoty         10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
pozn    e   -255 ?   poznámka           text       poznámka,
                                       komentář
                                       k hodnotě
----------------------------------------------------------------------------------------------------
hsu    e      *   hodnota složky ukazatele
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Blok "hsu" - hodnota složky ukazatele
Tabulka č. 5 - Obsah elementu - naměřená hodnota složky měřeného
ukazatele

----------------------------------------------------------------------------------------------------
kód    T   D   V   popis uvedeného údaje     hodnota      poznámka     viz
----------------------------------------------------------------------------------------------------
uka    a   -16  1   kód ukazatele         kód z číselníku
                              ukazatelů*)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
hodnota  e   8   1   naměřená hodnota       číslo (znakově)
               měřeného ukazatele
----------------------------------------------------------------------------------------------------
drh    a   1   1   druh hodnoty         kód interpretace          08
                              výsledku
----------------------------------------------------------------------------------------------------
frh    a   2   1   formát hodnoty        kód formátu             31
----------------------------------------------------------------------------------------------------
jed    a   -16  ?   jednotka           jednotka              09
                              z číselníku
                              ukazatelů*)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
met    a   -32  ?   použitá metoda podle     text       norma nebo
               laboratoře                   číslo podle SOP
----------------------------------------------------------------------------------------------------
md     a   -10  ?   mez detekce použité      číslo (znakově)
               metody
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ms     a   -10  ?   mez stanovitelnosti      číslo (znakově)
               použité metody
----------------------------------------------------------------------------------------------------
odh    a   -8  ?   nejistota měření, odchylka  číslo (znakově)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
odt    a   1   ?   typ nejistoty         kód typu nejistoty         10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
pozn    e   -255 ?   poznámka           text       poznámka,
                                       komentář
                                       k hodnotě
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Blok "mo" - místo odběru (profil)
Tabulka č. 6 - Údaje o místě odběru, pokud je zařazeno v číselníku

----------------------------------------------------------------------------------------------------
kód    T   D   V   popis uvedeného údaje     hodnota      poznámka     viz
----------------------------------------------------------------------------------------------------
kmo    a   -20  1   kód místa odběru       číselník "Profil" viz část 8
                                       písm. c)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
utj    a   6   ?   kód územně technické     číslo (znakově), pro ověření
               jednotky (UTJ)        AA0060
----------------------------------------------------------------------------------------------------
mol    a   -16  ?   kód místa odběru použitý
               v laboratoři
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Blok "rmo" - registrace místa odběru - lokalita
Údaje o místě odběru, pokud není zařazeno v číselníku, obsahuje údaje nutné pro zařazení do číselníku (registraci místa odběru).
Tabulka č. 7

----------------------------------------------------------------------------------------------------
kód    T   D   V   popis uvedeného údaje     hodnota      poznámka     viz
----------------------------------------------------------------------------------------------------
klo    a   -35  ?   kód lokality         číselník     viz část 8
                              "Lokalita"    písm. b)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
utj    a   6   ?   kód územně technické     AA0060      pro ověření
               jednotky (UTJ)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
mol    a   -16  1   kód místa odběru použitý
               v LIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------
mon    a   -64  1   název odběrného místa     text       obec, lokalita
----------------------------------------------------------------------------------------------------
uvp    a   -48  ?   ulice             AA0063
----------------------------------------------------------------------------------------------------
cp     a   -4  ?   číslo popisné (evidenční)   číslo (znakově),
                              AA0065
----------------------------------------------------------------------------------------------------
cor    a   -4  ?   číslo orientační       AA0067
----------------------------------------------------------------------------------------------------
mop    a   -250 ?   místo - upřesnění volným            např. místo
               textem                     v budově apod.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
mot    a   1   1   typ místa odběru       kód typu místa           11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
rmob    e      ?   údaje pro bazén
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Blok "rmob" - místo odběru - upřesnění pro bazény a koupací místa
Sdružuje údaje, které jsou specifické pro určení místa odběru typu bazén nebo koupací místo.
Tabulka č. 8

----------------------------------------------------------------------------------------------------
kód    T   D   V   popis uvedeného údaje     hodnota      poznámka     viz
----------------------------------------------------------------------------------------------------
nadr_id  a   12  ?   identifikátor nádrže     číslo (znakově)  podle
                                       Hydroekologického
                                       informačního
                                       systému
                                       Ministerstva
                                       životního
                                       prostředí
----------------------------------------------------------------------------------------------------
zs     a   8   ?   zeměpisná šířka                 uvádí se     04
                                       pro koupací
                                       oblasti v případě,
                                       že není znám

nadr_id
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    zd     a   8   ?   zeměpisná délka                 jako u zs     04
----------------------------------------------------------------------------------------------------
pvz    a   1   ?   počet vzorků         číslo (znakově)  uvádí se
                                       pro umělá
                                       koupaliště
----------------------------------------------------------------------------------------------------
pna    a   -6  ?   kapacita           číslo (znakově)  projektovaná
                                       denní návštěvnost
                                       - uvádí se
                                       pro umělá
                                       koupaliště
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Blok "vzvp" - potvrzení vzorku
Tabulka č. 9

----------------------------------------------------------------------------------------------------
kód    T   D   V   popis uvedeného údaje     hodnota      poznámka     viz
----------------------------------------------------------------------------------------------------
idv    a   -32  1   identifikace vzorku                        02
               z potvrzované sady
----------------------------------------------------------------------------------------------------
stv    a   3   1   stav zpracování        kód stavu              12
----------------------------------------------------------------------------------------------------
mop    e      ?   potvrzení registrace              jen v případě
               odborného místa                 registrace
----------------------------------------------------------------------------------------------------
hup    e      *   potvrzení hodnoty ukazatele           jen v případě
                                       chyby
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 *) Vyhláška č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na
  pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.
  Vyhláška č.  464/2000 Sb.,  kterou se stanoví hygienické
  požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních
  hracích ploch.
**) Datový standard Ministerstva zdravotnictví DS 2.00, vydaný ve
  Věstníku Ministerstva zdravotnictví, 1997, částka 7, ve znění
  pozdějších předpisů.
1. Popis obsahu a struktury
Datový obsah rozhraní vychází z výčtu údajů, které musí obsahovat protokol o kontrole (§ 1). Při používání datového rozhraní je nutná konzistence dat s číselníky udržovanými Státním zdravotním ústavem a Ministerstvem zdravotnictví. Číselníky a způsob jejich synchronizace je popsán dále v části 5.
Struktura zpráv datového rozhraní je popsána souborem DTD (document type definition - formalizovaný popis struktury datového souboru). Standardním validujícím parserem XML (program pro zpracování a kontrolu souboru XML) se provádí kontrola formální správnosti takových dokumentů. Z kontroly parserem XML příjemce pozná, zda jde o správně vytvořený dokument XML a jestli vyhovuje DTD.
2. Struktura předávaných dat
Data podle § 4 odst. 1 se předávají v sadě, kterou tvoří jeden nebo více protokolů o kontrole - výsledků laboratorního rozboru vzorku vody (dále jen "sada M"). Každý protokol obsahuje naměřené hodnoty ukazatelů. Počet ukazatelů je dán rozsahem analýzy vzorku podle platných právních předpisů.*)
a) Struktura sady M:
   protokol 1
      hodnota ukazatele 1
      hodnota ukazatele 2
      ...
      hodnota ukazatele n
   protokol 2
      registrace nového odběrného místa
      hodnota ukazatele 1
      hodnota ukazatele 2
      ...
   protokol n
b) Součtové ukazatele Výsledná hodnota některých ukazatelů může být složena (vypočtena) z více měření jako je tomu např. u pesticidů. Dílčí měření jsou obsažena uvnitř struktury hodnoty takového ukazatele, počet dílčích měření není stanoven. Výsledná hodnota je uvedena vždy. Struktura takového ukazatele je:
hodnota ukazatele součtová (vypočtená)
      hodnota dílčího ukazatele 1
      hodnota dílčího ukazatele 2
      ...
      hodnota dílčího ukazatele n
3. Struktura záznamů o zpracování přijatých dat
Data podle § 4 odst. 2 se předávají v sadě, kterou tvoří jeden nebo více záznamů o zpracování (dále jen "sada P").
Sadu tvoří jeden nebo více datových bloků s údaji o stavu zpracování protokolů o rozborech vzorků. Obsahuje identifikátory všech vzorků v původní sadě. Identifikátory ukazatelů obsahuje jen v případě, že jsou z nějakého důvodu vyhodnoceny jako chybné.
V každé sadě P je obsažena informace o aktuálních verzích používaných a centrálně udržovaných číselníků. Obsah číselníků se nepřenáší, datový blok "Ic" obsahuje odkaz na číselník veřejně přístupný způsobem uvedeným v bodu 2 přílohy č. 1.
Struktura sady P:
 protokol 1
      zpracován bez chyby
   protokol 2
      nezpracován - kód chyby
      chybný ukazatel 1 - kód chyby
      chybný ukazatel 2 - kód chyby
   ...
   protokol n
      zpracován bez chyby
   číselník 1 - verze a odkaz
   číselník 2 - verze a odkaz
   ...
   číselník n - verze a odkaz
4. Struktura záznamů o zjištěných nedostatcích
Data podle § 4 odst. 3 se předávají v sadě, kterou tvoří jeden nebo více záznamů o zjištěných nedostatcích (dále jen "sada E").
Pokud zpracovávaná sada M s protokoly o kontrole nevyhovuje DTD nebo má jiný formální nedostatek, je vytvořen soubor s protokolem o chybě, způsobem běžným a podrobně popsaným v Datovém standardu Ministerstva zdravotnictví.**) Sada E obsahuje informace o zjištěných nedostatcích na úrovni celého přenášeného souboru nebo zprávy.
5. Číselníky
a) Laboratoř
Seznam laboratoří, které jsou evidovány jako producent elektronických dokladů s naměřenými hodnotami jakosti vody.
Pro základní identifikaci laboratoře se používá číselný kód vytvořený s použitím údajů přidělených při akreditaci nebo autorizaci. Číselník obsahuje i další informace jako je adresa, kontakty, informace o akreditaci a autorizaci.
Pravidla pro konstrukci kódu:
Používá se dvouznakové rozlišení oprávněné organizace ve spojení s číslem laboratoře přiděleným při autorizaci (akreditaci). Pro jednotlivé organizace takto:
Státní zdravotní ústav Praha
ZUaaaaaaaaaaa
ZÚ  kód oprávněné organizace
a  kód autorizace přidělený Státním zdravotním ústavem Praha
příklad:
kód autorizace:    A0010502203
kód v číselníku:    ZUA010502203
Český institut pro akreditaci, o. p. s.
CIcccccccccpp
c  číslo laboratoře přidělené Českým institutem pro akreditaci
   doplněné zleva nulami
p  číslo za tečkou používané Českým institutem pro akreditaci
   pro určení laboratoře v případech, kdy subjekt má více
   laboratoří. Do kódu se použije doplněné na 2 místa zleva
   nulami. V případě, že určení chybí, použije se 00.
příklad:
číslo laboratoře:   1056.8
kód v číselníku:    CI00000105608
b) Lokalita
Zeměpisně určená oblast, ve které je jakost vody možno považovat za přibližně stejnou a je dodávána jedním provozovatelem. Číselník definuje, které vodovody leží v daných katastrálních územích. Kód lokality se použije při registraci nového odběrného místa.
c) Místo odběru
Zahrnuje v sobě určení adresy místa odběru a odkaz na lokalitu, do které dané místo odběru patří. Kód je místu odběru přidělen při jeho registraci a použije se při opakovaných odběrech ze stejného místa. Datové rozhraní podporuje mechanismus pro registraci nového místa odběru.
Pro vzorky s přiděleným kódem místo odběru se používá datový blok "mo". Pokud vzorek vody pochází z místa odběru, které nemá přidělený kód, použije se pro identifikaci místa odběru rozšířená struktura datového bloku "rmo", která obsahuje údaje potřebné pro registraci a je součástí sady M. Vlastní registrace je provedena v centrální aplikaci v číselníku míst odběru. Potvrzení o registraci - datový blok "mop" je součástí sady P.
d) Ukazatele jakosti vody
Číselník ukazatelů jakosti vody.*) Definuje jednotku, okruh limitních hodnot a požadované vlastnosti na použitelnou metodu jako je mez detekce, mez stanovitelnosti, typ nejistoty, hodnota nejistoty, pravdivost a přesnost pro požadovaný druh vody. Výsledná hodnota některých ukazatelů může být složena (vypočtena) z dílčích měření.
e) Technické číselníky
Jsou číselníky definované pro potřeby datového rozhraní. Formalizují údaje a parametry přenášené datovým rozhraním. Mají zpravidla jen několik hodnot, jejich výčet je součástí souboru DTD popisujícího strukturu souboru s daty.
f) Dostupnost číselníků
Obsah číselníků se nepřenáší datovým rozhraním, ale je veřejně přístupný způsobem uvedeným v bodu 2 přílohy č. 1.
6. Popis datových bloků
Údaje tvořící datovou zprávu nebo soubor jsou obsaženy ve strukturách bloků představovaných jednotlivými datovými prvky (elementy XML), které jsou popsány v tabulkách struktur podle jednotlivých bloků. Název bloku představuje současně název elementu XML tvořícího blok, obsahem jsou jednotlivé datové prvky nebo další vnořené struktury.
a) Popisy tabulek struktur
Tabulka č. 1 vysvětluje symboliku a obsah údajů v tabulkách popisu struktur datových bloků.
Tabulka č. 1

------------------------------------------------------------------------------------------
Sloupec  Popis
------------------------------------------------------------------------------------------
Kód    název příslušného prvku XML - element nebo atribut, pokud je uvedeno tučně,
      jedná se o vnořenou strukturu (blok)
------------------------------------------------------------------------------------------
D     Délka položky (pro potřebu databází příslušných informačních systémů).
      Je-li uvedeno číslo, znamená to pevnou délku položky.
      Je-li před číslem uveden znak "-", znamená to, že délka položky nesmí být
      větší než toto číslo.
------------------------------------------------------------------------------------------
T     Typ prvku XML:
      a   atribut
         Možný výskyt atributů je "1" (#REQUIRED) nebo "?" (#IMPLIED), viz
         výskyt V.
      e   element - vnořený element (vnořený blok)
         Možný výskyt elementů je "?", "*", "1", "+", viz výskyt V.
------------------------------------------------------------------------------------------
V     Výskyt (pro XML):
      ?   nepovinný, může se vyskytovat maximálně 1x; (= 0,1)
      *   nepovinný, může se vyskytovat opakovaně; (= 0 až N)
      1   povinný, vyskytuje se jen 1x - v XML je default; (= 1)
      +   povinný, vyskytuje se alespoň 1x; (= 1 až N)
      Pokud je potřeba v tabulce popsat, že se může např. vyskytovat pouze jeden
      z uvedených elementů, je toto realizováno symbolicky prostřednictvím lomítka
      "/" a připojeným popisem - přesněji je popsáno v zápisu DTD.
------------------------------------------------------------------------------------------
Popis   Volným textem ve formě názvu položky a případně i její stručné charakteristiky.
uvedeného Případný odkaz na podrobnější popis nebo další informace je uváděn v poznámce
údaje   nebo ve sloupci "viz".
------------------------------------------------------------------------------------------
Hodnota  Jsou možné varianty:
      - není vyplněno (například u odkazů na vnořené bloky)
      - přímo výčet zapsaný do tohoto sloupce (bez popisu) - jednotlivé prvky
       množiny jsou oddělovány čárkou, podrobnější popis je uveden v příslušné
       poznámce (na ni je odkaz ve sloupci "viz")
      - odvolání na číselník (datový typ a délka jsou určeny kódem příslušného
       číselníku)
      Kódy AAnnnn jsou odkazem do katalogu datových prvků, Metodický pokyn
      Ministerstva informatiky.
------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámka  Další informace volným textem nebo odkazy.
------------------------------------------------------------------------------------------
viz    Odvolání na podrobnější výklad, číselník, důležité informace, vysvětlivky
      nebo poznámky uvedené v části 6 písm. d). Ve sloupci se uvádí číslo poznámky.
------------------------------------------------------------------------------------------
b) Datové bloky pro jakost vody
Blok "idv" - jakost vody
Tabulka č. 2 - Sada (blok) pro jakost vody

-----------------------------------------------------------------------------------------------
kód    T   D   V   popis uvedeného údaje  hodnota      poznámka     viz
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ids    a   -32  1   identifikace sady    text předepsané  identifikace   01
                           konstrukce    protokolu
                                    o kontrole
-----------------------------------------------------------------------------------------------
vzv    e      +/  Vzorek vody                protokol
                                    o kontrole
-----------------------------------------------------------------------------------------------
vzvp    e      /+  Potvrzení zpracování           potvrzení
               vzorku
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ic     e      *   informace o číselnících          jen v potvrzení,
                                    viz DTD
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Blok "vzv" - vzorek vody
Tabulka č. 3 - Vzorek vody z jednoho odběrného místa

-----------------------------------------------------------------------------------------------
kód    T   D   V   popis uvedeného údaje  hodnota      poznámka     viz
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ivz    a   -32  1   identifikace vzorku   text předepsané           02
                           konstrukce
-----------------------------------------------------------------------------------------------
idl    a   -32  1   označení vzorku     kód vzorku
               v laboratoři      podle laboratoře
-----------------------------------------------------------------------------------------------
idk    a   1   ?   číslo kusu vzorku    číslo (znakově)  pokud vzorek
                                    vody obsahuje
                                    více kusů -
                                    pro vodu
                                    z bazénu
-----------------------------------------------------------------------------------------------
odd    a      1   datum a čas odběru   datum a čas, DT           03
-----------------------------------------------------------------------------------------------
odjm    a   -24  1   odebral - jméno     text, AA0074   kdo odebral
                                    vzorek
-----------------------------------------------------------------------------------------------
odpr    a   -35  1   odebral - příjmení   text, AA0075
-----------------------------------------------------------------------------------------------
pda    a      ?   datum a čas příjmu   datum a čas, DT           03
-----------------------------------------------------------------------------------------------
prjm    a   -24  ?   přijal - jméno     text, AA0074   příjemce vzorku
                                    v laboratoři
-----------------------------------------------------------------------------------------------
prpr    a   -35  ?   přijal - příjmení    text, AA0075
-----------------------------------------------------------------------------------------------
dan    a      1   datum a čas analýzy   datum a čas, DT           03
-----------------------------------------------------------------------------------------------
duv    a   1   1   důvod odběru      kód druhu odběru          05
-----------------------------------------------------------------------------------------------
puv    a   1   1   původce dat       kód původce dat               06
-----------------------------------------------------------------------------------------------
roz    a   1   1   typ rozboru       kód typu rozboru          07
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ico    a   10  1   IČ nebo RČ zákazníka           objednatel rozboru
-----------------------------------------------------------------------------------------------
a     e      1   adresa zákazníka             adresa objednatele
                                    rozboru
-----------------------------------------------------------------------------------------------
mo     e      1/  místo odběru
-----------------------------------------------------------------------------------------------
rmo    e      /1  registrace místa odběru
-----------------------------------------------------------------------------------------------
hu     e      +   hodnota ukazatele
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Blok "hu" - hodnota ukazatele
Tabulka č. 4 - Obsah elementu - naměřená hodnota měřeného
ukazatele

-----------------------------------------------------------------------------------------------
kód    T   D   V   popis uvedeného údaje  hodnota      poznámka     viz
-----------------------------------------------------------------------------------------------
uka    a   -16  1   kód ukazatele      kód z číselníku
                           ukazatelů*)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
hodnota  e   8   1   naměřená hodnota    číslo (znakově)
               měřeného ukazatele
-----------------------------------------------------------------------------------------------
drh    a   1   1   druh hodnoty      kód interpretace          08
                           výsledku
-----------------------------------------------------------------------------------------------
frh    a   2   1   formát hodnoty     kód formátu             31
-----------------------------------------------------------------------------------------------
jed    a   -16  ?   jednotka        jednotka              09
                           z číselníku
                           ukazatelů*)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
met    a   -32  ?   použitá metoda     text       norma nebo
               podle laboratoře             číslo podle SOP
-----------------------------------------------------------------------------------------------
md     a   -10  ?   mez detekce použité   číslo (znakově)
               metody
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ms     a   -10  ?   mez stanovitelnosti   číslo (znakově)
               použité metody
-----------------------------------------------------------------------------------------------
odh    a   -8  ?   nejistota měření,    číslo (znakově)
               odchylka
-----------------------------------------------------------------------------------------------
odt    a   1   ?   typ nejistoty      kód typu nejistoty         10
-----------------------------------------------------------------------------------------------
pozn    e   -255 ?   poznámka        text       poznámka,
                                    komentář
                                    k hodnotě
-----------------------------------------------------------------------------------------------
hsu    e      *   hodnota složky
               ukazatele
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Blok "hsu" - hodnota složky ukazatele
Tabulka č. 5 - Obsah elementu - naměřená hodnota složky měřeného
ukazatele

-----------------------------------------------------------------------------------------------
kód    T   D   V   popis uvedeného údaje  hodnota      poznámka     viz
-----------------------------------------------------------------------------------------------
uka    a   -16  1   kód ukazatele      kód z číselníku
                           ukazatelů*)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
hodnota  e   8   1   naměřená hodnota    číslo (znakově)
               měřeného ukazatele
-----------------------------------------------------------------------------------------------
drh    a   1   1   druh hodnoty      kód interpretace          08
                           výsledku
-----------------------------------------------------------------------------------------------
frh    a   2   1   formát hodnoty     kód formátu             31
-----------------------------------------------------------------------------------------------
jed    a   -16  ?   jednotka        jednotka              09
                           z číselníku
                           ukazatelů*)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
met    a   -32  ?   použitá metoda     text       norma nebo
               podle laboratoře             číslo podle SOP
-----------------------------------------------------------------------------------------------
md     a   -10  ?   mez detekce použité   číslo (znakově)
               metody
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ms     a   -10  ?   mez stanovitelnosti   číslo (znakově)
               použité metody
-----------------------------------------------------------------------------------------------
odh    a   -8  ?   nejistota měření,    číslo (znakově)
               odchylka
-----------------------------------------------------------------------------------------------
odt    a   1   ?   typ nejistoty      kód typu nejistoty         10
-----------------------------------------------------------------------------------------------
pozn    e   -255 ?   poznámka        text       poznámka,
                                    komentář
                                    k hodnotě
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Blok "mo" - místo odběru (profil)
Tabulka č. 6 - Údaje o místě odběru, pokud je zařazeno v číselníku

-----------------------------------------------------------------------------------------------
kód    T   D   V   popis uvedeného údaje  hodnota      poznámka     viz
-----------------------------------------------------------------------------------------------
kmo    a   -20  1   kód místa odběru    číselník "Profil" viz část 8
                                    písm. c)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
utj    a   6   ?   kód územně technické  číslo (znakově), pro ověření
               jednotky (UTJ)     AA0060
-----------------------------------------------------------------------------------------------
mol    a   -16  ?   kód místa odběru
               použitý v laboratoři
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Blok "rmo" - registrace místa odběru - lokalita
Údaje o místě odběru, pokud není zařazeno v číselníku, obsahuje údaje nutné pro zařazení do číselníku (registraci místa odběru).
Tabulka č. 7

-----------------------------------------------------------------------------------------------
kód    T   D   V   popis uvedeného údaje  hodnota      poznámka     viz
-----------------------------------------------------------------------------------------------
klo    a   -35  ?   kód lokality      číselník     viz část 8
                           "Lokalita"    písm. b)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
utj    a   6   ?   kód územně technické  AA0060      pro ověření
               jednotky (UTJ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
mol    a   -16  1   kód místa odběru
               použitý v LIS
-----------------------------------------------------------------------------------------------
mon    a   -64  1   název odběrného místa  text       obec, lokalita
-----------------------------------------------------------------------------------------------
uvp    a   -48  ?   ulice              AA0063
-----------------------------------------------------------------------------------------------
cp     a   -4  ?   číslo popisné      číslo (znakově),
               (evidenční)       AA0065
-----------------------------------------------------------------------------------------------
cor    a   -4  ?   číslo orientační    AA0067
-----------------------------------------------------------------------------------------------
mop    a   -250 ?   místo - upřesnění             např. místo
               volným textem               v budově apod.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
mot    a   1   1   typ místa odběru    kód typu místa           11
-----------------------------------------------------------------------------------------------
mob    e      ?   údaje pro bazén
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Blok "rmob" - místo odběru - upřesnění pro bazény a koupací místa
Sdružuje údaje, které jsou specifické pro určení místa odběru typu bazén nebo koupací místo.
Tabulka č. 8

-----------------------------------------------------------------------------------------------
kód    T   D   V   popis uvedeného údaje  hodnota      poznámka     viz
-----------------------------------------------------------------------------------------------
nadr_id  a   12  ?   identifikátor nádrže  číslo (znakově)  podle
                                    Hydroekologického
                                    informačního
                                    systému
                                    Ministerstva
                                    životního
                                    prostředí
-----------------------------------------------------------------------------------------------
zs     a   8   ?   zeměpisná šířka              uvádí se pro   04
                                    koupací oblasti
                                    v případě, že
                                    není znám nadr_id
-----------------------------------------------------------------------------------------------
zd     a   8   ?   zeměpisná délka              jako u zs     04
-----------------------------------------------------------------------------------------------
pvz    a   1   ?   počet vzorků      číslo (znakově)  uvádí se pro
                                    umělá koupaliště
-----------------------------------------------------------------------------------------------
pna    a   -6  ?   kapacita        číslo (znakově)  projektovaná denní
                                    návštěvnost -
                                    uvádí se pro umělá
                                    koupaliště
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Blok "vzvp" - potvrzení vzorku
Tabulka č. 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------
kód    T   D   V   popis uvedeného údaje  hodnota      poznámka     viz
-----------------------------------------------------------------------------------------------
idv    a   -32  1   identifikace vzorku                     02
               z potvrzované sady
-----------------------------------------------------------------------------------------------
stv    a   3   1   stav zpracování     kód stavu              12
-----------------------------------------------------------------------------------------------
mop    e      ?   potvrzení registrace           jen v případě
               odběrného místa              registrace
-----------------------------------------------------------------------------------------------
hup    e      *   potvrzení hodnoty             jen v případě
               ukazatele                 chyby
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Blok "mop" - potvrzení registrace místa odběru
Tabulka č. 10 - Stav a způsob zpracování požadavku na registraci
odběrného místa

-----------------------------------------------------------------------------------------------
kód    T   D   V   popis uvedeného údaje  hodnota      poznámka     viz
-----------------------------------------------------------------------------------------------
kmo    a   -20  1   kód místa odběru    číselník "Profil" viz část 8
                                    písm. c)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
stv    a   3   1   stav zpracování     kód stavu              14
-----------------------------------------------------------------------------------------------
mol    a   -16  1   kód místa odběru
               použitý v laboratoři
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Blok "hup" - potvrzení hodnoty ukazatele
Uvádí se jen ukazatele, u kterých došlo k chybě během zpracování.
Tabulka č. 11

-----------------------------------------------------------------------------------------------
kód    T   D   V   popis uvedeného údaje  hodnota      poznámka     viz
-----------------------------------------------------------------------------------------------
uka    a   -16  1   kód ukazatele      přebírá se kód           02
                           ze souboru
                           měření tak,
                           jak byl přijat
-----------------------------------------------------------------------------------------------
stv    a   3   1   stav zpracování     kód stavu              13
-----------------------------------------------------------------------------------------------
c) Datové bloky podle datového standardu Ministerstva zdravotnictví
Definice bloků datového standardu**) použitých v datovém rozhraní pro sledování jakosti vody. Popis bloků datového standardu obsahuje pouze údaje použité pro datové rozhraní.
Hlavní blok "dasta"
Váže se k celému odesílanému souboru všech odesílatelů určenému pro jednoho příjemce.
Tabulka č. 12

-----------------------------------------------------------------------------------------------
kód    T   D   V   popis uvedeného údaje  hodnota      poznámka     viz
-----------------------------------------------------------------------------------------------
id_soubor a   -40  1   jednoznačná vnitřní   text předepsané           15
               identifikace souboru  konstrukce;
                           povinný
-----------------------------------------------------------------------------------------------
verze_ds a   8   1   verze datové struktury 02.00.00     ve formátu    16
                                    xx.xx.xx
-----------------------------------------------------------------------------------------------
verze_nclp a  8   1   verze používaného NČLP 02.00.00     ve formátu    17
                                    xx.xx.xx
-----------------------------------------------------------------------------------------------
bin_priloha a  a   1   binární datové bloky  "T"        T = neobsahuje
                                    odkazy na binární
                                    soubory
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ur     a   1   1   určení;         "H"        H = data orgánu
               typ přenášených dat            ochrany veřejného
                                    zdraví (hygienická
                                    služba)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
typ_odesm a   2   1   typ odesílajícího místa                   18
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ozn_soub a   5   1   doplňující označení   text
               odesílaného souboru
-----------------------------------------------------------------------------------------------
potvrzeni a   1   ?   požadavek na potvrzení     "N", "P"     N = není     19
               přijetí souboru              požadováno
                                    (implicitní)
                                    P = je požadováno
-----------------------------------------------------------------------------------------------
zdroj_is e      1   informace o informačním
               systému, který byl
               soubor vytvořen
-----------------------------------------------------------------------------------------------
pm     e      1   příjemce souboru
               (= komu je soubor
               určen)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
is     e      +/  odesílatel (odesílatelé)                  20
               souboru
-----------------------------------------------------------------------------------------------
pd     e      /1  potvrzení doručení            sada E
               souboru
               (= zpětné hlášení)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
dat_vb   a      1   datum a čas vytvoření  formát DTS             03
               bloku dasta, tj. datum
               a čas vytvoření souboru
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Blok "zdroj_is" - zdroj, ze kterého pochází používaný informační systém nebo program
Tabulka č. 13 - Jednoznačné určení dodavatele programu, programu a
verze programu (nebo licenčního čísla)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
kód    T   D   V   popis uvedeného údaje  hodnota      poznámka     viz
-----------------------------------------------------------------------------------------------
kod_firmy a   -8  1   kód dodavatele
               programu, kterým byl
               tento soubor vytvořen
-----------------------------------------------------------------------------------------------
kokd_prog a   -8  1   kód programu, kterým  libovolný text,
               je soubor vytvořen   v rámci dodavatele
                           programu
                           jednoznačný
-----------------------------------------------------------------------------------------------
verze_prog a  -8  ?   verze programu, kterým libovolný text,
               je soubor vytvořen   v rámci dodavatele
                           programu
                           jednoznačný
-----------------------------------------------------------------------------------------------
liccis_prog a  -8  ?   licenční číslo     libovolný text
               programu, kterým je   přidělený
               soubor vytvořen     dodavatelem
                           programu
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Blok "pm" - příjmové místo
Tabulka č. 14 - Základní informace o příjemci zasílaného souboru

-----------------------------------------------------------------------------------------------
kód    T   D   V   popis uvedeného údaje  hodnota      poznámka     viz
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ico    a   10  ?   IČ           číslo, AA0017   identifikace
                                    právního subjektu
                                    příjemce
-----------------------------------------------------------------------------------------------
as     e      1   adresa příjemce -
               spojení
-----------------------------------------------------------------------------------------------
a     e      ?   adresa příjemce              typ adresy = "P"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Blok "is" - odesílatel
Tabulka č. 15 - Základní informace o odesílateli (jednom z
odesílatelů) zasílaného souboru

-----------------------------------------------------------------------------------------------
kód    T   D   V   popis uvedeného údaje  hodnota      poznámka     viz
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ico    a   10  ?   IČ           číslo, AA0017   identifikace
                                    právního subjektu
                                    odesílatele
-----------------------------------------------------------------------------------------------
oavl    a   13  ?   osvědčení o autorizaci
               vydané laboratoři SZÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------
as     e      1   adresa - spojení
-----------------------------------------------------------------------------------------------
a     e      ?   adresa odesílatele            typ adresy = "O"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ihe    e      1   data pro hygienu
               a epidemiologii
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Blok "ihe" - data pro hygienu a epidemiologii
Tabulka č. 16

-----------------------------------------------------------------------------------------------
kód    T   D   V   popis uvedeného údaje  hodnota      poznámka     viz
-----------------------------------------------------------------------------------------------
idv    e      1   protokol datového
               rozhraní sledování
               jakosti vody
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Blok "a" - adresa
Adresy vázané k odesílateli, příjemci i pro různé další účely - je využíváno ve více blocích.
Tabulka č. 17

-----------------------------------------------------------------------------------------------
kód    T   D   V   popis uvedeného údaje  hodnota      poznámka     viz
-----------------------------------------------------------------------------------------------
typ    a   1   1   typ adresy       L - laboratoř   určení typu    21
                                    adresy je voleno
                                    s ohledem
                                    na způsob užití
                                    bloku a
-----------------------------------------------------------------------------------------------
jmeno   e   -255 1   jméno nebo název    volný text    první řádek
                                    adresy (například
                                    jméno a příjmení
                                    nebo název)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
adr    e   -35  ?   adresa - hlavní text  volný text    druhý řádek
                                    adresy (například
                                    ulice a číslo domu)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
dop1    e   -35  ?   adresa - upřesnění 1  volný text    třetí řádek
                                    adresy
                                    (fakultativní)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
dop2    e   -35  ?   adresa - upřesnění 2  volný text    čtvrtý řádek
                                    adresy
                                    (fakultativní)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
psc    e   -9  ?   poštovní směrovací   tuzemská čísla  pro tuzemské i
               číslo          podle číselníku  zahraniční adresy;
                           PSČ        tuzemská čísla
                                    vždy v délce 5
                                    znaků bez mezery
-----------------------------------------------------------------------------------------------
mesto   e   -48  ?   město, obec       volný text    název města
                                    (pošty)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Blok "as" - adresa spojení
Tabulka č. 18 - Adresy spojení doplňující blok adres a

-----------------------------------------------------------------------------------------------
kód    T   D   V   popis uvedeného údaje  hodnota      poznámka     viz
-----------------------------------------------------------------------------------------------
typ    a   1   1   typ adresy spojení   "D", "T", "F",           22
                           "S", "X", "M",
                           "E", "I"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
obsah   e   -255 ?   obsah adresy      tvar určuje    struktura zápisu 23
                           položka "typ   je blíže popsána
                           adresy spojení"  v poznámce
-----------------------------------------------------------------------------------------------
vnitrni  e   -255 ?   vnitřní adresa     volným textem            24
-----------------------------------------------------------------------------------------------
sdeleni  e   -255 ?   textová informace    volným textem            24
               k adrese
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Blok "pd" - potvrzení doručení
Tabulka č. 19 - Potvrzení příjemce, že zasílaný soubor obdržel

-----------------------------------------------------------------------------------------------
kód    T   D   V   popis uvedeného údaje  hodnota      poznámka     viz
-----------------------------------------------------------------------------------------------
id_soubor a   -40  1   identifikace přijatého text       identifikace
               souboru                  původně
                                    doručeného
                                    souboru, jehož
                                    doručení je právě
                                    potvrzováno
-----------------------------------------------------------------------------------------------
stav    a   1   1   indikace bezchybného  "N"        v datovém rozhraní
               přijetí souboru              uvádíme jen
                                    v případě
                                    N = přijat, ale
                                    chybný
-----------------------------------------------------------------------------------------------
chyba_pd  e      *   specifikace chyby             určení a lokalizace
                                    chyby v souboru
-----------------------------------------------------------------------------------------------
as     e      1   adresa spojení              typ adresy = "O"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
dat_ps   e      1   datum a čas přijetí   formát DTS    kdy byl soubor  03
               původního zaslaného            příjemci fyzicky
               souboru                  doručen
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Blok "chyba_pd" - popis chyby v přijatém souboru
Tabulka č. 20 - Hlášení příjemce s lokalizací a popisem chyby

-----------------------------------------------------------------------------------------------
kód    T   D   V   popis uvedeného údaje  hodnota      poznámka     viz
-----------------------------------------------------------------------------------------------
kod    a   -3  1   kód chyby                          25
-----------------------------------------------------------------------------------------------
lokalizace a   -64  ?   specifikace, případně           určení kolizního 26
               lokalizace chyby             místa v zaslaném
               v souboru                 souboru
-----------------------------------------------------------------------------------------------
osetreni  a   -3  ?   ošetření chyby     "O", "I"     jak byla kolize  27
                                    řešena
-----------------------------------------------------------------------------------------------
popis      -255 ?   popis chyby, je     volný text    text vytvořený  28
               obsahem elementu             informatikem
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Blok "Ic" - laboratorní číselník
Tabulka č. 21 - Sdělení jednoho nebo více záznamů z příslušného
číselníku

-----------------------------------------------------------------------------------------------
kód    T   D   V   popis uvedeného údaje  hodnota      poznámka     viz
-----------------------------------------------------------------------------------------------
typ_s_Ic a    1   1   typ sdělení                jak se sdělením  29
                                    pracovat
-----------------------------------------------------------------------------------------------
verze_akt a   -8  ?   aktuální číslo verze
               číselníku
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ciselnik  e   -8  1   označení číselníku            jednoznačná    30
                                    identifikace
                                    dle DS
-----------------------------------------------------------------------------------------------
priloha  e   -255 1   vlastní obsah nebo
               odkaz na číselník
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Blok "priloha" - odkaz na přílohu
Pro účel datového rozhraní obsahuje odkaz na zdroj přílohy. Vlastní element obsahuje název číselníku volným textem.
Tabulka č. 22

-----------------------------------------------------------------------------------------------
kód    T   D   V   popis uvedeného údaje  hodnota      poznámka     viz
-----------------------------------------------------------------------------------------------
zdroj   a   -255 1   specifikace umístění  URL, jméno
               přílohy         souboru
-----------------------------------------------------------------------------------------------
typ    a   -64  ?   typ přílohy       rozšíření
                           (extenze) jména
                           souboru
-----------------------------------------------------------------------------------------------
d) Poznámky, vysvětlivky
Číslo poznámky odpovídá odkazu v tabulkách datových bloků ve sloupci "viz".
01 - identifikátor sady - zaručena unikátnost v rámci systému sledování jakosti vody
konstrukce identifikátoru:
LLLLLLLLLLLLLrrkkkkkkkkk
L  kód laboratoře z číselníku laboratoří (13 znaků), viz část 5
   písm. a)
r  poslední dvojčíslí letopočtu
k  unikátní kód přidělený sadě v rámci laboratoře, proměnná
   délka, celková délka identifikátoru nesmí překročit 32 znaků
02 - identifikátor vzorku - zaručena unikátnost v rámci systému sledování jakosti vody
konstrukce identifikátoru:
LLLLLLLLLLLLLrrvvvvvvvvvv
L  kód laboratoře z číselníku laboratoří (13 znaků), viz část 5
   písm. a)
r  poslední dvojčíslí letopočtu
v  jednoznačné označení vzorku v v rámci laboratoře, proměnná
   délka, celková délka identifikátoru nesmí překročit 32 znaků
03 - datum a čas, formát podle české technické normy***)
D  datum             YYYY-MM-DD
DT  datum a čas          YYYY-MM-DDThh:mm
DTS datum a čas v sekundách    YYYY-MM-DDThh:mm:ss

kde je
YYYY rok
MM  měsíc
DD  den v měsíci
T  oddělovač, znak "T"
hh  hodiny, 24 hodinový cyklus
mm  minuty
ss  sekundy

04 - zeměpisná délka a šířka

délka:   YSDDMMVV

kde je
Y  "W" (západ, west) nebo "E" (východ, east)
S  mezera
DD  stupně (degree)
MM  úhlové minuty
VV  úhlové vteřiny

šířka:   XSDDMMVV

kde je
X  "N" (sever, nord) nebo "S" (jih, south)
S  mezera
DD  stupně (degree)
MM  úhlové minuty
VV  úhlové vteřiny
Přípustné jsou údaje odpovídající území České republiky.
05 - číselník důvodu odběru
06 - číselník původce dat
07 - číselník typu rozboru
08 - číselník operátu interpretace výsledku (druhu hodnoty)
09 - označení jednotky ve tvaru, jaký je uveden v číselníku ukazatelů, viz část 5 písm. d)
10 - číselník typu nejistoty
11 - číselník místa odběru
12 - číselník stavu zpracování vzorku
13 - číselník kódu chyby hodnoty ukazatele
14 - číselník stavu zpracování registrace odběrného místa
15 - vnitřní identifikace zasílaného souboru
Identifikační řetěz je bez mezer a začíná osmiznakovým kódem dodavatele příslušného komunikujícího programu, který soubor vytváří. Číselník firem "TAB_KF" je součástí datového standardu. Pokud dodavatel není uveden v číselníku, je možné používat náhradní kód, který má 8 znaků a začíná znakem podtržítko.
Pro sadu M datového rozhraní je následováno identifikátorem sady, viz poznámka 01.
Identifikátor sady:
FFFFFFFFLLLLLLLLLLLLLrrkkkkkkkkk

F  kód dodavatele podle číselníku datového standardu (8 znaků)
L  kód laboratoře z číselníku registrovaných laboratoří (13
   znaků), viz část 5 písm. a) číselník Laboratoře
r  poslední dvojčíslí letopočtu
k  unikátní kód přidělený sadě v rámci laboratoře
Celková délka identifikátoru nesmí překročit 40 znaků.
Pro sadu P nebo E (potvrzení vytváří centrální informační systém příjemce):
FFFFFFFFppppppppvvvrrkkkkkkkkkk

F  kód dodavatele podle číselníku datového souboru (8 znaků)
p  kód programu centrálního informačního systému příjemce (8
   znaků)
v  verze programu centrálního informačního systému příjemce (3
   znaky)
r  poslední dvojčíslí letopočtu
k  pořadové číslo sady P v centrálním informačním systému
   příjemce
Celková délka identifikátoru nesmí překročit 40 znaků.
16 - verze datového standardu
17 - verze národního číselníku laboratorních položek
Není-li používán, zadává se implicitní hodnota nejnižší možné verze "2.00.00".
18 - typ odesílajícího místa
pro soubor s protokolem o měření se použije LL Laboratoř
19 - potvrzení doručení
N  nepotvrzovat (implicitní varianta)
P  potvrdit, že soubor byl doručen a přijat (bude vytvořena sada
   P nebo E)
20 - odesílatel
V jednom souboru jsou data od jednoho odesílatele.
21 - číselník typu adresy
22 - číselník typu adres spojení
23 - obsah adresy spojení
Je zapisován dle typu adresy (uvozovky nejsou součástí zápisu).
T "(+stát)telefon/linka" (+stát) a/linka jsou fakultativní; znaky (+/-) jsou součástí zápisu
F "(+stát)telefon/linka" (+stát) a/linka jsou fakultativní; znaky (+/-) jsou součástí zápisu
S adresa SMTP (internetová) - soubor se posílá jako příloha k elektronické poště
X adresa X.400 - soubor se posílá jako příloha k elektronické poště
M MHS (Novell) - soubor se posílá jako příloha k elektronické poště
I specifikují komunikující strany
24 - vnitřní adresa
Adresa pro další distribuci zprávy "za schránkou" příjemce. Není-li odesílateli známa, položku nevyplní, případné upřesnění může zapsat do položky "sdělení".
25 - číselník kódu chyby v zaslaném souboru
Sdělení zasílá příjemce původnímu odesílateli. Chyba může být blíže specifikována a lokalizována. Není předpokládáno její automatické opravování. Číselník chyb je rozdělen do kategorií. Atribut popis obsahuje informace odpovídající kategorii viz poznámka 26 Lokalizace chyby.
26 - lokalizace chyby
Určení místa v protokolu, kde byla chyba objevena (v některých situacích může být jen orientační).
27 - stav (způsob) zpracování chyby v informačním systému příjemce
V datovém rozhraní v sadě E se použije stav = O (odmítnuto).
28 - popis chyby
Vytvářený informačním systémem příjemce nebo jeho obsluhou - volný text.
29 - číselník typu sdělení
Specifikuje další práci s daty u příjemce.
30 - číselník označení číselníků
Pro číselníky převzaté z datového standardu se používá označení shodné s názvem souboru číselníku.
31 - číselník formátu hodnoty
Pro formát hodnoty F - formalizovaný text se použije údaj z číselníku ukazatelů.
Číselníky odkazované v poznámkách č. 5. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 25, 29, 30, 31 uveřejní Ministerstvo zdravotnictví na veřejně přístupné místě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Adresu tohoto místa uveřejní Ministerstvo zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.
*) Vyhláška č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. Vyhláška č. 464/2000 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch.
**) Datový standard Ministerstva zdravotnictví DS 2.00, vydaný ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, 1997, částka 7, ve znění pozdějších předpisů.
***) ČSN EN 28601 (978601) Datové prvky a formáty výměny. Výměna informací - prezentace data a času.

Související dokumenty