12/2000 Sb., kterou se vymezuje druh rostlin uvedený v druhovém seznamu, jehož rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu jako obchodní, a stanoví se jeho vlastnosti a způsob kontroly

Schválený:
12/2000 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 13. ledna 2000,
kterou se vymezuje druh rostlin uvedený v druhovém seznamu, jehož rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu jako obchodní, a stanoví se jeho vlastnosti a způsob kontroly
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 32 odst. 1 zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Rozmnožovací materiál žita za předpokladu, že nebude obsahovat více než 12 kusů námelu ve vzorku 1 000 gramů a bude jinak splňovat obecné požadavky stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy pro certifikovaný rozmnožovací materiál, smí být v roce 2000 uveden do oběhu jako obchodní.
 
§ 2
Rozmnožovací materiál žita musí nést označení, z něhož je kupujícímu zřejmé, že se jedná o obchodní rozmnožovací materiál podle této vyhlášky.
 
§ 3
Kontrola vlastností rozmnožovacího materiálu žita se provádí týmž způsobem jako kontrola vlastností certifikovaného rozmnožovacího materiálu žita.1)
 
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Fencl v. r.
1) Vyhláška č. 191/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin.

Související dokumenty