40/1965 Sb., o určení podniku "Art Centrum, československé středisko výtvarných umění" k provádění vývozu a dovozu některých děl výtvarných umění

Schválený:
40/1965 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva zahraničního obchodu
ze dne 8. dubna 1965
o určení podniku "Art Centrum, československé středisko výtvarných umění" k provádění vývozu a dovozu některých děl výtvarných umění
Ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministerstvem financí a s ministerstvem školství a kultury podle § 2 odst. 1 a 2 a § 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:
 
§ 1
Podnik "Art Centrum, československé středisko výtvarných umění" (dále jen "podnik"), zřízený ministrem školství a kultury podle zřizovací listiny ze dne 10. prosince 1964 a dodatku k ní ze dne 25. února 1965, se určuje k výhradnému provádění
a) vývozu originálů děl výtvarných umění (malířských, sochařských a grafických) dvacátého století;
b) dovozu originálů děl výtvarných umění (malířských, sochařských a grafických) bez omezení doby vzniku, avšak jen pro československá muzea a galerie;
c) vývozu i dovozu originálů výtvarných děl dvacátého století jiných než uvedených v bodu a), vždy jen do pěti kusů nebo souprav.
 
§ 2
V rozsahu uvedeném v § 1 se omezuje výhradné oprávnění Artie, podniku zahraničního obchodu pro dovoz a vývoz kulturních statků, stanovené ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu ze dne 18. září 1953 č. 300 Ú. l.
 
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Hamouz v. r.

Související dokumenty