376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb

Schválený:
376/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. listopadu 2017
o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
Vláda nařizuje podle § 12 odst. 4 a § 37 odst. 3 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb:
 
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví tržby, které nejsou evidovanou tržbou, neboť jejich evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tyto tržby plynou, a tuto překážku nelze odstranit evidováním tržeb ve zjednodušeném režimu, a tržby, které dočasně nejsou evidovanými tržbami.
 
§ 2
Tržby vyloučené z evidence tržeb u těžce zrakově postižených osob
(1) Evidovanou tržbou není tržba poplatníka daně z příjmů fyzických osob,
a) kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty,
b) který provozuje podnikatelskou činnost bez zaměstnanců a spolupracujících osob podle zákona upravujícího daně z příjmů, ledaže tyto osoby splňují podmínku uvedenou v písmenu a),
c) který není společníkem společnosti, z jejíž činnosti tržba plyne, ledaže všichni společníci společnosti splňují podmínku uvedenou v písmenu a), a
d) který tuto tržbu přijímá sám, nebo prostřednictvím zaměstnance, spolupracující osoby nebo společníka společnosti, kteří splňují podmínku uvedenou v písmenu a).
(2) V případě občana jiného členského státu Evropské unie, který je hlášen k pobytu na území České republiky po dobu nejvýše 3 měsíců, se podmínka uvedená v odstavci 1 písm. a) považuje za splněnou, pokud tato osoba prokáže svou úplnou nebo praktickou nevidomost nebo těžkou hluchoslepotu.
 
§ 3
Tržby z prodeje sladkovodních ryb dočasně vyloučené z evidence tržeb
Evidovanou tržbou není do 31. prosince 2019 tržba poplatníka z prodeje sladkovodních ryb a souvisejících služeb spotřebiteli uskutečněná v období od 14. do 24. prosince v provozovně, ve které se v tomto období uskutečňují pouze tyto tržby.
 
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr financí:
Ing. Pilný v. r.

Související dokumenty