187/1993 Sb., o podepsání Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic

Schválený:
187/1993 Sb.
SDĚLENÍ
ministerstva zahraničních věcí
Změna: 102/2004 Sb.m.s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. října 1991 byla ve Washingtonu podepsána Dohoda mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic.
S Dohodou vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a předseda vlády České a Slovenské Federativní Republiky v zastoupení prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 19. listopadu 1992.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XIV odst. 1 dnem 19. prosince 1992.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
DOHODA
mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic
Spojené státy americké a Česká a Slovenská Federativní Republika (dále smluvní strany), vedeny přáním podporovat větší vzájemnou hospodářskou spolupráci, pokud jde o investice státních příslušníků a společností z jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany; a
uznávajíce, že ujednání o zacházení, které bude přiznáváno těmto investicím, podpoří tok soukromého kapitálu a hospodářský rozvoj smluvních stran,
souhlasíce, že spravedlivé a nestranné zacházení s investicemi je žádoucí pro zachování stabilního systému pro investování a pro maximálně efektivní využívání ekonomických zdrojů, a
potvrzujíce svůj zájem rozvíjet hospodářskou spolupráci v souladu s principy a ustanoveními závěrečného aktu, podepsaného v Helsinkách 1. srpna 1975 a s dalšími dokumenty Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,
přesvědčeny, že soukromé podnikání na svobodných a volně přístupných trzích poskytuje nejlepší možnosti zvyšování životní úrovně a hodnoty života obyvatel smluvních stran, zlepšení blahobytu pracujících a podpory obecného respektování mezinárodně uznaných práv pracujících,
rozhodnuty uzavřít dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic,
se dohodly na následujícím:
Čl.I
1. Pro účely této dohody
a) "investice" označuje jakýkoli druh investice na území jedné smluvní strany, která je vlastněna nebo je přímo či nepřímo kontrolována státními příslušníky nebo společnostmi druhé smluvní strany, jako je akcie, pohledávka, smlouva o službách a investiční smlouva, a zahrnuje:
i) hmotné a nehmotné vlastnictví, včetně práv jako jsou hypotéky, zástavy a ručení;
ii) společnost nebo akcie či jiné podíly na společnosti, nebo podíly na jejích aktivech;
iii) peněžní pohledávky nebo nároky na plnění, které mají ekonomickou hodnotu a které jsou spojené s investicí;
iv) duševní vlastnictví, které zahrnuje mezi jiným práva vztahující se k
- literárním a uměleckým dílům, včetně zvukových nahrávek,
- vynálezům ve všech oborech lidského úsilí,
- průmyslovým vzorům,
- uspořádání částí polovodičových integrovaných obvodů,
- obchodním tajemstvím a důvěrným podnikatelským informacím, a
- obchodním a servisním známkám a názvům výrobků,
v) jakékoliv právo vyplývající ze zákona nebo kontraktu, a jakékoliv oprávnění a povolení v souladu se zákonem, včetně koncesí na vyhledávání, kultivaci, těžbu nebo využívání přírodních zdrojů;
b) "společnost smluvní strany" znamená jakoukoli korporaci, společnost, sdružení, státní nebo jiný podnik, nebo jinou organizaci, z právního hlediska ustavenou v souladu s právním řádem smluvní strany nebo jejího politického podrozdělení, ať byla či nebyla zřízena za účelem finančních výnosů a je v soukromém vlastnictví nebo vlastnictví vlády;
c) "státní příslušník" smluvní strany znamená fyzickou osobu, která je státním příslušníkem smluvní strany v souladu s jejím příslušným zákonem;
d) "výnos" označuje částku plynoucí nebo spojenou s investicí a zahrnuje zisk, dividendu, úrok, přírůstek kapitálu, licenční poplatky a poplatky za řízení, technickou pomoc a jiné poplatky; nebo hmotné výnosy;
e) "doprovodné činnosti" zahrnují organizaci, kontrolu, provoz, údržbu a dispozici se společnostmi, filiálkami, agenciemi, kancelářemi, továrnami a jinými zařízeními pro obchodní činnost; uzavírání, plnění a provádění kontraktů; nabývání, užívání, ochranu a dispozici s majetkem všeho druhu, včetně práv z oblasti duševního vlastnictví a průmyslových práv; vypůjčování finančních prostředků, nákup, vydávání a prodej akcií a jiných cenných papírů, a nákup zahraničních měn pro dovozy;
f) "nediskriminační zacházení" označuje zacházení, které je přinejmenším tak příznivé, jako je nejlepší ze zacházení národního nebo podle doložky nejvyšších výhod;
g) "národní zacházení" označuje zacházení, které je přinejmenším tak příznivé, jako nejpříznivější zacházení přiznávané smluvní stranou společnostem nebo státním příslušníkům této smluvní strany v podobných případech; a
h) zacházení podle "doložky nejvyšších výhod" označuje zacházení, které je přinejmenším tak příznivé, jako to, které je přiznávané smluvní stranou společnostem nebo státním příslušníkům z třetích zemí v podobných případech.
2. Každá smluvní strana si vyhražuje právo odepřít kterékoli společnosti výhody plynoucí z této dohody, pokud takovou společnost kontrolují občané třetí země anebo v případě, že společnost druhé smluvní strany nevykonává žádnou rozsáhlejší podnikatelskou činnost na území druhé smluvní strany nebo je kontrolována občany třetí země, s níž odpírající smluvní strana neudržuje normální hospodářské styky.
3. Jakákoli změna formy, ve které jsou aktiva investována nebo reinvestována, nemá vliv na jejich charakter investice.
Čl.II
1. Každá smluvní strana bude povolovat a bude zacházet s investicemi a s nimi spojenými činnostmi na nediskriminačním základě, přičemž každá smluvní strana má právo učinit nebo zachovat výjimky v odvětvích nebo záležitostech uvedených v Dodatku k této dohodě.
Obě smluvní strany souhlasí s tím, že ohlásí druhé smluvní straně předem nebo v den, kdy tato dohoda vstoupí v platnost, všechny takové zákony a předpisy, o nichž si jsou vědomy, že se týkají odvětví nebo záležitostí uvedených v Dodatku.
Dále každá smluvní strana souhlasí s tím, že ohlásí druhé smluvní straně jakékoli budoucí výjimky týkající se odvětví nebo záležitostí uvedených v Dodatku, a rovněž souhlasí s tím, že tyto výjimky omezí na minimum.
Jakákoli budoucí výjimka, přijatá jednou smluvní stranou v daném odvětví nebo záležitosti, se nebude vztahovat na investici existující v době, kdy taková výjimka vstoupila v platnost.
Zacházení uplatňované podle jakýchkoliv výjimek nesmí být méně příznivé, než je to, které je uplatňováno v podobných případech u investic a s nimi spojených činností státních příslušníků nebo společností kterékoli třetí země, pokud není stanoveno jinak v Dodatku.
2.
a) Investici bude vždy zajištěno spravedlivé a rovnoprávné zacházení a bude požívat plné ochrany a bezpečnosti a v žádném případě jí nebude přiznáno horší zacházení, než je v souladu s mezinárodním právem.
b) Žádná ze smluvních stran nebude žádnými svévolnými a diskriminačními opatřeními omezovat řízení, provoz, udržování, používání, využívání, rozšiřování nebo možnost dispozice s investicí.
Pro účely řešení sporů podle článků VI a VII této dohody opatření může být svévolné a diskriminační, i když strana ve sporu měla nebo využila možnost přezkoumání takového opatření soudy nebo správními soudy příslušné smluvní strany.
c) Každá smluvní strana bude dodržovat jakýkoliv závazek, který přijala ve vztahu k investicím.
3. V souladu se zákony týkajícími se vstupu a pobytu cizinců, bude státním příslušníkům každé smluvní strany povoleno vstupovat a přebývat na území druhé smluvní strany za účelem zřízení, rozvoje, řízení nebo konzultací o provozu investice, do které osobně nebo společnost první smluvní strany, která je zaměstnává, vložili nebo hodlají vložit podstatnou část kapitálu nebo jiných zdrojů.
4. Společnosti zákonně ustavené v souladu s právním řádem jedné smluvní strany a které jsou investicemi, budou smět zaměstnávat vrcholné řídící pracovníky podle své volby, bez ohledu na jejich státní příslušnost.
5. Žádná smluvní strana nebude jako podmínku pro zřízení, rozšiřování a udržování investic ukládat plnění závazků, které vyžadují nebo vynucují export vyrobeného zboží, nebo které předepisují, že zboží nebo služby musí být nakupovány místně, nebo které ukládají jiné podobné požadavky.
6. Každá smluvní strana zabezpečí účinné prostředky pro uplatnění nároků a práv vztahujících se k investicím a jejich schvalování a k ujednání o investicích.
7. Každá smluvní strana umožní přístup ke všem zákonům, předpisům, administrativní praxi a postupům a soudním výrokům týkajícím se nebo postihujícím investice.
8. Zacházení s investicemi a doprovodnými činnostmi, přiznávané Spojenými státy americkými podle tohoto článku, bude ve všech státech, teritoriích a državách Spojených států amerických zacházením přiznávaným v tomto ohledu společnostem zákonně ustanoveným v souladu s právními předpisy jiných států, teritorií a držav Spojených států amerických.
9. Nediskriminační zacházení a doložka nejvyšších výhod podle této dohody se nebudou vztahovat na výhody přiznávané jednou i druhou smluvní stranou státním příslušníkům nebo společnostem z jakékoliv třetí země na základě
a) závazků smluvní strany týkajících se investic a vyplývajících z plného členství v zóně volného obchodu anebo v celní unii, nebo
b) závazků smluvní strany v jakékoliv mnohostranné mezinárodní dohodě v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu, která bude uzavřena následně po této dohodě.
10. Smluvní strany potvrzují a shodují se na tom, že "doprovodné činnosti" zahrnují, bez omezení, tyto druhy činnosti:
a) udělování koncesí nebo oprávnění na základě povolení;
b) možnost registrace, získání oprávnění, povolení a jiných souhlasů úřadů (které musí být v každém případě vydávány urychleně);
c) přístup k finančním institucím a úvěrovým trhům;
d) přístup k vlastním fondům uloženým u finančních institucí;
e) dovoz a instalace zařízení nezbytného pro běžné vedení podnikatelských záležitostí, včetně avšak bez omezení kancelářského zařízení a automobilů a vývozu zařízení a automobilů takto dovezených;
f) rozšiřování obchodních informací;
g) provádění průzkumu trhů;
h) jmenování obchodních zástupců, včetně zprostředkovatelů, konzultantů, distributorů a jejich účast na obchodních veletrzích a reklamních akcích;
i) marketing zboží a služeb, včetně jeho uskutečňování prostřednictvím vnitřní distribuce a marketingových systémů, jakož i inzercí a přímými kontakty s jednotlivými osobami a společnostmi;
j) přístup ke komunálním rozvodům, veřejným službám a obchodním prostorám, pronajímaným za nediskriminační ceny, pokud jsou stanoveny a kontrolovány vládou;
k) přístup k surovinám, výrobním vstupům a službám všech druhů za nediskriminační ceny, pokud jsou stanoveny a kontrolovány vládou.
Čl.III
1. Investice nebudou vyvlastněny nebo znárodněny nebo podrobeny přímým či nepřímým opatřením rovnajícím se vyvlastnění nebo znárodnění ("vyvlastnění") s výjimkou veřejného zájmu; na základě právního postupu; nediskriminačním způsobem; proti okamžité, odpovídající a efektivní náhradě; a v souladu s obecnými principy zacházení uvedenými v článku II odst. 2 této dohody.
Náhrada musí odpovídat spravedlivé tržní ceně vyvlastněné investice bezprostředně před vyvlastněním, nebo než se stalo známým; musí být zaplacena bez odkladu včetně úroku ode dne vyvlastnění podle přiměřené tržní úrokové sazby; bude plně proveditelná a volně převoditelná za převládající tržní kurs v den vyvlastnění.
2. Státní příslušník nebo společnost každé ze smluvních stran, který prohlásí, že celá nebo část jeho investice byla vyvlastněna, má právo na bezodkladné přezkoumání příslušnými soudními nebo administrativními úřady druhé smluvní strany, zda k takovému vyvlastnění došlo, a pokud ano, zda takové vyvlastnění a příslušná náhrada odpovídá ustanovením této dohody, která vyjadřuje principy mezinárodního práva.
Čl.IV
Státním příslušníkům a společnostem obou smluvních stran, jejichž investice na území druhé smluvní strany utrpí škody následkem války nebo jiného ozbrojeného konfliktu, revoluce, výjimečného stavu, povstání, občanských nepokojů nebo jiných podobných událostí, bude druhou smluvní stranou přiznáno nediskriminační zacházení, pokud jde o jakákoliv opatření přijatá v souvislosti s těmito škodami.
Čl.V
1. Každá smluvní strana bude povolovat všechny převody vztahující se k investici volně a bez prodlení do a z vlastního území. Takové převody zahrnují:
a) výnosy;
b) náhrady podle článku III této dohody;
c) platby vyplývající z investičních sporů;
d) platby prováděné v souladu s kontraktem, včetně umořování jistiny a narostlých úrokových plateb podle úvěrových smluv;
e) výnosy z prodeje nebo likvidace celé nebo části investice;
f) dodatečné kapitálové vklady k udržování nebo rozšiřování investice.
2. S výjimkou ustanovení článku III odst. 1 této dohody se převody musí provádět ve volně směnitelné měně převládajícím tržním kursem pro promptní operace platným v den převodu pro měnu, v níž se převod provádí.
3. Nehledě na ustanovení odstavců 1 a 2, obě smluvní strany mohou mít zákony a předpisy
a) vyžadující hlášení peněžních převodů a
b) ukládající daň z příjmů v takové formě, jako je daň z příjmu u dividend a jiných převodů.
Kromě toho, každá smluvní strana může chránit práva věřitelů nebo zajišťovat vykonání rozsudků soudů, a to spravedlivým a nediskriminačním uplatňováním svých zákonů v dobré víře.
Čl.VI
1. Investiční spor je pro účely tohoto článku definován jako spor týkající se
a) interpretace nebo použití investiční smlouvy mezi jednou smluvní stranou a státním příslušníkem nebo společností druhé smluvní strany;
b) interpretace nebo použití jakéhokoliv investičního oprávnění uděleného úřadem smluvní strany pro zahraniční investice takovému státnímu příslušníkovi nebo společnosti;
c) údajného porušení jakéhokoliv práva vztahujícího se k investici, které bylo uděleno nebo vyplývá z této dohody.
2. V případě investičního sporu mezi smluvní stranou a státním příslušníkem nebo společností druhé smluvní strany se budou strany ve sporu nejdříve snažit řešit spor konzultacemi a jednáním, přičemž lze použít nezávazná jednání s třetí stranou.
S výhradou ustanovení odstavce 3 tohoto článku, bude spor, nelze-li jej vyřešit konzultacemi a jednáním, předložen k vypořádání vhodným postupem pro řešení sporů, na němž se strany předem dohodnou.
Jakákoli majetková vypořádání ve sporu, včetně těch, která se týkají vyvlastnění, stanovená v investiční smlouvě budou závazná a vymahatelná v souladu s podmínkami investiční smlouvy, příslušnými ustanoveními místních zákonů a příslušnými mezinárodními dohodami o vykonávání výroků rozhodčích soudů.
3. V jakémkoli termínu po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy spor vznikl, dotyčný státní příslušník nebo společnost si může zvolit, zda písemně vyjádří svůj souhlas s předložením sporu k vypořádání smírem nebo závazným rozhodčím řízením Mezinárodnímu středisku pro řešení investičních sporů ("Středisko") nebo podle Dodatečných možností Střediska nebo podle Rozhodčích pravidel Komise OSN pro mezinárodní právo obchodní ("UNCITRAL") nebo podle rozhodčích pravidel jakékoliv rozhodčí instituce vzájemně dohodnuté stranami ve sporu.
a) Jakmile dotyčný státní příslušník nebo společnost dal svůj souhlas, každá strana ve sporu může zahájit takové řízení za předpokladu, že
i) spor nebyl předložen státním příslušníkem nebo společností podle příslušného, dříve dohodnutého postupu pro řešení sporu; a
ii) dotčený státní příslušník nebo společnost nepředložil spor soudu, správnímu soudu nebo úřadu s příslušnou jurisdikcí smluvní strany ve sporu.
Pokud se strany ve sporu nedohodnou na tom, zda je vhodnější použít smírné nebo závazné rozhodčí řízení, je rozhodující názor dotyčného státního příslušníka nebo společnosti.
b) Obě smluvní strany tímto dávají souhlas s předložením investičního sporu k smírnému nebo závaznému rozhodčímu řízení:
i) Středisku, v případě, že Česká a Slovenská Federativní Republika se stane účastníkem Konvence o řešení investičních sporů mezi státy a státními příslušníky jiných států, podepsané ve Washingtonu 18. března 1965 ("Konvence") a Stanov a pravidel Střediska, a Dodatečným možnostem Střediska, a
ii) rozhodčímu soudu zřízenému podle pravidel UNCITRAL, přičemž tato pravidla mohou být upravena vzájemnou dohodou stran ve sporu (jmenovacím místem v nich uvedeným bude generální sekretář Střediska).
c) Smíření nebo rozhodčí řízení sporů podle písm. b) i) musí být provedeno za použití ustanovení Konvence a Stanov a pravidel Střediska, nebo Dodatečných možností, a to podle okolností.
d) Místem jakéhokoliv rozhodčího řízení, vedeného podle tohoto článku, musí být stát, který je účastníkem Konvence OSN o uznávání a vykonávání zahraničních soudních rozhodnutí, podepsané v New Yorku v roce 1958.
e) Každá smluvní strana se zaručuje, že vykoná bez prodlení nařízení jakéhokoliv soudního výroku rozhodčího řízení, provedeného v souladu s tímto článkem VI. Dále, každá smluvní strana umožní na svém území vykonávání takového rozhodčího výroku.
4. Smluvní strana nesmí uplatnit při jakémkoliv projednávání investičního sporu jako obhajobu protinárok, právo na kompenzaci nebo jinak, že dotyčný státní příslušník nebo společnost již obdržela nebo obdrží z titulu pojištění nebo záruční smlouvy odškodnění nebo jinou náhradu za celou nebo část svých údajných škod.
5. V případě rozhodčího řízení, pro účely tohoto článku, každá společnost zákonně ustanovená podle příslušného právního řádu jedné smluvní strany nebo jejího politického podrozdělení, která však bezprostředně před projevením se skutečností nebo skutečností vyvolávajících spor byla investicí státních příslušníků nebo společností druhé smluvní strany, bude považována za státního příslušníka nebo společnost této druhé smluvní strany (v souladu s článkem 25 (2) (b) Konvence).
Čl.VII
1. Jakýkoliv spor mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo použití této dohody, který nebude vyřešen konzultacemi nebo jinými diplomatickými cestami, bude předložen na žádost jedné ze smluvních stran rozhodčímu soudu k závaznému rozhodnutí podle příslušných pravidel mezinárodního práva. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, budou platit Rozhodčí pravidla Komise OSN pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL), s výjimkou ustanovení změněných smluvními stranami nebo rozhodci.
2. Do dvou měsíců od obdržení žádosti jmenuje každá smluvní strana jednoho rozhodce. Tito dva rozhodci zvolí jako předsedu třetího rozhodce, státního příslušníka třetího státu. Pravidla UNCITRAL pro jmenování členů tříčlenné rozhodčí poroty se budou používat mutatis mutandis pro jmenování rozhodčí poroty s tou výjimkou, že jmenovacím místem uvedeným v těchto pravidlech bude generální sekretář Stálého arbitrážního soudu.
3. Pokud není dohodnuto jinak, všechna podání musí být provedena a všechna sezení uskutečněna do šesti měsíců ode dne zvolení třetího rozhodce a soud učiní svá rozhodnutí do dvou měsíců od data posledních podání nebo od data ukončení projednávání, podle toho, které bylo pozdější.
4.
a) Každá smluvní strana ponese náklady svého zastoupení v rozhodčím řízení.
b) Výlohy a jiné náklady předsedy, jiných rozhodců, a jiné náklady řízení ponesou obě smluvní strany rovným dílem. Soud však může podle svého uvážení určit, že větší část těchto nákladů uhradí jedna ze smluvních stran.
Čl.VIII
Ustanovení článku VI a VII neplatí pro spory, vzniklé
a) v souvislosti s programy Vývozní a dovozní banky Spojených států pro vývozní úvěry, záruky a pojištění, nebo
b) v souvislosti s jinými oficiálními úvěrovými, záručními nebo pojišťovacími ujednáními, v nichž se smluvní strany dohodly, že spory budou řešeny jinými prostředky.
Čl.IX
Tato dohoda nesníží účinnost
a) zákonů a předpisů, administrativní praxe nebo postupů administrativních či soudních rozhodnutí obou smluvních stran;
b) mezinárodních právních závazků; nebo
c) závazků přijatých oběma smluvními stranami, včetně závazků obsažených v investiční smlouvě nebo v investičním oprávnění, které opravňují investice a přidružené činnosti k příznivějšímu zacházení, než v podobných situacích přiznává tato dohoda.
Čl.X
1. Tato dohoda nevylučuje, aby každá ze smluvních stran nepoužila opatření potřebná pro udržení veřejného pořádku, splnění svých závazků na udržení nebo obnovení mezinárodního míru nebo bezpečnosti, nebo pro ochranu svých základních bezpečnostních zájmů.
2. Tato dohoda nevylučuje, aby každá ze smluvních stran nestanovila zvláštní pravidla týkající se zřizování investic, včetně investic uskutečňovaných do nebo v souvislosti se státními podniky procházejícími privatizací, ale tato pravidla nesmí omezovat podstatu jakýchkoliv práv, uvedených výše v této dohodě.
Čl.XI
1. Každá smluvní strana bude usilovat, pokud jde o její daňovou politiku, o to, aby poskytovala investicím státních příslušníků a společnosti druhé smluvní strany spravedlivé a nestranné zacházení.
2. Nicméně ustanovení této dohody, zejména články VI a VII, budou uplatňovány v záležitostech zdaňování pouze na následující:
a) vyvlastnění, shodně s článkem III;
b) převody, shodně s článkem V; nebo
c) dodržování a provádění podmínek investiční smlouvy nebo investičního oprávnění, jak je uvedeno v článku VI odstavec 1, písmeno a) nebo b), a to v rozsahu, ve kterém nejsou předmětem ustanovení o řešení sporů v Dohodě o zamezení dvojího zdanění mezi oběma smluvními stranami, nebo byly vzneseny v souladu s takovými ustanoveními o řešení sporů a nejsou vyřešeny v přiměřené době.
Čl.XII
Strany souhlasí, že na žádost kterékoli ze stran, okamžitě přistoupí ke konzultacím s cílem vyřešit jakékoli spory související s Dohodou nebo budou diskutovat jakoukoli záležitost týkající se výkladu nebo použití Dohody. Strany také souhlasí, že přistoupí okamžitě ke konzultacím, kdykoli se jedna ze stran bude domnívat, že je nutné učinit kroky k zajištění slučitelnosti mezi Dohodou a Smlouvou o založení Evropského společenství.
Čl.XIII
Tato dohoda bude platit ve všech politických podrozděleních smluvních stran.
Čl.XIV
1. Tato dohoda vstoupí v platnost třicet dní po datu výměny ratifikačních listin. V platnosti zůstane po dobu deseti let a bude dále platit, pokud nebude ukončena podle odstavce 2 tohoto článku. Bude se týkat investic existujících v době jejího vstoupení v platnost, stejně jako investic uskutečněných nebo nabytých od té doby.
2. Každá smluvní strana může ukončit tuto dohodu ke konci počátečního desetiletého období platnosti nebo kdykoli poté, a to zasláním jednoroční písemné výpovědi druhé smluvní straně.
3. Pokud jde o investice uskutečněné nebo nabyté před ukončením platnosti této dohody a na něž se tato dohoda jinak též vztahovala, ustanovení všech ostatních článků této dohody budou nadále v platnosti po dobu deseti let od data jejího ukončení.
4. Dodatek, Protokol a Doplňující dopisy budou nedílnou součástí této dohody.
Na důkaz toho, k tomu náležitě zmocněni, podepsali tuto dohodu.
Dáno ve dvojím vyhotovení ve Washingtonu dne 22. října 1991 v jazyce anglickém a českém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.
Za Spojené státy americké:
Julius L. Katz v.r.
Za Českou a Slovenskou Federativní Republiku:
Ing. Václav Klaus CSc. v.r.
DODATEK
1. V souladu s článkem II odstavec 1 Spojené státy si vyhrazují právo učinit nebo zachovat omezené výjimky z národního zacházení v odvětvích nebo záležitostech dále uvedených:
- letecká doprava
- námořní a pobřežní doprava
- bankovnictví
- pojišťovnictví
- vládní dotace
- vládní programy pojištění a půjček
- výroba energie a elektřiny
- komisionářské celnice
- vlastnictví nemovitostí
- vlastnictví a ovládání rozhlasových stanic nebo veřejných nosičů rozhlasových a televizních stanic
- vlastnictví akcií Komunikační satelitní korporace
- zařízení pro veřejné telefonní a telegrafické služby
- zařízení pro podmořské kabelové služby
- využívání půdy a přírodních zdrojů
- těžba na veřejných pozemcích
- primární obchodní zastoupení pro cenné papíry vlády Spojených států
- rybolov
- dotace.
2. V souladu s článkem II odstavec 1 si Spojené státy vyhrazují právo učinit nebo zachovat omezené výjimky ze zacházení podle doložky nejvyšších výhod v odvětvích nebo záležitostech dále uvedených:
- vlastnictví nemovitostí
- těžba na veřejných pozemcích
- primární obchodní zastoupení pro cenné papíry vlády Spojených států
- služby spojené s námořnictvím
- rybolov.
3. V souladu s článkem II odstavec 1 si Česká a Slovenská Federativní Republika vyhrazuje právo učinit nebo zachovat omezené výjimky z národního zacházení v odvětvích nebo záležitostech dále uvedených:
- vlastnictví nemovitostí
- pojišťovnictví.
4. V souladu s článkem II, odstavcem 1, a jak bude nutné pro splnění závazků podle opatření přijatých Evropskou unií, si Česká republika vyhrazuje právo uplatnit nebo zachovat výjimky k národnímu zacházení v odvětvích nebo záležitostech, které jsou uvedeny níže:
Zemědělství
Audiovize
Cenné papíry, investiční služby a další finanční služby
Rybolov
Uhlovodíky
Dotace
Doprava (letecká doprava)
Doprava (vnitrozemská vodní doprava)
Doprava (námořní).
5. V souladu s článkem II, odstavcem 1, a jak bude nutné pro splnění závazků podle opatření přijatých Evropskou unií, si Česká republika vyhrazuje právo uplatnit nebo zachovat výjimky k doložce nejvyšších výhod v odvětvích nebo záležitostech, které jsou uvedeny níže:
Zemědělství
Audiovize
Uhlovodíky.
6. Žádná výjimka uplatněná Českou republikou podle odstavců 4 a 5 výše (tj. jakýmkoli zákonem nebo nařízením přijatým Českou republikou nebo opatřením Evropské unie přímo použitelným v České republice) se nevztahuje, po časové období stanovené níže v pododstavci a), na investice občanů nebo společností Spojených států, které existují v příslušném odvětví ke dni účinnosti tohoto právního předpisu, nebo ke dni, kdy Evropská komise ve svém Úředním věstníku uveřejní svůj návrh přijmout příslušné opatření, kterékoli datum je pozdější.
(a) Časové období uvedené v tomto odstavci je deset let od data, kdy vstoupí v účinnost příslušný zákon nebo nařízení přijaté Českou republikou nebo opatření Evropské unie přímo použitelné v České republice, nebo dvacet let od data vstupu v platnost Dohody, kterékoli datum je pozdější.
(b) V žádném případě však nemůže být výjimka, uplatněná podle odstavců 4 nebo 5 výše, aplikována na existující investici, jak je definováno v tomto odstavci, do té míry, že by to vyžadovalo zbavení se, celkové nebo částečné, této existující investice.
Tento dodatek tvoří nedílnou součást Dohody.
Protokol
1. Smluvní strany souhlasí, že nic v této dohodě nebude vykládáno tak, aby se vztahovalo na subjekty, které jsou akreditovány jako součást diplomatické mise nebo konzulárního úřadu smluvní strany.
2. Pod pojmem "politické podrozdělení" uvedeným v článku I odstavec 1 písmeno b), v článku VI odstavec 5 a v článku XIII smluvní strany rozumějí:
- pokud jde o Českou a Slovenskou Federativní Republiku, Českou republiku a Slovenskou republiku;
- pokud jde o Spojené státy americké, státy Spojených států amerických.
3. Smluvní strany uznávají, že podmínky článku II odstavce 9 (a) jsou splněny, pokud ekonomické vztahy mezi smluvní stranou a třetí zemí zahrnují i oblast volného obchodu nebo celní unii.
Protokol bude nedílnou součástí této dohody.
Náměstek obchodního pověřence Spojených států Kancelář prezidenta Washington, D.C. 20506
22. října 1991
Vážený pane náměstku ministerského předsedy,
v souvislosti s dnešním podpisem dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou ("ČSFR") týkající se vzájemné podpory a ochrany investice ("Dohoda") mám tu čest potvrdit následující ujednání našich vlád souvisejících s článkem II., odstavcem 1. Dohody, pokud se týká investování:
1. Při aplikování ustanovení článku II., odstavce 1., týkajícího se investování, ČSFR může žádat souhlas (a) na investice občanů nebo společností Spojených států do společností, v nichž většinový podíl náleží ČSFR, a (b) na investice občanů nebo společností Spojených států, jejichž prostřednictvím tito občané nebo společnosti si zajistí, buď přímo, nebo nepřímo, kmenový podíl ČSFR na těchto společnostech.
2. Žádné požadované souhlasy podle odstavce 1 nebudou odepřeny za účelem nebo s cílem omezit konkurenci nebo odradit či zamezit investování občanů nebo společností Spojených států v určitých sektorech (kromě případů uvedených v příloze). Dále, ČSFR poskytne ne méně než nejlepší výhody občanům a společnostem Spojených států při rozhodování, zda takovýto souhlas dát nebo odepřít.
3. Do dvou let ode dne, kdy Dohoda nabude účinnosti, se strany poradí o zúžení rozsahu investic spadajících pod odstavec 1. a následně o upuštění od požadavku na tento souhlas. ČSFR okamžitě zahájí kroky k ratifikaci této dohody po tom, co parlament schválí nový obchodní zákoník, který je v souladu s ustanoveními tohoto dopisu týkajícího se liberalizace vládních postupů při udělování souhlasu.
Mám tu čest potvrdit, že toto ujednání bude považováno za nedílnou součást Dohody.
V úctě
Julius L. Katz v.r.
Jeho Exelence
Václav Klaus
náměstek ministerského předsedy a ministr financí
České a Slovenské Federativní Republiky
Místopředseda vlády a ministr financí ČSFR Václav Klaus
Ve Washingtonu dne 22. října 1991
Vážená paní vyslankyně,
v souvislosti s dnešním podpisem Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou (dále ČSFR) a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic (dále Dohoda) mám čest potvrdit, pokud jde o článek II odstavec 1 této dohody, týkající se zřizování investic, následující ujednání mezi našimi vládami.
1. Při používání ustanovení článku II odst. 1 týkajícího se zřizování investic může ČSFR vyžadovat povolovací řízení pouze pro:
(A) investice státních příslušníků a společností Spojených států, které jsou vkládány do nebo jsou uskutečňovány se společnostmi, ve kterých většinu aktiv nebo majetkových účastí vlastní ČSFR, a
(B) investice státních příslušníků a společností Spojených států, prostřednictvím kterých tito příslušníci nebo společnosti získají přímo nebo nepřímo majetkový podíl ČSFR ve společnostech.
2. Potřebná povolení nebudou odepřena z takového důvodu nebo s takovým cílem, který by omezoval soutěž nebo odrazoval či znemožňoval investici státních příslušníků a společností Spojených států v určitých odvětvích (s výjimkou těch, která jsou uvedena v příloze). Dále bude ČSFR při rozhodování o udělení nebo zamítnutí povolení poskytovat státním příslušníkům a společnostem Spojených států zacházení ne horší než podle doložky nejvyšších výhod.
3. Do dvou let od vstupu této dohody v platnost provedou smluvní strany konzultace se záměrem zužovat rozsah investic, na něž se odstavec 1 vztahuje, a poté odstraňovat potřebu povolovacího řízení.
ČSFR zahájí ratifikaci této dohody bezprostředně po schválení nového obchodního zákoníku ve Federálním shromáždění, který bude v souladu s tímto dopisem, pokud jde o liberalizaci schvalovacího procesu vládou.
Mám čest navrhnout, aby toto ujednání bylo považováno za nedílnou součást této dohody. Budu Vám vděčný, jestliže potvrdíte, že s tímto ujednáním souhlasí Vaše vláda.
S úctou
Václav Klaus v.r.
Vážená paní
Carla A. Hills
vyslankyně a obchodní představitelka
Spojených států amerických
Náměstek obchodního pověřence Spojených států Kancelář prezidenta Washington, D.C. 20506
22. října 1991
Vážený pane náměstku ministerského předsedy,
v souvislosti s dnešním podpisem Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou ("ČSFR") týkající se vzájemné podpory a ochrany investic ("Dohoda") mám tu čest potvrdit následující ujednání našich vlád souvisejících s přílohou Dohody:
Pokud jde o odstavce 1 a 2 přílohy k Dohodě, Spojené státy potvrzují, že rozsah výjimek k národním nebo nejvyšším výhodám v každém sektoru nebo záležitosti tam uvedeném je zahrnut do federálních nebo státních zákonů a předpisů Spojených států. Všechny výjimky k národním nebo nejvyšším výhodám jsou omezeny na ty, které tyto zákony a předpisy uvažují, ať již platí nyní nebo v budoucnu. Jakékoliv další výjimky budou omezeny na ty sektory nebo záležitosti uvedené v příloze a nebudou se vztahovat na investice již učiněné v době, kdy výjimka vstoupí v platnost.
Pokud jde o odstavec 2 přílohy, Spojené státy potvrzují, že výjimky k nejvyšším výhodám v následujících sektorech jsou výsledkem aplikace recipročních kritérií v platných zákonech a předpisech:
dolování ve veřejné oblasti; primární obchodní zastoupení ve vládních cenných papírech Spojených států; a služby související s námořní plavbou.
Mám tu čest potvrdit, že toto ujednání bude považováno za nedílnou součást této dohody.
V úctě
Julius L. Katz v.r.
Místopředseda vlády a ministr financí ČSFR Václav Klaus
Ve Washingtonu dne 22. října 1991
Vážená paní vyslankyně, mám čest Vám potvrdit přijetí Vašeho dopisu ze dne 22. října 1991 následujícího znění:
"Vážený pane ministře,
v souvislosti s dnešním podpisem Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou (dále ČSFR) a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic (dále Dohoda) mám čest potvrdit, pokud jde o Dodatek k Dohodě, následující ujednání mezi našimi vládami.
V souladu s odstavci 1 a 2 Dodatku k Dohodě Spojené státy potvrzují, že rozsah výjimek z národního zacházení anebo ze zacházení podle doložky nejvyšších výhod v každém z uvedených odvětví nebo záležitostí je založen na federálních zákonech nebo předpisech nebo na zákonech nebo předpisech jednotlivých států USA. Jakékoli výjimky z národního zacházení anebo ze zacházení podle doložky nejvyšších výhod jsou omezeny na případy stanovené v takových zákonech a předpisech, které mohou být účinné v současné době nebo v budoucnosti. Jakékoliv budoucí výjimky budou omezeny na ta odvětví a záležitosti, které jsou uvedeny v Dodatku a nebudou uplatňovány na investice existující v době, kdy tyto výjimky vstoupí v účinnost.
V souladu s odstavcem 2 Dodatku, Spojené státy americké potvrzují, že výjimky ze zacházení podle doložky nejvyšších výhod v uvedených odvětvích jsou založeny na zásadě reciprocity v platných zákonech a předpisech:
- těžba na veřejných pozemcích
- primární obchodní zastoupení pro cenné papíry vlády Spojených států
- služby spojené s námořnictvím.
Mám čest navrhnout, aby toto ujednání bylo považováno za nedílnou součást této dohody. Budu Vám vděčný, jestliže potvrdíte, že s tímto ujednáním souhlasí Vaše vláda.".
Mám čest potvrdit, že vláda České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí, aby toto ujednání bylo považováno za nedílnou součást Dohody.
S úctou
Václav Klaus v.r.
Vážená paní
Carla A. Hills
vyslankyně a obchodní představitelka
Spojených států amerických
Náměstek obchodního pověřence Spojených států Kancelář prezidenta Washington, D.C. 20506
22. října 1991
Vážený pane náměstku ministerského předsedy,
během jednání o Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou ("ČSFR") a Spojenými státy americkými týkající se vzájemné podpory a ochrany investic ("Dohoda"), delegace vzaly na vědomí ekonomické transformace v ČSFR. Vzhledem k těmto rychlým změnám jsme projednali naléhavost zabezpečení včasných informací o těchto změnách a jiné pomoci pro občany a společnosti Spojených států, aby tito mohli plně využít výhod Dohody, pokud jde o jejich investice a související činnosti.
V této souvislosti hodlá vláda ČSFR dosáhnout tohoto cíle ustavením orgánu, který by:
- poskytoval poslední informace o platných předpisech týkajících se celostátního a místního podnikání a investic, včetně povolovacích a registračních postupů, daní, pracovních vztahů, požadované úrovně účetnictví, a možnosti půjček;
- poskytoval poslední a okamžitě přístupné informace týkající se navrhovaných změn v zákonech a předpisech ve vztahu k investorům;
- koordinoval s orgány vlády ČSFR pomoc při investování na celostátní, oblastní a místní úrovni;
- pomáhal investorům, kteří narazili na potíže při registraci, povolování, přístupu k veřejným službám, regulačních a jiných záležitostech, které souvisí s prováděním a provozováním investic;
- sbíral a rozšiřoval informace týkající se investičních projektů a zdrojů jejich financování.
Mám tu čest potvrdit, že toto ujednání bude považováno za nedílnou součást této dohody.
V úctě
Julius L. Katz v.r.
Jeho Exelence
Václav Klaus,
náměstek ministerského předsedy a ministr financí
České a Slovenské Federativní Republiky
Místopředseda vlády a ministr financí ČSFR Václav Klaus
Ve Washingtonu dne 22. října 1991
Vážená paní vyslankyně,
v průběhu jednání o Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic (Dohoda) delegace vzaly na vědomí ekonomické změny v České a Slovenské Federativní Republice (dále ČSFR). Vzhledem k těmto rychlým změnám jsme diskutovali účelnost toho, aby bylo zajištěno, že státní příslušníci a společnosti Spojených států obdrží včasné informace o těchto změnách a jinou pomoc tak, aby mohli vytěžit plný zisk z Dohody, pokud jde o jejich investice a přidružené činnosti.
V této souvislosti vláda ČSFR zamýšlí splnit tento cíl vytvořením organizace, která by:
- poskytovala včasné informace o platných národních a místních obchodních a investičních předpisech, včetně povolovacích a registračních řízení, zdaňování, pracovní regulaci, účetních standardech a přístupu k úvěrům;
- poskytovala včasné a na místě dostupné informace o navrhovaných změnách v předpisech a právním řádu, které se týkají investorů;
- koordinovala podporování investice s československými vládními orgány na národní, regionální a místní úrovni;
- pomáhala investorům, kteří mají potíže s registrací, povoleními, přístupem k veřejným službám, regulačním a jiným záležitostem, které se týkají zřízení a provozování investice;
- shromažďovala a rozšiřovala informace o investičních projektech a zdrojích jejich financování.
Mám čest navrhnout, aby toto ujednání bylo považováno za nedílnou součást této dohody.
Budu Vám vděčný, jestliže potvrdíte, že Vaše vláda souhlasí s tímto ujednáním.
S úctou
Václav Klaus v.r.
Vážená paní
Carla A. Hills
vyslankyně a obchodní představitelka
Spojených států amerických.

Související dokumenty