251/62 754/1995 o uplatňování Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu č. 124/1995 Sb.

Schválený:
251/62 754/1995
Pokyn
Ministerstva financí
ze dne 5. října 1995
k uplatňování Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu č. 124/1995 Sb.
Ministerstvo financí ČR vydává k uplatnění mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Korejskou republikou tento pokyn:
Čl.1
Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu byla podepsána dne 27. dubna 1992 v Soulu. Výměnou nót Ministerstva zahraničních věcí ČR ze dne 18. března 1994 a Velvyslanectví Korejské republiky v Praze ze dne 11. dubna 1994 bylo dohodnuto, že tato Smlouva bude považována za uzavřenou mezi Českou republikou a Korejskou republikou. Smlouva vstoupila v platnost dnem 3. března 1995. Podle článku 28 se její ustanovení uplatňují v obou státech takto:
a) pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje na částky vyplácené nebo poukázané osobám, které nejsou rezidenty, dnem 3. března 1995,
b) pokud jde o ostatní daně, na daňové roky začínající 1. ledna 1995 nebo později.
Čl.2
Podle článků 10 (Dividendy), 11 (Úroky) a 12 (Licenční poplatky) Smlouvy mají osoby, které jsou rezidenty jednoho smluvního státu, nárok na snížení daně vybírané srážkou ve druhém smluvním státě. Tento nárok se českým příjemcům v Korejské republice povoluje automaticky u zdroje, takže osoby, které mají bydliště nebo sídlo na území České republiky, nemusí o tyto daňové úlevy v Korejské republice formálně žádat. Doporučuje se však, aby český věřitel (skutečný vlastník dividend, úroků nebo licenčních poplatků) ještě před splatností své pohledávky upozornil korejského dlužníka na příslušné ustanovení Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, podle kterého má nárok na snížení korejské daně.
V případě, kdy bude na korejské straně existovat pochybnost o tom, zda český věřitel je skutečně osobou, na níž se Smlouva vztahuje, ve smyslu článku 4 (Daňový domicil) Smlouvy, bude muset český věřitel zaslat svému korejskému dlužníkovi, od kterého pobírá dividendy, úroky nebo licenční poplatky, potvrzení svého místně příslušného finančního úřadu, že je daňovým rezidentem České republiky (český formulář Mfin 5232).
Ředitel odboru 25:
Ing. Václav Grammetbauer, v.r.

Související dokumenty