MF-10021/2020/39-2 Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné události

Schválený:
MF-10021/2020/39-2
ROZHODNUTÍ
o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné události
Zpracovatel: Mgr. Martin Dvořák
PID: MFCRAXEJBJ
Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"),
takto:
I. Plátcům daně z přidané hodnoty
promíjím
daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání zboží, u něhož vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani z přidané hodnoty"), v období od 12. března 2020 do skončení nouzového stavu, pokud toto zboží bylo dodáno pro potřeby poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zdravotních službách");
II. Plátcům daně z přidané hodnoty
promíjím
daň z přidané hodnoty za bezúplatné poskytnutí služby, u níž vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty v období od 12. března 2020 do skončení nouzového stavu, pokud byla tato služba poskytnuta pro potřeby poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách;
III. Plátcům daně z přidané hodnoty
promíjím
daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání zboží, u něhož vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty v období od 12. března 2020 do skončení nouzového stavu, pokud toto zboží bylo dodáno pro potřeby základních složek integrovaného záchranného systému podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o integrovaném záchranném systému");
IV. Plátcům daně z přidané hodnoty
promíjím
daň z přidané hodnoty za bezúplatné poskytnutí služby, u níž vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty v období od 12. března 2020 do skončení nouzového stavu, pokud byla tato služba poskytnuta pro potřeby základních složek integrovaného záchranného systému podle zákona o integrovaném záchranném systému;
V. Plátcům daně z přidané hodnoty
promíjím
daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání zboží, u něhož vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty v období od 12. března 2020 do skončení nouzového stavu, pokud toto zboží bylo dodáno pro potřeby Armády České republiky;
VI. Plátcům daně z přidané hodnoty
promíjím
daň z přidané hodnoty za bezúplatné poskytnutí služby, u níž vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty v období od 12. března 2020 do skončení nouzového stavu, pokud byla tato služba poskytnuta pro potřeby Armády České republiky;
VII. Plátcům daně z přidané hodnoty
promíjím
daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání zboží, u něhož vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty v období od 12. března 2020 do skončení nouzového stavu, pokud toto zboží bylo dodáno pro potřeby zařízení sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o sociálních službách");
VIII. Plátcům daně z přidané hodnoty
promíjím
daň z přidané hodnoty za bezúplatné poskytnutí služby, u níž vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty v období od 12. března 2020 do skončení nouzového stavu, pokud byla tato služba poskytnuta pro potřeby zařízení sociálních služeb podle zákona o sociálních službách;
IX. Všem daňovým subjektům
promíjím
správní poplatek podle Položky 1 odst. 2 písm. a) Sazebníku, který je Přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu, za podmínky, že žádost o jeho vydání bude podána ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí do dne 31. 7. 2020.
Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji.
Odůvodnění:
Ministryně financí se v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2, za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události a pro podporu velké solidarity všech občanů a podnikatelů, která se v posledních dnech a týdnech objevuje, rozhodla využít své pravomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu a přistoupila ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku.
Tímto rozhodnutím se ve stanoveném časovém rozmezí promíjí daň z přidané hodnoty v případě poskytnutí daru poskytovatelům zdravotních služeb, základním složkám integrovaného záchranného systému, Armádě České republiky a zařízením sociálních služeb ať už ve formě bezúplatného dodání zboží nebo poskytnutí služby. Půjde tak například o darování zdravotnického materiálu a občerstvení poskytovaného v rámci bezplatné pomoci vyjmenovaným subjektům, ale rovněž jejich zaměstnancům, klientům nebo dobrovolníkům, kteří pro ně pracují. Z důvodu snížení administrativní zátěže je vycházeno z předpokladu, že bezúplatně poskytované zboží a služby, které jsou vyjmenovaným kategoriím subjektů poskytovány v období nouzového stavu, souvisí s opatřeními pro zastavení šíření viru SARS-CoV-2.
Okruh poskytovatelů zdravotních služeb je vymezen odkazem na zákon o zdravotních službách, který definuje, kdo může být poskytovatelem zdravotních služeb, s tím, že se může jednat o fyzickou nebo právnickou osobu, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
Mezi základní složky integrovaného záchranného systému patří dle § 4 odst. 1 zákona o integrovaném záchranném systému Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky.
Zařízení sociálních služeb zahrnují ve smyslu § 34 odst. 1 zákona o sociálních službách centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, centra sociálně rehabilitačních služeb, pracoviště rané péče, intervenční centra a zařízení následné péče.
Dále se ministryně financí rozhodla prominout správní poplatek spojený s vydáním potvrzení o bezdlužnosti (§ 67 odst. 3 ve spojení s § 66 odst. 1 daňového řádu) nebo o stavu osobního daňového účtu (§ 151 daňového řádu). Prominutí se vztahuje na potvrzení vydaná na základě žádostí, které budou podány ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí do dne 31. 7. 2020. S ohledem na znění § 260 odst. 1 daňového řádu je přitom prominutí omezeno na potvrzení vydávaná správními orgány řízenými ministryní financí, tj. zejména orgány Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky.
Důvodem prominutí je zpřístupnění příslušného institutu pro daňové subjekty, jejichž plnění povinností bylo ztíženo v důsledku šíření viru SARS-CoV-2. Souvislost s dopady šíření viru SARS-CoV-2 nebude s ohledem na administrativní dopady prokazována.
S ohledem na výše uvedené ministryně financí rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 259 odst. 4 daňového řádu).
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. v. r.
místopředsedkyně vlády
a ministryně financí

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád