MF-7633/2020/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události

Schválený:
MF-7633/2020/3901-2
ROZHODNUTÍ
o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události
Zpracovatel: Mgr. Martin Dvořák
PID: MFCRAXDEDN
Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"),
takto:
I. Daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podle § 32 a § 33 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí"), v jejichž případě lhůta k podání daňového přiznání uplyne v období od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020,
promíjím
pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání, pokud bude daňové přiznání podáno do 31. 8. 2020;
II. Daňovým subjektům platícím daň z nabytí nemovitých věcí podle § 135 odst. 3 daňového řádu nebo platícím daň z nabytí nemovitých věcí prostřednictvím zálohy podle § 44 zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, jejíž splatnost nastane ve lhůtě pro podání daňového přiznání v období od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020,
promíjím
úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 157 daňového řádu na dani z nabytí nemovitých věcí nebo na záloze, jejímž prostřednictvím se tato daň platí, za podmínky, že dojde k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí nebo zálohy na tuto daň nejpozději dne 31. 8. 2020;
III. Daňovým subjektům platícím zálohu na daň z příjmů podle § 38a odst. 3 nebo 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů"),
promíjím
zálohu na daň z příjmů na zdaňovací období kalendářního roku 2020 podle § 38a odst. 3 nebo 4 zákona o daních z příjmů, splatnou 15. 6. 2020;
IV. Plátcům daně z přidané hodnoty, jimž byla na základě individuální žádosti podle § 101k zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani z přidané hodnoty"), prominuta alespoň částečně pokuta za nepodání kontrolního hlášení podle § 101h odst. 1 písm. b), c) nebo d) zákona o dani z přidané hodnoty z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2,
promíjím
pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období, které je zcela nebo zčásti shodné s obdobím, za které se podává kontrolní hlášení, u něhož došlo k prominutí této pokuty za nepodání kontrolního hlášení, pokud k podání opožděného daňového přiznání došlo nejpozději v den, kdy bylo podáno toto opožděné kontrolní hlášení;
V. Všem daňovým subjektům
promíjím
1. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. f) Sazebníku, který je Přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Sazebník"), za přijetí žádosti o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku podle čl. 116 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění (dále jen "celní kodex Unie"), za podmínky, že žádost bude podána ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí do dne 31. 7. 2020;
2. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. g) Sazebníku, za přijetí žádosti o povolení úlevy na dani nebo cle podle čl. 110 a 112 celního kodexu Unie, za podmínky, že žádost bude podána ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí do dne 31. 7. 2020.
Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji.
Odůvodnění:
V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu a za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na podnikatele i na další daňové subjekty přistoupit ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku. Toto rozhodnutí navazuje na stávající individuální instituty umožňující eliminovat negativní efekt spojený s úhradou daní a cel.
Ministryně financí se rozhodla prominout daňovým subjektům příslušenství daně spojené s pozdním podáním daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a s pozdní úhradou daně z nabytí nemovitých věcí nebo zálohy na daň z nabytí nemovitých věcí, dojde-li ke splnění uvedených povinností nejpozději dne 31. 8. 2020. Jako počátek rozhodného období byl stanoven den 31. 3. 2020, neboť k tomuto dni uplyne první lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí ode dne vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky. Tímto způsobem bude fakticky umožněno podat daňové přiznání a uhradit daň, případně zálohu na daň později bez sankce. Uvedené prominutí se vztahuje i na případy, kdy bylo v rozhodném období povoleno posečkání na delší období než do dne 31. 8. 2020 a daňový subjekt přesto daň do 31. 8. 2020 uhradí.
Účelem tohoto prominutí je omezit počet osobních návštěv finančních úřadů či provozoven poskytovatelů poštovních služeb s ohledem na riziko šíření viru SARS-CoV-2 a rovněž reagovat na omezenou možnost obstarat si v této mimořádné situaci potřebné znalecké posudky, úvěrové financování od bank apod. Zároveň v případech, kdy si daňový subjekt požádá a bude mu povoleno posečkání na delší období než do dne 31. 8. 2020 a daňový subjekt v této lhůtě předmětné platební povinnosti neuhradí, lze úrok z posečkané částky prominout na základě individuální žádosti podle § 259b daňového řádu.
Předmětným rozhodnutím bude dále poplatníkům daně z příjmů fyzických a právnických osob prominuta záloha na daň z příjmů na zdaňovací období kalendářního roku 2020 splatná 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období, tj. 15. 6. 2020. Prominutí řeší předpokládané dopady šíření viru SARS-CoV-2 na omezený dostatek likvidity u nejširšího okruhu daňových subjektů. Do tohoto okruhu daňových subjektů, na které míří hromadné prominutí záloh, patří fyzické osoby a právnické osoby, které mají zdaňovací období kalendářní rok. V ostatních případech (např. pokud bude zdaňovací období hospodářský rok) bude postupováno v souladu s § 174 odst. 5 daňového řádu, dle kterého správce daně může stanovit zálohy jinak, případně povolit výjimku z povinnosti daň zálohovat na základě žádosti podané daňovým subjektem. Prominutím zálohy přitom nedochází k prominutí samotné daně.
Plátcům daně z přidané hodnoty bude v případech, kdy jim bude v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 na základě individuální žádosti prominuta pokuta udělená podle § 101h odst. 1 písm. b), c) nebo d) zákona o dani z přidané hodnoty, automaticky prominuta pokuta za opožděné tvrzení daně podle § 250 daňového řádu, u níž zákon individuální prominutí nepřipouští. Pokuta za opožděné podání daňového přiznání bude prominuta za předpokladu, že k podání tohoto přiznání dojde nejpozději v den, kdy bude podáno opožděné kontrolní hlášení.
Důvodem prominutí je především zohlednění dopadů šíření viru SARS-CoV-2 na akceschopnost daňových subjektů a možnost řádného plnění jejich povinností i pro případy, kdy z titulu podání daňového přiznání daňovému subjektu nevznikne žádná povinnost k úhradě a nelze proto aplikovat akcesorické prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně podle čl. I rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události č. j. MF-7108/2020/3901-2 ze dne 16. 3. 2020 (zveřejněno ve Finančním zpravodaji 4/2020). Při posuzování žádostí o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení bude správce daně postupovat dle Pokynu č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.
Konečně předmětným rozhodnutím dojde k prominutí správního poplatku spojeného s přijetím žádosti o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku podle čl. 116 celního kodexu Unie a k prominutí správního poplatku spojeného s přijetím žádosti o povolení úlevy na dani nebo cle podle čl. 110 a 112 celního kodexu Unie. Prominutí se bude vztahovat na období ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí do dne 31. 7. 2020.
Důvodem prominutí je zpřístupnění příslušných institutů pro daňové subjekty, jejichž plnění povinností bylo ztíženo v důsledku šíření viru SARS-CoV-2. Souvislost s dopady šíření viru SARS-CoV-2 nebude s ohledem na administrativní dopady prokazována.
S ohledem na výše uvedené ministryně financí rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 259 odst. 4 daňového řádu).
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. v. r.
místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád