88521/19/7100-20118-012287 Dodatek č. 4 k pokynu GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Schválený:
88521/19/7100-20118-012287
DODATEK č. 4
k pokynu GFŘ-D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22
V Praze dne 28. 11. 2019
Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, č.j.: 111096/16/710020116-050484, ve znění Dodatku č. 1 (č.j.: 26 878/17/7100-20118-012287) ze dne 2. 3. 2017, Dodatku č. 2 (č.j.: 130204/17/7100-20118-012287) ze dne 14. 12. 2017 a Dodatku č. 3 (č.j.: 94112/18/7100-20118-012287) ze dne 11. 12. 2018 se v návaznosti na přetrvávající potřebu zohlednění dopadů sankčního systému kontrolního hlášení DPH podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, mění takto:
1) Kapitola "
II. 3. Meritorní posouzení - rozsah prominutí
", část "
II. 3. A. Ospravedlnitelný důvod
":
Tabulka "Ospravedlnitelných důvodů":
-
Bod č. 12
- V druhé větě přesunuta spojka "a", přidán text "v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020" za slovní spojení "v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019". V třetí větě přesunuta spojka "a", přidán odkaz na rok: "2020" za rokem "2019".
-
Bod č. 15
- V druhé větě přesunuta spojka "a", přidán odkaz na rok "2020" za rokem "2019". V druhé větě v závorce přesunuta spojka "a", přidán text "od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020" za spojením "od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019".
-
Bod č. 16
- V druhé větě přesunuta spojka "a", přidán odkaz na rok "2020" za rokem "2019". V druhé větě v závorce přesunuta spojka "a", přidán text "od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020" za spojením "od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019".
V ostatním zůstává text Pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, ve znění Dodatku č. 1 (č.j.: 26 878/17/710020118-012287) ze dne 2. 3. 2017, Dodatku č. 2 (č.j.: 130204/17/7100-20118-012287) ze dne 14. 12. 2017 a Dodatku č. 3 (č.j.: 94112/18/7100-20118-012287) ze dne 11. 12. 2018, nezměněn.
Tento Dodatek č. 4 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění.
Ing. Tatjana Richterová, v. r.
generální ředitelka

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty