419/2021 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod

Schválený:
419/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 18. listopadu 2021,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb. a zákona č. 337/2020 Sb., k provedení § 123 odst. 4 tohoto zákona:
Čl.I
Vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod, se mění takto:
1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:
 
"§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie2) a upravuje způsob vedení záznamů v evidenci dopravních nehod a podrobnosti o údajích vedených v evidenci dopravních nehod.
2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. listopadu 1998 o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1936 ze dne 23. října 2019, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury.".
2. V § 2 písm. a) se slova "(dále jen "účastník")" zrušují.
3. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
"1) § 122 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.".
4. V § 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova " ; pro účely poskytování dat podle předpisu Evropské unie3) se za těžké zranění považuje těžká újma na zdraví podle stupnice MAIS3+,".
Poznámka pod čarou č. 3 zní:
"3) Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 1993 o vytvoření databáze Společenství týkající se dopravních nehod v provozu na pozemních komunikacích (93/704/ES), v platném znění.".
5. Na konci textu § 3 se doplňují slova " , s výjimkou těch, které nejsou účastníci dopravní nehody povinni Policii České republiky oznamovat4)".
Poznámka pod čarou č. 4 zní:
"4) § 47 odst. 4 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.".
6. V § 4 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:
"a) jeho věk, pohlaví a státní příslušnost,".
Dosavadní písmena a) až f) se označují jako písmena b) až g).
7. V § 5 písm. c) se slovo "výroby" nahrazuje slovy "první registrace".
8. V § 5 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) údaje o platnosti technické prohlídky,".
Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena f) až i).
9. V § 7 písm. a) se za slovo "celek," vkládají slova "souřadnice globálního navigačního družicového systému místa dopravní nehody,".
10. V nadpisu § 8 se slova "a centrální evidence dopravních nehod" zrušují.
11. V § 8 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. prosince 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, které nabývá účinnosti dne 1. července 2023.
Ministr:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Související dokumenty