FZ05/2019 Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

Schválený:
FZ05/2019
Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Daň z nemovitých věcí
(dále jen "daň") je možné platit mimo jiné i
prostřednictvím soustředěného inkasa plateb obyvatelstva
(dále jen "SIPO"). Daň z nemovitých věcí se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Generální finanční ředitelství podle ustanovení § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), určilo
podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
od zdaňovacího období roku 2016 (dále jen "Podmínky"). Úplné znění Podmínek je zveřejněno na internetových stránkách Finanční správy ČR www.financnisprava.cz/ a na úředních deskách všech finančních úřadů.
Platit daň prostřednictvím SIPO mohou
pouze fyzické osoby, které jsou poplatníky
, kterým bylo Českou poštou, s. p.
přiděleno spojovací číslo
, a na dané zdaňovací období jim byla stanovena daň a předepsána na jejich osobní daňový účet. Poplatníkům není umožněno platit daň prostřednictvím spojovacího čísla třetí osoby. Podle Podmínek tedy není možné, aby společný zástupce poplatníků platil daň prostřednictvím SIPO, pokud je spojovací číslo přiděleno jinému z těchto poplatníků. Společný zástupce musí mít vždy přiděleno své vlastní spojovací číslo. Podává-li jeden z manželů daňové přiznání jako společný zástupce, nemůže použít spojovací číslo druhého z manželů, ale musí mít přiděleno své vlastní spojovací číslo.
Poplatník, který má zájem o placení daně prostřednictvím SIPO, vyplní tiskopis
Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
(dále jen "Oznámení"). Oznámení poplatník uplatní u místně a věcně příslušného finančního úřadu (dále jen "příslušný FÚ") nejpozději
do 31. ledna zdaňovacího období
, od kterého má být daň prostřednictvím SIPO placena. Poplatník, který chce platit daň prostřednictvím SIPO na více finančních úřadech, musí uplatnit Oznámení
na každém příslušném FÚ samostatně
. Na základě uplatněného Oznámení bude daň hrazena prostřednictvím SIPO i v následujících zdaňovacích obdobích, pokud poplatník neuplatní u příslušného FÚ oznámení, kterým ukončí placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Oznámení uplatněné poplatníkem
po stanoveném termínu
bude sice správcem daně přijato,
aplikováno bude však až od následujícího zdaňovacího období
. Poplatník
nebude
o této skutečnosti správcem daně vyrozuměn.
Oznámení je také možné zaslat správci daně prostřednictvím datové schránky, popřípadě je možné podání učinit i prostřednictvím "Obecné písemnosti" k níž do přílohy přiloží vyplněný (např. naskenovaný) tiskopis Oznámení a doklad prokazující přidělení spojovacího čísla. Podání musí ale splňovat podmínky dle § 71 daňového řádu. Je důležité upozornit, že
nedílnou součástí Oznámení je doklad prokazující přidělení spojovacího čísla
(např. doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální platební doklad SIPO, resp. rozpis bezhotovostní platby SIPO). Doklad prokazující přidělení spojovacího čísla je možné přiložit v prosté kopii.
Prostřednictvím SIPO je umožněno platit daň pouze v
aktuální výši celkové roční daně
stanovené na zdaňovací období příslušným FÚ. Pokud celková roční daň přesahuje 5 000 Kč, bude prostřednictvím SIPO placena pouze ve splátkách podle § 15 odst. 1 zákona a nelze ji uhradit najednou. U poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb je daň splatná ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období. U ostatních poplatníků daně je daň splatná ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období. Nepřesáhne-li roční daň částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období.
Případné nedoplatky na dani, doměřenou daň a příslušenství daně
nelze hradit prostřednictvím SIPO
, musí být uhrazeny jiným způsobem. Pokud poplatník chce při platbě prostřednictvím SIPO zohlednit přeplatek na dani, označí tuto skutečnost v Oznámení. Nebude-li zohlednění přeplatku v Oznámení označeno, bude prostřednictvím SIPO uhrazena daň bez zohlednění případného přeplatku na dani.
Pokud doručíte vyplněné
Oznámení
společně s Vaším
spojovacím číslem SIPO
na příslušný FÚ
do 31. ledna 2020
, správce daně provede úhradu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO již na zdaňovací období roku 2020.
Provedení úhrady daně prostřednictvím SIPO zjistíte v rozpisu bezhotovostní platby SIPO, kde bude daň uvedena pod kódem poplatku:
740
, název poplatku:
Daň-nemovitosti
a v detailu bude uveden příslušný FÚ, kterému je daň uhrazena.
Doporučujeme všem poplatníkům, kteří SIPO využívají a rozhodnou se platit daň z nemovitých věcí také prostřednictvím SIPO, aby provedli kontrolu nastaveného limitu SIPO u své banky a případně
provedli navýšení tohoto limitu o částku daně
.
Ing. Božena Vodičková, v. r.
ředitelka Odboru evidence daní Generální finanční ředitelství