GFŘ-D-23 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů

Schválený:
GFŘ-D-23
Pokyn
o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů
Č.j.: 147958/15/7700-10124-011654
Tímto pokynem je určeno, na kterých územních pracovištích finančních úřadů je umístěn spis daňových subjektů a účastníků řízení, resp. zda je umístěn v sídle finančních úřadů, a jsou stanoveny zkratky orgánů Finanční správy České republiky (dále jen „orgány finanční správy“)1. Spisem se pro účely tohoto pokynu rozumí spis nebo jeho příslušná část.
Čl. I
Finanční úřady a jejich územní pracoviště
1. Názvy finančních úřadů jsou vymezeny v § 8 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 456/2011 Sb.“). Územní pracoviště těchto finančních úřadů jsou jejich vnitřními organizačními jednotkami / útvary; místně příslušným správcem daně, resp. správním orgánem je tedy finanční úřad vykonávající působnost na území vyššího územního samosprávného celku2 , nikoli územní pracoviště. Územní pracoviště finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, jsou stanovena vyhláškou č. 48/2012 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech. Územní pracoviště finančních úřadů, která se nacházejí v jejich sídlech, jsou stanovena Organizačním řádem Finanční správy České republiky.
2. Zavádí se zkratky pro názvy jednotlivých finančních úřadů a jejich územních pracovišť, které mohou být použity zejména na doručenkách3 či písemných dokladech stvrzujících, že písemnost byla doručena nebo že poštovní zásilka obsahující písemnost byla dodána4. Tyto zkratky5 jsou uvedeny v tabulce v příloze k tomuto pokynu a je jimi označen správce daně, resp. správní orgán, který písemnost doručuje. Zkratky se nepoužijí pro označení správce daně6, resp. správního orgánu7 v rozhodnutích a jiných písemnostech vydávaných při správě daní, resp. ve správním řízení.
Čl. II
Základní pravidla pro umístění spisů
1. Dle § 13 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb. příslušný orgán finanční správy (tj. též finanční úřad) na požádání bezodkladně informuje daňový subjekt, na jakém místě je umístěn spis. Oprávnění daňového subjektu nahlížet do spisu lze vykonávat pouze v místě, kde je umístěn spis - tj. buď v sídle příslušného orgánu finanční správy, anebo na jeho územním pracovišti, a to podle toho, kde je spis umístěn (§ 13 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb.). Tímto se stanovují základní pravidla pro umístění spisů na finančních úřadech a jejich územních pracovištích. Pravidla stanovená tímto pokynem se nevztahují na Specializovaný finanční úřad.
2. Spravujícím územním pracovištěm8 se pro účely tohoto pokynu rozumí územní pracoviště finančního úřadu, na kterém je umístěn spis.
3. Jednotlivé spisy se na spravující územní pracoviště umísťují podle tzv. obvodů působnosti těchto územních pracovišť, které jsou stanoveny v příloze k tomuto pokynu. Tyto obvody působnosti se stanoví pouze pro účely umístění spisů (pozn.: zákon definuje pouze obvody územní působnosti finančních úřadů, viz článek I odst. 1 tohoto pokynu, územní pracoviště jako takové ze zákona územní působnost nemá). Obvody působnosti jsou definovány prostřednictvím územních obvodů či správních obvodů, resp. městských obvodů či katastrálních území9.
4. Územní pracoviště, která nejsou uvedena v příloze k tomuto pokynu, nejsou spravujícími územními pracovišti a neumísťují se na nich spisy. Tato územní pracoviště nemají stanoveny samostatné obvody působnosti.
5. Základním pravidlem je, že spis daňového subjektu (účastníka řízení) bude umístěn na spravujícím územním pracovišti,
a) v jehož obvodu působnosti má fyzická osoba místo pobytu10, resp. místo trvalého pobytu či místo podnikání11,
b) v jehož obvodu působnosti má právnická osoba sídlo12,
c) na které je fyzické nebo právnické osobě spis přesunut dle pokynu ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu.
Základní pravidlo pro umístění spisů v případě delegace místní příslušnosti je uvedeno v článku IV.
6. V případě umístění spisů k dani z nabytí nemovitých věcí bude spis umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se nachází:
a) nemovitá věc, u níž dochází k nabytí vlastnického práva, nebo
b) pozemek zatížený právem stavby.
Je-li předmětem daně z nabytí nemovitých věcí nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která se nachází v územní působnosti více správců daně, bude spis k dani z nabytí nemovitých věcí umístěn na tom spravujícím územním pracovišti, na kterém je umístěn spis daně z příjmů poplatníka13. Pokud je (za situace, kdy je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která se nachází v územní působnosti více správců daně) spis k dani z příjmů poplatníka umístěn na Specializovaném finančním úřadu, resp. jeho územním pracovišti, bude spis k dani z nabytí nemovitých věcí umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti má fyzická osoba místo pobytu či v jehož obvodu působnosti má právnická osoba sídlo.
7. V případě umístění spisů k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí14 platí, že spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti:
a) měl zůstavitel naposledy trvalý pobyt, nebo neměl-li trvalý pobyt, v tom územním obvodu či správním obvodu, kde se nachází zůstavitelův majetek,
b) se nachází nemovitost, a to i v případě, nabývá-li se spolu s nemovitostí též movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch, popřípadě je-li samostatně zřizováno právo odpovídající věcnému břemeni nebo jiné plnění obdobné věcnému břemeni,
c) má trvalý pobyt nebo sídlo nabyvatel movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu,
d) má trvalý pobyt nebo sídlo dárce movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu, jde-li o darování do ciziny, nebo
e) se nacházel movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch, nelze-li určit spravující územní pracoviště podle písmen a) až d).
8. V případě, že daňový subjekt ode dne nabytí účinnosti tohoto pokynu podá prvně daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, bude spis k této dani umístěn u spravujícího územního pracoviště podle následujícího algoritmu. Při určování spravujícího územního pracoviště se vychází ze stavu okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitých věcí k 1. lednu daného zdaňovacího období a z místa pobytu / sídla poplatníka aktuálního v den podání daňového přiznání.
A. poplatník má sídlo či místo pobytu na území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu finančního úřadu, kde se nachází nemovitá věc či nemovité věci, které jsou předmětem daně (dále též „příslušný kraj“) -k dani z nemovitých věcí, které se nacházejí na území tohoto kraje, bude spis umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti má poplatník sídlo či místo pobytu,
B. poplatník nemá sídlo či místo pobytu na území příslušného kraje, zároveň má poplatník na území tohoto kraje nemovité věci v obvodu působnosti jednoho spravujícího územního pracoviště - k dani z nemovitých věcí, které se nacházejí na území tohoto kraje, bude spis umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se nemovité věci nacházejí,
C. poplatník - právnická osoba nemá sídlo na území příslušného kraje, zároveň má poplatník v tomto kraji nemovité věci v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť - spis je umístěn na určeném územním pracovišti finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu,
D. poplatník - fyzická osoba nemá místo pobytu na území příslušného kraje, zároveň má poplatník v tomto kraji nemovité věci v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť:
a) pokud je pouze poplatníkem daně z pozemků, spis je umístěn na určeném územním pracovišti finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu,
b) pokud je poplatníkem, který má nemovité věci v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť, z toho zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky má v obvodu působnosti pouze jediného spravujícího územního pracoviště, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky nacházejí,
c) pokud je poplatníkem, který má zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky nacházejí, a to dle druhu zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky s upřednostněním druhu zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky v následujícím pořadí:
1) H - budova obytného domu
Má-li poplatník jednu či více budov obytných domů v obvodu působnosti pouze jediného spravujícího územního pracoviště, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se budovy obytných domů nacházejí.
2) R - zdanitelná jednotka pro bydlení (byt)
Nemá-li poplatník žádnou budovu obytného domu a má-li jednu či více zdanitelných jednotek pro bydlení (bytů) v obvodu působnosti pouze jediného spravujícího územního pracoviště, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se zdanitelné jednotky pro bydlení (byty) nacházejí.
3) J - budova pro rodinnou rekreaci
Nemá-li poplatník žádnou budovu obytného domu ani zdanitelnou jednotku pro bydlení (byt) a má-li jednu či více budov pro rodinnou rekreaci v obvodu působnosti pouze jediného spravujícího územního pracoviště, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se budovy pro rodinnou rekreaci nacházejí.
4) ostatní poplatníci - spis bude umístěn na určeném územním pracovišti finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu, např.: - má-li poplatník více budov obytných domů v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť,
- nemá-li poplatník žádnou budovu obytného domu a má-li více zdanitelných jednotek pro bydlení (bytů) v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť,
- nemá-li poplatník žádnou budovu obytného domu ani zdanitelnou jednotku pro bydlení (byt) a má-li více budov pro rodinnou rekreaci v územní působnosti více spravujících územních pracovišť,
- ostatní případy výše neuvedené.
Pozn.: Přehled určených územních pracovišť finančního úřadu, která se nacházejí v sídle tohoto finančního úřadu (viz případy C., D a) a D c) 4) výše uvedeného výchozího algoritmu):
-------------------------------------------------- ------------------------------ 
finanční úřad             určené územní pracoviště 
                    v sídle finančního úřadu 
-------------------------------------------------- ------------------------------         
Finanční úřad pro hlavní město Prahu  Územní pracoviště pro Prahu 6 
Finanční úřad pro Středočeský kraj   Územní pracoviště Praha - východ 
Finanční úřad pro Jihočeský kraj    Územní pracoviště v Českých Budějovicích 
Finanční úřad pro Plzeňský kraj    Územní pracoviště Plzeň - sever 
Finanční úřad pro Karlovarský kraj   Územní pracoviště v Karlových Varech 
Finanční úřad pro Ústecký kraj     Územní pracoviště v Ústí nad Labem 
Finanční úřad pro Liberecký kraj    Územní pracoviště v Liberci 
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Územní pracoviště v Hradci Králové 
Finanční úřad pro Pardubický kraj   Územní pracoviště v Pardubicích 
Finanční úřad pro Kraj Vysočina    Územní pracoviště v Jihlavě 
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj  Územní pracoviště Brno - venkov 
Finanční úřad pro Olomoucký kraj    Územní pracoviště v Olomouci 
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Územní pracoviště Ostrava I 
Finanční úřad pro Zlínský kraj     Územní pracoviště ve Zlíně 
-------------------------------------------------- ------------------------------
9. Výjimku z odst. 5 představuje umístění spisů, které se týkají odvodu z loterií a jiných podobných her. Správa odvodu z loterií a jiných podobných her je koncentrována z důvodu hospodárnosti a v zájmu zvýšení kvality správy odvodu pouze v sídle finančního úřadu a vykonává ji výhradně úřední osoba zařazená v sídle finančního úřadu (tedy nikoli na územním pracovišti). Spis k této agendě je tedy umístěn v sídle finančního úřadu.
10. Výjimku z odst. 5 představuje též umístění spisů, které se týkají
a) zajištění a vymáhání daní,
b) správy odvodů za porušení rozpočtové kázně,
c) správních řízení ve věci porušení zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů15 ,
d) kontroly výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány,
e) zjištění porušení povinností dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů16,
f) zjištění porušení povinností při značení lihu nebo při nakládání s lihem17 ,
g) přijímání a evidování splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případných úroků z nich vyplývajících,
h) finanční kontroly,
i) přezkoumávání hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a vykonávání dozoru nad přezkoumáním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy, a
j) řízení zahájených podle správního řádu, která nejsou uvedena v předchozích písmenech tohoto odstavce.
V těchto případech bude daňovému subjektu (účastníku řízení) umístění jeho spisu správcem daně sděleno na požádání, příp. tato skutečnost bude uvedena při zahájení řízení.
11. Jestliže jsou úkony, dílčí řízení či jiné postupy (např. daňová kontrola) prováděny na jiném územním pracovišti v rámci daného finančního úřadu, na němž nemá být dle obecných pravidel stanovených tímto pokynem umístěn spis, může být spis vztahující se k těmto úkonům, dílčím řízením či jiným postupům po dobu jejich provádění umístěn na tomto jiném územním pracovišti, o čemž na požádání příslušný orgán finanční správy daňový subjekt bezodkladně informuje18 .
12. Změny umístění spisů s ohledem na § 13 odst. 3 zákona č. 456/2011 Sb., dle kterého příslušný orgán finanční správy při umístění spisu přihlédne zejména k dostupnosti spisu pro daňový subjekt a k hospodárnosti výkonu správy daní, jsou řešeny v samostatném pokynu.
Čl. III
Zvláštní pravidla pro přesun spisů k 21. 5. 2016
1. Spisy, které byly ke dni nabytí účinnosti tohoto pokynu umístěny na územních pracovištích uvedených v příloze k tomuto pokynu, zůstávají na těchto územních pracovištích umístěny i nadále19. Spisy, které byly ke dni nabytí účinnosti tohoto pokynu umístěny na územních pracovištích, která nejsou uvedena v příloze k tomuto pokynu, se k 21. 5. 2016 přesunou na spravující územní pracoviště podle následujícího klíče:
------------------------------------------ ------------------------------------------------
územní pracoviště, na kterém byl umístěn    spravující územní pracoviště, na kterém 
spis do 20. 5. 2016 a které není uvedeno    bude nově umístěn spis od 21. 5. 2016 
v příloze k tomuto pokynu 
------------------------------------------ ------------------------------------------------
Územní pracoviště v Dobříši           Územní pracoviště     v Příbrami 
Územní pracoviště ve Voticích          Územní pracoviště v Benešově 
Územní pracoviště v Blatné           Územní pracoviště ve Strakonicích 
Územní pracoviště ve Vodňanech         Územní pracoviště ve Strakonicích 
Územní pracoviště v Horažďovicích        Územní pracoviště v Sušici 
Územní pracoviště v Horšovském Týně       Územní pracoviště v Domažlicích 
Územní pracoviště v Nepomuku          Územní pracoviště v Blovicích 
Územní pracoviště v Aši             Územní pracoviště v Chebu 
Územní pracoviště v Kraslicích         Územní pracoviště v Sokolově 
Územní pracoviště v Bílině           Územní pracoviště v Teplicích 
Územní pracoviště v Podbořanech         Územní pracoviště v Žatci 
Územní pracoviště v Železném Brodě       Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou 
Územní pracoviště v Nové Pace          Územní pracoviště v Jičíně 
Územní pracoviště v Přelouči          Územní pracoviště v Pardubicích 
Územní pracoviště v Náměšti nad Oslavou     Územní pracoviště v Třebíči 
Územní pracoviště v Pacově           Územní pracoviště v Pelhřimově 
Územní pracoviště v Telči            Územní pracoviště v Jihlavě 
Územní pracoviště v Konici           Územní pracoviště v Prostějově 
Územní pracoviště v Bohumíně          Územní pracoviště v Karviné 
Územní pracoviště v Českém Těšíně        Územní pracoviště v Karviné 
Územní pracoviště ve Fulneku          Územní pracoviště v Novém Jičíně 
Územní pracoviště v Orlové           Územní pracoviště v Karviné 
Územní pracoviště v Bystřici pod Hostýnem    Územní pracoviště v Holešově 
------------------------------------------ ------------------------------------------------

2. Pokud došlo ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti ke správě daní před 21. 5. 2016 a současně nedošlo nejpozději k 21. 5. 2016 k přechodu místní příslušnosti ke správě daní na nově místně příslušného správce daně20, bude spis daňového subjektu k 21. 5. 2016 umístěn na spravujícím územním pracovišti podle přílohy k tomuto pokynu (v rámci stávajícího finančního úřadu).
Např.: Místně příslušným správcem daně je Finanční úřad pro Středočeský kraj; daňovýsubjekt má sídlo v Dobříši, jeho spis je umístěn na Územním pracovišti v Dobříši. Ke dni 5. 4. 2016 změní daňový subjekt sídlo do Písku, dojde tedy ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti. Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Dobříši, však do 21. 5. 2016 nevydal rozhodnutí podle § 131 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (tzv. rozhodnutí o přeregistraci), tedy neurčil datum, ke kterému místní příslušnost přejde na nového místně příslušného správce daně, nebo předmětné rozhodnutí bylo do 21. 5. 2016 vydáno, ale rozhodné datum spadá do období po 21. 5. 2016. V takovémto případě bude spis daňového subjektu umístěn od 21. 5. 2016 na Územním pracovišti v Příbrami Finančního úřadu pro Středočeský kraj. (Pozn.: Následně po přeregistraci bude při určení územního pracoviště postupováno podle článku II. odst. 5., tj. po rozhodném datu v druhé polovině roku 2016 bude spis umístěn na Územním pracovišti v Písku Finančního úřadu pro Jihočeský kraj.) Příklad týkající se opačné situace: Místně příslušným správcem daně je Finanční úřad pro Jihočeský kraj; daňový subjekt má sídlo v Písku, jeho spis je umístěn na Územním pracovišti v Písku. Ke dni 5. 4. 2016 změní daňový subjekt sídlo do Dobříše, dojde tedy ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti. Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Písku vydá dne 20. 4. 2015 rozhodnutí podle § 131 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (tzv. rozhodnutí o přeregistraci), dle kterého k 21. 7. 2015 má být místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Středočeský kraj, přičemž spis má být dle tohoto rozhodnutí umístěnna Územním pracovišti v Dobříši. Jelikož od účinnosti tohoto pokynu žádné spisy na Územním pracovišti v Dobříši nebudou umístěny (budou umístěny na Územním pracovišti v Příbrami), bude k 21. 7. 2015 spis přesunut z Územního pracoviště v Písku přímo na Územní pracoviště v Příbrami Finančního úřadu pro Středočeský kraj. Pozn.: Skutečnost, že ve vydaném rozhodnutí o přeregistraci je uvedeno územní pracoviště, na kterém nebudou od účinnosti tohoto pokynu umístěny žádné spisy, není důvodem ke změně rozhodnutí o přeregistraci. Umístění spisu po přeregistraci je v takovém případě modifikováno přímo tímto pokynem.
Jiný příklad: Místně příslušným správcem daně je Finanční úřad pro Středočeský kraj; daňový subjekt má sídlo v Dobříši, jeho spis je umístěn na Územním pracovišti v Dobříši. Ke dni 5. 5. 2016 změní daňový subjekt sídlo do Poděbrad. Podle pokynu č. GFŘ-D-13 správce daně sdělí daňovému subjektu datum, kdy bude jeho spis přesunut na spravující Územní pracoviště v Poděbradech - toto datum je 21. 7. 2016. To znamená, že do 20. 5.2016 bude spis daňového subjektu umístěn na Územním pracovišti v Dobříši, od 21. 5. 2016 na Územním pracovišti v Příbrami a od 21. 7. 2016 na Územním pracovišti v Poděbradech.
Pozn.: V takovýchto situacích doporučujeme finančnímu úřadu z hlediska zásady hospodárnosti přesun spisu k 21. 5. 2016 přímo z Územního pracoviště v Dobříši na Územní pracoviště v Poděbradech.
Čl. IV
Pravidla pro umístění spisů v případě delegace místní příslušnosti
1. Spis daňového subjektu, v jehož případě došlo k delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní, bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, které je uvedeno v odůvodnění rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní21. Správce daně příslušný k vydání rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti při určení tohoto spravujícího územního pracoviště přihlédne především k podmínkám, které jsou stanoveny v § 13 odst. 3 zákona č. 456/2011 Sb.
2. Došlo-li k delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní před 1. 1. 201322, a tudíž v odůvodnění rozhodnutí o delegaci není spravující územní pracoviště uvedeno, bude spis daňového subjektu umístěn na spravujícím územním pracovišti, na kterém je umístěn ke dni nabytí účinnosti tohoto pokynu.
Např.: Dne 5. 5. 2012 bylo vydáno rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní z Finančního úřadu v Benešově na Finanční úřad v Písku, kam byl spispřesunut k 21. 6. 2012. Od 1. 1. 2013 je spis umístěn na Územním pracovišti v Písku Finančního úřadu pro Jihočeský kraj a bude zde umístěn i po nabytí účinnosti tohoto pokynu, pokud nebyl či nebude přesunut dle pokynu ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu.
3. Pokud je spis daňového subjektu ke dni nabytí účinnosti tohoto pokynu umístěn na územním pracovišti, které není uvedeno v příloze k tomuto pokynu, přesune se spis na spravující územní pracoviště v souladu s tabulkou v článku III odst. 1.
Např.: Dne 5. 5. 2016 bylo vydáno rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní z Finančního úřadu pro Středočeský kraj na Finanční úřad pro Jihočeský kraj. V odůvodnění rozhodnutí je uvedeno, že spis bude nově umístěn na Územním pracovišti ve Vodňanech. Rozhodnutí nabude právní moci dne 10. 5. 2016. Od 21. 5. 201623 bude místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj, přičemž spis bude umístěn na Územním pracovišti ve Strakonicích.
Pozn.: V případě rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti vydaných v průběhu května 2016 doporučujeme Odvolacímu finančnímu ředitelství do odůvodnění těchto rozhodnutí uvádět již spravující územní pracoviště podle přílohy k tomuto pokynu.
4. V případě spisu účastníka řízení, v jehož případě došlo k pověření jiného věcně příslušného podřízeného správního orgánu k projednání a rozhodnutí věci v jeho správním obvodu24, se použijí ustanovení odstavců 1 až 3 obdobně.
Čl. V
Příloha
Součástí tohoto pokynu je příloha - Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů.
Čl. VI
Zrušovací ustanovení
Tímto pokynem se ruší pokyn č. GFŘ-D-12, č. j. 40753/12-3411-011654.
Čl. VII
Účinnost
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 21. 5. 2016.
Ing. Martin Janeček, v. r.
generální ředitel
Příloha
Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------
Název finančního       Název (nového        Zkratka          Umístění spisů - obvod 
úřadu            spravujícího)                      působnosti           
               územního               
               pracoviště              
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------
Finanční úřad pro      Územní pracoviště       FÚ pro hl.m. Prahu,    územní obvod městské části     
hlavní město Prahu     pro Prahu 1          ÚzP pro Prahu 1      Praha 1              

               Územní pracoviště       FÚ pro hl.m. Prahu,    územní obvod městské části 
               pro Prahu 2          ÚzP pro Prahu 2      Praha 2          
               
               Územní pracoviště       FÚ pro hl.m. Prahu,    územní obvod městské části  
               pro Prahu 3          ÚzP pro Prahu 3      Praha 3            
              
               Územní pracoviště       FÚ pro hl.m. Prahu,    územní obvod městské části    
               pro Prahu 4          ÚzP pro Prahu 4      Praha 4              
              
               Územní pracoviště       FÚ pro hl.m. Prahu,    územní obvod městské části     
               pro Prahu 5          ÚzP pro Prahu 5      Praha 5, Praha 13, Praha 16,    
                                           Praha -Lipence, Praha -      
                                           Lochkov, Praha - Řeporyje,     
                                           Praha -Slivenec, Praha -Velká   
                                           Chuchle, Praha - Zbraslav a     
                                           Praha - Zličín           
               
               Územní pracoviště      FÚ pro hl.m. Prahu,     územní obvod městské části       
               pro Prahu 6         ÚzP pro Prahu 6       Praha 6, Praha 17, Praha -       
                                           Lysolaje, Praha -Nebušice,       
                                           Praha -Přední Kopanina a Praha     
                                           -Suchdol                
             
               Územní pracoviště      FÚ pro hl.m. Prahu,     územní obvod městských částí    
               pro Prahu 7         ÚzP pro Prahu 7       Praha 7 a Praha - Troja       
                           
               Územní pracoviště      FÚ pro hl.m. Prahu,     územní obvod městských částí         
               pro Prahu 8         ÚzP pro Prahu 8       Praha 8, Praha - Březiněves,         
                                           Praha -Dolní Chabry a Praha - Ďáblice     
               
               Územní pracoviště      FÚ pro hl.m. Prahu,     územní obvod městských částí     
               pro Prahu 9         ÚzP pro Prahu 9       Praha 9, Praha 14, Praha 18,     
                                           Praha 19, Praha 20, Praha 21,     
                                           Praha -Běchovice, Praha Čakovice,   
                                           Praha -Dolní             
                                           Počernice, Praha - Klánovice,     
                                           Praha - Koloděje, Praha Satalice    
                                           a Praha - Vinoř            
               
               Územní pracoviště      FÚ pro hl.m. Prahu,     územní obvod městských částí     
               pro Prahu 10         ÚzP pro Prahu 10      Praha 10, Praha 15, Praha 22,    
                                           Praha -Benice, Praha -Dolní     
                                           Měcholupy, Praha -Dubeč,       
                                           Praha -Kolovraty, Praha Královice,  
                                           Praha -Křeslice,           
                                           Praha -Nedvězí, Praha Petrovice   
                                           a Praha -Štěrboholy         
                                                    
               Územní pracoviště      FÚ pro hl.m. Prahu,     územní obvod městské části                                      
               pro Prahu - Jižní      ÚzP pro Prahu - Jižní    Praha 11, Praha -Kunratice,                                     
               Město            Město            Praha -Šeberov a Praha -Újezd    
              
               Územní pracoviště      FÚ pro hl.m. Prahu,     
               v Praze -          ÚzP v Praze -        územní obvod městské části    
               Modřanech          Modřanech          Praha 12 a Praha -Libuš     
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------
               
             
              
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------
Název finančního       Název (nového        Zkratka            Umístění spisů - obvod 
úřadu            spravujícího)                        působnosti           
               územního               
               pracoviště              
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------
Finanční úřad pro      Územní pracoviště      FÚ pro Středočeský       správní obvod obcí s pověřeným            
Středočeský kraj       Praha - východ        kraj, ÚzP Praha-        obecním úřadem Čelákovice,     
                             východ             Odolena Voda a Úvaly       
              
               Územní pracoviště      FÚ pro Středočeský       správní obvod obce s rozšířenou    
               Praha - západ        kraj, ÚzP Praha-západ     působností Černošice          
                             
               Územní pracoviště      FÚ pro Středočeský       správní obvod obcí s rozšířenou     
               v Benešově          kraj, ÚzP v Benešově      působností Benešov a Votice       
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Středočeský       správní obvod obce s rozšířenou 
               v Berouně          kraj, ÚzP v Berouně      působností Beroun        
              
               Územní pracoviště      FÚ pro Středoč. kraj,     správní obvod obce s pověřeným     
               v Brandýse nad        ÚzP v Brandýse nad       obecním úřadem Brandýs nad       
               Labem -Staré         Labem - Stará         Labem - Stará Boleslav         
               Boleslavi          Boleslav             

                   Územní pracoviště      FÚ pro Středočeský       správní obvod obce s rozšířenou 
               v Čáslavi          kraj, ÚzP v Čáslavi      působností Čáslav        
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Středočeský       správní obvod obce s rozšířenou     
               v Českém Brodě        kraj, ÚzP v Českém       působností Český Brod          
                             Brodě        
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Středočeský       správní obvod obce s rozšířenou   
               v Hořovicích         kraj, ÚzP           působností Hořovice         
                             v Hořovicích          
             
               Územní pracoviště      FÚ pro Středočeský       správní obvod obce s rozšířenou    
               v Kladně           kraj, ÚzP v Kladně       působností Kladno           
               
              
               Územní pracoviště      FÚ pro Středočeský       správní obvod obce s rozšířenou    
               v Kolíně           kraj, ÚzP v Kolíně       působností Kolín           
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Středočeský       správní obvod obce s rozšířenou   
               v Kralupech nad       kraj, ÚzP v Kralupech     působností Kralupy nad Vltavou    
               Vltavou           nad Vltavou        
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Středočeský       správní obvod obce s rozšířenou 
               v Kutné Hoře         kraj, ÚzP v Kutné       působností Kutná Hora      
                             Hoře        
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Středočeský       správní obvod obce s rozšířenou   
               v Mělníce          kraj, ÚzP v Mělníce      působností Mělník          
               
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Středočeský       správní obvod obce s rozšířenou  
               v Mladé Boleslavi      kraj, ÚzP v Mladé       působností Mladá Boleslav     
                             Boleslavi        
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Středočeský       správní obvod obce s rozšířenou  
               v Mnichově          kraj, ÚzP v Mnich.       působností Mnichovo Hradiště   
               Hradišti           Hradišti                     
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Středočeský       správní obvod obce s rozšířenou  
               v Neratovicích        kraj, ÚzP           působností Neratovice       
                             v Neratovicích     
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Středočeský       správní obvod obcí s rozšířenou     
               v Nymburku          kraj, ÚzP v Nymburku      působností Lysá nad Labem a       
                                             Nymburk                 
             
               Územní pracoviště      FÚ pro Středočeský       správní obvod obce s rozšířenou   
               v Poděbradech        kraj, ÚzP           působností Poděbrady         
                             v Poděbradech                   
              
               Územní pracoviště      FÚ pro Středočeský       správní obvod obcí s rozšířenou  
               v Příbrami          kraj, ÚzP v Příbrami      působností Příbram a Dobříš     
                            
               Územní pracoviště      FÚ pro Středočeský       správní obvod obce s rozšířenou  
               v Rakovníku         kraj, ÚzP           působností Rakovník        
                             v Rakovníku      
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Středočeský       správní obvod obce s rozšířenou   
               v Říčanech         kraj, ÚzP v Říčanech      působností Říčany          
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Středočeský       správní obvod obce s rozšířenou
               v Sedlčanech        kraj, ÚzP            působností Sedlčany      
                             v Sedlčanech
              
               Územní pracoviště      FÚ pro Středočeský       správní obvod obce rozšířenou 
               ve Slaném          kraj, ÚzP ve Slaném       působností Slaný        
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Středočeský       správní obvod obce s rozšířenou  
               ve Vlašimi         kraj, ÚzP ve Vlašimi      působností Vlašim         
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------
               
               
               
-------------------------------------------------- ------------------------------ -------------------------------------
Název finančního       Název (nového        Zkratka            Umístění spisů - obvod 
úřadu            spravujícího)                        působnosti           
               územního               
               pracoviště              
-------------------------------------------------- ------------------------------ -------------------------------------
Finanční úřad pro      Územní pracoviště       FÚ pro Jihočeský kraj,    správní obvod obce s rozšířenou   
Jihočeský kraj        v Českých           ÚzP v Českých         působností České Budějovice     
               Budějovicích         Budějovicích  

               Územní pracoviště       FÚ pro Jihočeský kraj,    správní obvod obce s rozšířenou  
               v Českém           ÚzP v Českém         působností Český Krumlov     
               Krumlově           Krumlově        
               
               Územní pracoviště       FÚ pro Jihočeský kraj,    správní obvod obce s rozšířenou    
               v Dačicích          ÚzP v Dačicích        působností Dačice           
               
               Územní pracoviště       FÚ pro Jihočeský kraj,    správní obvod obce s rozšířenou   
               v Jindřichově         ÚzP v Jindřichově       působností Jindřichův Hradec    
               Hradci            Hradci           
              
               Územní pracoviště       FÚ pro Jihočeský kraj,    správní obvod obce s rozšířenou 
               v Kaplici           ÚzP v Kaplici         působností Kaplice        
              
               Územní pracoviště       FÚ pro Jihočeský kraj,    správní obvod obce s rozšířenou    
               v Milevsku          ÚzP v Milevsku        působností Milevsko          
              
               Územní pracoviště       FÚ pro Jihočeský kraj,    správní obvod obce s rozšířenou   
               v Písku            ÚzP v Písku          působností Písek          
               
               Územní pracoviště       FÚ pro Jihočeský kraj,    správní obvod obce s rozšířenou 
               v Prachaticích        ÚzP v Prachaticích      působností Prachatice      
               
               Územní pracoviště       FÚ pro Jihočeský kraj,    správní obvod obce s rozšířenou  
               v Soběslavi          ÚzP v Soběslavi        působností Soběslav        
              
               Územní pracoviště       FÚ pro Jihočeský kraj,    správní obvod obcí s rozšířenou  
               ve Strakonicích        ÚzP ve Strakonicích      působností Strakonice, Blatná a  
              
                   Územní pracoviště       FÚ pro Jihočeský kraj,    správní obvod obce s rozšířenou 
               v Táboře           ÚzP v Táboře         působností Tábor         
               
               Územní pracoviště       FÚ pro Jihočeský kraj,    správní obvod obce s rozšířenou  
               v Trhových          ÚzP v Trhových        působností Trhové Sviny      
               Svinech            Svinech            
               
               Územní pracoviště       FÚ pro Jihočeský kraj,    správní obvod obce s rozšířenou  
               v Třeboni           ÚzP v Třeboni         působností Třeboň         
              
               Územní pracoviště       FÚ pro Jihočeský kraj,    správní obvod obce s rozšířenou   
               v Týně nad          ÚzP v Týně nad        působností Týn nad Vltavou      
               Vltavou            Vltavou        
              
               Územní pracoviště       FÚ pro Jihočeský kraj,    správní obvod obce s rozšířenou 
               ve Vimperku          ÚzP ve Vimperku        působností Vimperk        
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------
               
              
              
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------
Název finančního      Název (nového        Zkratka            Umístění spisů - obvod 
úřadu            spravujícího)                        působnosti           
              územního               
              pracoviště              
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------
Finanční úřad pro      Územní pracoviště      FÚ pro Plzeňský kraj,     správní obvod obcí s rozšířenou 
Plzeňský kraj        v Plzni           ÚzP v Plzni          působností Plzeň         
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------              
              Územní pracoviště      FÚ pro Plzeňský kraj,      správní obvod obce s rozšířenou    
              Plzeň - jih         ÚzP Plzeň-jih          působností Stod            
              
              Územní pracoviště      FÚ pro Plzeňský kraj,      správní obvod obce s rozšířenou   
              Plzeň - sever        ÚzP Plzeň-sever         působností Nýřany          
              
              Územní pracoviště      FÚ pro Plzeňský kraj,      správní obvod obcí s rozšířenou  
              v Blovicích         ÚzP v Blovicích         působností Blovice a Nepomuk    
              
              Územní pracoviště      FÚ pro Plzeňský kraj,      správní obvod obcí s rozšířenou   
              v Domažlicích        ÚzP v Domažlicích        působností Domažlice a        
                                            Horšovský Týn            
              
              Územní pracoviště      FÚ pro Plzeňský kraj,      správní obvod obce s rozšířenou 
              v Klatovech         ÚzP v Klatovech         působností Klatovy                            
              
              Územní pracoviště      FÚ pro Plzeňský kraj,      správní obvod obce s rozšířenou  
              v Kralovicích        ÚzP v Kralovicích        působností Kralovice       
              
              Územní pracoviště      FÚ pro Plzeňský kraj,      správní obvod obce s rozšířenou 
              v Přešticích        ÚzP v Přešticích        působností Přeštice       
              
              Územní pracoviště      FÚ pro Plzeňský kraj,      správní obvod obce s rozšířenou     
              v Rokycanech        ÚzP v Rokycanech        působností Rokycany           
              
              Územní pracoviště      FÚ pro Plzeňský kraj,      správní obvod obce s rozšířenou   
              v Tachově          ÚzP v Tachově          působností Tachov          
              
              Územní pracoviště      FÚ pro Plzeňský kraj,      správní obvod obce s rozšířenou    
              ve Stříbře         ÚzP ve Stříbře         působností Stříbro          
              
              Územní pracoviště      FÚ pro Plzeňský kraj,     správní obvod obcí s rozšířenou   
              v Sušici           ÚzP v Sušici          působností Sušice a         
                                            Horažďovice             
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------                                                               
              
              
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------
Název finančního       Název (nového        Zkratka            Umístění spisů - obvod 
úřadu            spravujícího)                       působnosti           
               územního               
               pracoviště              
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------
Finanční úřad pro      Územní pracoviště      FÚ pro Karlovarský      správní obvod obce s rozšířenou    
Karlovarský kraj       v Karlových         kraj, ÚzP v Karlových     působností Karlovy Vary        
               Varech            Varech            
              
               Územní pracoviště      FÚ pro Karlovarský      správní obvod obcí s rozšířenou  
               v Chebu           kraj, ÚzP v Chebu       působností Cheb a Aš       
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Karlovarský      správní obvod obce s rozšířenou  
               v Mariánských        kraj, ÚzP v Mar.       působností Mariánské Lázně    
               Lázních           Lázních           
              
               Územní pracoviště      FÚ pro Karlovarský      správní obvod obce s rozšířenou    
               v Ostrově          kraj, ÚzP v Ostrově      působností Ostrov           
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Karlovarský      správní obvod obcí s rozšířenou   
               v Sokolově          kraj, ÚzP v Sokolově     působností Sokolov a Kraslice    
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------               
               
               
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------               
Název finančního       Název (nového        Zkratka            Umístění spisů - obvod 
úřadu            spravujícího)                       působnosti           
               územního               
               pracoviště              
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------
Finanční úřad pro      Územní pracoviště      FÚ pro Ústecký kraj,     správní obvod obce s rozšířenou     
Ústecký kraj         v Ústí nad Labem       ÚzP v Ústí nad Labem     působností Ústí nad Labem        

               Územní pracoviště      FÚ pro Ústecký kraj,     správní obvod obce s rozšířenou 
               v Děčíně           ÚzP v Děčíně         působností Děčín        
              
               Územní pracoviště      FÚ pro Ústecký kraj,     správní obvod obce s rozšířenou   
               v Chomutově         ÚzP v Chomutově        působností Chomutov         
               
                   Územní pracoviště      FÚ pro Ústecký kraj,     správní obvod obce s rozšířenou   
               v Kadani           ÚzP v Kadani         působností Kadaň          
              
               Územní pracoviště      FÚ pro Ústecký kraj,     správní obvod obce s rozšířenou  
               v Libochovicích       ÚzP v Libochovicích      působností Lovosice        
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Ústecký kraj,     správní obvod obce s rozšířenou  
               v Litoměřicích        ÚzP v Litoměřicích      působností Litoměřice       
              
               Územní pracoviště      FÚ pro Ústecký kraj,     správní obvod obce s rozšířenou  
               v Litvínově         ÚzP v Litvínově        působností Litvínov        
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Ústecký kraj,     správní obvod obce s rozšířenou  
               v Lounech          ÚzP v Lounech         působností Louny          
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Ústecký kraj,     správní obvod obce s rozšířenou   
               v Mostě           ÚzP v Mostě          působností Most           
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Ústecký kraj,     správní obvod obce s rozšířenou    
               v Roudnici nad        ÚzP v Roudnici nad      působností Roudnice nad Labem     
               Labem            Labem           
              
               Územní pracoviště      FÚ pro Ústecký kraj,     správní obvod obcí s rozšířenou  
               v Rumburku          ÚzP v Rumburku        působností Rumburk a        
                                            Varnsdorf             
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Ústecký kraj,     správní obvod obcí s rozšířenou       
               v Teplicích         ÚzP v Teplicích        působností Teplice a Bílina         
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Ústecký kraj,     správní obvod obcí s rozšířenou   
               v Žatci           ÚzP v Žatci          působností Žatec a Podbořany     
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------
               
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------               
Název finančního      Název (nového         Zkratka            Umístění spisů - obvod 
úřadu            spravujícího)                        působnosti           
              územního                         
              pracoviště              
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------          
Finanční úřad pro      Územní pracoviště       FÚ pro Liberecký kraj,    správní obvod obce s rozšířenou     
Liberecký kraj       v Liberci           ÚzP v Liberci         působností Liberec           
                
              Územní pracoviště       FÚ pro Liberecký kraj,    správní obvod obce s rozšířenou 
              v České Lípě         ÚzP v České Lípě       působností Česká Lípa      
              
              Územní pracoviště       FÚ pro Liberecký kraj,    správní obvod obce s rozšířenou  
              ve Frýdlantu         ÚzP ve Frýdlantu       působností Frýdlant        
              
              Územní pracoviště       FÚ pro Liberecký       správní obvod obcí s rozšířenou        
              v Jablonci nad        kraj, ÚzP v Jablonci     působností Jablonec nad Nisou a Železný Brod 
              Nisou             n/Nisou          
              
              Územní pracoviště       FÚ pro Liberecký       správní obvod obce s rozšířenou 
              v Jilemnici          kraj, ÚzP v Jilemnici     působností Jilemnice       
              
              Územní pracoviště       FÚ pro Liberecký       správní obvod obce s rozšířenou   
              v Novém Boru         kraj, ÚzP v Novém       působností Nový Bor         
                             Boru          
              
              Územní pracoviště       FÚ pro Liberecký       správní obvod obce s rozšířenou 
              v Semilech          kraj, ÚzP v Semilech     působností Semily        
              
              Územní pracoviště       FÚ pro Liberecký       správní obvod obce s rozšířenou 
              v Tanvaldu          kraj, ÚzP v Tanvaldu     působností Tanvald       
    
              Územní pracoviště       FÚ pro Liberecký       správní obvod obce s rozšířenou 
              v Turnově           kraj, ÚzP v Turnově      působností Turnov
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------              
              
              
               
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------
Název finančního      Název (nového         Zkratka            Umístění spisů - obvod 
úřadu            spravujícího)                        působnosti           
              územního                         
              pracoviště              
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------                             
Finanční úřad pro      Územní pracoviště       FÚ pro Královéhr.       správní obvod obce s rozšířenou  
Královéhradecký       v Hradci Králové       kraj, ÚzP v Hradci      působností Hradec Králové     
kraj                           Králové                    
              
              Územní pracoviště       FÚ pro            správní obvod obce s rozšířenou    
              v Broumově          Královéhradecký kraj,     působností Broumov          
                             ÚzP v Broumově      
              
              Územní pracoviště       FÚ pro Královéhradecký kraj, správní obvod obce s rozšířenou 
              v Dobrušce          ÚzP v Dobrušce        působností Dobruška       
               
              
              Územní pracoviště       FÚ pro Královéhr.       správní obvod obce s rozšířenou  
              ve Dvoře Králové       kraj, ÚzP ve Dvoře      působností Dvůr Králové nad    
              nad Labem           Králové nad Labem       Labem               
              
              Územní pracoviště       FÚ pro            správní obvod obce s rozšířenou    
              v Hořicích          Královéhradecký kraj,     působností Hořice           
                             ÚzP v Hořicích       
              
              Územní pracoviště       FÚ pro            správní obvod obce s rozšířenou 
              v Jaroměři          Královéhradecký kraj,     působností Jaroměř        
                             ÚzP v Jaroměři       
              
              Územní pracoviště       FÚ pro            správní obvod obcí s rozšířenou   
              v Jičíně           Královéhradecký kraj,     působností Jičín a Nová Paka    
                             ÚzP v Jičíně 
              
              Územní pracoviště       FÚ pro            správní obvod obce s rozšířenou  
              v Kostelci nad        Královéhradecký kraj,     působností Kostelec nad Orlicí  
              Orlicí            ÚzP v Kostelci n/O     
                  
              Územní pracoviště       FÚ pro            správní obvod obcí s rozšířenou    
              v Náchodě           Královéhradecký kraj,     působností Náchod a Nové       
                             ÚzP v Náchodě         Město nad Metují           
              
              Územní pracoviště       FÚ pro            správní obvod obce s rozšířenou 
              v Novém Bydžově        Královéhradecký kraj,     působností Nový Bydžov     
                             ÚzP v Nov. Bydžově    
              
              Územní pracoviště       FÚ pro            správní obvod obce s rozšířenou   
              v Rychnově nad        Královéhradecký kraj,     působností Rychnov         
              Kněžnou            ÚzP v Rychnově n/K      nad Kněžnou             
                                            
              Územní pracoviště       FÚ pro            správní obvod obce s rozšířenou  
              v Trutnově          Královéhradecký kraj,     působností Trutnov        
                             ÚzP v Trutnově      

              Územní pracoviště       FÚ pro            správní obvod obce s rozšířenou 
              ve Vrchlabí          Královéhradecký kraj,     působností Vrchlabí       
                             ÚzP ve Vrchlabí    
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------
              
              
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------
Název finančního      Název (nového        Zkratka        Umístění spisů - obvod 
úřadu            spravujícího)                    působnosti           
              územního               
              pracoviště              
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------
Finanční úřad pro      Územní pracoviště      FÚ pro Pardubický    správní obvod obce s rozšířenou 
Pardubický kraj       v Pardubicích        kraj, ÚzP        působností Pardubice a Přelouč 
                            v Pardubicích   
              
             
              Územní pracoviště      FÚ pro Pardubický    správní obvod obce s rozšířenou    
              v Hlinsku          kraj, ÚzP v Hlinsku   působností Hlinsko           
             
              Územní pracoviště      FÚ pro Pardubický    správní obvod obce s rozšířenou 
              v Holicích         kraj, ÚzP v Holicích  působností Holice        
              
              
              Územní pracoviště      FÚ pro Pardubický    správní obvod obce s rozšířenou   
              v Chrudimi         kraj, ÚzP v Chrudimi  působností Chrudim          
              
              
              Územní pracoviště      FÚ pro Pardubický    správní obvod obce s rozšířenou  
              v Litomyšli         kraj, ÚzP v Litomyšli  působností Litomyšl        
              
             
              Územní pracoviště      FÚ pro Pardubický    správní obvod obce s rozšířenou   
              v Moravské         kraj, ÚzP v Moravské  působností Moravská Třebová     
              Třebové           Třebové         
              
              
              Územní pracoviště      FÚ pro Pardubický    správní obvod obcí s rozšířenou   
              ve Svitavách        kraj, ÚzP        působností Polička a Svitavy     
                            ve Svitavách    

              
              Územní pracoviště      FÚ pro Pardubický    správní obvod obcí s rozšířenou 
              v Ústí nad Orlicí      kraj, ÚzP v Ústí    působností Česká Třebová,    
                            n/Orlicí        Lanškroun a Ústí nad Orlicí        
              
              
              Územní pracoviště      FÚ pro Pardubický    správní obvod obce s rozšířenou 
              ve Vysokém Mýtě       kraj, ÚzP ve Vysokém  působností Vysoké Mýto     
                            Mýtě          
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------

-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------             
Název finančního       Název (nového        Zkratka           Umístění spisů - obvod 
úřadu            spravujícího)                      působnosti           
               územního               
               pracoviště                         
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------
Finanční úřad pro      Územní pracoviště      FÚ pro Pardubický      správní obvod obcí s rozšířenou  
Kraj Vysočina        v Žamberku          kraj, ÚzP v Žamberku    působností Králíky a Žamberk   

               Územní pracoviště      FÚ pro Kraj         správní obvod obcí s rozšířenou 
               v Jihlavě          Vysočina, ÚzP        působností Jihlava a Telč    
                             v Jihlavě   

               Územní pracoviště      FÚ pro KrajVysočina, ÚzP  správní obvod obce s rozšířenou 
               v Bystřici nad        v Bystřici n/Pernšt.    působností Bystřice       
               Pernštejnem                       nad Pernštejnem         
               
               Územní pracoviště      FÚ pro KrajVysočina, ÚzP  správní obvod obce s rozšířenou 
               v Havlíčkově         v Havlíčkově Brodě     působností Havlíčkův Brod    
               Brodě 
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Kraj Vysočina, ÚzP  správní obvod obce s rozšířenou
               v Humpolci          v Humpolci         působností Humpolec      
              
               Územní pracoviště      FÚ pro Kraj Vysočina, ÚzP  správní obvod obce s rozšířenou   
               v Chotěboři         v Chotěboři         působností Chotěboř         
              
               Územní pracoviště      FÚ pro Kraj Vysočina, ÚzP  správní obvod obce s rozšířenou  
               v Ledči           v Ledči n/Sázavou      působností Světlá nad Sázavou   
               nad Sázavou 
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Kraj Vysočina, ÚzP  správní obvod obce s rozšířenou
               v Moravských         v Mor. Budějovicích     působností Moravské      
               Budějovicích                       Budějovice           
              
               Územní pracoviště      FÚ pro Kraj Vysočina, ÚzP  správní obvod obcí s rozšířenou      
               v Pelhřimově         v Pelhřimově        působností Pelhřimov a Pacov       
               
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Kraj Vysočina, ÚzP  správní obvod obcí s rozšířenou   
               v Třebíči          v Třebíči          působností Třebíč a Náměšť      
             
              
               Územní pracoviště      FÚ pro Kraj Vysočina, ÚzP  správní obvod obce s rozšířenou   
               ve Velkém          ve Velkém Meziříčí     působností Velké Meziříčí      
               Meziříčí 
               
               Územní pracoviště ve     FÚ pro KrajVysočina, ÚzP  správní obvod obcí s rozšířenou 
               Žďáru nad Sázavou      ve Žďáru n/Sázavou     působností Nové Město
                                           na Moravě a Žďár nad Sázavou 
-------------------------------------------------- ------------------------------     ------------------------------- ------------ 
              
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------
Název finančního       Název (nového         Zkratka          Umístění spisů - obvod 
úřadu            spravujícího)                      působnosti           
               územního               
               pracoviště              
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------
Finanční úřad pro      Územní pracoviště       FÚ pro Jihomoravský    katastrální území město Brno,     
Jihomoravský         Brno I            kraj, ÚzP Brno I      Pisárky, Staré Brno, Stránice,    
kraj                                         Štýřice, Trnitá, Veveří,       
                                           Zábrdovice

               Územní pracoviště       FÚ pro Jihomoravský    katastrální území Brněnské      
               Brno II            kraj, ÚzP Brno II     Ivanovice, Černovice, Dolní     
                                           Heršpice, Dvorska, Holásky,     
                                           Horní Heršpice, Chrlice,       
                                           Komárov, Líšeň, Přízřenice,     
                                           Slatina, Tuřany, Židenice      
               
               Územní pracoviště       FÚ pro Jihomoravský    katastrální území Černá Pole,        
               Brno III           kraj, ÚzP Brno III     Husovice, Ivanovice, Jehnice,        
                                           Královo Pole, Lesná, Maloměřice,      
                                           Medlánky, Mokrá Hora, Obřany,       
                                           Ořešín, Ponava, Řečkovice,         
                                           Sadová, Soběšice, Útěchov u Brna      
               
               Územní pracoviště       FÚ pro Jihomoravský    katastrální území Bohunice,   
               Brno IV            kraj, ÚzP Brno IV     Bosonohy, Bystrc, Jundrov,   
                                           Kníničky, Kohoutovice, Komín,  
                                           Nový Lískovec, Starý Lískovec, 
                                           Žabovřesky, Žebětín.      
              
               Územní pracoviště      FÚ pro Jihomoravský     správní obvod obcí s rozšířenou 
               Brno - venkov        kraj, ÚzP Brno-       působností Kuřim, Pohořelice,  
                             venkov           Rosice, Šlapanice a       
                                           Židlochovice           
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Jihomoravský     správní obvod obce s rozšířenou   
               v Blansku          kraj, ÚzP v Blansku     působností Blansko          
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Jihomoravský     správní obvod obce s rozšířenou   
               v Boskovicích        kraj, ÚzP v Boskovicích   působností Boskovice        
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Jihomoravský     správní obvod obce s rozšířenou 
               v Břeclavi          kraj, ÚzP v Břeclavi    působností Břeclav        

              
               Územní pracoviště      FÚ pro Jihomoravský     správní obvod obce s rozšířenou  
               v Bučovicích         kraj, ÚzP          působností Bučovice        
                             v Bučovicích       
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Jihomoravský     správní obvod obce s rozšířenou 
               v Hodoníně          kraj, ÚzP v Hodoníně    působností Hodonín        
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Jihomoravský     správní obvod obce s rozšířenou   
               v Hustopečích        kraj, ÚzP          působností Hustopeče        
                             v Hustopečích      
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Jihomoravský     správní obvod obce s rozšířenou  
               v Ivančicích         kraj, ÚzP v Ivančicích   působností Ivančice        
               
             
               Územní pracoviště      FÚ pro Jihomoravský     správní obvod obce s rozšířenou    
               v Kyjově           kraj, ÚzP v Kyjově     působností Kyjov            
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Jihomoravský     správní obvod obce s rozšířenou   
               v Mikulově          kraj, ÚzP v Mikulově    působností Mikulov          
              
               Územní pracoviště      FÚ pro Jihomoravský     správní obvod obce s rozšířenou  
               v Moravském         kraj, ÚzP v Mor.      působností Moravský Krumlov    
               Krumlově           Krumlově         
              
               Územní pracoviště      FÚ pro Jihomorav.      správní obvod obce s rozšířenou 
               ve Slavkově u Brna      kraj, ÚzP ve Slavkově    působností Slavkov u Brna    
                             u Brna           
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Jihomoravský     správní obvod obce s rozšířenou
               v Tišnově          kraj, ÚzP v Tišnově     působností Tišnov       
               
              
               Územní pracoviště      FÚ pro Jihomoravský     správní obvod obce s rozšířenou    
               ve Veselí nad        kraj, ÚzP ve Veselí     působností Veselí nad Moravou     
               Moravou           n/Mor.          
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Jihomoravský     správní obvod obce s rozšířenou 
               ve Vyškově          kraj, ÚzP ve Vyškově    působností Vyškov        
               
              
               Územní pracoviště      FÚ pro Jihomoravský     správní obvod obce s rozšířenou  
               ve Znojmě          kraj, ÚzP ve Znojmě     působností Znojmo         
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------
               
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------          
Název finančního       Název (nového         Zkratka          Umístění spisů - obvod                   
úřadu            spravujícího)                      působnosti                         
               územního                                         
               pracoviště                                        
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------
Finanční úřad pro      Územní pracoviště      FÚ pro Olomoucký      správní obvod obce s rozšířenou  
Olomoucký kraj        v Olomouci          kraj, ÚzP v Olomouci    působností Olomouc         


               Územní pracoviště      FÚ pro Olomoucký      správní obvod obcí s rozšířenou 
               v Hranicích         kraj, ÚzP v Hranicích    působností Hranice a Lipník nad
                                           Bečvou 
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Olomoucký      správní obvod obce s rozšířenou      
               v Jeseníku          kraj, ÚzP v Jeseníku        působností Jeseník             
               
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Olomoucký      správní obvod obce s rozšířenou    
               v Litovli          kraj, ÚzP v Litovli     působností Litovel          
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Olomoucký      správní obvod obcí s rozšířenou    
               v Prostějově         kraj, ÚzP v Prostějově   působností Prostějov a Konice     

               Územní pracoviště      FÚ pro Olomoucký      správní obvod obce s rozšířenou    
               v Přerově          kraj, ÚzP v Přerově     působností Přerov           
                             
               Územní pracoviště      FÚ pro Olomoucký      správní obvod obce s rozšířenou    
               v Olomouci          kraj, ÚzP v Olomouci    působností Olomouc           
              
               Územní pracoviště      FÚ pro Olomoucký      správní obvod obcí s rozšířenou    
               v Hranicích         kraj, ÚzP v Hranicích    působností Hranice a Lipník nad    
                                           Bečvou                
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Olomoucký      správní obvod obce s rozšířenou
               v Jeseníku          kraj, ÚzP v Jeseníku    působností Jeseník       
              
               Územní pracoviště      FÚ pro Olomoucký      správní obvod obce s rozšířenou 
               v Litovli          kraj, ÚzP v Litovli     působností Litovel        
              
               Územní pracoviště      FÚ pro Olomoucký      správní obvod obcí s rozšířenou 
               v Prostějově         kraj, ÚzP v Prostějově   působností Prostějov a Konice  
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Olomoucký      správní obvod obce s rozšířenou 
               v Přerově          kraj, ÚzP v Přerově     působností Přerov        
               
               Územní pracoviště ve     FÚ pro Olomoucký      správní obvod obcí s rozšířenou 
               Šternberku          kraj, ÚzP          působností Šternberk a Uničov  
                             ve Šternberku    
              
               Územní pracoviště v Šumperku FÚ pro Olomoucký      správní obvod obce s rozšířenou    
                             kraj, ÚzP v Šumperku    působností Šumperk           
              
               Územní pracoviště      FÚ pro Olomoucký    
               v Zábřehu          kraj, ÚzP v Zábřehu     správní obvod obcí s rozšířenou
                                           působností Mohelnice a Zábřeh 
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------

-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------               
Název finančního       Název (nového         Zkratka          Umístění spisů - obvod                    
úřadu            spravujícího)                      působnosti           
               územního                                         
               pracoviště                                        
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------
Finanční úřad pro      Územní pracoviště       FÚ pro           městské obvody Hošťálkovice,  
Moravskoslezský       Ostrava I           Moravskoslezský kraj,    Lhotka, Michálkovice,      
kraj                            ÚzP Ostrava I        Moravská Ostrava a Přívoz,   
                                            Petřkovice, Radvanice a     
                                            Bartovice, Slezská Ostrava a  
                                            obce Šenov, Václavovice,    
                                            Vratimov            
             
               Územní pracoviště       FÚ pro           městské obvody Hrabová, Nová   
               Ostrava II          Moravskoslezský kraj,    Bělá, Ostrava -jih, Proskovice, 
                              ÚzP Ostrava II       Stará Bělá, Vítkovice a obec   
                                            Stará Ves nad Ondřejnicí     
              
               Územní pracoviště       FÚ pro           městské obvody Krásné Pole,   
               Ostrava III          Moravskoslezský kraj,    Mariánské Hory a Hulváky,    
                              ÚzP Ostrava III       Martinov, Nová Ves, Plesná,   
                                            Polanka nad Odrou, Poruba,    
                                            Pustkovec, Svinov, Třebovice a  
                                            obce Čavisov, Dolní Lhota,    
                                            Horní Lhota, Klimkovice,     
                                            Olbramice, Velká Polom,     
                                            Vřesina, Zbyslavice       
              
               Územní pracoviště      FÚ pro            správní obvod obcí s rozšířenou   
               v Bruntále          Moravskoslezský kraj,    působností Bruntál a Rýmařov    
                             ÚzP v Bruntále 
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Moravskoslez.     správní obvod obce s rozšířenou 
               ve Frýdku-Místku       kraj, ÚzP ve Frýdku-     působností Frýdek-Místek     
                             Místku          
               
               Územní pracoviště      FÚ pro Moravskoslez.     správní obvod obce s rozšířenou 
               ve Frýdlantu nad       kraj, ÚzP ve Frýdlantu    působností Frýdlant       
               Ostravicí          nad Ostravicí        nad Ostravicí          
               
               
               Územní pracoviště      FÚ pro            správní obvod obce s rozšířenou 
               v Havířově          Moravskoslezský kraj,    působností Havířov        
                             ÚzP v Havířově     
              
               Územní pracoviště      FÚ pro            správní obvod obce s rozšířenou     
               v Hlučíně          Moravskoslezský kraj,    působností Hlučín            
                             ÚzP v Hlučíně      
               
               Územní pracoviště      FÚ pro            správní obvod obcí s rozšířenou 
               v Karviné          Moravskoslezský kraj,    působností Karviná, Bohumín,   
                             ÚzP v Karviné        Český Těšín a Orlová       
               
               Územní pracoviště      FÚ pro            správní obvod obcí s rozšířenou  
               v Kopřivnici         Moravskoslezský kraj,    působností Frenštát        
                             ÚzP v Kopřivnici       pod Radhoštěm a Kopřivnice    
               
               Územní pracoviště      FÚ pro            správní obvod obce s rozšířenou  
               v Krnově           Moravskoslezský kraj,    působností Krnov         
                             ÚzP v Krnově         
              
               Územní pracoviště      FÚ pro           správní obvod obcí s rozšířenou 
               v Novém Jičíně            Moravskoslezský kraj,    působností Bílovec, Nový Jičín a 
                             ÚzP v Novém Jičíně     Odry               
               
               Územní pracoviště      FÚ pro           správní obvod obcí s rozšířenou  
               v Opavě           Moravskoslezský kraj,    působností Kravaře, Opava a    
                             ÚzP v Opavě         Vítkov              
               
               Územní pracoviště      FÚ pro           správní obvod obcí s rozšířenou 
               v Třinci           Moravskoslezský kraj,    působností Jablunkov a Třinec  
                             ÚzP v Třinci      
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------

-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------
Název finančního       Název (nového         Zkratka          Umístění spisů - obvod     
úřadu            spravujícího)                      působnosti           
               územního                                         
               pracoviště                                        

-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------
Finanční úřad pro      Územní pracoviště       FÚ pro Zlínský kraj,    správní obvod obcí s rozšířenou   
Zlínský kraj         ve Zlíně           ÚzP ve Zlíně        působností Vizovice a Zlín      
              
               Územní pracoviště       FÚ pro Zlínský kraj,    správní obvod obcí s rozšířenou   
               v Holešově          ÚzP v Holešově       působností Holešov a Bystřice    
                                           pod Hostýnem            
               
               Územní pracoviště       FÚ pro Zlínský kraj,    správní obvod obce s rozšířenou    
               v Kroměříži          ÚzP v Kroměříži      působností Kroměříž          
               
               
               Územní pracoviště       FÚ pro Zlínský kraj,    správní obvod obce s rozšířenou 
               v Luhačovicích        ÚzP v Luhačovicích     působností Luhačovice      
              
               Územní pracoviště       FÚ pro Zlínský kraj,    správní obvod obce s rozšířenou 
               v Otrokovicích        ÚzP v Otrokovicích     působností Otrokovice      
               
               
               Územní pracoviště       FÚ pro Zlínský kraj,    správní obvod obce s rozšířenou  
               v Rožnově pod         ÚzP v Rožnově       působností Rožnov         
               Radhoštěm           p/Radhoštěm        pod Radhoštěm           
               
               
               Územní pracoviště       FÚ pro Zlínský kraj,    správní obvod obce s rozšířenou        
               v Uherském Brodě       ÚzP v Uherském Brodě   působností Uherský Brod             
              
               Územní pracoviště       FÚ pro Zlínský kraj,    správní obvod obce s rozšířenou  
               v Uherském          ÚzP v Uherském       působností Uherské Hradiště    
               Hradišti           Hradišti        
               
               Územní pracoviště       FÚ pro Zlínský kraj,    správní obvod obce s rozšířenou 
               ve Valašském         ÚzP ve Valašském      působností Valašské Meziříčí  
               Meziříčí           Meziříčí       
               
               Územní pracoviště       FÚ pro Zlínský kraj,    správní obvod obce s rozšířenou 
               ve Valašských         ÚzP ve Valaš.       působností Valašské Klobouky  
               Kloboukách          Kloboukách         
               
               Územní pracoviště       FÚ pro Zlínský kraj,    správní obvod obce s rozšířenou  
               ve Vsetíně          ÚzP ve Vsetíně       působností Vsetín         
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------              

-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------
Název finančního       Název (nového         Zkratka          Umístění spisů - obvod      
úřadu            spravujícího)                      působnosti            
               územního                                         
               pracoviště                                        
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------
Specializovaný        Územní pracoviště       Specializovaný       xxx 
finanční úřad        v Brně            finanční úřad, ÚzP     
                              v Brně           
               Územní pracoviště       Spec. finanční úřad,    xxx  
               v Českých           ÚzP v Českých     
               Budějovicích         Budějovicích      
               
               Územní pracoviště       Special. finanční úřad,   xxx  
               v Hradci Králové       ÚzP v Hradci Králové     
               
               Územní pracoviště       Specializovaný       xxx 
               v Ostravě           finanční úřad, ÚzP    
                              v Ostravě        

               Územní pracoviště       Specializovaný       xxx 
               v Plzni            finanční úřad, ÚzP 
                              v Plzni      
               
               Územní pracoviště       Special. finanční úřad,   xxx 
               v Ústí nad Labem       ÚzP v Ústí nad Labem  
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- ------------               
               
              
Pozn.:
1) územní obvody městských částí v Praze jsou určeny zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
2) obvody obcí s rozšířenou působností jsou určeny zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
1 Podle § 1 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb. jsou orgánem finanční správy Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady.
2 V souladu s ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jsou vyšším územním samosprávným celkem kraje a hlavní město Praha. Dle § 8 odst. 3 zákona č. 456/2011 Sb. mají finanční úřady sídlo v krajských městech, resp. v hlavním městě Praze.
3 § 51 odst. 2 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
4 § 19 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
5 Pro sousloví „finanční úřad“ je využívána zkratka FÚ a pro „územní pracoviště“ zkratka ÚzP.
6 § 102 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
7 § 69 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
8 Skutečnost, že územní pracoviště je označeno jako „spravující“, je třeba chápat tak, že na daném územním pracovišti je umístěn spis dle § 13 zákona č. 456/2011 Sb.
9 Územní obvody městských částí v Praze jsou určeny zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů; správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou určeny zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů.
10 § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
11 § 11 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
12 § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, příp. § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
13 Srovnej § 29 odst. 2 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
14 Viz § 57 (přechodná ustanovení) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
15 Podle § 6a odst. 6 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů, pokuty ukládá, vybírá a vymáhá správní orgán, který při své činnosti zjistil porušení povinnosti podle tohoto zákona.
16 Např. § 115, § 134k a § 134v zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
17 § 58 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů.
18 § 13 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb.
19 Samozřejmě, pokud následně (v budoucnu) nebudou přesunuty např. podle pokynu ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu.
20 § 131 (tzv. přeregistrace) a § 16 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
21 § 18 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
22 § 18 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. § 5 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
24 § 131 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty