MF-10675/2019/15-1 k refundaci rakouské srážkové daně v kontextu Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 31/2007)

Schválený:
MF-10675/2019/15-1
Sdělení
k refundaci rakouské srážkové daně v kontextu Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 31/2007)
Zpracovatel: Ing. Bohumír Mikuláš
Tel.: 25704 4059
Ministerstvo financí České republiky oznamuje, že 1. ledna 2019 Rakousko zavedlo tzv. „web-based“ postup pro refundaci srážkové daně, který se též aplikuje na žádosti o refundaci daně vybrané v rozporu se smlouvou o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Rakouskem (procedura poskytnutí daňové úlevy u zdroje přitom zůstává nezměněna a Rakousko nadále pokračuje v používání formulářů ZS-QU1 a ZS-QU2 pro účely poskytnutí přímé daňové úlevy u zdroje -detailní informace o tomto postupu viz https://english.bmf.gv.at/taxation/Relief-from-Austrian.html).
Jestliže plátce daně srazil daň v Rakousku, avšak smlouva o zamezení dvojímu zdanění poskytuje plné či částečné osvobození, může být o refundaci rakouské daně požádáno v období pěti let po sražení daně. Žádost o refundaci musí být podána příjemcem daného příjmu (skutečným vlastníkem).
V případě, kdy je potřeba žádat o refundaci daně, je třeba kontaktovat „Tax Office Bruck Eisenstadt Oberwart, Neusiedler Straße 46, 7000 Eisenstadt, Austria,“ tel. +43 50 233 233 (soukromé osoby) nebo + 43 50 233 333 (podnikatelé), který je příslušný pro takové případy.
Protože tedy od 1. ledna 2019 podléhají žádosti o refundaci speciální „web-based“ proceduře, žadatelé si musí pro účely refundace daně vybrat správný webový formulář (v závislosti na typu jejich příjmu), řádně jej vyplnit a elektronicky podat (jde o tzv. prvotní oznámení). Vytištěné prvotní oznámení musí být podepsáno a předloženo českému místně příslušnému správci daně, který potvrdí toto prvotní oznámení (potvrzení o daňovém domicilu). Tímto český správce daně potvrdí daňový domicil v České republice v momentu, kdy žadatel získal příjem, vůči kterému je žádána refundace rakouské daně. Prvotní oznámení (včetně potvrzení o daňovém domicilu) musí být následně posláno poštou na výše uvedený daňový úřad v Rakousku.
Jestliže žadatel obdržel několik druhů příjmů, vůči kterým žádá refundaci rakouské srážkové daně, musí být předloženo několik formulářů, pro každý typ příjmu jeden (je tedy zřejmé, že z důvodu změny postupu při refundaci daně se přestal používat dosavadní formulář ZS-RE1 a přílohy A, B a C). Jelikož pro různé druhy příjmů musí být tedy použity různé webové formuláře, a protože není vyloučeno, že může existovat více právních podkladů, na základě kterých jsou uskutečňovány žádosti o refundaci daně (kontext např. rakouského zákona o daních z příjmů a rakouského daňového řádu), může nová procedura vyústit ve větší počet prvotních oznámení. Všechny mají společnou sekci „potvrzení o daňovém domicilu“.
Všechny druhy nových webových formulářů jsou uvedeny na webových stránkách rakouského ministerstva financí (https://english.bmf.gv.at/taxation/Relief-from-Austrian.html) a jsou dostupné v databázi formulářů rakouského ministerstva financí (https://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare/show_mast.asp?Typ=SM&STyp=HaFo). Tyto webové formuláře je třeba povinně použít při žádosti o refundaci. Při použití jiných formulářů nebudou žádosti o refundaci zpracovány.
Při vyplňování webových formulářů musí žadatelé vždy, kromě jiného, určit i právní podklad, na základě kterého uskutečňují svůj požadavek (např. „podle rakouské smlouvy o zamezení dvojímu zdanění“).
V případech pronájmu pracovní síly platí, že pokud česká pracovní agentura nemá stálou provozovnu v Rakousku, avšak poskytuje do Rakouska pracovníky, je v Rakousku ukládána speciální srážková daň. V takovém případě je úleva ze smlouvy o zamezení dvojímu zdanění poskytnuta u zdroje pouze tehdy, pokud pronajatí zaměstnanci podléhají dani ze mzdy v Rakousku a jestliže pracovní agentura o úlevu u zdroje požádá. Žádost musí být předložena na základě webové procedury (webový formulář „BEFBESCH“) podobné refundační proceduře popsané výše. Formulář „BEFBESCH“ musí být potvrzen českým místně příslušným správcem daně (potvrzení o daňovém domicilu). Další informace mohou být nalezeny na webových stránkách https://english.bmf.gv.at/taxation/International-Hiring.html.
Tímto sdělením se aktualizuje Pokyn č. D-311 k uplatňování česko-rakouské smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, č. j.: 15/56 742/2007-153 publikovaný ve Finančním zpravodaji č. 6-7/2007.
Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D., v. r.
zástupce ředitele odboru 15 - Příjmové daně

Související dokumenty