D-311 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 31/2007)

Schválený:
D-311
Pokyn
k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 31/2007)
Referent: Marie Kamanová,
tel.: 257 043 398
Č.j.: 15/56 742/2007-153
Ministerstvo financí České republiky vydává k uplatnění nové mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Rakouskem tento Pokyn.
Článek 1
Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní, byla podepsána v Praze dne 8. června 2006. Uvedená smlouva vstoupila v platnost dne 22. března 2007.
Podle článku 27 se její ustanovení uplatňují takto:
a) pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2008 nebo později;
b) pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku, na příjmy nebo majetek za každý daňový rok začínající 1. ledna 2008 nebo později.
Článek 2
Osoby, které jsou rezidenty jednoho smluvního státu mají dle některých ustanovení smlouvy nárok na snížení daně, popř. na úplné osvobození od daně ve druhém smluvním státě (např. články 10, 11 a 12). Pro uplatnění tohoto nároku pro české daňové rezidenty jsou v Rakousku možné dva rozdílné postupy, a to procedura poskytnutí daňové úlevy u zdroje nebo procedura refundace. Rozhodnutí o tom, který postup je vhodnější, přísluší plátci příjmu, přičemž je ovlivněno skutečností, zda mu byla či nebyla poskytnuta veškerá nezbytná dokumentace, která by mu při případné následné daňové kontrole umožnila dostatečně prokázat, že příjemce platby byl skutečně oprávněn ke snížení, popř. osvobození od daně vybírané srážkou.
Plátce příjmu tedy může při výplatě plateb přímo aplikovat smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, tzn. že se automaticky uplatňuje snížená sazba daně dle smlouvy v souladu s příslušným ustanovením smlouvy. Plátce příjmu je přitom povinen uchovávat nezbytné dokumenty, aby mohl dokázat, že byly naplněny právní předpoklady podle daňové smlouvy. Za účelem získání daňové úlevy u zdroje je příjemce příslušných příjmů povinen podat žádost, a to na vyplněném tiskopisu ZS - QU 1 (pro fyzické osoby) nebo ZS - QU 2 (pro právnické osoby).
Plátce splní dokumentační požadavky, pokud uvedené tiskopisy, které mu byly předány, jsou
- řádně vyplněny příjemcem plateb,
- potvrzeny českým místně příslušným správcem daně, a
- doloženy dodatečnými specifickými doklady, jsou-li takové vyžadovány podle smlouvy.
Příjemci, kteří nemají svůj druhořadý daňový domicil v Rakousku, ani nepobírají ze zdrojů v Rakousku více než 10.000,- EUR v kalendářním roce, nemusejí předkládat potvrzení o daňové rezidenci vystavené českým místně příslušným správcem daně na tiskopisech ZS - QU 1 nebo ZS - QU 2.
Článek 3
Podrobné informace k této problematice jsou v Rakousku publikovány v Nařízení DTC-Relief, Federal Gazette III č. 92/2005 ve znění Federal Gazette II č. 44/2006. V části 5 tohoto Nařízení jsou specifikovány případy, kdy není možné automaticky poskytnout žádnou daňovou úlevu u zdroje. Jedná se např. o případy, kdy příjemci jsou ryzí holdingové společnosti, „letterbox“ společnosti, nadace, trusty, investiční fondy, atd.
Článek 4
Jestliže je obchodní společnost podle českého práva považována za fiskálně transparentní, např. veřejná obchodní společnost, o daňovou úlevu u zdroje musí požádat v Rakousku každý partner (společník). Jestliže částka vyplacená partnerovi přesahuje 10.000,- EUR, je nutno předložit žádost na tiskopisu ZS - QU 1 nebo 2, potvrzenou českým místně příslušným správcem daně. Plátce příjmu přitom odpovídá za uchovávání v evidenci jak názvu a adresy obchodní společnosti, tak i jmen a adres partnerů.
Článek 5
Pokud plátce příjmu snížil daň v souladu s rakouskými předpisy, ale smlouva umožňuje částečné nebo úplné osvobození, je možno následně požádat o částečnou nebo úplnou refundaci rakouské daně. Žádosti o refundaci se podávají na tiskopisech ZS - RD 1 (německá verze) nebo ZS - RE 1 (anglická verze) spolu s příslušnými dokumenty a zasílají se na adresu:
Finanzamt Bruck-Eisenstadt-Oberwart
A 7001, Eisenstadt
Neusiedlerstrasse 46
tel. + 43-2682-62831-0
Žádost o refundaci je nutno doložit příslušnými doklady, z nichž je zřejmá výše daně, která byla u zdroje skutečně sražena. V závislosti na typu příjmu se použije příloha A pro dividendy, B pro licenční poplatky nebo C pro ostatní příjmy podléhající srážkové dani. Refundace je poskytnuta za předpokladu, že zaslané tiskopisy ZS - RD 1 nebo ZS - RE 1 a příslušné přílohy A, B nebo C jsou
- řádně vyplněny příjemcem plateb,
- potvrzeny českým místně příslušným správcem daně, a
- doloženy dodatečnými doklady prokazujícími výši sražené daně.
Článek 6
Jestliže je obchodní společnost podle českého práva považována za fiskálně transparentní, žádost o refundaci daně v Rakousku musí podat každý partner. Pokud by o refundaci daně žádala holdingová společnost, je třeba uvést i skutečné vlastníky holdingové společnosti.
Článek 7
Všechny tiskopisy zmíněné v tomto Pokynu jsou dostupné na internetové adrese: www.bmf.gv.at/service/ formulare/steuern/detail.htm?FTYP=zws.
Článek 8
Dne 1. ledna 2008 přestane být v platnosti a přestane se provádět ve vztazích mezi Českou republikou a Rakouskou republikou Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána ve Vídni dne 7. března 1978 (Sbírka zákonů č. 48/1979).
Tímto pozbývá platnosti:
- příslušná část Pokynu zveřejněného ve Finančním zpravodaji č.5/1980 (č.j.: VI/1-317/80), článek II., bod 7. Rakousko;
- Pokyn zveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 7/1982 (č.j.: VI/1-11.546/82);
- Pokyn zveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 10- 11/1993 (č.j.: 251/62479/93);
- Sdělení publikované ve Finančním zpravodaji č. 4- 5/2000 (č.j.: 251/34910/2000), a
- Sdělení publikované ve Finančním zpravodaji č. 2/2002 (č.j.: 494/9290/2002).
Ing. Stanislav Špringl, v. r.
ředitel odboru 15

Související dokumenty