FZ01/2019 druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
FZ01/2019
Přehled
druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány I
I Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009  I
I Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů               I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Název bankovního účtu                     I Předčíslí I
I                                I bankovního I
I                                I  účtu  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Vymáhání a exekuce                      I   35   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Daň z elektřiny                        I  609   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Daň ze zemního plynu                     I  617   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Daň z pevných paliv                      I  625   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Vymáhání pro úřady práce                   I  668   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Vracení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím I  756   I
I tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu             I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Vracení spotřební daně z minerálních olejů ozbrojeným silám  I  764   I
I členských států NATO s výjimkou ozbrojených sil ČR      I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Vracení spotřební daně osobám požívajících výsad a imunit   I  772   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Spotřební daň z vína a meziproduktů              I  780   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Spotřební daň z minerálních olejů               I  799   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Pokuty a náklady řízení uložené obcí (příjem obce)      I  1708  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství           I  1732  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním    I  1740  I
I materiálem lesních dřevin (rozpočet kraje)          I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním    I  1759  I
I materiálem lesních dřevin a dle z. č. 201/2012 Sb., o ochraně I      I
I ovzduší (rozpočet obce)                    I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti          I  1767  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Odvody za odnětí půdy do státního rozpočtu          I  1775  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Pokuty dle z. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci     I  1783  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Pokuty za kontrolní vážení dle z. č. 13/1997 Sb., o pozemních I  2620  I
I komunikacích                         I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Pokuty dle z. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém   I  2700  I
I trhu                             I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Poplatky z biopaliv                      I  2719  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Odvody dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti        I  2751  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Pokuty dle z. č. 480/2004 Sb., o některých službách      I  2778  I
I informační společnosti                    I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Náklady spojené se správním vyhoštěním cizince        I  3615  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Pokuty v blokovém řízení na místě zaplacené a terminály    I  3746  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Pokuty ve správním řízení na místě nevybrané         I  3754  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Poplatky dle z. č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon        I  3770  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Pokuty dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti        I  3797  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Příslušenství daní                      I  4706  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Ostatní příjmy                        I  4757  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Spotřební daň z tabákových výrobků              I  4765  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Spotřební daň z piva                     I  4773  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Spotřební daň z lihu                     I  4781  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Pokuty uložené v souvislosti s EET a hazardem         I  4837  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Pokuty uložené za porušení předpisů k ochraně životního    I  5610  I
I prostředí (50% rozpočet SFŽP a 50% rozpočet obce)       I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Vracení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím I  5792  I
I tyto oleje pro výrobu tepla                  I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Depozitní účet, cizí prostředky                I  6015  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb., o I  6701  I
I vodách                            I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Pokuty uložené dle zvláštních zákonů (100% rozpočet SFŽP)   I  6728  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech           I  6736  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 117-120) a dle z. I  6744  I
I č. 200/1990 Sb., o přestupcích (§ 34)             I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech (rozpočet obce)  I  6752  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech (rozpočet SFŽP)  I  6779  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech           I  6787  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 122)        I  6795  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Souhrnný účet příjmů z celního řízení                 I  7771  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Poplatky dle z. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší      I  8707  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Odvody za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb., o    I  8715  I
I ochraně zemědělského půdního fondu              I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Odvody za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb., o    I  8723  I
I ochraně zemědělského půdního fondu              I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Odvody za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb., o    I  8731  I
I ochraně zemědělského půdního fondu (§ 11 odst. 4)       I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle z. č. 289/1995 Sb., I  8758  I
I o lesích                           I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle z. č. 289/1995 Sb., I  8766  I
I o lesích                           I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Pokuty dle z. č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a     I  8790  I
I chemických směsích                      I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Registrační a evidenční poplatky dle § 30 zákona č. 477/2001 I  9697  I
I Sb.                              I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Pokuty dle z. č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru     I  9718  I
I znečišťování životního prostředí               I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Pokuty dle z. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (mimo    I  9726  I
I rozpočet obce)                        I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního I  9734  I
I fondu                             I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního   I  9742  I
I prostředí a její působnosti v ochraně lesa          I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Pokuty dle z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  I  9769  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Pokuty dle zákonů o odpadech (100% rozpočet SFŽP)       I  9785  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách           I  9793  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Vracení spotřební daně z minerálních olejů          I  10751  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Vymáhání pro obce                       I  11703  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Tabákové nálepky                       I  14760  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Spotřební daň ze surového tabáku a daně ze zahřívaných    I  24766  I
I tabákových výrobků                      I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Zajištění daně                        I  40037  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Vracení daně z elektřiny osobám požívajících výsad a imunit  I  50606  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Vracení daně z plynů osobám požívajících výsad a imunit    I  50614  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Vracení daně z pevných paliv osobám požívajících výsad a   I  50622  I
I imunit                            I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Zvláštní prostředky dle z. č. 500/2004 Sb., správní řád (§  I  60038  I
I 106)                             I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Daň ze zahřívaných tabákových výrobků             I  64768  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Zvláštní prostředky dle z. č. 280/2009 Sb., daňový řád    I  70033  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Zvláštní prostředky - kauce dle z. č. 13/1997 Sb., o     I  90034  I
I pozemních komunikacích                    I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Vracení daně z ostatních benzínů               I  95791  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Pokuty - emise skleníkových plynů               I  97770  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Jistota na zajištění minimálního množství biopaliv      I  100036  I
I---------------------------------------------------------------I------------I

Související dokumenty