GFŘ-D-38 Stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně

Schválený:
GFŘ-D-38
Pokyn
pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Č. j.: 74816/18/7500-30091
Čl.I
1. Pokyn stanoví obecné principy, podle nichž orgány Finanční správy ČR (dále jen "OFS") postupují při stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně v částce, ve které byla porušena rozpočtová kázeň,
- podle ustanovení § 44a odst. 4 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném do 19. 2. 2015 (dále jen "ZRP ve znění účinném do 19. 2. 2015") nebo
- podle ustanovení § 44a odst. 4 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném od 20. 2. 2015 (dále jen "ZRP ve znění účinném od 20. 2. 2015"),
v souladu se zásadou proporcionality.
2. Pokyn reflektuje judikaturu Nejvyššího správního soudu (dále jen "NSS") a na ni navazující judikaturu krajských soudů vztahující se ke stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně, kdy je třeba vždy při stanovení příslušného odvodu zvažovat okolnosti konkrétního porušení rozpočtové kázně a vycházet z principu proporcionality mezi závažností tohoto porušení a výší za ně předepsaného odvodu.
3. Cílem pokynu je zabránit vzniku neodůvodněných rozdílů při rozhodování skutkově shodných nebo obdobných případů1) a sjednotit správní praxi.
Čl.II
1. Pokyn se použije při stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 44a odst. 4 písm. c) ZRP, ve znění účinném do 19. 2. 2015, nebo podle ustanovení § 44a odst. 4 písm. b) ZRP, ve znění účinném od 20. 2. 2015, pokud
- porušení rozpočtové kázně dle § 44 odst. 1 písm. a) ZRP2) spočívá v neoprávněném použití prostředků státního rozpočtu a jiných peněžních prostředků státu3), ke kterému došlo porušením podmínek, za kterých byly prostředky zařazeny do státního rozpočtu nebo přesunuty rozpočtovým opatřením a v rozporu s podmínkami vydány,
- porušení rozpočtové kázně dle § 44 odst. 1 písm. b) ZRP spočívá v neoprávněném použití prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státního fondu nebo Národního fondu, ke kterému došlo porušením podmínek, za kterých byly prostředky poskytnuty,
- porušení rozpočtové kázně dle § 44 odst. 1 písm. b) ZRP spočívá v zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu, ke kterému došlo porušením podmínek, za kterých byly prostředky poskytnuty, přičemž předmětné prostředky byly v příslušném termínu4) vráceny,
- jde o porušení rozpočtové kázně dle § 44 odst. 1 písm. c)5), e)6), g)7), h)8) a i)9) ZRP, přičemž předmětné prostředky byly v příslušném termínu4) odvedeny či vráceny,
- k porušení rozpočtové kázně došlo podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. j)10) ZRP.
2. Pokyn se nepoužije, nevyplývá-li z přílohy pokynu jinak, při stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 44a odst. 4 písm. c) ZRP, ve znění účinném do 19. 2. 2015, nebo podle ustanovení § 44a odst. 4 písm. b) ZRP, ve znění účinném od 20. 2. 2015, pokud
- porušení rozpočtové kázně spočívá v ostatních v čl. II bod 1 pokynu neuvedených případech neoprávněného použití prostředků státního rozpočtu a jiných peněžních prostředků státu dle § 44 odst. 1 písm. a) ZRP, tj. pokud porušení spočívá v porušení účelu, či v neprokázání, jak byly prostředky použity,
- porušení rozpočtové kázně spočívá v ostatních v čl. II bod 1 pokynu neuvedených případech neoprávněného použití prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státního fondu nebo Národního fondu dle § 44 odst. 1 písm. b) ZRP, tj. pokud porušení spočívá v porušení účelu, či v neprokázání, jak byly prostředky použity.
3. Pokyn se nepoužije v případech porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 odst. 1 písm. d) a f) ZRP.
Čl.III
1. Při stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně je s ohledem na příslušnou judikaturu NSS a krajských soudů nutno v každém konkrétním případě, na nějž se vztahuje tento pokyn, zvážit, zda je dán důvod k odvodu za porušení rozpočtové kázně v plné výši čerpaných či poskytnutých prostředků, či ke stanovení odvodu v souladu se zásadou proporcionality, tj. k odvodu nižšímu, odpovídajícímu pouze konkrétnímu dílčímu pochybení a jeho okolnostem.
2. Je-li dán důvod ke stanovení odvodu v souladu se zásadou proporcionality, je třeba při stanovení konkrétní výše odvodu zejména:
- posoudit rozsah porušení rozpočtové kázně, jeho povahu, závažnost a dopad na naplnění účelu,
- zohlednit (ve prospěch či v neprospěch) všechny zjištěné okolnosti týkající se zjištěného porušení, a to např.:
- transparentnost čerpání či použití prostředků,
- délku trvání protiprávního stavu,
- nápravu či snahu o nápravu protiprávního stavu.
3. V příloze pokynu (dále jen "příloha") jsou uvedeny nejčastěji se vyskytující "typy" porušení rozpočtové kázně společně se způsobem stanovení výše odvodu zohledňujícím zásadu proporcionality.
K jiným "typům" porušení, která v příloze uvedena nejsou, je rovněž nutno přistupovat v souladu se zásadou proporcionality, a to analogicky k "typům" porušení rozpočtové kázně v příloze uvedeným.
4. Způsob stanovení výše odvodu uvedený v příloze tohoto pokynu je závazný. Odvod za porušení rozpočtové kázně v částce vyšší či nižší, než která vyplývá z přílohy, lze stanovit jen ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.
5. Obecně platí, že v případě stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle tohoto pokynu, je nutné výši odvodu řádně odůvodnit ve zprávě o kontrole nebo v odůvodnění platebního výměru11). V odůvodnění musí být uvedena podrobná správní úvaha správce daně, tj. jím provedené posouzení rozsahu porušení rozpočtové kázně, jeho povahy a závažnosti, jakož i dalších skutečností, na základě kterých byla výše odvodu stanovena. Z rozhodnutí o vyměření odvodu musí být mimo jiné zřejmé, proč byl odvod vyměřen v konkrétní výši a proč je takto vyměřený odvod ve vztahu ke konkrétním zjištěným pochybením proporcionální. Pouhý odkaz na metodické dokumenty nebo konstatování, že vyměřený odvod je s nimi v souladu, nemůže nahradit individuální posouzení věci. Vlastní úvaha správce daně o přiměřenosti vyměřeného odvodu je proto klíčová.
6. V případě zjištění více jednotlivých případů porušení rozpočtové kázně12) (dále jen "jednotlivý případ"), u nichž je postupováno podle tohoto pokynu, je nutné výši odvodu stanovit explicitně za každý jednotlivý případ zvlášť, každý jednotlivý případ zvlášť odůvodnit, a částky poté sečíst. Výjimkou z tohoto postupu jsou případy vícenásobného porušení rozpočtové kázně při zadávání veřejné zakázky, kdy lze výši odvodu vyčíslit jednou částkou za všechna pochybení souhrnně13), nestanoví-li výslovně poskytovatel dotace nebo organizační složka státu jinak.
Čl.IV.
Zrušovací ustanovení
Tímto pokynem se ruší Pokyn č. GFŘ-D-27 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně v souladu se zásadou proporcionality ze dne 31. 3. 2016, č.j. 29402/16/7500-30091. Daňová řízení ve věci správy odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto pokynu se dokončí v souladu s tímto pokynem.
Čl.V
Účinnost
Tento pokyn nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019.
Ing. Martin Janeček, v. r.
generální ředitel
Příloha
Článek I
Veřejné zakázky
Odvod se stanovuje pouze z částky dotace1) nebo prostředků zařazených do rozpočtu organizační složky státu či přesunutých rozpočtovým opatřením použitých na financování předmětné veřejné zakázky (dále jen "částka použitá na financování předmětné veřejné zakázky").
1) porušení povinnosti stanovit lhůtu pro podání nabídky/podání žádosti o účast v minimální stanovené délce
rozsah zkrácení lhůty odpovídá či je vyšší než 50% z požadované délky lhůty
odvod: 25% z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
rozsah zkrácení lhůty odpovídá či je vyšší než 30% z požadované délky lhůty a nedosahuje 50% z požadované délky lhůty
odvod: 10% z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
rozsah zkrácení lhůty přesahuje 10% a nedosahuje 30% z požadované délky lhůty
odvod: 5% z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
rozsah zkrácení lhůty činí 10% a méně z požadované délky lhůty
odvod: 2% z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
2) neoprávněné stanovení kratší lhůty pro doručení žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace oproti délce lhůty pro podání nabídky
délka lhůty představuje méně než 50% délky lhůty pro podání nabídek
odvod: 25% z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
délka lhůty představuje méně než 60%, minimálně však 50% délky lhůty pro podání nabídek
odvod: 10% z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
délka lhůty představuje méně než 80%, minimálně však 60% délky lhůty pro podání nabídek
odvod: 5% z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
délka lhůty představuje méně než 100%, minimálně však 80% délky lhůty pro podání nabídek
odvod: 0,1% z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
3) střet zájmu osob podílejících se na průběhu zadávacího řízení či osob, které mají nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, nebo závažné úmyslné jednání zadavatele za účelem znemožnění hospodářské soutěže
odvod: 100% z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 5%
4) neuveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku EU2), neprovedení zadávacího řízení nebo zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění při nesplnění podmínek jeho použití3)
odvod: 100% z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 35%
5) neoprávněné dělení předmětu plnění, nezveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku EU (pokud zadavatel uveřejnil informace o řízení způsobem umožňujícím účast zahraničních dodavatelů), nevyžádání si písemného zdůvodnění podstatných částí nabídky od uchazeče před jeho vyloučením z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny
odvod: 25% - 50% z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
6) neoprávněné zadání víceprací v jednacím řízení bez uveřejnění týkající se překročení zákonného limitu4)
odvod: 100% z částky víceprací překračující zákonný limit hodnoty původní veřejné zakázky
7) neoprávněné zadání víceprací v jednacím řízení bez uveřejnění týkající se nesplnění podmínky nepředvídatelnosti či krajní naléhavosti za předpokladu, že souhrnná hodnota stavebních prací/služeb nepřekročí prahovou hodnotu pro nadlimitní veřejné zakázky a nepřesáhne zákonný limit hodnoty původní veřejné zakázky
odvod: 25% - 30% z částky víceprací
8) neoprávněná podstatná změna smlouvy po jejím uzavření, hrubé porušení povinnosti zadat zakázku v souladu se zadávacími podmínkami či nabídkou vítězného uchazeče
odvod: 25% - 30% z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
9) navýšení ceny veřejné zakázky v důsledku neoprávněné podstatné změny smlouvy
odvod: 25% - 30% z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky + 100% částky, o kterou byla veřejná zakázka navýšena
10) netransparentní omezení počtu zájemců/uchazečů
odvod: 25% z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 10% v případě, že se jedná o podlimitní veřejnou zakázku
11) nezveřejnění prodloužení lhůt pro doručení nabídek či prodloužení lhůt pro doručení žádostí o účast
odvod: 10% z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 5%
12) porušení povinnosti poskytnout dodavatelům dostatečné informace o předmětu plnění
odvod: 10% z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 5%
13) ostatní výše neuvedená pochybení zadavatele, která mohla mít vliv na výsledek zadávacího řízení (např. porušení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace; nezákonné příp. diskriminační kvalifikační předpoklady či hodnotící kritéria; neuvedení kvalifikačních předpokladů či hodnotících kritérií v požadovaném rozsahu nebo jejich změna v průběhu řízení; neuvedení způsobu hodnocení jednotlivých hodnotících kritérií; změna zadávacích podmínek v průběhu řízení; nevyloučení uchazeče, který měl být vyloučen; uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být vyloučen)
odvod: 50% z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 5%
14) ostatní výše neuvedená pochybení, která nemohla ani potenciálně mít vliv na výsledek zadávacího řízení
odvod: 0,1% - 1% z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
Článek II
Registr smluv
1) nezveřejnění smlouvy do 3 měsíců od jejího uzavření, přičemž z ní již bylo plněno a zároveň mezi stranami do vydání platebního výměru nedošlo k vypořádání závazků a bezdůvodného obohacení včetně zveřejnění všech příslušných smluv5) v registru smluv
odvod: 25% z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 10%, nejvýše však 1 000 000 Kč
2) metadata v registru smluv nebyla do 3 měsíců od uzavření smlouvy vyplněna vůbec nebo byla vyplněna chybně tak, že nenáleží smlouvě, která byla uveřejněna (např. neuvedení předmětu), přičemž ze smlouvy již bylo plněno a zároveň mezi stranami do doby vydání platebního výměru nedošlo k vypořádání závazků a bezdůvodného obohacení včetně zveřejnění všech příslušných smluv5) v registru smluv
odvod: 10% z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 1%, nejvýše však 100 000 Kč
Článek III
Termíny a povinnosti
1) pozdní splnění termínů, lhůt či povinností (např. ukončení projektu, realizace akce)
odvod: 0,25% z poskytnuté6) částky za každý započatý7) kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu, nejvýše však 20 000 Kč za každý výše uvedený měsíc trvání protiprávního stavu
2) pozdní splnění jiných (administrativních) termínů, lhůt či povinností (např. zaslání monitorovací zprávy, závěrečného vyhodnocení akce, předložení dokumentace k finančnímu vypořádání/zúčtování se státním rozpočtem, povinnost hlášení určitých skutečností, např. hlášení o navýšení vlastních zdrojů, či zasílání jiných dokumentů)
odvod: 0,25% z poskytnuté6) částky za každý započatý7) kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu, nejvýše však 10 000 Kč za každý výše uvedený měsíc trvání protiprávního stavu, přičemž výše odvodu za dané porušení nepřekročí 100 000 Kč
3) porušení rozpočtové kázně spočívající v zadržení prostředků dle § 44 odst. 1 písm. b)8) nebo v nesplnění povinnosti dle § 44 odst. 1 písm. c), e), g), h) a i) rozpočtových pravidel (dále též "zadržené prostředky"), přičemž prostředky byly do okamžiku vydání platebního výměru vráceny poskytovateli či odvedeny zákonným způsobem dle porušených povinností9) nebo uhrazeny na jiný účet státního rozpočtu nebo Národního fondu
odvod: 1% z částky zadržených prostředků za každý započatý7) kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu, nejvýše však 100 000 Kč za každý výše uvedený měsíc trvání protiprávního stavu
4) použití (poskytnutých) prostředků před nebo po stanoveném období (uskutečněný výdej) při zachování účelovosti těchto prostředků a nepřekročení mezního období pro dané programové období v případě prostředků EU (tedy při dodržení pravidel způsobilosti výdajů dle čl. 56 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 nebo dle čl. 65 nařízení Rady (ES) č. 1303/2013 u dotací spolufinancovaných z fondů EU /10/)
odvod: 0,1% - 1% z částky použité před nebo po stanoveném období
Článek IV
Parametry
1) nenaplnění limitů, parametrů či monitorovacích indikátorů
odvod: v poměrné výši s ohledem na míru naplnění limitů, parametrů či indikátorů
2) nenaplnění limitů, parametrů či monitorovacích indikátorů při splnění souvztažných ukazatelů kvalitativních
odvod: 0,1% - 1% z poskytnuté6) částky
Článek V
Vlastní zdroje
1) nesplnění povinnosti vkladu vlastních zdrojů - nevložení vlastních zdrojů v požadované výši za projekt/akci nebo případ použití nepovoleného způsobu zajištění vlastních zdrojů11)
odvod: výše poskytnutých prostředků použitých nad stanovený maximální podíl12)
2) nevložení vlastních zdrojů v požadované výši v jednotlivých letech trvání projektu/akce, pokud byl stanovený podíl dotace a vlastních zdrojů za celý projekt/akci dodržen
odvod: 1% - 5% z částky poskytnutých prostředků použitých nad stanovený maximální podíl v jednotlivých letech
3) nedodržení povinnosti přednostního proinvestování (vkladu) z vlastních zdrojů (stanovený podíl poskytnutých prostředků nesmí být k okamžiku ukončení projektu/akce překročen)
odvod: 1% - 5% z částky poskytnutých prostředků použitých před použitím prostředků vlastních
Článek VI
Použití prostředků
1) porušení povinnosti spočívající v poskytnutí zálohové platby související s účelem, bylo-li provedeno její řádné zúčtování do doby vydání platebního výměru (neukončený projekt/akce) nebo do doby finančního vypořádání projekt/akce (ukončený projekt/akce)
odvod: 0,1% z částky použité na úhradu zálohové platby za každý započatý7) kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu, nejvýše však 2% z této částky
2) provedení mylné platby (neoprávněný výdej), pokud do doby vydání platebního výměru dojde k navrácení těchto prostředků zpět na (projektový) účet (nesmí však dojít k zařazení tohoto mylně provedeného výdaje do žádosti o platbu podané příjemcem); obdobně se tento bod použije v případě úhrady faktur z (projektového) účtu včetně DPH, která není způsobilým výdajem, pokud dojde následně k přesunu těchto prostředků zpět na (projektový) účet
odvod: 0,1% z neoprávněně vydané částky za každý započatý7) kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu, nejvýše však 2% z této částky
3) provedení neoprávněného výdeje (neuznatelný náklad projektu) a jeho zahrnutí do nákladů projektu, přičemž příjemce prokázal další uznatelné náklady projektu, které předmětný neoprávněný výdej v konečném důsledku nahrazují
odvod: 0,1% - 1% z neoprávněného výdeje
4) pokles zůstatku na účtu příjemce (účet obsahuje dotační i vlastní prostředky) v průběhu financování projektu/akce pod výši dosud nepoužité poskytnuté dotace - bilance vlastního účtu (pokles musí být následně dofinancován z vlastních zdrojů)
odvod: 0,1% z neoprávněně použité částky dotace (= část, o kterou byla dotace ponížena a následně dofinancována) za každý započatý7) kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu, nejvýše však 2% z této částky
5) výdej prostředků státního rozpočtu organizační složkou státu nad výši stanovenou závazným ukazatelem před provedením rozpočtového opatření, nebo pokud správce kapitoly vysloví s provedeným opatřením souhlas
odvod: 0,1% - 1% z neoprávněně použité částky
6) neoprávněná úhrada DPH, kdy příjemce prokázal další uznatelné náklady projektu, které neoprávněně uhrazenou DPH v konečném důsledku nahrazují, a zároveň prokázal, že neuplatnil nadměrný odpočet DPH a ani jej již uplatnit nemůže
odvod: 1% - 5% z neoprávněně uhrazené částky DPH
7) použití investičních prostředků na úhradu neinvestičních výdajů a naopak nebo přesun mezi položkami rozpočtu projektu či akce s výjimkou přesunu do položky mzdy při splnění účelovosti použití prostředků
odvod: 0,1% - 1% z neoprávněně použité částky
8) neoprávněné převedení prostředků věcně způsobilé třetí osobě v rámci organizační nebo řídící struktury, která projekt či akci realizovala svým jménem a na vlastní zodpovědnost, přičemž v konečném důsledku byl účel splněn
odvod: 1% - 5% z poskytnuté6) částky
9) použití prostředků dotace na snížení výše čerpání kontokorentu na kontokorentním účtu (tato příslušná část dotace automaticky použitá na snížení kontokorentu musí být prokazatelně použita v souladu se stanoveným účelem)
odvod: 0,1% - 1% z neoprávněně použité částky na snížení kontokorentu
10) porušení povinnosti provádět platby/operace prostřednictvím zvláštního účtu
odvod: 0,1% - 1% z částky zaplacené mimo stanovený účet
11) porušení povinnosti provádět platby bezhotovostně
odvod: 0,1% - 1% z částky zaplacené jinak než bezhotovostně
Článek VII
Účty a účetnictví
1) porušení povinnosti odděleně vedeného účtu výlučně pro financování předmětného projektu/akce nebo nesplnění povinnosti vedení oddělené účetní evidence či porušení povinnosti vedení účetnictví v souladu se zákonem (je vyžadováno prokázané použití prostředků v souladu se stanoveným účelem)
odvod: 0,1% - 1% z poskytnuté6) částky
Článek VIII
Vlastnictví
1) porušení povinnosti vlastnictví/nájmu předmětu dotace
2) porušení povinnosti pojištění věci pořízené z dotace
3) porušení zákazu zřízení zástavního práva
4) nezřízení zástavního práva (dle podmínek stanovených poskytovatelem) pokud toto porušení neovlivňuje splnění následných podmínek a účelu
odvod: 1% - 15% z poskytnuté6) částky
Článek IX
Propagační a informační povinnosti (publicita)
1) nepřijetí propagačního opatření nebo přijetí propagačního opatření, které nesplňuje základní předepsané požadavky
odvod: 10% - 25% z poskytnuté6) částky
2) částečné nedodržení povinnosti zajistit propagační opatření
odvod: 0,1% - 1% z poskytnuté6) částky
Článek X
Následné podmínky a udržitelnost
1) porušení podmínky užívat věci pořízené z dotace k danému účelu po stanovenou dobu
odvod: v poměrné výši s ohledem na dobu, po kterou byly výsledky realizace projektu zachovány či pořízené věci užívány
2) porušení zákazu ukončení podnikání
odvod: v poměrné výši s ohledem na dobu, po kterou byla podmínka plněna
3) nezajištění auditu projektu
odvod: 0,5% - 5% z poskytnuté6) částky
1) § 8 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů - Správce daně dbá na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.
2) Zkratka "ZRP" bez uvedení účinnosti je použita pro zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v případech, kdy znění uváděného ustanovení je stejné jak v ZRP ve znění účinném do 19. 2. 2015, tak ve znění účinném od 20. 2. 2015.
3) § 3 písm. c) ZRP - Pro účely tohoto zákona se jinými peněžními prostředky státu rozumí peněžní prostředky státních finančních aktiv, příspěvkových organizací, státních fondů a fondů organizačních složek státu.
4) Viz čl. III bod 3 přílohy Pokynu.
5) § 44 odst. 1 písm. c) ZRP - Porušením rozpočtové kázně je neprovedení odvodu příspěvkovou organizací podle § 53 odst. 6.
6) § 44 odst. 1 písm. e) ZRP - Porušením rozpočtové kázně je neprovedení odvodu stanoveného zřizovatelem příspěvkové organizaci podle § 54 odst. 3.
7) § 44 odst. 1 písm. g) ZRP - Porušením rozpočtové kázně je neprovedení odvodu podle § 45 odst. 10 a § 52 odst. 4.
8) § 44 odst. 1 písm. h) ZRP - Porušením rozpočtové kázně je nepřevedení prostředků, které byly soustředěny na účtu cizích prostředků v rámci finančního vypořádání, na účet státního rozpočtu v termínech stanovených pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem vyhláškou vydanou podle § 75 tohoto zákona.
9) § 44 odst. 1 písm. i) ZRP - Porušením rozpočtové kázně je nevrácení prostředků podle § 14 odst. 7 v termínu stanoveném v rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatelem do státního fondu nebo Národního fondu.
10) § 44 odst. 1 písm. j) ZRP - Porušením rozpočtové kázně je porušení povinnosti stanovené právním předpisem, rozhodnutím nebo dohodou o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, které přímo souvisí s účelem, na který byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta a ke kterému došlo před přijetím peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finanční aktiv, a které trvá v okamžiku přijetí prostředků na účet příjemce.
11) § 147 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů - odst. (3) Dojde-li ke stanovení daně z moci úřední, musí být rozhodnutí o stanovení daně odůvodněno. Odst. (4) Dojde-li ke stanovení daně výlučně na základě výsledku daňové kontroly, popřípadě výsledku postupu k odstranění pochybností, považuje se za odůvodnění zpráva o daňové kontrole, popřípadě protokol o projednání výsledku postupu k odstranění pochybností.
12) Jedná se o případy vícenásobného porušení rozpočtové kázně ve vztahu k jedné poskytnuté dotaci (návratné finanční výpomoci, příspěvku,...) nebo ve vztahu k celkovým použitým prostředkům.
13) Jedná se o případy vícenásobného porušení v rámci jednoho zadávacího řízení/v rámci jedné veřejné zakázky. V případě pochybení u více zadávacích řízení/veřejných zakázek je vyměřováno za každé zadávací řízení/každou veřejnou zakázku zvlášť.
1) Peněžní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státního fondu nebo Národního fondu bez ohledu na formu poskytnutí.
2) V případě, že zadavatel uveřejnil informace o řízení způsobem umožňujícím účast zahraničních dodavatelů (zveřejnění na národní úrovni), postupuje se dle bodu 5 tohoto článku.
3) Výjimkou jsou body 6 a 7 tohoto článku.
4) Porušení spočívá výhradně v překročení zákonného limitu vztahujícího se k podmínkám použití jednacího řízení bez uveřejnění u zakázek na stavební práce nebo služby, uvedeného v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nebo zákonného limitu uvedeného v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném v době porušení rozpočtové kázně.
5) O vypořádání i původní nezveřejněné.
6) Poskytnutou částkou se rozumí částka uvedená poskytovatelem v Rozhodnutí, Smlouvě či Dohodě o poskytnutí dotace nebo výše prostředků zařazených do rozpočtu organizační složky státu (dále jen "OSS"). V případě ukončeného projektu se poskytnutou částkou rozumí poskytovatelem skutečně proplacené prostředky nebo celková výše skutečně použitých prostředků dané OSS.
7) Prvním započatým kalendářním měsícem je měsíc, ve kterém došlo k porušení rozpočtové kázně.
8) Nepoužije se na případy návratných finančních výpomocí a příspěvků poskytnutých Úřady práce ČR.
9) Prostředky byly dle porušených povinností uvedených v § 14 odst. 7, § 45 odst. 10, § 52 odst. 4, § 53 odst. 6, § 54 odst. 3 a § 75 rozpočtových pravidel odvedeny.
11) Ve své podstatě totožná porušení, neboť nepovoleným způsobem zajištěné vlastní zdroje nelze uznat do povinnosti vložení vlastních zdrojů v požadované výši. Příjemci je tak snížen nárok na dotaci nebo její část.
12) Vychází z maximálního procentního podílu dotace na celkových nákladech projektu uvedeného v Rozhodnutí, Smlouvě či Dohodě. Tento podíl je aplikován na skutečné náklady.