94112/18/7100-20118-012287 Dodatek č. 3 k pokynu GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Schválený:
94112/18/7100-20118-012287
DODATEK č. 3
k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22
Č. j.: 94112/18/7100-20118-012287
Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, č.j.: 111096/16/710020116-050484, ve znění Dodatku č. 1 (č.j.: 26 878/17/7100-20118-012287) ze dne 2. 3. 2017 a Dodatku č. 2 (č.j.: 130204/17/7100-20118-012287) ze dne 14. 12. 2017 se v návaznosti na přetrvávající potřebu zohlednění dopadů sankčního systému kontrolního hlášení DPH podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, mění takto:
1) Kapitola "II. 3. Meritorní posouzení - rozsah prominutí", část "II. 3. A. Ospravedlnitelný důvod":
Tabulka "Ospravedlnitelných důvodů":
- Bod č. 12 -V druhé větě odstraněna spojka "a" za spojením "od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017". Doplněn text: "a v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019". V třetí větě odstraněna spojka "a" za rokem 2017 a doplněn text: "a 2019".
- Bod č. 15 - V druhé větě odstraněna spojka "a" za rokem 2017 a doplněn text: "a 2019". V závorce odstraněna spojka "a" za spojením "od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017"a doplněn text: "a od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019".
- Bod č. 16 -V druhé větě odstraněna spojka "a" za rokem 2017 a doplněn text: "a 2019". V závorce odstraněna spojka "a" za spojením "od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017"a doplněn text: "a od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019".
V ostatním zůstává text Pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, ve znění Dodatku č. 1 (č.j.: 26 878/17/710020118-012287) ze dne 2. 3. 2017 a Dodatku č. 2 (č.j.: 130204/17/7100-20118-012287) ze dne 14. 12. 2017, nezměněn.
Tento Dodatek č. 3 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění.
Ing. Martin Janeček, v. r.
generální ředitel

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty