323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

Schválený:
323/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 2. července 2002
o rozpočtové skladbě
Změna:568/2002 Sb.
Změna:484/2003 Sb.
Změna:440/2006 Sb.
Změna:233/2007 Sb.
Změna:306/2007 Sb.
Změna:175/2009 Sb.
Změna:357/2009 Sb.
Změna:51/2011 Sb.
Změna:452/2011 Sb.
Změna:96/2012 Sb.
Změna: 493/2012 Sb.
Změna: 464/2013 Sb. (část)
Změna: 464/2013 Sb.
Změna: 464/2013 Sb. (část), 362/2014 Sb.
Změna: 362/2014 Sb. (část)
Změna: 56/2016 Sb.
Změna: 463/2016 Sb.
Změna: 233/2017 Sb.
Změna: 12/2018 Sb.
Změna: 12/2018 Sb. (část), 329/2018 Sb.
Změna: 343/2019 Sb.
Změna: 577/2020 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Touto vyhláškou se stanoví jednotné třídění příjmů a výdajů (dále jen "rozpočtová skladba"), které se uplatňuje
a) v rozpočtech organizačních složek státu,
b) při sledování plnění státního rozpočtu,
c) při sledování tvorby a čerpání rezervního fondu organizačních složek státu,
d) v rozpočtech státních fondů,
e) při pohybech na účtech státních finančních aktiv,
f) při pohybech na účtech pro řízení státního dluhu,
g) při plánovaných a skutečných pohybech na účtech rozpočtů a ostatních peněžních fondů obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen "regionální rada") a dobrovolných svazků obcí s výjimkou fondu cizích prostředků, fondu sdružených prostředků a fondu podnikatelské činnosti.
(2) Rozpočtová skladba třídí příjmy a výdaje do jednotek třídění, kterými jsou povinny označovat své rozpočtované i skutečné příjmy a výdaje organizační složky státu a právnické osoby uvedené v odstavci 1 (dále jen "organizace"). Každý skutečný jednotlivý příjem a výdaj se zatřídí na nejnižší jednotky jednotlivých třídění, a to na kapitoly, položky, paragrafy, záznamové jednotky, podkladové jednotky, prostorové jednotky, nástroje, dílčí průřezové ukazatele, akce, účely, množiny nebo podmnožiny a účelové znaky, které pro něj stanoví tato vyhláška. Souhrnné údaje ve výkazech a jiných informacích o příjmech nebo výdajích se člení podle těch z nich, které stanoví právní předpis nebo orgán, který předkládání těchto informací stanovil. Kde právní předpis stanoví, že rozpočet příjmů nebo výdajů v určité rozpočtové evidenci se člení podle rozpočtové skladby, ale nestanoví, že podle úplné rozpočtové skladby nebo v jaké podrobnosti12), určí to, která povinná třídění se k jejich členění použijí a zda se použijí jejich nejnižší jednotky nebo jen jejich určité agregace, orgán, v jehož působnosti se rozpočtová evidence vede. Je-li k tomuto určení příslušná organizace rozhodující o vlastním rozpočtu, může rozhodnout i o použití nepovinných třídění. Podle úplné rozpočtové skladby člení organizační složky státu rozpočet výdajů pro účely rezervace13).
(3) Druhy a hlediska třídění příjmů a výdajů a systematiku jednotek tohoto třídění stanoví tato vyhláška.
(4) Názvy, číselné označení a náplně jednotlivých jednotek třídění stanoví v případě
a) jednotek, které vyjadřují málo proměnlivé skutečnosti a kterými jsou jednotky podle § 3 odst. 1 až 6 a 8, příloha k této vyhlášce,
b) jednotek, které vyjadřují skutečnosti měnící se často nebo skutečnosti vznikající z operativní činnosti správců kapitol státního rozpočtu1) (dále jen "správce kapitoly") a kterými jsou jednotky podle § 3 odst. 7 a 9 až 12, Ministerstvo financí nebo tito správci.
(5) Náplně jednotek třídění se stanoví jen u těch jednotek, u nichž k určení, jaké příjmy, výdaje nebo přírůstky či úbytky stavů peněžních prostředků na bankovních účtech se na ně zařazují, nepostačuje jejich název.
 
§ 1a
Druhy třídění příjmů a výdajů a hlediska třídění
(1) Rozpočtová skladba obsahuje tato třídění příjmů a výdajů:
a) odpovědnostní, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska odpovědnostního,
b) druhové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska druhového,
c) odvětvové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska odvětvového,
d) konsolidační, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska konsolidačního,
e) podkladové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska podkladu pro změnu rozpočtu,
f) prostorové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich prostorového původu,
g) nástrojové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska původu jejich zdroje,
h) doplňkové, kterým je třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti ke zvlášť sledovaným celkům,
i) programové, kterým je třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti k programům podle § 12 a 13 rozpočtových pravidel,
j) účelové, kterým je třídění výdajů z hlediska účelu rozpočtového přesunu,
k) strukturní, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich věcné podstaty,
l) transferové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska účelů transferů a půjčených prostředků.
(2) Podkladové, prostorové a nástrojové třídění tvoří třídění zdrojové (třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich zdroje).
 
§ 2
Hlediska třídění příjmů a výdajů
(1) Z hlediska odpovědnostního se třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu, a to podle správců kapitol.1)
(2) Z hlediska druhového se třídí všechny příjmy a výdaje podle § 1 odst. 1, a to podle příjmových a výdajových druhů. Pro účely určení výdajového druhu se výdaje člení podle svého právního důvodu na výdaje na nákupy, kterými jsou výdaje, proti kterým stojí přímá protihodnota, transfery, kterými jsou výdaje, proti kterým přímá protihodnota nestojí, a půjčené prostředky. Výdaji na nákupy jsou výdaje na pořízení hodnot a náhrady. Výdaji na pořízení hodnot jsou výdaje na pořízení věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv a výdaji na náhrady jsou výdaje na odškodnění újmy, zejména na úhradu vynaložených nebo nazmar přišlých hodnot. Výdaje na náhrady se dělí na výdaje na náhrady za způsobenou újmu a výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu. Způsobenou újmou se rozumí újma, kterou organizace způsobila nebo která vznikla při plnění povinností v její prospěch. Nezpůsobenou újmou se rozumí újma, kterou organizace nezpůsobila a která ani nevznikla při plnění povinností v její prospěch. Výdajovým druhem se pro účely této vyhlášky rozumí u výdajů na nákupy druh pořizovaných věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv nebo druh náhrady a u transferů a půjčených prostředků druh podpory, kterou transfer nebo půjčené prostředky představují, a druh příjemce této podpory. Příjmovým druhem se pro účely této vyhlášky rozumí právní důvod platby, která organizaci plyne. Je-li tímto právním důvodem právo na odměnu nebo jiné plnění za poskytnutí věci, služby, práce, výkonu nebo práva, rozlišuje se druh této věci, služby, práce, výkonu nebo práva. Je-li jím právo na transfer nebo přenechání peněžních prostředků s tím, že mají být vráceny, rozlišuje se druh přijímané podpory nebo zdroj transferu nebo půjčených prostředků. Je-li jím právo na výnos daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění, rozlišuje se druh daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění. Je-li jím něco jiného, například právo na náhradu škody, na splátky půjčených prostředků, na vrácení předmětu bezdůvodného obohacení či na pojistné plnění, nebo je to příjem inkasovaný omylem nebo neoprávněně, rozlišuje se druh tohoto práva nebo jiného důvodu, z něhož příjem vznikl.
(3) Z hlediska odvětvového se třídí příjmy a výdaje podle odvětví. Výdaje podle § 1 odst. 1 se z tohoto hlediska třídí všechny a z příjmů jen nedaňové a kapitálové příjmy a příjmy z převodů z vlastních fondů obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti a dobrovolných svazků obcí s výjimkou příjmů ze splátek půjčených prostředků. Odvětvím se pro účely této vyhlášky rozumí druh činnosti, z které příjmy plynou nebo na kterou se výdaje vynakládají, nebo zaměření právního subjektu, který finanční prostředky, které organizace získává jako příjmy, organizaci poukazuje nebo odevzdává nebo jemuž organizace finanční prostředky poskytuje za účelem jeho podpory.
(4) Z hlediska konsolidačního se třídí výdaje vynakládané uvnitř soustavy veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů, na které se vztahuje tato vyhláška, a příjmy vznikající uvnitř této soustavy, a to v případě, že skutečnost, že jde o tyto příjmy a výdaje, není vyjádřena již v druhovém třídění. Výdaji vynakládanými uvnitř soustavy veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů, na které se vztahuje tato vyhláška, se rozumějí výdaje podle § 1 odst. 1, kterými se vynakládají finanční prostředky, které, když jsou přijaty svými příjemci, představují příjmy podle § 1 odst. 1. Příjmy vznikajícími uvnitř soustavy veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů, na které se vztahuje tato vyhláška, se rozumějí příjmy podle § 1 odst. 1, kterými se přijímají finanční prostředky vynaložené jejich plátci jakožto výdaje podle § 1 odst. 1. Tyto příjmy a výdaje se třídí podle stupňů konsolidace. Stupněm konsolidace se pro účely této vyhlášky rozumí okruh veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů, mezi nimiž peněžní převody, představující na jedné straně výdaje těchto rozpočtů a fondů a na druhé straně jejich příjmy, probíhají. Stupeň konsolidace je určen podle toho, jak se údaje o těchto příjmech a výdajích sumarizují.
(5) Z hlediska podkladu pro změnu rozpočtu se třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu podle druhů podkladu pro změnu rozpočtu, která příjem umožňuje nebo k výdaji opravňuje. U příjmů se druhem podkladu pro změnu rozpočtu rozumí skutečnost, zda umožňují výdaje nad schválený rozpočet a z jakého právního důvodu, a u výdajů oprávnění, na základě kterých organizační složka státu výdaje provádí.
(6) Z hlediska prostorového původu příjmů a výdajů se třídí příjmy a výdaje rozpočtů a ostatních peněžních fondů obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí s výjimkami uvedenými v § 1 odst. 1 písm. g) (dále jen „územní rozpočty“), státního rozpočtu, rezervních fondů organizačních složek státu a rozpočtů státních fondů podle toho, zda zdrojem příjmů nebo výdajů je tuzemsko nebo zahraničí. Zahraničními zdroji se rozumějí peněžní prostředky z rozpočtu Evropské unie, z finančních mechanismů3), z peněžních fondů Organizace Severoatlantické smlouvy a odjinud ze zahraničí. Zdrojem příjmů se rozumí, zda přijaté peněžní prostředky pocházejí z tuzemských nebo ze zahraničních zdrojů. Zdrojem výdajů se rozumí, zda se vydané peněžní prostředky považují za kryté příjmy z tuzemských nebo ze zahraničních zdrojů. Z příjmů územních rozpočtů se tímto způsobem třídí jen příjmy ze zahraničních zdrojů a přijaté transfery určené na výdaje, kterými se spolufinancují programy a projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie7) a jiné akce spolufinancované ze zahraničních zdrojů (dále jen „výdaje na spolufinancování“), a z výdajů územních rozpočtů jen výdaje ze zahraničních zdrojů a výdaje na spolufinancování.
(7) Z hlediska původu zdroje příjmů a výdajů se třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu, rezervních fondů organizačních složek státu, státních fondů a územních rozpočtů podle toho, zda zdrojem je tuzemsko, rozpočet Evropské unie, finanční mechanismy3), jiné peněžní prostředky ze zahraničí nebo peněžní fondy Organizace Severoatlantické smlouvy, a podle jednotlivých peněžních fondů, programů a projektů a mezinárodních smluv o finančních mechanismech. Z příjmů územních rozpočtů se tímto způsobem třídí jen příjmy ze zahraničních zdrojů a přijaté transfery určené na výdaje na spolufinancování a z výdajů územních rozpočtů jen výdaje ze zahraničních zdrojů a výdaje na spolufinancování.
(8) Z hlediska příslušnosti výdajů ke zvlášť sledovaným celkům se třídí výdaje státního rozpočtu na dílčí průřezové ukazatele uvedené v příloze zákona o státním rozpočtu, které nejsou definovány prostřednictvím ostatních třídění stanovených touto vyhláškou, a podle dalších zvlášť sledovaných celků.
(9) Z hlediska příslušnosti výdajů k programům podle § 12 a 13 rozpočtových pravidel se třídí výdaje státního rozpočtu na tyto programy a jejich nižší celky.
(10) Z hlediska účelu rozpočtového přesunu se třídí výdaje státního rozpočtu, k nimž organizační složku státu opravňují rozpočtové přesuny od organizačních složek státu patřících do jiných kapitol,4) podle kapitol, z nichž se tyto rozpočtové přesuny uskutečnily, a podle roku a pořadí vzniku účelu. Účelové třídění je povinné pro výdaje, k nimž organizační složku státu opravňují rozpočtové přesuny z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Pro výdaje, k nimž organizační složku státu opravňují rozpočtové přesuny od organizačních složek státu patřících do jiných kapitol než Všeobecná pokladní správa, je účelové třídění povinné, jestliže tak stanoví Ministerstvo financí. V ostatních případech rozhodne organizační složka státu o tom, zda a které své výdaje bude třídit z hlediska účelu rozpočtového přesunu.
(11) Z hlediska věcné podstaty příjmů a výdajů se třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu podle strukturovaných celků. Strukturovanými celky se pro účely této vyhlášky rozumějí ukazatele příjmů nebo výdajů státního rozpočtu, které potřebují správci kapitol nebo Ministerstvo financí k výkonu státní správy v oblasti příjmů a výdajů státního rozpočtu, zejména ke stanovení rozpočtu specifických ukazatelů v zákoně o státním rozpočtu na příslušný rok14) a k evidenci jeho plnění.
(12) Z hlediska účelů transferů se třídí výdaje státního rozpočtu a státních fondů, které mají povahu transferů územním rozpočtům, příjmy územních rozpočtů z těchto transferů a výdaje těchto rozpočtů, které jsou těmito transfery kryté, a to podle toho, z které kapitoly nebo z kterého státního fondu se transfer poskytuje nebo zda se poskytuje z Národního fondu, a podle pořadí transferu. Z hlediska účelů transferů se třídí i výdaje rozpočtů regionálních rad, které mají povahu transferů územním rozpočtům, příjmy územních rozpočtů z těchto transferů a výdaje těchto rozpočtů, které jsou těmito transfery kryté.
 
§ 3
Jednotky třídění příjmů a výdajů
(1) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska odpovědnostního se příjmy a výdaje třídí na kapitoly státního rozpočtu2) (dále jen „kapitola“). Kapitoly jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce v části A. Čísla kapitol jsou třímístná.
(2) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska druhového jsou nejnižšími jednotkami třídění rozpočtové položky (dále jen „položka“). Položky se seskupují do podseskupení rozpočtových položek (dále jen „podseskupení položek“), podseskupení položek do seskupení rozpočtových položek (dále jen „seskupení položek“) a seskupení položek do rozpočtových tříd (dále jen „třída“). Položky, podseskupení položek, seskupení položek a třídy jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce v části B. Čísla položek jsou čtyřmístná. První místo označuje třídu, druhé seskupení položek, třetí podseskupení položek a čtvrté položku.
(3) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska odvětvového jsou nejnižšími jednotkami třídění rozpočtové paragrafy (dále jen „paragraf“). Paragrafy se seskupují do rozpočtových pododdílů (dále jen „pododdíl“), pododdíly do rozpočtových oddílů (dále jen „oddíl“) a oddíly do rozpočtových skupin (dále jen „skupina“). Paragrafy, pododdíly, oddíly a skupiny jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce v části C. Čísla paragrafů jsou čtyřmístná. První místo označuje skupinu, druhé oddíl, třetí pododdíl a čtvrté paragraf.
(4) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska konsolidačního se příjmy a výdaje třídí na záznamové jednotky. Záznamové jednotky jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce v části D. Jejich čísla jsou třímístná.
(5) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska podkladu pro změnu rozpočtu se příjmy a výdaje třídí na podkladové jednotky. Podkladové jednotky jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce v části E. Jejich čísla jsou jednomístná.
(6) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich prostorového původu se příjmy a výdaje třídí na prostorové jednotky. Prostorové jednotky jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce v části F. Jejich čísla jsou jednomístná.
(7) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska původu zdroje příjmů a výdajů se příjmy a výdaje třídí na nástroje. Číselník nástrojů se vytváří tak, že nástroji jsou jednotlivé fondy, programy a projekty Evropské unie a jednotlivé mezinárodní smlouvy o finančních mechanismech, případně jednotlivá místa odjinud ze zahraničí, a jejich analytiky, jsou-li stanoveny. Čísla nástrojů jsou pětimístná. První tři místa označují jednotlivé fondy, programy a projekty Evropské unie, jednotlivé mezinárodní smlouvy o finančních mechanismech a jednotlivá místa odjinud ze zahraničí a poslední dvě místa jejich analytiky, které se nepoužijí pro příjmy a výdaje územních rozpočtů a státních fondů.
(8) Při třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti ke zvlášť sledovaným celkům se výdaje třídí na dílčí průřezové ukazatele. Dílčí průřezové ukazatele jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce v části G. Jejich čísla jsou dvoumístná.
(9) Při třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti k programům podle § 12 a 13 rozpočtových pravidel jsou nejnižšími jednotkami třídění akce. Akce se seskupují do podmnožin subtitulů, podmnožiny subtitulů do subtitulů, subtituly do titulů5) a tituly do programů. Číselník akcí, podmnožin subtitulů, subtitulů a titulů se vytváří tak, jak jednotlivé akce schvalují správci programů podle jiného právního předpisu6). Čísla akcí jsou třináctimístná. První čtyři místa označují program, v tom první místo řadu programů, druhá dvě kapitolu, v které se program realizuje, a čtvrté místo skutečnost, zda program představuje poskytnutí dotace nebo určení výdajů organizační složky státu. Další dvě místa označují titul, další dvě subtitul, další místo podmnožinu subtitulu a poslední čtyři místa akci.
(10) Při třídění výdajů z hlediska účelu rozpočtového přesunu se výdaje třídí na účely. Účely jsou jednotlivé rozpočtové přesuny do jiných kapitol, jak je schvaluje Ministerstvo financí. Čísla účelů jsou devítimístná. První dvě místa označují rok schválení rozpočtového přesunu, další tři kapitolu, z jejíhož rozpočtu se přesun provádí, a poslední čtyři pořadové číslo rozpočtového přesunu.
(11) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich věcné podstaty se příjmy a výdaje třídí na bloky, okruhy, množiny a výdaje též na podmnožiny. Podmnožiny se seskupují do množin, množiny do okruhů a okruhy do bloků. Podmnožiny a množiny stanoví správci kapitol1) pro organizační složky státu patřící do jejich kapitol a oznamují je Ministerstvu financí. Ministerstvo financí stanoví okruhy a bloky pro třídění příjmů; okruhy a bloky pro třídění výdajů navrhují správci kapitol a Ministerstvo financí je schvaluje. Čísla podmnožin jsou desetimístná. První tři místa označují blok, další tři okruh, další tři množinu a poslední místo podmnožinu.
(12) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska účelů transferů a půjčených prostředků se příjmy a výdaje člení na účelové znaky. Účelovými znaky jsou jednotlivé transfery a jednotlivá poskytnutí půjčených prostředků, které uvolňují ústřední orgány státní správy nebo jimi zřízené organizační složky státu, státní fondy, Národní fond a regionální rady. Čísla účelových znaků jsou pětimístná. První dvě místa označují kapitolu, Národní fond nebo státní fond, z jejichž rozpočtu se transfer nebo půjčené prostředky poskytují, a poslední tři místa kód dotačního titulu.
(13) Organizační složky státu a právnické osoby uvedené v § 1 odst. 1 používají při třídění svých příjmů a výdajů všechny jednotky třídění, které jim odpovídají. Utajované příjmy a výdaje zpravodajských služeb8), Policie České republiky9), Generální inspekce bezpečnostních sborů10) a Vojenské policie11) se v neutajovaných výkazech a jiných dokumentech používajících jednotky třídění stanovené rozpočtovou skladbou uvádějí souhrnně na jednotkách třídění, které stanoví příloha k této vyhlášce.
 
§ 3a
Podrobnější a další třídění příjmů a výdajů
(1) Organizace mohou použít podrobnější nebo další třídění příjmů a výdajů.
(2) Podrobnějším tříděním se rozumí třídění příjmů a výdajů podle hledisek stanovených v § 1a a 2 na ještě nižší jednotky třídění, než jsou jednotky třídění stanovené v § 3.
(3) Dalším tříděním se rozumí třídění příjmů a výdajů podle dalších hledisek než jen hledisek stanovených v § 1a a 2.
 
§ 4
Přechodné ustanovení
Při třídění příjmů a výdajů uskutečněných do konce roku 2002 se použije dosavadní rozpočtová skladba.
 
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Rusnok v. r.
 
Příloha
Rozpočtová skladba
A. Odpovědnostní třídění (kapitoly státního rozpočtu)
Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky
Kapitola 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu
Kapitola 303 Senát Parlamentu
Kapitola 304 Úřad vlády České republiky
Kapitola 305 Bezpečnostní informační služba
Kapitola 306 Ministerstvo zahraničních věcí
Kapitola 307 Ministerstvo obrany
Kapitola 308 Národní bezpečnostní úřad
Kapitola 309 Kancelář veřejného ochránce práv
Kapitola 312 Ministerstvo financí
Kapitola 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kapitola 314 Ministerstvo vnitra
Kapitola 315 Ministerstvo životního prostředí
Kapitola 317 Ministerstvo pro místní rozvoj
Kapitola 321 Grantová agentura České republiky
Kapitola 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kapitola 327 Ministerstvo dopravy
Kapitola 328 Český telekomunikační úřad
Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství
Kapitola 333 Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy
Kapitola 334 Ministerstvo kultury
Kapitola 335 Ministerstvo zdravotnictví
Kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti
Kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů
Kapitola 344 Úřad průmyslového vlastnictví
Kapitola 345 Český statistický úřad
Kapitola 346 Český úřad zeměměřický a katastrální
Kapitola 348 Český báňský úřad
Kapitola 349 Energetický regulační úřad
Kapitola 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů
Kapitola 358 Ústavní soud
Kapitola 359 Úřad Národní rozpočtové rady
Kapitola 361 Akademie věd České republiky
Kapitola 362 Národní sportovní agentura
Kapitola 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
Do této kapitoly patří příjmy a výdaje Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (§ 19 až 19m zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 302/2016 Sb.), který vznikl dne 21. září 2016 a je podle § 2 bodu 14 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 302/2016 Sb., ústředním orgánem státní správy.
Kapitola 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Kapitola 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
Do této kapitoly patří příjmy a výdaje Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (zákon č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře), který vzniká dne 1. dubna 2017 a je podle § 2 bodu 15 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 319/2016 Sb., ústředním orgánem státní správy.
Kapitola 374 Správa státních hmotných rezerv
Kapitola 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Kapitola 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů
Kapitola 377 Technologická agentura České republiky
Kapitola 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad
Kapitola 396 Státní dluh
Do této kapitoly patří jen příjmy a výdaje, které s umořováním a obsluhou státního dluhu [§ 10 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů(rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 257/2004 Sb.] souvisejí bezprostředně, jako jsou v příjmech zejména úroky z peněžních prostředků, které Ministerstvo financí jinému subjektu půjčilo, a výnosy z dluhopisů, které nakoupilo, úroky a ostatní přijaté platby z uzavřených derivátových operací, úroky ze státních dluhopisů, které si jejich držitelé v zákonné lhůtě pro jejich výplatu nevyzvedli a které se po jejím uplynutí převádějí do příjmů státního rozpočtu, a kursové rozdíly v příjmech z operací souvisejících s řízením státního dluhu, a ve výdajích zejména úroky z peněžních prostředků, které si Ministerstvo financí půjčilo, výdaje na výnosy placené držitelům státních dluhopisů, úroky a ostatní výdajové platby vyplývající z uzavřených derivátových operací, poplatky za vedení peněžních a majetkových účtů u finančních institucí, platby za služby administrátorům emisí státních dluhopisů, poplatky spojené se zápisem a vedením emisí státních dluhopisů, platby za služby zpravodajským a informačním agenturám v oblasti finančních informací, daň z přidané hodnoty placená finančnímu úřadu, poplatky ratingovým agenturám, platby manažerům zahraničních emisí státních dluhopisů, výdaje spojené se zprostředkováním prodeje státních dluhopisů investorům a související finanční služby, poplatky u státních dluhopisů, u kterých je emisními podmínkami omezena nebo vyloučena převoditelnost, poplatky za vypracovávání, tisk a rozesílání výpisů z majetkových účtů vlastníkům těchto dluhopisů, výdaje za právní a konzultační služby související s přípravou smluvní a právní dokumentace výhradně pro potřeby financování schodku státního rozpočtu a řízení státního dluhu, kursové rozdíly ve výdajích související s řízením státního dluhu a další výdaje za služby bezprostředně spojené se získáváním peněžních prostředků k úhradě schodku státního rozpočtu, s umořováním státního dluhu a s využíváním dočasně volných peněžních prostředků státní pokladny k jejich zhodnocení, včetně výdajů na propagaci a marketingovou podporu prodeje státních dluhopisů a prezentaci České republiky mezi investory. Mezi výdaje kapitoly státní dluh zejména nepatří, a to ani když slouží výhradně k obsluze státního dluhu, výdaje na pořízení, technické zhodnocení, údržbu ani opravy dlouhodobého majetku (počítače a související zařízení, počítačové programy, soubory údajů), výdaje podle pracovněprávních smluv, výdaje podle licenčních smluv, výdaje na služby výrobní povahy a další výdaje, které s umořováním a obsluhou státního dluhu nejsou spojené bezprostředně. Tyto výdaje patří do kapitoly 312.
Kapitola 397 Operace státních finančních aktiv
Kapitola 398 Všeobecná pokladní správa
B. Druhové třídění rozpočtové skladby
Vymezení některých pojmů souvisejících s druhovým tříděním rozpočtové skladby
Pro účely zařazování příjmů a výdajů na položky rozpočtové skladby se
a) veřejnými rozpočty ústřední úrovně rozumějí státní rozpočet, Národní fond a ostatní peněžní fondy organizačních složek státu a správců kapitol, peněžní fondy státních příspěvkových organizací (§ 54 až 57 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 53 až 63 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), peněžní fondy zdravotních pojišťoven (zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů), veřejných výzkumných institucí zřízených Českou republikou (§ 2 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb.) a školských právnických osob zřízených ministerstvy, popřípadě společně s územním samosprávným celkem [§ 124 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.], státních fondů (zákony č. 388/1991 Sb., č. 211/2000 Sb., č. 104/2000 Sb., č. 256/2000 Sb. a č. 239/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 9 až 56 zákona č. 496/2012 Sb.), zvláštní účty podle § 4 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění zákona č. 15/2012 Sb., zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti určený k zasílání peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí (§ 3 odst. 1 zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů) a peněžní fondy zdravotních pojišťoven (zákony č. 551/1991 Sb. a č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), veřejných vysokých škol (§ 5 až 38 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů), České televize (zákon č. 483/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), Českého rozhlasu (zákon č. 484/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), České tiskové kanceláře (zákon č. 517/1992 Sb.), České národní banky (zákon č. 6/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů), profesních komor s povinným členstvím (zákony č. 220/1991 Sb., č. 381/1991 Sb., č. 360/1992 Sb., č. 358/1992 Sb., č. 523/1992 Sb., č. 85/1996 Sb., č. 120/2001 Sb. a č. 417/2004 Sb. a § 31 až 36 zákona č. 93/2009 Sb., ve znění zákona č. 334/2014 Sb.) a Rady pro veřejný dohled nad auditem (§ 37 až 40 zákona č. 93/2009 Sb., ve znění zákona č. 334/2014 Sb.),
b) veřejnými rozpočty územní úrovně rozumějí rozpočty a ostatní peněžní fondy obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací [§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.], veřejných výzkumných institucí [§ 23 odst. 1 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 342/2005 Sb., a § 2 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb.] a školských právnických osob [§ 23 odst. 1 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 562/2004 Sb., a § 124 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.],
c) veřejnými rozpočty rozumějí veřejné rozpočty ústřední úrovně a veřejné rozpočty územní úrovně,
d) běžnými výdaji rozumějí neinvestiční výdaje s výjimkou investičních transferů a investičních půjčených prostředků,
e) kapitálovými výdaji rozumějí investiční výdaje, investiční transfery a investiční půjčené prostředky,
f) neinvestičními výdaji rozumějí výdaje jiné než na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku. Výdaj vynaložený na pořízení věcí nebo práv majících povahu dlouhodobého majetku i na pořízení jiných hodnot, u kterého nelze rozlišit, jaká jeho část se vynaložila na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku a jaká na pořízení jiných hodnot, se považuje za výdaj neinvestiční. Je-li takový výdaj vynaložen při plnění investiční akce podle rozpočtových pravidel [§ 12 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů], považuje se za výdaj investiční,
g) investičními výdaji rozumějí výdaje na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku. Výdaj vynaložený na pořízení věcí nebo práv majících povahu dlouhodobého majetku i na pořízení jiných hodnot, u kterého nelze rozlišit, jaká jeho část se vynaložila na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku a jaká na pořízení jiných hodnot, se považuje za výdaj neinvestiční. Je-li takový výdaj vynaložen při plnění investiční akce podle rozpočtových pravidel [§ 12 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů], považuje se za výdaj investiční,
h) neinvestičními transfery rozumějí transfery, které představují poskytnutí peněžních prostředků určených na neinvestiční výdaje. Transfer určený na neinvestiční i investiční výdaje, u kterého nelze rozlišit, jaká jeho část se použije na neinvestiční a jaká na investiční výdaje, se považuje za investiční transfer, je-li zcela zřejmé, že jeho větší část bude použita na investiční výdaje, jinak se považuje za transfer neinvestiční,
i) investičními transfery rozumějí transfery, které představují poskytnutí peněžních prostředků na investiční výdaje. Transfer určený na neinvestiční i investiční výdaje, u kterého nelze rozlišit, jaká jeho část se použije na neinvestiční a jaká na investiční výdaje, se považuje za investiční transfer, je-li zcela zřejmé, že jeho větší část bude použita na investiční výdaje, jinak se považuje za transfer neinvestiční,
j) neinvestičními půjčenými prostředky rozumějí peněžní prostředky půjčené na neinvestiční výdaje. Půjčené prostředky určené na neinvestiční i investiční výdaje, u kterých nelze rozlišit, jaká jejich část se použije na neinvestiční a jaká na investiční výdaje, se považují za investiční půjčené prostředky, je-li zcela zřejmé, že jejich větší část bude použita na investiční výdaje, jinak se považují za půjčené prostředky neinvestiční,
k) investičními půjčenými prostředky rozumějí peněžní prostředky půjčené na investiční výdaje. Půjčené prostředky určené na neinvestiční i investiční výdaje, u kterých nelze rozlišit, jaká jejich část se použije na neinvestiční a jaká na investiční výdaje, se považují za investiční půjčené prostředky, je-li zcela zřejmé, že jejich větší část bude použita na investiční výdaje, jinak se považují za půjčené prostředky neinvestiční,
l) dotací rozumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky, které jsou jakožto dotace označeny v právním předpise, na základě kterého se poskytují, nebo v rozhodnutí nebo ve smlouvě, podle kterých se poskytují, a které odpovídají definici transferu. Dotace jsou intencionální (dotace ex ante), kompenzační (dotace ex post) a smíšené. Intencionálními dotacemi jsou dotace, které se poskytují na budoucí výdaje a vyúčtovávají se [§ 75 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákonů č. 479/2003 Sb. a č. 128/2016 Sb., vyhláška č. 367/2015 Sb. a § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2015 Sb.], kompenzačními dotacemi jsou dotace, které se poskytují na výdaje nebo náklady již vynaložené a nevyúčtovávají se (§ 4 odst. 5 vyhlášky č. 367/2015 Sb.), a smíšenými dotacemi jsou dotace, které se poskytují na budoucí výdaje i na výdaje nebo náklady již vynaložené (§ 4 odst. 5 věta druhá vyhlášky č. 367/2015 Sb.). Vydanou dotací není výdaj a přijatou dotací není příjem, který neodpovídá definici transferu podle § 2 odst. 2 této vyhlášky, i když je v příslušném právním aktu jako dotace označen. Výdaj, kterým se převádějí peněžní prostředky právnické nebo fyzické osobě k náhradě výdajů nebo nákladů, které vynaložila, a příjem, který k náhradě takových výdajů nebo nákladů dostává, je dotací jen v případě, že tyto výdaje nebo náklady vynaložila dobrovolně a že převedené peněžní prostředky jsou jako dotace v příslušném právním aktu označeny. V opačném případě není dotací ani jiným transferem, ale náhradou,
m) transferem rozumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky, proti kterým nestojí přímá protihodnota (§ 2 odst. 2 této vyhlášky). Jsou jimi dotace, subvence, příspěvky, peněžité dary a jiné peněžní prostředky, které poskytuje jeden právní subjekt jinému bez přímé protihodnoty. Přímou protihodnotou se rozumí povinnost poskytovateli peněžních prostředků nebo jím jednotlivě určeným osobám něco dát, něco pro ně konat nebo vykonat, něčeho se vůči nim zdržet nebo něco od nich strpět a povinnost poskytnout peněžní náhradu újmy. Rozumějí se jimi i peněžní prostředky převáděné mezi peněžními fondy téhož právního subjektu. Za transfery se nepovažují převody uvnitř peněžních fondů, zejména převody mezi příjmovými a výdajovými účty státního rozpočtu, zřízenými pro organizační složky státu, stejně jako převody do vlastních pokladen, na bankovní účty, do pokladen vnitřních organizačních jednotek nebo do vlastních elektronických peněženek, nejsou-li tyto pokladny, bankovní účty a elektronické peněženky oddělenými peněžními fondy,
n) půjčenými prostředky rozumějí návratné finanční výpomoci [§ 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a § 10a až 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb.], peněžité zápůjčky (§ 2390 až 2394 občanského zákoníku), úvěry (§ 2395 až 2400 občanského zákoníku) a jiné peněžní prostředky, které poskytuje jeden právní subjekt jinému s tím, aby je po čase vrátil, případně s úroky, avšak bez další přímé protihodnoty,
o) náhradou rozumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené na úhradu vynaložených nebo nazmar přišlých hodnot nebo na odškodnění újmy (§ 2 odst. 2 této vyhlášky). Náhrady jsou následné a paušální. Následné náhrady (náhrady ex post) jsou vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k úhradě nedobrovolně vynaložených nebo nazmar přišlých hodnot nebo k odškodnění újmy (určené ke kompenzaci úbytku majetku nebo újmy), jestliže tyto hodnoty již vynaloženy byly nebo již nazmar přišly nebo újma již nastala a úhrada se poskytuje ve výši, v jaké byly vyčísleny. Paušální náhrady jsou vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené ke kompenzaci úbytku majetku nebo újmy, poskytované zpravidla před jeho úbytkem nebo vznikem újmy (náhrady ex ante), které nejsou přesně odvozeny z výše tohoto úbytku nebo této újmy,
p) zálohou (zálohovou platbou) rozumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k úplné nebo částečné úhradě dluhu, který dosud nevznikl (předběžná záloha), a vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k úplné nebo částečné úhradě dluhu, který již vznikl, ale jehož celková výše dosud není stanovena (průběžná záloha). Nepovinnou zálohou jsou vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k plnění na podmíněný dluh nebo jiný dosud neexistující dluh. Předběžnou zálohou jsou vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k plnění na dluh, který vyplývá z platného a účinného právního aktu a jehož celková výše bude stanovena na základě skutečností, které teprve nastanou, například záloha na daň nebo záloha na úhradu dodávky, která ještě není ukončena nebo vyúčtována,
q) splátkou rozumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k plnění již vzniklého dluhu, jehož výše se již nemá měnit, které má plátce povinnost poskytnout a které představují jen částečnou úhradu pořizované hodnoty,
r) vratkou rozumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky, které poukazuje osoba, která je dostala neoprávněně, omylem nebo je v rozporu s původním účelem nebo úmyslem nemůže nebo nechce použít; vratkou transferu se rozumějí i vydané nebo přijaté peněžní prostředky, které poukazuje osoba, která je dostala jakožto transfer a která je nebo jejich část vrací při finančním vypořádání [§ 75 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákonů č. 479/2003 Sb., č. 128/2016 Sb. a č. 367/2017 Sb., vyhláška č. 367/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb., a § 10a odst. 1 písm. d) a e) a § 28 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákonů č. 27/2008 Sb., č. 24/2015 Sb. a č. 24/2017 Sb.], které vznikla povinnost je nebo jejich část vrátit v důsledku zrušení nebo změny rozhodnutí o poskytnutí dotace (§ 90 odst. 1 zákona č. 500/1994 Sb., správní řád, a § 78 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní) nebo které tato povinnost vznikla v důsledku zániku nebo změny dohody o dotaci (§ 1902, 1903, 1981, 1995, 1998, 2001 a 2006 občanského zákoníku); vratkou není vrácení dotace nebo její části poskytovateli na základě jeho výzvy podle § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 25/2015 Sb., nebo podle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2015 Sb.,
s) přijatým transferem ze státního fondu rozumí transfer přijatý z bankovního účtu nebo pokladny státního fondu nebo z bankovního účtu nebo pokladny osoby, která jej ze státního fondu přijala s tím, že jej má převést, aniž by do právního vztahu mezi státním fondem a příjemcem transferu jakkoli vstupovala. To platí i pro jakýkoli jiný peněžní fond,
t) refundací rozumí platba považovaná u jejího příjemce za záporný výdaj (u organizační složky státu přijatá na výdajový účet), kterou se nahrazuje předchozí výdaj tohoto příjemce (výdajová kompenzace) uskutečněný k úhradě hodnot vynaložených ve prospěch plátce; je jí zejména refundace mzdy nebo platu, kterou je platba za práci zaměstnance, který je v pracovněprávním nebo služebním vztahu k příjemci refundace, ale po nějakou dobu pracoval pro plátce refundace, který touto refundací nahrazuje příjemci refundace mzdu či plat za tuto dobu, které zaměstnanci příjemce refundace vyplatil.
Jednotky druhového třídění
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Třída  Seskupení  Podseskupení  Položka  Název a náplň
     položek   položek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1                       DAŇOVÉ PŘÍJMY

                         Daňové příjmy se na příslušnou jmenovitou položku zaznamenávají včetně
                         příslušenství (penále, zvýšení daně, náklady daňového řízení, úroky a
                         pokuty), pokud příslušenství není vykazováno odděleně.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      11                  Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             111           Daně z příjmů fyzických osob
                         Daň z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb.,
                         o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
                    1111   Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

                         Příjem daně z příjmů fyzických osob (§ 2 až 16b zákona o daních z příjmů) 
                         placené plátci (§ 38c téhož zákona). Je to daň z příjmů ze závislé
                         činnosti (§ 6 zákona).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1112   Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky

                         Příjem daně z příjmů fyzických osob (§ 2 až 16b zákona o daních z příjmů)
                         placené jejími poplatníky (§ 2 téhož zákona). Je to daň placená podle daňových
                         přiznání k dani z příjmu fyzických osob (§ 38g až 38gb zákona) a paušální daň 
                         (§ 7a a 38lh zákona).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1113   Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

                         Příjem daně z příjmů fyzických osob (§ 2 až 16b zákona o daních z příjmů) 
                         vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 38d téhož zákona).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1119   Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob

                         Zahrnuje případné dobíhající příjmy zrušené daně ze mzdy, daně z literární a 
                         umělecké činnosti, daně z příjmů obyvatelstva a jiných zrušených daní 
                         vázaných na příjem fyzické osoby. Jsou-li tyto daně např. sledovány společně 
                         s jinými daněmi než v podseskupení 111, zařadí se na položku 1701.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             112           Daně z příjmů právnických osob

                         Položky 1121 až 1123 zahrnují daň z příjmů právnických osob podle zákona o
                         daních z příjmů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1121   Daň z příjmů právnických osob

                         Zahrnuje daň z příjmů právnických osob vyjma daně podle položky 112 a
                         1123.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1122   Daň z příjmů právnických osob za obce

                         Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem obec, s výjimkou daně vybírané
                         srážkou podle zvláštní sazby.
                         Obec na tuto položku zařazuje daň ze svých příjmů [§ 4 odst. 1 písm. g) zákona 
                         o rozpočtovém určení daní (zákon č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)] 
                         i v případě, že výdaj k zaplacení této daně neprovádí a neinkasuje tak její 
                         příjem a jen si částku odpovídající této dani ponechává na svém bankovním účtu. 
                         Neprovedený výdaj této částky patří na položku 5365.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1123   Daň z příjmů právnických osob za kraje

                         Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem kraj, s výjimkou daně vybírané
                         srážkou podle zvláštní sazby.
                         Kraj na tuto položku zařazuje daň ze svých příjmů [§ 3 odst. 1 písm. a) zákona 
                         o rozpočtovém určení daní (zákon č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)] 
                         i v případě, že výdaj k zaplacení této daně neprovádí a neinkasuje tak její příjem 
                         a jen si částku odpovídající této dani ponechává na svém bankovním účtu. 
                         Neprovedený výdaj této částky patří na položku 5365.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1129   Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem právnických osob

                         Zahrnuje případné dobíhající     příjmy zrušených odvodů ze zisku, důchodové daně, 
                         zemědělské daně ze zisku, jiných zrušených daní vázaných na příjem právnické
                         osoby. Jsou-li tyto daně např. sledovány společně s jinými daněmi než 
                         v podseskupení 112, zařadí se na položku 1701.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      12                  Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             121           Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1211   Daň z přidané hodnoty

                         Tuto položku používají jen finanční úřady a celní úřady, které 
                         přijímají daň z přidané hodnoty, kterou jim odvádějí její plátci podle 
                         zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
                         předpisů, a kraje a obce, které dostávají podíl z ní podle zákona 
                         č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 
                         samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení 
                         daní), ve znění pozdějších předpisů. Organizace, která prodává odběrateli 
                         věc, službu, práci, výkon nebo právo a z tržeb nebo příjmů za ně je povinna 
                         platit daň z přidané hodnoty, a proto ve faktuře nebo jiném podobném 
                         dokladu pro odběratele uvádí zvlášť cenu bez daně z přidané hodnoty 
                         a zvlášť cenu s daní, zařazuje celou cenu, včetně daně, na položku ze 
                         seskupení 21, 23 nebo 31, která prodávané věci, službě, práci, výkonu nebo 
                         právu odpovídá.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1219   Zrušené daně ze zboží a služeb

                         Zahrnuje případné dobíhající příjmy zrušené daně z obratu a jiných zrušených 
                         obecných daní ze zboží a služeb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             122           Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku
             a
             123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1221   Spotřební daň z minerálních olejů

                         Příjmy z daně z minerálních olejů podle § 44 až 64 zákona č. 353/2003 Sb., 
                         o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1222   Spotřební daň z lihu

                         Příjmy z daně z lihu podle § 66 až 79a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních
                         daních, ve znění pozdějších předpisů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1223   Spotřební daň z piva

                         Příjmy z daně z piva podle § 80 až 91 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních
                         daních, ve znění pozdějších předpisů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1224   Spotřební daň z vína a meziproduktů

                         Příjmy z daně z vína a meziproduktů podle § 92 až 100b zákona č. 353/2003 Sb.,
                             o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1225   Spotřební daň z tabákových výrobků

                         Příjmy z daně z tabákových výrobků podle § 100c až 129 zákona č. 353/2003 Sb.,
                         o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1226   Poplatek za látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země

                         Zahrnuje poplatek podle zákona o ochraně ozónové vrstvy Země. Je to
                         poplatek za regulované látky (látky, které poškozují ozonovou vrstvu) 
                         podle § 6 zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou 
                         vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1227   Audiovizuální poplatky 
                    
                         Příjmy Státního fondu kinematografie z poplatků podle § 25 až 29 zákona 
                         č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie 
                         a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona 
                         č. 139/2016 Sb.. Je to poplatek z kinematografického představení, 
                         poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, 
                         poplatek z převzatého televizního vysílání a poplatek z vysílání reklamy.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1228   Spotřební daň ze surového tabáku
                         Příjmy z daně ze surového tabáku podle § 131a až 131g a 
                         § 134zh až 134zzc zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona 
                         č. 157/2015 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1229   Spotřební daň ze zahřívaných tabákových výrobků
 
                         Příjmy z daně ze zahřívaných tabákových výrobků podle § 130 až 130g zákona
                         č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 80/2019 Sb..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1231   Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů

                         Příjmy z daně ze zemního plynu a některých dalších plynů podle čl. LXXII zákona
                         č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1232   Daň z pevných paliv

                         Příjmy z daně z pevných paliv podle čl. LXXIII zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci
                         veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1233   Daň z elektřiny


                         Příjmy z daně z elektřiny podle čl. LXXIV zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci
                         veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        1234   Odvod z elektřiny ze slunečního záření

                         Odvod podle § 7a až 7i zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny
                         z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře
                         využívání obnovitelných zdrojů), ve znění zákona č. 402/2010 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1235   Daň z digitálních služeb
                         Příjmy z daně z digitálních služeb podle zákona o dani z digitálních služeb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      13                  Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             132           Daně a poplatky z provozu motorových vozidel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1321   Daň silniční

                         Příjmy z daně podle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších
                         předpisů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1322   Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic

                         Příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury z časového poplatku za užívání
                         zpoplatněné pozemní komunikace stanovenými motorovými vozidly podle
                         § 20 odst. 2 písm. b) a § 21 až 21c zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
                         komunikacích, ve znění zákonů č. 80/2006 Sb. a č. 227/2019 Sb., a podle vyhlášky
                         č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem,
                         ve znění pozdějších předpisů. Příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury
                         z mýtného patří na položku 2114.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             133           Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

                         Jednotlivé položky zahrnují i příslušenství ukládané v řízení o poplatku,
                         pokud není evidováno samostatně. Nepatří sem však pokuty za porušení
                         předpisů a opatření k ochraně životního prostředí.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1331   Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

                         Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle 
                         § 90 až 90i zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých                         
                         zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 113/2018 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1332   Poplatky za znečišťování ovzduší

                         Příjmy z poplatku podle § 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
                         zákona č. 87/2014 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1333   Poplatky za uložení odpadů

                         Zahrnuje poplatky za ukládání odpadů na skládky podle zákona o odpadech a
                         poplatky za ukládání radioaktivních odpadů podle § 118 až 135 zákona č. 263/2016 Sb., 
                         atomový zákon. Nepatří sem poplatek za likvidaci komunálního odpadu
                         (je na položce 1337).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1334   Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

                             Příjmy z odvodu podle § 11 a 12 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
                         půdního fondu, ve znění zákonů č. 98/1999 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 281/2009 Sb.,
                         č. 41/2015 Sb. a č. 184/2016 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1335   Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

                         Příjmy z poplatku podle § 17 a 18 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
                         doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákonů č. 444/2005 Sb. a
                         č. 314/2019 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         1336   Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních

                         Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle 
                         § 90 až 90i zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
                         (vodní zákon), ve znění zákona č. 113/2018 Sb..                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1337   Poplatek za komunální odpad

                         Na tuto položku zařazuje obec poplatek za komunální odpad vznikající na
                         jejím území, který vybírá podle obecně závazné vyhlášky, kterou vydala
                         podle § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
                         zákonů, ve znění zákonů č. 275/2002 Sb. a č. 188/2004 Sb. (dříve podle
                         § 9 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 37/2000 Sb.).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1338   Registrační a evidenční poplatky za obaly

                         Příjmy z registračního poplatku za zápis do seznamu osob, které jsou nositeli
                         povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů, a z evidenčního poplatku
                         za evidenci v tomto seznamu podle § 30 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a
                         o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákonů č. 94/2004 Sb.,
                         č. 66/2006 Sb. a č. 149/2017 Sb.    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1339   Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

                         Na tuto položku patří i pokuta z nedodaného objemu biopaliv podle 
                         § 19 odst. 10 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
                         zákonů č. 382/2015 Sb. a č. 172/2018 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    
             134           Místní poplatky z vybraných činností a služeb

                         Na položky tohoto podseskupení zařazují obce své příjmy z místních poplatků podle
                         zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1340   Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
                         a odstraňování komunálních odpadů

                         Příjmy z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
                         třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který platí fyzické 
                         osoby, které mají v obci trvalý pobyt nebo rekreační stavbu podle
                         § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákonů
                         č. 174/2012 Sb., č. 266/2015 Sb., č. 170/2017 Sb. a č. 278/2019 Sb. 
                         Nepatří sem poplatek za komunální odpad, který obec vybírá podle obecně závazné
                         vyhlášky vydané podle zákona o odpadech; ten patří na položku 1337.         
                         Nepatří sem ani příjem obce z úhrady za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, 
                         využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob, kterou obec 
                         vybírá od fyzických osob, při jejichž činnosti vzniká komunální odpad, podle 
                         smlouvy, kterou s nimi uzavírá podle § 17 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., 
                         o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 229/2014 Sb., 
                         namísto toho, aby platily místní poplatek podle věty první nebo poplatek 
                         podle věty druhé (věta poslední citovaného § 17 odst. 6). 
                         Příjem této úhrady obce zařazují na položku 2111.                        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        1341   Poplatek ze psů       

                         Příjmy z místního poplatku podle § 2 zákona č. 565/1990 Sb., ve znění zákonů
                         č. 229/2003 Sb., č. 329/2011 Sb. a č. 278/2019 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1342   Poplatek z pobytu

                         Příjmy z místního poplatku z pobytu podle § 3 až 3h zákona
                         č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 278/2019 Sb.. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1343   Poplatek za užívání veřejného prostranství
 
                         Příjmy z místního poplatku podle § 4 zákona č. 565/1990 Sb., ve znění zákonů
                         č. 184/1991 Sb., č. 48/1994 Sb., č. 229/2003 Sb. a č. 278/2019 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1344   Poplatek ze vstupného
 
                         Příjmy z místního poplatku podle § 6 zákona č. 565/1990 Sb., ve znění zákonů
                         č. 48/1994 Sb., č. 229/2003 Sb. a č. 278/2019 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1346   Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst

                         Příjmy z místního poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných
                         míst a částí měst podle § 10 zákona č. 565/1990 Sb., ve znění zákonů 
                         č. 48/1994 Sb., č. 170/2017 Sb. a č. 278/2019 Sb..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1348   Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku

                         Příjmy z místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení
                         na stavbu vodovodu a kanalizace podle § 10c zákona č. 565/1990 Sb., 
                         ve znění zákonů č. 274/2001 Sb., č. 170/2017 Sb. a č. 278/2019 Sb..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1349   Zrušené místní poplatky

                         Na tuto položku patří zejména dobíhající příjmy z poplatku za lázeňský nebo
                         rekreační pobyt a z poplatku z ubytovací kapacity, které byly zrušeny s účinností
                         od 1. ledna 2020 zákonem č. 278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.,
                         o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a dobíhající příjmy
                         z případných dalších zrušených místních poplatků.

                         Zahrnuje doplatky zrušených místních poplatků.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             135           Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1353   Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

                         Příjmy obcí s rozšířenou působností od žadatelů o řidičské oprávnění 
                         za zkoušky z odborné způsobilosti podle § 39a zákona č. 247/2000 Sb., 
                         o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 
                         vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 411/2005 Sb. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         
                    1354   Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu

                         Příjmy krajů jakožto dopravních úřadů [§ 2 odst. 20 zákona před novelizací
                         zákonem č. 119/2012 Sb. a poté § 34 odst. 1 písm. b)] z úhrady nákladů 
                         na vydání licence Evropské unie k provozování dopravy velkými vozidly na území 
                         unie podle § 33a odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
                         ve znění zákona č. 103/2004 Sb. (eurolicence), kterou platí dopravci 
                         (§ 33b odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb.). 
                         Po zrušení této úhrady a jejím nahrazení správním poplatkem s účinností 
                         ode dne 1. června 2012 zákonem č. 119/2012 Sb. (čl. I bod 49 a čl. VIII) 
                         na tuto položku patří doplatky této úhrady (správní poplatek patří 
                         na položku 1361).
                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         
                    1356   Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce

                         (1) Příjmy Českého báňského úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva 
                           životního prostředí a obcí z úhrady z dobývacího prostoru a úhrady
                           z vydobytých nerostů podle § 33a až 33w zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a
                           využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 89/2016 Sb., 
                           a podle nařízení vlády č. 98/2016 Sb., o sazbách úhrady.

                         (2) Příjmy obcí z poplatků za oprávnění provádět ložiskový průzkum podle 
                           § 4b zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona
                           č. 366/2000 Sb.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                    1357   Poplatek za odebrané množství podzemní vody

                           Příjmy z poplatku za odebrané množství podzemní vody podle § 88 až 88l zákona
                           č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
                           zákona č. 113/2018 Sb..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                    1358   Poplatek za využívání zdroje přírodní minerální vody              
                                              
                           Příjem z poplatku za využívání zdroje přírodní minerální vody placeného podle  
                           § 20 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních
                           minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně  
                           některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění zákonů č. 444/2005 Sb.
                           a č. 281/2009 Sb., a podle nařízení vlády č. 19/2020 Sb., o stanovení jednotkové
                           výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální
                               vody.
                    1359   Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené

                         Na tuto položku například zařazují obce a Státní fond životního prostředí
                         poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků
                         od žadatelů o registraci použitého vozidla podle § 37e zákona č. 185/2001 Sb.,
                         o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2008 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             136           Správní a soudní poplatky                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1361   Správní poplatky                   
 
                         Příjmy z poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
                         pozdějších předpisů. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1362   Soudní poplatky
 
                         Příjmy z poplatků podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění
                         pozdějších předpisů, a dobíhající příjmy z poplatků podle zákona č. 257/1992 Sb.,
                         o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní
                         Republiky a u vojenských soudů, ve znění zákona č. 375/2011 Sb.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             137           Poplatky na činnost správních úřadů

                         Na položky tohoto podseskupení patří příjmy správních úřadů z plateb 
                         od fyzických a právnických osob, které zákony, jež povinnost tyto 
                         platby provádět stanovily, nazývají »poplatek«, které zatěžují právní 
                         jednání těchto osob vůči správním úřadům nebo práva, která jim správní 
                         úřady na základě zákona udělily, a které nejsou správními poplatky 
                         (podseskupení položek 136).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1371   Poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu
 
                         Poplatek podle § 17d zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a
                         o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
                         zákonů (energetický zákon), ve znění zákonů č. 211/2011 Sb., č. 131/2015 Sb. a 
                         č. 277/2019 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1372   Poplatek Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost za žádost o vydání povolení
 
                         Poplatek podle § 34 písm. a) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a 
                         § 2 nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost 
                         Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1373   Udržovací poplatek Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost
 
                         Poplatek     podle § 34 písm. b) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a 
                         § 3 nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost 
                         Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1379   Ostatní poplatky na činnost správních úřadů
 
                         Poplatky na činnost správních úřadů jiné než ty, které patří na předcházející
                         položky tohoto podseskupení položek, například poplatek, který vybírá Úřad pro
                         ochranu hospodářské soutěže podle § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
                         veřejných zakázek, za podání podnětu k zahájení správního řízení z moci úřední
                         k přezkoumání úkonů zadavatele veřejné zakázky.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             138        Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1381   Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
 
                         Na tuto položku se zařazuje daň podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani
                         z hazardních her, ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 80/2019 Sb.,
                         s výjimkou dílčí daně z technických her [§ 3 odst. 1 písm. e), § 4 písm. e)
                         a § 5 zákona]. Na tuto položku patří dílčí daň z loterií, dílčí daň z kursových
                         sázek, dílčí daň z totalizátorových her, dílčí daň z bing, dílčí daň z živých
                         her, dílčí daň z tombol a dílčí daň z turnajů malého rozsahu. Dílčí daň
                         z technických her se zařazuje na položku 1385.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1382   Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů

                         Dobíhající odvod z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona
                         č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákonů
                         č. 458/2011 Sb., č. 215/2013 Sb. a č. 380/2015 Sb., zrušeného s účinností od 
                         1. ledna 2017 zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, s výjimkou části 
                         odvodu ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických
                         herních zařízení (část odvodu podle § 41i odst. 3 tohoto zákona). Část odvodu
                         ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických 
                         herních zařízení patří na položku 1383. Na položku 1382 patří i dobíhající
                         odvod části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her na veřejně 
                         prospěšné účely, který byl zákonem č. 458/2011 Sb. zrušen. Položka 1382 je od
                         1. ledna 2017 zřízena pro příjmy, které do 31. prosince 2016 patřily na 
                         položku 1351, která je s účinností od 1. ledna 2017 zrušena.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1383   Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů

                         Dobíhající část odvodu z loterií a jiných podobných her podle části šesté 
                         zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákonů
                         č. 458/2011 Sb., č. 215/2013 Sb. a č. 380/2015 Sb., zrušeného s účinností 
                         od 1. ledna 2017 zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve výši dílčího
                         odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení 
                         (§ 41i odst. 1 tohoto zákona). Zbytek odvodu patří na položku 1382. Položka
                         1383 je od 1. ledna 2017 zřízena pro příjmy, které do 31. prosince 2016 
                         patřily na položku 1355, která je s účinností od 1. ledna 2017 zrušena.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1384   Zrušený odvod za státní dozor

                         Dobíhající odvod za státní dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami, 
                         který do 31. prosince 2016 patřil na položku 1352.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1385   Dílčí daň z technických her
 
                         Na tuto položku se zařazuje dílčí daň z technických her podle zákona
                         č. 187/2016     Sb., o dani z hazardních her, ve znění 
                         zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 80/2019 Sb.
                         [§ 3 odst. 1 písm. e), § 4 písm. e) a § 5 zákona]. Ostatní dílčí daně, které
                         jsou součástí daně z hazardních her, se zařazují na položku 1381.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      14                  Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí

                         Zahrnuje pouze platby, jejichž prvotním smyslem je zatížení zboží a služeb z
                         důvodu jejich importu do země  (teoreticky i exportu). Nepatří sem daně
                         uvalené shodně jak na dovážené tak na domácí zboží, např. daň z přidané
                         hodnoty či spotřební daně u dovozu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             140           Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1401   Clo

                         Příjmy státního rozpočtu ze cla vyměřeného do 30.4.2004, tj. do dne 
                         předcházejícího dni, jímž se Česká republika stala členským státem Evropské 
                         unie. Clo vyměřené od tohoto dne se inkasuje na účet, který je peněžním 
                         fondem nepodléhajícím rozpočtové skladbě a z nějž se převádí Evropské unii 
                         a do příjmů státního rozpočtu jen podíl určený k pokrytí nákladů na jeho 
                         výběr. Tento podíl patří na položku 2511.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1409   Zrušené daně z mezinárodního obchodu a transakcí

                         Zahrnuje doplatky dovozní přirážky a dovozní daně a jiných zrušených daní z
                         mezinárodního obchodu a transakcí.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      15                  Majetkové daně
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             151           Daně z majetku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1511   Daň z nemovitých věcí

                         Daň z nemovitých věcí podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých 
                         věcí (do dne 31. 12. 2013 o dani z nemovitostí), ve znění pozdějších 
                         předpisů. Na tuto položku patří daň podle tohoto zákona bez ohledu na to, 
                         zda se nazývá daň z nemovitostí (do 31. 12. 2013) nebo daň z nemovitých 
                         věcí (od 1. 1. 2014).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             152           Daně z majetkových a kapitálových převodů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1521   Daň dědická

                         Daň dědická podle § 2 až 4, 11 a násl. zákona č. 357/1992 Sb., 
                         o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, který byl 
                         s účinností ode dne 1. 1. 2014 zrušen zákonnými opatřeními Senátu 
                         č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1522   Daň darovací

                         Daň darovací podle § 5 až 7a a 11 a násl. zákona č. 357/1992 Sb., 
                         o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 
                         který byl s účinností ode dne 1. 1. 2014 zrušen zákonnými 
                         opatřeními Senátu č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1523   Zrušená daň z nabytí nemovitých věcí

                         Dobíhající příjmy z daně z nabytí nemovitých věcí podle zákonného opatření Senátu                         
                         č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákonů č. 254/2016 Sb. 
                         a č. 264/2019 Sb., které bylo ke dni 26. září 2020 zrušeno zákonem 
                         č. 386/2020 Sb. Na tuto položku patří i případné dobíhající příjmy z daně z převodu 
                         nemovitostí podle § 8 a násl. zákona č. 357/1992 Sb., o dani 
                         dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, který byl s účinností 
                         ode dne 1. 1. 2014 zrušen zákonnými opatřeními Senátu č. 340/2013 Sb. a 
                         č. 344/2013 Sb. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1529   Zrušené daně z majetkových a kapitálových převodů

                         Na tuto položku se zatřídí notářské poplatky podle zákona č. 146/1984 Sb., 
                         o notářských poplatcích, ve znění zákona č. 201/1990 Sb., který byl 
                         s účinností ode dne 1. 1. 1993 zrušen zákonem č. 357/1992 Sb., pokud by se 
                         tyto poplatky ještě vyskytly. Daně podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani 
                         dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších 
                         předpisů, inkasované ode dne 1. 1. 2014, od kterého je účinné jeho zrušení, 
                         se zatřídí na stejné položky jako tytéž daně inkasované před tímto dnem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      16                  Povinné pojistné

                         Příjmy z pojistného, které se platí povinně podle zákonů upravujících
                         veřejné pojištění. Pojistné, které se podle nich platí dobrovolně, patří 
                         na podseskupení položek 236.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             161           Pojistné  na sociální  zabezpečení  a  příspěvek na  státní politiku
                         zaměstnanosti

                         Na položky tohoto podseskupení pro pojistné a příspěvky patří pojistné 
                         na sociální zabezpečení, které sestává z pojistného na důchodové pojištění 
                         a pojistného na nemocenské pojištění, a příspěvky na státní politiku
                         zaměstnanosti podle § 3 odst. 2, 3 a 4 a § 7 zákona č. 589/1992 Sb., 
                         o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
                         zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, na položku pro přirážky patří 
                         přirážky k pojistnému podle § 21 tohoto zákona a na položku pro příslušenství 
                         penále a pokuty podle § 20 a 22 tohoto zákona. Na položky pojistného na 
                         důchodové pojištění patří i částky, které jsou příjmem státního rozpočtu 
                         v souvislosti s neplatnými smlouvami o důchodovém spoření a které se 
                         poplatníkům započítávají na jejich úhradu pojistného na důchodové 
                         pojištění. Jsou to částky ve výši 60 % částek odváděných penzijními 
                         společnostmi orgánům finanční správy v případech, kdy bylo rozhodnuto 
                         o neplatnosti registrace smlouvy o důchodovém spoření a penzijní společnosti 
                         vznikla povinnost odvést výnos pojistného připadající na poplatníka 
                         důchodového spoření, jímž uzavřená smlouva o důchodovém spoření byla 
                         shledána neplatnou (§ 9a zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, 
                         ve znění zákona č. 399/2012 Sb., zrušeného ke dni 1. ledna 2018
                         zákonem č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1611   Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů

                         Příjmy České správy sociálního zabezpečení, ministerstva obrany, ministerstva
                         vnitra, ministerstva spravedlnosti, Generální inspekce bezpečnostních sborů a
                         Generálního ředitelství cel (dále jen "orgány sociálního zabezpečení")
                         z pojistného na důchodové pojištění, které platí zaměstnavatelé podle
                         § 3 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a
                         příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 470/2011 Sb.,
                         a podle § 7 odst. 1 písm. a) téhož zákona, ve znění zákonů č. 458/2011 Sb.,
                         č. 267/2014 Sb. a č. 32/2019 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1612   Pojistné od zaměstnanců

                         Příjmy orgánů sociálního zabezpečení z pojistného na důchodové pojištění, které
                         platí zaměstnavatelé za zaměstnance (§ 8 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb.,
                         ve znění zákonů č. 160/1995     Sb. a č. 189/2006 Sb.) podle § 3 odst. 3 zákona
                         č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 470/2011 Sb., a podle § 7 odst. 1 písm. b)
                         tohoto zákona, ve znění zákona č. 377/2015 Sb.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1613   Pojistné na důchodové pojištění od osob samostatně výdělečně činných

                         Příjmy orgánů sociálního zabezpečení z pojistného na důchodové pojištění, které
                         platí osoby samostatně výdělečně činné podle § 3 odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb.,
                         ve znění zákonů č. 160/1995 Sb., č. 425/2003 Sb. a č. 189/2006 Sb., a podle
                         § 7 odst. 1 písm. c) tohoto zákona, ve znění zákonů č. 377/2015 Sb.,
                         č. 259/2017 Sb. a č. 32/2019 Sb.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1614   Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů

                         Příjmy orgánů sociálního zabezpečení z pojistného na nemocenské pojištění, které
                         platí zaměstnavatelé podle zákonných ustanovení uvedených v náplni položky 1611.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1617   Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů

                         Příjmy orgánů sociálního zabezpečení z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
                         které platí zaměstnavatelé podle zákonných ustanovení uvedených v náplni položky
                         1611.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1618   Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od osob samostatně výdělečně činných
 
                         Příjmy orgánů sociálního zabezpečení z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
                         které platí osoby samostatně výdělečně činné podle zákonných ustanovení uvedených
                         v náplni položky 1613.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             162           Příjmy související s pojistným na sociální zabezpečení 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1627   Přirážky k pojistnému

                         Příjmy orgánů sociálního zabezpečení z přirážek k pojistnému podle
                         § 21 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění zákonů č. 253/2005 Sb., č. 189/2006 Sb.
                         a č. 153/2007 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1628   Příslušenství pojistného

                         Příjmy orgánů sociálního zabezpečení ze sankčních plateb spojených s výběrem
                         pojistného, a to z penále (§ 20 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění zákonů
                         č. 160/1993 Sb., č. 307/1993 Sb., č. 241/1994 Sb., č. 118/1995 Sb.,
                         č. 160/1995 Sb., č. 113/1997 Sb., č. 306/1997 Sb., č. 492/2000 Sb.,
                         č. 189/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 305/2008 Sb., č. 585/2006 Sb.,
                         č. 221/2009 Sb., č. 259/2017 Sb. a č. 92/2018 Sb.) a z pokut (§ 25c odst. 2 a
                         § 25d odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 183/2017 Sb.).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1629   Nevyjasněné, neidentifikované a nezařazené příjmy z pojistného 
                         na sociální zabezpečení 

                         Příjmy, které patří do podseskupení položek 161 a 162, ale které není 
                         při jejich přijetí možné zařadit na žádnou položku, protože nejsou 
                         k dispozici informace, na základě kterých by tak bylo možné učinit. 
                         Patří sem i případné příjmy z pojistného na sociální zabezpečení nehodící 
                         se na žádnou z předcházejících položek podseskupení 161 a 162, které 
                         byly zavedeny právním předpisem, než se pro ně zřídí odpovídající položka.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             169           Zrušené daně z objemu mezd
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1691   Zrušené daně a odvody z objemu mezd
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      17                  Ostatní daňové příjmy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             170           Ostatní daňové příjmy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1701   Nerozúčtované, neidentifikované a nezařaditelné daňové příjmy

                         Veškeré daňové příjmy nerozúčtované, neidentifikované nebo nezařaditelné do
                         jiných položek.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1702   Tržby z prodeje kolků
                         Příjmy státního rozpočtu z vydávání kolkových známek (vyhláška č. 383/2010 Sb.,
                         o kolkových známkách). Nepatří sem příjmy organizačních složek státu
                         z prodeje kolků osobám, aby jimi mohly u nich platit poplatky (v současné
                         době jen správní a soudní poplatky), ty patří na položku 2329. Příjmy
                         položky 1702 představují příjmy ze správních poplatků
                         (§ 6 odst. 8 věta první zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
                         ve znění zákona č. 57/2006 Sb.) a ze soudních poplatků
                         (§ 8 odst. 1 věta třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích,
                         ve znění zákona č. 36/1995 Sb.), které jsou placeny kolky. Nezahrnují
                         příjmy ze správních a soudních poplatků placených penězi. Zahrnují však
                         příjmy z vydaných kolků, které dosud nebyly na úhradu poplatků použity
                         a jsou v držení osob. Jestli v budoucnosti nějaký právní předpis stanoví,
                         že je možné kolky platit i jiné poplatky nebo daně
                         [§ 163 odst. 3 písm. c) a odstavec 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád],
                         budou součástí příjmů položky 1702 i tyto poplatky a daně, a to v částkách
                         placených kolky.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1703   Odvody nahrazující zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností

                         Příjem z odvodu podle § 81 odst. 2 písm. c) a § 82 zákona č. 435/2004 Sb.,
                         o zaměstnanosti, ve znění zákonů č. 444/2005 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 73/2011 Sb.
                         a č. 367/2011 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1704   Příslušenství

                         Příslušenství daně, poplatku a obdobného peněžitého     plnění mimo seskupení 
                         položek 16, je-li oddělitelné. Patří sem i příslušenství pojistného na 
                         důchodové spoření podle § 9 odst. 3 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném 
                         na důchodové spoření, (přirážka k pojistnému podle § 31 téhož zákona).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1706   Dávky z cukru

                         Veškeré příjmy bankovního účtu společné zemědělské politiky Státního 
                         zemědělského intervenčního fondu (SZIF) z dávek z cukru podle 
                         § 1 odst. 2 písm. j) a § 11h zákona č. 256/2000 Sb. ve znění zákonů 
                         č. 128/2003 Sb., č. 85/2004 Sb. a č. 441/2005 Sb. Inkasované dávky z cukru 
                         rozděluje SZIF způsobem, který je uveden v náplni položky 2512.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2                       NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

                         Nekapitálové příjmy jiné než z daní a podobných plateb a z transferů 
                         (nekapitálové příjmy s přímou protihodnotou). Jsou to zejména příjmy 
                         z občanskoprávních vztahů, kterými jsou příjmy organizace za to, že 
                         splnila nebo splní povinnost něco dát, něco konat, něčeho se zdržet 
                         nebo něco strpět (§ 1789 občanského zákoníku) ve prospěch toho, kdo platí, 
                         nebo jím jednotlivě určených osob. Na položky třídy 2 patří i příjmy 
                         splátek půjčených prostředků, příjmy trvale nebo dočasně nezařaditelné, 
                         příjmy zařazené druhotně (příjmy z aktivace investic ve vlastní režii 
                         a kursové rozdíly v příjmech), příjmy nespotřebovaných částí 
                         transferů, které organizace poskytla příjemci na nějaký účel 
                         s tím, že po dosažení účelu má zbylou část transferu vrátit (vratky 
                         transferů), příjmy z veřejnoprávních vztahů kromě příjmů z daní a 
                         podobných plateb a z transferů (například příjmy z odvodů příspěvkových 
                         organizací), příjmy inkasované neoprávněně, příjmy za udělení práva 
                         čerpat přírodní zdroje, příjmy sdílené s Evropskou unií a ostatní 
                         nekapitálové příjmy s přímou protihodnotou.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      21                  Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             211           Příjmy z vlastní činnosti

                         Zahrnují se příjmy z vlastní činnosti. Peněžními fondy podléhajícími
                         rozpočtové skladbě se pro účely rozpočtové skladby rozumějí státní rozpočet,
                         státní finanční aktiva, rezervní fondy organizačních složek státu a správců
                         kapitol a rozpočty a ostatní  peněžní fondy státních fondů, obcí, krajů, 
                         regionálních rad a dobrovolných svazků obcí kromě fondu kulturních 
                         a sociálních potřeb, fondu cizích prostředků, fondu hospodářské 
                         (podnikatelské) činnosti a fondu sdružených prostředků.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2111   Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                         Příjmy za věci, služby, práce, výkony nebo práva, které organizace úplatně
                         poskytuje jiné právnické nebo fyzické osobě, nepatří-li na jinou položku 
                         z podseskupení položek 211. Na tuto položku patří i stejné příjmy, které 
                         organizační složka státu dostává od jiné organizační složky státu, není-li 
                         poskytnutí věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv bezúplatné 
                         [§ 66 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
                         souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 202/2002 Sb., 
                         zákona č. 465/2011 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb.].  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2112   Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)

                         Zahrnuje příjmy za prodej zboží, které organizace nakoupila za účelem
                         dalšího prodeje, nikoliv k vlastní spotřebě. Použije se i pro jednorázový
                         nákup zboží, které např. obec nakoupí hromadně a prodává je posléze občanům
                         (např. popelnice, prodej formulářů apod.).
                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2113   Příjmy ze školného

                         Úhrady za vzdělávání a školské služby podle školského zákona (zákona 
                         č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a jeho prováděcích předpisů, 
                         jestliže jejich příjemci jsou organizace.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2114   Mýtné

                         Příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury z mýtného podle
                         § 20 odst. 2 písm. a) a § 22 až 22k zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
                         komunikacích, ve znění zákonů č. 80/2006 Sb., č. 347/2009 Sb., č. 152/2011 Sb.,
                         č. 196/2012 Sb., č. 268/2015 Sb., č. 319/2016 Sb. a č. 227/2019 Sb., a podle
                         vyhlášky č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným,
                         ve znění pozdějších předpisů. Příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury
                         z časového poplatku za užívání pozemních komunikací patří na položku 1322.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2115   Příjmy z prodeje práv     k využívání rádiových kmitočtů
 
                         Příjmy Českého telekomunikačního úřadu za udělení práv k využívání rádiových
                         kmitočtů v případě, že jediným kritériem hodnocení žádostí o jejich udělení jsou
                         výsledky aukce [§ 21 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a
                         o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),
                         ve znění zákona č. 468/2011 Sb.].
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2119   Ostatní příjmy z vlastní činnosti

                         (1) Zahrnuje i částky ve výši výdajů na pořízení dlouhodobého majetku ve vlastní 
                           režii převáděné ve státním rozpočtu z výdajového účtu na účet příjmový 
                           (záznamová jednotka 023). 

                         (2) Na tuto položku se též zařazují příjmy peněžních prostředků, kterými organizaci
                           někdo platí za to, že v jeho prospěch zřídila na svém pozemku právo stavby 
                           (§ 1240 až 1256 občanského zákoníku) nebo na své věci věcné břemeno
                           (§ 1257 až 1308 občanského zákoníku). 
                         
                         (3) Patří sem i příspěvky účastníků konference organizaci, která je jejím 
                           pořadatelem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             212           Odvody přebytků organizací s přímým vztahem
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2121   Odvody přebytků ústřední banky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2122   Odvody příspěvkových organizací

                         Příjmy odvodů z provozu nebo z odpisů příspěvkových organizací, nikoliv
                         např. vratky dříve poskytnutých příspěvků, ty patří v běžném rozpočtovém
                         roce jako minusový záznam na položky 5331 a 6351 a v dalších rozpočtových
                         letech na položku 2229.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2123   Ostatní odvody příspěvkových organizací

                         (1) Jiné příjmy z odvodů příspěvkových organizací, např. odvody příjmů z prodeje
                           nemovitého majetku ve správě a v prozatímní správě zřizovatelům apod.,
                           nikoliv např. vratky dříve poskytnutých příspěvků, ty se zařadí v běžném
                           rozpočtovém roce jako minusový záznam na položky 5331 a 6351 a v dalších
                           rozpočtových letech na položku 2229. Zahrnuje i příjmy sankčních odvodů
                           příspěvkových organizací zřizovateli.

                         (2) Na položku 2123 patří také příjmy zřizovatelů příspěvkových organizací
                           inkasované v důsledku toho, že příspěvková organizace je rušena a její majetek 
                           přechází na zřizovatele.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                    2124   Odvody školských právnických osob zřízených státem, kraji a obcemi

                         Odvody školských právnických osob, tj. osob podle § 124 až 140 školského zákona
                         (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízených Ministerstvem
                         školství,     mládeže a tělovýchovy, kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2125   Převody z fondů státních podniků do státního rozpočtu

                         Na tuto položku se zařazují příjmy ministerstev, která jsou zakladateli
                         státních podniků nebo zřizovateli národních podniků, od těchto podniků, 
                         kterými jsou převody z jejich fondů zakladatele do státního rozpočtu 
                         [§ 15 písm. i) a k) a § 19 odst. 1 písm. c) a odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb., 
                         o státním podniku, ve znění zákona č. 213/2013 Sb., a čl. II zákona 
                         č. 213/2013 Sb.]. Patří sem i jejich příjmy a příjmy státních finančních
                         aktiv z likvidačního zůstatku zrušených podniků 
                         [§ 15 písm. j) zákona o státním podniku].
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2129   Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem

                         Zahrnuje i přijaté výnosy z likvidace zbytkových podniků.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             213           Příjmy z pronájmu majetku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2131   Příjmy z pronájmu pozemků
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2132   Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2133   Příjmy z pronájmu movitých věcí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2139   Ostatní příjmy z pronájmu majetku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             214           Výnosy z finančního majetku

                         Oproti vymezení v účtové osnově pro organizační složky státu a příspěvkové
                         organizace a obce se v tomto podseskupení nerozumí realizací finančního
                         majetku prodej vlastních dluhopisů. Na položky tohoto podseskupení se 
                         zařazují příjmy, které mají povahu výnosů z finančního majetku (nikoliv
                         příjmy z jeho prodeje, ty patří na položky z podseskupení 320), kterými 
                         jsou příjmy z držby finančního majetku (§ 17 a 25 vyhlášky č. 410/2009 Sb., 
                         ve znění vyhlášky č. 403/2011 Sb.) a z investičních nástrojů. Jsou to 
                         příjmy z úroků kromě těch, které patří do třídy 1, příjmy z majetkových účastí, 
                         příjmy z investičních nástrojů (§ 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na
                         kapitálovém trhu, ve znění zákonů č. 56/2006 Sb., č. 230/2008 Sb.) a 
                         č. 204/2017 Sb. a části příjmů označované jako kursové zisky, jestliže je 
                         organizace takto označuje.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2140   Neúrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům

                         Příjmy podle dohod o opcích, futures, swapech, forwardech a jiných 
                         finančních derivátech, jestliže se nevztahují k vlastním dluhopisům, 
                         s výjimkou příjmů, které mají povahu úroků (ty patří na položku 2148), 
                         a jistin (ty patří na položky třídy 8). Finančními deriváty 
                         (§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech
                         a investičních fondech) se rozumějí investiční nástroje podle 
                         § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání 
                         na kapitálovém trhu, ve znění zákonů č. 230/2008 Sb. a č. 204/2017 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2141   Příjmy z úroků (část)

                         (1) Zahrnuje přijaté úroky z bankovních účtů (vkladů) a z poskytnutých půjčených
                           prostředků. 

                         (2) Zahrnuje také úroky z nakoupených cizích dluhopisů a úroky ve formě
                           diskontu inkasované při nákupu cizího dluhopisu jiné než na položkách 2144
                           a 2145.

                         (3) Patří sem i přijaté úroky ze směnek.

                         (4) Na položku 2141 patří i prémie z prodeje vlastních dluhopisů, kterou je
                           rozdíl mezi částkou, za niž se dluhopisy, které organizace vydala,
                           prodaly, a jejich nominální hodnotou, která se zařazuje na položku
                           8111, 8121, 8211 nebo 8221, je-li tento rozdíl kladný (je-li záporný,
                           představuje diskont z prodeje dluhopisů a zařazuje se na položku 5141).
                           Prodává-li dluhopisy Ministerstvo financí (tj. státní dluhopisy),
                           převede částku prémie z účtu pro tržby z prodeje státních dluhopisů na
                           příjmový účet státního rozpočtu, při připsání na příjmový účet ji zařadí
                           na položku 2141 a při odepsání z účtu tržeb z prodeje státních dluhopisů
                           na stejnou položku (8111, 8121, 8211 nebo 8221) jako částku, za niž se
                           dluhopisy prodaly. Do příjmů státního rozpočtu se též převede alikvotní
                           úrokový výnos, tj. část kupónu státních dluhopisů naběhlého za období
                           od poslední výplaty kupónu do data vydání příslušné části (tranše) emise
                           dluhopisu. V případě, že k výplatě kupónu ještě nedošlo, jedná se o část
                           naběhlého kupónu od data vydání první části emise dluhopisu do okamžiku
                           vydání dané části. Tento naběhlý úrok hradí investor emitentovi za období,
                           kdy dluhopis nedržel, ale za které mu bude vyplacen při následující výplatě
                           kupón. V případě, že vydání dluhopisu se uskutečňuje v době tzv. ex-kupónu,
                           tj. v období bezprostředně předcházejícím výplatě kupónu, kdy investorovi
                           naběhne od data vydání do data výplaty tohoto kupónu úrok, který mu již není
                           možné vyplatit ve formě kupónu, je alikvotní úrokový výnos záporný a
                           je výdajovou položkou zaznamenanou na 5141. 

                         (5) Na položku 2141 dále patří diskont ze zpětných odkupů vlastních dluhopisů, 
                           kterým je rozdíl mezi odkupní cenou těchto dluhopisů a jejich nominální
                           hodnotou, která se zařazuje na položku 8112, 8122, 8212 nebo 8222, je-li
                           tento rozdíl záporný (je-li kladný, představuje prémii ze zpětného odkupu
                           dluhopisů a zařazuje se na položku 5141).

                         (6) Na položku 2141 patří i alikvotní úrokový výnos v případě zpětných odkupů
                           dluhopisů v období tzv. ex-kupónu, kdy investorovi již není možné pozastavit
                           výplatu kupónu.

                         (7) Úroky z bankovních účtů patří na tuto položku bez ohledu na to, zda jsou
                           na bankovním účtu připisovány nebo převáděny z jiného bankovního účtu

                         (8) Na položku 2141 patří i platba za zápůjčku cenných papírů
                           (§ 2392 odst. 1 věta druhá občanského zákoníku).

                         (9) Na položku 2141 patří nejen příjmy z úroků z bankovních účtů (vkladů) a
                           příjmy z úroků z poskytnutých půjčených prostředků (příjmy kladných
                           kreditních úroků), ale i příjmy z úroků z debetních zůstatků běžných účtů
                           a příjmy z úroků z půjčených peněžních prostředků, které jsou důsledkem
                           záporných úrokových sazeb (příjmy záporných debetních úroků).
                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2142   Příjmy z podílů na zisku a dividend
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2143   Kursové rozdíly v příjmech 

                         Tato položka se používá při korunovém účtování o devizových účtech a u 
                         korunových účtů jen v případě, že se organizace rozhodla dělit příjmy, 
                         které banka, která vede organizaci účet, inkasuje v cizí měně a organizaci 
                         ji na něj připisuje v korunách (skutečný příjem), na očištěný příjem 
                         a kursový rozdíl v příjmech. Pro účely náplně této položky se
                         očištěným příjmem rozumí částka, kterou banka připsala na účet,
                         snížená o částku (kladnou nebo zápornou) kursového rozdílu v příjmech,
                         kterou se rozumí rozdíl mezi částkou došlou bance v cizí měně vynásobenou
                         kursem této měny k české koruně ze dne, kdy došla, a toutéž částkou
                         vynásobenou pevným kursem.     Pevným kursem se rozumí kurs téže měny
                         k české koruně z určitého dne roku, do kterého patří den, v němž byla
                         částka na účet organizace připsána (z prvního dne roku nebo prvního dne
                         měsíce, do kterého patří den připsání, popř. z jiného dne roku), nebo dne
                         počátku obchodu nebo jiné hospodářské operace, jíž je příjem součástí
                         a kterou je například služební cesta zaměstnance a její příprava (pak je
                         pevným kursem kurs, v němž organizace zakoupila valuty pro tohoto zaměstnance,
                         a kursem rozhodným pro výpočet kursového zisku kurs, v němž organizace
                         zbytek valut, který zaměstnanec vrátil, odprodala). Při korunovém účtování
                         o pohybech devizových účtů je pevný kurs celý rok neměnný. Rozhodne-li 
                         se organizace položku 2143 nepoužívat, zařadí celý skutečný příjem na
                         příslušnou položku, například, jestliže přijala transfer od mezinárodní
                         instituce, na položku 4152. Rozhodne-li se ji používat, zařadí na tuto
                         položku jen očištěný příjem a částku rozdílu mezi součinem částky tohoto
                         transferu a kursem například eura, jestliže transfer došel její bance
                         v eurech, ze dne, kdy částka byla připsána na účet, a součinem částky
                         transferu a kursu eura ze dne například 1. ledna zařadí na položku 2143,
                         a to bez ohledu na to, zda tento rozdíl vyšel jako kladný nebo záporný.
                         Při korunovém účtování o devizových účtech, které podléhají rozpočtové 
                         skladbě, se na položky kursových rozdílů zaznamenávají kursové rozdíly 
                         v případech, kdy organizace používá pro přepočet deviz na koruny pevný 
                         kurs, a při převodech peněžních prostředků z devizového účtu organizace 
                         na její účet korunový a převodech opačných, kdy organizace je povinna 
                         podle § 24 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
                         pozdějších předpisů, použít pro přepočet cizí měny na českou měnu kurs 
                         devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, a v důsledku toho 
                         musí při převodech ze svého korunového účtu na svůj účet devizový uvádět 
                         jako příjem devizového účtu a výdaj účtu korunového částky, které se 
                         zpravidla od částek skutečně z korunového účtu odepsaných liší.
                         Organizace při zaznamenávání částky připsané na devizový účet použije 
                         položku 2143 pro zařazení rozdílu mezi částkou skutečně z korunového 
                         účtu odepsanou a částkou, kterou podle uvedeného ustanovení vypočetla 
                         jako korunové ocenění devizové částky připsané na devizový účet, a to 
                         bez ohledu na to, je-li tento rozdíl kladný nebo záporný. Obdobně 
                         postupuje organizace, která převádí peněžní prostředky mezi svými devizovými
                         účty znějícími na různou měnu. Ministerstvo financí při evidování
                         rozpočtovaných a skutečných příjmů (přijetí) a výdajů (vydání) na účtech 
                         pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu
                         [§ 33 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel]
                         v kapitole 396 - Státní dluh a příjmových a výdajových účtech téže
                         kapitoly používá v souvislosti s kursovými rozdíly položku 2143 pro
                         vyjádření kladného rozdílu skutečně přijaté částky a záporného
                         rozdílu skutečně vydané částky vůči částce odvozené od pevného
                         kursu, kterým je kurs ze dne počátku obchodu nebo jiné hospodářské
                         operace. Kursové rozdíly se vyjadřují v případech, kdy současné 
                         přijetí korunové částky od plátce (vydání korunové částky příjemci)
                         a dřívější vydání příjemci (přijetí od plátce) na korunovém účtu
                         vede ke vzniku kursového zisku ve prospěch Ministerstva financí.
                         To postupuje tak, že když mu Česká národní banka na některý z těchto
                         účtů připíše korunovou částku, která jí došla od plátce v cizí měně
                         nebo kterou plátce hradí částku v cizí měně, a toto přijetí této
                         částky souvisí s nějakým dřívějším (v tomtéž nebo některém dřívějším
                         roce) vydáním korunové částky z téhož účtu nebo jiného účtu
                         kapitoly 396 určené k zaplacení v téže cizí měně nebo představující
                         úhradu za částku v téže cizí měně, pak v případě, že korunové přijetí
                         (například přijetí korun za prodej devizových prostředků, například eur,
                         koupených nebo vyměněných předtím za účelem zhodnocení peněžních
                         prostředků kapitoly Státní dluh a zrovnoměrnění peněžního trhu)
                         je vyšší než předcházející korunové vydání (v daném příkladě vydání
                         korun za nákup této částky eur v minulosti, kdy kurs eura vůči
                         koruně byl nižší než v době prodeje), převede Ministerstvo financí
                         částku rozdílu z tohoto účtu (zde ji zařadí na tutéž položku třídy 8,
                         na kterou zařadilo přijetí korunové částky za prodej eur, a to s opačným
                         znaménkem, tj. minusem) na příjmový účet kapitoly Státní dluh
                         a tento příjem tohoto účtu zařadí na položku 2143. Je přípustná i možnost,
                         že plátce podle dohody s ministerstvem poukáže na příslušný účet pro řízení
                         likvidity státní pokladny nebo pro řízení státního dluhu částku
                         sníženou o uvedený rozdíl a tento rozdíl poukáže přímo na příjmový účet
                         kapitoly 396. Stejně tak Ministerstvo financí postupuje, když mu
                         Česká národní banka z některého z účtů pro řízení likvidity státní
                         pokladny nebo pro řízení státního dluhu odepíše korunovou částku,
                         kterou má jejímu příjemci zaplatit v cizí měně nebo kterou příjemci
                         hradí částku v cizí měně, a toto vydání této částky souvisí s nějakým
                         dřívějším (v tomtéž nebo nějakém dřívějším roce) přijetím korunové
                         částky, kterou banka obdržela v téže cizí měně nebo kterou plátce
                         uhrazuje částku v téže cizí měně, na tentýž účet nebo jiný účet
                         kapitoly 396. I tehdy v případě, že korunové vydání je nižší než
                         předcházející korunové přijetí, převede Ministerstvo financí částku rozdílu
                         z tohoto účtu (zde ji zařadí na tutéž položku třídy 8, na kterou zařadilo
                         vydání korunové částky, a to se stejným znaménkem, tj. minusem)
                         na příjmový účet kapitoly Státní dluh a tento příjem tohoto účtu zařadí
                         na položku 2143. Uvedené postupy platí i pro případy, kdy se některé
                         korunové částky nebo jejich části namísto přijetí a vydání započítávají.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2144   Příjmy z úroků ze státních dluhopisů

                         S výjimkou příjmů, které patří na položky 2146 a 2148.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2145   Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů

                         S výjimkou příjmů, které patří na položky 2146 a 2148.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2146   Úrokové příjmy z finančních derivátů k vlastním dluhopisům

                         Příjmy Ministerstva financí, obcí a krajů, které jsou emitenty státních a 
                         komunálních dluhopisů, podle dohod o swapech, které se vztahují k držitelům 
                         státních a komunálních dluhopisů vydávaných podle práva cizího státu (k tomu 
                         položka 5146). Jsou to korunové příjmy od institucí, s nimiž byly uzavřeny 
                         dohody o swapech za účelem získání deviz k pokrytí plateb úroků držitelům 
                         dluhopisů vydaných podle práva cizího státu a korunové příjmy realizované 
                         na základě jiných swapových dohod s tím souvisejících. Jestliže pohledávky 
                         z těchto dohod jsou vyšší než závazky z nich a provede se započtení, patří 
                         na tuto položku částka inkasovaná po tomto započtení; o částku započtení 
                         nelze příjmy a výdaje zvyšovat (k tomu odstavec 6 náplně třídy 5). 
                         U Ministerstva financí na tuto položku patří též příjmy příjmového účtu 
                         státního rozpočtu kapitoly Státní dluh vzniklé převodem peněžních prostředků, 
                         které byly přijaty na základě těchto dohod na účty státních finančních aktiv 
                         a na účty pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu 
                         [§ 3 písm. h) body 2 a 3 rozpočtových pravidel].
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2147   Neúrokové příjmy z finančních derivátů k vlastním dluhopisům

                         Příjmy podle dohod o opcích, futures, swapech, forwardech a jiných
                         finančních derivátech, jestliže se vztahují k vlastním dluhopisům, 
                         s výjimkou příjmů, které mají povahu úroků
                         (ty patří na položku 2146) a jistin (ty patří na položky třídy 8).
                         Finančními deriváty (§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
                         společnostech a investičních fondech) se rozumějí investiční nástroje 
                         podle § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na
                         kapitálovém trhu, ve znění zákonů č. 230/2008 Sb. a č. 204/2017 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2148   Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům

                         Příjmy z úroků podle dohod o swapech, termínových úrokových dohod a jiných 
                         dohod o forwardech a případně dohod o jiných finančních derivátech 
                         [§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech 
                         a investičních fondech, a § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., 
                         o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákonů č. 230/2008 Sb. a č. 204/2017 Sb.
                         s výjimkou podle dohod o devizových swapech vztahujících se k držitelům státních
                         a komunálních dluhopisů vydávaných podle práva cizího státu (příjmy z úroků 
                         podle takových dohod patří na položku 2146). 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2149   Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku
                         Příjmy z výnosů finančního majetku, které nepatří na položky 2141 až 
                         2145. Jsou to zejména neúrokové příjmy z investičních nástrojů 
                         s výjimkou příjmů z držby akcií. Příjmy z finančních derivátů 
                         [§ 3 odst. 1 písm. d), g), j) a k) zákona č. 256/2004 Sb., 
                         o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákonů č. 230/2008 Sb. a č. 204/2017 Sb.] 
                         se sem zařazují jen v případě, že organizace tak rozhodne. V tom 
                         případě postupuje podobně jako při sledování kursových zisků 
                         (položka 2143) a na položku 2149 zařazuje rozdíl (kladný nebo 
                         záporný) mezi příjmem, jak byl inkasován, a příjmem, jaký by byl, 
                         kdyby finančního derivátu nebylo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      22                  Přijaté sankční platby a vratky transferů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             221           Přijaté sankční platby. 

                         Na položky tohoto podseskupení patří přijaté sankční platby, které lze
                         oddělit od plateb, za jejichž zpoždění jsou placeny, s výjimkou sankcí
                         přijatých v souvislosti s výběrem daní a ostatních příjmů patřících do
                         třídy 1 (tyto sankce patří, jsou-li odděleny, na položku 1704, a nejsou-li
                         od příslušné daně nebo jiného daňového příjmu odděleny, na položku této
                         daně nebo tohoto daňového příjmu).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2211   Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů

                         Patří sem sankční platby přijaté od organizací, které se řídí rozpočtovou
                         skladbou (§ 1 odst. 2 vyhlášky), tj. od organizačních složek státu,
                         obcí, krajů, státních fondů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí. Jsou
                         to veškeré sankční platby přijaté od nich s výjimkou těch, které patří na
                         položky 1627, 1628 a 1704 (organizace veškeré sankční platby
                         poukazované jiným organizacím zařazují na položku 5363).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2212   Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                         Patří sem sankční platby přijaté od jiných subjektů než státu, obcí,
                         krajů, státních fondů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí.
                         Jsou to veškeré sankční platby přijaté od nich s výjimkou těch, které
                         patří na položky 1627, 1628 a 1704. Za sankční
                         platbu se nepovažuje pokuta z nedodaného objemu biopaliv podle 
                         § 19 odst. 10 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, (patří na 
                         položku 1339).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             222           Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy

                         Na položky tohoto podseskupení zařazují organizace vratky, nepostupují-li cestou
                         výdajové kompenzace. Výdajovou kompenzací se rozumí zaúčtování přijaté částky
                         (vratky) poukázané fyzickou nebo právnickou osobou jako část částky, kterou od
                         organizace dříve dostala zejména jako dotaci nebo jiný transfer, minusem do
                         výdajů na položku, pod kterou organizace této osobě tuto částku (transfer)
                         poukázala, jestliže organizace postupuje podle § 49 odst. 7 písm. a) rozpočtových
                         pravidel (organizační složka státu) nebo podle § 21 zákona o rozpočtových
                         pravidlech územních rozpočtů (obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a regionální
                         rady). Při výdajové kompenzaci organizační složka státu tuto částku (vratku)
                         přijme na výdajový účet státního rozpočtu. Výdajová kompenzace je možná jen,
                         přijímá-li organizace částku (vratku), která je jí vracena jakožto část částky
                         (transferu) poukázané organizací v tomtéž roce. Poukázala-li ji v předcházejícím
                         nebo dřívějším roce, zejména jde-li o finanční vypořádání za minulá léta, nebo
                         poukázala-li ji v tomtéž roce, ale rozhodla se právo podle § 49 odst. 7 písm. a)
                         rozpočtových pravidel nebo podle § 21 zákona o rozpočtových pravidlech územních
                         rozpočtů nevyužít (při finančním vypořádání prováděném ještě v běžném roce nebo
                         jiném podobném případě), zařadí přijatou částku (vratku) do příjmů (organizační
                         složka státu ji předtím přijme na příjmový účet státního rozpočtu) a zaúčtuje
                         na odpovídající položku podseskupení položek 222.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2221   Přijaté vratky nespotřebovaných transferů

                         (1) Příjmy poskytovatelů transferů z jejich vratek, jimiž jsou části 
                           transferů, které jejich příjemci na stanovený účel nespotřebovali a
                           poskytovatelům je vracejí. 

    (2) Zahrnuje i přijaté vratky správci kapitol státního rozpočtu
                           a organizačními složkami státu, kteří poskytovali dotace přímo ze
                           svých kapitol územním rozpočtům. Nerozlišuje se, zda šlo o vratky
                           běžných či kapitálových transferů. Nepoužije se pro vratky transferů
                           mezi rozpočty územní úrovně, ty se zařadí na položku 2223.

                         (3) Na položku 2221 se zařazují i příjmy peněžních částek, které 
                           odvádějí osoby, jimž byl jejich odvod uložen v řízení o odnětí dotace nebo 
                           návratné finanční výpomoci vedeného z důvodu vázání prostředků státního 
                           rozpočtu, jejich poskytnutí v rozporu se zákonem nebo právem Evropské unie, 
                           neschopnosti splnit řádně nebo včas jejich účel nebo vydání rozhodnutí 
                           Evropské komise o navrácení nebo o prozatímním navrácení veřejné podpory 
                           [§ 15 odst. 1 písm. a), c), d) a e) rozpočtových pravidel]. 
                           To neplatí pro peněžní prostředky odňaté podle § 15 odst. 1 písm. b) 
                           a f) rozpočtových pravidel, které patří na položku 2229.
                         (4) Na položku 2221 patří také příjmy státního rozpočtu z převodů od krajů 
                           a regionálních rad, které dostaly dotaci ze státního rozpočtu s tím, že 
                           ji mají poskytnout právnické nebo fyzické osobě a že nepoužije-li ta ji 
                           a kraji nebo regionální radě ji vrátí, mají povinnost takto inkasované 
                           částky převést do státního rozpočtu (§ 14 odst. 7 rozpočtových pravidel). 
                           To neplatí pro peněžní prostředky odvedené podle 
                           § 14 odst. 7 rozpočtových     pravidel jako sankce za porušení 
                           rozpočtové kázně, které patří na položku 2324.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2222   Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných veřejných rozpočtů

                         Zahrnuje příjmy inkasované peněžními fondy podléhajícími rozpočtové skladbě
                         od jiných veřejných rozpočtů, pokud nejsou zařazeny na položku 2221. Použije
                         se zejména pro příjmy státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání
                         minulých let, pokud nejsou zařazeny na položku 2221. Nepoužije se pro příjmy
                         odvodů z finančního vypořádání mezi veřejnými rozpočty územní úrovně, ty se
                         zařadí na položku 2223. Zahrnuje i příjmy z finančního vypořádání inkasované
                         obcemi a kraji od veřejných rozpočtů ústřední úrovně. Patří sem i příjmy od 
                         jiných veřejných rozpočtů, které jsou kompenzacemi výdajů uskutečněných 
                         v minulých letech, a proto nejsou zařazovány jako záporné výdaje 
                         (§ 49 odst. 7 rozpočtových pravidel), ale jako kladné příjmy (u organizačních 
                         složek státu nejsou přijímány na výdajové účty státního rozpočtu, ale na účty 
                         příjmové).
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2223   Příjmy z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi

                         Na tuto položku patří příjmy územních samosprávných celků z finančního vypořádání
                         [§ 10a odst. 1 písm. d) a e) a odst. 5 písm. j) zákona č. 250/2000 Sb.,
                         o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb.],
                         a to mezi kraji a obcemi (dobrovolnými svazky obcí) i mezi kraji navzájem. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2224   Vratky nevyužitých prostředků z Národního fondu

                         Peněžní prostředky, které byly Národnímu fondu (§ 37 a 38 zákona č. 218/2000
                         Sb.)  převedeny na  realizaci programů  za účelem  plnění závazků z
                         mezinárodních smluv v minulých letech a z důvodu nevyužití se vracejí zpět
                         do státního rozpočtu nebo jiného fondu podléhajícího rozpočtové skladbě.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2225   Úhrady prostředků vynaložených podle zákona o ochraně zaměstnanců při
                         platební neschopnosti zaměstnavatele

                         Příjmy úřadů práce podle § 12 až 14 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně
                         zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých
                         zákonů. Jsou to prostředky, které úřady práce zaplatily za platebně
                         neschopné zaměstnavatele jakožto mzdy zaměstnanců a jejich daň z příjmů,
                         pojistné  na sociální  zabezpečení  a  příspěvek na  státní politiku
                         zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a které jim tito
                         zaměstnavatelé vracejí.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2226   Příjmy z finančního vypořádání mezi obcemi

                         Zahrnuje vzájemné vypořádací vztahy mezi obcemi navzájem, mezi obcemi 
                         a dobrovolnými svazky obcí a mezi dobrovolnými svazky obcí navzájem. 
                         Při vypořádání přes hranice okresu se zároveň použije záznamová jednotka
                         024 a přes hranice kraje 028.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2227   Příjmy z finančního vypořádání mezi regionální radou a kraji, obcemi a
                         dobrovolnými svazky obcí

                         Příjmy z finančního vypořádání mezi na jedné straně regionální radou
                         a na druhé krajem, obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Pokud by došlo 
                         k vypořádání přes hranice kraje, použije se záznamová jednotka 028.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2229   Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

                         (1) Jiné vratky transferů než ty, které patří na ostatní položky tohoto 
                           podseskupení položek, včetně vratek mimo finanční vypořádání. Nerozlišuje se, 
                           zda šlo o vratky běžných či kapitálových transferů ani kdo tyto transfery 
                           vrací (podnikatel, obyvatelstvo, příspěvková organizace atd.).

                         (2) Organizační složky státu, které jsou poskytovateli dotací a návratných 
                           finančních výpomocí (§ 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších
                           předpisů), na tuto položku zařazují částky vrácených dotací převedené z účtu 
                           cizích prostředků na příjmový účet podle § 14f odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., 
                           ve znění zákona č. 25/2015 Sb. Územní samosprávné celky, městské části 
                           hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí a regionální rady, které 
                           poskytly dotaci podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 
                           24/2015 Sb., na tuto položku zařazují dotace nebo jejich části vrácené podle
                           § 22 odst. 6 tohoto zákona.

                         (3) Na tuto položku patří i příjmy z vratek daní a poplatků, které organizace 
                           zaplatila v minulých letech.

                         (4) Na položku 2229 se zařazují i příjmy peněžních částek, které odvádějí osoby, 
                           jimž byl jejich odvod uložen v řízení o odnětí dotace nebo návratné finanční 
                           výpomoci vedeném z důvodu, že byly poskytnuty na základě neúplných nebo
                           nepravdivých údajů nebo že jejich příjemce umožnil výkon nelegální práce 
                           [§ 15 odst. 1 písm. b) a f) rozpočtových pravidel].
                           To neplatí pro peněžní prostředky odňaté podle § 15 odst. 1 písm. a), 
                           c), d) a e) rozpočtových pravidel, které patří na položku 2221.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      23                  Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             231           Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2310   Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

                         Zahrnuje veškeré příjmy z prodeje majetku pořízeného z neinvestičních
                         prostředků, nezahrnuje příjmy z prodeje majetku pořízeného z investičních
                         prostředků a akcií. Patří sem  však příjmy z prodeje majetku pořízeného
                         původně z investičních prostředků, který byl prodán jako druhotná surovina,
                         materiál ke šrotování, demoliční materiál apod.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             232           Ostatní nedaňové příjmy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2321   Přijaté neinvestiční dary

                         (1) Na tuto položku se zařazují peněžní prostředky přijaté v soukromoprávních
                           vztazích jako dary (§ 2055 až 2078 občanského zákoníku) od tuzemských 
                           i cizích fyzických a právnických osob s výjimkou peněžitých darů od 
                           cizích nepodnikatelských právnických osob, ty patří na položku 4152. 
                           Peněžní prostředky přijaté ve veřejnoprávních vztazích patří na 
                           položky třídy 4.

                         (2) Na tuto položku patří jen přijaté peněžité dary, u kterých si 
                           dárce nevymínil jejich použití na investiční účely. Peněžité dary, 
                           jejichž použití na investiční účely si dárce vymínil, se zařazují 
                           na položku 3121.

                         (3) Na položku 2321 patří i příspěvky přijaté podle § 23a zákona č. 168/1999 Sb., 
                           o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 
                           některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 
                           vozidla), ve znění zákonů č. 160/2013 Sb. a č. 293/2017 Sb. z fondu zábrany
                           škod České kanceláře pojistitelů, které organizační složky státu přijímají 
                           do rezervního fondu podle § 48 odst. 2 písm. d) rozpočtových pravidel, 
                           jsou-li určeny na neinvestiční účely (příspěvky na investiční účely patří 
                           na položku 3121).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2322   Přijaté pojistné náhrady
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2324   Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                         (1) Zahrnuje i příspěvky inkasované od pojišťovny, ne však od České kanceláře
                           pojistitelů podle § 23a zákona     č. 168/1999 Sb., ve znění zákona č. 160/2013 Sb.
                           (odstavec 3 náplně položky 2321 a odstavec 2 náplně položky 3121).

                         (2) Zahrnuje i např. náhrady od fyzických osob za jimi způsobené škody.
 
                         (3) Na položku 2324 patří i příjmy z dobropisů, nejsou-li evidovány jako
                           snížení výdajů (§ 49 odst. 7 až 9 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění
                           zákona č. 25/2015 Sb., a § 21 zákona č. 250/2000 Sb.). Dobropisem
                           se rozumí právní jednání, kterým dodavatel věcí, služeb, prací nebo
                           výkonů snižuje odběrateli peněžitý dluh za dodávku, který odběratel
                           už zaplatil. Na položku 2324 patří takové příjmy i v případě, že
                           obsahem dodávky byly věci povahy dlouhodobého majetku. Na položku
                           2324 nepatří přijaté vratky. Přijaté vratky transferů patří na položky
                           ze seskupení položek 22 a na položku 2325 a přijaté netransferové
                           vratky na položku 2329.
 
                         (4) Zahrnuje i např. příjem náhrady za náklady soudního řízení, vymožené náhrady 
                           výdajů uskutečněných v předchozích letech apod. 

                         (5) Patří sem i příjmy náhrad nákladů správního řízení,podle § 79 správního řádu 
                           (zákon č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky 
                           č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní 
                           orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení. 

                         (6) Na položku 2324 patří i částka, kterou do státního rozpočtu převádí penzijní 
                           společnost za účastníka důchodového spoření, který požádal o starobní důchod 
                           ze základního důchodového pojištění ve výši invalidního důchodu pro 
                           invaliditu třetího stupně podle zákona o důchodovém pojištění a udělil 
                           souhlas s převodem 60 % svých prostředků do státního rozpočtu 
                           (§ 15 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření). 
 
                         (7) Na tuto položku zařazují organizace jakožto veřejní zadavatelé podle
                           § 4 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přijaté
                           náhrady nákladů spojených s uplatněním pohledávek podle § 3 nařízení vlády
                           č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených
                           s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a
                           člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky
                           Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a
                           evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích.
 
                         (8) Patří na ni i příjmy obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků 
                           obcí z úhrad, které jim vyplácí Ministerstvo financí podle 
                           § 33 odst. 9 rozpočtových pravidel namísto úroků z jejich účtů určených 
                           k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních 
                           fondů a Národního fondu.
 
                         (9) Zahrnuje i přijaté přeplatky záloh (zejména za odběr elektřiny, vody, 
                           páry, plynu apod.), které se plně vztahují k minulým rozpočtovým rokům.
                           Zatřídění přeplatku zálohy je možné na tuto položku i tehdy,
                           pokud se vztahuje zčásti k zálohám placeným v minulých rozpočtových
                           letech a zčásti k zálohám hrazeným v běžném rozpočtovém roce. Pokud 
                           se organizace rozhodne postupovat tímto způsobem, je povinna tak
                           postupovat i v následujících letech.

                        (10) Zahrnuje i dosud splácené příjmy z regresních náhrad.
                        (11) Na tuto položku patří i příjem náhrad nákladů služebního úřadu (organizační složky 
                           státu) na vykonání úřednické zkoušky podle § 35 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., 
                           o státní službě, podle služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro
                           státní službu č. 4/2015, kterým se stanoví výše paušální částky nákladů 
                           spojených s vykonáním úřednické zkoušky. Zpětné proplacení této částky 
                           státním zaměstnancům podle § 35 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní 
                               službě, ve znění zákona č. 144/2017 Sb., zařadí zaměstnavatel na položku 
                           5192 (odstavec 17 její náplně).

                        (12) Na položku 2324 se zařazuje též příjem úhrad za službu péče o dítě v dětské 
                           skupině (§ 6 a 8 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě
                           v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů).

                        (13) Na položku 2324 patří též přijetí částky určené k veřejně prospěšným účelům 
                           od obviněného z přestupku, kterou složil, aby mohla být schválena dohoda o
                           narovnání mezi ním a osobou přestupkem poškozenou [§ 87 odst. 1 písm. d) a
                           odstavce 2 a 4 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
                           o nich].

                        (14) Na položku 2324 patří i příjmy z náhrad za poskytnutí informací podle
                           zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
                           pozdějších předpisů, (§ 17 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění zákonů
                           č. 61/2006 Sb. a č. 222/2015 Sb.). Jsou-li informace poskytnuty na základě
                           licenční nebo podlicenční smlouvy, kterou organizace s žadatelem
                           o informaci uzavřela (§ 14a zákona č. 106/1999 Sb., ve znění zákonů
                           č. 61/2006 Sb. a č. 222/2015 Sb.), příjem odměny podle této smlouvy
                           organizace zařadí na položku 2111.
                        (15) Na položku 2324 patří také příjmy státního rozpočtu z převodů 
                           od krajů a regionálních rad, které dostaly dotaci ze státního rozpočtu 
                           s tím, že ji mají poskytnout právnické nebo fyzické osobě a že 
                           použije-li ta ji nebo její část neoprávněně a inkasuje-li kraj 
                           nebo regionální rada od ní odvod a penále za porušení rozpočtové 
                           kázně, má povinnost takto inkasované částky převést do státního 
                           rozpočtu (§ 14 odst. 7 rozpočtových pravidel). To neplatí pro 
                           peněžní prostředky vrácené jako nepoužité, ty patří na položku 2221.
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2325   Vratky prostředků z Národního fondu pro vyrovnání kursových rozdílů

                         Peněžní prostředky přijaté do Národního fondu ze státního rozpočtu za účelem
                         vyrovnání kursových rozdílů, které se z Národního fondu převádějí zpět do
                         státního rozpočtu, protože na vyrovnání kursových rozdílů nebyly použity.
                         Tato položka souvisí s výdajovou položkou 5770 - Převody ze státního
                         rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kursových rozdílů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2326   Prostředky přijaté z Národního fondu související s neplněním závazků z
                         mezinárodních smluv

                         Peněžní prostředky přijaté do Národního fondu a převedené z něj zpět do
                         státního rozpočtu nebo jiného peněžního fondu podléhajícího rozpočtové
                         skladbě, který je poskytl, z důvodů neplnění mezinárodních smluv. Jde o
                         vrácení příslušné části prostředků, které byly poskytnuty na položkách
                         seskupení 57 a 67.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2327   Úhrada prostředků, které státní rozpočet odvedl Evropské unii za
                         Národní fond

                         Peněžní prostředky převedené z Národního fondu do státního rozpočtu podle 
                         §3 8 odst. 3. věty za středníkem zákona č. 218/2000 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2328   Neidentifikované příjmy

                         Veškeré došlé platby blíže neidentifikované.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2329   Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

                         (1) Jiné nedaňové příjmy než příjmy ostatních položek třídy 2.

                         (2) Zahrnuje identifikované nedaňové příjmy, které nelze zařadit na jinou
                           druhovou položku.

                         (3) Použije se například pro propadlé jistiny vložených vkladů při výběrových
                           řízeních a příjmy za promlčené celní jistoty.

                         (4) Použije se i pro inkaso příjmu za převod hlasovacích práv k akciím
                           obcemi, jestliže součástí dohody o převodu na nabyvatele není závazek
                           převést na tohoto nabyvatele v budoucnu akcie.

                         (5) Na tuto položku patří i peněžní prostředky organizačních složek státu
                           utržené za prodej kolků, jestliže utržené peněžní prostředky nepoužívají
                           na jejich nákup. Jestliže je na jejich nákup používají, patří sem příjmy
                           z prodeje části kolků při snížení jejich zásoby a z prodeje zbytku kolků
                           při zrušení této služby. Nepatří sem příjmy účtu státního rozpočtu
                           z prodeje kolků prodejním místům, ty patří na položku 1702.

                         (6) Na tuto položku patří i příjmy z případných výher kontrolních
                           pracovníků při provádění dozoru nad dodržováním zákona upravujícího
                           hazardní hry.

                         (7) Na tuto položku patří i příjmy inkasované neoprávněně, zejména příjmy
                           inkasované v důsledku plátcova omylu. Minusem se na tuto položku
                           zařazují částky těchto příjmů vracených v tomtéž roce, v němž byly
                           inkasovány (v následujícím roce nebo dalších letech se vracejí z výdajů
                           a zařazují na položku 5909).

                         (8) Na položku 2329 patří i příjmy organizace od subjektu, od nějž přebírá
                           povinnosti a ten jí za to platí, zejména přebírá-li od něj dluh (§ 1888 až
                           1894 občanského zákoníku), nejsou-li to povinnosti, příjem za jejichž splnění
                           patří na jiné položky třídy 2, a příjmy organizace od subjektu, který od ní
                           přebírá práva a za ta platí, zejména postupuje-li mu organizace pohledávku
                           (§ 1879 až 1887 občanského zákoníku), nejsou-li to práva, příjem za jejichž
                           uplatnění patří na jiné položky třídy 2.

                         (9) Na položku 2329 se zařazují i příjmy vratek kromě vratek transferů.
 
                         (10) Na položku 2329 patří i přijaté částky, které má organizace po splnění
                           plátcových dluhů vůči ní nebo jiné osobě nebo po skončení smluvního
                           vztahu mezi ní a plátcem nebo jinou osobou plátci vrátit, zejména
                           jistoty (kauce) podle § 2010 a následujících občanského zákoníku,
                           § 41 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
                           zákona č. 368/2016 Sb., aj., poskytují-li se v penězích.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             234           Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2342   Platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí
                         Na tuto položku se zařazují příjmy z platby k úhradě správy vodních toků a správy
                         povodí podle § 101 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
                         (vodní zákon), ve znění zákona č. 113/2018 Sb. Příjmy podle části první hlavy X
                         vodního zákona patří na položky seskupení položek 13, a to poplatek za vypouštění
                         odpadních vod do vod povrchových na položku 1331, poplatek za povolené vypouštění
                         odpadních vod do vod podzemních na položku 1336 a poplatek za odebrané množství
                         podzemní vody na položku 1357. Příjem úhrady výdajů na opatření ve veřejném zájmu
                         podle § 102 vodního zákona patří, je-li poskytován na neinvestiční výdaje nebo
                         bez rozlišení, zda je určen na neinvestiční nebo investiční výdaje, na položku
                         4116, a je-li poskytován na investiční výdaje, na položku 4216.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2343   Příjmy dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů

                         Příjem úhrad dobíhajících podle zrušeného § 32a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně
                         a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákonů č. 541/1991 Sb., 
                         č. 366/2000 Sb., č. 315/2001 Sb., č. 3/2005 Sb., č. 386/2005 Sb. a č. 281/2009 Sb. 
                         Příjmy z úhrad odváděných za rok 2017 a další léta podle 
                         § 33a až 33w zákona č. 44/1988 Sb., ve znění zákona č. 89/2016 Sb., který je
                         účinný od 1. ledna 2017 a kterým byl § 32a zrušen, patří na položku 1356. 
                         Na tu patří i poplatek podle § 4b zákona č. 62/1988 Sb., ve znění zákona 
                         č. 366/2000 Sb., inkasovaný od 1. ledna 2017.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             235           Příjmy za využívání dalších majetkových práv
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2351   Poplatky za udržování patentu v platnosti

                         Na tuto položku patří příjmy z poplatků za udržování patentu v platnosti a 
                         z poplatků za udržování dodatkového ochranného osvědčení     pro léčiva a pro 
                         přípravky na ochranu rostlin v platnosti podle zákona č. 173/2002 Sb., 
                         o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva 
                         a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů, ve znění zákona 
                         č. 377/2005 Sb..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2352   Poplatky za udržování evropského patentu v platnosti

                         Na tuto položku patří příjmy z poplatků za udržování evropského patentu s účinky 
                         pro Českou republiku v platnosti podle zákona č. 173/2002 Sb., o poplatcích 
                         za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky 
                         na ochranu rostlin a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 377/2005 Sb..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2353   Poplatky za udržování dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva

                         Poplatky za udržování dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro
                         přípravky na ochranu rostlin v platnosti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             236           Dobrovolné pojistné
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2361   Pojistné na nemocenské pojištění od osob samostatně výdělečně činných

                         Patří sem dobrovolné pojistné podle  zákona o pojistném na sociální
                         zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2362   Dobrovolné pojistné na důchodové pojištění
                         Patří sem  dobrovolné pojistné na  důchodové pojištění podle  zákona
                         o pojistném na  sociální zabezpečení a příspěvku  na státní politiku
                         zaměstnanosti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             239           Dočasné zatřídění příjmů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2391   Dočasné zatřídění příjmů

                         Na tuto položku jakožto součást tzv. přednastavené identifikace koruny zařazuje 
                         rozpočtový systém [§ 3 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění 
                         zákona č. 501/2012 Sb.], který je součástí Integrovaného informačního 
                         systému státní pokladny a který automaticky zařazuje částky z bankovních výpisů
                         na jednotky rozpočtové skladby, částky příjmů příjmových účtů státního rozpočtu.
                         Rozpočtový systém na ni zařazuje i výdaje (minusové příjmy) příjmových účtů 
                         státního rozpočtu s výjimkou výdajů, které z nich byly odepsány na základě 
                         platebního příkazu vystaveného organizační složkou státu. Příjmy a výdaje zařazené 
                         
                         na této položce organizační složka státu z této položky vyřadí a zařadí na 
                         položku a ostatní jednotky rozpočtové skladby odpovídající jejich povaze ihned 
                         poté, kdy získá k tomu potřebné informace. Tato položka se nerozpočtuje. Na konci 
                         roku ani na konci jednotlivých měsíců nesmí vykazovat žádný zůstatek. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      24                  Přijaté splátky půjčených prostředků

                         Jen jde-li o splátky půjčených prostředků původně poskytnutých za účelem
                         rozpočtové politiky, nikoliv jako nástroj řízení likvidity, ty patří na
                         položky třídy 8. Půjčené prostředky poskytované za účelem rozpočtové
                         politiky však mohou mít i charakter nákupu cenných papírů (dluhopisů), je-li
                         jejich prvotním smyslem podpora druhého subjektu. Jejich přijaté splátky
                         proto patří na toto seskupení položek. Zapisují se jen skutečné splátky,
                         nikoliv např. úroky, ty patří na položku 2141, 2144 nebo 2145. Půjčenými
                         prostředky se pro účely rozpočtové skladby rozumějí finanční prostředky
                         přijaté nebo vydané jakožto návratné finanční výpomoci, půjčky, úvěry a cena
                         vlastních dluhopisů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             241           Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2411   Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2412   Splátky půjčených prostředků  od podnikatelských nefinančních subjektů
                         - právnických osob
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2413   Splátky  půjčených prostředků  od podnikatelských  finančních subjektů
                         - právnických osob
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2414   Splátky půjčených prostředků od podniků ve vlastnictví státu

                         Splátky prostředků, které byly půjčeny na položkách 5614 a 6414.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             242           Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných
                         subjektů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2420   Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných
                         subjektů

                         Použije se pro splátky půjčených prostředků od soukromých právnických osob,
                         nepatří sem tedy splátky od zdravotních pojišťoven, státních fondů atd.
                         Nepoužije se ani pro splátky od příspěvkových organizací. Patří sem splátky
                         od spolků, nadací, politických stran a hnutí, odborů, společenství vlastníků
                         jednotek apod.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             243           Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2431   Splátky půjčených prostředků od státního rozpočtu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2432   Splátky půjčených prostředků od státních fondů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2433   Splátky půjčených prostředků od zvláštních fondů ústřední úrovně

                         Splátky přijaté z účtu, který je nástupnickým peněžním fondem Fondu 
                         národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu národního majetku (zákona 
                         č. 178/2005 Sb.).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2434   Splátky půjčených prostředků od fondů sociálního a veřejného zdravotního pojištění

                         Zahrnuje např. splátky půjčených prostředků od zdravotních pojišťoven.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2439   Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             244           Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2441   Splátky půjčených prostředků od obcí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2442   Splátky půjčených prostředků od krajů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2443   Splátky půjčených prostředků od regionálních rad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2449   Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

                         Zahrnuje splátky půjčených prostředků např. od dobrovolných svazků obcí.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             245           Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2451   Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2452   Splátky půjčených prostředků od vysokých škol
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2459   Splátky půjčených prostředků od ostatních zřízených a podobných subjektů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             246           Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        2460   Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             247           Splátky půjčených prostředků ze zahraničí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2470   Splátky půjčených prostředků ze zahraničí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             248           Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2481   Příjmy od dlužníků za realizace záruk

                         Zahrnuje příjmy z titulu splácení pohledávky, která vznikla organizaci
                         převzetím závazků při realizaci poskytnuté záruky za nesolventního dlužníka.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2482   Splátky od dlužníků za zaplacení dodávek

                         Patří sem příjmy od subjektů, za které organizace zaplatila dodavatelům, kteří
                         těmto subjektům dodali zboží nebo služby, cenu tohoto zboží nebo služeb.
                         Patří sem hlavně splátky částek poskytnutých jako vládní úvěry 
                         [§ 3 písm. m) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla], tj. splátky 
                         poukazované organizační složce státu cizím státem k úhradě ceny zboží a služeb,
                         které tento stát odebral od českého podniku a jehož cenu tomuto podniku organizační
                         složka státu uhradila.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      25                  Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             251           Příjmy sdílené s Evropskou unií
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2511   Podíl na clech

                         Příjmy státního rozpočtu ve výši 20 procent cla, které vybírá celní správa podle
                         nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví 
                         celní kodex Unie, a zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, na zvláštní 
                         bankovní účet nepodléhající rozpočtové skladbě. Z vyměřeného cla, které 
                         se vede na zvláštním účtu, se 80 procent převádí do rozpočtu Evropské unie 
                         a 20 procent do státního rozpočtu [čl. 2 odst. 1 písm. a) a odst. 3 
                         rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropské unie].
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2512   Podíl na dávkách z cukru

                         Příjmy Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši pětiny dávek z cukru,
                         které se vybírají podle § 1 odst. 2 písm. j) a § 11h zákona č. 256/2000 Sb.,
                         ve znění zákonů č. 128/2003 Sb., č. 85/2004 Sb., č. 441/2005 Sb. a č. 291/2009 Sb.,
                             a podle čl. 51 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná
                         organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty
                         („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“). Státní zemědělský intervenční
                         fond vybírá dávky z cukru na svůj bankovní účet společné zemědělské politiky (tento 
                         příjem tohoto svého účtu zařazuje na položku 1706) a z něj čtyři pětiny vybraných 
                         dávek poukazuje na bankovní účet Evropské komise (tento výdaj svého účtu společné
                         zemědělské politiky zařazuje na položku 5512) a pětinu na svůj bankovní režijní
                         účet (tento výdaj svého účtu společné zemědělské politiky zařazuje na položku 5349
                         a jako příjem svého režijního účtu jej zařazuje na položku 2512) [čl. 2 odst. 1
                         písm. a) a odst. 3 rozhodnutí Rady č. 2014/335/EU, Euratom o systému vlastních
                         zdrojů Evropské unie].
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2513   Podíl na dani z přidané hodnoty z telekomunikačních a podobných služeb 
                         spravované pro Evropskou unii
 
                         Na tuto položku zařazuje Ministerstvo financí částky, které si podle článku 46 
                         odst. 3 nařízení Rady (EU) č. 904/2010, o správní spolupráci a boji proti 
                         podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty, Česká republika ponechává z daně 
                         z přidané hodnoty, kterou platí poskytovatelé telekomunikačních služeb, služeb 
                         rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb v České republice 
                         jakožto ve státě identifikace (státě, v němž mají sídlo nebo v němž, nemají-li 
                         v Evropské unii sídlo, mají provozovnu a který si pro placení daně z přidané 
                         hodnoty vybrali) a kterou Česká republika v případě, že tyto služby jsou 
                         poskytovány do členského státu, v němž tito plátci nemají sídlo ani provozovnu, 
                         převádí tomuto státu (článek 369a až 369k směrnice Rady 2006/112/ES, o společném 
                         systému daně z přidané hodnoty, ve znění směrnice Rady 2008/8/ES a § 110a, 
                         110b a 110h zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
                         zákona č. 196/2014 Sb.). Tyto částky bude státní rozpočet inkasovat 
                         v letech 2015 až 2018 a na základě dodatečných daňových přiznání případně 
                         i později.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3                       KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      31                  Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             311           Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    3111   Příjmy z prodeje pozemků
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    3112   Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí
                         Použije se též při prodeji pozemku patřícího k prodávané budově, jestliže
                         cenu nelze rozdělit
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    3113   Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    3114   Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku
                         Příjmy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku, jak je definován v první 
                         větě náplně     podseskupení položek 611. Na tuto položku patří například také
                         příjmy Ministerstva životního prostředí z prodeje povolenek, jednotek přiděleného 
                         množství a jiných práv k vypouštění emisí podle § 7 odst. 5 věty první 
                         a § 17 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami 
                         na emise skleníkových plynů, a případné příjmy organizací, které provozují 
                         zařízení podle § 2 písm. a) tohoto zákona, z převodu povolenek podle
                         § 8 odst. 2 zákona.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    3119   Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             312           Ostatní kapitálové příjmy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    3121   Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku

                         (1) Jen jde-li o dobrovolný a neopětovaný peněžní dar nikoli z veřejného
                           rozpočtu nebo od cizího státu či mezinárodní organizace a zároveň je-li
                           tento dar účelově určen na kapitálové výdaje.

                         (2) Na položku 3121 patří i příspěvky přijaté podle § 23a zákona o pojištění
                           odpovědnosti z provozu vozidla (zákona č. 168/1999 Sb., ve znění zákonů
                           č. 160/2013 Sb. a č. 293/2017 Sb.) z fondu zábrany škod České kanceláře 
                           pojistitelů, které organizační složky státu přijímají do rezervního
                           fondu podle § 48 odst. 2 písm. d) rozpočtových pravidel, jsou-li určeny na
                           investiční účely (příspěvky na neinvestiční účely patří na položku 2321).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    3122   Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku

                         Opětované příspěvky od fyzických a právnických osob na investiční účely.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    3129   Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      32                   Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku
                         Jen jde-li o akt rozpočtové politiky a nikoliv o nástroj řízení likvidity,
                         kdy patří na položky třídy 8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             320           Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku

                         Na položky tohoto podseskupení patří příjmy z prodeje dlouhodobého 
                         finančního majetku (§ 17 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 
                         některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
                         pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění 
                         vyhlášky č. 403/2011 Sb.).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    3201   Příjmy z prodeje akcií
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    3202   Příjmy z prodeje majetkových podílů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    3203   Příjmy z prodeje dluhopisů
                         Patří sem příjmy organizačních složek státu z prodeje dluhopisů jiných
                         než státních (§ 25 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech) a příjmy
                         státních fondů, obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí
                         z prodeje cizích dluhopisů (jiných než těch, kterých jsou emitenty).
                         Příjmy Ministerstva financí z prodeje státních dluhopisů a příjmy státních
                         fondů, obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí z     prodeje
                         vlastních dluhopisů patří na položky třídy 8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    3209   Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního
                         majetku

                         Patří sem příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku, které nejsou uvedeny
                         na položkách 3201, 3202 ani 3203. Jsou to zejména příjmy z prodeje cenných 
                         papírů (§ 514 až 544 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) mimo akcie 
                         [§ 256 až 285 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
                         (zákon o obchodních korporacích)] a dluhopisy (zákon č. 190/2004 Sb., 
                         o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4                       Přijaté transfery
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      41                  Neinvestiční přijaté transfery
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             411           Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        4111   Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                         Zahrnuje transfery přijaté z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního
                         rozpočtu, která je ve správě Ministerstva financí, vyjma dotací přijatých
                         územními orgány v rámci tzv. souhrnného finančního vztahu, tj. vymezené
                         exaktně zákonem o státním rozpočtu. Nepatří sem transfery přijaté od orgánů
                         státní správy, např. ministerstev zemědělství, životního prostředí, kultury,
                         pro místní rozvoj, ani např. transfery přijímané od úřadů práce v rámci tzv.
                         aktivní politiky zaměstnanosti (všechny tyto přijaté transfery patří na položku
                         4116).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4112   Neinvestiční přijaté transfery ze  státního rozpočtu v rámci souhrnného
                         dotačního vztahu

                         Platí jen pro transfery ze státního rozpočtu obcím a krajům, zahrnuje
                         neinvestiční dotační tituly explicitně vymezené zákonem o státním rozpočtu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4113   Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4114   Neinvestiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně

                         Neinvestiční transfery přijaté z bankovního účtu, 
                         který je nástupnickým peněžním fondem Fondu národního majetku podle 
                         § 4 zákona o zrušení Fondu národního majetku (zákona č. 178/2005 Sb.).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4115   Neinvestiční přijaté transfery od fondů sociálního a veřejného zdravotního pojištění
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4116   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                         Zahrnuje jiné transfery ze státního rozpočtu než uvedené v položkách 4111 a
                         4112. Použije se pro transfery přijaté od orgánů státní správy (např.
                         ministerstev), i např. pro transfery přijímané od úřadů práce v rámci tzv. 
                         aktivní politiky zaměstnanosti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4118   Neinvestiční převody z Národního fondu

                         Neinvestiční převody z Národního fondu na stanovený účel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4119   Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně

                         Například příjmy Probační a mediační služby (§ 1 zákona č. 257/2000 Sb.) 
                         z převodů ze zvláštního účtu Ministerstva spravedlnosti 
                         (§ 3 odst. 1 zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových 
                         trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů) 
                         podle § 7 odst. 1 písm. b) a § 12 odst. 1 zákona č. 59/2017 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             412           Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4121   Neinvestiční přijaté transfery od obcí

                         Zahrnuje i příspěvky přijímané od jiných obcí na úhradu provozních výdajů v
                         případě přijetí dětí z těchto obcí do školy. Zahrnuje i neinvestiční peněžní
                         dary přijímané od jiných obcí (např. v souvislosti s živelní pohromou).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4122   Neinvestiční přijaté transfery od krajů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4123   Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
                    
                         Neinvestiční přijaté dotace od subjektů zřízených a fungujících podle
                         § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, 
                         ve znění zákona č. 138/2006 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             
                    4129   Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

                         Zahrnuje např. transfery od dobrovolných svazků obcí.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             413           Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní 
                         subjektivity
 
                         (1) Na položky tohoto podseskupení patří peněžní prostředky přijímané do 
                           peněžního fondu (bankovního účtu) organizační složky státu nebo 
                           právnické osoby používající rozpočtovou skladbu z jiného peněžního
                           fondu (bankovního účtu) téže organizační složky státu nebo téže 
                           právnické osoby, jakož i peněžní prostředky přijímané městskými částmi 
                           hlavního města Prahy od hlavního města Prahy a peněžní prostředky 
                           přijímané hlavním městem Prahou od těchto městských částí. Výjimkou jsou
                           převody v případě, že převáděná částka je z bankovního účtu peněžního 
                           fondu, z kterého se převod uskutečňuje, odepsána v jednom roce a na 
                           bankovní účet peněžního fondu, do kterého se převod uskutečňuje, připsána 
                           až v roce následujícím. V tom případě se odepsání zařadí na položku 
                           5350 a připsání na položku 4140. Na položky podseskupení 413 patří 
                           například peněžní prostředky přijaté z rezervního fondu na příjmový 
                           účet, převody do peněžních fondů územního samosprávného celku nebo 
                           svazku obcí podle § 5 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
                           pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb. apod. 
                           Příjmy patřící na položky tohoto podseskupení se v odvětvovém třídění 
                           zařazují na paragraf 6330.

                         (2) V konsolidaci na úrovni organizace se vyřazují částky zahrnuté na
                           položkách 4133 až 4139.
                         (3) Peněžním fondem se rozumí nástroj pro shromažďování, ukládání a vydávání 
                           peněžních prostředků umožňující placení nebo výběry na požádání, jemuž právní 
                           předpis nebo jeho vlastník stanovil režim spočívající zejména v tom, z jakých 
                           zdrojů se naplňuje a na financování čeho se používá. Je jím bankovní účet 
                           s výjimkou účtu s vkladní knížkou (§ 2662 až 2675 občanského zákoníku), 
                           jestliže splňuje tuto podmínku, popřípadě spojený s jiným takovým účtem, 
                           pokladnou nebo elektronickou peněženkou (vyúčtovávanými na něj), nebo 
                           jejich skupina či soustava. Může jím
                           být i pokladna používaná v režimu oddělených pokladen (k tomu v náplních 
                           položek 4138 a 5348). Rovněž jím může být i místo na takovém bankovním
                           účtu nebo v takové pokladně, případně spojené s jinými takovými účty nebo 
                           místy na nich nebo pokladnami nebo místy v nich, jakož i jejich skupiny či
                           soustavy. Není jím účet s vkladní knížkou (§ 2676 až 2679 občanského zákoníku) 
                           ani vklad, a to jednorázový vklad včetně vkladu potvrzeného vkladním listem
                           (§ 2680 a 2681) ani žádný jiný vklad, a to ani v případě, že smlouva o něm 
                           je nazvána smlouvou o termínovaném vkladu nebo smlouvou o účtu termínovaného
                           vkladu, ani jiný nástroj neumožňující placení nebo výběry na požádání. 
                               Převody peněžních prostředků do těchto nástrojů patří na položky 8118, 8128, 
                           8218 a 8228 a převody z nich na položky 8117, 8127, 8217 a 8227.

                         (4) Na položky podseskupení 413 patří příjmy z převodů mezi peněžními fondy 
                           téže organizace bez ohledu na to, zda se převod uskutečňuje mezi
                           bankovními účty, bankovním účtem a oddělenou pokladnou (odstavec 1 náplně 
                           položky 4138) nebo mezi oddělenými pokladnami. Patří na ně i příjmy
                           z převodů uvnitř peněžních fondů s výjimkou převodů mezi účty státního 
                           rozpočtu a převodů mezi bankovním účtem a vyúčtovávanou pokladnou.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4131   Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4132   Převody z ostatních vlastních fondů

                         Patří sem převody z peněžních fondů, které nepodléhají rozpočtové skladbě,
                         nepatřící na položku 4131, například příjmy z převodů z fondu cizích prostředků
                         nebo příjmy Ministerstva spravedlnosti z převodů ze zvláštního účtu určeného k
                         zasílání peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí (§ 3 odst. 1 zákona
                         č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí
                         uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů) podle § 7 odst. 2 a
                         § 12 odst. 2 zákona č. 59/2017 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4133   Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než organizačních složek státu)

                         Přijaté převody z vlastních fondů zřizovaných podle § 5 zákona č. 250/2000 Sb.
                         (rezerv a rozvoje apod.).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4134   Převody z rozpočtových účtů

                         (1) Na tuto položku se zařazují příjmy mimorozpočtových peněžních fondů a 
                           bankovních účtů podléhajících rozpočtové skladbě z rozpočtu téže 
                           organizace (z účtu státního rozpočtu organizační složky státu, z rozpočtu 
                           státního fondu nebo z rozpočtu obce, kraje, regionální rady nebo 
                           dobrovolného svazku obcí), patří na ni i převody mezi základními běžnými 
                           účty obce. 

                         (2) Použije se i pro přijetí prostředků z výdajových účtů 
                           organizačních složek státu na zvláštní příjmové účty
                           (§ 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.) na financování majetku.

                         (3) Patří sem též převody prostředků do rezervního fondu organizačních složek
                           státu např. podle §     44a odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb.

                         (4) Na položku 4134 nepatří příjem bankovního účtu rozpočtu z peněžních 
                           prostředků oddělené pokladny tvořících součást rozpočtu obce, kraje, 
                           dobrovolného svazku obcí nebo regionální rady, takový příjem patří 
                           na položku 4138.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4135   Převody z rezervních fondů organizačních složek státu
                    
                         Na tuto položku patří příjmy organizační složky státu plynoucí na její
                         příjmový účet státního rozpočtu z jejího rezervního fondu včetně příjmů 
                         správce kapitoly na zvláštním příjmovém účtu státního rozpočtu 
                         (§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel) z rezervních fondů organizačních 
                         složek státu patřících do této kapitoly.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         
                    4136   Převody z jiných fondů organizačních složek státu
                    
                         Na tuto položku patří příjmy organizační složky státu plynoucí na její 
                         příjmový rozpočtový účet z jiných fondů, než které jsou zařazeny do 
                         předcházejících položek, například podle § 50 odst. 2 rozpočtových pravidel. 
                         V současné době jsou to převody z fondu odměn zřízeného podle dřívějších 
                         předpisů, pokud v organizační složce státu dosud existuje.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         
                    4137   Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými
                         obvody nebo částmi - příjmy

                         Na tuto položku zařazují městské obvody a městské části statutárních měst 
                         [§ 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
                         předpisů], které nemají právní subjektivitu (§ 20 odst. 2 téhož zákona), 
                         peněžní prostředky převedené na jejich bankovní účty z bankovních účtů 
                         statutárních měst, kterých jsou součástí, jakožto neinvestiční dotace na jejich 
                         činnost. Patří na ni i peněžní prostředky, které statutární města dostávají 
                         na své bankovní účty z bankovních účtů svých městských obvodů nebo 
                         městských částí, jestliže se takové převody povahy neinvestičních transferů 
                         vyskytnou. Na tuto položku patří i neinvestiční převody mezi hlavním městem 
                         Prahou a jejími městskými částmi (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., 
                         o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         
                    4138   Převody z vlastní pokladny

                         (1) Tuto položku používají obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a regionální 
                           rady, které se rozhodly pokladnu používat v režimu, v němž se proti 
                           rozpočtu nevyúčtovává, a to ani k výkazovým dnům ani na konci roku, může 
                           fungovat jako samostatný peněžní fond napojený na rozpočet jen finančními 
                           vztahy, kterými jsou převody do něj (položka 4138) a z něj (položka 5348),
                           její příjmy a výdaje se prvotně nezahrnují mezi příjmy a výdaje rozpočtu, 
                           ale jsou od nich odděleny, označují se jednotkami třídění rozpočtové 
                           skladby při svém zaúčtovávání na účet pokladny a s příjmy a výdaji bankovního
                           účtu rozpočtu se ve výkaze pro hodnocení plnění rozpočtu územních 
                           samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sčítají 
                           (dále jen "režim oddělených pokladen"). Organizace může pokladnu 
                           v režimu oddělených pokladen začít používat vždy jen od začátku roku 
                           a skončit s jeho používáním vždy jen s koncem roku. Převody z této pokladny
                           na bankovní účet organizace se zařazují vždy jen na položku 4138 a převody 
                           z bankovního účtu do ní na položku 5348. Při účtování těchto příjmů a výdajů
                           bankovního účtu se nepoužívají položky vyjadřující příjmy, které byly do 
                           pokladny inkasovány, ani položky vyjadřující výdaje, které z ní byly hrazeny
                           (používají se při účtování o účtu 261 - Pokladna), ani položka 5182.

                         (2) Položka 4138 vyjadřuje, že převod se uskutečnil z oddělené pokladny a je 
                           to převod uvnitř rozpočtu obce, kraje, dobrovolného svazku obcí nebo
                           regionální rady. Zařazují se na ni částky přijaté na bankovní účet rozpočtu 
                           z peněžních prostředků z oddělené pokladny tvořících v ní součást peněžních 
                           prostředků rozpočtu (výdaj z ní na tento převod se zařazuje na položku 5345) 
                           a částky přijaté mezi peněžní prostředky rozpočtu v oddělené pokladně 
                           z peněžních prostředků rozpočtu v jiné oddělené pokladně (výdaj z ní na 
                           tento převod se zařazuje na položku 5348).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4139   Ostatní převody z vlastních fondů

                         Zahrnuje např. i převody z účtů sociálních fondů, účelových fondů nemajících
                         charakter všeobecných rezerv apod.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             414           Převody z vlastních fondů přes rok
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4140   Převody z vlastních fondů přes rok

                         (1) Příjem peněžních prostředků, které byly převedeny z jiného vlastního 
                           peněžního fondu, na začátku roku v případě, že jejich výdaj z tohoto 
                           peněžního fondu byl uskutečněn v předcházejícím roce.
                         (2) Příjem peněžních prostředků koncem roku z bankovního účtu, z kterého 

                           budou odepsány až začátkem následujícího roku, zejména byla-li koncem 
                           roku vybrána hotovost prostřednictvím platební karty a složena do 
                           pokladny, avšak odepsána z bankovního účtu, ke kterému je platební 
                           karta vydána, bude až v roce následujícím.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             415           Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4151   Neinvestiční přijaté transfery od cizích států

                         Neinvestiční transfery od cizích států kromě neinvestičních transferů
                         přijímaných v rámci finančních mechanismů od Švýcarska, Norska, Islandu
                         a Lichtenštejnska (patří na položku 4155). Za transfery od cizích států 
                         se považují pouze transfery od cizích státních orgánů a je-li cizí stát 
                         federací (spolkem), jen od federálních (spolkových) orgánů. Transfery 
                         od cizích územních samosprávných celků (zemí, krajů, obcí) a jiných cizích 
                         veřejných rozpočtů a od cizích nepodnikatelských právnických osob patří 
                         na položku 4152. Transfery od cizích fyzických a podnikatelských 
                         právnických osob se považují za finanční dary a patří na položku 2321.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4152   Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých 
                         cizích orgánů a právnických osob

                         (1) Přijaté neinvestiční transfery od mezinárodních institucí
                           kromě Evropské unie (přijaté neinvestiční transfery
                           od Evropské unie patří na položku 4153, a jsou-li přijímány
                           z Národního fondu, na položku 4118) a Organizace Severoatlantické
                           smlouvy (patří na položku 4156).

                         (2) Na položku 4152 patří také transfery od cizích územních 
                           samosprávných celků, které jsou součástí federace (zemí, republik 
                           a jiných autonomních součástí federací), transfery od ostatních 
                           cizích územních samosprávných celků (krajů, provincií, okresů, 
                           obcí), transfery od ostatních cizích veřejných rozpočtů (veřejných 
                           vysokých škol, veřejnoprávních sdělovacích prostředků, veřejných 
                           zdravotních pojišťoven a podobných právnických osob) a z transferů 
                           od cizích soukromoprávních subjektů, transfery od nepodnikatelských 
                           právnických osob (spolků, politických stran, nadací, nadačních
                           fondů a podobných subjektů). Transfery od cizích podnikatelských 
                           právnických osob a cizích fyzických osob patří na položku 2321.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4153   Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie

                         Příjem neinvestičních prostředků od Evropské unie, a to přímý příjem, 
                         nikoliv příjem neinvestičních prostředků od Evropské unie prostřednictvím 
                         Národního fondu, který patří na položku 4118.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4155   Neinvestiční transfery z finančních mechanismů

                         Neinvestiční transfery přijaté od Švýcarska, Norska, Islandu a
                         Lichtenštejnska jakožto dotace na úhradu provozních výdajů podle
                         mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny
                         peněžní prostředky z finančního mechanismu Evropského hospodářského
                         prostoru, finančního mechanismu Norska a z programu švýcarsko-české
                         spolupráce. Jsou to neinvestiční transfery přijaté podle 
                         mezinárodních smluv o implementaci finančních mechanismů a programu 
                         spolupráce, kterými jsou memorandum o porozumění pro implementaci 
                         finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru pro léta 
                         2004 - 2009 mezi Islandskou republikou,Lichtenštejnským knížectvím,
                         Norským královstvím a Českou republikou (č. 36/2005 Sb. m. s.), 
                         memorandum o porozumění pro implementaci norského finančního mechanismu
                         na léta 2004 - 2009 ustaveného v souladu s dohodou z 14. 10. 2003
                         mezi Norským královstvím a Evropským společenstvím o norském finančním
                         mechanismu pro období 2004 - 2009 mezi Norským královstvím a Českou
                         republikou (č. 35/2005 Sb. m. s.), rámcová dohoda mezi vládou České
                         republiky a švýcarskou federální radou týkající se implementace programu
                         švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů
                         v rámci rozšířené Evropské unie (č. 65/2008 Sb. m. s.), memorandum 
                         o porozumění o implementaci finančního mechanismu Evropského hospodářského 
                         prostoru na období 2014 - 2021 mezi Islandem, Lichtenštejnským knížectvím, 
                         Norským královstvím a Českou republikou (č. 59/2017 Sb. m. s.) a memorandum 
                         o porozumění o implementaci finančního mechanismu Norska na období 2014 - 2021 
                         mezi Norským královstvím a Českou republikou (č. 60/2017 Sb. m. s.),a podle 
                         obdobných mezinárodních smluv, které budou uzavřeny v budoucnu. Na tuto položku
                         nepatří neinvestiční transfery původem z finančních mechanismů, přijaté
                         však z Národního fondu (patří na položku 4118), přes nějž v současné době
                         vede jediná cesta, kterou veřejné rozpočty peněžní prostředky z finančních
                         mechanismů přijímají [§ 37 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel].
                        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         4156 Neinvestiční transfery od NATO

                         Neinvestiční transfery přijaté od Organizace Severoatlantické
                         smlouvy. V současné době směřují jen do státního rozpočtu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4159   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 416           Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4160   Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      42                  Investiční přijaté transfery
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             421           Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4211   Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                         Zahrnuje investiční transfery přijaté z kapitoly Všeobecná pokladní správa
                         státního rozpočtu,  která je ve  správě Ministerstva financí,  vyjma
                         investičních dotací přijatých územními orgány v rámci tzv. souhrnného
                         finančního vztahu, tj. vymezené exaktně zákonem o státním rozpočtu. Nepatří
                         sem transfery přijaté od orgánů státní správy, např. ministerstev zemědělství,
                         životního prostředí, kultury, pro místní rozvoj (všechny tyto přijaté transfery
                         patří na položku 4216).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4212   Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního
                         vztahu

                         Platí jen pro transfery ze státního rozpočtu obcím a krajům, zahrnuje
                         investiční dotační tituly explicitně vymezené zákonem o státním rozpočtu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4213   Investiční přijaté transfery ze státních fondů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4214   Investiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední     úrovně

                         Investiční transfery přijaté z bankovního účtu, který je nástupnickým peněžním 
                         fondem Fondu národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu národního majetku
                         (zákona č. 178/2005 Sb.).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4216   Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                         Zahrnuje jiné investiční transfery ze státního rozpočtu než na položkách 4211 a
                         4212. Použije se pro investiční  transfery přijaté od orgánů státní správy
                         (např. ministerstev zemědělství, životního prostředí, kultury, pro místní
                         rozvoj apod.).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4218   Investiční převody z Národního fondu

                         Investiční převody z Národního fondu na stanovený účel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4219   Ostatní investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             422           Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4221   Investiční přijaté transfery od obcí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4222   Investiční přijaté transfery od krajů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4223   Investiční přijaté transfery od regionálních rad
                    
                         Investiční přijaté dotace od subjektů zřízených a fungujících podle 
                         § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění 
                         zákona č. 138/2006 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4229   Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

                         Na tuto položku se zařazují například dotace od dobrovolných svazků obcí.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             423           Investiční přijaté transfery ze zahraničí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4231   Investiční přijaté transfery od cizích států
 
                         Investiční transfery od cizích států kromě investičních transferů
                         přijímaných v rámci finančních mechanismů od Švýcarska, Norska, Islandu
                         a Lichtenštejnska (patří na položku 4234).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4232   Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí
 
                         Investiční transfery přijaté od mezinárodních institucí kromě Evropské unie
                        (investiční transfery přijaté od ní patří na položku 4233) a od Organizace
                         Severoatlantické smlouvy (investiční transfery přijaté od ní patří na 
                         položku 4235).                        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4233   Investiční transfery přijaté od Evropské unie

                         Tato položka zahrnuje investiční prostředky Evropské unie, které jsou určeny
                         organizačním složkám státu. Pokud nelze v rámci transferů odlišit investiční
                         a neinvestiční část transferů, zatřídí se příjem na položku 4153.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4234   Investiční transfery z finančních mechanismů

                         Investiční transfery přijaté od Švýcarska, Norska, Islandu a
                         Lichtenštejnska v rámci finančních mechanismů (přijaté podle mezinárodních
                         smluv uveřejněných ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 36/2005 Sb. m. s.,
                             č. 35/2005 Sb. m. s., č. 65/2008 Sb. m. s., č. 59/2017 Sb. m. s. 
                         a č. 60/2017 Sb. m. s. a podle obdobných mezinárodních smluv, které budou
                         uzavřeny v budoucnu). Nepatří sem investiční transfery původem z finančních
                         mechanismů, přijaté však z Národního fondu (patří na položku 4218), přes nějž
                         v současné době vede jediná cesta, kterou veřejné rozpočty peněžní prostředky
                         z finančních mechanismů přijímají [§ 37 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel].
                        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4235   Investiční transfery od NATO

                         Investiční transfery přijaté od Organizace Severoatlantické smlouvy.
                         V současné době směřují jen do státního rozpočtu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             424           Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4240   Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             425           Investiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní
                         subjektivity
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    4251   Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými
                         obvody nebo částmi - příjmy 
             
                         Na tuto položku zařazují městské obvody a městské části statutárních měst
                         [§ 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
                         předpisů], které nemají právní subjektivitu (§ 20 odst. 2 téhož zákona), peněžní
                         prostředky převedené na jejich bankovní účty z bankovních účtů statutárních měst,
                         kterých jsou součástí, jakožto investiční dotace na jejich činnost. Patří na ni
                         i peněžní prostředky, které statutární města dostávají na své bankovní účty
                         z bankovních účtů svých městských obvodů nebo městských částí, jestliže se takové
                         převody povahy investičních transferů vyskytnou. Na tuto položku patří i
                         investiční převody mezi hlavním městem Prahou a jejími městskými částmi
                         (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
                         předpisů).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5                       Běžné výdaje
 
                         (1) Z běžných výdajů se nákupy (seskupení položek 50 a 51) zařazují na 
                           položky podle toho, jaká věc, služba, práce, výkon nebo právo se jimi 
                           pořizuje, a transfery (seskupení položek 52 až 57) podle toho, jaký druh 
                           podpory představují a případně kdo je jejím příjemcem, bez ohledu na 
                           způsob vzniku právní povinnosti platit, zejména bez ohledu na to, jde-li
                           o platbu, která nebyla předmětem sporu, či o platbu, povinnost k níž
                           předmětem sporu byla a provádí se na základě zejm. soudního rozhodnutí
                           nebo smíru (§ 67 a 99 občanského soudního řádu), 
                           či jde-li o běžnou platbu nebo o doplatek včetně doplatku za minulá léta. 

                         (2) Stejně tak u nákupů nezáleží na tom, jakým způsobem dodavatel odvodil 
                           cenu, kterou má organizace jako odběratel zaplatit, např. zda do faktury 
                           uvedl či neuvedl, jakou část ceny tvoří jeho výdaje či náklady na
                           zabalení nebo dopravu dodaného zboží nebo při dodávce služeb jeho výdaje 
                           či náklady na cestovné (to neplatí pro výdaje či náklady 
                           vznikající přímo organizaci, jestliže například organizace dopravu 
                           zboží objednala sama u dopravní firmy a platí za ni přímo jí a nikoliv 
                           dodavateli zboží). To platí obdobně i pro kapitálové výdaje (třída 6). 

                         (3) Stejně tak pro běžné i kapitálové výdaje platí, že pořizují-li se 
                           jedním výdajem věci, služby, práce, výkony nebo práva představující 
                           více druhů ekonomických hodnot nebo poskytují-li se jedním výdajem 
                           podpory představující více druhů transferů a výdaj tedy patří na 
                           více položek, zařadí se tento výdaj, nejsou-li v účetních dokladech 
                           částky rozděleny, na položku, která odpovídá hlavní části výdaje nebo 
                           o které to lze předpokládat. 

                         (4) Pro výdaje i pro příjmy platí, že při zařazování výdajů na položky, 
                           pro které je rozhodující klasifikace právního úkonu, na základě 
                           nějž se výdaje vynakládají nebo příjmy inkasují (například pro zařazení 
                           výdajů na položku 5164 je rozhodující, zda vydané peněžní prostředky jsou 
                           platbami podle nájemní smlouvy), nezáleží na tom, jak klasifikují právní 
                           úkon jeho původci, ale jakým tento právní úkon skutečně je (například 
                           nezáleží na tom, že smlouva, podle níž bude odběratel užívat bez časového 
                           omezení počítačové programy, které vytvořil dodavatel-fyzická osoba jako 
                           dílo podle autorského zákona, je nadepsána jako smlouva o nájmu programů, 
                           ale na tom, že obsahem smlouvy je udělení oprávnění k užití díla bez 
                           časového omezení, a proto odběratelovy platby dodavateli podle této smlouvy 
                           nebudou zařazeny na položku 5164, nýbrž 5041). 

                         (5) Výdaje na jednu hodnotu (na nákup jednoho druhu věcí, služeb, prací, 
                           výkonů nebo práv), jednu náhradu nebo jeden transfer (poskytnutí jednoho 
                           druhu podpory jednomu příjemci) organizace zařazuje jen na jednu položku, 
                           a to i v případě, že pořízení této hodnoty nebo poskytnutí této náhrady 
                           nebo transferu souvisí s pořízením hodnoty jiné nebo s poskytnutím 
                           jiné náhrady či jiného transferu. 
 
                         (6) Organizační složka státu rovněž nemůže částku, kterou odečítá od ceny placené 
                           dodavateli (nebo od jiné platby jinému subjektu) z důvodu, že jí ji 
                           dlužil, převádět ze svých výdajů do příjmů proto, aby měla ve výdajích 
                           plnou cenu a ve svých příjmech částku úhrady dluhu. Jestli např. 
                           organizační složka státu platí např. za nájem kanceláří, které používá, 
                           majiteli domu dohodnutý nájem snížený o cenu oprav, které pro něj
                           v domě provedla (započtení podle 1982 až 1992 občanského zákoníku),
                           zařadí na položku 5164 jen takto zaplacenou částku a nemůže částku ve
                           výši ceny oprav převést ze svého výdajového rozpočtového účtu na svůj 
                           rozpočtový účet příjmový proto, aby tento převod ve výdajích zařadila 
                           na položku 5164 a výdaj na této položce tak dorovnala na původní cenu 
                           nájmu, a v příjmech na položku 2111 a měla v nich tak platbu odpovídající 
                           ceně oprav. Ze stejných důvodů např. náhradu mzdy za první dva týdny 
                           nemoci zařazuje organizace celou na položku 5424 i v případě, že má nárok 
                           na refundaci poloviny této náhrady a o tuto polovinu náhrady platí nižší
                           pojistné     na sociální zabezpečení. Nemůže platbu zaměstnanci zařadit na 
                           položku 5424 jen v částce rozdílu mezi touto platbou a částkou refundace,
                           částku refundace zařadit na položku 5031 a výdaj na této položce tak
                           dorovnat na částku pojistného, jakou by platila, kdyby refundace nebylo. 
 
                         (7) Převody ze svých výdajů do svých příjmů provádí organizace jen v případě, 
                           že to stanoví rozpočtová skladba nebo jiný právní předpis. Totéž platí 
                           pro zařazování výdaje na jednu hodnotu, náhradu nebo transfer na více 
                           položek. Tato pravidla platí nejen pro běžné výdaje, ale i výdaje 
                           kapitálové.    

                         (8) Při zařazování výdajů na položky nezáleží na tom, zda organizace 
                           výdaj provádí z bankovního účtu nebo pokladny umístěných v tuzemsku 
                           nebo v zahraničí, ani na tom, zda výdaj se provádí ve prospěch 
                           bankovního účtu nebo pokladny umístěných v tuzemsku nebo v zahraničí.

                         (9) U výdajů na nákupy (seskupení položek 50, 51, 59, 61, 62 a 69) 
                           nerozhoduje, jsou-li prováděny ve prospěch tuzemských nebo 
                           zahraničních osob. Výjimkou jsou členské příspěvky a podobné platby 
                           zahraničním právnickým osobám, jejichž protihodnotou jsou členská 
                           práva; tyto výdaje místo na položku 5179 patří na položky z podseskupení 
                           položek 55. Výjimkou jsou také sankce placené Evropské unii, ty místo 
                           na položku 5191 patří na položku 5512. Zahraniční právnickou osobou 
                           se rozumí právnická osoba se sídlem mimo území České republiky 
                           (§ 3024 odst. 1 občanského zákoníku, § 26 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb.,
                           o mezinárodním právu soukromém) a zahraniční fyzickou osobou 
                           (cizincem) fyzická osoba, která není státním občanem České republiky 
                           (§ 26 odst. 1 a § 28 zákona č. 91/2012 Sb.).
 
                        (10) Transfery a půjčené prostředky tuzemským osobám patří na položky ze seskupení 
                           52, 53, 54, 57 a 67 a podseskupení 561 až 566, 631 až 637 a 641 až 646 a 
                           transfery zahraničním osobám na položky ze seskupení 55 a z podseskupení
                           567, 638 a 647 podle toho, jsou-li neinvestiční či investiční, jakým 
                           osobám jsou poskytovány a případně podle právního titulu poskytnutí, a to
                           bez ohledu na to, jsou-li poskytovány na českém území, v zahraničí, z českého
                           území do zahraničí nebo ze zahraničí do českého území (odstavec 8).
                           Na položky ze seskupení 55 patří také členské příspěvky a podobné platby 
                           zahraničním právnickým osobám, jejichž protihodnotou jsou členská práva,
                           a sankce placené Evropské unii (odstavec 9).
 
                        (11) Pro běžné i kapitálové výdaje platí, že jejich zařazení na položku 
                           nezávisí na tom, byl-li výdaj oprávněný nebo neoprávněný.

                        (12) Pro běžné i kapitálové výdaje na pořízení hodnot též platí, 
                           že jejich zařazení na položku nezávisí na tom, byla-li smlouva, 
                           podle níž druhá strana poskytne věci, služby, práce, výkony nebo 
                           práva a organizace za ně zaplatí, uzavřena ve prospěch organizace 
                           nebo třetí strany (§ 1767 a 1768 občanského zákoníku).

                        (13) Pro běžné i kapitálové výdaje na pořízení hodnot vynaložené 
                           ve prospěch třetí osoby (odstavec 12) platí, že i když tyto hodnoty 
                           jsou této osobě nutné k tomu, aby mohla plnit ve prospěch organizace, 
                           výdaje na ně organizace zařadí na položky podle druhu pořízených 
                           hodnot bez ohledu na to, na jakou položku patří výdaje na pořízení 
                           hodnot od této osoby, například odměnu předanou nebo poukázanou 
                           tlumočnici za tlumočení v zahraničí uskutečněné jako služba (dodávka) 
                           organizace zařadí na položku 5169, avšak výdaj za letenku (poddodávku 
                           dodavateli), kterou jí poskytla, zařadí na položku 5173, i když pro
                           daňové účely její odměnu tvoří úhrn obou těchto částek.

                        (14) Při zařazování výdajů na pořízení hodnot na položku nerozhoduje 
                           ani to, zda cena se platí předem nebo až po dodávce, najednou nebo 
                           ve splátkách a jaká jednotka množství věcí, výkonů či prací, objemu 
                           služeb nebo množství či síly práv je pro určení celkové ceny dodávky
                           zvolena, například zda se celková cena nájmu kopírovacího zařízení 
                           případně nájmu spojeného s dalšími službami (například s běžnou 
                           údržbou nebo s dodávkami tonerů či papíru) vypočítává jako součin 
                           dohodnuté částky za den nájmu a počtu dní, po něž nájem trvá, součin 
                           dohodnuté částky za okopírovanou stránku a počtu stránek, které 
                           nájemce během nájmu okopíruje, nebo případně součin dohodnuté částky 
                           za kilowatthodinu elektrické energie použité na kopírování a počtu 
                           kilowatthodin spotřebovaných na kopírování po dobu nájmu či zda se 
                           cena nájmu automobilu odvozuje z doby nájmu nebo počtu ujetých 
                           kilometrů.

                        (15) Zařazení na položku se řídí druhem pořizované hodnoty s výjimkou 
                           výdajů na platby daně z přidané hodnoty, kdy organizace, která je 
                           plátcem daně z přidané hodnoty jakožto odběratel, může rozhodnout, 
                           že platby této daně místo na položku 5362 se budou zařazovat na 
                           položku, na niž patří výdaj za dodanou hodnotu.

                            (16) Jestliže při pořizování majetku (kupní, směnnou nebo licenční smlouvou) 
                           odvisí zařazení výdaje na jeho pořízení na položku od jeho velikosti 
                           (například zařazení výdaje na počítač kupovaný za 40 tisíc Kč nebo méně, 
                           který patří na položku 5137, oproti výdaji na počítač kupovaný za více 
                           než 40 tisíc Kč, který patří na položku 6125) a tento výdaj se neprovádí
                           jednou platbou, rozhoduje výdaj celkový (úhrn splátek).

                        (17) Při zařazování výdaje na položku rozhoduje právní stav ze dne 
                           provedení výdaje. Právní skutečnosti nastalé později nemohou mít 
                           za následek přeřazení výdaje na jinou položku. Nemůže-li organizace 
                           všechny potřebné informace o právním stavu ze dne provedení výdaje 
                           získat ani s vynaložením úsilí, které po ní lze rozumně požadovat, 
                           například informace o tom, jaká hodnota ve skupině pořizovaných 
                           hodnot převažuje (odstavec 3), organizace stav odhadne.
 
                        (18) Výdaj, který se uskutečnil podle cizího práva, se zařadí na položku, na kterou
                           by se zařadil výdaj uskutečněný podle stejného nebo podobného institutu
                           českého práva, nestanoví-li rozpočtová skladba jinak.
 
                        (19) Pro běžné i kapitálové výdaje platí, že jejich zařazení na položku nezávisí na
                           tom, byly-li provedeny přes prostředníka, s výjimkou transferů poskytovaných
                           prostřednictvím krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí jimi zřízeným
                           příspěvkovým organizacím a školským právnickým osobám (k tomu náplně seskupení 
                           položek 52 a položek 5336 a 6356).
                           Prostředníkem se pro účely rozpočtové skladby rozumí subjekt, kterému
                           plátce předává peněžní prostředky a pověřuje ho, aby je předal příjemci.
                           Prostředníky jsou subjekty, k jejichž činnosti patří zprostředkovávání plateb,
                           zejména poskytovatelé platebních služeb [§ 1 písm. c) a § 3 a 5 zákona č.
                           370/2017 Sb., o platebním styku] a pošta [§ 3 odst. 1 písm. c) zákona č.
                           29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o
                           poštovních službách), ve znění zákona č. 221/2012 Sb.], a organizační složky
                           státu nebo právnické osoby, jimž ukládá zákon, že určité platby mají
                           zprostředkovávat (§ 16 odst. 1, § 19 odst. 2 a § 44a odst. 1, 2, 3 a 13
                           rozpočtových pravidel, § 28 odst. 15 zákona o rozpočtových pravidlech územních
                           rozpočtů), nebo s nimiž zprostředkování určitých plateb organizace dohodne.
                           Prostředník jedná podle pokynů plátce a nerozhoduje, jaké osobě jakou peněžní
                           částku poukáže, doručí nebo jinak předá.
 
                        (20) Výdaje na zálohy, závdavky (§ 1808 a 1809 občanského zákoníku) a splátky se
                           zařazují na stejnou položku jako ostatní platby k úhradě téhož dluhu.
                        (20) Výdaje na splátky a závdavky (§ 1808 a 1809 občanského zákoníku) se zařazují
                           na stejnou položku jako ostatní platby k úhradě téhož dluhu. To platí i pro
                           výdaje na zálohy, předběžné i průběžné, je-li v době jejich provedení známo,
                           na úhradu jakých nákupů nebo transferů budou připsány (zařazená záloha).
                           Není-li to známo (nezařazená záloha), zařadí se na položku 5199. Stane-li se
                           to známým v tomtéž roce, mohou se rozúčtovat na položky podle skutečně
                           uhrazených nákupů nebo transferů.
                        (21) Vydává-li organizace peněžní prostředky na základě právního aktu jiného
                           právního subjektu nebo jiné organizační složky státu (například je vydává
                           podle smlouvy uzavřené jiným právním subjektem nebo jinou organizační složkou
                           státu nebo podle rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného jiným orgánem veřejné
                           správy), zařadí takový výdaj na položku, která odpovídá tomuto právnímu aktu,
                           a to bez ohledu na to, je-li takový postup v souladu se zákonem [například
                               poskytování finančních příspěvků ze státního rozpočtu na hospodaření v lesích
                           a na vybrané myslivecké činnosti podle § 46 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a
                           o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákonů č.
                           132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb. a č. 501/2012 Sb., § 62 zákona č. 449/2001 Sb.,
                           o myslivosti, ve znění zákonů č. 501/2012 Sb. a č. 357/2014 Sb., a nařízení
                           vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních
                           příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění
                           nařízení vlády č. 308/2014 Sb., č. 51/2015 Sb. a č. 209/2016 Sb., o jejichž
                           poskytnutí rozhodují podle § 46 odst. 4 a § 48a odst. 2 písm. i) zákona 
                           č. 289/1995 Sb., ve znění zákonů č. 132/2000 Sb., č. 186/2006 Sb. a 
                           č. 501/2012 Sb., a § 59 odst. 1 písm. g) zákona č. 449/2001 Sb., ve znění 
                           zákona č. 357/2014 Sb., s výjimkou poskytnutí finančních příspěvků na 
                           hospodaření v lesích v působnosti Ministerstva obrany, ale podle 
                           § 2 odst. 4 věty druhé nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění nařízení vlády 
                           č. 51/2015 Sb., je vyplácí Ministerstvo zemědělství] nebo protiprávní 
                           (například proplacení faktury, kterou dodavatel předložil organizační složce 
                           státu, za dodávku, o které s ním tato organizační složka státu uzavřela 
                           smlouvu, jinou organizační složkou státu), i bez ohledu na to, byla-li by 
                           vydávající organizace k takovému právnímu aktu oprávněná.
                        (22) Při zařazování výdajů na nákupy na položky nerozhoduje, zda se výdaje
                           uskutečnily po plnění, které je jejich protihodnotou, během něj, před ním
                           (například předplatné, závdavek nebo zařazená záloha) nebo ve více těchto
                           obdobích a zda byly vynaloženy najednou nebo ve splátkách.
 
                        (23) Platby dodavatelům nebo v jejich prospěch, kterými se pořizuje právo na to,
                           aby dodali nějaké zboží nebo služby, a toto právo je stvrzené dokladem
                           v podobě papírové poukázky nebo elektronického záznamu, například platby,
                           proti nimž se vydávají doklady jako jízdenky, vstupenky, známky, pásky do
                           frankovacích strojů, telefonní karty, poukázky na benzín, stravenky nebo
                           elektronické záznamy ve prospěch karet v mobilních telefonech (tzv. karty
                           SIM), patří na položky pro výdaje na pořízení zboží nebo služeb, k jejichž
                           obdržení tyto poukázky nebo elektronické záznamy jejich držitele opravňují.
                           V případě, že opravňují k obdržení více druhů zboží nebo služeb, jimž
                           odpovídá více položek, a není dosud rozhodnuto, které budou odebrány, zařadí
                           se na položku 5199.
 
                        (24) Pro běžné i kapitálové výdaje, kterými jsou platby ke splnění dluhu se
                           stanovenou lhůtou, platí, že jejich zařazení na položku nezávisí na tom,
                           byla-li platba provedena ve lhůtě nebo po ní, například byla-li dodavateli
                           zaplacena fakturovaná částka do dne, který s ním byl dohodnut, nebo po tomto
                           dni nebo byla-li vratka transferu při finančním vypořádání provedena ve lhůtě
                           podle vyhlášky o finančním vypořádání nebo až po jejím uplynutí.
                         (25) Výdaj částky zaokrouhlení se nepovažuje za zvláštní druh výdaje ani 
                           příjmu. Částka, o kterou se placená cena nebo jiné plnění zaokrouhluje 
                           [§ 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
                           ve znění zákona č. 277/2003 Sb., § 146 zákona č. 280/2009 Sb., 
                           daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.], se zařazuje na stejnou 
                           položku jako částka zaokrouhlovaná.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      50                  Platy a podobné a související výdaje
      
                         (1) Seskupení položek zahrnuje odměny za práci konanou jako závislá činnost 
                           v pracovněprávním, služebním nebo obdobném vztahu a platby kompenzující 
                           újmu vzniklou ukončením tohoto vztahu (podseskupení položek 501 a 502), 
                           povinné pojistné placené zaměstnavatelem (podseskupení položek 503), 
                           odměny za užití duševního vlastnictví (podseskupení položek 504), platby 
                           kompenzující újmu vzniklou pracovníkům vinou organizace v důsledku toho, 
                           že jim práci znemožnila (podseskupení položek 505), a mzdy podle cizího 
                           práva (podseskupení položek 506). Odměny za užití duševního vlastnictví
                           sem patří i v případě, že se vyplácejí právnickým osobám. 

                         (2) Výdaje patřící na položky podseskupení položek 501 a 502 
                           představují platby fyzickým osobám (zaměstnancům), právnickým osobám 
                           jen v případě platby dědici zaměstnance, je-li jím právnická osoba. 

                         (3) Odměny za práci konanou jako závislá činnost se na příslušné položky 
                           zahrnují v hrubé výši, a to bez ohledu na to, že se jednotlivé části 
                           této hrubé výše vyplácejí nebo poukazují různým příjemcům. Hrubou výší 
                           odměny za práci se rozumí odměna za práci včetně částek, které 
                           zaměstnavatel platí z odměn osob, které u něj vykonávají závislou 
                           činnost, jakožto plátce daní a pojistného veřejným rozpočtům (daň z 
                           příjmů fyzických osob a pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 
                           na státní politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám (pojistné 
                           na všeobecné zdravotní pojištění) a penzijním společnostem 
                           prostřednictvím orgánů finanční správy (pojistné na důchodové spoření).       

                         (4) Platem a mzdou se pro účely této vyhlášky rozumějí i platby za pracovní čas
                           strávený jinak než prací pro organizaci (například strávený dovolenou,
                           studiem nebo výkonem veřejných funkcí či jiných úkonů v obecném zájmu), je-li
                           organizace povinna zaměstnancům za něj platit.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             501           Platy
             
                         Na položky tohoto podseskupení patří výdaje na platy, a to bez ohledu na to, zda 
                         je organizace vyplatila dobrovolně nebo až na základě soudního rozhodnutí. 
                         Nepatří sem peněžní prostředky vydané za práci neprovedenou v důsledku 
                         protiprávního jednání organizace, které musela pracovníkům vyplatit jako 
                         náhradu za újmu vzniklou jim v důsledku toho, že jim práci znemožnila, 
                         například tím, že je neoprávněně propustila (patří na podseskupení položek 
                         505).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5011   Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                         Platy (§ 122 až 136 zákoníku práce) a mzdy (§ 113 až 121 zákoníku práce) 
                         zaměstnanců v pracovním poměru (§ 33 až 73a zákoníku práce), s výjimkou platů
                         zaměstnanců, kteří vykonávají státní službu (§ 5 zákona o státní službě) v pracovním 
                         poměru (na dobu určitou podle § 178 zákona o státní službě nebo dočasně 
                         podle § 190 odst. 2 a 4, § 191 odst. 2, § 192 odst. 2 a 4 a § 193 odst. 3 
                         téhož zákona).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5012   Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5013   Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě

                         Platy (§ 122 až 136 zákoníku práce a § 144 až 152 zákona č. 234/2014 Sb., 
                         o státní službě) státních zaměstnanců (§ 6 zákona o státní službě) ve 
                         služebním poměru (§ 20 až 23 zákona o státní službě a na dobu určitou 
                         podle § 191 odst. 1 a § 192 odst. 1 téhož zákona) a platy zaměstnanců v pracovním
                         poměru na služebních místech (na dobu určitou podle § 178 zákona o státní službě 
                         nebo dočasně podle § 190 odst. 2 a 4, § 191 odst. 2, § 192 odst. 2 a 4 a 
                         § 193 odst. 3 téhož zákona).
                         Na tuto položku patří plat státních zaměstnanců včetně příplatků a doplatků 
                         (§ 148 až 152) a též platby označené v zákoně o státní službě jako plat, 
                         i když to není plat za provedenou práci (§ 47 odst. 5, § 48 odst. 3, § 61 odst. 5, 
                         § 62 odst. 2, § 104 odst. 2 a 3, § 106, § 107 odst. 2, § 108, § 141 odst. 3 a § 169); 
                         výjimkou je plat ve snížené výši poskytnutý za dobu uznané dočasné pracovní neschopnosti 
                         nebo nařízené karantény podle § 128, který patří na položku 5424, a plat poskytnutý 
                         za dobu, po kterou státní zaměstnanec nemohl podle nezákonného rozhodnutí o skončení 
                         služebního poměru pracovat (§ 75 odst. 1), ten patří na položku 5051. Na položku 5013 
                         patří i náhrady platu za dobu strávenou jinak než prací pro služební úřad, například 
                         za dobu dovolené (§ 103 odst. 3), při zvyšování vzdělání (§ 109 odst. 2) nebo za 
                         přestávky ke kojení (§ 121 odst. 3).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        5014   Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů

                         Platy státních zaměstnanců v pracovním poměru, jejichž způsob odměňování je
                         odvozen od odměňování ústavních činitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., a to
                         včetně platů státních zástupců.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5019   Ostatní platy

                         Zahrnuje především refundace platů hrazené jiným organizacím.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             502           Ostatní platby za provedenou práci
             
                         Na položky tohoto podseskupení patří platby fyzickým osobám související s jejich 
                         závislou prací nebo prací podobné povahy pro organizaci s výjimkou mezd a platů, 
                         a to bez ohledu na to, zda je organizace vyplatila dobrovolně nebo až na 
                         základě soudního rozhodnutí. Nepatří sem peněžní prostředky vydané za práci 
                         neprovedenou v důsledku protiprávního jednání organizace, které musela pracovníkům 
                         vyplatit jako náhradu za újmu vzniklou jim v důsledku toho, že jim práci 
                         znemožnila, například tím, že je neoprávněně propustila (patří na podseskupení 
                         položek 505). Patří sem i platby za pracovní čas strávený jinak než prací pro 
                         organizaci (například náhrady za prostoje a jiná přerušení práce v důsledku překážek 
                         na straně zaměstnavatele), je-li organizace povinna pracovníkům za něj platit.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5021   Ostatní osobní výdaje

                         Zahrnuje především odměny za práci podle dohod o pracích uzavíraných podle 
                         zákoníku práce mimo pracovní poměr, odměny členům výborů zastupitelstev a 
                         komisí obcí a krajů (s výjimkou samotných zastupitelů, jejichž odměny se 
                         zařazují na položku 5023), odměny (peněžité ceny) z veřejných a užších 
                         soutěží     a veřejných příslibů (podle § 847 až 852 občanského zákoníku) 
                         a odměny za práci (činnost) podle zvláštních předpisů mimo zákoník práce, 
                         služební zákon a další předpisy zakládající obdobné vztahy, například odměny 
                         dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby (§ 60 vyhlášky č. 182/1991 Sb., 
                         kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady 
                         o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění 
                         účinném do 31. 12. 2006 v návaznosti na § 120 odst. 10 zákona č. 108/2006 Sb.,
                         o sociálních službách) či odměny přísedícím senátů kárných soudů 
                         (§ 5 odst. 4 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, 
                         ve znění zákona č. 314/2008 Sb.).
                         Patří sem i odměny předsedy a členů předsednictva vědecké rady a 
                         kontrolní rady Grantové agentury (§ 36 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., 
                         ve znění pozdějších předpisů) a odměny předsedy a členů předsednictva, 
                         výzkumné rady a kontrolní rady Technologické agentury (§ 36a odst. 4
                         téhož zákona). Nepatří sem platy předsedů a členů předsednictva těchto 
                         agentur, ty patří na položku 5011. Na položku 5021 patří i odměny členů 
                         pracovních a poradních orgánů vlády (např. § 28a zákona č. 2/1969 Sb., 
                         ve znění zákona č. 272/1996 Sb., čl. 9 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., 
                         o bezpečnosti České republiky, § 21 odst. 2 zákona č. 379/2005 Sb., 
                         § 35 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5022   Platy představitelů státní moci a některých orgánů

                         Na tuto položku patří plat [§ 2 odst. 1 a odst. 2 a § 3 zákona č. 236/1995 Sb., 
                         ve znění pozdějších předpisů] představitelů, soudců a poslanců Evropského 
                         parlamentu (§ 1 téhož zákona). Náhrady výdajů osob podle § 1 zákona 
                         [§ 2 odst. 1 písm. b) a § 5] patří na položku 5196 a jejich odchodné 
                         [§ 2 odst. 1 písm. d) a § 7] na položku 5026, na položku 5022 patří jen 
                         jejich plat.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5023   Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

                         Zahrnuje odměny členů zastupitelstev obcí a krajů (včetně uvolněných
                         zastupitelů).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5024   Odstupné

                         Tato položka zahrnuje odstupné podle zákoníku práce (§ 67 a
                         68 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) a další odstupné podle
                         § 13 zákona o úřednících územních samosprávných celků (zákon č. 312/2002 Sb.
                         ve znění pozdějších předpisů). Na tuto položku patří i odchodné občanských 
                         zaměstnanců Armády České republiky z pracovního poměru, kteří byli členy 
                         leteckých výjezdových skupin přidělenými ke zdravotnické záchranné službě 
                         podle § 15 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, a mají 
                         nárok na odchodné podle § 28a tohoto zákona, ve znění zákona č. 385/2012 Sb. 
                         Zahrnuje i případné jiné platby po skončení pracovního poměru povahy odstupného 
                         nebo odchodného.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5025   Odbytné

                         Zahrnuje odbytné vyplácené státním zaměstnancům ve správních úřadech podle
                         § 72 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5026   Odchodné

                         (1) Zahrnuje odchodné vyplácené představitelům státní moci a některých orgánů
                           podle zákona č. 236/1995 Sb. Na tuto položku patří i odchodné vyplácené
                           státním zaměstnancům podle § 115 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.
                           Odchodné a odbytné ozbrojených složek Ministerstva vnitra, Ministerstva
                           obrany, Vězeňské služby a celní správy se uvádí na položce 5410.

                         (2) Na položku 5026 zařazují obce odchodné neuvolněnému členu zastupitelstva
                           obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty, a uvolněnému členu
                           zastupitelstva obce, jimž zanikl mandát člena zastupitelstva obce [§ 77 a 78
                           zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona
                           č. 99/2017 Sb.], kraje odchodné neuvolněnému členu zastupitelstva, který
                           vykonává funkci hejtmana nebo náměstka hejtmana, a uvolněnému členu
                           zastupitelstva, jimž zanikl mandát člena zastupitelstva [§ 52 a 53 zákona
                           č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona
                           č. 99/2017 Sb.], a hlavní město Praha odchodné neuvolněnému členu
                           zastupitelstva hlavního města Prahy, který vykonává funkci primátora
                           hlavního města Prahy nebo náměstka primátora hlavního města Prahy, a
                           uvolněnému členu zastupitelstva hlavního města Prahy, jimž zanikl mandát
                           člena zastupitelstva hlavního města Prahy (§ 58 a 58a zákona
                           č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 99/2017 Sb.).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5027   Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě
                         
                         Služné, zvláštní příplatek a náhrada za neposkytnuté náhradní volno vojáků, 
                         kteří nastoupili výkon vojenské činné služby (vojáků v záloze ve 
                         službě), podle § 8 odst. 2 a § 23 a 24 zákona č. 45/2016 Sb., 
                         o službě vojáků v záloze.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5028   Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů
 
                         Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních
                         sborů podle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
                         příslušníků bezpečnostních sborů, a vojákům z povolání podle § 52 odst. 2 písm. c)
                         zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5029   Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

                         (1) Zahrnuje platby nezahrnuté v předchozích položkách např. odměny za 
                           produktivní činnost žáků a studentů, odměny vlastním  zaměstnancům za 
                           vyhrané  soutěže organizované jinými organizacemi, odměny vyplácené 
                           vězňům, částky refundované jiným organizacím k úhradě ostatních plateb
                           za provedenou práci a náhrad platu podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 58/1991 Sb. aj.

                         (2) Na tuto položku se zařazuje i příplatek za službu v zahraničí poskytovaný 
                           vojákům z povolání a rizikový příspěvek poskytovaný občanskému zaměstnanci 
                           podle § 44b zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České
                           republiky, ve znění zákona č. 46/2016 Sb.

                         (3) Na položku 5029 patří i příplatky za službu v zahraničí a odměny vojáků, 
                           kteří nastoupili výkon vojenské činné služby (vojáků v záloze ve službě), 
                           podle § 23, 25 a 26 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             503           Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
             
                         Povinné pojistné, které platí zaměstnavatel jakožto poplatník, tj. sám za 
                         sebe. Nepatří sem pojistné a daň z příjmů, jejichž poplatníky jsou 
                         zaměstnanci a zaměstnavatel jim je strhává a platí za ně jakožto plátce, 
                         ty patří na příslušnou položku z podseskupení 501 nebo 502, tj. na položku, 
                         na niž patří odměna za práci, která je předmětem daně z příjmů nebo 
                         pojistného. Povinné pojistné se zařazuje na příslušnou položku bez ohledu 
                         na to, zda jde o běžnou platbu nebo doplatek včetně doplatku za minulá léta.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5031   Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
                         zaměstnanosti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5032   Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        5038   Povinné pojistné na úrazové pojištění

                         Na tuto položku patří pojistné, které platí organizace jakožto zaměstnavatelé 
                         podle § 365 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
                         zákona č. 205/2015 Sb., podle § 205d zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, 
                         ve znění zákonů č. 37/1993 Sb. a č. 220/2000 Sb., a podle vyhlášky 
                         č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění 
                         odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, 
                         ve znění pozdějších předpisů, České pojišťovně, a. s., nebo Kooperativě, 
                         pojišťovně, a. s.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5039   Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

                         Zahrnuje především refundace pojistného (na sociální a zdravotní pojištění)
                         jiným organizacím.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             504           Odměny za užití duševního vlastnictví
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5041   Odměny za užití duševního vlastnictví
                    
                         (1) Na tuto položku zařazují organizace své platby fyzickým nebo právnickým 
                           osobám, které jsou držitelkami nehmotného majetku, za udělení oprávnění 
                           k jeho užití nebo užívání jiné než oprávnění, které samo má povahu 
                           vlastnictví (jestliže tuto povahu má, patří výdaje za jeho udělení, 
                           je-li za ně pořizován dlouhodobý nehmotný majetek, na položky z 
                           podseskupení položek 611 a je-li za ně pořizován nehmotný majetek jiný 
                           než dlouhodobý, na položky 5172 a 5179), a jiné než oprávnění k 
                           dočasnému užívání věci, na které je nehmotný majetek zaznamenán, mající 
                           povahu nájmu (patří však na ni odměny za udělení oprávnění pronajímat
                           nebo půjčovat originály nebo rozmnoženiny autorských děl, zaznamenaných
                           uměleckých výkonů nebo zvukových či zvukově obrazových záznamů, 
                           jestliže toto oprávnění nemá samo povahu nehmotného majetku; má-li ji, 
                           patří odměny za jeho udělení na položku 5179 nebo 6119), a to s výjimkou 
                           plateb za udělení oprávnění k užití nebo užívání počítačových programů 
                           (ty patří na položku 5042). 

                         (2) Nehmotným majetkem se pro účely rozpočtové skladby rozumí penězi 
                           ocenitelná informace (definice informace je v náplni položky 5169),
                           kterou lze držet a nakládat s ní, penězi ocenitelný soubor signálů 
                           umožňující přírodní substanci nebo zvláštnímu zařízení transformovat 
                           přírodní látky nebo informace, který rovněž je možné držet a nakládat 
                           s ním, a právo vyvíjet určité činnosti, které mohou přinést hmotný 
                           prospěch,jestliže toto právo lze ocenit penězi a je možné je převést 
                           na jinou osobu nebo jiné osobě udělit oprávnění tyto činnosti nebo 
                           jejich část vykonávat. 

                         (3) Na položku 5041 patří zejména platby držitelům nehmotného majetku, 
                           jejichž práva jsou chráněna zákony o ochraně duševního vlastnictví 
                           umožňujícími vlastníkům nehmotného majetku poskytovat jiným osobám 
                           oprávnění k jeho užívání, za poskytnutí takového oprávnění, které 
                           nemá povahu práva vlastnického ani práva nájmu. Těmito zákony jsou 
                           autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), 
                           zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích (zákon č. 527/1990 Sb.,
                           ve znění pozdějších předpisů), zákon o ochraně práv k odrůdám
                               (zákon č. 408/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon o 
                           ochranných známkách (zákon č. 441/2003 Sb., ve znění pozdějších 
                           předpisů), zákon o ochraně průmyslových vzorů (zákon č. 207/2000 Sb., 
                           ve znění pozdějších předpisů), zákon o užitných vzorech (zákon č. 
                           478/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon o ochraně 
                           biotechnologických vynálezů (zákon č. 206/2000 Sb.) a zákon o ochraně 
                           topografií polovodičových výrobků (zákon č. 529/1991 Sb., ve znění
                           pozdějších předpisů). 

                         (4) Mezi výdaje podle odstavce 3 patří i výdaje na získání oprávnění 
                           podle odstavce 3, jestliže je organizace výjimečně pořizuje, podle 
                           dalších uvedených zákonů, a to na získání licence podle § 11 odst. 1 
                           a § 14 odst. 1 zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, podle 
                           § 19 odst. 2 zákona o ochraně práv k odrůdám, podle
                           § 18 odst. 1 zákona o ochranných známkách, podle § 19 odst. 1 a
                           § 32 zákona o ochraně průmyslových vzorů, podle § 12 odst. 2 a
                           § 21 odst. 2 zákona o užitných vzorech a podle § 10 odst. 1 a zákona 
                           § 18 odst. 2 o ochraně topografií polovodičových výrobků. Na tuto 
                           položku nepatří odměny držitelům nehmotného majetku podle uvedených
                           zákonů (majitelům patentů a podobných oprávnění) za převod těchto
                           patentů a podobných oprávnění, ty patří na položky pro výdaje na
                           pořízení nehmotného majetku (položky 5179 a 6119). Na položku 5041 
                           se zařazují též platby pořizovatelům databází za udělení oprávnění
                           k výkonu práva na vytěžování nebo na zužitkování obsahu databáze
                           nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části
                           (§ 90 autorského zákona). Patří na ni platby výkonným umělcům nebo
                           jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony (i v případě, že
                           je výkonní umělci provádějí podle dohody o provedení práce), ne 
                           však obdobné platby jejich zaměstnavatelům ani platby za vstupenky 
                           na představení, na nichž se tyto výkony provádějí (patří na položku
                           5169). Patří na ni platby výkonným umělcům nebo jejich společným 
                           zástupcům za udělení oprávnění užít jejich umělecký výkon 
                           (§ 71 autorského zákona), jakož i platby Ochrannému svazu autorskému 
                           a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití
                           záznamu uměleckého výkonu (§ 72 autorského zákona) i ostatní částky
                           placené těmto správcům, které vybírají za autory děl a výkonné umělce,
                           s výjimkou plateb majících povahu vydání bezdůvodného obohacení 
                           (ty patří na položku 5909).

                         (5) Na tuto položku patří platby výkonným umělcům, jejich společným zástupcům,
                           kolektivním správcům majetkových práv autorských a práv souvisejících s právem
                           autorským (§ 95 a násl. autorského zákona) a v případě, že majetková práva
                           výkonných umělců (§ 71 autorského zákona) vykonávají jiné osoby (§ 26, 58 a 74
                           autorského zákona), těmto osobám za oprávnění k užití jejich uměleckých
                           výkonů, zaznamenaných na audiálních nebo audiovizuálních médiích nebo
                           vysílaných či jinak sdělovaných veřejnosti (§ 71 odst. 2 autorského zákona).
 
                         (6) Na položku 5041 se zařazují i platby výrobcům zvukových záznamů
                           (§ 75 autorského zákona), osobám, na které byla jejich práva k jejich zvukovým
                           záznamům (§ 76) převedena (§ 76 odst. 5), a kolektivním správcům majetkových
                           práv autorských a práv souvisejících s právem autorským (§ 95 a násl.) za
                           udělení oprávnění tyto záznamy užít (§ 76 odst. 2).
 
                         (7) Na položku 5041 se zařazují i platby výrobcům zvukově obrazových záznamů
                           (§ 79 autorského zákona), osobám, na které byla jejich práva k jejich zvukově
                           obrazovým záznamům (§ 80) převedena (§ 80 odst. 4), a kolektivním správcům
                           majetkových práv autorských a práv souvisejících s právem autorským (§ 95 a
                           násl.) za udělení oprávnění tyto záznamy užít (§ 80 odst. 2).
 
                         (8) Na položku 5041 patří veškeré platby organizací, které jsou uživatelkami
                           autorských děl nebo jiných předmětů autorskoprávní ochrany nebo které jsou
                           povinny platit odměnu podle autorského zákona (§ 95 odst. 4 autorského
                           zákona), kolektivním správcům majetkových práv autorských a práv s právem
                           autorským souvisejících [§ 95 až 104b zákona č. 121/2000 Sb., o právu
                           autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
                           zákonů (autorský zákon), ve znění zákonů č. 102/2017 Sb. a č. 183/2017 Sb.],
                           například zapsaným spolkům OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům
                           hudebním, Dilia, divadelní, literární, audiovizuální agentura, Intergram,
                           nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových
                           záznamů, Ochranná organizace autorská - Sdružení autorů děl výtvarného umění,
                               architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, a Gestor - ochranný svaz
                           autorský, s výjimkou plateb majících povahu vydání bezdůvodného obohacení
                           (ty patří na položku 5909).
 
                         (9) Na položku 5041 se zařazují výdaje na získání oprávnění k užití autorských děl
                           s výjimkou počítačových programů a databází, uměleckých výkonů, vynálezů,
                           odrůd rostlin a jiného cizího nehmotného majetku; nezařazují se na ni výdaje
                           na jejich konzumaci, kterou se rozumí jejich vnímání lidskými smysly a použití
                           nebo používání hmotných věcí, které jsou jejich nosiči (například stavby,
                           nástroje a jiné podobné potřeby navržené výtvarnými umělci, jídlo připravené
                           tvůrčím způsobem nebo podle receptů majících povahu autorských děl, věcí
                           vyrobených s použitím vynálezu, rostlin vypěstovaných z osiva nebo sadby
                           získaných od držitelů šlechtitelských práv k odrůdám těchto rostlin nebo od
                           osob, které získaly jejich souhlas k využívání těchto odrůd). Konzumací
                           uměleckých výkonů je sledování přímo prováděných i vysílaných či jinak
                           sdílených živých uměleckých výkonů (§ 67 odst. 1 autorského zákona). Konzumací
                           autorských děl je zejména čtení literárních a vědeckých děl, poslech
                           audiálních (zvukových) záznamů literárních a vědeckých děl, děl hudebních,
                           dramatických a hudebně dramatických, sledování audiovizuálních (zvukově
                           obrazových) záznamů takových děl, děl kinematografických a jiných
                           audiovizuálních, děl výtvarných a architektonických, poslech nebo jiné
                           sledování literárních a vědeckých děl nezaznamenaných na technický nosič
                           (přednášek), sledování výtvarných a jiných autorských děl, práce a jiné
                           činnosti s použitím počítačových programů případně spojené se sledováním
                           audiálních nebo audiovizuálních děl (například hraní počítačových her). Výdaje
                           na konzumaci cizího nehmotného majetku se zařazují na položky podle toho,
                           jakým způsobem se získává k němu přístup, například výdaje na pořízení
                           tištěných knih obsahujících autorská díla patří na položku 5136, výdaje na
                           možnost seznámit se s informacemi majícími povahu autorského díla jiným
                           způsobem než pořízením hmotných věcí, v nichž převažuje hmotná podstata, na
                           položku 5169, a to včetně vstupenek na umělecká a podobná vystoupení, na
                           filmová či divadelní představení nebo na výstavy a včetně plateb za umělecká
                           a podobná vystoupení uskutečněná podle smluv o dílo s nehmotným výsledkem
                           (§ 2631 až 2635 občanského zákoníku), výdaje na platby umělcům nebo jejich
                           společným zástupcům za jejich vystoupení uskutečněná podle dohod o provedení
                           práce (§ 75 zákoníku práce) na položku 5021 a výdaje na pořízení obrazů, soch
                           a jiných předmětů, které mají povahu autorského díla, na položku 6127.
 
                         (10) Při zařazení výdajů na položku 5041 nerozhoduje cena, za niž se oprávnění užít
                           nehmotný majetek pořizuje, doba použitelnosti tohoto majetku ani doba trvání
                           oprávnění, je-li kratší než doba použitelnosti majetku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5042   Odměny za užití počítačových programů

                         (1) Na tuto položku se zařazují výdaje na získání oprávnění k užití počítačových
                           programů (softwaru) a databází jakožto děl podle autorského zákona (zákon č.
                           121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), která nemají povahu
                           vlastnického práva ani práva nájmu (výdaje na získání oprávnění,
                           která tuto povahu mají, patří na položku 5164, 5172 nebo 6111),
                           a to jak podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně
                           smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. ledna 2014
                           § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), tak podle smluv
                           s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva 
                           autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci 
                           dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58)
                           a objednatelé kolektivních děl (§ 59). 

                         (2) Na položku 5042 se zařazují také platby pořizovatelům databází za udělení
                           oprávnění k výkonu práva na vytěžování nebo zužitkování obsahu databáze nebo
                           její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části (§ 90 autorského zákona).
         
                         (3) Na položku 5042 patří i výdaje podle smluv o dočasném užívání počítačových 
                           programů (softwaru) a databází označených jako smlouvy o jejich nájmu, 
                           které nesplňují podmínky uvedené ve čtvrté větě náplně položky 5164.
                           
                         (4) Při zařazení výdajů na položku 5042 nerozhoduje cena, za niž se oprávnění 
                           pořizuje, doba použitelnosti počítačového programu nebo databáze, jejichž 
                           užití toto oprávnění umožňuje, ani doba jeho trvání, je-li kratší než 
                           doba použitelnosti.
                         (5) Na položku 5042 patří také výdaje podle dodatků k licenčním smlouvám
                           o počítačových programech a databázích nemajícím povahu smluv o prodeji
                           majetku, jimiž se organizaci, která je z licence oprávněná (je majitelkou
                           oprávnění k užití autorského díla, kterým je počítačový program nebo
                           databáze, ale majitelkou tohoto programu ani této databáze není), její práva
                           z licence nezvyšují nebo se zvyšují tak, že její právo k počítačovému
                           programu nebo databázi se na právo vlastníka k majetku nemění. Zvyšuje-li
                           dodatek k licenční smlouvě právo organizace k počítačovému programu nebo
                           databázi tak, že z ní majitelku počítačového programu nebo databáze činí
                           (udělené oprávnění se prodlouží, zvýší se možnost s programem nebo databází
                           nakládat nebo se jejich použitelnost zvýší nad jeden rok), pak je-li výdaj
                           podle dodatku licenční smlouvy vyšší než 60 000 Kč, patří na položku 6111,
                           a je-li ve výši tuto částku nepřesahující, na položku 5172. Stejně se
                           postupuje, jestliže původní licenční smlouva z organizace, která je z ní
                           oprávněná, majitelku počítačového programu nebo databáze učinila; výdaje
                           podle dodatku zvyšujícího její práva, které přesahují 60 000 Kč, se zařadí
                           na položku 6111 a výdaje, které tuto částku nepřesahují, na položku 5172,
                           a to bez ohledu na to, zda počítačový program nebo databáze byly podle
                           původní licenční smlouvy pořízeny jako nehmotný majetek oceněný nad 60 000
                           Kč nebo nehmotný majetek oceněný do 60 000 Kč.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             505           Mzdové náhrady
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5051   Mzdové náhrady
                    
                         Náhrady pracovníkům za újmu, která jim vznikla v důsledku toho, že
                         jim organizace neoprávněně znemožnila práci, zejména tím, že je
                         neoprávněně propustila, a peněžní prostředky vyplácené za práci nikoliv 
                         jako odměna, ale náhrada, například náhrada za pracovní výpomoc podle
                         § 60 až 63 zákona o zajišťování obrany České republiky (zákon 
                         č. 222/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Nepatří sem náhrady
                         za jiné újmy, které pracovníci doznali v souvislosti s prací, například
                         náhrady za pracovní úrazy (patří na položku 5192).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             506           Mzdy podle cizího práva
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5061   Mzdy podle cizího práva
 
                         Na položku 5061 se zařazují výdaje na mzdy a jiné odměny
                         za závislou práci vyplácené podle pracovních a podobných
                         smluv uzavřených podle cizího práva. Jsou to zejména mzdy
                         a jiné odměny za závislou práci, které vyplácejí české
                         zastupitelské úřady [§ 4 zákona č. 150/2017 Sb.,
                         o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon
                         o zahraniční službě)] podle pracovních a podobných smluv
                         uzavřených podle práva zemí, v nichž působí (§ 45 odst. 2
                         zákona č. 150/2017 Sb.). Na tuto položku se zařazují také
                         platby orgánům státu, podle jehož práva byla pracovní
                         nebo podobná smlouva uzavřena a které odpovídají platbám
                         českým orgánům ke splnění povinnosti zaměstnavatele
                         uhradit za zaměstnance daň z příjmů fyzických osob,
                         pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na
                         sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
                         zaměstnanosti.
                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      51                  Neinvestiční nákupy a související výdaje

                         (1) Na položky seskupení 51 patří výdaje na pořízení věcí 
                           (§ 496 občanského zákoníku) a práv s výjimkou věcí a práv, které 
                           mají povahu dlouhodobého majetku (ty patří na položky ze seskupení
                           61 a 62), s výjimkou práv užít nebo užívat nehmotný majetek jiných
                           než nájem (práv z duševního vlastnictví; výdaje na pořízení takových 
                           práv patří na položky podseskupení 504) a s výjimkou práv získávaných 
                           z rozhodnutí a smluv o transferech, jestliže se jimi vedle práv pro 
                           příjemce stanoví i práva pro poskytovatele (výdaje na transfery patří 
                           na položky z podseskupení 52 až 57, 63, 64, 67 a 69, na položku 
                           5902 a na položku 5909, pokud jde o odcizené částky), na pořízení 
                           prací s výjimkou prací závislých (výdaje na jejich pořízení patří 
                           na položky podseskupení 501 a 502 kromě položek 5019 a 5024 až 5027),
                           na náhrady s výjimkou náhrad souvisejících se závislou prací 
                           (ty patří na položky 5019 a 5024 až 5027 a na položky podseskupení 505)
                           a s výjimkou vratek (ty patří na položku 5909), na pořízení služeb 
                           s výjimkou služeb placených prostřednictvím plateb povahy daní
                           (ty patří na položky podseskupení 503) a na pořízení výkonů. 
                           Do seskupení 51 patří i položka pro označení části výdaje, která 
                           se považuje za částku vynaloženou nebo získanou v důsledku změny 
                           kursu cizí měny.

                         (2) Výdaji se pro tento účel rozumějí vydání peněžních prostředků 
                           s výjimkou vydání souvisejících s krytím schodků a použitím přebytků 
                           veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů používajících 
                           rozpočtovou skladbu (tato vydání patří na položky třídy 8).

                         (3) Pořízením věci (majetku) se rozumí získání vlastnického nebo 
                           obdobného práva k této věci (majetku).
                         (4) Službou se rozumí činnost nebo nečinnost fyzické nebo právnické osoby 
                           přinášející plátci nebo tomu, koho určil, užitek, avšak nevytvářející 
                           novou věc a nemající za následek technické zhodnocení žádné věci 
                           (majetku), a to jak činnost plátcem nebo tím, koho určil, spotřebovaná 
                           jako taková (například proslovení přednášky), tak činnost s hmotně
                           zachyceným výsledkem, který teprve se spotřebovává (například vyhotovení 
                           nápisu na nějakou věc patřící objednateli nebo napsání posudku, který 
                           nemá povahu autorského díla). Není jí činnost vedoucí k vytvoření 
                           nové věci nebo výkonu (například vyhotovení razítka nebo vytištění 
                           publikace podle podkladů objednatele na papír dodaný zhotovitelem). Službou 
                           je i poskytnutí hmotné věci nebo peněžních prostředků k dočasnému užívání.
                           Výkonem se rozumí ovladatelná přírodní síla a služba, která se neprojeví 
                           v žádné hmotné věci, a prací služba, která se v hmotné věci projeví.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             512           Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5122   Podlimitní věcná břemena

                         Na položku 5122 zařazuje organizace platby subjektu, který v její prospěch 
                         zřídil na své věci věcné břemeno (§ 1257 až 1308 občanského zákoníku), 
                         není-li výdaj za toto právo součástí výdajů na pořízení stavby a 
                         nepřesahuje-li celková cena, kterou za ně organizace platí, 40 tisíc Kč. 
                         Výdaje na nadlimitní věcná břemena patří na položku 6142.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        5123   Podlimitní technické zhodnocení
 
                         Na položku 5123 patří výdaje na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
                         (a to i drobného), které nepřesahují v každém jednotlivém případě 40 000 Kč
                         (podlimitní technické zhodnocení, k tomu odstavec 6 náplně položky 5171).
                         Uskuteční-li se během roku více podlimitních technických zhodnocení téhož 
                         dlouhodobého hmotného majetku a v úhrnu přesáhnou 40 000 Kč, nemá to na 
                         zařazení výdajů na jeho dosavadní ani budoucí podlimitní technická zhodnocení 
                         žádný vliv, zařazení na položku 5123 se nemění.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             513           Nákup materiálu

                         Na položky 5131 až 5139 patří výdaje na dodavatelské pořízení hmotných 
                         věcí (§ 496 odst. 1 občanského zákoníku) s výjimkou věcí, které mají 
                         povahu dlouhodobého hmotného majetku kromě drobného (výdaje na jejich 
                         dodavatelské pořízení patří na položky z podseskupení 612 a 613). 
                         Dodavatelským pořízením hmotné věci se rozumí jak koupě nebo jiné 
                         úplatné získání hotové věci, tak zadání jejího zhotovení a její úplatné 
                         získání na základě smlouvy o dílo (§ 2586 an. občanského zákoníku) nebo 
                         jiné obdobné smlouvy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5131   Potraviny

                         (1) Zahrnuje např. nákup potravin v ústavních vývařovnách, školních jídelnách
                           nebo zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nákup ochranných 
                           nápojů (podle zákoníku práce a § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,
                           kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení 
                           vlády č. 68/2010 Sb. a č. 93/2012 Sb.) a nákup jiných potravin kromě 
                           závodního stravování, pro které je zřízen zvláštní (běžný) účet
                           závodního stravování.

                         (2) Patří sem jen nákup potravin, které se nepoužijí na pohoštění (ty 
                           patří na položku 5175).                         

                         (3) Na tuto položku patří i výdaje na nákup potravin k zajištění bezplatného
                           stravování vojáků, kteří nastoupili výkon vojenské činné služby (vojáků 
                           v záloze ve službě), podle § 18 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.

                         (4) Na položku 5131 se zařazují i výdaje na nákup potravin k zajištění 
                           bezplatného stravování příslušníků bezpečnostních sborů podle 
                               § 77 odst. 11 písm. i) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 
                           příslušníků bezpečnostních sborů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5132   Ochranné pomůcky

                         Zahrnuje nákup ochranných pomůcek podle pracovněprávních předpisů
                         [§ 101 až 108 zákoníku práce, § 113 písm. a) zákona o státní službě a 
                         nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky
                         poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
                         dezinfekčních prostředků]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5133   Léky a zdravotnický materiál

                         Na položku 5133 se zařazují výdaje na nákup léčiv (léčivých přípravků a 
                         léčivých látek) podle § 2 odst. 1 až 4 zákona č. 378/2007 Sb., 
                         o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), 
                         ve znění zákonů č. 296/2008 Sb., č. 75/2011 Sb. a č. 70/2013 Sb., 
                         a výdaje na nákup zdravotnických prostředků podle § 2 odst. 1 až 3 zákona č. 268/2014 Sb., 
                         o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 
                         o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 2 odst. 1 nařízení 
                         Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, 
                         mají-li tyto zdravotnické prostředky povahu materiálu.
                         Patří sem i nákup příručních lékárniček na pracovištích a jejich vybavení, 
                         jakož i lékárniček do aut.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5134   Prádlo, oděv a obuv
                    
                         Výdaje na prádlo, oděv a obuv ve všech typech organizací.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5135   Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby

                         Pořízení učebních pomůcek z prostředků obdržených na přímé náklady na
                         vzdělávání.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5136   Knihy, učební pomůcky a tisk
                    
                         (1) Výdaje na pořízení informací zaznamenaných na papír nebo jiná média, z
                           nichž je lze vnímat bez dalších zařízení, s výjimkou posudků, studií a
                           podobných písemností (patří na položku 5166, 5168 nebo 5169). Jsou jimi
                           zejména výdaje na nákup knih, učebních pomůcek, novin a časopisů včetně
                           předplatného (k tomu odstavec 22 náplně třídy 5), plakátů, reprodukcí
                           obrazů a podobných tiskovin, informačních tabulí apod. Dalšími zařízeními
                           se pro tyto účely rozumějí například čtečka elektronických knih,
                           promítačka filmů, rozhlasový nebo televizní přijímač, počítač s monitorem,
                           čtečka mikrofiší, audiopřehrávač nebo videopřehrávač. Nejsou jimi věci,
                           které jen ulehčují přímé vnímání informací, například osvětlení, brýle,
                           zvětšovací sklo nebo naslouchadlo.
 
                         (2) V případě, že dodavatel dodává knihy nebo podobné věci prostřednictvím
                           pošty či jiné podobné služby a své výdaje nebo náklady na poštovné a
                           případně i balné uvádí ve faktuře nebo jiném podobném dokladu, podle
                           kterého mu má odběratel platit, postupuje odběratel podle obecné zásady
                           uvedené v odstavci 2 náplně třídy 5 a zatřídí na položku 5136 celou
                           částku placenou dodavateli, tj. včetně poštovného a balného.
 
                         (3) Výdaje na pořízení informací na hmotných nosičích vnímatelných jen
                           prostřednictvím zvláštních zařízení patří na položku 5169.
                           Výdaje na pořízení informací zřízením přístupu do elektronické databáze 
                           patří na položky 5042, 5172 nebo 6111 podle toho, dostala-li organizace 
                           oprávnění k užití databáze nebo k vytěžování nebo k zužitkování celého 
                           obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné 
                           části (§ 30 odst. 3 a § 90 autorského zákona), 
                           které má povahu nehmotného majetku (položky 5172 a 6111) nebo ji nemá 
                           (položka 5042) a pokud ji má, zda výdaj na jeho získání je vyšší než 
                           60 000 Kč a údaje z databáze jsou využitelné déle než rok (položka 6111), 
                           nebo zda jedna z těchto podmínek nebo obě neplatí (položka 5172).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5137   Drobný dlouhodobý hmotný majetek
 
                         Výdaje na dodavatelské pořízení hmotných nezastupitelných nezuživatelných věcí
                         (§ 499 a 500 občanského zákoníku), jejichž ocenění je 40 tisíc Kč nebo 
                         nižší a doba použitelnosti v organizaci delší než jeden rok [§ 14 odst. 6 věta 
                         první a § 49 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů], 
                         nepatří-li na jiné položky podseskupení položek 513.
                         Ze sériově vyráběných věcí a jiných věcí, které od sebe nelze běžným způsobem 
                         rozeznat, se za nezastupitelné věci považují ty, které mají výrobní číslo 
                         nebo jinou identifikaci od výrobce, dovozce, prodejce nebo veřejného orgánu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5138   Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

                         Nákup zboží určeného k dalšímu prodeji, nikoliv ke spotřebě. Obdobně jako v
                         položce 2112 jde o nákup  zboží určeného k dalšímu prodeji (jednorázové
                         akce), nikoliv ke spotřebě v organizaci. Nesmí přitom jít o nákupy v rámci
                         hospodářské  (podnikatelské) činnosti,  na ty  se rozpočtová  skladba
                         nevztahuje.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5139   Nákup materiálu jinde nezařazený

                         (1) Výdaje na pořízení věcí povahy materiálu nezařaditelného do předchozích
                           položek podseskupení 513, například na pořízení zvířat, osiva, dezinfekčních
                           prostředků, průkazů, registračních značek, validačních známek, kontrolních
                           nálepek, propagačních materiálů atd. včetně věcí, na jejichž vzniku se
                           organizace podílela, zejména tím, že byly vyhotoveny podle jejího návrhu,
                           například formuláře (tiskopisy), na které dodavatel provedl tisk podle zadání
                           organizace.
                                  
                         (2) Na položku 5139 patří i výdaje na nákup květin a smutečních a dekorativních 
                           věnců, jestliže je územní samosprávný celek nebo výjimečně organizační 
                           složka státu pořizuje.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             514           Úroky a ostatní finanční výdaje

                         Na položky tohoto podseskupení patří výdaje za služby spočívající
                         v poskytnutí peněžních prostředků k dočasnému užívání nebo v poskytnutí 
                         práv závisejících na splnění určité podmínky a části výdaje, které organizace
                         považuje za částky vynaložené nebo získané v důsledku změny kursu cizí měny.
                         Pokud jsou výdaje hrazené peněžním fondům podléhajícím rozpočtové skladbě a
                         nemají charakter refundací, pak se zároveň zapisují na příslušnou záznamovou
                         jednotku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5141   Úroky vlastní

                         (1) Výdaje na úroky z půjčených peněžních prostředků, vlastních cenných papírů,
                           debetních zůstatků běžných účtů apod. 

                         (2) Na tuto položku patří i diskont z prodeje vlastních dluhopisů, kterým je
                           rozdíl mezi částkou, za niž se dluhopisy, které organizace vydala, prodaly,
                           a jejich nominální hodnotou, která se zařazuje na položku 8111, 8121, 8211
                           nebo 8221, je-li tento rozdíl záporný (je-li kladný, představuje prémii
                           z prodeje dluhopisů a patří na položku 2141). Na položky 8111, 8121, 8211 a
                           8221 se zařazuje částka nominální hodnoty prodaných dluhopisů a rozdíl mezi ní
                           a částkou, za kterou se dluhopisy skutečně prodaly, je prémie nebo diskont.
                           Prodává-li dluhopisy Ministerstvo financí (tj. státní dluhopisy),
                           převede částku diskontu z výdajového účtu státního rozpočtu na účet pro
                           tržby z prodeje státních dluhopisů, při odepsání z výdajového účtu ji
                           zařadí na položku 5141 a při připsání na účet tržeb z prodeje státních
                           dluhopisů na stejnou položku (8111, 8121, 8211 nebo 8221) jako částku,
                           za niž se dluhopisy prodaly. 

                         (3) Na položku 5141 patří i záporný alikvotní úrokový výnos, který nastává
                           v případě, že vydání dluhopisu se uskutečňuje v době tzv. ex-kupónu, tj.
                           v období bezprostředně předcházejícím výplatě kupónu, kdy investorovi
                           naběhne od data vydání do data výplaty tohoto kupónu úrok, který mu již
                           není možné vyplatit ve formě kupónu.

                         (4) Na tuto položku dále patří i prémie ze zpětných odkupů vlastních dluhopisů,
                           kterou je rozdíl mezi částkou, za niž byly dluhopisy organizací odkoupeny,
                           a jejich nominální hodnotou, která se zařazuje na položky 8112, 8122, 8212
                           a 8222, je-li tento rozdíl kladný (je-li záporný, představuje diskont ze
                           zpětného odkupu dluhopisu a patří na položku 2141). Na položky 8112, 8122,
                           8212 a 8222 se zařazuje částka nominální hodnoty odkoupených dluhopisů
                           a rozdíl mezi ní a částkou, za kterou byly dluhopisy skutečně odkoupeny,
                           je diskont nebo prémie. Odkupuje-li dluhopisy Ministerstvo financí (tj.
                           státní dluhopisy), převede částku prémie z výdajového účtu státního rozpočtu
                           na účet, z něhož vydává prostředky na úhradu zpětných odkupů státních
                           dluhopisů, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při
                           připsání na účet, z něhož vydává prostředky na úhradu zpětných odkupů
                           státních dluhopisů, pak na stejnou položku (8112, 8122, 8212 a 8222) jako
                           částku, za niž byly dluhopisy odkoupeny.

                         (5) Nezahrnují se úroky, které v souladu s účtovou osnovou vstupují do
                           pořizovací ceny dlouhodobého majetku (tyto úroky se zařadí na položku ze
                           seskupení položek 61, na kterou patří výdaje na pořízení dlouhodobého
                           majetku, na které si organizace vzala úvěr nebo půjčku, z nichž tyto úroky
                           platí).

                         (6) Na položku 5141 patří nejen výdaje na úroky z debetních zůstatků běžných
                           účtů a výdaje na úroky z půjčených peněžních prostředků (výdaje na kladné 
                           debetní     úroky), ale i výdaje na úroky z bankovních účtů (vkladů) a výdaje 
                           na úroky z poskytnutých půjčených prostředků, které jsou důsledkem
                           záporných úrokových sazeb (výdaje na záporné kreditní úroky).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5142   Kursové rozdíly ve výdajích

                         Tato položka se používá při korunovém účtování o devizových účtech a u 
                         korunových účtů jen v případě, že se organizace rozhodla dělit výdaje, 
                         které banka, která vede organizaci účet, poukazuje v cizí měně a 
                         organizaci ji na něj odepisuje v korunách (skutečný výdaj), na očištěný 
                             výdaj a kursový rozdíl ve výdajích. Pro účely náplně této položky se 
                         očištěným výdajem rozumí částka, kterou banka připsala na účet, snížená
                         o částku (kladnou nebo zápornou) kursového rozdílu ve výdajích, kterou se
                         rozumí rozdíl mezi částkou poukázanou bankou v cizí měně vynásobenou
                         kursem této měny k české koruně ze dne, kdy byla poukázána, a toutéž
                         částkou vynásobenou pevným kursem. Pevným kursem se rozumí kurs
                         téže měny k české koruně z určitého dne roku, do kterého patří
                         den, v němž byla částka na účet organizace připsána (z prvního dne roku
                         nebo prvního dne měsíce, do kterého patří den připsání, popř. z jiného
                         dne roku), nebo dne počátku obchodu nebo jiné hospodářské operace,
                         jíž je výdaj součástí. Při korunovém účtování o pohybech devizových účtů
                         je pevný kurs celý rok neměnný. Rozhodne-li se organizace položku 5142
                         nepoužívat, zařadí celý skutečný výdaj na příslušnou položku, například
                         položku 5136, jestliže kupuje například knihy ze zahraničí.
                         Rozhodne-li se ji používat, zařadí na tuto položku jen očištěný výdaj
                         a částku rozdílu mezi součinem částky tohoto nákupu a kursem například 
                         eura, jestliže knihy kupuje za eura, ze dne, kdy částka byla odepsána
                         z účtu, a součinem částky nákupu a kursu eura ze dne například
                         1. ledna zařadí na položku 5142, a to bez ohledu na to, zda tento 
                         rozdíl vyšel jako kladný nebo záporný.
                         Při korunovém účtování o devizových účtech, které podléhají rozpočtové 
                         skladbě, se na položky kursových rozdílů zaznamenávají kursové rozdíly 
                         v případech, kdy organizace používá pro přepočet deviz na koruny pevný 
                         kurs, a při převodech peněžních prostředků z devizového účtu organizace 
                         na její účet korunový a převodech opačných, kdy organizace je povinna 
                         podle § 24 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
                         pozdějších předpisů, použít pro přepočet cizí měny na českou měnu kurs 
                         devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, a v důsledku toho musí 
                         při převodech ze svého devizového účtu na svůj účet korunový uvádět jako 
                         výdaj devizového účtu a příjem účtu korunového částky, které se 
                         zpravidla od částek skutečně na korunovém účtu připsaných liší. 
                         Organizace při zaznamenávání částky odepsané z devizového účtu použije 
                         položku 5142 pro zařazení rozdílu mezi částkou skutečně na korunový účet
                         připsanou a částkou, kterou podle uvedeného ustanovení vypočetla jako 
                         korunové ocenění devizové částky odepsané z devizového účtu, a to bez 
                         ohledu na to, je-li tento rozdíl kladný nebo záporný. Obdobně postupuje 
                         organizace, která převádí peněžní prostředky mezi svými devizovými 
                         účty znějícími na různou měnu.
                         Ministerstvo financí při evidování rozpočtovaných a skutečných příjmů
                         (přijetí) a výdajů (vydání) na účtech pro řízení likvidity státní
                         pokladny a pro řízení státního dluhu [§ 33 odst. 1 písm. c) rozpočtových
                         pravidel] v kapitole 396 - Státní dluh a příjmových a výdajových
                         účtech téže kapitoly používá v souvislosti s kursovými rozdíly
                         položku 5142 pro vyjádření záporného rozdílu skutečně přijaté částky
                         a kladného rozdílu skutečně vydané částky vůči částce odvozené
                         od pevného kursu, kterým je kurs ze dne počátku obchodu nebo jiné
                         hospodářské operace. Kursové rozdíly se vyjadřují v případech, kdy
                         současné přijetí korunové částky od plátce (vydání korunové částky
                         příjemci) a dřívější vydání příjemci (přijetí od plátce) na korunovém
                         účtu vede ke vzniku kursové ztráty v neprospěch Ministerstva financí.
                         To postupuje tak, že když mu Česká národní banka na některý z těchto
                         účtů připíše korunovou částku, která jí došla od plátce v cizí měně
                         nebo kterou plátce hradí částku v cizí měně, a toto přijetí této částky
                         souvisí s nějakým dřívějším (v tomtéž roce nebo dříve) vydáním korunové
                         částky z téhož účtu nebo jiného účtu kapitoly 396 určené k zaplacení
                         v téže cizí měně nebo představující úhradu za částku v téže cizí měně,
                         pak v případě, že korunové přijetí (například přijetí korun za prodej 
                         devizových prostředků, například eur, koupených nebo vyměněných
                         předtím za účelem zhodnocení peněžních prostředků kapitoly Státní dluh
                         a zrovnoměrnění peněžního trhu) je nižší než předcházející korunové
                         vydání (v daném příkladě vydání korun za nákup této částky eur v minulosti,
                         kdy kurs eura vůči koruně byl vyšší než v době prodeje), převede
                         Ministerstvo financí částku rozdílu na tento účet (zde ji zařadí
                         na tutéž položku třídy 8, na kterou zařadilo přijetí korunové částky
                         za prodej eur, a to se stejným znaménkem, tj. plusem) z výdajového
                         účtu kapitoly Státní dluh a tento výdaj tohoto účtu zařadí
                         na položku 5142.
                         Stejně tak Ministerstvo financí postupuje, když mu Česká národní banka
                         z některého z účtů pro řízení likvidity státní pokladny nebo pro
                         řízení státního dluhu odepíše korunovou částku, kterou má jejímu příjemci
                         zaplatit v cizí měně nebo kterou příjemci hradí částku v cizí měně,
                         a toto vydání této částky souvisí s nějakým dřívějším (v tomtéž roce
                         nebo dříve) přijetím korunové částky, kterou banka obdržela v téže cizí
                         měně nebo kterou plátce uhrazuje částku v téže cizí měně, na tentýž
                         účet nebo jiný účet kapitoly 396. I tehdy v případě, že korunové vydání
                         je vyšší než předcházející korunové přijetí, převede Ministerstvo
                         financí částku rozdílu na tento účet (zde ji zařadí na tutéž položku třídy
                         8, na kterou zařadilo vydání korunové částky za prodej eur, a to s opačným
                         znaménkem, tj. plusem) z výdajového účtu kapitoly Státní dluh a tento výdaj
                         tohoto účtu zařadí na položku 5142. Uvedené postupy platí i pro případy,
                         kdy se některé korunové částky nebo jejich části namísto přijetí
                         a vydání započítávají.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5143   Úroky vzniklé převzetím cizích závazků
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5144   Poplatky dluhové služby
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    
                    5145   Neúrokové výdaje na finanční deriváty k vlastním dluhopisům
                    
                         Výdaje Ministerstva financí, obcí a krajů, které jsou emitenty státních a 
                         komunálních dluhopisů, podle dohod o opcích, futures, swapech, forwardech 
                         a jiných finančních derivátech, jestliže se vztahují k pokrytí plateb 
                         držitelům státních a komunálních dluhopisů, s výjimkou výdajů, které mají 
                         povahu úroků (ty patří na položku 5146) a jistin (ty patří na položky třídy 8).
                         Finančními deriváty (§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
                         společnostech a investičních fondech) se rozumějí investiční nástroje 
                         podle § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 256/2004 Sb.,
                         o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákonů č. 230/2008 Sb. a č. 204/2017 Sb. 
                         Výdaji emitenta dluhopisů na finanční deriváty vztahujícími 
                         se k pokrytí plateb držitelům těchto dluhopisů se rozumějí emitentovy 
                         korunové platby instituci, s níž dohodu o finančních derivátech uzavřel, 
                         které by, kdyby derivátů nebylo, prováděl emitent ve prospěch těchto držitelů. 
                         U Ministerstva financí na tuto položku patří též peněžní prostředky vydané 
                         z výdajového účtu státního rozpočtu kapitoly Státní dluh jako úhrada částek 
                         vydaných podle těchto dohod z účtu státních finančních aktiv a z účtů pro 
                         řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu [§ 3 písm. h) 
                         body 2 a 3 rozpočtových pravidel].
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    
                    5146   Úrokové výdaje na finanční deriváty k vlastním dluhopisům

                         Výdaje Ministerstva financí, obcí a krajů, které jsou emitenty státních a 
                         komunálních dluhopisů, podle dohod o swapech, které se vztahují k držitelům 
                         státních a komunálních dluhopisů vydávaných podle práva cizího státu. Jsou 
                         to korunové platby institucím, s nimiž tito emitenti uzavřeli dohody o 
                         swapech za účelem získání deviz k pokrytí plateb úroků držitelům dluhopisů 
                         vydaných podle práva cizího státu, a korunové výdaje realizované na základě 
                         jiných swapových dohod s tím souvisejících. Jestliže závazky z těchto dohod 
                         jsou vyšší než pohledávky z nich a provede se započtení, patří na tuto 
                         položku částka vydaná po tomto započtení; o částku započtení nelze příjmy 
                         a výdaje zvyšovat (k tomu odstavec 6 náplně třídy 5). U Ministerstva 
                         financí na tuto položku patří též peněžní prostředky vydané z výdajového 
                         účtu státního rozpočtu kapitoly Státní dluh jako úhrada částek vydaných 
                         podle těchto dohod z účtů státních finančních aktiv a z účtů pro řízení 
                         likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu [§ 3 písm. h) body 2 
                         a 3 rozpočtových pravidel].
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    
                    5147   Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům

                         Výdaje na úroky podle dohod o swapech, termínových úrokových dohod a 
                         jiných dohod o forwardech a případně dohod o jiných finančních 
                         derivátech [§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních 
                         společnostech a investičních fondech, a § 3 odst. 1 písm. d) až f) 
                         zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 
                         zákonů č. 230/2008 Sb. a č. 204/2017 Sb.] s výjimkou výdajů patřících na položku 5146. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    
                    5148   Neúrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům

                         Výdaje podle dohod o opcích, futures, swapech, forwardech a jiných 
                         finančních derivátech, jestliže se nevztahují k držitelům dluhopisů, které 
                         organizace vydala, s výjimkou výdajů, které mají povahu úroků (ty patří
                         na položku 5147) a jistin (ty patří na položky třídy 8). Finančními 
                         deriváty (§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech 
                         a investičních fondech) se rozumějí investiční nástroje podle
                         § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 
                         trhu, zákonů č. 230/2008 Sb. a č. 204/2017 Sb. Výdaji na finanční deriváty
                         nevztahujícími se k držitelům dluhopisů, které organizace vydala, 
                         se rozumějí korunové platby instituci, s níž organizace dohodu o 
                         finančních derivátech uzavřela, kromě plateb podle předposlední věty 
                         náplně položky 5145. U Ministerstva financí na tuto položku patří též
                         peněžní prostředky vydané z výdajového účtu státního rozpočtu kapitoly 
                         Státní dluh jako úhrada částek vydaných podle těchto dohod z účtu státních 
                         finančních aktiv a z účtů pro řízení likvidity státní pokladny a pro
                         řízení státního dluhu [§ 3 písm. h) body 2 a 3 rozpočtových pravidel].
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5149   Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             515           Nákup vody, paliv a energie

                         Přijaté přeplatky výdajů za dodávky věcí, služeb a výkonů, které patří na 
                         položky tohoto podseskupení a které se pravidelně (zpravidla měsíčně) 
                         hradí zálohovými platbami, se v případě, že jsou přijaty v témže (běžném) 
                         rozpočtovém roce, zatřídí kompenzačně na příslušné položky, na které byly 
                         uhrazené zálohy zatříděny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5151   Studená voda

                         Včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5152   Teplo

                         Úhrady dálkově dodávané tepelné energie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5153   Plyn

                         Na tuto položku patří výdaje na plyn určený k použití jako palivo nebo energetická 
                         surovina s výjimkou plynu určeného k pohonu motorových dopravních prostředků 
                         (patří na položku 5156). Výdaje na plyn jiného druhu (kyslík nebo jiné technické
                         plyny) patří na položku 5139 s výjimkou plynů pro lékařské a laboratorní účely 
                         ve zdravotnických a veterinárních zařízeních (patří na položku 5133).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5154   Elektrická energie

                         Na tuto položku patří výdaje na elektrickou energii s výjimkou elektrické 
                         energie určené k pohonu motorových dopravních prostředků. Zařazují se však 
                         na ni výdaje na elektrickou energii odebranou za účelem pohonu motorových 
                         dopravních prostředků i za účely jinými, nelze-li je oddělit.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5155   Pevná paliva
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5156   Pohonné hmoty a maziva

                         Na tuto položku patří výdaje na pohonné hmoty pro motorové dopravní prostředky, 
                         zejména pohonné hmoty pro motorová vozidla [§ 2 písm. a) zákona č. 311/2006 Sb., 
                         o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých 
                         souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákonů č. 91/2011 Sb.,
                         č. 152/2017 Sb. a č. 48/2020 Sb.], například na benzin, naftu, 
                         stlačený či zkapalněný plyn, vodík nebo letecký benzin, a maziva určená pro dopravní 
                         prostředky. Výdaje na maziva určená k jiným účelům než pro dopravní prostředky 
                         patří na položku 5139. Na položku 5156 se zařazují i výdaje na elektrickou
                         energii určenou k pohonu motorových vozidel, lze-li je oddělit.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5157   Teplá voda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5159   Nákup ostatních paliv a energie

                         Včetně např. nákupu kapalných paliv (k jinému použití než v položce 5156).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             516           Nákup služeb

                         Na položky podseskupení 516 patří výdaje na služby (definice služby je uvedena
                         v náplni seskupení položek 51) s výjimkou oprav a údržby hmotných věcí (ty 
                         patří na položku 5171).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5161   Poštovní služby

                         (1) Výdaje na posílání zásilek a další poštovní služby, jak jsou definovány 
                           v § 1 odst. 2 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně 
                           některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 
                           221/2012 Sb., a to bez ohledu na to, jestli tyto služby poskytují pošty, 
                           zásilkové nebo kurýrní firmy nebo kdokoli jiný. Patří sem i výdaje na 
                           tzv. hybridní poštu.

                         (2) Výdaje na služby jiného druhu, které poskytují pošty, na tuto položku
                           nepatří. Jsou to zejména výdaje na vystavení kvalifikovaných certifikátů 
                           potřebných pro elektronické podepisování dokumentů nebo jiných 
                           digitálních certifikátů. Tyto výdaje patří na položku 5168 bez ohledu 
                           na to, který kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru pro 
                           elektronické transakce akreditovaný Ministerstvem vnitra tyto digitální
                           certifikáty vystavuje. 

                         (3) Na položku 5161 nepatří rovněž výdaje na pořízení hodnot, které
                           sice slouží k zajištění posílání zásilek nebo jiných činností 
                           poštovního styku, ale nejsou svou povahou poštovními službami nebo ani 
                           službami vůbec, jako jsou výdaje na nákup pásek do výplatních strojů, 
                           které nepředstavují potvrzení o předplacení poštovného (patří na položku 
                           5139), na pořízení barviva do jejich tiskáren (patří také na položku 
                           5139) a podobné výdaje. 

                         (4) Poštovné patří na tuto položku i v případě, že je placeno jinak než při 
                           podání poštovní zásilky poště, a to jako cena za poštovní známky nebo 
                           případně jiná potvrzení o předplacení poštovného nebo jako výdaje na
                           kreditování výplatních (frankovacích) strojů. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5162   Služby elektronických komunikací

                         Na tuto položku se zařazují platby účastníků trhu v oblasti elektronických 
                         komunikací [§ 2 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
                         a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)]
                         podle smluv uzavřených s podnikateli poskytujícími veřejně dostupné služby
                         elektronických komunikací o poskytování těchto služeb (§ 63 zákona č. 127/2005 Sb., 
                         ve znění pozdějších předpisů). Patří na ni úhrady služeb včetně nákupu
                         telefonních karet. Zahrnuje i úhrady za služby využívání sítě Internet.
                         Patří sem i výdaje na zřízení čísla pevného telefonu a za karty ke 
                         zprovoznění mobilních telefonů (tzv. karty SIM), pokud nejsou součástí 
                         pořizovací ceny mobilního telefonu. Nepatří sem poplatky za rozhlas 
                         a televizi, ty patří na položku 5169.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5163   Služby peněžních ústavů

                         Na tuto položku se zařazují výdaje podle smluv týkajících se bankovních,
                         úvěrových, platebních nebo pojistných služeb, penzijního připojištění, doplňkového
                         penzijního spoření, směny měn, vydávání elektronických peněz a poskytování
                         investičních služeb nebo obchodu na trhu s investičními nástroji.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        5164   Nájemné
 
                         (1) Zahrnuje čisté nájemné (nájemné bez plateb za související služby),
                           nelze-li odlišit, pak hrubé nájemné, jiné než na položce 5165. 

                         (2) Patří sem i platby za pronájem originálu nebo rozmnoženiny autorského díla, 
                           zaznamenaného uměleckého výkonu nebo zvukového či zvukově obrazového záznamu 
                           [§ 15 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
                           s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
                           zákona č. 216/2006 Sb.] a za jejich půjčení (§ 16 zákona č. 121/2000 Sb.,
                           ve znění zákona č. 216/2006 Sb.) nositelům těchto práv [§ 12 odst. 4 písm. c)
                           a d), § 71 odst. 2 písm. e) a f), § 76 odst. 2 písm. c) a d) a 
                           § 80 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 121/2000 Sb., ve znění zákona č.
                           216/2006 Sb.], jestliže organizace výjimečně užívá dílo tímto způsobem. 
                           Nepatří sem odměny autorům za poskytnutí oprávnění (udělení licence) 
                           k výkonu práva pronajímat nebo půjčovat takové originály nebo rozmnoženiny 
                           ani odměny jiným nositelům majetkových autorských práv za poskytnutí 
                           takového oprávnění; tyto odměny patří na položky 5041, 5179 nebo 6119. 

                         (3) Výdaje podle smluv o nájmu počítačových programů patří na položku 5164 
                           jen v případě, že jsou to skutečně smlouvy, podle nichž si organizace 
                           najímá nebo vypůjčuje technické prostředky, na nichž jsou tyto programy 
                           zaznamenány a z nichž je počítač může přímo převzít, a organizace je může 
                           používat nejvýše rok, poté je musí pronajímateli nebo půjčiteli vrátit 
                           a nesmí si pořídit rozmnoženinu. Výdaje podle smluv o dočasném užívání 
                           počítačových programů označených jako smlouvy o jejich nájmu, které tyto 
                           podmínky nesplňují, patří na položku 5042.

                         (4) Na položku 5164 patří i pachtovné podle smluv jiných než o zemědělském 
                           pachtu (§ 2332 až 2344 a 2349 až 2357 občanského zákoníku). Pachtovné
                           podle smluv o zemědělském pachtu patří na položku 5165.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5165   Nájemné za půdu

                         Pachtovné podle smluv o zemědělském pachtu 
                         (§ 2345 až 2348 občanského zákoníku).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5166   Konzultační, poradenské a právní služby

                         (1) Výdaje na dodavatelské pořízení informací (definice informace je uvedena 
                           v náplni položky 5169), které představují konzultace, poradenství, analýzy, 
                           studie nebo právní služby, a informací, které slouží organizaci k 
                           rozhodování nebo informování o sobě a své činnosti a organizace nemá podle 
                           zvláštních předpisů povinnost si je dávat zpracovat, s výjimkou informací 
                           týkajících se počítačových programů, počítačového zpracování dat a 
                           informačních a komunikačních technologií (ty patří na položku 5168), a to 
                           v případě, že organizace není podle zvláštních předpisů povinna si je 
                           opatřovat. 

                         (2) Platby za právní služby advokátům a advokátním kancelářím 
                           (§ 22 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 79/2006 Sb.,
                           a vyhláška č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nebo jiným 
                           dodavatelům sem patří i v případě služeb, kterými není dodání informací. 

                         (3) Na tuto položku nepatří výdaje na pořízení informací jakožto nehmotného 
                           majetku (ty patří na položky 5179 a 6119), výdaje na získání oprávnění 
                           k užití nebo užívání nehmotného majetku, který má povahu informací, podle 
                           autorského zákona a jiných zákonů o ochraně duševního vlastnictví (ty 
                           patří, nemá-li toto oprávnění samo povahu nehmotného majetku, na položku 
                           5041) ani výdaje na získání oprávnění k užití nebo užívání hmotných nosičů, 
                           na kterých jsou informace zaznamenány (ty patří na položku 5164). 

                             (4) Na položku 5166 patří zejména výdaje na znalecké posudky, průzkumy trhu, 
                           plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikáty a audity 
                           (§ 11 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 460/2012 Sb.), 
                           které organizace nemá podle zvláštních předpisů povinnost si opatřovat a 
                           které se netýkají počítačových programů, počítačového zpracování dat ani 
                           informačních a komunikačních technologií.

                         (5) Na položku 5166 nepatří výdaje organizace ve prospěch poskytovatelů 
                           služeb, které vcházejí do ceny, kterou poskytovatel organizaci 
                           fakturuje; organizace zařadí výdaje vždy na položky podle druhu 
                           pořízených hodnot (odstavec 13 náplně třídy 5).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5167   Služby školení a vzdělávání

                         Výdaje na vzdělávání a zvyšování kvalifikace, zejména školné, hrazené osobám
                         poskytujícím vzdělávací a školicí služby, zejména školám a vzdělávacím 
                         agenturám. Na položku 5167 nepatří výdaje na školení, které je součástí 
                         dodávky výpočetní techniky, počítačových programů nebo databází. Lze-li 
                         tyto výdaje oddělit, patří na položku 5168, a jestliže je oddělit nelze, 
                         patří na položku, na niž patří výdaje na dodávku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5168   Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními 
                         technologiemi

                             (1) Platby výpočetním střediskům nebo jiným dodavatelům za vyhotovení 
                           počítačových sestav z dat dodaných organizací nebo jiných údajů a za 
                           jiné počítačové operace s dodanými údaji. 
 
                         (2) Výdaje na dodavatelské pořízení informací (definice informace je uvedena 
                           v náplni položky 5169), které se týkají počítačových programů, 
                           počítačového zpracování dat a informačních a komunikačních technologií
                           a systémů, bez ohledu na to, zda organizace má povinnost podle 
                           zvláštních předpisů si je dát zpracovat, kromě výdajů na pořízení 
                           informací jakožto nehmotného majetku (ty patří na položky 5179 a 6119 
                           a výdaje na pořízení počítačových programů a databází jakožto nehmotného
                           majetku na položky 5172 a 6111), výdajů na získání oprávnění k užití 
                           nebo užívání nehmotného majetku, který má povahu informací, podle autorského 
                           zákona a jiných zákonů o ochraně duševního vlastnictví (ty patří, nemá-li 
                           toto oprávnění samo povahu nehmotného majetku, na položku 5042) a výdajů na 
                           získání oprávnění k užití nebo užívání hmotných nosičů, na kterých jsou
                           informace zaznamenány (ty patří na položku 5164). 
 
                         (3) Výdaje na služby týkající se hmotného a nehmotného majetku tvořícího součást 
                           informačních a komunikačních technologií a systémů, které by v případě, že
                           by se týkaly něčeho jiného, patřily na položky 5166 a 5169.

                         (4) Hmotným majetkem tvořícím součást informačních a komunikačních technologií
                           se pro účely zařazení výdajů na položku 5168 a 6125 rozumějí hmotné věci a
                           jejich soubory určené převážně k elektronickému získávání, přenosu a 
                           sdělování informací. Jsou jimi zejména počítače, počítačové sítě, přístroje 
                           a sítě určené k zjišťování nepovolených průniků osob do chráněných prostor 
                           a nepovolených předmětů do nich přinášených, požární a jiná podobná 
                           signalizace, přístroje pro určení geografické polohy (navigace), telefony,
                           digitální kamery a fotoaparáty kromě těch, které se používají k uměleckým 
                           účelům, kamerové systémy, skenery a podobné přístroje a k nim připojená 
                           zařízení a věci sloužící k jejich fungování (počítačové tiskárny, reproduktory
                           a sluchátka připojené k počítačům, kompaktní disky, digitální víceúčelové 
                           disky, audiokazety, videokazety apod.). Nejsou jimi samostatné rozmnožovací
                           přístroje ani jiné samostatné přístroje k zaznamenávání informací na jiná
                           než elektronická média. Na položku 5168 patří výdaje na služby týkající se 
                           hmotného majetku tvořícího součást informačních a komunikačních technologií;
                           výdaje na jeho pořízení patří na příslušné položky podle jeho povahy 
                           (položky 5137, 5139 a 6125).

                         (5) Na položku 5168 se zařazují i výdaje na opravy a údržbu počítačových 
                           programů a databází (definice oprav počítačových programů a databází 
                           a ostatního nehmotného majetku je v náplni položky 5171 odstavci 3 a 
                           definice jejich údržby v odstavci 5).         
                         (6) Na položku 5168 patří také platby kvalifikovaným poskytovatelům služeb
                           vytvářejících důvěru pro elektronické transakce [čl. 13 až 45 nařízení
                           Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci
                           a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním
                           trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES] podle smluv podle § 2 zákona
                           č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
                           transakce.
 
                         (7) Na položku 5168 se zařazuji též výdaje na školení, které je součástí
                           dodávky výpočetní techniky, počítačových programů nebo databází, lze-li
                           je oddělit.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5169   Nákup ostatních služeb

                         (1) Výdaje na nákup služeb nezařazených v předchozích položkách, patří sem 
                           např. výdaje organizačních složek státu, které zabezpečují závodní 
                           stravování prostřednictvím jiné organizační složky státu nebo jiné 
                           právnické nebo fyzické osoby, na úhradu ceny jídel této organizační 
                           složce státu nebo osobě podle smlouvy uzavřené s ní na základě 
                           § 4 vyhlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní 
                           stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a 
                           státních příspěvkových organizacích. 

                         (2) Patří sem i nákup stravenek ve veřejném stravování a poukázek na
                           nákup potravin. 

                         (3) Zahrnuje i úhrady zdravotnickým zařízením za lékařské prohlídky
                           osob nastupujících do ústavů sociální péče a za služby poskytované
                           zdravotnickým nebo jiným specializovaným zařízením za zdravotní
                           prohlídky dané zvláštním právním předpisem. 

                         (4) Na tuto položku se zařazují též výdaje na revize komínů a elektrických 
                               a jiných zařízení, platby za státní technickou kontrolu aut a rovněž 
                           výdaje na dopravu nepatřící do cestovného. 

                         (5) Zatřiďují se na ni i výdaje na úpravu věcí nespojenou s významnější 
                           spotřebou materiálních prostředků, jejímž výsledkem je uvedení věci do 
                           původní nebo obvyklé podoby, například mytí oken. 

                         (6) Patří sem výdaje na dodavatelské pořízení informací, které je organizace 
                           povinna podle zvláštních předpisů si dávat zpracovat, a informací 
                           jiných než těch, které představují konzultace, poradenství, analýzy, 
                           studie nebo právní služby nebo slouží organizaci k rozhodování nebo 
                           informování o sobě a své činnosti (výdaje na ně patří na položku 5166), 
                           s výjimkou informací týkajících se počítačových programů, 
                           počítačového zpracování dat a informačních a komunikačních technologií 
                           (výdaje na ně patří na položku 5168); nepatří sem výdaje na pořízení 
                           informací jakožto nehmotného majetku (ty patří na položky 5179 a 6119), 
                           výdaje na získání oprávnění k užití nebo užívání nehmotného majetku, 
                           který má povahu informací, podle autorského zákona a jiných zákonů 
                           o ochraně duševního vlastnictví (ty patří, nemá-li toto oprávnění samo 
                           povahu nehmotného majetku, na položku 5041) ani výdaje na získání 
                           oprávnění k užití nebo užívání hmotných nosičů, na kterých jsou informace
                           zaznamenány (ty patří na položku 5164). Na položku 5169 patří zejména 
                           výdaje na znalecké posudky, certifikáty, audity, lesní hospodářské plány, 
                           plány povodí a povodňové plány (§ 11 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., 
                           ve znění vyhlášky č. 460/2012 Sb.), které je organizace podle zvláštních 
                           předpisů povinna si nechávat zpracovat a které se netýkají počítačových 
                           programů, počítačového zpracování dat ani informačních a komunikačních
                           technologií. 

                         (7) Patří na ni i výdaje na přezkušování, revize, cejchování, kontrolu, 
                           kalibraci a posuzování technického stavu přístrojů a zařízení. 

                         (8) Informací se pro účely rozpočtové skladby rozumí soubor slov, obrazů nebo 
                           jiných signálů schopných být vnímány a poskytnout nějaký užitek, a to bez 
                           rozdílu, na jakém nosiči dat jsou uloženy. Za výdaje na informace se 
                           však nepovažují výdaje na věci, které sice informace nesou, avšak v 
                           jejich ceně převažuje jejich hmotná podstata, jako jsou knihy, noviny 
                           nebo časopisy (výdaje na věci, které nesou informace a v jejichž ceně 
                           hmotná podstata nepřevažuje, například magnetické pásky, kompaktní 
                           disky apod., se za výdaje na informace považují). 

                         (9) Na položku 5169 patří také úpravy nehmotného majetku, kromě počítačových 
                           programů (ty patří na položku 5168), nepředstavují-li technické 
                           zhodnocení (definice technického zhodnocení je v náplni položky 5171 
                           odstavci 6) ani opravy nebo údržbu (výdaje na ně patří, jde-li o opravy 
                           nebo údržbu počítačových programů nebo databází, na položku 5168, a 
                           jde-li o opravy nebo údržbu jiného nehmotného majetku, na položku 5171). 

                        (10) Na tuto položku se zařazují též výdaje podle smluv mezi organizací a 
                           dodavateli, podle kterých organizace platí pravidelné paušální částky 
                           za dodávky prováděné jen v případě potřeby a tedy platí spíše za jistotu, 
                           že dodávky budou v případě potřeby provedeny, například že kdykoli se 
                           poškodí určitá věc, dodavatel ji opraví, a to kromě výdajů podle smluv 
                           o dodávkách pro informační a komunikační technologie a systémy (ty patří 
                           na položku 5168). 

                        (11) Rovněž se na tuto položku zatřiďují rozhlasové a televizní poplatky 
                           (placené provozovatelům rozhlasového a televizního vysílání podle 
                           zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích 
                           a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
 
                        (12) Na položku 5169 patří také výdaje na očkování a lékařská vyšetření 
                          z důvodů ochrany veřejného zdraví a ochrany zdraví při práci 
                          [§ 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
                          některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 298/2011 Sb.,
                          § 103 odst. 1 písm. c), d) a e) zákoníku práce, 
                          § 113 písm. a) zákona o státní službě
                          a § 38 odst. 1 písm. e) nařízení vlády
                          č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci]. Platba
                          zaměstnanci k náhradě výdajů, které vynaložil na očkování, patří na položku
                          5192. Patří sem i výdaje na očkování a lékařská vyšetření pro účely 
                          zahraniční pracovní nebo služební cesty, hradí-li je organizace přímo. 
                          Hradí-li je zaměstnanec a zahrne je do vyúčtování svých výdajů na 
                          pracovní nebo služební cestu určených k náhradě organizací, organizace 
                          je spolu s ostatními těmito náhradami zařadí na položku 5173. 
                          Nezahrne-li je do něj, organizace zařadí náhradu, kterou mu za ně 
                          poskytne, na položku 5192.
 
                            (13) Na položku 5169 se zařazují též platby správních poplatků kontaktním
                          místům veřejné správy, kterými jsou notáři, banky, držitelé poštovní
                          licence a Hospodářská komora České republiky (k tomu odstavec 1 náplně
                          položky 5362).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             517           Ostatní nákupy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5171   Opravy a udržování

                         (1) Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu s výjimkou oprav 
                           a údržby počítačových programů a databází (ty patří na položku 5168). 
 
                         (2) Opravou hmotné věci se pro účely rozpočtové skladby rozumí úprava této
                           věci, která částečně nebo úplně ztratila schopnost plnit funkci, k níž byla 
                           určena, nebo tuto funkci v důsledku chyby při vytváření této věci ani 
                           nenabyla, zajišťující opětné nabytí této schopnosti (například zasklívání
                           oken), a to případně i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, 
                           součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení
                           [§ 55 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., 
                           kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991     Sb., o účetnictví,
                           ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky]. 
 
                         (3) Opravou nehmotného majetku (definice nehmotného majetku je v náplni 
                           položky 5041) se pro účely rozpočtové skladby rozumí úprava nehmotného 
                           majetku, který byl vytvořen podle zadání organizace, avšak který z důvodu
                           chybného zadání nebo chybného splnění zadání neplní zcela nebo částečně 
                           funkci, k níž byl určen, a to úprava, jejímž účelem je zajistit, aby 
                           tuto funkci v úplnosti plnil.
 
                         (4) Údržbou hmotné věci se pro účely rozpočtové skladby rozumí úprava této 
                           věci spojená s významnější spotřebou materiálních prostředků, jejímž
                           výsledkem je uvedení věci do původní nebo obvyklé podoby, není-li tato
                           úprava opravou, například natírání okenních rámů, a činnost k zamezení 
                           vlivů, které mohou způsobit její poškození, například protikorozní 
                           natírání nebo odstraňování nánosů, které mohou vést k poškození jí 
                           samé nebo něčeho jiného. Za údržbu se nepovažují úpravy věcí, jejichž 
                           obvyklá podoba není jedna jediná, ale je různá například podle
                           ročních období, například za údržbu zatravněných pozemků se
                           nepovažuje setí, sekání a odvoz trávy, za údržbu pozemků se stromy 
                           se nepovažuje hrabání a odvoz spadaného listí, za údržbu pozemků se 
                           záhony se nepovažuje sázení květin a jejich okopávání a podobně.
                           Výdaje na tyto činnosti se zařazují na položku 5169.
 
                         (5) Údržbou nehmotného majetku se pro účely rozpočtové skladby rozumí jeho 
                           úprava, kterou se zvýší jeho použitelnost, avšak nikoliv zásadním 
                           způsobem a bez přidání zásadních nových funkcí, a služby spočívající 
                           v poskytování informací a konzultací v ústní, písemné i jiné podobě 
                           uživatelům tohoto majetku jeho tvůrcem, potřebných k jeho bezchybnému 
                           používání. Údržbou databáze nebo počítačového programu je zejména 
                           jejich aktualizace (update) a technická podpora. Aktualizací databáze 
                           se rozumí přidání informací o skutečnostech, které před vytvořením 
                           databáze nebo před její poslední aktualizací neexistovaly. Aktualizací 
                           počítačového programu se rozumí jeho přizpůsobení skutečnostem, které 
                           před jeho vytvořením nebo před jeho poslední aktualizací neexistovaly. 
                           Technickou podporou databáze nebo počítačového programu se rozumí 
                           poskytování informací a konzultací jejich tvůrcem jejich uživatelům. 
                           Zvýšením použitelnosti nehmotného majetku se rozumí přírůstek jeho 
                           informační nebo transformační schopnosti nebo, je-li tímto majetkem 
                           právo, rozšíření možností, které toto právo svému držiteli dává.
 
                         (6) Na položku 5171 nepatří výdaje na technické zhodnocení majetku. 
                           Technickým zhodnocením hmotného majetku se pro účely rozpočtové skladby 
                           rozumí jeho úprava, kterou se zvýší jeho použitelnost. Technickým 
                           zhodnocením nehmotného majetku (upgrade) se pro účely rozpočtové 
                           skladby rozumí jeho úprava přinášející zásadní zvýšení jeho 
                           použitelnosti nebo jeho nové zásadní funkce. Technické zhodnocení kromě 
                           technického zhodnocení materiálu je podlimitní a nadlimitní. Podlimitní
                           technické zhodnocení hmotného majetku kromě materiálu je takové, za něž 
                           se vydalo 40 tisíc Kč nebo méně. Podlimitní technické zhodnocení nehmotného
                           majetku je takové, za něž se vydalo 60 tisíc Kč nebo méně. Nadlimitní 
                           technické zhodnocení hmotného majetku kromě materiálu je takové, za něž se 
                           vydalo více než 40 tisíc Kč. Nadlimitní technické zhodnocení nehmotného 
                           majetku je takové, za něž se vydalo více než 60 tisíc Kč. Výdaje na 
                           dodavatelské pořízení podlimitního technického zhodnocení hmotného
                           majetku kromě materiálu patří na položku 5123, a to bez ohledu na to, 
                           zda zhodnocovaným hmotným majetkem je dlouhodobý hmotný majetek nebo
                           drobný hmotný dlouhodobý majetek. Výdaje na dodavatelské pořízení 
                           podlimitního technického zhodnocení nehmotného majetku patří, jsou-li 
                           tímto majetkem počítačové programy nebo databáze, na položku 5172 a 
                           v ostatních případech na položku 5179, a to bez ohledu na to, je-li či 
                           není-li zhodnocovaný nehmotný majetek nehmotným majetkem dlouhodobým.
                           Výdaje na dodavatelské pořízení nadlimitního technického zhodnocení 
                           hmotného majetku patří na příslušnou položku podseskupení položek
                           612 podle povahy zhodnocovaných hmotných věcí, a to bez ohledu na to, 
                           zda zhodnocovaným hmotným majetkem je dlouhodobý hmotný majetek nebo 
                           drobný hmotný dlouhodobý majetek. Výdaje na dodavatelské pořízení 
                           nadlimitního technického zhodnocení nehmotného majetku patří na příslušnou
                           položku podseskupení položek 611, a to bez ohledu na to, je-li či 
                           není-li zhodnocovaný nehmotný majetek nehmotným majetkem     dlouhodobým. 
                           Výdaje na dodavatelské pořízení technického zhodnocení materiálu patří, 
                           nevzniká-li jím dlouhodobý hmotný majetek nebo drobný hmotný dlouhodobý 
                           majetek, na položku 5169; vzniká-li, patří v prvním případě na příslušnou 
                           položku podseskupení položek 612 podle povahy zhodnocovaných hmotných věcí 
                           a ve druhém na položku 5123.
                         (7) Na tuto položku patří i daň z přidané hodnoty placená organizací 
                           z přenesené daňové povinnosti (§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
                           z přidané hodnoty, ve znění zákonů č. 47/2011 Sb., č. 502/2012 Sb., 
                           č. 360/2014 Sb., č. 243/2016 Sb. a č. 80/2019 Sb.) za stavební práce 
                           (§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění zákonů č. 47/2011 Sb., č. 502/2012 Sb.
                           a č. 80/2019 Sb.) provedené za účelem oprav nebo udržování, a to 
                           v případě, že organizace tak rozhodla (odstavec 15 náplně třídy 5).

                         (8) Nepatří sem nákup projektové dokumentace k opravám (patří na položku 
                           5169). Rovněž tak sem nepatří úpravy nehmotného majetku, například 
                           počítačových programů nebo souborů informací (představují-li technické 
                           zhodnocení v pořizovací ceně nad 60 tisíc Kč, patří na příslušné položky 
                           z podseskupení 611, představují-li technické zhodnocení v pořizovací 
                           ceně do 60 tisíc Kč, patří na položku 5179 a v případě programů 5172 
                           a jinak patří na položku 5169).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5172   Programové vybavení

                         Výdaje na nákup počítačových programů (softwaru) a databází, jsou-li pořizovány 
                         jako nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tisíc Kč v jednotlivém případě 
                         nebo nepřesahuje-li jejich použitelnost rok a technické zhodnocení počítačových
                         programů (softwaru) a databází v jakékoli pořizovací ceně, které nepřesahuje
                         60 tisíc Kč. Definice nehmotného majetku je uvedena v náplni položky 5041.
                         Na položku 5172 patří výdaje na získání oprávnění k užití počítačových 
                         programů jakožto autorských děl podle licenčních smluv uzavíraných s jejich 
                         autory, případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, 
                         od 1. 1. 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník),
                         a podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají 
                         majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich 
                         dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), 
                         zaměstnavatelé autorů (§ 58), a objednatelé kolektivních děl, jestliže 
                         toto oprávnění má povahu práva vlastnického, zejména jestliže není 
                         časově omezeno (nemá-li tuto povahu, výdaje na jeho získání patří na 
                         položku 5042 nebo popřípadě 5164), a částka, která za jeho udělení 
                         byla zaplacena, nepřevyšuje 60 tisíc Kč nebo je tento počítačový program 
                         použitelný jen rok nebo méně (je-li použitelný více než rok a zaplacená 
                         částka 60 tisíc Kč převyšuje, výdaje na získání oprávnění se zařazují 
                         na položku 6111). Na položku 5172 se zařazují i výdaje na technické 
                         zhodnocení počítačových programů, jestliže zaplacená cena za technické 
                         zhodnocení každého jednotlivého programu nepřevyšuje 60 tisíc Kč 
                         (jestliže převyšuje, výdaje patří na položku 6111); zaplacená cena ani
                         doba použitelnosti zhodnocovaného programu nerozhoduje.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5173   Cestovné
                         (1) Na tuto položku se zařazují cestovní náhrady hrazené osobám vykonávajícím 
                           pro organizaci závislou činnost (podle § 152 až 189 zákoníku práce, 
                           § 136 až 154 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 
                           § 71 až 89 o vojácích z povolání, § 112 zákona č. 234/2014 Sb., o státní 
                           službě, § 35 odst. 6 a 8, § 36 odst. 3 a § 36a odst. 4 zákona o podpoře 
                           výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, § 53 zákona o krajích, 
                           § 56 odst. 4 zákona o hlavním městě Praze, § 78 zákona o obcích, 
                           § 16 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech 
                           státních zástupců, § 20 a 21 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, 
                           a dalších).

                         (2) Na položku 5173 se zařazují i výdaje na jízdenky, letenky i jiné druhy 
                           plateb za dopravu, za ubytování v hotelích a jiných ubytovacích 
                           zařízeních (§ 2326 až 2331 občanského zákoníku) a za stravování 
                           (ne však za potraviny, ty patří na položku 5131), jsou-li určeny pro 
                           zaměstnance na pracovní nebo služební cestě.
 
                         (3) Na položku 5173 nepatří náhrady cestovních výdajů poskytovaných v rámci
                           náhrad podle § 5 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech
                           spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních
                           orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona
                           č. 138/1996 Sb.; tyto náhrady patří na položku 5196.
 
                         (4) Na položku 5173 nepatří cestovní náhrady, které organizace poskytuje 
                           podle právních předpisů osobám, které pro ni plní občanskou povinnost 
                           (§ 202 zákoníku práce) nebo pro ni vykonávají jiné úkony v obecném
                           zájmu (§ 203 zákoníku práce) nebo jinou externí nezávislou
                           činnost, například cestovní náhrady podle § 158 odst. 10 trestního řádu, 
                           § 130 odst. 4 zákona o soudech a soudcích, § 15 odst. 9 zákona o vysokých školách, 
                           § 184 odst. 1 školského zákona, § 22 odst. 3 zákona o advokacii 
                           a § 13 odst. 1 a 4 prováděcí vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), 
                           ve znění pozdějších předpisů, § 87 odst. 1 věty třetí exekučního řádu, 
                           § 107 daňového řádu, § 79 správního řádu a 
                           § 2 až 5 prováděcí vyhlášky č. 520/2005 Sb., § 106 až 107 notářského řádu 
                           a § 16, § 17 odst. 2 a § 19 prováděcí vyhlášky č. 196/2001 Sb. 
                           (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů, § 139 občanského soudního řádu 
                           či § 58 soudního řádu správního; tyto náhrady patří na položku 5192.
 
                         (5) Na položku 5173 patří i jiné výdaje povahy cestovních náhrad (odstavec 1) 
                           a přímé výdaje na zajištění cest (odstavec 2) osob, které pro organizaci 
                           vykonávají nějakou činnost nebo které se činnosti organizace účastní 
                           nebo ji v souvislosti s její činností navštívily, a to včetně výdajů
                           na poddodávky dodavatelům (odstavec 13 náplně třídy 5). Je-li však ve 
                           faktuře za dodávku zboží nebo služeb představujících jednu ekonomickou 
                           hodnotu mezi dodavatelovými náklady nebo výdaji, z kterých odvozuje 
                           cenu dodávky, uvedeno cestovné, platí obecná zásada, že žádné dodavatelovy 
                           náklady ani výdaje, které ke splnění dodávky vynaložil, zařazení 
                           odběratelovy platby za dodávku neovlivňují a celá platba za dodávku 
                           představující jednu ekonomickou hodnotu se zařadí na jedinou položku 
                           vyjadřující druh této hodnoty (odstavce 2 a 5 náplně třídy 5). Výdaje 
                           za věci, služby, práce, výkony nebo práva (za dodávku) se zařazují 
                           na položky podle jejich povahy bez ohledu na to, jaké své výdaje nebo
                           náklady dodavatel do ceny dodávky započítává.

                         (6) Na položku 5173 nepatří výdaje na jízdenky, stravování a ubytování 
                           nesouvisející s činností organizace a vynakládané ze společenských důvodů, 
                           například výdaje na jízdenky při cestách se zahraničními hosty k návštěvě 
                           pamětihodností, kulturních představení nebo sportovních akcí. Tyto výdaje
                           patří na položku 5169 a výdaje na vstupenky do pamětihodných objektů, na
                           kulturní představení a sportovní akce na položku 5194.
 
                         (7) Na tuto položku se zařazují i náhrady jízdních výdajů a výdajů za ubytování a
                           náhrady výdajů spojených s přepravou osobních věcí podle § 5 a 6 nařízení
                           vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům
                           rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí,
                           ve znění nařízení vlády č. 183/1999 Sb. a č. 536/2005 Sb., poskytované
                           zaměstnancům, kteří mají místo výkonu práce v zahraničí určeno jako pravidelné
                           pracoviště [§ 189 odst. 6 písm. c) a d) zákoníku práce], a odpovídající
                           náhrady poskytované národním expertům (§ 67a odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb.,
                           o státní službě, ve znění zákona č. 144/2017 Sb.).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5175   Pohoštění

                         Výdaje na pořízení věcí a služeb, které se použijí k pohoštění (výdaje na 
                         pořízení věcí a služeb, které se k pohoštění nepoužijí, patří na příslušné 
                         položky podseskupení 513 a 516, zejména položky 5131 a 5169). Věcmi, které
                         se použijí k pohoštění, se rozumějí zejména potraviny, suroviny, 
                         z nichž se připraví potraviny, jednorázově použitelné jídelní náčiní 
                         a podobně. Pohoštěním se rozumí poskytnutí potravin nebo nápojů, 
                         případně s odpovídajícími službami, za účelem vytvoření dobrého 
                         ovzduší nebo reprezentace při pracovním nebo jiném setkání. 
                         Pohoštěním není podávání hlavních jídel (snídaně, oběda nebo večeře) 
                         za účelem stravování, je jím však jejich podávání za účelem podle 
                         předchozí věty, zejména při setkání se zahraničními delegacemi. 
                         Pohoštěním též není nákup potravin nebo restauračních nebo podobných 
                         služeb poskytovaných z právní povinnosti, například nákup ochranných 
                         nápojů (patří na položku 5131).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5176   Účastnické poplatky na konference

                         Účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných
                         akcích. Jsou to výdaje zaměstnavatelů, kteří platí za své zaměstnance
                         organizaci, která konferenci nebo podobnou akci pořádá.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5177   Nákup archiválií
 
                         Výdaje na nákup archiválií [§ 2 písm. f) a § 77 odst. 2 zákona
                         č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
                         ve znění zákona č. 190/2009 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb.] v ocenění do
                         40 000 Kč.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5178   Nájemné za nájem s právem koupě

                         Nájemné podle smluv o nájmu obsahujících ustanovení, že nájemce má právo na
                         koupi najaté věci (smluv o finančním leasingu. Položku nepoužijí organizační
                         složky státu (§ 12 odst. 8 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákonů č. 
                         140/2006 Sb. a č. 51/2016 Sb.).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5179   Ostatní nákupy jinde nezařazené

                         (1) Na tuto položku patří náhrady za použití vlastního nářadí a materiálu, 

                           příspěvek na ošacení, náhrady chovatelům služebních psů apod. 
                         (2) Patří sem i platby daní a poplatků vůči cizím státům (i když jsou
                           nakupovány v České republice - např. poplatky za vstupní víza do
                           cizích zemí apod.) včetně dálničních známek a poplatků.

                         (3) Zahrnuje i příspěvek na zkvalitnění stravy vlastním zaměstnancům
                           a paušální náhradu stravy (sportovcům, jiným osobám s vyšší fyzickou
                           zátěží).

                         (4) Na tuto položku se zařadí i výdaj patřící na seskupení položek 51, 
                           jímž se pořizují věci, služby, práce, výkony nebo práva představující 
                           více druhů ekonomických hodnot, ale u kterého nelze postupovat podle 
                           odstavce 3 náplně třídy 5 pro nedostatek informací umožňujících stanovit 
                           položku odpovídající jeho hlavní části.
 
                        (5) Patří sem i odměny za archeologické nálezy podle § 23 odst. 4 zákona
                           o státní památkové péči (zákon č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 
                           a náhrady nákladů vzniklých odborovým organizacím výkonem kontroly nad 
                           bezpečností a ochranou zdraví při práci (§ 322 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.,
                           zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb.) a nákladů vzniklých jim a 
                           organizacím zaměstnavatelů činností k podpoře vzájemných jednání na 
                           celostátní nebo krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů pracujících 
                           (§ 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.).
 
                         (6) Na tuto položku se zařazují i výdaje na nákup pohledávek. 

                         (7) Na tuto položku patří i náhrady z neplatných kupních smluv. Jde o případy, 
                           kdy někdo získá od organizace majetek na základě smlouvy, která pak 
                           je prohlášena za neplatnou, musí majetek vrátit a organizace mu vrací 
                           částku, kterou jí na základě neplatné smlouvy zaplatil, případně
                           zvýšenou o částku výdajů, které vynaložil na zhodnocení tohoto majetku.

                         (8) Rovněž sem patří výdaje na pořízení nehmotného majetku jiného 
                           než dlouhodobého a jiného než počítačové programy (výdaje na pořízení 
                           počítačových programů, které jsou nehmotným majetkem jiným než 
                           dlouhodobým, patří na položku 5172 a výdaje na získání oprávnění 
                           k užití nehmotného majetku od jeho držitelů, které samo povahu 
                           nehmotného majetku nemá, patří na položku 5041). Definice nehmotného 
                           majetku je uvedena v náplni položky 5041. Z výdajů na pořízení 
                           nehmotného majetku patří na položku 5179 zejména výdaje na získání 
                           oprávnění k užití autorských děl kromě počítačových programů podle 
                           licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně smluv 
                           podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. 1. 2014 
                           § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a podle smluv 
                           s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva 
                           autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci 
                           dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58), 
                           objednatelé kolektivních děl (§ 59) a kolektivní správci majetkových 
                           autorských práv (§ 95 až 104), jestliže toto oprávnění má povahu práva 
                           vlastnického, zejména jestliže není časově omezeno (nemá-li tuto povahu, 
                           výdaje na jeho získání patří na položku 5041 nebo popřípadě 5164), a 
                           částka, která za jeho udělení byla zaplacena, nepřevyšuje 60 tisíc Kč 
                           nebo je toto oprávnění jen na rok nebo dobu kratší (je-li na dobu delší 
                           než rok a platba za ně 60 tisíc Kč převyšuje, výdaje na jeho získání se 
                           zařazují na položku 6119). 

                         (9) Na tuto položku patří též odměny držitelům nehmotného majetku 
                           chráněného zákony o ochraně duševního vlastnictví (majitelům patentů 
                           a podobných oprávnění) za převod těchto patentů a podobných oprávnění, 
                           jestliže je organizace výjimečně pořizuje, a to v případě, je-li 
                           doba jejich použitelnosti rok nebo kratší nebo odměna nepřesahuje 
                           60 tisíc Kč (zákonná ustanovení o těchto převodech jsou uvedena ve 
                           třetí větě náplně podseskupení položek 611). 

                        (10) Patří sem i výdaje na technické zhodnocení nehmotného majetku
                           kromě počítačových programů, jestliže zaplacená cena za technické 
                           zhodnocení v každém jednotlivém případě nepřevyšuje 60 tisíc Kč 
                           (jestliže převyšuje, výdaje patří na položku 6119); zaplacená cena ani 
                           doba použitelnosti zhodnocovaného nehmotného majetku nerozhoduje. 
                        
                        (11) Na položku 5179 se zařazují také úplaty podle schovacích smluv 
                           a smluv příkazního typu (§ 2402 až 2520 zákona č. 89/2012 Sb., 
                           občanský zákoník), jsou-li jejich předmětem cenné papíry. 
                        (12) Patří na ni i úplaty obchodníkům s cennými papíry (§ 5 až 20 zákona
                           č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších
                           předpisů) nebo jiným osobám podle smluv o úschově cenných papírů 
                           (§ 2409 až 2414 občanského zákoníku) a obstaravatelských a 
                           zprostředkovatelských smluv (§ 2430 až 2470 a 2483 až 2520 občanského zákoníku) 
                           o cenných papírech, například smluv o obstarání nebo obstarávání koupě nebo 
                           prodeje cenných papírů a o jejich správě nebo obhospodařování.
 
                        (13) Na položku 5179 se zařazují též odměny burzovním dohodcům podle
                           § 31 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona 
                           č. 247/2011 Sb. 

                        (14) Na tuto položku patří i platba kupujícího prodávajícímu a objednatele 
                           zhotoviteli za prodloužení doby, po niž má prodávající vůči kupujícímu 
                           odpovědnost za vady prodané věci (§ 619 až 627 zákona č. 40/1964 Sb., 
                           občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) nebo ze záruky za jakost 
                           či z vady spotřebního zboží (§ 2113 až 2117 a 2165 až 2174 zákona č. 
                           89/2012 Sb., občanský zákoník) a zhotovitel vůči objednateli odpovědnost 
                           za vady věci zhotovené na zakázku (§ 645 až 649 zákona č. 40/1964 Sb., 
                           občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) nebo ze záruky za jakost 
                           díla (§ 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).                         
 
                        (15) Na položku 5179 patří i příspěvky spolkům a pobočným spolkům 
                           (§ 214 až 302 občanského zákoníku) a ostatním právnickým osobám, 
                           které se zapisují do spolkového rejstříku (§ 26 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., 
                           o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) (dále jen "spolek"), 
                           se sídlem v České republice, které organizace spoluzaložily nebo se 
                           staly jejich členkami (organizační složky státu po splnění podmínek podle 
                           § 29 a § 30 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., 
                           o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve 
                           znění zákona č. 51/2016 Sb.), a to příspěvky, které nemají
                           povahu transferů, ale jsou jim poskytovány jako protihodnota za členská
                           práva. Členské příspěvky spolkům a podobným právnickým osobám, které jsou 
                           zahraničními právnickými osobami (§ 3024 odst. 1 občanského zákoníku,
                           § 26 odst. 1 věta druhá zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním 
                           právu soukromém) a sdružují právní subjekty různých států (mezinárodní 
                           nevládní organizace), patří na položku 5542. Transfery spolkům se sídlem 
                           v České republice patří na položky 5222, 5622, 6322 a 6422 a transfery 
                               spolkům a podobným právnickým osobám se sídlem mimo území České republiky 
                           na položky 5531, 5532, 5670, 6380 a 6470. Totéž platí pro tzv. euroregiony, jsou-li spolky.

                        (16) Na tuto položku patří i členské finanční příspěvky evropským seskupením pro 
                           územní spolupráci [nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006
                           o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), ve znění nařízení 
                           Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013] se sídlem na území České
                           republiky (§ 18a až 18h zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 
                           rozvoje, ve znění pozdějších předpisů). Členské finanční příspěvky evropským
                           seskupením pro územní spolupráci se sídlem na území jiného členského státu 
                           Evropské unie patří na položku 5541. Transfery evropským seskupením pro 
                           územní spolupráci se sídlem na území České republiky patří na položky 5329, 
                           5649, 6349 a 6449 a se sídlem mimo ně na položky 5511, 5670, 6380 a 6470.

                        (17) Na položku 5179 se zařazují též poplatky komoditním burzám 
                           [§ 12 odst. 2 písm. q) zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, 
                           ve znění zákona č. 285/2005 Sb.], které burzy uvalily na osoby, které 
                           jejich prostřednictvím nakupují zboží, služby nebo výkony, platí-li je 
                           tyto osoby přímo burze. Platí-li je prostřednictvím burzovních nebo
                           soukromých dohodců (§ 23 a § 29 až 32 zákona o komoditních burzách), 
                           zařazují se na položku 5192.
 
                         (18) Totéž, co pro příspěvky spolkům (odstavec 15), platí pro 
                           příspěvky zájmovým sdružením právnických osob, i když se nepřeměnily 
                           na spolek a řídí se právními předpisy, podle nichž vznikly 
                           (§ 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a 
                           § 20f až 20k zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 
                           ve znění pozdějších předpisů). Platby povahy členských příspěvků 
                           odváděné těmto sdružením se sídlem v České republice se zařazují 
                           na položku 5179 a se sídlem mimo Českou republiku na položku 5542. 
                           Transfery zájmovým sdružením právnických osob a podobným právnickým 
                           osobám se sídlem v České republice patří na položky 5222, 5622, 
                           6322 a 6422 a transfery zájmovým sdružením právnických osob a 
                           podobným právnickým osobám se sídlem mimo území České republiky 
                           na položky 5531, 5532, 5670, 6380 a 6470. Stejně se zařazují platby 
                           tzv. euroregionům, jsou-li zájmovými sdruženími právnických osob.
 
                        (19) Na položku 5179 patří i platby spolkům a profesním komorám 
                           k úhradě členských příspěvků jejich zaměstnanců, jestliže je územní 
                           samosprávné celky nebo výjimečně organizační složky státu za své 
                           zaměstnance platí. Jestli členské příspěvky zaplatili zaměstnanci 
                           sami a organizace jim za ně poskytuje náhradu, patří výdaje na 
                           takové náhrady na položku 5192.

                        (20) Na položku 5179 zařazují zřizovatelé veřejných výzkumných institucí 
                           (§ 2 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 
                           institucích) peněžitý vklad do těchto institucí (§ 28 odst. 1 téhož zákona).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             518           Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a 
                         na jistoty

                         Na položky tohoto podseskupení patří výdaje na netransferové převody 
                         uvnitř organizace (položky 5181, 5182 a 5185), na některé převzaté 
                         povinnosti (položky 5183 a 5184) a na jistoty (položka 5189).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5181   Převody vnitřním organizačním jednotkám

                         Převody na bankovní účty vnitřních organizačních jednotek organizačních 
                         složek státu s výjimkou Ministerstva zahraničních věcí 
                             (§ 52 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 174/2007 Sb. a zákona 
                         č. 501/2012 Sb.). Převody na bankovní účty organizačních složek obcí, krajů
                         a dobrovolných svazků obcí (§ 25 odst. 3 věta druhá zákona č. 250/2000 Sb.). 
                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                    5182   Převody vlastní pokladně

                         Výběr hotovosti z bankovního účtu do pokladny.
                         V organizacích, které na konci roku žádnou hotovost v pokladně nemají, 
                         se výdaje na této položce nerozpočtují. Tyto organizace vždy po obdržení 
                         dokladu potvrzujícího hotovostní výdaj a dokládajícího druh tohoto výdaje 
                         zaúčtují částku v jeho výši na položku 5182 minusem a plusem na položku 
                         odpovídající druhu tohoto výdaje. Položku nepoužívají organizace, 
                         které se rozhodly pro režim oddělených pokladen. Místo na ni zařazují převody 
                         z rozpočtu do pokladny na položku 5348 a převody z pokladny do rozpočtu na 
                         položku 4138.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5183   Výdaje na realizaci záruk

                         Výdaje na zaplacení zaručené částky organizací za dlužníka, jehož ručitelem
                         organizace byla, jeho věřiteli na základě ručitelské smlouvy, kterou
                         organizace  s věřitelem  ve prospěch  dlužníka uzavřela, ručitelského
                         prohlášení nebo záruční listiny, které organizace věřiteli ve prospěch
                         dlužníka vystavila, nebo zákona, který organizaci ručitelskou povinnost
                         ukládá.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5184   Výdaje na vládní úvěry

                         Na tuto položku se zatřiďují výdaje na vládní úvěry 
                         [§ 3 písm. m) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 
                         změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
                         zákona č. 482/2004 Sb.].                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5185   Převody do elektronických peněženek
 
                         Na tuto položku se zařazují převody z bankovních účtů podléhajících rozpočtové
                         skladbě do elektronických peněženek a jiných prostředků pro uchovávání
                         elektronických peněz [§ 2 odst. 1 písm. c) a § 4 zákona č. 370/2017 Sb.,
                         o platebním styku]. Poplatek vydavateli elektronických peněz (§ 66 až 106 zákona
                         č. 370/2017 Sb.) za převod patří na položku 5163.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5189   Jistoty

                         Na tuto položku se zařazují převody peněžních prostředků, které 
                         má jejich příjemce po splnění plátcových závazků vůči příjemci nebo 
                         jiné osobě nebo po skončení smluvního vztahu mezi plátcem a příjemcem 
                         nebo jinou osobou plátci vrátit, zejména jistoty (kauce) podle 
                         § 2010 a násl. občanského zákoníku a jiných zákonných ustanovení, 
                         poskytují-li se v penězích.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             519           Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5191   Zaplacené sankce a odstupné

                         (1) Pokuty, penále, úroky z prodlení, poplatky z prodlení a jiné sankční 
                           platby placené jiným subjektům než státu, státním fondům, obcím, krajům, 
                           regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí (sankce placené těmto subjektům 
                           patří na položku 5363), jsou-li odděleny od plateb, za jejichž zpoždění 
                           jsou placeny, nebo plateb k plnění dluhu, který organizace řádně neplní a je 
                           za to postižena peněžitou sankcí (sankce, které nelze od takových plateb 
                           oddělit, se zatřiďují na stejné položky jako tyto platby). Nerozhoduje, zda
                           se sankce platí na základě soukromoprávních předpisů (jako např. úroky 
                           z prodlení podle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
                           a § 1 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. či smluvní pokuta podle 
                           § 2048 až 2052 občanského zákoníku) či předpisů veřejnoprávních
                           (jako např. penále podle § 18 a 19 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném 
                           na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákonů č. 161/1993 Sb., 
                           č. 59/1995 Sb., č. 48/1997 Sb., č. 127/1998 Sb., č. 176/2002 Sb. a 
                           č. 189/2006 Sb.), ale jen na tom, komu se platí.

                         (2) Na položku 5191 patří i sankce placené zahraničním osobám, ne však 
                           sankce placené Evropské unii, ty patří na položku 5512.
 
                         (3) Na položku 5191 se zařazuje také odstupné (§ 1992 občanského zákoníku) 
                           kromě odstupného v pracovněprávních a služebněprávních vztazích. Započte-li 
                           dodavatel odstupné proti ceně dodávky, kterou organizaci vrací, platí zákaz 
                           zvýšení příjmů a výdajů o jeho výši (odstavce 6 a 7 náplně třídy 5) a zákaz 
                           účtování o neexistujících příjmech a výdajích.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5192   Poskytnuté náhrady

                         (1) Na tuto položku patří zejména platby za služby, které nepředstavují 
                           zaplacení ceny (§ 1 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
                           zákonů č. 151/1997 Sb. a č. 303/2013 Sb.), ale zaplacení částky určené 
                           právním předpisem nebo stanovené podle něj. Zařazují se na ni i cestovní 
                           a podobné náhrady osobám, které pro organizaci nevykonávají závislou 
                           činnost (cestovní náhrady osobám, které pro ni závislou činnost vykonávají, 
                           patří na položku 5173), zejména svědkům, znalcům, advokátům, exekutorům 
                           či notářům, stanovené příslušnými zákony (správním řádem, občanským 
                           soudním řádem, daňovým řádem, trestním řádem, exekučním řádem, notářským 
                           řádem). Patří sem i náhrady advokátům, které soud ustanovil obhájci 
                           (obhájci ex offo), a osobám, které soud ustanovil opatrovníky. Na tuto položku 
                           nepatří výdaje deklarované jako náhrady, které ve skutečnosti mají povahu
                           transferů (odstavec 5 této náplně). Patří na ni jen náhrady za způsobenou újmu.
                           Náhrady za nezpůsobenou újmu patří na položku 5811.
 
                         (2) Na tuto položku patří veškeré náhrady za újmy, které organizace způsobila 
                           nebo vznikly v souvislosti s výkonem práce pro ni, zejména náhrady za 
                           pracovní úrazy a bolestné. Patří sem i náhrady za újmy a poskytnuté 
                           prostředky podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
                           České republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. náhrada, škod 
                           způsobených vojenským cvičením (§ 42 odst. 1), za vyvlastnění (§ 45 až 51),
                           za poskytnutí věcných prostředků (§ 58) a majetkové újmy na věcných prostředcích (§ 59);
                           náhrady za práci patří na položku 5051. 
 
                         (3) Na tuto položku rovněž patří úhrady účastníkům správního řízení a jiným
                           osobám podle § 79 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb. ve znění 
                           pozdějších předpisů) a vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů 
                           a ušlého výdělku, které správní orgán hradí. Zařazují se na ni i náhrady zvýšených 
                           vybavovacích výdajů podle § 4 nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování 
                           náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací 
                           s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů, 
                           poskytované zaměstnancům, kteří mají místo výkonu práce v zahraničí určeno 
                           jako pravidelné pracoviště [§ 189 odst. 6 písm. b) zákoníku práce], 
                           a odpovídající náhrady poskytované národním expertům 
                           (§ 67a odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění
                           zákona č. 144/2017 Sb.). Na položku 5192 se zařazují též náhrady 
          
                           svědkům, osobám přezvědným a dalším osobám předvolaným příslušným orgánem
                           k výslechu (svědečné) podle ustanovení o těchto náhradách v zákonech 
                           upravujících řízení, v kterých tyto osoby vystupují, například podle 
                           § 104 trestního řádu (zákon č. 141/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů), 
                           § 139 občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších 
                           předpisů), § 107 odst. 2 daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších 
                           předpisů), § 10 odst. 4 zákona o Vězeňské službě a justiční stráži
                           České republiky (zákon č. 555/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), 
                           § 30 odst. 6 zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů (zákon 
                           č. 341/2011 Sb.), § 28 odst. 5 zákona o Celní správě České republiky (zákon 
                           č. 17/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
                           § 177 odst. 3 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 
                           sborů (zákon č. 361/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů),
                           § 58 odst. 1 soudního řádu správního (zákon č. 150/2002 Sb. ve znění 
                           pozdějších předpisů) nebo čl. 19 přílohy č. 1 k zákonu o jednacím řádu
                           Poslanecké sněmovny (zákon č. 90/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 
                        (4) Na položku 5192 se zařazují též odměny a náhrady nákladů placené
                           znalcům, tlumočníkům a znaleckým ústavům podle § 17 až 19 a 
                           § 23 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění
                           zákonů č. 322/2006 Sb., 227/2009 Sb. a 444/2011 Sb. a podle § 15a až 28 
                           a přílohy vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a 
                           tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou odměn určených 
                           smlouvou (§ 17 odst. 4 zákona č. 36/1967 Sb., ve znění zákona 
                           č. 444/2011 Sb., a § 15a odst. 3 vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve znění 
                           vyhlášky č. 432/2002 Sb.), které se zařazují na položku 5166, 5168 nebo 
                           5169.
                          
                        (5) Na tuto položku nepatří platby označované jako náhrady nebo příspěvky 
                           na úhradu určitých hodnot, nejsou-li vypočítány z hodnot (výdajů, nákladů, 
                           ceny majetku), které mají nahrazovat, ani přímo odvozeny z újmy, kterou mají 
                           odškodňovat. Patří mezi transfery, a to i v případě, že je jako náhrady nebo 
                           příspěvky na úhradu hodnot nazývá právní předpis, který je zavádí. Je to 
                           například příspěvek poskytovaný obcím Ministerstvem vnitra na úhradu nákladů 
                           vynaložených v souvislosti se zařízením pro zajištění cizinců na jejich území
                           podle § 151 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
                               republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 314/2015 Sb. (patří
                           stejně jako dotace na rozvoj obce podle odstavce 2 téhož paragrafu na položku
                           5321 a v příjmech na položku 4116). 
 
                        (6) Na tuto položku patří i náhrady, které organizace poskytují osobám, 
                           které pro ně vykonávají závislou činnost a které utrpěly pracovní úraz 
                           nebo nemoc z povolání (podle § 271a až 271j zákona č. 262/2006 Sb., 
                           zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb., 
                           § 102 až 110 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
                           bezpečnostních sborů, ve znění zákonů č. 530/2005 Sb. a č. 306/2008 Sb., 
                           § 116 až 125 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, 
                           ve znění zákonů č. 254/2002 Sb., č. 272/2009 Sb., č. 306/2008 Sb.
                           a č. 332/2014 Sb., § 124 zákona č. 234/2014 Sb.,
                           o státní službě, a dalších).

                        (7) Na položku 5192 se zařazují i výdaje Ministerstva obrany na 
                           finanční podporu zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci nekonali práci 
                           z důvodu povolání k výkonu plánovaného pravidelného vojenského cvičení 
                           (§ 12 branného zákona) nebo plánované služby v operačním nasazení 
                           (§ 12a branného zákona), a osob samostatně výdělečně činných povolaných 
                           k výkonu takového cvičení nebo takové služby podle § 36 až 38 zákona č. 45/2016 Sb., 
                           o službě vojáků v záloze.

                        (8) Na položku 5192 se rovněž zařazují výdaje Ministerstva obrany, 
                           kterými se vojákům z povolání nahrazují jejich přepravní výdaje na 
                           cestu na preventivní nebo mimořádnou rehabilitaci nebo léčebnou péči, 
                           přepravní a stěhovací výdaje jejich a příslušníků jejich domácností při 
                           přestěhování v důležitém zájmu služby, výdaje na cestu jejich a jejich 
                           manželek a nezaopatřených dětí na řádnou dovolenou nebo rekreační pobyt 
                           a cestovní výdaje při zániku služebního poměru do místa trvalého pobytu 
                           nebo hraničního přechodu podle § 92 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích 
                           z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.

                        (9) Na tuto položku se zařazují též náhrady vyplácené oprávněně nebo 
                           neoprávněně zaměstnancům za členské příspěvky spolkům a profesním komorám 
                           zaplacené zaměstnanci, kteří jsou jejich členy, a jiné oprávněně nebo 
                           neoprávněně vyplácené náhrady zaměstnancům za jejich výdaje související 
                           s jejich prací, například za výdaje na správní poplatky za přijetí 
                           žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů.

                        (10) Na tuto položku se zatřiďují platby státním zaměstnancům podle § 35 odst. 4
                           zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 144/2017 Sb.,
                           kterými se jim hradí výdaje, které měli podle odstavce 3 téhož paragrafu věty
                           za středníkem k úhradě nákladů na vykonání úřednické zkoušky (kterými se jim
                           hradí výdaje ve výši podle služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro
                           státní službu č. 4/2015, kterým se stanoví výše paušální částky nákladů
                           spojených s vykonáním úřednické zkoušky).
 
                        (11) Na položku 5192 se zatřiďují také výdaje na peněžité vyrovnání vyplácené
                           bývalému zaměstnanci podle § 310 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
                           práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., v době, kdy má povinnost zdržet se
                           výdělečné činnosti, která by mohla mít nepříznivý vliv na činnost organizace
                           nebo její výsledky (kdy má zákaz konkurence), a výdaje na peněžité vyrovnání
                           téhož druhu vyplácené bývalému státnímu zaměstnanci podle § 83 odst. 5 zákona
                           č. 234/2014 Sb., o státní službě.
 
                        (12) Na položku 5192 patří také náhrady výdajů zaměstnancům, které vynaložili
                           na očkování, které byl povinen zajistit zaměstnavatel. Hradil-li
                           zaměstnavatel tyto výdaje přímo poskytovateli zdravotních služeb, zařadí
                           je na položku 5169 (k tomu odstavec 12 náplně položky 5169).
 
                        (13) Na položku 5192 zařazují organizace, kterým bylo uloženo nahradit náklady
                           řízení, výdaje na tyto náhrady (§ 142 až 151 občanského soudního řádu,
                           § 79 správního řádu, § 60 a 61 soudního řádu správního, § 107 daňového řádu), 
                           § 266 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
 
                        (14) Na položku 5192 patří také platby Ministerstva dopravy nizozemskému Státnímu
                           úřadu pro silniční dopravu, které jsou úhradami nákladů podle čl. 16
                           rozhodnutí Rady 2008/616/SVV vyplývajících ze správy, používání a údržby
                           Evropského informačního systému vozidel a řidičských oprávnění (Eucaris),
                           jehož využívání je pro členské státy Evropské unie povinné při vyhledávání
                           údajů o vozidlech registrovaných v členských státech Evropské unie a o jejich
                           vlastnících a provozovatelích [čl. 12 rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení
                           přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné
                           činnosti, čl. 15 rozhodnutí Rady 2008/616/SVV     o provádění rozhodnutí
                           2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti
                           terorismu a přeshraniční trestné činnosti, čl. 5b prováděcího nařízení Komise
                           (EU) č. 79/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením
                           nařízení (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti
                           daně z přidané hodnoty, ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1129 a
                           čl. 23 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/520
                           o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění
                           přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků
                           v Unii.].
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5193   Výdaje na dopravní územní obslužnost
                         Finanční kompenzace dopravcům podle smluv o veřejných službách v přepravě
                         cestujících uzavíraných podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách
                         v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, a nařízení Evropského
                         parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě
                         cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) 
                         č. 1191/69 a č. 1107/70, ve znění nařízení Evropského parlamentu 
                         a Rady (EU) 2016/2338. Na tuto položku patří i výdaje podle
                         smluv uzavřených do dne 30. června 2010 podle ustanovení upravujících
                         závazek veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti a úhradu prokazatelné
                         ztráty z tohoto závazku, která zákon č. 194/2010 Sb. dnem 1. července 2010
                         zrušil (§ 19 až 19c zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
                         a § 39 až 39d zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách). Převody obcí na účet 
                         sdružených prostředků za účelem těchto úhrad. Na položku 5193 nepatří finanční
                         kompenzace dopadů cenových slev v dopravě nařízených státem, ty patří na 
                         položku 5811 (odstavec     10 náplně položky 5811).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5194   Věcné dary

                         (1) Výdaje na pořízení předmětů, které mají být poskytnuty jako dary nebo 
                           ze společenské úsluhy (§ 2055 a násl. občanského zákoníku), včetně 
                           věcných darů poskytovaných v rámci humanitární pomoci do zahraničí 
                           [zákon č. 151/2010 Sb., § 5 a 6 nařízení vlády č. 463/2000 Sb., ve znění 
                           nařízení vlády č. 527/2002 Sb., a § 7 odst. 1 písm. b) a 
                           § 8 odst. 3 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
                           a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 320/2002 Sb. a 
                           č. 375/2011 Sb.]. Za věcné dary se považují i vstupenky na kulturní 
                           představení a sportovní utkání. Spropitné doložené účtenkou se za věcný ani 
                           peněžitý dar nepovažuje a zahrnuje se do výdaje, k němuž bylo poskytnuto.
         
                         (2) Na tuto položku patří i výdaje na nákup věcí, které se pak předají 
                           příslušníkům bezpečnostních sborů jakožto kázeňská odměna podle 
                           § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
                           bezpečnostních sborů, nebo vojákům jakožto kázeňská odměna podle 
                           §     26 odst. 1 písm. d) zákona č. 220/1999 Sb., o vojácích z povolání. 

                         (3) Výdaje na nákup věcných darů patří na tuto položku i v případě, že věcný 
                           dar má výjimečně povahu dlouhodobého majetku. 

                         (4) Na položku 5194 nepatří peněžité dary. Peněžité dary vlastním zaměstnancům 
                           poskytované podle pracovněprávních předpisů patří na položku 5029, odměny a 
                           finanční dary vyplácené zaměstnancům na základě smluv z kolektivního 
                           vyjednávání se považují za transfery obyvatelstvu a patří na položku 5499.
                           Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům 
                           bezpečnostních sborů a vojákům z povolání patří na položku 5028.

                         (5) Na položku 5194 se nezařazují výdaje na dary, které podléhají rychlé zkáze a
                           jejichž cena je velmi nízká, například řezané květiny kupované v malém počtu.
                           Takové výdaje patří na položku 5139.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5195   Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené

                         Odvody podle § 81 odst. 2 písm. c) a § 82 a 83 zákona č. 435/2004 Sb., 
                         o zaměstnanosti, ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 73/2011 Sb., 
                         č. 367/2011 Sb., č. 136/2014 Sb. a č. 206/2017 Sb..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5196   Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce

                         Patří sem náhrady výdajů spojených s výkonem funkce poskytované podle
                         § 5 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených
                         s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů
                         a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. Nepatří sem výdaje organizace,
                         kterými se zajišťují činnosti představitelů, které by si jinak hradili
                         sami a vznikal jim nárok na náhrady podle uvedeného § 5, například 
                         výdaje na jízdenky představitelů a jejich ubytování a stravování při 
                         cestách konaných z podnětu příslušné organizační složky státu hrazené 
                         touto organizační složkou státu. Tyto výdaje patří na položky odpovídající 
                         pořizovaným hodnotám, například výdaje na jízdenky, ubytování a stravování
                         na položku 5169.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5197   Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí

                         (1) Patří sem náhrady zvýšených životních nákladů poskytované zaměstnancům, kteří
                           mají místo výkonu práce v zahraničí určeno jako pravidelné pracoviště
                           [§ 189 odst. 6 písm. a) zákoníku práce], podle § 3 nařízení vlády
                           č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům
                           rozpočtových     a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí,
                           ve znění nařízení vlády č. 183/1999 Sb., č. 214/2003 Sb. a č. 536/2005 Sb.,
                           zejména zaměstnancům ve službě v zahraničí [§ 67 zákona č. 234/2014 Sb.,
                           o státní službě, ve znění zákonů č. 26/2016 Sb. a č. 150/2017 Sb.,
                           § 2 písm. b) zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých
                           zákonů (zákon o zahraniční službě)] působícím v zastupitelských úřadech
                           (§ 4 odst. 2 zákona č. 150/2017 Sb.) (náhrady podle § 4 nařízení vlády
                           č. 62/1994 Sb. patří na položku 5192 a podle § 5 a 6 na položku 5173).
 
                         (2) Na položku 5197 se zařazují i náhrady odpovídající náhradám podle odstavce 1
                           poskytované národním expertům (§ 67a odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní
                           službě, ve znění zákona č. 144/2017 Sb.).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5198   Finanční náhrady v rámci majetkového vyrovnání s církvemi

                         Finanční náhrady církvím a náboženským společnostem podle 
                         § 15 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
                         společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
                         s církvemi a náboženskými společnostmi).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5199   Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy

                         (1) Výdaje na nákupy, které nelze zařadit na jiné položky těchto výdajů. 

                         (2) Na tuto položku zařazují organizace, které jsou vlastníky bytů nebo nebytových 
                           prostorů a spoluvlastníky společných částí budovy, v níž se tyto byty nebo 
                           nebytové prostory nacházejí (§ 1158 až 1160 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
                           zákoník),     platby společenství vlastníků těchto bytů a nebytových prostorů 
                           (§ 1194 až 1216 občanského zákoníku) nebo jiné pověřené osobě, které jsou 
                           určeny na výdaje spojené se správou, provozem a opravami společných částí 
                           budovy (§ 1180 a 1181 občanského zákoníku).

                         (3) Na položku 5199 patří i peněžní prostředky vydané v hotovosti kontrolním
                           pracovníkům na kontrolní nákupy [§ 8 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., 
                           o kontrole (kontrolní řád)] a na výdaje za účelem neprozrazení skutečného
                           důvodu pobývání kontrolních pracovníků v kontrolovaných prostorech, 
                           například výdaje na konzumaci v kontrolovaných restauracích.

                         (4) Na položku 5199 patří i výdaje organizace ve prospěch subjektu, který od ní
                           přebírá povinnosti a organizace mu za to platí, zejména přebírá-li od ní
                           dluh (§ 1888 až 1894 občanského zákoníku), nejsou-li to povinnosti, výdaje na
                           jejichž splnění patří na jiné položky třídy 5, a výdaje organizace ve prospěch
                           subjektu, který jí postupuje práva a organizace mu za to platí, zejména
                           postupuje-li jí pohledávku (§ 1879 až 1887 občanského zákoníku), nejsou-li to
                           práva, výdaje na jejichž pořízení patří na jiné položky třídy 5.

                         (5) Na položku 5199 patří i nezařazené zálohy (k tomu odstavec 20 náplně třídy 5)
                           a platby, s nimiž je spojeno právo na dodávku zboží nebo služeb a toto právo
                           je stvrzené dokladem nebo elektronickým záznamem, patří-li výdaje na pořízení
                           tohoto zboží nebo služeb na více položek a v okamžiku platby není rozhodnuto,
                           na odběr jakého zboží nebo služeb se toto právo použije [k tomu písmeno p)
                           úvodního ustanovení části B této přílohy k vyhlášce]. Takovými platbami jsou
                           zejména převody na předplacené karty, například převody podle smluv
                           o předplacených kartách na pohonné hmoty nebo jiné zboží a služby, které
                           vydává CCS, Česká společnost pro platební karty, s. r. o., nebo platby
                           k nabití mobilních telefonů s předplacenými kartami, mají-li se používat i na
                           jiné výdaje než výdaje za služby mobilním operátorům (ty patří na položku
                           5162).
 
                         (6) Na položku 5199 patří také převody, které představují změnu 
                           vlastnictví na spoluvlastnictví, zejména jestliže organizace kromě 
                           těch, kterým je to zakázáno [§ 30 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., 
                           o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 
                           ve znění zákona č. 51/2016 Sb., § 47 
                           a 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
                           zákona č. 303/2013 Sb., § 24 odst. 2 a § 27 zákona č. 129/2000 Sb., 
                           o krajích (krajské zřízení), ve znění zákonů č. 231/2002 Sb. a č. 303/2013 Sb., 
                           a § 20 odst. 3 a § 28 zákona č. 131/2000 Sb., 
                           o hlavním městě Praze, ve znění zákonů č. 145/2001 Sb. a č. 303/2013 Sb.], 
                           převádějí podle smlouvy o společnosti (§ 2716 až 2746 občanského zákoníku) 
                           nebo obdobných smluv podle cizího práva (konsorciálních nebo jinak 
                           nazvaných smluv) peněžní prostředky na účet pro spoluvlastněné peněžní 
                           prostředky společníků (§ 2719 občanského zákoníku).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      52                  Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům

                         (1) Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům se stejně jako neinvestiční 
                           transfery veřejnoprávním subjektům a neinvestiční transfery do zahraničí 
                           člení do položek zpravidla podle druhu subjektu, kterému je transfer 
                           poskytován. To platí i pro obdobné transfery investiční. 

                         (2) Transfer je poskytnut určitým poskytovatelem určitému příjemci, jestliže je 
                           mezi nimi právní vztah poskytovatele a příjemce. Tento právní vztah vzniká 
                           rozhodnutím poskytovatele nebo dohodou poskytovatele s příjemcem, jakou 
                           částku poskytovatel příjemci poskytne a případně jaké budou další práva a 
                           povinnosti obou v souvislosti s transferem. Tento právní vztah nevzniká 
                           mezi poskytovatelem a prostředníkem a mezi prostředníkem a příjemcem. 
                           Prostředníkem je v případě transferů subjekt, jemuž poskytovatel částku 
                           transferu poukáže nebo jinak předá s tím, aby ji poukázal nebo jinak předal 
                           příjemci, případně mu též pošle nebo předá související dokumenty s tím, aby 
                           je příjemci rovněž poslal nebo předal. Prostředník [např. kraj podle 
                           § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
                           některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona 
                           č. 320/2002 Sb.] o právech a povinnostech příjemce souvisejících 
                           s transferem nerozhoduje a pouze plní příkaz poskytovatele k předávání 
                           peněžních částek a dokumentů. Poskytovatel ani příjemce při zařazování 
                           transferu na položku a paragraf rozpočtové skladby neberou skutečnost,
                           že transfer je poskytován přes prostředníka, v úvahu.
 
                         (3) Odstavec 2 neplatí pro transfery příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi,
                           dobrovolnými svazky obcí a kraji poskytované prostřednictvím jejich
                           zřizovatelů (§ 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
                           pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb., zákona
                           č. 562/2004 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 465/2011 Sb. a zákona
                           č. 24/2017 Sb.). 

                         (4) Transfer ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci
                           zřízené krajem zařadí poskytující organizační složka státu při poukázání
                           kraji na položku 5323 nebo 6342 a kraj při přijetí ze státního rozpočtu
                           ho zařadí na položku 4111, 4211, 4116 nebo 4216 a při poukázání své
                           příspěvkové organizaci na položku 5336 nebo 6356. Transfer ze státního 
                           rozpočtu školské právnické osobě zřízené krajem zařadí poskytující 
                           organizační složka státu při poukázání kraji na položku 5323 nebo 6342 
                           a kraj při přijetí ze státního rozpočtu ho zařadí na položku 4111, 4211, 
                           4116 nebo 4216 a při poukázání své školské právnické osobě na položku 5333 
                           nebo 6353.

                         (5) Transfer ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci zřízené obcí zařadí
                           poskytující organizační složka státu při poukázání kraji na položku 5321
                           nebo 6341, kraj při přijetí ze státního rozpočtu ho zařadí na položku
                           4111, 4211 4116 nebo 4216 a při poukázání obci na stejnou položku, na niž,
                           ho přijal, minusem a obec ho zařadí při přijetí od kraje na položku 4111,
                           4211, 4116 nebo 4216 a při poukázání své příspěvkové organizaci na
                           položku 5336 nebo 6356. Transfer ze státního rozpočtu školské právnické 
                           osobě zřízené obcí zařadí poskytující organizační složka státu při 
                           poukázání kraji na položku 5321 nebo 6341, kraj při přijetí ze státního 
                           rozpočtu ho zařadí na položku 4111, 4211, 4116 nebo 4216 a při poukázání 
                           obci na stejnou položku, na niž ho přijal, minusem a obec ho zařadí při 
                           přijetí od kraje na položku 4111, 4211, 4116 nebo 4216 a při poukázání 
                           své školské právnické osobě na položku 5333 nebo 6353.
                           
                         (6) Transfer ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci zřízené dobrovolným
                           svazkem obcí zařadí poskytující organizační složka státu na položku 5329
                           nebo 6349. Dobrovolný svazek obcí ho při přijetí zařadí na položku 4111,
                           4211, 4116 nebo 4216 a při poukázání své příspěvkové organizaci ho
                           zařadí na položku 5336 nebo 6356. Transfer ze státního rozpočtu školské 
                           právnické osobě zřízené dobrovolným svazkem obcí zařadí poskytující 
                           organizační složka státu na položku 5329 nebo 6349. Dobrovolný svazek obcí 
                           ho při přijetí zařadí na položku 4111, 4211, 4116 nebo 4216 a při
                           poukázání své školské právnické osobě ho zařadí na položku 5333 nebo 6353.
 
                         (7) Transfer z rozpočtu kraje příspěvkové organizaci zřízené obcí nebo dobrovolným
                           svazkem obcí zařadí kraj při poukázání obci na položku 5321 nebo 6341
                           a při poukázán dobrovolnému svazku obcí na položku 5329 nebo 6349     a obecí
                           nebo dobrovolný svazek obcí ho při poukázání své příspěvkové organizaci zařadí
                           na položku 5336 nebo 6356. Transfer z rozpočtu kraje školské právnické osobě 
                           zřízené obcí nebo dobrovolným svazkem obcí zařadí kraj při poukázání obci na 
                           položku 5321 nebo 6341 a při poukázání dobrovolnému svazku obcí na položku 
                           5329 nebo 6349 a obec nebo dobrovolný svazek obcí ho při poukázání své školské 
                           právnické osobě zařadí na položku 5333 nebo 6353.
 
                         (8) Transfery jsou a na příslušné položky ze seskupení 52, 53, 54, 55 a 63 patří
                           například
                           a) dotace poskytované podle § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb.,
                            o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
                            (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, včetně individuálních
                            a systémových dotací podle § 13 odst. 3 písm. c) a d) zákona
                            č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 465/2011 Sb.,
                           b) dotace poskytované podle § 10a až 10d zákona č. 250/2000 Sb.,
                            o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona
                            č. 24/2015 Sb.,
                           c) příspěvky na provoz poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným
                            organizačními složkami státu podle § 54 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.,
                           d) příspěvky na provoz poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným územními
                            samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí podle § 28 odst. 7 zákona
                            č. 250/2000 Sb., ve znění zákonů č. 27/2008 Sb. a č. 24/2017 Sb.,
                           e) důchody podle § 28 až 53 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
                            ve znění pozdějších předpisů,
                           f) dávky podle § 17 až 48 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
                            ve znění pozdějších předpisů,
                           g) dávky podle § 14 až 52 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
                            ve znění pozdějších předpisů,
                           h) dávky podle § 21 až 37 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
                            ve znění pozdějších předpisů,
                           i) příspěvek na péči podle § 7 až 31 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
                            službách, ve znění pozdějších předpisů,
                           j) příspěvky podle § 6 až 12 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek
                            osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve
                            znění zákonů č. 331/2012 Sb., č. 313/2013 Sb. a č. 329/2014 Sb.,
                           k) investiční pobídky a příspěvky podle § 111 až 119 zákona č. 435/2004 Sb.,
                            o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
                           l) státní příspěvek při vyřazení autovraku podle § 37d zákona č. 185/2001 Sb.,
                            o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákonů
                            č. 326/2009 Sb. a č. 344/2013 Sb.,
                           m) finanční příspěvek podle § 46 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
                            doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
                            nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb.,
                            č. 51/2015 Sb. a č. 209/2016 Sb.,
                           n) dotace podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám,
                            předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů,
                           o) dotace podle § 28 odst. 1 písm. c) a odst. 3 a § 29 zákona č. 165/2012 Sb.,
                            o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění
                            zákonů č. 310/2013 Sb., č. 90/2014 Sb. a č. 131/2015 Sb.,
                           p) příspěvek a dotace podle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění
                            zákonů č. 350/2005 Sb., č. 103/2013 Sb. a č. 314/2015 Sb.,
                           q) dotace podle § 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
                            předpisů,
                           r) podpora podle smlouvy uzavřené podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
                            výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně
                            některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního
                            vývoje a inovací), ve znění zákonů č. 110/2009 Sb., č. 420/2011 Sb.,
                            194/2016 Sb., č. 146/2017 Sb. a č. 50/2020 Sb., s výjimkou případů, kdy
                            poskytovatel podpory získává neomezený bezplatný přístup k výsledku
                            podpořeného projektu, jestliže tento výsledek lze chránit podle zákonů
                            upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti
                            (§ 16 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákonů č. 110/2009 Sb. a
                            č. 194/2016 Sb.),
                            s) dar podle § 2055 až 2078 občanského zákoníku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             521           Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5211   Neinvestiční transfery finančním institucím

                         Neinvestiční transfery bankám (zákon č. 21/1992 Sb. ve znění pozdějších 
                         předpisů), pojišťovnám (zákon č. 363/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 
                         a spořitelním a úvěrním družstvům (zákon č. 87/1995 Sb. ve znění pozdějších 
                         předpisů) kromě těch, které patří na položku 5214. Patří sem i neinvestiční 
                         transfery těmito subjekty zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám 
                         podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění 
                         pozdějších předpisů).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5212   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám

                         Patří sem transfery fyzickým osobám provozujícím podnikatelskou nebo jinou
                         samostatnou výdělečnou činnost, kromě činnosti finanční. 
                         Patří sem i neinvestiční transfery těmito fyzickými osobami zřízeným
                         školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského
                         zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                    5213   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

                         Patří sem neinvestiční transfery subjektům zřízeným podle zákona č. 
                         90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
                         korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (veřejným obchodním
                         
                         společnostem, komanditním společnostem, společnostem s ručením omezeným, 
                         akciovým společnostem a družstvům) a dalších předpisů jako právnické osoby
                         vyvíjející podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost 
                         kromě činnosti finanční s výjimkou transferů patřících na položky 5215 a 5216. 
                         Patří sem i neinvestiční transfery těmito právnickými osobami zřízeným 
                         školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona
                         (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5214   Neinvestiční transfery finančním a podobným institucím ve vlastnictví
                         státu
                         
                         Neinvestiční transfery akciovým společnostem, které jsou bankami nebo vykonávají
                         obdobnou činnost jako banky a které jsou převážně vlastněny státem, a institucím
                         zřízeným zákonem, které vykonávají obdobnou činnost jako banky a hospodaří
                         s majetkem státu. Patří sem zejména neinvestiční transfery Českomoravské záruční
                         a rozvojové bance, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a České 
                         exportní bance (zákon č. 58/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem
                         i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle
                         § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb.), pokud by
                         byly těmito subjekty zřízeny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         
                    5215   Neinvestiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví
                         státu
                         
                         Neinvestiční transfery Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému
                         fondu, Správě železniční dopravní cesty a Vinařskému fondu. Patří sem i 
                         neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle 
                         § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění
                         pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5216   Neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním
                         společnostem
 
                         Neinvestiční transfery akciovým společnostem a společnostem s ručením
                         omezeným, v nichž mají alespoň poloviční podíl [§ 31 až 33 zákona
                         č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon
                         o obchodních korporacích)] obce nebo kraje a které mají oprávnění
                         k poskytování zdravotnických služeb [§ 15 odst. 1 písm. a) a
                         § 19 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
                         podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)], je-li
                         v tomto oprávnění mezi formami zdravotní péče [§ 19 odst. 2 písm. b) a
                         § 6] uvedena lůžková péče (§ 9).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5219   Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             522           Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                         Použije se pro transfery organizacím vně vládního sektoru, nepatří sem
                         tedy transfery zdravotním pojišťovnám, příspěvkovým organizacím apod.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                    5221   Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                         (1) Neinvestiční transfery fundacím (nadacím a nadačním fondům, § 303 až 401
                           zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a ústavům (§ 402 až 418 občanského
                           zákoníku).
        
                         (2) Neinvestiční transfery společnostem založeným podle zákona č. 248/1995 Sb.,
                           jestliže se tímto zákonem, zrušeným novým občanským zákoníkem, 
                           i nadále řídí (§ 3050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
                           Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj.
                           osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb.
                           ve znění pozdějších předpisů), zřízeným obecně prospěšnými společnostmi.                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5222   Neinvestiční transfery spolkům

                         (1) Neinvestiční transfery spolkům (§ 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., 
                           občanský zákoník).

                         (2) Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj.
                           osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb.
                           ve znění pozdějších předpisů), zřízeným spolky.

                         (3) Na položku 5222 patří i neinvestiční transfery zájmovým sdružením 
                           právnických osob založeným podle § 20f a násl. zrušeného zákona č. 40/1964 Sb.,
                           občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
                           (§ 3051 věta první zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) včetně
                           neinvestičních transferů tzv. euroregionům, jsou-li spolky nebo 
                           zájmovými sdruženími právnických osob se sídlem v České republice. 
                           Neinvestiční transfery tzv. euroregionům se sídlem mimo území České 
                           republiky patří na položku 5532.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5223   Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
                    
                         Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem registrovaným
                         podle zákona o církvích a náboženských společnostech (zákon č. 3/2002 Sb.
                         ve znění pozdějších předpisů). Nepatří sem finanční náhrady církvím 
                         a náboženským společnostem podle § 15 zákona č. 428/2012 Sb. (zařazují 
                         se na položku 5198), patří sem však příspěvek podle § 17 tohoto zákona. 
                         Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám,
                         tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb.
                         ve znění pozdějších předpisů), zřízeným církvemi a náboženskými
                         společnostmi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5224   Neinvestiční transfery politickým stranám a hnutím
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5225   Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5229   Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                         (1) Patří sem neinvestiční transfery, nejsou-li zařaditelné na některou
                           jinou položku z podseskupení položek 522.                         

                         (2) Na položku 5229 patří i neinvestiční transfery Hospodářské komoře České
                           republiky (§ 2 odst. 1 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České
                           republiky a Agrární komoře České republiky) a Agrární komoře České republiky
                           (§ 2 odst. 2 zákona č. 301/1992 Sb.) a jejich členským okresním (obvodním) a
                           regionálním komorám (§ 3 zákona č. 301/1992 Sb., ve znění zákona
                           č. 121/1993 Sb.).

                         (3) Nepatří sem transfery dobrovolným svazkům obcí, ta patří na položku 5329.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             525           Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5250   Refundace poloviny náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost
                    
                         Polovina náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců 
                         podle § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
                         zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění 
                         zákona č. 189/2006 Sb. Zaměstnavatel poté, kdy zúčtoval zaměstnancům 
                             (resp. zaměstnancům se zdravotním postižením) náhradu mzdy za dobu 
                         dočasné pracovní neschopnosti, odečte podle zmíněného odstavce 2 (resp. 
                         odstavce 3) v případě, že je zaměstnavatelem v tomto odstavci uvedeným, 
                         polovinu zúčtované částky od pojistného, které má platit České správě 
                         sociálního zabezpečení (ČSSZ), a zaplatí jí pouze rozdíl. ČSSZ převede 
                         tuto sumu (polovinu zúčtované náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní 
                         neschopnosti) ze svého výdajového účtu na svůj účet příjmový, aby tak 
                         učinila výdaj, který by v případě nekompenzované platby (v případě, 
                         že by se tato suma neodečítala od pojistného, zaměstnavatel by platil 
                         celé pojistné a tuto sumu by pak dostal od ČSSZ) byl transferem této 
                         sumy zaměstnavatelům. Výdaj této sumy z výdajového účtu ČSSZ zařadí 
                         na položku 5250 a její příjem na příjmový účet na položku 1614.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      53                  Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy 
                         téhož subjektu a platby daní
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             531           Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5311   Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu

                         Nepatří sem i převody z fondů organizačních složek státu do jejich
                         rozpočtových příjmů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5312   Neinvestiční transfery státním fondům

                         Zahrnuje transfery fondům zřízeným podle zákona o rozpočtových pravidlech.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5313   Neinvestiční transfery zvláštním fondům ústřední úrovně

                         Neinvestiční transfery účtu, který je nástupnickým peněžním fondem Fondu 
                         národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu národního majetku
                         (zákona č. 178/2005 Sb.).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5314   Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5315   Odvod daně za zaměstnance

                         Odvod daně ze závislé činnosti úřadem práce za zaměstnance-příjemce mzdového
                         nároku podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební
                         neschopnosti zaměstnavatele.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5316   Odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
                         zaměstnanosti za zaměstnance

                         Odvod pojistného     na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
                         zaměstnanosti úřadem práce za zaměstnance-příjemce mzdového nároku podle
                         zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti
                         zaměstnavatele.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5317   Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnance

                         Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění úřadem práce za zaměstnance
                         - příjemce mzdového nároku podle zákona  č. 118/2000 Sb., o ochraně
                         zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5318   Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5319   Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             532           Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                         Na položky tohoto podseskupení položek patří neinvestiční transfery obcím, 
                         krajům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí. Za obec se považuje 
                         též hlavní město Praha.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5321   Neinvestiční transfery obcím

                         Zahrnuje neinvestiční transfery obcím jiné než v položce 5322.
                         Patří sem i transfery poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným 
                         obcemi prostřednictvím jejich zřizovatelů (převod těchto transferů 
                         obcím) a transfery poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi 
                         prostřednictvím těchto obcí a krajů (převod těchto transferů krajům); 
                         k tomu v náplni seskupení položek 52.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5322   Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu

                         Zahrnuje neinvestiční transfery obcím zahrnuté do souhrnného finančního
                         vztahu a explicitně stanovené zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                    5323   Neinvestiční transfery krajům

                         (1) Zahrnuje transfery poskytované krajům jiné než v položce 5324.
                           Patří sem i transfery poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným 
                           kraji prostřednictvím jejich zřizovatelů (převod těchto transferů 
                           krajům); k tomu v náplni seskupení položek 52.

                         (2) Na položku 5323 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu krajům na
                           to, aby mohly přiznávat a vyplácet zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující
                           okamžitou pomoc státní příspěvek za pobyt a péči poskytované na základě
                           rozhodnutí soudu nebo žádosti obce s rozšířenou působností nezletilým dětem
                           v tomto zařízení (§ 42g odst. 1, § 42h a § 42l odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb.,
                           o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákonů č. 134/2006 Sb. a
                           č. 401/2012     Sb.).
 
                         (3) Na položku 5323 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu
                           [§ 160 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
                           vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákonů
                           č. 472/2011 Sb., č. 82/2015 Sb. a č. 101/2017 Sb.] krajům (§ 161 odst. 5
                           zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb.) na to, aby mohly
                           poskytovat dotace na činnost škol a školských zařízení zřizovaných kraji,
                           obcemi a dobrovolnými svazky obcí.
 
                         (4) Na položku 5323 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu příslušným
                           orgánům (§ 11 odst. 4 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod
                           způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy), kterými jsou kraje
                           (§ 8 odst. 2 zákona č. 115/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.), na to,
                           aby mohly přiznávat a vyplácet osobám poškozeným vybranými zvláště chráněnými
                           živočichy náhrady škod, které tito živočichové způsobili (§ 10 odst. 3 zákona
                           č. 115/2000 Sb.).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5324   Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu

                         Zahrnuje neinvestiční transfery poskytované krajům zahrnuté do finančního
                         vztahu a explicitně stanovené zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5325   Neinvestiční transfery regionálním radám
                    
                         Neinvestiční transfery subjektům zřízeným a fungujícím podle 
                         § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění
                         zákona č. 138/2006 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5329   Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                         Zahrnuje např. neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             533           Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5331   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
                         Na tuto položku zařazují ústřední orgány státní správy příspěvky, které 
                         poskytují příspěvkovým organizacím, kterých jsou zřizovateli, podle 
                         § 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a 
                         o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a obce, 
                         dobrovolné svazky obcí a kraje příspěvky, které poskytují příspěvkovým 
                         organizacím, kterých jsou zřizovateli, podle § 28 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., 
                         o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 27/2008 Sb. 
                         a zákona č. 24/2017 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        5332   Neinvestiční transfery vysokým školám

                         Zahrnuje neinvestiční transfery poskytované vysokým školám.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5333   Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem,
                         kraji a obcemi
                                                 
                         Neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle
                         § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších
                         předpisů), zřízeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
                         kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí. Neinvestiční transfery
                         školským právnickým osobám zřízeným jinými právnickými osobami nebo
                         fyzickými osobami patří na položky, na které patří neinvestiční transfery 
                         jejich zřizovatelům (položky z podseskupení 521 a 522 a položku 5332).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         
                    5334   Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím
                    
                         Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím, tj. osobám zřízeným
                         státem, kraji a obcemi podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných
                         institucích.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         
                    5336   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
                            
                         Na tuto položku zařazují ústřední orgány státní správy, obce, 
                         dobrovolné svazky obcí a kraje neinvestiční transfery, které poskytují 
                         příspěvkovým organizacím, kterých jsou zřizovateli, jiné než ty, které 
                         patří na položku 5331. Jsou to zejména dotace podle § 54 odst. 1 písm. b), e)
                         a f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
                         některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona 
                         č. 26/2008 Sb., dotace podle § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
                         o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 27/2008 Sb. 
                         a č. 24/2017 Sb. a dotace podle zákona č. 130/2002 Sb., 
                         o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých 
                         souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších
                         předpisů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5339   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                         Na tuto položku zařazují organizace neinvestiční transfery příspěvkovým 
                         organizacím, zřizovateli kterých nejsou. V případě, že budou zákonem 
                         zřízeny další právnické osoby podobné příspěvkovým organizacím (jiné než 
                         právnické osoby, transfery jimž se zařazují na položky 5332, 5333 a 5334), 
                         budou sem patřit i neinvestiční transfery těmto právnickým osobám.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             534           Neinvestiční evody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní 
                         subjektivity

                         (1) V konsolidaci na úrovni organizace se eliminují položky 5342 (při
                           převodu sociálnímu fondu obcí a krajů) a 5344 až 5349.

                         (2) Na položky tohoto podseskupení patří peněžní prostředky převáděné 
                               z peněžního fondu (bankovního účtu) organizační složky státu nebo 
                           právnické osoby používající rozpočtovou skladbu do jiného peněžního 
                           fondu (na jiný bankovní účet) téže organizační složky státu nebo 
                           téže právnické osoby, jakož i peněžní prostředky převáděné hlavním 
                           městem Prahou jejím městským částem a peněžní prostředky převáděné 
                           těmito městskými částmi hlavnímu městu Praze. Výjimkou jsou převody 
                           v případě, že převáděná částka je z bankovního účtu peněžního fondu, 
                           z kterého se převod uskutečňuje, odepsána v jednom roce a na bankovní 
                           účet peněžního fondu, do kterého se převod uskutečňuje, připsána až 
                           v roce následujícím. V tom případě se odepsání zařadí na položku 5350 
                           a připsání na položku 4140. Výdaje patřící na položky 
                           tohoto podseskupení se v odvětvovém třídění zařazují na paragraf 6330.
                         (3) Co se rozumí peněžním fondem a jak se posuzují převody peněžních 
                           prostředků na účty termínovaných vkladů a podobné nástroje a převody 
                           z nich, stanoví odstavec 3 náplně podseskupení položek 413.
                         (4) Na položky podseskupení 534 patří výdaje na převody mezi peněžními 
                           fondy téže organizace bez ohledu na to, zda se převod uskutečňuje mezi 
                           bankovními účty, bankovním účtem a oddělenou pokladnou nebo mezi 
                           oddělenými pokladnami. Patří na ně i výdaje na převody uvnitř peněžních 
                           fondů s výjimkou převodů mezi účty státního rozpočtu a převodů mezi 
                           bankovním účtem a vyúčtovávanou pokladnou.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5341   Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5342   Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                    5343   Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů
 
                         V organizačních složkách státu na tuto položku patří převody vlastnímu zařízení
                         závodního stravování organizačních složek státu na jeho účet závodního stravování
                         (§ 3 odst. 3 vyhlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich
                         úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích), a to
                         převody podle § 3 odst. 2 a 10 vyhlášky č. 430/2001 Sb. [převody k úhradě
                         ostatních provozních nákladů na závodní stravování včetně ztrát vzniklých
                         přirozeným úbytkem surovin podle § 2 písm. c) vyhlášky č. 430/2001 Sb. a vratné
                         zálohy na pořízení nebo zvýšení zásob]. V územních samosprávných celcích na tuto
                         položku patří převody na vlastní účty cizích prostředků.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5344   Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů

                         Patří sem i převody ve prospěch fondu rezerv a rozvoje.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5345   Převody vlastním rozpočtovým účtům

                         (1) Na tuto položku se zařazují výdaje mimorozpočtových peněžních fondů a 
                           bankovních účtů podléhajících rozpočtové skladbě představující převody do 
                           rozpočtu téže organizace (na účet státního rozpočtu organizační složky státu, 
                               do rozpočtu státního fondu nebo do rozpočtu obce, kraje, regionální rady 
                           nebo dobrovolného svazku obcí), patří na ni i převody mezi základními běžnými 
                           účty obce.

                         (2) Na položku 5345 nepatří výdaj z peněžních prostředků tvořících 
                           součást rozpočtu obce, kraje, dobrovolného svazku obcí nebo regionální 
                           rady na bankovním účtu na převod do oddělené pokladny, takový výdaj 
                           patří na položku 5348.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5346   Převody do fondů organizačních složek státu

                         Tato položka se použije pro převody neinvestičních prostředků poskytnuté do
                         fondů organizačních složek státu.
                         Patří sem i převody, které provádějí finanční úřady, když vracejí 
                         odvod za porušení rozpočtové kázně, který provedly organizační 
                         složky státu podle § 44a odst. 1 písm. e) rozpočtových pravidel 
                         do rezervního fondu organizačních složek státu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5347   Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými 
                         obvody nebo částmi - výdaje

                         Na tuto položku zařazují statutární města [§ 4 zákona č. 128/2000 Sb., 
                         o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů] peněžní 
                         prostředky, které převádějí ze svých bankovních účtů na bankovní účty 
                         svých městských obvodů nebo městských částí, které nemají právní 
                         subjektivitu (§ 20 odst. 2 téhož zákona), jakožto neinvestiční 
                         dotace na jejich činnost. Patří na ni i peněžní prostředky, které tyto městské 
                         obvody a městské části převádějí ze svých bankovních účtů na bankovní účty 
                         statutárních měst, kterých jsou součástí, jestliže se takové převody povahy
                         neinvestičních transferů vyskytnou. Na tuto položku patří i neinvestiční převody 
                         mezi hlavním městem Prahou a jejími městskými částmi (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., 
                         o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5348   Převody do vlastní pokladny

                         (1) Tuto položku používají obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a regionální 
                           rady, které se rozhodly pokladnu používat v režimu oddělených pokladen 
                           (je popsán v náplni položky 4138).

                         (2) Položka 5348 vyjadřuje, že převod se uskutečnil do oddělené pokladny 
                           a     je to převod uvnitř rozpočtu obce, kraje, dobrovolného svazku obcí 
                           nebo regionální rady. Zařazují se na ni částky vydané z bankovního 
                           účtu rozpočtu do oddělené pokladny mezi peněžní prostředky tvořící 
                           součást rozpočtu obce, kraje, dobrovolného svazku obcí nebo regionální
                           rady (příjem oddělené pokladny z tohoto převodu se zařazuje na položku
                           4134) a částky vydané z peněžních prostředků z oddělené pokladny
                           tvořících v ní součást peněžních prostředků rozpočtu mezi peněžní 
                           prostředky tvořící součást rozpočtu jiné oddělené pokladny (její 
                           příjem z tohoto převodu se zařazuje na položku 4138). 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5349   Ostatní převody vlastním fondům

                         Na tuto položku se zařazují převody vlastním fondům jiné než ty, 
                         které patří na předcházející položky tohoto podseskupení položek, 
                         například převodu fondu kulturních a sociálních potřeb jiné než 
                         převody základního přídělu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             535           Převody do vlastních fondů přes rok
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5350   Převody do vlastních fondů přes rok

                         (1) Výdaj peněžních prostředků z vlastního peněžního fondu na převod 
                           do jiného vlastního peněžního fondu ke konci roku, očekává-li se, že 
                           příjem do tohoto peněžního fondu se uskuteční až v roce následujícím. 
                           Uskuteční-li se pak příjem přece jen ve starém roce, převedená částka 
                           se z položky 5350 vyřadí a zařadí se na položku odpovídající peněžnímu 
                           fondu, do nějž se převedla.

                         (2) Výdaj, kterým je odepsání částky z bankovního účtu začátkem roku, 
                           jestliže tato částka byla z něj vybrána koncem předcházejícího roku, 
                           zejména byla koncem předcházejícího roku vybrána v hotovosti 
                           prostřednictvím platební karty a složena do pokladny, avšak odepsána 
                           z bankovního účtu, ke kterému je platební karta vydána, byla až 
                           v roce následujícím.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             536           Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a 
                         další povinné platby
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5361   Nákup kolků
                         Na tuto položku patří výdaje na pořízení kolků určených k tomu, aby 
                         organizace jimi hradila daně a poplatky, ke kterým je povinna. Patří sem i 
                         výdaje organizačních složek státu na nákupy kolků, jestliže na tyto nákupy 
                         nepoužívají peněžní prostředky utržené jejich prodejem. Jestliže je na 
                         jejich nákupy používají, patří sem výdaje na prvotní nákup kolků při 
                         zavedení jejich prodeje a výdaje na nákup kolků při zvýšení jejich zásoby.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         
                    5362   Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
                    
                         (1) Platby všech daní a poplatků, jak jsou uvedeny ve třídě 1, s výjimkou
                           odvodů za odnětí zemědělské půdy, poplatků za odnětí lesní půdy hrazených
                           v souvislosti s pořizováním dlouhodobého hmotného majetku (patří na
                           položku 6121) a ostatních daní, které v souladu s účetními předpisy
                           vstupují do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku (patří na
                           příslušné položky podseskupení 612). Na položku 5362 nepatří ani správní
                           poplatky placené v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních 
                           poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položky 10 a 24 přílohy 
                           k tomuto zákonu) kontaktnímu místu veřejné správy (§ 8a odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., 
                           o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, 
                           ve znění zákona č. 263/2011 Sb.).
                           Výjimkou jsou a na položku 5362 patří správní poplatky placené 
                           kontaktním místům veřejné správy, kterými jsou matriční úřady, jsou-li 
                           součástí újezdních úřadů [§ 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., 
                           o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 
                           zákonů], a správní poplatky placené kontaktním místům veřejné 
                           správy, kterými jsou zastupitelské úřady. Platby správních 
                           poplatků kontaktním místům veřejné správy, kterými jsou obce 
                           nebo kraje, patří na položku 5365 a platby správních poplatků 
                           kontaktním místům veřejné správy, kterými jsou notáři, banky, 
                           držitelé poštovní licence a Hospodářská komora České republiky, 
                           patří na položku 5169.
 
                         (2) Patří sem i nákup dálničních známek v tuzemsku.

                         (3) Daň z přidané hodnoty sem patří vždy v případě, že ji organizace platí 
                               správci daně [§ 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
                           hodnoty, ve znění zákona č. 47/2011 Sb., zákonného opatření Senátu 
                           č. 344/2013 Sb., zákona č. 360/2014 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb.] 
                           jakožto osoba povinná k dani, která dodala zboží nebo poskytla služby 
                           za úplatu v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku 
                           (jakožto dodavatel) [§ 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 235/2004 Sb., 
                           ve znění zákonů č. 502/2012 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 80/2019 Sb.]. Platí-li ji finančnímu 
                           úřadu z jiného důvodu [z důvodu podle § 2 odst. 1 písm. c) nebo d) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění
                           zákona č. 502/2012 Sb., nebo podle § 92a až 92i zákona č. 235/2004 Sb., 
                           ve znění zákonů č. 47/2011 Sb., č. 370/2011 Sb., 
                           č. 502/2012 Sb., č. 360/2014 Sb., č. 243/2016 Sb. a č. 80/2019 Sb.] (jakožto odběratel), 
                           může se rozhodnout, že platby této daně místo na položku 5362 se budou 
                           zařazovat na položku, na niž patří výdaj za hodnotu, jejíž dodání, poskytnutí, 
                           pořízení nebo dovoz (§ 2 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění zákonů 
                           č. 502/2012 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 80/2019 Sb.) je předmětem této daně. 

                         (4) Na tuto položku patří i daň z přidané hodnoty, kterou organizace zaplatila
                           finančnímu úřadu a ten ji nebo její část organizaci vrací, ať už jako
                           přeplatek nebo nadměrný odpočet. V tom případě organizace přijme částku,
                           kterou jí finanční úřad takto vrací, jako kompenzaci výdajů a zařadí
                           ji na položku 5362 v záporné hodnotě.
                           
                         (5) Na tuto položku patří jen platby státnímu rozpočtu,
                           platby krajům, obcím a státním fondům jsou na položce 5365.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5363   Úhrady sankcí jiným rozpočtům

                         (1) Pokuty, penále, úroky z prodlení, poplatky z prodlení a jiné sankční platby 
                           placené státu, státním fondům, obcím, krajům, regionálním radám a dobrovolným
                           svazkům obcí (sankce placené jiným subjektům patří na položku 5191), jsou-li 
                           odděleny od plateb, za jejichž zpoždění jsou placeny (sankce, které nelze 
                           od plateb, za jejichž zpoždění jsou uloženy, oddělit, se zatřiďují na stejné 
                           položky jako tyto platby). 
                         (2) Patří sem zvláště odvody a penále za porušení rozpočtové kázně podle 
                           § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
                           některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění zákonů č. 
                           482/2004 Sb., č. 270/2007 Sb. a č. 26/2008 Sb. a podle § 22 odst. 4 až 5
                           a 7 až 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
                           ve znění zákonů č. 477/2008 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 465/2011 Sb. a č. 
                           24/2015 Sb. (převody podle § 22 odst. 6 patří na položku 5909), pokuty podle 
                           § 22a a 22b tohoto zákona, pokuty podle § 37 a 37a zákona č. 563/1991 Sb., 
                           o účetnictví, ve znění zákonů č. 437/2003 Sb. a č. 230/2006 Sb., pokuty, 
                           penále a úroky z prodlení podle § 250 až 253 daňového řádu (zákon č.
                           280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), pokuty a přirážky k pojistnému
                           podle § 20 až 22 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku 
                           na státní politiku zaměstnanosti (zákon č. 589/1992 Sb. ve znění pozdějších
                           předpisů) apod. 
 
                         (3) Sankce podle soukromoprávních předpisů a podle smluv uzavřených podle nich,
                           jako úroky z prodlení podle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a
                           § 1 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. či smluvní pokuty podle § 2048 až 2052
                           občanského zákoníku, patří na položku 5363 jen v případě, že jsou placeny
                           státu, státním fondům, obcím, krajům, regionálním radám nebo dobrovolným
                           svazkům obcí, jinak patří na položku 5191.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5364   Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů
 
                         Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů s výjimkou vratek transferů
                         prováděných při finančním vypořádání mezi krajem a obcemi, ty patří na položku
                         5366. Na tuto položku patří vratky transferů poskytnutých v běžném roce
                         (nevrací-li se nespotřebovaná část transferu jako minusový příjem) i v letech
                         dřívějších. Patří sem vratky transferů všeho druhu [úvodní ustanovení, písmeno r),
                         věta za prvním středníkem].
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5365   Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům
                    
                         (1) Platby daní a poplatků, jestliže jejich příjemcem jsou kraje, obce nebo státní
                           fondy. Kraje a obce na tuto položku zařazují výdaje na placení daní ze svých
                           příjmů [§ 3 odst. 1 písm. a) a § 4 odst. 1 písm. g) zákona o rozpočtovém 
                           určení daní (zákon č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)] i 
                           v případě, že výdaj k zaplacení této daně neprovádějí a neinkasují
                           tak její příjem a jen si částku odpovídající této dani ponechávají na 
                           svém bankovním účtu. Neexistující příjem této částky zařazují kraje na 
                           položku 1123 a obce na položku 1122.

                         (2) Platby správních poplatků kontaktním místům veřejné správy, kterými jsou
                           obce nebo kraje.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5366   Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi

                         Zahrnuje výdaje z finančního vypořádání hrazené obcemi a 
                         dobrovolnými svazky obcí krajům, nebo naopak výdaje krajů
                         hrazené obcím a dobrovolným svazkům obcí z titulu finančního vypořádání
                         minulých let (např. doplatky dotací na sociální dávky). Položka 
                         zahrnuje i vypořádací vztahy mezi kraji navzájem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5367   Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi
                    
                         Zahrnuje vzájemné vypořádací vztahy mezi obcemi navzájem, mezi obcemi a 
                         dobrovolnými svazky obcí a mezi dobrovolnými svazky obcí navzájem. Při 
                         vypořádání přes hranice okresu se zároveň použije záznamová jednotka 026 
                         a přes hranice kraje 035.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5368   Výdaje z finančního vypořádání mezi regionální radou
                         a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí
                         
                         Výdaje z finančního vypořádání mezi na jedné straně regionální radou
                         a na druhé krajem, obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Pokud by došlo
                         k vypořádání přes hranice kraje, použije se záznamová jednotka 035.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5369   Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

                         Transfery jiné, než které patří na ostatní položky podseskupení položek 536.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      54                  Neinvestiční transfery obyvatelstvu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             541           Sociální dávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5410   Sociální dávky

                         Zahrnuje transfery charakteru dávek sociálního zabezpečení (i do zahraničí), tj.
                         dávek zahrnutých do pododdílů odvětvového třídění 411 až 418, paragrafu 4195
                         a příp. i paragrafu 4199 a podpory v nezaměstnanosti zahrnované na paragraf 
                         4210. Nezahrnuje zásadně  platby charakteru návratných půjčených  
                         prostředků obyvatelstvu. Patří sem i výsluhové náležitosti podle zákona č. 
                         221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, tj. výsluhový 
                         příspěvek (§ 132 až 137), odbytné (§ 138 a 139), odchodné (§ 140) a úmrtné 
                         (§ 141), a výdaje k uspokojení výsluhových nároků podle zákona č. 361/2003 Sb., 
                         o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších 
                         předpisů, tj. výsluhový příspěvek (§ 157 až 163), odchodné (§ 155 a 156), 
                         úmrtné (§ 164) a úhrada nutných výdajů na rakev a poplatků a dopravného 
                         za převoz do místa pohřbu (§ 164a odst. 1).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             542           Náhrady placené obyvatelstvu

                         Mající charakter transferů, tj. nikoliv náhrady zařazené do seskupení položek 51. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5421   Náhrady z úrazového pojištění

                         Zahrnuje i spoluúčast z pojištění odpovědnosti za pracovní úraz nebo nemoc z
                         povolání.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5423   Náhrady mezd podle zákona č. 118/2000 Sb.

                         Jedná se o mzdy vyplacené úřadem práce zaměstnancům za zaměstnavatele při
                         jeho platební neschopnosti podle zákona č. 118/2000 Sb. Jsou to mzdy po
                         odpočtu srážek, které se zařazují na položky 5315, 5316 a 5317.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5424   Náhrady mezd v době nemoci
                    
                         Na tuto položku zařazuje organizace peněžní prostředky, které     vydává
                         svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci podle
                         § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nebo jako stejná
                         plnění podle jiných zákonů, například jako plat ve snížené výši při dočasné 
                         neschopnosti k výkonu služby podle § 128 zákona č. 234/2014 Sb., o státní 
                         službě, jako měsíční odměna ve snížené výši podle § 73 odst. 4 zákona o obcích 
                         (zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a podle 
                         § 48 odst. 3 zákona o krajích (zákona č. 129/2000 Sb. ve znění pozdějších
                         předpisů) nebo jako náhrada mzdy nebo platu § 45 zákona č. 45/2016 Sb., 
                         o službě vojáků v záloze. Peněžitá plnění poskytovaná v době 
                         prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény sem patří 
                         i v případě, že jsou označená jinak než jako náhrada mzdy nebo platu 
                         (například jsou označená jako plat ve snížené výši), jako je peněžité plnění 
                         podle § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech 
                         spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních
                         orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákonů č. 
                         261/2007 Sb. a č. 305/2008 Sb. Na položku 5424 patří veškeré částky vyplacené 
                         za první dva týdny nemoci bez ohledu na to, že část z nich se organizaci 
                         vrací podle § 9 odst. 2 a 3 zákona o pojistném na sociální zabezpečení 
                         (vrácené částky zařazuje Česká správa sociálního zabepečení na položku 
                         5250 a organizace je jakožto příjem neuvádějí, protože místo toho, aby je 
                         přijímaly, je podle uvedeného ustanovení odečítají od pojistného na sociální 
                         zabezpečení, které této správě odvádějí z mezd svých zaměstnanců), a bez 
                         ohledu na to, že organizační složky státu tyto částky převádějí z výdajového 
                         účtu státního rozpočtu pro ně určeného na výdajový účet státního rozpočtu pro 
                         mzdy, aby mohly být vyplaceny spolu s nimi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5425   Příspěvek na náklady pohřbu dárce orgánu a náhrada poskytovaná žijícímu dárci

                         Na tuto položku se zařazuje příspěvek na náklady související s vypravením 
                         pohřbu zemřelému dárci, kterému byl proveden odběr orgánu podle 
                         transplantačního zákona, a náhrada účelně a prokazatelně vynaložených 
                         výdajů žijícím dárcem orgánu a rozdíl mezi jeho ušlým výdělkem a obdrženou 
                         náhradou mzdy, platu nebo odměny a obdrženým nemocenským z nemocenského 
                         pojištění, který tomuto dárci vznikl dočasnou pracovní neschopností 
                         v souvislosti s odběrem orgánu a poskytováním zdravotních služeb, které si 
                         tento odběr vyžádal [§ 28a a 28b zákona č. 285/2002 Sb., o darování, 
                         odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých 
                         zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 44/2013 Sb.].
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             549           Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5491   Stipendia žákům, studentům a doktorandům
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5492   Dary obyvatelstvu

                         Zahrnuje výlučně peněžité dary poskytované obyvatelstvu. Výdaje na nákup
                         darů poskytovaných v naturální formě se zařazují na položku 5194.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5493   Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                         Zahrnuje transfery poskytované v rámci dotačních programů fyzickým osobám,
                         které nejsou podnikatelskými subjekty. Jde zejména o neinvestiční transfery
                         poskytované ministerstvy zemědělství,  životního prostředí, pro místní
                         rozvoj, kultury apod. fyzickým osobám - vlastníkům zemědělské nebo lesní půdy 
                         či kulturních památek, osobám, které se podílejí na výzkumu a vývoji, apod.                         
                         Patří sem i neinvestiční transfery podnikatelům na jinou než podnikatelskou 
                         činnost.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5494   Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                         Výdaje na peněžní a věcná ocenění fyzickým osobám podle zvláštního právního
                         předpisu (§ 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb.)
                         nebo u územních samosprávných celků odměny v různých soutěžích, kupříkladu 
                         o nejlepší dětskou kresbu apod. Na tuto položku patří i výdaje na státní 
                         vyznamenání udělovaná podle zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních
                         České republiky. Na tuto položku patří i výdaje na pořízení věcí, které se mají 
                         použít jako věcné ocenění nebo vyznamenání. Odměny (peněžité ceny) z veřejných soutěží 
                         a veřejných příslibů (podle § 2884 až 2889 občanského zákoníku) patří na 
                         položku 5021.    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5495   Stabilizační příspěvek vojákům
 
                         Stabilizační příspěvek vojákům z povolání podle § 70b zákona č. 221/1999 Sb.,
                         o vojácích z povolání. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5496   Služební příspěvek vojákům na bydlení
 
                         Služební příspěvek na bydlení vojákům podle § 61a zákona č. 221/1999 Sb.,
                         o vojácích z povolání.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5497   Náborový příspěvek
 
                         Náborový příspěvek podle § 135a zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
                         příslušníků bezpečnostních sborů, a podle § 69 a 70 zákona č. 221/1999 Sb.,
                         o vojácích z povolání.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5498   Kvalifikační příspěvek a jednorázová peněžní výpomoc vojákům
 
                         Kvalifikační příspěvek vojákům (§ 70a zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích
                         z povolání) a jednorázová peněžní výpomoc vojákům (§ 63 téhož zákona).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5499   Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

                         (1) Veškeré transfery obyvatelstvu jinde nespecifikované, jako například kapesné
                           chovancům ústavů a dětských domovů, uprchlických táborů, státní příspěvky
                           na důchodové připojištění, úrokové příspěvky na individuální bytovou výstavbu, 
                           mladým manželstvím, na stavební spoření apod.

                         (2) Na položku 5499 se zařazuje i motivační příspěvek žákům vojenských středních
                           škol, kteří nejsou vojáky v činné službě a kteří se soustavně studiem
                           připravují k výkonu služby vojáka z povolání (§ 17 vyhlášky č. 105/2008 Sb.,
                           o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, 
                           ve znění vyhlášky č. 165/2014 Sb.).

                         (3) Zahrnuje i přímo vyplácené příspěvky a odměny zaměstnancům na 
                           základě smluv z kolektivního vyjednávání ze sociálních fondů obcí a krajů. 
                           Zahrnuje například přímé příspěvky na nákup rekreačních nebo lázeňských 
                           poukazů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      55                  Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí

                         (1) Na položky seskupení položek 55 se zařazují neinvestiční transfery 
                           (§ 2 odst. 2 věta druhá vyhlášky) zahraničním osobám (§ 26 odst. 1 a 
                           § 28 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém) 
                           s výjimkou sociálních dávek, členské příspěvky a podobné platby 
                           zahraničním právnickým osobám-mezinárodním organizacím, jejichž 
                           protihodnotou jsou členská práva, a sankce placené Evropské unii 
                           (odstavec 10 náplně třídy 5). Na položky z podseskupení 551 a 552 
                           patří transfery veřejným zahraničním právnickým osobám (mezinárodním 
                           vládním organizacím a cizím státům) a platby Evropské unii povahy 
                           členských příspěvků a sankcí, na položky z podseskupení 553 
                           transfery zahraničním fyzickým osobám (cizincům) a soukromým 
                           zahraničním právnickým osobám (zahraničním právnickým osobám 
                           zřízeným podle soukromého práva a mezinárodním nevládním organizacím) 
                           a na položky z podseskupení 554 členské příspěvky a podobné platby 
                           zahraničním právnickým osobám-mezinárodním organizacím, jejichž 
                           protihodnotou jsou členská práva.

                         (2) Mezinárodními organizacemi se rozumějí sdružení právnických nebo fyzických 
                           osob různých států, která jsou sama právnickými osobami a Česká republika 
                           je jako takové uznává, jsou založená mezinárodní smlouvou nebo 
                           zakladatelským právním jednáním jako sdružení (spolek nebo podobná 
                           právnická osoba) podle českého nebo cizího práva a jejich převažující
                           činností není činnost podnikatelská.

                         (3) Mezinárodními vládními organizacemi pro účely této vyhlášky se rozumějí 
                           sdružení států založená mezinárodní smlouvou, například Evropská unie 
                           (sdělení č. 44/2004 Sb. m. s. a č. 111/2009 Sb. m. s.), Organizace spojených 
                           národů (vyhláška č. 30/1947 Sb. a sdělení č. 36/1999 Sb.), Organizace 
                           Severoatlantické smlouvy (sdělení č. 66/1999 Sb.), Organizace pro hospodářskou 
                           spolupráci a rozvoj (sdělení č. 266/1998 Sb.), Světová obchodní 
                           organizace (sdělení č. 191/1995 Sb.), Rada Evropy (sdělení č. 
                           123/1995 Sb.), Mezinárodní agentura pro atomovou energii (vyhláška 
                           č. 59/1958 Sb.),     Světová zdravotnická organizace (vyhláška č. 189/1948 Sb.), 
                           Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu (sdělení č. 
                           196/1947 Sb.), Organizace pro výživu a zemědělství, Organizace evropských 
                           a středomořských zemí pro ochranu rostlin apod., a rovněž sdružení 
                           států nebo veřejných právnických osob různých států na základě 
                           právního předpisu nadnárodního orgánu, například evropská seskupení 
                           pro územní spolupráci se sídlem mimo území České republiky zřízená 
                           podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006.

                         (4) Mezinárodními nevládními organizacemi pro účely této vyhlášky se rozumějí
                           mezinárodní organizace jiné než vládní. Jsou jimi například Mezinárodní 
                           červený kříž, Transparency International, jednotlivá konsorcia evropské 
                           výzkumné infrastruktury [nařízení Rady (ES) č. 723/2009 o právním rámci 
                           Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) ve 
                           znění nařízení Rady (EU) č. 1261/2013] se sídlem mimo Českou republiku, 
                           Světová organizace skautského hnutí apod. Mezinárodními nevládními 
                           organizacemi jsou i právnické osoby, kterým bylo podle zrušeného zákona 
                           č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním 
                           prvkem v Československé socialistické republice, ve znění pozdějších předpisů,
                           povoleno vyvíjet činnost a které se považují za právnické osoby, které 
                           zřídily v České republiec zahraniční pobočný spolek nebo které byly zřízeny 
                           nebo kterým bylo podle něj povoleno mít sídlo v České republice a které se
                           považují za spolky (§ 126 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných 
                           rejstřících právnických a fyzických osob).

                         (5) Mezinárodními organizacemi nejsou obchodní společnosti a družstva 
                           [zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
                           (zákon o obchodních korporacích)] včetně evropských společností [nařízení 
                           Rady (ES) č. 2157/2001, zákon č. 627/2004 Sb., ve znění pozdějších 
                           předpisů], evropských hospodářských zájmových sdružení [nařízení Rady 
                           (EHS) č. 2137/1985, zákon č. 360/2004 Sb., ve znění pozdějších
                           předpisů] a evropských družstevních společností [nařízení Rady (ES) 
                           č. 1435/2003, zákon č. 307/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů] 
                           § 3 zákona č. 90/2012 Sb.), ani když jsou jejich společníky 
                           osoby z různých států. Bez ohledu na tuto skutečnost transfery jim 
                           poskytované, mají-li sídlo v České republice, patří na položky 
                           z podseskupení 521, 561, 631 a 641, a mají-li sídlo mimo Českou 
                           republiku, na položky z podseskupení 553, 567, 638 a 647.

                         (6) Při zařazování transferů mezinárodním organizacím na položky nerozhoduje, 
                           zda Česká republika nebo české právnické osoby jsou jejich členkami.

                         (7) Zahraničními právnickými osobami nejsou právnické osoby se sídlem 
                           v České republice (§ 26 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., 
                           § 3024 odst. 1 občanského zákoníku), ani když vystupují jako 
                           tuzemské zastoupení mezinárodní nevládní organizace, například Český 
                           výbor pro UNICEF, Transparency International - Česká republika, 
                           konsorcia evropské výzkumné infrastruktury se sídlem v České republice,
                           České centrum Mezinárodního PEN klubu, Český červený 
                           kříž (§ 3 a 4 zákona č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a 
                           názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, ve znění 
                           zákona č. 375/2011 Sb.), Společnost pro orbu České republiky 
                           apod. Transfery těmto právnickým osobám (spolkům) patří na položky 5222, 
                           5622 a 6322.

                         (8) Při zařazování výdajů na položky seskupení 55 nerozhoduje, jsou-li 
                           prováděny v zahraničí, z českého území do zahraničí, na českém území nebo 
                           ze zahraničí do českého území (odstavec 8 náplně třídy 5).

                         (9) Na položky ze seskupení 55 nepatří transfery českým osobám (tuzemcům 
                           a tuzemským právnickým osobám), a to ani když jsou mezinárodními 
                           organizacemi, ať už vládními nebo nevládními.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             551           Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům

                         Na položky tohoto podseskupení položek patří neinvestiční transfery 
                         mezinárodním vládním organizacím a sankce placené Evropské unii. Jsou to 
                         neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím s výjimkou Evropské
                         unie (položka 5511), neinvestiční transfery poskytované Evropské unii 
                         (ostatní položky podseskupení) a sankce jí placené (v rámci položky 5512).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5511   Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím

                         (1) Na tuto položku patří transfery mezinárodním vládním organizacím s výjimkou
                           nadnárodních orgánů, ty patří na ostatní položky tohoto podseskupení. 
                           Nadnárodním orgánem se rozumí mezinárodní vládní organizace, která svými 
                           právními akty může stanovit práva a povinnosti právnickým a fyzickým 
                           osobám na českém území.
                         (2) Na položku 5511 patří například příspěvky Ministerstva dopravy placené
                           Evropské kosmické agentuře na nepovinné činnosti [čl. V odst. 1 písm. b)
                           a čl. XIII odst. 2 Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury
                           (č. 92/2009 Sb. m. s.)]. Příspěvky na povinné činnosti patří na položku 5541.          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5512   Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům

                         Transfery Evropské unii. Patří sem i sankce, které se jí platí.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5513   Vratky  neoprávněně  použitých  nebo  zadržených prostředků Evropské unie

                         Peněžní prostředky vracené ze státního rozpočtu do rozpočtu Evropské unie
                         za Národní fond podle § 38 odst. 3 druhé věty části věty před středníkem
                         zákona č. 218/2000 Sb.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5514   Odvody vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie podle daně
                         z přidané hodnoty

                         Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa na odvody Evropské unii podle 
                         čl. 2 odst. 1 písm. b) a odst. 4 rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom
                         (odvody vlastních zdrojů podle daně z přidané hodnoty) poukazované 
                         měsíčně podle čl. 10a odst. 1 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014, 
                         ve znění nařízení Rady (EU, Euratom) 2016/804, na účet vedený Evropské 
                         unii Českou národní bankou podle čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení. Na tuto 
                         položku patří i částky poukázané na základě oprav a úprav podle čl. 10a a 10b 
                         tohoto nařízení.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5515   Odvody vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie podle hrubého
                         národního důchodu

                         Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa na odvody Evropské unii podle 
                         čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom 
                         (odvody vlastních zdrojů podle hrubého národního důchodu) poukazované 
                         měsíčně podle čl. 10a odst. 1 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014, 
                         ve znění nařízení Rady (EU, Euratom) 2016/804, na účet vedený Evropské 
                         unii Českou národní bankou podle čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení. Na tuto 
                         položku patří i částky poukázané na základě oprav a úprav podle 
                         čl. 10a a 10b tohoto nařízení. Na tuto položku patří i měsíční úhrady, 
                         kterými se Česká republika podílí na financování mechanismu opravy pro
                         Spojené království v rozpočtu Evropské unie (čl. 4 a 5 rozhodnutí 
                         Rady 2014/335/EU, Euratom o systému vlastních zdrojů), a měsíční úhrady, 
                         kterými se Česká republika podílí na financování hrubého snížení ročních
                         příspěvků založených na hrubém národním důchodu, které podle čl. 2 odst. 5 
                         tohoto rozhodnutí obdrží v letech 2014 až 2020 Dánsko, Nizozemsko, 
                         Švédsko a na léta 2014 až 2016 Rakousko. Na položku 5515 patří i odvody 
                         prostředků, kterými se Česká republika podílí na financování úlev pro
                         země, které se neúčastní na některých společných politikách Evropské unie 
                         [čl. 11 odst. 1 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 o metodách 
                         a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních 
                         zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků], a 
                         částky poukázané na základě oprav a úprav podle čl. 10a a 10b tohoto
                         nařízení.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5516   Odvody Evropské unii ke krytí záporných úroků

                         Na tuto položku se zařazují částky, které podle čl. 9 odst. 1 třetího 
                         pododstavce nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 o metodách a postupu 
                         pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND 
                         a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků, ve znění nařízení Rady (EU, 
                         Euratom) 2016/804, poukazuje Ministerstvo financí v rámci kapitoly 
                         Všeobecná pokladní správa na bankovní účet Evropské unie vedený Českou 
                         národní bankou podle prvního pododstavce téhož odstavce pro vlastní 
                         zdroje EU jakožto úhradu případného záporného úroku, který banka Evropské 
                         unii z peněžních prostředků, které má na tomto účtu uloženy, strhla.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                    5517   Odvody vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie podle objemu
                         nerecyklovaných plastových obalů
 
                         Na tuto položku se zařazují výdaje státního rozpočtu na odvody Evropské unii
                         založené na objemu nerecyklovaných plastových obalů, o jejichž zavedení
                         s účinností ode dne 1. ledna 2021 rozhodla Evropská rada na svém zasedání ve dnech
                         17. až 21. července 2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             552           Neinvestiční transfery cizím státům

                         Neinvestiční transfery cizím státům, a to bez ohledu na to, jsou-li 
                         poskytovány v zahraničí, z českého území do zahraničí nebo na českém 
                         území či ze zahraničí do českého území (zastupitelským úřadům cizích 
                         států) (odstavec 8 náplně třídy 5).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5520   Neinvestiční transfery cizím státům
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             553           Ostatní neinvestiční transfery do zahraniční

                         Neinvestiční transfery zahraničním osobám (cizincům a zahraničním 
                         právnickým osobám) s výjimkou neinvestičních transferů poskytovaných 
                         nadnárodním orgánům a jiným mezinárodním vládním organizacím (patří 
                         na položky podseskupení 551) a cizím státům (patří na položky 
                         podseskupení 552) a s výjimkou sociálních dávek (patří na položku 
                         5410), avšak včetně neinvestičních transferů poskytovaných mezinárodním 
                         nevládním organizacím se sídlem mimo území České republiky.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5531   Peněžní dary do zahraničí

                         Transfery povahy darů (§ 2055 a násl. občanského zákoníku) poskytovaných 
                         v penězích zahraničním osobám kromě mezinárodních vládních organizací a cizích 
                         států [§ 7 odst. 1 písm. n) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákonů č. 
                         479/2003 Sb., č. 112/2006 Sb., 
                         č. 138/2006 Sb. a č. 366/2011 Sb.].                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5532   Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

                         (1) Na tuto položku patří neinvestiční transfery zahraničním osobám (cizincům a 
                           zahraničním právnickým osobám) s výjimkou mezinárodních vládních organizací 
                           a cizích států a s výjimkou transferů povahy darů.

                         (2) Na položku 5532 nepatří dávky sociálního zabezpečení ani v případě, 
                           že jsou poskytovány cizincům (§ 26 odst. 1 a § 28 zákona č. 91/2012 Sb.), 
                           a to ani tehdy, kdy jsou poskytovány do zahraničí (například 
                           § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 
                           sociálního zabezpečení, ve znění zákonů č. 241/1994 Sb. a č. 
                           424/2003 Sb.); patří na položku 5410.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             554           Členské příspěvky mezinárodním organizacím

                         Členské příspěvky a podobné platby, jejichž protihodnotou jsou členská práva, 
                         placené mezinárodním organizacím s výjimkou Evropské unie (platby tohoto 
                         druhu Evropské unii patří na položky 5514, 5515 a 5516).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5541   Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím
       
                         Na tuto položku patří členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím 
                         (odstavec 3 náplně seskupení položek 55). Jsou to například příspěvky 
                         Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy placené Evropské kosmické 
                         agentuře na povinné činnosti [čl. V odst. 1 písm. a) a čl. XIII odst. 1 
                         Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury (č. 92/2009 Sb. m. s.)]. 
                         Příspěvky na nepovinné činnosti patří na položku 5511.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5542   Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím
       
                         Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím (odstavec 4 náplně 
                         seskupení položek 55). Patří sem i platby povahy členských příspěvků 
                         tzv. euroregionům, jsou-li spolky, zájmovými sdruženími právnických osob 
                         nebo podobnými právnickými osobami se sídlem mimo území České republiky 
                         (odstavce 15 a 18 náplně položky 5179).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      56                  Neinvestiční půjčené prostředky

                         Vymezení jednotlivých položek je obdobné jako v seskupení položek 52, 53 a
                         54. Jde zásadně o půjčené prostředky poskytované jako akt rozpočtové
                         politiky, tedy v zájmu podpory druhého subjektu nebo jeho programu. Tyto
                         půjčené prostředky přitom mohou mít i charakter nákupu cenných papírů
                         (dluhopisů) tohoto subjektu. Naopak na toto seskupení se nezařadí půjčené
                         prostředky poskytované jako nástroj řízené likvidity, kdy je primárním cílem
                         daných půjčených prostředků maximální zhodnocení dočasně volných peněžních
                         prostředků. Tyto operace se zařadí na třídu 8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             561           Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5611   Neinvestiční půjčené prostředky finančním institucím
                    
                         Neinvestiční půjčené prostředky bankám (zákon č. 21/1992 Sb. ve znění
                         pozdějších předpisů), pojišťovnám (zákon č. 363/1999 Sb. ve znění pozdějších
                         předpisů) a spořitelním a úvěrním družstvům (zákon č. 87/1995 Sb. ve
                         znění pozdějších předpisů) kromě těch, které patří na položku 5614.
                         Patří sem i neinvestiční půjčené prostředky školským právnickým osobám,
                         tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. 
                         ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5612   Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům -
                         fyzickým osobám
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5613   Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům -
                         právnickým osobám
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5614   Neinvestiční půjčené prostředky finančním a podobným institucím
                         ve vlastnictví státu
                         
                         Neinvestiční půjčené prostředky akciovým společnostem, které jsou bankami
                             nebo vykonávají obdobnou činnost jako banky a které jsou převážně vlastněny
                         státem, a institucím zřízeným zákonem, které vykonávají obdobnou činnost
                         jako banky a hospodaří s majetkem státu. Patří sem zejména neinvestiční
                         půjčené prostředky Českomoravské záruční a rozvojové bance, Exportní
                         garanční a pojišťovací společnosti a České exportní bance (zákon č.
                         58/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i neinvestiční
                         půjčené prostředky školským právnickým osobám, tj. osobám podle
                         § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších
                         předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5615   Neinvestiční půjčené prostředky vybraným podnikatelským subjektům
                         ve vlastnictví státu
                         
                         Neinvestiční půjčené prostředky Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému
                         fondu, Správě železniční dopravní cesty a Vinařskému fondu. Patří sem i 
                         neinvestiční půjčené prostředky školským právnickým osobám, tj.
                         osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb.
                         ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5619   Ostatní neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             562           Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5621   Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5622   Neinvestiční půjčené prostředky spolkům
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5623   Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5624   Neinvestiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5629   Ostatní neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             563           Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5631   Neinvestiční půjčené prostředky státnímu rozpočtu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5632   Neinvestiční půjčené prostředky státním fondům
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5633   Neinvestiční půjčené prostředky zvláštním fondům ústřední úrovně
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5634   Neinvestiční půjčené prostředky fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5639   Ostatní neinvestiční půjčené prostředky jiným veřejným rozpočtům
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             564           Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5641   Neinvestiční půjčené prostředky obcím
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5642   Neinvestiční půjčené prostředky krajům
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5643   Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám
                    
                         Neinvestiční půjčené prostředky subjektům zřízeným a fungujícím podle
                         § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
                         ve znění zákona č. 138/2006 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5649   Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             565           Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5651   Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5652   Neinvestiční půjčené prostředky vysokým školám

                         Zahrnuje neinvestiční půjčené prostředky poskytované vysokým školám.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5659   Neinvestiční půjčené prostředky ostatním příspěvkovým organizacím

                         Platby charakteru půjčených prostředků PO, které zřídili jiní zřizovatelé.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             566           Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5660   Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             567           Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5670   Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 do="31.12.2020"      57                  Neinvestiční převody Národnímu fondu

                         Peněžní prostředky převedené do Národního fondu na jeho neinvestiční výdaje
                         pro plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             571           Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5710   Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             572           Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5720   Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             573           Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5730   Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             574           Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5740   Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      57                  Neinvestiční převody Národnímu fondu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             571           Neinvestiční převody Národnímu fondu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5711   Převody Národnímu fondu ke kompenzaci nesrovnalostí
 
                         Patří sem odvody Národnímu fondu (§ 37 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších
                         předpisů) nebo jinému certifikačnímu orgánu operačních programů Evropské unie
                         [čl. 123 až 126 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013] prováděné
                         ke kompenzaci nesrovnalostí při hospodaření s peněžními prostředky poskytnutými
                         z evropských strukturálních a investičních fondů a s peněžními prostředky na
                         jejich předfinancování [čl. 2 bod 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
                         č. 1303/2013], nemůže-li Evropská unie finanční opravy ke kompenzaci těchto
                         nesrovnalostí provést úplným nebo částečným zrušením příspěvku na program nebo
                         jeho části (čl. 85 a 143 až 147 téhož nařízení).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5719   Ostatní neinvestiční převody Národnímu fondu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      58                  Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             581           Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5811   Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu
 
                         (1) Na položku 5811 patří výdaje na odškodnění újmy, kterou organizace
                           nezpůsobila a která s její činností ani jinak přímo nesouvisí. Jsou to
                           zejména výdaje na odškodnění újmy vzniklé fyzickým nebo právnickým osobám
                           tím, že plnily povinnosti uložené jim právními předpisy, jestliže jejich
                           plnění nenapomáhá činnosti organizace, ale jejich účelem je
                           celospolečenský prospěch. 
 
                         (2) Na položku 5811 se zařazují též výdaje na náhrady, které poskytuje
                           Ministerstvo pro místní rozvoj obcím, které zajistily pohřbení zemřelých,
                           o jejichž pohřeb se nikdo jiný nepostaral (§ 5 odst. 5 věta druhá zákona
                           č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění
                           zákona č. 193/2017 Sb.).
 
                         (3) Na položku 5811 patří též výdaje na náhrady škod způsobených rozhodnutím
                           nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci, které
                           vynakládají organizační složky státu a územní samosprávné celky podle
                           zákona č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 

                         (4) Na položku 5811 se zařazují též finanční náhrady za ztížení zemědělského
                           nebo lesního hospodaření poskytované podle § 58 odst. 2 a 3 zákona
                           č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona
                           č. 218/2004 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb., a podle vyhlášky
                           č. 432/2005 Sb. a vyhlášky č. 335/2006 Sb. 
 
                         (5) Na položku 5811 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu
                           [§ 37 odst. 7 věta za středníkem zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a
                           o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)] krajům [§ 47 odst. 4
                           a § 48 odst. 1 písm. m) zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona
                           č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb. a zákona
                           č. 186/2005 Sb.] na to, aby mohly v případech, kdy vlastníci lesa si sami
                           nevyberou odborné lesní hospodáře a jejich funkci vykonávají právnické
                           nebo fyzické osoby podle § 37 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., poskytovat
                           obcím s rozšířenou působností, v jejichž obvodu jakožto orgánů státní
                           správy lesů lesy těchto vlastníků leží, peněžní prostředky na to, aby
                           mohly těmto hospodářům za jejich činnost platit náhrady nákladů podle
                           vyhlášky č. 423/2011 Sb., ve znění vyhlášky č. 58/2020 Sb. 
                           Kraje je přijmou minusem na položce 5811 a poukážou obcím s rozšířenou 
                           působností na této položce plusem. Obce s rozšířenou působností je také 
                           přijmou minusem na položce 5811 a plusem na této položce je vyplatí lesním 
                           hospodářům.

                         (6) Na položku 5811 patří také náhrady k odškodnění újmy, kterou utrpěly fyzické
                           osoby v důsledku válek, pohybu cizích vojsk a nespravedlivého jednání
                           nedemokratických režimů a které jim byly přiznány podle ustanovení zvláštních
                           právních předpisů, například podle § 23 a 27 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní
                           rehabilitaci, ve znění zákonů č. 47/1991 Sb., č. 633/1992 Sb. a č. 198/1993 Sb.,
                           podle § 14 odst. 1 zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých 
                           majetkových křivd, ve znění zákonů č. 137/1991 Sb. a č. 211/2013 Sb.,         
                           podle § 13 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění
                           zákonů č. 115/1994 Sb., č. 116/1994 Sb. a č. 153/1998 Sb., podle
                           § 4 zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky
                           příslušníkům československých     zahraničních armád a spojeneckých armád v letech
                           1939 až 1945, podle § 5 zákona č. 172/2002 Sb., o odškodnění osob odvlečených
                           do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech, podle
                           § 4 zákona č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace
                           Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé
                           demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a
                           Bulharské lidové republiky, ve znění zákona č. 491/2009 Sb., podle
                           § 2 a 6 zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a
                           osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním
                           příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým
                           účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně
                           některých zákonů, ve znění zákonů č. 306/2008 Sb., č. 108/2009 Sb.,
                           č. 220/2011 Sb. a č. 212/2016 Sb., podle § 2 nařízení vlády č. 51/1994 Sb.,
                           o nárocích osob, kterým byl odňat nebo snížen důchod podle dřívějších
                           předpisů, a některých osob účastných soudní rehabilitace, podle
                           § 1 nařízení vlády č. 165/1997 Sb., o vyplacení jednorázové náhrady ke
                           zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, podle
                           § 1 nařízení vlády č. 102/2002 Sb., o vyplacení jednorázové finanční náhrady
                           ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem osobám zařazeným
                           do vojenských táborů nucených prací, podle § 1 nařízení vlády č. 145/2004 Sb.,
                           o poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění
                           některých křivd způsobených komunistickým režimem, podle § 1 nařízení vlády
                           č. 122/2009 Sb., o odškodnění studentů vysokých škol, kterým bylo v období
                           komunistického režimu z politických důvodů znemožněno dokončit studium na
                           vysoké škole, a podle § 1 nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí
                           jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým
                           režimem, ve znění nařízení vlády č. 51/2013 Sb. a č. 205/2014 Sb.
 
                         (7) Na položku 5811 patří také platby, které poukazují kraje (§ 8 odst. 2 a
                           § 11 odst. 4 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených
                           vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.)
                           osobám poškozeným vybranými zvláště chráněnými živočichy jakožto náhrady škod,
                           které tito živočichové způsobili (§ 10 odst. 3 zákona č. 115/2000 Sb.).

                         (8) Na tuto položku patří i příspěvky, které se z rozpočtu Poslanecké
                           sněmovny poskytují poslaneckým klubům podle § 78 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb.,
                           o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a příspěvky, které se z
                           rozpočtu Senátu poskytují senátorským klubům podle § 22 odst. 2 zákona č. 107/1999 Sb., 
                           o jednacím řádu Senátu.

                         (9) Ministerstvo financí na tuto položku zařazuje náhrady, které vyplácí podle
                           § 33 odst. 9 a 11 rozpočtových pravidel.

                        (10) Na položku 5811 patří i peněžní prostředky poskytované ze státního rozpočtu
                           dopravcům jako kompenzace dopadů slev nařízených státem (výměr Ministerstva
                           financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, platný pro 
                           příslušný rok a, uveřejněný v Cenovém věstníku) podle obecných pravidel na
                           základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 [čl. 2
                           písm. l), čl. 3 odst. 2 a čl. 4 a 6].
                          
                        (11) Na položku 5811 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu
                           [§ 26 odst. 2 věta za středníkem zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
                           a doplnění některých zákonů (lesní zákon)] krajům [§ 47 odst. 4 zákona č.
                           289/1995 Sb., ve znění zákona č. 1/2005 Sb.] na to, aby mohly obcím, které
                           jsou orgány státní správy lesů [§ 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb.,
                           ve znění zákona č. 320/2002 Sb.], hradit náklady, které tyto obce vynaložily
                           na zpracování lesních hospodářských osnov (§ 25 zákona č. 289/1995 Sb.)
                           příslušnými osobami (§ 26 odst. 1 téhož zákona). Kraje je přijmou minusem na
                           položce 5811 a poukážou obcím na této položce plusem. Obce je přijmou na
                           položce 2324 a částky poukazované příslušným osobám za zpracování osnov zařadí
                           na položku 5169.
 
                        (12) Na položku 5811 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu
                           [§ 24 odst. 2 věta třetí zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
                           některých zákonů (lesní zákon)] krajům (§ 47 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb.,
                           ve znění zákona č. 1/2005 Sb.) na to, aby mohly obcím s rozšířenou působností
                           (§ 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.)
                           poskytovat peněžní prostředky na to, aby mohly poskytovat vlastníkům lesa,
                           kteří byli povinni podle lesních hospodářských plánů nebo lesních
                               hospodářských osnov vysadit meliorační a zpevňující dřeviny
                           (§ 24 odst. 2 věta druhá a § 25 odst. 3 věta první zákona č. 289/1995 Sb.)
                           částečné úhrady zvýšených nákladů na tuto výsadbu podle § 2 vyhlášky č.
                           80/1996 Sb. Kraje tyto úhrady přijmou minusem na položce 5811 a poukážou obcím
                           s rozšířenou působností na této položce plusem. Stejně tak obce s rozšířenou
                           působností je od krajů přijmou minusem na položce 5811 a poukážou vlastníkům
                           lesa na této položce plusem.
 
                        (13) Na položku 5811 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu
                           [§ 35 odst. 1 věta třetí a odstavec 3 věta první zákona č. 289/1995 Sb.,
                           o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)] krajům
                           (§ 47 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 1/2005 Sb.), které
                           uložily vlastníkům lesa provést opatření k melioraci nebo hrazení bystřin nebo
                           činnost k předcházení nebezpečí lavin, vzniku svahových sesuvů a strží,
                           povodňových vln a odstraňování následků živelních pohrom
                           [§ 48a odst. 1 písm. f) zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákonů č.
                           132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb. a č. 186/2006 Sb.], aby mohly těmto vlastníkům
                           hradit náklady, které na tato opatření nebo činnost vynaložili. Kraje tyto
                           úhrady přijmou minusem na položce 5811 a poukážou vlastníkům lesa na této
                           položce plusem.
 
                        (14) Na položku 5811 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu
                           [§ 11 odst. 3 a § 35 odst. 4 věta druhá zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a
                           o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)] krajům na to, aby mohly
                           poskytovat vlastníkům lesa, kteří byli povinni strpět, aby se jejich pozemků
                           užilo k přípravě, budování nebo údržbě zařízení meliorací a hrazení bystřin
                           (§ 35 odst. 4 věta první zákona č. 289/1995 Sb.), náhrady majetkové újmy
                           vzniklé v důsledku omezení výnosu nebo jiného užitku z těchto pozemků. Kraje
                           tyto náhrady přijmou minusem na položce 5811 a poukážou vlastníkům lesa na
                           této položce plusem.
 
                        (15) Na položku 5811 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu
                           [§ 11 odst. 3 a § 36 odst. 3 věta druhá a odstavec 4 věta druhá zákona č.
                           289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)]
                           krajům, které rozhodly [§ 48a odst. 1 písm. h) zákona č. 289/1995 Sb., ve
                           znění zákonů č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb. a č. 186/2006 Sb.] o výši
                           náhrady a subjektu povinném k poskytnutí této náhrady vlastníkům lesů z důvodu
                           omezení při hospodaření v lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení
                           (§ 36 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb.), je-li povinným subjektem Česká
                           republika, na to, aby mohly těmto vlastníkům lesa poskytovat náhrady zvýšených
                           nákladů způsobených těmito omezeními podle § 2 a 3 vyhlášky č. 80/1996 Sb.
                           Kraje tyto náhrady přijmou minusem na položce 5811 a poukážou vlastníkům
                           ochranných lesů a lesů zvláštního určení na této položce plusem.
 
                        (16) Na položku 5811 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu
                           (§ 45 odst. 1 věta druhá zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
                           a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 267/2015 Sb.)
                           krajům [§ 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
                           a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)] na to, aby
                           poskytovatelům zdravotních služeb vyplácely náhrady nákladů spojených
                           s činností k ochraně před vznikem a šířením infekčních onemocnění a k omezení
                           jejich výskytu (§ 45 odst. 1 věta první zákona č. 258/2000 Sb., ve znění
                           zákonů č. 320/2002 Sb., č. 392/2005 Sb. a č. 375/2011 Sb., a vyhláška č.
                           224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení
                           v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které
                           nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění). Kraje je přijmou
                           minusem na položce 5811 a plusem na této položce je vyplatí poskytovatelům
                           zdravotních služeb.
 
                        (17) Na položku 5811 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu
                           prostřednictvím krajů na úhradu nákladů vzniklých lékárnám s odevzdáváním
                           nepoužitelných léčiv osobám podle § 88 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb. a
                           s jejich odstraňováním těmito osobami [§ 89 odst. 2 věta druhá zákona č.
                           378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon
                           o léčivech), ve znění zákona č. 141/2009 Sb.]. Kraje je na položce 5811
                           přijmou minusem a plusem na této položce je vyplatí lékárnám.
                        (18) Na položku 5811 zařazuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
                           náhradu nákladů a ztrát, které vznikly osobám dotčeným mimořádným
                           rostlinolékařským opatřením podle § 76 odst. 8 zákona č. 326/2004 Sb.,
                           o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
                               zákonů č. 246/2011 Sb. a č. 279/2013 Sb. Na tuto položku také zařazují
                           orgány veterinární správy náhradu nákladů a ztrát, které vznikly chovatelům
                           v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke
                           zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na
                           člověka, podle § 67 až 70 veterinárního zákona (zákon č. 166/1999 Sb.,
                           ve znění pozdějších předpisů). Je-li příjemcem náhrady organizace, zařadí
                           její příjem na položku 2324. Je-li jím obec nebo dobrovolný svazek obcí a
                           poskytuje se prostřednictvím kraje, kraj přijme náhradu minusem na položce
                           5811 a plusem na této položce ji vyplatí obci.
 
                         (19) Na položku 5811 zařazuje Ministerstvo životního prostředí náhrady, které
                           poskytuje obcím na území národních parků ke kompenzaci újmy, kterou tyto
                           obce utrpěly tím, že příslušný kraj rozhodl o zařazení lesů na jejich území
                           mezi lesy zvláštního určení [§ 48a odst. 1 písm. a) lesního zákona], a obcím
                           se v důsledku toho snížily příjmy z daně z nemovitých věcí. Obce zařazují
                           příjem náhrad na položku 2324. Při poskytnutí náhrady prostřednictvím kraje
                           ji kraj přijme minusem na položce 5811 a plusem na této položce ji vyplatí
                           obci.
 
                         (20) Na položku 5811 zařazuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydané
                           peněžní prostředky, které poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost
                           škol jakožto náhrady nezbytných prokazatelných nákladů spojených s konáním
                           některých zkoušek podle § 23 písm. e) a f) zákona č. 179/2006 Sb.,
                           o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých
                           zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona
                           č. 53/2012 Sb. Při poskytnutí náhrady prostřednictvím jen kraje ji kraj
                           přijme minusem na položce 5811 a plusem na této položce ji vyplatí příjemci.
                           Při poskytnutí náhrady prostřednictvím kraje a obce ji kraj přijme minusem
                           na položce 4116, plusem na této položce ji převede obci, obec ji přijme
                           minusem na položce 5811 a plusem na této položce ji vyplatí příjemci.
 
                         (21) Na položku 5811 zařazuje Česká správa sociálního zabezpečení platby 
                           zaměstnavatelům, kteří podle § 203 odst. 2 písm. h) zákoníku práce 
                           poskytli vedoucím táborů pro děti a mládež nebo jiným osobám vykonávajícím 
                           činnost ve prospěch dětí a mládeže k této činnosti pracovní volno s náhradou
                           mzdy nebo platu, jimiž těmto zaměstnavatelům uhrazuje peněžní prostředky 
                           na tuto náhradu vynaložené (§ 203a odst. 3 zákoníku práce).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      59                  Ostatní neinvestiční výdaje
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             590           Ostatní neinvestiční výdaje
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5901   Nespecifikované rezervy

                         Použije se jen pro rozpočtování obecných rezerv, které nelze zařadit na
                         specifičtější položku. Ve skutečnosti se výdaj zatřídí v souladu se svojí
                         druhovou povahou.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5902   Ostatní výdaje z finančního vypořádání

                         Zahrnuje výdaje z finančního vypořádání z minulých let hrazené jiným
                         subjektům, než jsou veřejné rozpočty.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5903   Rezerva na krizová opatření
 
                         Tuto položku používají jen kraje a obce, které na ni zařazují výdaje
                         potřebné k zajištění přípravy na krizové situace a na řešení krizových
                         situací a odstraňování jejich následků podle § 25 zákona č. 240/2000 Sb.,
                         o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění
                         zákona č. 430/2010 Sb., a to jen v rozpočtu. Skutečné výdaje na zajištění
                         přípravy na krizové situace, jejich řešení a odstraňování jejich následků se
                         zařazují na položky odpovídající jejich povaze. V odvětvovém třídění rezervu
                         na krizová opatření i skutečné výdaje zařazují kraje a obce na paragraf
                         5213. Ústřední orgány státní správy tyto výdaje i jejich rozpočet zařazují
                         v druhovém třídění na položky odpovídající jejich povaze a jako celek na
                         dílčí průřezový ukazatel 34.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   5904   Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli
 
                         Na tuto položku zařazují organizace, které přijaly dotaci ze státního
                         rozpočtu [§ 14 až 19 rozpočtových pravidel (zákona č. 218/2000 Sb., ve znění
                         pozdějších předpisů)] nebo z rozpočtu územního samosprávného celku, městské
                         části hlavního města Prahy, dobrovolného svazku obcí nebo regionální rady
                         [§ 10a až 10d zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (zákona
                         č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)], částky vracené
                         poskytovateli dotace na základě jeho výzvy podle § 14f odst. 3 zákona
                         č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 25/2015 Sb., nebo podle § 22 odst. 6
                         zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2015 Sb.
    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5909   Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                         (1) Patří sem veškeré neinvestiční výdaje nezařaditelné do jiných položek třídy 5.
                         (2) Patří sem i výdaje, kterými jsou vrácení peněžních prostředků na základě
                           vystavených dobropisů, zaplacení rozdílu mezi úhrnem přijatých záloh a částkou
                           vyúčtování, která je nižší než tento úhrn záloh, a vrácení peněžních
                           prostředků přijatých do příjmů (v organizačních složkách státu připsaných     na
                           příjmový účet) v důsledku omylu, a to v případě, že se vracejí peněžní
                           prostředky přijaté v předchozích letech nebo, nepoužije-li se příjmová
                           kompenzace, i v běžném roce (v organizačních složkách státu odepsání
                           z výdajového účtu). Jestliže se tyto výdaje v roce, v kterém byly přijaty
                           peněžní prostředky, které se jimi vracejí, provádějí jako příjmová kompenzace
                           (jako záporné příjmy, v organizačních složkách státu odepsáním z příjmového
                           účtu), zařazují se minusem na příjmové položky, na které byly vracené peněžní
                           prostředky zařazeny při svém přijetí (v organizačních složkách státu při
                           připsání na příjmový účet). Na položku 5909 se zařazují i mylné platby přijaté
                           do výdajů (v organizačních složkách státu připsané na výdajový účet), a to
                           jako minusový výdaj.
                         (3) Patří sem i výdaje představující krádež a výdaje k úhradě ukradených peněz 
                           nebo přijatých falešných bankovek (například když se z pokladny organizační 
                           složky státu ztratí hotovost přijatá jako příjmy nebo když se zjistí, že 
                           taková hotovost je falešná, převede se odpovídající částka z výdajového účtu 
                           na příjmový, ve výdajích se zařadí na položku 5909 a v příjmech na položky, 
                           na něž ukradené nebo falešné peníze patřily; když se z pokladny organizace 
                           ztratí hotovost určená na výdaje, zařadí se jako výdaj na položce 5909; 
                           stejně se postupuje u částek ukradených z bankovního účtu). 

                         (4) Na tuto položku se zařazují i vratky peněžitých darů fyzickým a právnickým 
                           osobám, například když taková osoba daruje organizaci peněžní částku na 
                           zakoupení určité věci s tím, ať případný zbytek částky je jí vrácen (je-li 
                           příjemcem takového daru rezervní fond organizační složky státu, provádí se
                           vratka přímo z něj). 

                         (5) Na tuto položku patří i výdaje, které jsou vratkami příjmů přijatých na 
                           příjmové účty státního rozpočtu v minulých letech, a proto nejsou zařazovány 
                           jako záporné příjmy, ale jako kladné výdaje (u organizačních složek státu 
                           nejsou vydávány z příjmových účtů státního rozpočtu, ale z účtů výdajových).

                         (6) Na položku 5909 se zařazuje i vydání bezdůvodného obohacení 
                           (§ 451 až 459 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
                           pozdějších předpisů, a § 2991 až 3005 zákona č. 89/2012 Sb., 
                           občanský zákoník). Vrácení peněžních prostředků získaných podle neplatných 
                           nebo zrušených smluv však patří na položku 5179.
 
                         (7) Na položku 5909 se zařazují i výdaje rezervních fondů organizačních složek 
                           státu představující převod peněžních prostředků, které organizační složky státu 
                           přijaly přímo do rezervního fondu a mají povinnost po jejich použití na stanovený 
                           účel je vyúčtovat a jejich nespotřebovaný zbytek vrátit, zpět poskytovateli 
                           (§ 48 odst. 5 rozpočtových pravidel). Patří sem i takovéto 
                           peněžní prostředky vracené zpět poskytovatelům z výdajových účtů státního rozpočtu.
                         (8) Na položku 5909 zařazují podle svých vnitřních pravidel zpravodajské služby 
                           [§ 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, 
                           ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní 
                           informační službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/2005 Sb., 
                           o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a 
                           § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a 
                           jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona
                           č. 290/2005 Sb.], Policie České republiky a Generální inspekce
                           bezpečnostních sborů v evidencích výdajů nepodléhajících utajení 
                           všechny své výdaje za účelem utajení jejich podrobného třídění 
                           (§ 3 odst. 13 této vyhlášky). 

                         (9) Na položku 5909 patří i výdaje představující převody peněžních prostředků
                           obdržených do příjmů v předcházejícím roce, které v tom roce měly být
                           poukázány z příjmů (příjmová kompenzace, v organizačních složkách státu
                           z příjmového účtu), ale nestalo se tak.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             599           Dočasné zatřídění výdajů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    5991   Dočasné zatřídění výdajů

                         Na tuto položku jakožto součást tzv. přednastavené identifikace koruny 
                         zařazuje rozpočtový systém [§ 3 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., 
                         ve znění zákona č. 501/2012 Sb.], který je součástí Integrovaného 
                         informačního systému státní pokladny a který automaticky zařazuje 
                         částky z bankovních výpisů na jednotky rozpočtové skladby, takové 
                         částky výdajů výdajových účtů státního rozpočtu, které z nich 
                         nebyly odepsány na základě platebního příkazu vystaveného organizační 
                         složkou státu a které proto nemohl zařadit na jednotky rozpočtové skladby 
                         uvedené v rezervaci založené podle § 34 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., 
                         ve znění zákona č. 501/2012 Sb. Jsou to zejména výdaje 
                         uskutečněné prostřednictvím šeku nebo na základě nařízení výkonu 
                         rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu. Na tuto položku též může 
                         organizační složka státu zařadit již uskutečněné výdaje, které je 
                         třeba zařadit na položku nebo jiné jednotky rozpočtové skladby 
                         odlišné od těch, na něž byly zařazeny po uskutečnění výdaje, předtím, 
                         než založí rezervaci na tuto položku nebo tyto jiné jednotky rozpočtové 
                         skladby a zařadí je na ně. Rozpočtový systém na položku 5991 zařazuje 
                         též příjmy (minusové výdaje) výdajových účtů státního rozpočtu. Výdaje 
                         a příjmy zařazené na této položce organizační složka státu z této 
                         položky vyřadí a zařadí na položku a ostatní jednotky rozpočtové 
                         skladby odpovídající jejich povaze ihned poté, kdy získá k tomu potřebné 
                         informace. Tato položka se nerozpočtuje. Na konci roku ani na konci 
                         jednotlivých měsíců nesmí vykazovat žádný zůstatek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6                       KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      61                  Investiční nákupy a související výdaje

                         (1) Na položky seskupení položek 61 patří výdaje na pořízení dlouhodobého 
                           majetku a na jeho technické zhodnocení. Mezi tyto výdaje se vedle plateb 
                           dodavateli tohoto majetku zahrnují i výdaje na hodnoty uvedené v 
                           § 55 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění vyhlášek č. 403/2011 Sb.,
                           č. 460/2012 Sb. a č. 473/2013 Sb. 

                         (2) Není-li organizace plátcem daně z přidané hodnoty jakožto odběratel, 
                           zařazuje na položky seskupení položek 61 i částky, které dodavatelé 
                           dlouhodobého majetku platí jako daň z přidané hodnoty, tj. zahrnuje se 
                           celá cena placená dodavateli (tzv. cena včetně daně z přidané hodnoty) a
                           nikoliv pouze tzv. cena bez daně z přidané hodnoty, i když ji dodavatel 
                           ve faktuře nebo jiném dokladu, na jehož základě mu organizace za dodávku 
                           platí, uvádí (k tomu náplň položky 5362). Je-li organizace plátcem daně 
                           z přidané hodnoty jakožto odběratel, může rozhodnout, že daň 
                           z přidané hodnoty, kterou v takovém případě správci daně 
                           [§ 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
                           ve znění zákona č. 47/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., 
                           zákona č. 360/2014 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb.] 
                           platí, se místo na položku 5362 bude zařazovat na položku, na niž patří 
                           výdaj za dodanou hodnotu.

                         (3) V případě aktivace vlastního 
                           majetku se zahrnují jen prostředky, které byly na aktivaci vynaloženy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             611           Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

                         Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, kterým je nehmotný
                         majetek (definice je uvedena v náplni položky 5041), doba jehož 
                         použitelnosti je delší než rok a částka, za niž byl pořízen, převyšuje 
                         60 tisíc Kč (§ 11 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 
                         některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
                         pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění 
                         vyhlášek č. 403/2011 Sb. a č. 460/2012 Sb.). Na položky tohoto 
                         podseskupení patří zejména výdaje na získání oprávnění k užití autorských 
                         děl podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně 
                         smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. 1. 2014 
                         § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a podle smluv 
                         s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková 
                         práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, 
                         právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé 
                         autorů (§ 58), objednatelé kolektivních děl (§ 59) a kolektivní správci
                         majetkových autorských práv (§ 95 až 104), jestliže toto oprávnění má 
                         povahu práva vlastnického, zejména jestliže není časově omezeno (nemá-li 
                         tuto povahu, výdaje na jeho získání patří na položku 5041 nebo 
                         popřípadě 5164), částka, která za jeho udělení byla zaplacena, 
                         převyšuje 60 tisíc Kč a toto oprávnění je na dobu delší než rok (je-li 
                         na rok nebo dobu kratší nebo platba za ně nepřevýšila 60 tisíc Kč, 
                         výdaje na jeho získání se zařazují na položku 5179). Patří sem i odměny 
                         držitelům nehmotného majetku chráněného zákony o ochraně duševního 
                         vlastnictví (majitelům patentů a podobných oprávnění) za převod těchto 
                         patentů a podobných oprávnění, jestliže je organizace výjimečně pořizuje, 
                         a to v případě, je-li jejich použitelnost delší než rok a odměna vyšší 
                         než 60 tisíc Kč (převod patentu podle § 15 zákona o vynálezech a 
                         zlepšovacích návrzích, ochranných práv k chráněné odrůdě podle 
                         § 24 odst. 1 zákona o ochraně práv k odrůdám, ochranné známky podle 
                         § 15 odst. 1 zákona o ochranných známkách, práva na průmyslový vzor 
                         podle § 19 odst. 1 a § 30 zákona o ochraně průmyslových     vzorů, převod 
                         užitného vzoru podle § 12 odst. 2 a § 21 odst. 2 zákona o užitných
                         vzorech a převod topografie polovodičového výrobku podle 
                         § 18 odst. 2 zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků). 
                         Na položky podseskupení 611 patří i výdaje na technické zhodnocení 
                         nehmotného majetku, převyšuje-li cena, která byla za technické 
                         zhodnocení v každém jednotlivém případě zaplacena, 60 tisíc Kč 
                         (jestliže nepřevyšuje, výdaje patří na položku 5179 nebo 5172); 
                         zaplacená cena ani doba použitelnosti zhodnocovaného nehmotného majetku 
                         nerozhoduje.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6111   Programové vybavení

                         Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, kterým jsou počítačové 
                         programy (software) a databáze. Jsou to výdaje na získání oprávnění k užití 
                         počítačových programů jakožto autorských děl podle licenčních smluv uzavíraných 
                         s jejich autory, případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona,
                         od 1.1.2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a podle smluv 
                         s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva autorů 
                         (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci dědiců 
                         nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58), objednatelé 
                         kolektivních děl (§ 59) a kolektivní správci majetkových autorských práv 
                         (§ 95 až 104), jestliže toto oprávnění má povahu práva vlastnického, 
                         zejména jestliže není časově omezeno (nemá-li tuto povahu, výdaje na jeho 
                         získání patří na položku 5042 nebo popřípadě 5164), částka, která za jeho 
                         udělení byla zaplacena, převyšuje 60 tisíc Kč a tento počítačový program 
                         je použitelný déle než rok (je-li použitelný méně než rok nebo zaplacená 
                         částka 60 tisíc Kč nepřevyšuje, výdaje na získání oprávnění se zařazují 
                         na položku 5172). Na položku 6111 se zařazují i výdaje na technické 
                         zhodnocení počítačových programů, jestliže zaplacená cena za technické 
                         zhodnocení každého jednotlivého programu převyšuje 60 tisíc Kč (jestliže 
                         nepřevyšuje, výdaje patří na položku 5172); cena ani ocenění zhodnocovaného 
                         programu ani doba jeho použitelnosti nerozhodují.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6112   Ocenitelná práva

                         Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, kterým nejsou informace, 
                         jiné soubory signálů ani oprávnění podle zákonů o ochraně duševního 
                         vlastnictví. Na tuto položku patří například případné výdaje organizací, 
                         které provozují zařízení podle § 2 písm. a) zákona č. 383/2012 Sb., 
                         o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, 
                         na nákup povolenek k vypouštění emisí podle § 8 odst. 2 tohoto zákona.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        6113   Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti

                         Výdaje na převod práv k výsledkům výzkumu nebo vývoje, která nelze 
                         chránit podle zákonů o ochraně duševního vlastnictví (autorského zákona, 
                         zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, zákona o ochraně práv 
                         k odrůdám, zákona o ochranných známkách, zákona o ochraně průmyslových 
                         vzorů, zákona o užitných vzorech, zákona o ochraně biotechnologických 
                         vynálezů ani zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků), od 
                         jejich vlastníka [§ 11, 15 a 16 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního 
                         vývoje a inovací (zákon č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)].
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6119   Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

                         Výdaje uvedené v náplni podseskupení položek 611, které nejsou uvedeny 
                         v náplních položek 6111, 6112 a 6113. Jsou to zejména výdaje na získání 
                         oprávnění k užití autorských děl kromě počítačových programů podle 
                         licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně smluv podlicenčních 
                         (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. 1. 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., 
                         občanský zákoník), a podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, 
                         které vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) 
                         jako jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku 
                         (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58), objednatelé kolektivních děl (§ 59) 
                         a kolektivní správci majetkových autorských práv (§ 95 až 104), jestliže 
                         toto oprávnění má povahu práva vlastnického, zejména jestliže není 
                         časově omezeno (nemá-li tuto povahu, výdaje na jeho získání patří 
                         na položku 5041 nebo popřípadě 5164), částka, která za jeho udělení byla 
                         zaplacena, převyšuje 60 tisíc Kč a toto oprávnění je na dobu delší než rok 
                         (je-li na rok nebo dobu kratší nebo platba za ně nepřevýšila 60 tisíc Kč, 
                         výdaje na jeho získání se zařazují na položku 5179). Na tuto položku patří 
                         též odměny držitelům nehmotného majetku chráněného zákony o ochraně 
                         duševního vlastnictví (majitelům patentů a podobných oprávnění) za převod 
                         těchto patentů a podobných oprávnění, jestliže je organizace výjimečně 
                         pořizuje, a to v případě, je-li doba jejich použitelnosti delší než rok 
                         a odměna přesahuje 60 tisíc Kč. Na položku 6119 se zařazují i výdaje na 
                         technické zhodnocení nehmotného majetku kromě počítačových programů, 
                         jestliže zaplacená cena za technické zhodnocení v každém jednotlivém 
                         případě převyšuje 60 tisíc Kč (jestliže nepřevyšuje, výdaje patří na 
                         položku 5179); cena ani ocenění zhodnocovaného nehmotného majetku ani 
                         doba jeho použitelnosti nerozhodují. Na položku 6119 patří i výdaje 
                         uvedené ve třetí větě náplně podseskupení položek 611.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             612           Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

                         Součásti výdajů na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, jak je definuje
                         § 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb., se zatřiďují podle jejich charakteru pod
                         jednotlivé položky podseskupení 612 (v současné době pořizovací cena 40 tis.
                         Kč a doba použitelnosti jeden rok), včetně projektové dokumentace zpracované
                         pro účely návrhu na vydání územního rozhodnutí, k žádosti o stavební
                         povolení a skutečného povolení stavby.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6121   Budovy, haly a stavby

                         (1) Výdaje na pořízení budov, jiných staveb a dalších věcí a hodnot majících 
                           povahu dlouhodobého hmotného majetku, které mezi stavby zařazují
                           účetní předpisy (§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se
                           provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
                           ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky).

                         (2) Na tuto položku patří i výdaje odpovídající nákladům, které účetní předpisy
                           vyjmenovávají jakožto součást ocenění dlouhodobého majetku 
                           (§ 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb.),a další obdobné výdaje, které
                           s pořízením souvisejí. 

                         (3) Na položku 6121 může být zařazována i daň z přidané hodnoty placená 
                           organizacemi z přenesené daňové povinnosti (§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., 
                           o dani z přidané hodnoty, ve znění zákonů č. 47/2011 Sb., č. 502/2012 Sb.,
                           č. 360/2014 Sb., č. 243/2016 Sb. a č. 80/2019 Sb.) za stavební práce 
                           (§ 92e téhož zákona) k pořízení budov, jiných staveb a dalších 
                           věcí a hodnot podle odstavce 1, a to v případě, že organizace tak 
                           rozhodla (odstavec 15 náplně třídy 5).

                         (4) Na položku 6121 patří i výdaje vynakládané od 1. 1. 2014 na pořízení 
                           staveb s pozemky, na nichž stojí (staveb, které jsou podle
                           § 506 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, součástí pozemku), 
                           nelze-li výdaj na pořízení stavby od výdaje na pořízení pozemku oddělit.
         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6122   Stroje, přístroje a zařízení
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6123   Dopravní prostředky

                         Včetně nákupů transportních zařízení. Na tuto položku patří celkové výdaje
                         na pořízení vozidla včetně příslušenství, které je součástí jeho dodávky.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6124   Pěstitelské celky trvalých porostů

                         Výdaje na dodavatelské pořízení a nadlimitní technické zhodnocení 
                         pěstitelských celků trvalých porostů (§ 14 odst. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6125   Výpočetní technika

                         Na tuto položku patří výdaje na dodavatelské pořízení dlouhodobého hmotného 
                         majetku tvořícího součást informačních a komunikačních technologií (je 
                         vyjmenován v odstavci 4 náplně položky 5168).                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6127   Kulturní předměty

                         Výdaje na pořízení předmětů, které mají povahu autorského díla 
                         [§ 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
                         s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
                         zákona č. 216/2006 Sb.], nemají-li být součástí stavby, předmětů 
                         kulturní hodnoty (příloha č. 1 k zákonu č. 71/1994 Sb., o prodeji 
                         a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 80/2004 Sb.), 
                         sbírek muzejní povahy (§ 2 odst. 1 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně 
                         sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona 
                         č. 303/2013 Sb.), předmětů, které jsou pořizovány pro sbírku 
                         muzejní povahy (odstavec 3 téhož paragrafu), movitých kulturních památek 
                         (§ 2 odst. 1 a § 7 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., 
                         o státní památkové péči, ve znění zákonů č. 320/2002 Sb. 
                         a č. 142/2012 Sb.) a archiválií 
                         [§ 2 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
                         a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 
                         190/2009 Sb. a č. 167/2012 Sb.]. 
                         Na tuto položku patří i výdaje na pořízení jiných kulturních statků 
                         [kulturních statků podle přílohy I nařízení Rady (ES) č. 116/2009 o vývozu
                         kulturních statků (kodifikované znění), které nejsou uvedeny ve větě první].
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6129   Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

                         Včetně např. nákupu základního stáda a hospodářských zvířat.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             613           Pozemky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6130   Pozemky

                         Výdaje na pořízení pozemků. Výdaje vynakládané od 1. 1. 2014 na pořízení 
                         staveb s pozemky, na nichž stojí (staveb, které jsou podle 
                         § 506 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, součástí pozemku), nelze-li 
                         výdaj na pořízení stavby od výdaje na pořízení pozemku oddělit, 
                         patří na položku 6121.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             614           Nadlimitní věcná břemena a právo stavby
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6141   Právo stavby

                         Na položku 6141 zařazuje organizace platby subjektu, který v její prospěch
                         zřídil na svém pozemku právo stavby (§ 1240 až 1256 občanského zákoníku).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6142   Nadlimitní věcná břemena

                         Na položku 6142 zařazuje organizace platby subjektu, který v její prospěch 
                         zřídil na své věci věcné břemeno (§ 1257 až 1308 občanského zákoníku), 
                         není-li výdaj za toto právo součástí výdajů na pořízení stavby a 
                         přesahuje-li celková cena, kterou za ně organizace platí, 40 tisíc Kč. 
                         Výdaje na podlimitní věcná břemena patří na položku 5122.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          62                  Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fundací a ústavů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         Jen jde-li o akt rozpočtové politiky jako takové a nikoliv o nástroj řízení 
                         likvidity.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6201   Nákup akcií

                         Na tuto položku patří částky, za něž organizace nakupuje akcie, i částky, 
                         jimiž organizace jakožto upisovatelka akcií splácí akcie, které upsala, 
                         a to jak při zakládání akciové společnosti, tak při zvyšování jejího 
                         základního kapitálu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6202   Nákup majetkových podílů

                         Např. majetkový vklad do společnosti s ručením omezeným
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6209   Nákup ostatních majetkových nároků
                    
                         Zejména platby osobám oprávněným ze zákonů o zmírnění následků majetkových
                         křivd, od nichž organizace kupuje právo na vydání věci podle těchto
                         zákonů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             621           Vklady do fundací a ústavů

                         Výdaje představující vklady do fundací (§ 303 až 401 občanského zákoníku) 
                         a ústavů (§ 402 až 418 občanského zákoníku).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6211   Vklady do nadací

                         Výdaje při zakládání nadací (§ 306 až 393 občanského zákoníku) a v jejich prospěch, 
                         představující vklady [§ 310 písm. d) a § 327 až 333] a zvýšení nadační jistiny 
                         a nadačního kapitálu (§ 334 odst. 1 a § 342 a 343).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6212   Vklady do nadačních fondů

                         Výdaje při zakládání nadačních fondů (§ 394 až 401 občanského zákoníku) 
                         a v jejich prospěch, představující vklady [§ 396 odst. 1 písm. d)] a 
                         dary (§ 398 odst. 1).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6213   Vklady do ústavů

                         Výdaje při zakládání ústavů (§ 402 až 418 občanského zákoníku) 
                         a v jejich prospěch, představující vklady [§ 405 odst. 1 písm. c)]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      63                  Investiční transfery

                         Vymezení jednotlivých subjektů je obdobné jako v seskupeních položek 52,53 a
                         54.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             631           Investiční transfery podnikatelským subjektům
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6311   Investiční transfery finančním institucím
                    
                         Investiční transfery bankám (zákon č. 21/1992 Sb. ve znění pozdějších
                         předpisů), pojišťovnám (zákon č. 363/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
                         a spořitelním a úvěrním družstvům (zákon č. 87/1995 Sb. ve znění pozdějších
                         předpisů) kromě těch, které patří na položku 6314. Patří sem i investiční
                         transfery těmito subjekty zřízeným školským právnickým osobám, tj.
                         osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb.
                         ve znění pozdějších předpisů).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6312   Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám
                    
                         Investiční transfery fyzickým osobám vyvíjejícím podnikatelskou nebo
                         jinou samostatnou výdělečnou činnost kromě činnosti finanční. Patří
                         sem i investiční transfery těmito fyzickými osobami zřízeným školským
                         právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona
                         č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                    6313   Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám
                    
                         Investiční transfery subjektům zřízeným podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
                         společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona 
                         č. 458/2016 Sb. (veřejným obchodním společnostem, komanditním
                         společnostem, společnostem s ručením omezeným, akciovým společnostem a družstvům) 
                         a dalších předpisů jako právnické osoby vyvíjející podnikatelskou nebo jinou
                         samostatnou výdělečnou činnost kromě činnosti finanční s výjimkou transferů,
                         které patří na položky 6315 a 6316. Patří sem i investiční transfery těmito 
                         právnickými osobami zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle
                         § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění
                         pozdějších předpisů).
                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6314   Investiční transfery finančním a podobným institucím ve vlastnictví
                         státu
                         
                         Investiční transfery akciovým společnostem, které jsou bankami nebo
                         vykonávají obdobnou činnost jako banky a které jsou převážně vlastněny
                         státem, a institucím zřízeným zákonem, které vykonávají obdobnou činnost
                         jako banky a hospodaří s majetkem státu. Patří sem zejména investiční
                         transfery Českomoravské záruční a rozvojové bance, Exportní garanční
                         a pojišťovací společnosti a České exportní bance (zákon č. 58/1995 Sb. 
                         ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i investiční transfery
                         školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského
                         zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud
                         by byly těmito subjekty zřízeny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6315   Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví
                         státu

                         Investiční transfery Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému
                         fondu, České konsolidační agentuře (zákon č. 239/2001 Sb. ve znění
                         pozdějších předpisů), jejím dceřiným společnostem, Správě železniční
                         dopravní cesty a Vinařskému fondu. Patří sem i investiční transfery
                         školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona
                         (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly 
                         těmito subjekty zřízeny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6316   Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním
                         společnostem
 
                         Investiční transfery akciovým společnostem a společnostem s ručením
                         omezeným, v nichž mají alespoň poloviční podíl [§ 31 až 33 zákona
                         č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon
                         o obchodních korporacích)] obce nebo kraje a které mají oprávnění
                         k poskytování zdravotnických služeb [§ 15 odst. 1 písm. a) a
                         § 19 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
                         podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)], je-li
                         v tomto oprávnění mezi formami zdravotní péče [§ 19 odst. 2 písm. b)
                         a § 6] uvedena lůžková péče (§ 9).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6319   Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             632           Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6321   Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
                    
                         (1) Investiční transfery fundacím (nadacím a nadačním fondům, § 303 až 401
                           zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a ústavům (§ 402 až 418 občanského
                           zákoníku).

                         (2) Investiční transfery společnostem založeným podle zákona o obecně
                           prospěšných společnostech (zákona č. 248/1995 Sb. ve znění pozdějších
                           předpisů), jestliže se tímto zákonem, zrušeným novým občanským zákoníkem, i nadále řídí 
                           (§ 3050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Patří sem i 
                           investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle
                           § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. 
                           ve znění pozdějších předpisů), zřízeným obecně prospěšnými společnostmi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6322   Investiční transfery spolkům
                    
                         (1) Investiční transfery spolkům (§ 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
                           zákoník). 

                         (2) Patří sem i investiční transfery školským právnickým osobám,
                           tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb.
                           ve znění pozdějších předpisů) zřízeným spolky.

                         (3) Na položku 6322 patří i investiční transfery zájmovým sdružením 
                           právnických osob založeným podle § 20f a násl. zrušeného zákona 
                           č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
                           (§ 3050 věta první zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 
                           včetně investičních transferů tzv. euroregionům, jsou-li spolky 
                           nebo zájmovými sdruženími právnických osob se sídlem v České republice.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6323   Investiční transfery církvím a náboženským společnostem
                    
                         Investiční transfery církvím a náboženským společnostem registrovaným podle
                         zákona o církvích a náboženských společnostech (zákona č. 3/2002 Sb. ve znění 
                         pozdějších předpisů). Patří sem i investiční transfery jimi zřízeným
                         školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona
                         (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6324   Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                   6329   Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím
                    
                         (1) Patří sem investiční transfery, nejsou-li zařaditelné na některou jinou
                         položku z podseskupení položek 632.

                         (2) Na položku 6329 patří i investiční transfery Hospodářské komoře České
                           republiky (§ 2 odst. 1 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České
                           republiky a Agrární komoře České republiky) a Agrární komoře České republiky
                           (§ 2 odst. 2 téhož zákona) a jejich členským okresním (obvodním)
                           a regionálním komorám (§ 3 zákona č. 301/1992 Sb., ve znění zákona
                           č. 121/1993 Sb.).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             633           Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6331   Investiční transfery státnímu rozpočtu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6332   Investiční transfery státním fondům
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6333   Investiční transfery zvláštním fondům ústřední úrovně
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6334   Investiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6335   Investiční transfery státním finančním aktivům
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6339   Investiční transfery jiným veřejným rozpočtům ústřední úrovně
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             634           Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                         Na položky tohoto podseskupení položek patří investiční transfery obcím, 
                         krajům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí. Za obec se považuje 
                         též hlavní město Praha.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6341   Investiční transfery obcím
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6342   Investiční transfery krajům
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6343   Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6344   Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6345   Investiční transfery regionálním radám
                    
                         Investiční transfery subjektům zřízeným a fungujícím podle § 15 až 17
                         zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona
                         č. 138/2006 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6349   Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
                         Investiční     transfery jiným veřejným rozpočtům územní úrovně než obcím, 
                         krajům a regionálním radám, v současné době dobrovolným svazkům obcí.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             635           Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6351   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
                         Investiční transfery, které správci kapitol státního rozpočtu, kraje,
                         obce a dobrovolné svazky obcí poskytují příspěvkovým organizacím,
                        
                         jichž jsou zřizovateli, s výjimkou investičních transferů, které kraje,
                         obce a dobrovolné svazky obcí poskytují zřízeným příspěvkovým
                         organizacím z peněžních prostředků, které za tím účelem obržely od
                         jiného veřejného rozpočtu (ty patří na položku 6356). Patří sem zejména
                         individuální a systémové dotace na financování programů a akcí, které 
                         svým příspěvkovým organizacím poskytují správci kapitol státního rozpočtu 
                         [§ 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.], s výjimkou částí dotací 
                         určených na výdaje, které se v rámci akcí na pořízení nebo technické zhodnocení
                         hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (§ 12 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., 
                         ve znění zákona č. 501/2012 Sb.) vynakládají na něco jiného než na 
                         pořízení dlouhodobého majetku a nadlimitní technické zhodnocení, a s výjimkou
                         dotací na podlimitní technické zhodnocení; tyto dotace a části dotací patří 
                         na položku 5336.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6352   Investiční transfery vysokým školám

                         Zahrnuje investiční transfery poskytované vysokým školám
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6353   Investiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem,
                         kraji a obcemi
                         
                         Investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle 
                         § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších
                         předpisů), zřízeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
                         kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Investiční transfery školským
                         právnickým osobám zřízeným jinými právnickými osobami nebo fyzickými
                         osobami patří na položky, na které patří investiční transfery jejich 
                         zřizovatelům (položky z podseskupení 631 a 632 a položku 6352).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6354   Investiční transfery veřejným výzkumným institucím
                    
                         Investiční transfery veřejným výzkumným institucím, tj. osobám zřízeným
                         státem, krajem nebo obcí podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných
                         výzkumných institucích.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6356   Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         Investiční transfery, které kraje, obce a dobrovolné svazky obcí poskytují
                         příspěvkovým organizacím, jichž jsou zřizovateli, z peněžních prostředků
                         z transferů, které za tím účelem obdržely z veřejného rozpočtu od jiného
                         subjektu. Na tuto položku zařazují obce, dobrovolné svazky obcí a kraje
                         transfery svým příspěvkovým organizacím, u kterých plní úlohu prostředníků 
                         (k tomu odstavec 3 náplně seskupení položek 52).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6359   Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím

                         Platby charakteru transferů PO, které zřídili jiní zřizovatelé.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             636           Investiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6361   Investiční převody do rezervního fondu organizačních složek státu

                         Na tuto položku zařazuje organizační složka státu nespotřebovanou část 
                         peněžních prostředků, které převedla na příjmový účet státního rozpočtu 
                         z rezervního fondu a o které překročila rozpočet výdajů na financování 
                         reprodukce majetku (§ 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákonů č. 
                         28/2008 Sb., č. 501/2012 Sb. a č. 25/2015 Sb.) při jejím vrácení z výdajového
                         účtu státního rozpočtu do tohoto fondu (§ 50 odst. 2 věta třetí zákona č. 218/2000 Sb., 
                         ve znění zákona č. 501/2012 Sb.). Položku nepoužijí 
                         organizační složky státu, které nespotřebovanou část peněžních prostředků 
                         převádějí zpět do rezervního fondu přímo z příjmového účtu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6362   Převody investičních prostředků zpět do fondu kulturních a sociálních potřeb
 
                         Na tuto položku zařazuje organizační složka státu nespotřebovanou 
                         část peněžních prostředků, které převedla na příjmový účet státního 
                         rozpočtu z fondu kulturních a sociálních potřeb a o které překročila 
                         rozpočet výdajů na financování reprodukce majetku 
                         (§ 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákonů č. 28/2008 Sb., 
                         č. 501/2012 Sb. a č. 25/2015 Sb.) při jejím vrácení z výdajového účtu 
                         státního rozpočtu do tohoto fondu (§ 50 odst. 2 věta třetí zákona č. 218/2000 Sb., 
                         ve znění zákona č. 501/2012 Sb.). Položku nepoužijí organizační složky
                         státu, které nespotřebovanou část peněžních prostředků převádějí zpět do fondu 
                         kulturních a sociálních potřeb přímo z příjmového účtu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6363   Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými
                         obvody nebo částmi - výdaje
 
                         Na tuto položku zařazují statutární města [§ 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
                         (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů] peněžní prostředky, které
                         převádějí ze svých bankovních účtů na bankovní účty svých městských obvodů nebo
                         městských částí, které nemají právní osobnost (§ 20 odst. 2 téhož zákona), jakožto
                         investiční dotace na jejich činnost. Patří na ni i peněžní prostředky, které tyto
                         městské obvody a městské části převádějí ze svých bankovních účtů na bankovní účty
                         statutárních měst, kterých jsou součástí, jestliže se takové převody povahy
                         investičních transferů vyskytnou. Na tuto položku patří i investiční převody mezi
                         hlavním městem Prahou a jejími městskými částmi (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb.,
                         o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             637           Investiční transfery obyvatelstvu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6371   Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

                         Zahrnuje transfery poskytované "v obecném zájmu" v rámci dotačních programů
                         fyzickým osobám, které nejsou podnikatelskými subjekty obdobně jako v případě
                         položky 5493, ale na investiční účely.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6379   Ostatní investiční transfery obyvatelstvu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             638           Investiční transfery do zahraničí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6380   Investiční transfery do zahraničí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      64                  Investiční půjčené prostředky

                         Vymezení jednotlivých subjektů je obdobné jako v seskupeních položek 52,53 a
                         54.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             641           Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6411   Investiční půjčené prostředky finančním institucím
                    
                         Investiční půjčené prostředky bankám (zákon č. 21/1992 Sb. ve znění
                         pozdějších předpisů), pojišťovnám (zákon č. 363/1999 Sb. ve znění
                         pozdějších předpisů) a spořitelním a úvěrním družstvům (zákon č. 87/1995 Sb. 
                         ve znění pozdějších předpisů) kromě těch, které patří na položku 6414.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6412   Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým
                         osobám
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6413   Investiční   půjčené   prostředky   nefinančním   podnikatelským
                         subjektům-právnickým osobám
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6414   Investiční půjčené prostředky finančním a podobným institucím
                         ve vlastnictví státu
                         
                         Investiční půjčené prostředky akciovým společnostem, které jsou bankami
                         nebo vykonávají obdobnou činnost jako banky a které jsou převážně vlastněny
                         státem, a institucím zřízeným zákonem, které vykonávají obdobnou činnost
                         jako banky a hospodaří s majetkem státu. Patří sem zejména neinvestiční
                         transfery Českomoravské záruční a rozvojové bance, Exportní garanční
                         a pojišťovací společnosti a České exportní bance (zákon č. 58/1995 Sb. 
                         ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i investiční půjčené 
                         prostředky školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 
                         školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů),
                         pokud by byly těmito subjekty zřízeny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6415   Investiční půjčené prostředky vybraným podnikatelským subjektům
                         ve vlastnictví státu
                         
                         Investiční půjčené prostředky Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému
                         fondu, Správě železniční dopravní cesty a Vinařskému fondu.
                         Patří sem i investiční půjčené prostředky školským právnickým
                         osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. 
                         ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6419   Ostatní investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             642           Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6421   Investiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6422   Investiční půjčené prostředky spolkům
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6423   Investiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6424   Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        6429   Ostatní investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             643           Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6431   Investiční půjčené prostředky státnímu rozpočtu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6432   Investiční půjčené prostředky státním fondům
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6433   Investiční půjčené prostředky zvláštním fondům ústřední úrovně
                    6434   Investiční půjčené prostředky fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6439   Ostatní investiční půjčené prostředky jiným veřejným rozpočtům
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             644           Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6441   Investiční půjčené prostředky obcím
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6442   Investiční půjčené prostředky krajům
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6443   Investiční půjčené prostředky regionálním radám
                    
                         Investiční půjčené prostředky subjektům zřízeným a fungujícím podle
                         § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
                         ve znění zákona č. 138/2006 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6449   Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             645           Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6451   Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6452   Investiční půjčené prostředky vysokým školám

                         Zahrnuje investiční půjčené prostředky vysokým školám.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6459   Investiční půjčené prostředky ostatním příspěvkovým organizacím
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             646           Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6460   Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             647           Investiční půjčené prostředky do zahraničí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6470   Investiční půjčené prostředky do zahraničí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      67                  Investiční převody Národnímu fondu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             671           Investiční převody Národnímu fondu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6711   Investiční převody Národnímu fondu 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      69                  Ostatní kapitálové výdaje
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             690           Ostatní kapitálové výdaje
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6901   Rezervy kapitálových výdajů

                         Je určena jen pro rozpočtování rezerv na kapitálové výdaje, skutečnost se
                         zatřídí v souladu s druhovou povahou výdaje.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6909   Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené

                         Patří sem veškeré kapitálové výdaje nezařaditelné do jiných položek třídy 6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8                       FINANCOVÁNÍ
                         Na položky třídy 8 patří pohyby bankovních účtů (připsání peněžních
                         prostředků na tyto účty a odepsání peněžních prostředků z nich) peněžních
                         fondů, na které se podle § 1 odst. 1 vyhlášky rozpočtová skladba vztahuje,
                         mající povahu přijetí peněžních prostředků za účelem úhrady schodku
                         obdržených z půjček a jiných zdrojů, do kterých mají být vráceny (včetně
                         obdržených za prodej vlastních dluhopisů), utržených za prodej akcií
                         nebo jiných součástí majetku pořízených z dočasně volných prostředků
                         peněžního fondu s úmyslem později je se ziskem prodat a inkasovaných
                         jakožto splátky peněžních prostředků půjčených jiným subjektům za účelem
                         jejich zhodnocení a povahu vydání peněžních prostředků za účelem jejich
                         zhodnocení převedených jiným subjektům jakožto půjčky nebo jiné peněžní
                         prostředky určené k vrácení (včetně převedených jakožto cena za koupi
                         cizích dluhopisů) nebo jakožto cena za koupi akcií nebo jiných součástí
                         majetku pořizovaných z dočasně volných prostředků peněžního fondu 
                         s úmyslem později je se ziskem prodat a vydávaných jakožto splátky
                         vypůjčených peněžních prostředků. Za tato přijetí a vydání se nepovažují
                         pohyby účtů řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí.
                         Tyto účty jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny
                         a rozpočtové skladbě nepodléhají. Přijetí peněžních prostředků se na
                         položky třídy 8 zapisuje plusem a vydání minusem s výjimkou
                         zápisu převodů, které mají povahu oprav převodů již provedených,
                         jako jsou například převody mezi vlastními účty, vratky mylných
                         plateb (položka 8300) a převody kursových zisků obsažených v přijatých
                         platbách v kapitole Státní dluh z účtu pro řízení státního
                         dluhu na příjmový účet této kapitoly (položka 2143) a převody z jejího
                         výdajového účtu na účet pro řízení státního dluhu k uhrazení kursové
                         ztráty vzniklé při vydání z tohoto účtu (položka 5142).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      81                  Financování z tuzemska

                         (1) Na položky seskupení položek 81 patří přijetí peněžních prostředků,
                           které je třeba vrátit, od tuzemských fyzických a právnických osob. Patří
                           na ně i přijetí peněžních prostředků obdržených prostřednictvím
                           tuzemských vypořádacích systémů cenných papírů (§ 82 a násl. zákona
                           č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších
                           předpisů), i když pocházejí od zahraničních osob. Na položky, jejichž
                           čísla končí číslicemi 5 a 6, se zařazují rozdíly stavů bankovních účtů
                           (stav ke dni 1. ledna minus stav k výkazovému dni) kromě těch, na
                           kterých se soustřeďují půjčené peněžní prostředky od zahraničních osob
                           či peněžní prostředky obdržené prostřednictvím     zahraničních vypořádacích
                           systémů cenných papírů. Tuzemskou fyzickou osobou se rozumí fyzická
                           osoba, která je státním občanem České republiky, a tuzemskou právnickou
                           osobou právnická osoba, která má sídlo na území České republiky.
                           Peněžními prostředky, které je třeba vrátit, se rozumějí peněžní
                           prostředky obdržené na základě smlouvy nebo jiného právního jednání,
                           z kterých vyplývá, že obdrženou částku má ten, kdo ji obdržel, povinnost
                           v určité lhůtě nebo na požádání vrátit, například zapůjčenou částku
                           (§ 2390 až 2394 občanského zákoníku), nebo má povinnost vrátit její
                           předem stanovenou část nebo částku vyšší, například jmenovitou hodnotu
                           dluhopisu (§ 2 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění
                           zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 137/2014 Sb.),
                           je-li rozdílná od jeho emisního kursu (§ 520 odst. 2 občanského zákoníku).
 
                         (2) Na položky seskupení položek 81 patří též vydání splátek peněžních
                           prostředků obdržených podle odstavce 1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             811           Krátkodobé financování

                         Na položky podseskupení položek 811 patří přijetí peněžních prostředků, 
                         které je třeba vrátit do jednoho roku, vydání peněžních prostředků, 
                         které představují toto vracení (splátky), vydání peněžních prostředků 
                         za účelem jejich zhodnocení, jestliže se přijetí zhodnocené částky 
                         předpokládá do jednoho roku, přijetí takto zhodnocených peněžních 
                         prostředků a vzrůst nebo pokles stavů bankovních účtů krátkodobých 
                         prostředků. Bankovními účty krátkodobých prostředků se rozumějí 
                         platební účty [§ 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku] 
                         a účty, na které se přijímají peněžní prostředky, které mají být 
                         do roka vráceny, z kterých se toto vracení provádí a z kterých 
                         se vydávají peněžní prostředky s tím, že budou do roka vráceny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8111   Krátkodobé vydané dluhopisy

                         Přijetí výnosů z prodeje krátkodobých dluhopisů. Na tuto
                         položku se zařazuje částka nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Je-li
                         částka, za niž se dluhopisy prodaly, očištěná o alikvotní úrokový výnos,
                         vyšší než částka nominální hodnoty, zařadí se rozdíl mezi oběma částkami
                         na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy a prodává je tedy Ministerstvo
                         financí, převede ministerstvo částku rozdílu na příslušný příjmový
                         účet státního rozpočtu a při odepsání z účtu tržeb z prodeje státních
                         dluhopisů ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy
                         prodaly, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů.
                         Obdobně se postupuje i při vypořádání alikvotního úrokového výnosu.
                         Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový
                         výnos, nižší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy
                         a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu
                         z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, na nějž tržby
                         z prodeje státních dluhopisů inkasuje, při odepsání z výdajového účtu
                         ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet tržeb z prodeje státních
                         dluhopisů na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly,
                         a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Zápis na tuto
                         položku představuje zvýšení financování (+), jsou ale možné i opačné zápisy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8112   Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů

                         Úhrady (úmor) závazku z vlastních krátkodobých dluhopisů. 
                         Jde o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který dluhopisy 
                         vydané organizací (státem, územním samosprávným celkem) koupil a jemuž se 
                         splácejí, nebo na účet subjektu, který jeho pohledávky spravuje (nejde
                         o převody mezi vlastními bankovními účty organizace za účelem soustředění
                         částky na tyto splátky, ty patří na položku 8300). Na tuto položku se
                         zařazuje částka nominální hodnoty splatných dluhopisů. Je-li v případě
                         zpětných odkupů částka, za niž byly dluhopisy odkoupeny, očištěná
                         o alikvotní úrokový výnos, nižší než částka nominální hodnoty, zařadí
                         se rozdíl mezi oběma částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy
                         a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku
                         rozdílu na příslušný příjmový účet státního rozpočtu a při odepsání 
                         z účtu, z něhož jsou vydávány prostředky na úhradu zpětných odkupů státních
                         dluhopisů, ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž byly dluhopisy 
                         odkoupeny, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. 
                         Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový
                         výnos, vyšší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy 
                         a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku 
                         rozdílu z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, z něhož 
                         vydává prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, při odepsání 
                         z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet úhrad 
                         zpětných odkupů státních dluhopisů na stejnou položku jako částku, 
                         za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty 
                         prodaných dluhopisů. Z výdajů státního rozpočtu se též převede alikvotní 
                         úrokový výnos ze zpětných odkupů, tj. část kupónu státních dluhopisů 
                         naběhlého za období od poslední výplaty kupónu do data odkoupení příslušné
                         části (tranše) emise dluhopisu. V případě, že k výplatě kupónu ještě
                         nedošlo, jedná se o část naběhlého kupónu od data vydání první části emise 
                         dluhopisu do okamžiku zpětného odkupu. Tento naběhlý úrok hradí emitent 
                         investorovi za období, kdy držel dluhopis, ale nebude mu za něj vyplacen kupón.
                         Zápis na tuto položku představuje snížení financování (-), jsou ale možné
                         i opačné zápisy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8113   Krátkodobé přijaté půjčené prostředky

                         Přijetí peněžních prostředků, které je třeba do jednoho roku vrátit, podle 
                         úvěrových smluv a jiných právních aktů, které stanoví, že ten, kdo je přijal,
                         je povinen je do roka vrátit. Na tuto položku nepatří peněžní prostředky 
                         utržené za prodej vlastních dluhopisů, ty patří na položku 8111. Přijetí 
                         krátkodobých půjčených prostředků na tuto položku představuje zvýšení
                         financování (+), jsou ale možné i opačné zápisy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8114   Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků

                         Uhrazení dříve přijatých půjčených prostředků ve smyslu položky 8113. Zápis
                         na tuto položku představuje snížení financování (-), jsou ale možné i opačné 
                         zápisy. Jde o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který
                         organizaci (státu, územnímu samosprávnému celku) peněžní prostředky formou
                         úvěru nebo půjčky půjčil a jemuž se splácejí (nejde o převody mezi
                         vlastními bankovními účty organizace za účelem soustředění částky na tyto
                         splátky, ty patří na položku 8300). Zápis na tuto položku představuje
                         snížení financování (-), jsou ale možné i opačné zápisy. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8115   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů 
                         státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA.

                         (1) Na tuto položku patří změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních 
                           účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Je jí rozdíl mezi 
                           stavem krátkodobých prostředků na bankovních účtech na počátku období 
                           a jejich stavem na jeho konci. V případě jaderného účtu jsou jí výdaje 
                           na činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů snížené o částku, kterou 
                           tato správa vrátila na jaderný účet jakožto nevyčerpané prostředky 
                           předcházejícího roku (§ 113 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon).
                           Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení 
                           financování na této položce (snižuje hodnotu této položky). Snížení 
                           stavu prostředků od počátku do konce období představuje zvýšení
                           financování na této položce (zvyšuje hodnotu této položky). Použití této 
                           položky nepředstavuje účetní operaci; položka se v účetnictví neobjeví. 
                           Změna stavu prostředků na účtech se zjišťuje k výkazovým dnům a uvádí 
                           ve finančním výkaze [bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) 
                           přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.].

                         (2) Na položku se zařazují změny stavů bankovních účtů státního rozpočtu a 
                           bankovních účtů, které v souvislosti se státním rozpočtem vede 
                           Ministerstvo financí, s výjimkou bankovních účtů, jejichž příjmy a 
                           výdaje tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv 
                           (§ 10 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.); 
                           ty se zařazují na položku 8116. Jsou to příjmové a výdajové účty 
                           státního rozpočtu [§ 3 písm. h) bod 1 rozpočtových pravidel], účty 
                           státních finančních aktiv (bod 2 téhož písmene) spojené s obsluhou a 
                           umořováním státního dluhu (účty státních finančních aktiv s výjimkou 
                           účtů státních finančních aktiv, jejichž příjmy a výdaje tvoří kapitolu 
                           OSFA), a účty pro řízení státního dluhu (bod 3 téhož písmene s výjimkou 
                           účtů pro řízení likvidity státní pokladny a účtů, jejichž zdrojem jsou 
                           dlouhodobé úvěry ze zahraničí), a to včetně účtů, které Ministerstvo 
                           financí za tímto účelem zřizuje jinde než v České národní bance.
                           Z jaderného účtu na položku 8115 patří jen výdaje na činnost Správy úložišť 
                           radioaktivních odpadů snížené o částku, kterou tato správa vrátila na 
                           jaderný účet jakožto nevyčerpané prostředky předcházejícího roku 
                           (§ 113 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon).
                           Územní samosprávné celky a státní fondy na tuto položku zařazují změny 
                           stavů veškerých svých bankovních účtů pro krátkodobé tuzemské peněžní 
                           prostředky a organizační složky státu změny stavů svých bankovních 
                           účtů rezervních fondů.                        

                         (3) Je-li na konci výkazního období stav prostředků na bankovních 
                           účtech peněžního fondu v úhrnu záporný a na počátku výkazního 
                           období byl v úhrnu kladný, částka snížení stavu prostředků se 
                           rozdělí na částku snížení vlastních prostředků (částka kreditního 
                           zůstatku na počátku výkazního období) a částku vypůjčených prostředků 
                           (částka debetního zůstatku na konci výkazního období); je-li na konci 
                           výkazního období tento stav záporný a na jeho počátku byl také záporný, 
                           ale vyšší než na konci, nebo byl nulový, považuje se celá částka snížení 
                           debetního zůstatku za částku vypůjčených prostředků. Na položku 8115 se 
                           zařadí (plusem) jen částka snížení vlastních prostředků, zatímco částka 
                           vypůjčených prostředků se zařadí (plusem) na položku 8905. Používá-li 
                           se položka 8115 pro zatřídění změny stavu prostředků na jednom nebo 
                           několika bankovních účtech, které samy netvoří peněžní fond, rozděluje 
                           se částka snížení stavu prostředků na částku snížení vlastních 
                           prostředků a částku vypůjčených prostředků jen v případě, že debetní 
                           zůstatek tohoto účtu nebo těchto účtů nebo snížení debetního zůstatku 
                           tohoto účtu nebo těchto účtů jsou způsobeny přijetím peněžních 
                           prostředků z jiného peněžního fondu (nejsou kryty zvýšením stavu 
                           prostředků na jiných bankovních účtech téhož peněžního fondu), 
                           například jsou způsobeny přijetím kontokorentního úvěru. Snížením 
                           debetního zůstatku se rozumí změna stavu účtu z nuly na zápornou 
                           částku nebo ze záporné částky na částku ještě nižší.

                         (4) Je-li na konci výkazního období stav prostředků na bankovních 
                           účtech peněžního fondu v úhrnu kladný a na počátku výkazního období 
                           byl v úhrnu záporný, částka zvýšení stavu prostředků se rozdělí na 
                           částku zvýšení vlastních prostředků (částka kreditního zůstatku na 
                           konci výkazního období) a částku úhrady vypůjčených prostředků (částka 
                           debetního zůstatku na počátku výkazního období); je-li na konci 
                           výkazního období tento stav záporný nebo nulový a na jeho počátku byl 
                           záporný a nižší než na konci, považuje se celá částka zvýšení debetního 
                           zůstatku za částku úhrady vypůjčených prostředků. Na položku 8115 se 
                           zařadí (minusem) jen částka zvýšení vlastních prostředků, zatímco 
                           částka úhrady vypůjčených prostředků se zařadí (minusem) na položku 
                           8905. Používá-li se položka 8115 pro zatřídění změny stavu prostředků 
                           na jednom nebo několika bankovních účtech, které samy netvoří peněžní 
                           fond, rozděluje se částka zvýšení stavu prostředků na částku zvýšení 
                           vlastních prostředků a částku úhrady vypůjčených prostředků jen v 
                           případě, že odstranění nebo zvýšení debetního zůstatku tohoto účtu 
                           nebo těchto účtů jsou způsobeny úhradou peněžních prostředků 
                           vypůjčených od jiného peněžního     fondu (nejsou způsobeny snížením 
                           stavu prostředků na jiných bankovních účtech téhož peněžního fondu), 
                           například jsou způsobeny splácením kontokorentního úvěru. Zvýšením 
                           debetního zůstatku se rozumí změna stavu účtu ze záporné částky na 
                           vyšší zápornou částku (v absolutní hodnotě nižší), například z -200 
                           Kč na -100 Kč, nebo až na nulu.
       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8116   Změny stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, 
                         které tvoří kapitolu OSFA
                         
                         (1) Položku používá jen Ministerstvo financí, a to pro změny stavů bankovních 
                           účtů, které vede v souvislosti se státním rozpočtem a jejichž změny 
                           stavů jsou vyloučeny z položky 8115. Z jaderného účtu na položku 8116 patří 
                           změny jeho stavů s odečtením výdajů, které z něj byly vynaloženy na 
                           činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů, snížené o částku, kterou 
                           tato správa vrátila na jaderný účet jakožto nevyčerpané prostředky 
                           předcházejícího roku (§ 113 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon).
                           Změnou stavů účtů se rozumí změna stavu prostředků na bankovních účtech 
                           mezi počátkem a koncem výkazního období (rozdíl stavu prostředků na 
                           příslušných účtech na počátku a na konci tohoto období). Zvýšení 
                           stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení 
                           financování na této položce (snižuje hodnotu této položky). Snížení 
                           stavu prostředků od počátku do konce období představuje zvýšení 
                           financování na této položce (zvyšuje hodnotu této položky). Použití 
                           této položky nepředstavuje účetní operaci; položka se v účetnictví 
                           neobjeví. Změna stavu prostředků na účtech se zjišťuje k výkazovým 
                           dnům a uvádí ve finančním výkaze [bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, 
                           bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 
                           přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.].

                         (2) Pro změny stavů bankovních účtů zařazovaných na tuto položku, které 
                           na počátku nebo konci výkazního období vykazovaly debetní zůstatek, 
                           platí obdobně odstavce 3 a 4 náplně položky 8115.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8117   Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

                         Na tuto položku patří příjmy z prodeje cizích nakoupených krátkodobých 
                         dluhopisů a akcií na tuzemském finančním trhu pořízených za účelem 
                         řízení likvidity a příjmy z dalších operací, jejichž účelem je zhodnocení 
                         dočasně volných peněžních prostředků. Nepoužije se pro nákupy cenných
                         papírů, realizované jako akt rozpočtové politiky, kde prvotním smyslem je
                         pomoc danému subjektu nebo aktivní účast na řízení tohoto subjektu (v tom
                         případě se použijí položky seskupení 62 nebo 56, příp. 64). Nepoužije se ani
                         pro poskytnuté půjčené prostředky a jejich splátky, jejichž smyslem byla
                         cílená podpora daného subjektu (zejména půjčené prostředky - návratné
                         výpomoci - vlastním zřízeným nebo založeným organizacím, apod. - tyto
                         půjčené prostředky se zařadí na seskupení 56, příp. 64). Tuto položku
                         a vůbec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny 
                         Ministerstva financí, které jsou používány v rámci souhrnných účtů státní
                         pokladny. Na tuto položku patří uvedená přijetí a vydání peněžních prostředků, 
                         pokud nepatří na položku 8417.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8118   Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

                         Jde o opačnou (výdajovou) položku k položce 8117. Patří na ni vydání dočasně 
                         volných peněžních prostředků mající povahu jejich investování k dosažení zisku 
                         (aktivní řízení likvidity) a jiná vydání související s dalšími operacemi, jejichž 
                         účelem je zhodnocení těchto prostředků. Jde o vydání peněžních prostředků za účelem
                         jejich zhodnocení v krátkodobém časovém úseku, zejména půjčení peněžních prostředků 
                         za účelem získání úrokových výnosů (úroky se pak zařadí na položku 2141 a
                         přijetí splátek půjčených prostředků na položku 8117) a nákup cizích krátkodobých
                         dluhopisů či akcií za účelem jejich prodeje za vyšší cenu (částka, za niž se
                         pak tyto dluhopisy nebo akcie prodají, se zařadí na položku 8117, a to celá tato
                         částka a bez ohledu na to, zda skutečně byla vyšší než cena, za niž se tyto 
                         dluhopisy nebo akcie koupily; územní samosprávné celky však mohou na položku 8117
                         zařadit částku, za niž byly dluhopisy či akcie koupeny, a rozdíl mezi částkou, 
                         za niž byly prodány, a touto částkou, je-li kladný, na položku 2149, a je-li
                             záporný, na položku 5149). Nerozhoduje, zda organizace peněžní prostředky
                         takto vydává za situace, kdy její hospodaření vykazuje přebytek; na tuto položku 
                         patří vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení i v případě, že 
                         hospodaření organizace vykazuje schodek nebo je vyrovnané. Tuto položku a vůbec 
                         rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny Ministerstva 
                         financí, které jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny.
                         Na tuto položku patří uvedená přijetí a vydání peněžních prostředků, pokud 
                         nepatří na položku 8418.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             812           Dlouhodobé financování

                         Na položky podseskupení položek 812 patří přijetí peněžních prostředků, 
                         které je třeba vrátit za dobu přesahující jeden rok, vydání peněžních 
                         prostředků, které představují toto vracení (splátky), vydání peněžních 
                         prostředků za účelem jejich zhodnocení, jestliže se přijetí zhodnocené 
                         částky předpokládá za dobu přesahující jeden rok, přijetí takto 
                         zhodnocených peněžních prostředků a vzrůst nebo pokles stavů bankovních 
                         účtů dlouhodobých prostředků. Bankovními účty dlouhodobých prostředků 
                         se rozumějí účty, na které se přijímají peněžní prostředky, které mají 
                         být vráceny později než za rok, z kterých se toto vracení provádí a 
                         z kterých se vydávají peněžní prostředky s tím, že budou vráceny 
                         později než za rok.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8121   Dlouhodobé vydané dluhopisy

                         Přijetí výnosů z prodeje dlouhodobých dluhopisů. Na tuto položku se
                         zařazuje částka nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Je-li částka, za niž se
                         dluhopisy prodaly, očištěná o alikvotní úrokový výnos, vyšší než částka
                         nominální hodnoty, zařadí se rozdíl mezi oběma částkami na položku 2141;
                         jde-li o státní dluhopisy a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede
                         ministerstvo částku rozdílu na příslušný příjmový účet státního rozpočtu a při 
                         odepsání z účtu tržeb z prodeje státních dluhopisů ji zařadí na stejnou položku
                         jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji sníží na částku nominální
                         hodnoty prodaných dluhopisů. Obdobně se postupuje i při vypořádání
                         alikvotního úrokového výnosu. Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy,
                         očištěná o alikvotní úrokový výnos, nižší, zařadí se rozdíl na položku 5141;
                         jde-li o státní dluhopisy a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede
                         ministerstvo částku rozdílu z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu
                         na účet, na nějž tržby z prodeje státních dluhopisů inkasuje, při odepsání
                         z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet tržeb
                         z prodeje státních dluhopisů na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy
                         prodaly, a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. 
                         Zápis na tuto položku představuje zvýšení financování (+), jsou ale možné i 
                         opačné zápisy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8122   Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů

                         Úhrady (úmor) závazku z vlastních dlouhodobých dluhopisů. 
                         Jde o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který dluhopisy 
                         vydané organizací (státem, územním samosprávným celkem) koupil a jemuž se 
                         splácejí, nebo na účet subjektu, který jeho pohledávky spravuje (nejde
                         o převody mezi vlastními bankovními účty organizace za účelem soustředění
                         částky na tyto splátky, ty patří na položku 8300). Na tuto položku se
                         zařazuje částka nominální hodnoty splatných dluhopisů. Je-li v případě
                         zpětných odkupů částka, za niž byly dluhopisy odkoupeny, očištěná
                         o alikvotní úrokový výnos, nižší než částka nominální hodnoty, zařadí
                         se rozdíl mezi oběma částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy
                         a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku
                         rozdílu na příslušný příjmový účet státního rozpočtu a při odepsání 
                         z účtu, z něhož jsou vydávány prostředky na úhradu zpětných odkupů státních
                         dluhopisů, ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž byly dluhopisy 
                         odkoupeny, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. 
                         Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový
                         výnos, vyšší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy 
                         a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku 
                         rozdílu z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, z něhož 
                         vydává prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, při odepsání 
                         z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet úhrad 
                         zpětných odkupů státních dluhopisů na stejnou položku jako částku, 
                         za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty 
                         prodaných dluhopisů. Z výdajů státního rozpočtu se též převede alikvotní 
                         úrokový výnos ze zpětných odkupů, tj. část kupónu státních dluhopisů 
                         naběhlého za období od poslední výplaty kupónu do data odkoupení příslušné
                         části (tranše) emise dluhopisu. V případě, že k výplatě kupónu ještě
                         nedošlo, jedná se o část naběhlého kupónu od data vydání první části emise 
                         dluhopisu do okamžiku zpětného odkupu. Tento naběhlý úrok hradí emitent 
                         investorovi za období, kdy držel dluhopis, ale nebude mu za něj vyplacen kupón.
                         Zápis na tuto položku představuje snížení financování (-), jsou ale možné
                         i opačné zápisy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8123   Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                             Přijetí peněžních prostředků, které je třeba vrátit později než za rok, podle 
                         úvěrových smluv a jiných právních aktů, které stanoví, že ten, kdo je přijal, 
                         je povinen je vrátit ve lhůtě delší než rok. Na tuto položku nepatří peněžní 
                         prostředky utržené za prodej vlastních dluhopisů, ty patří na položku 8121. 
                         Zápis na tuto položku představuje zvýšení financování (+), jsou ale možné
                         i opačné zápisy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8124   Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

                         Uhrazení dříve přijatých půjčených prostředků ve smyslu položky 8123. Jde o
                         vydání, které představuje převod na účet subjektu, který organizaci (státu,
                         územnímu samosprávnému celku) peněžní prostředky formou úvěru nebo půjčky
                         půjčil a jemuž se splácejí (nejde o převody mezi vlastními bankovními účty
                         organizace za účelem soustředění částky na tyto splátky, ty patří na
                         položku 8300). Zápis na tuto položku představuje snížení financování (-),
                         jsou ale možné i opačné zápisy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8125   Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech

                         (1) Na tuto položku patří změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních 
                           účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Je jí rozdíl mezi stavem 
                           dlouhodobých prostředků na bankovních účtech na počátku období a jejich 
                           stavem na jeho konci. Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období
                           představuje snížení financování na této položce (snižuje hodnotu této
                           položky). Snížení stavu prostředků od počátku do konce období představuje
                           zvýšení financování na této položce (zvyšuje hodnotu této položky). Použití
                           této položky nepředstavuje účetní operaci; položka se v účetnictví neobjeví. 
                           Změna stavu účtů se zjišťuje k výkazovým dnům a uvádí ve finančním 
                           výkaze [bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 
                           a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.].
                         (2) Pro změny stavů bankovních účtů zařazovaných na tuto položku, které 
                           na počátku nebo konci výkazního období vykazovaly debetní zůstatek, 
                           platí obdobně odstavce 3 a 4 náplně položky 8115.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8127   Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy

                         Na tuto položku patří příjmy z prodeje cizích nakoupených dlouhodobých dluhopisů 
                         a akcií na tuzemském finančním trhu pořízených za účelem řízení likvidity 
                         a příjmy z dalších operací, jejichž účelem je zhodnocení dočasně volných 
                         peněžních prostředků. Nepoužije se pro nákupy cenných papírů, realizované
                         jako akt rozpočtové politiky, kde prvotním smyslem je pomoc danému subjektu
                         nebo aktivní účast na řízení tohoto subjektu (v tom případě se použijí
                         položky seskupení 62 nebo 56, příp. 64). Nepoužije se ani pro poskytnuté
                         půjčené prostředky a jejich splátky, jejichž smyslem byla cílená podpora
                         daného subjektu (zejména půjčené prostředky - návratné výpomoci - vlastním
                         zřízeným nebo založeným organizacím, apod. - tyto půjčené prostředky se
                         zařadí na seskupení 56, příp. 64). Tuto položku a vůbec rozpočtovou skladbu 
                         nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí, které 
                         jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny. Na tuto položku patří 
                         uvedená přijetí a vydání peněžních prostředků, pokud nepatří na položku 8427.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8128   Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje

                         Jde o opačnou (výdajovou) položku k položce 8127. Patří na ni vydání dočasně 
                         volných peněžních prostředků mající povahu jejich investování k dosažení 
                         zisku (aktivní řízení likvidity) a jiná vydání související s dalšími operacemi,
                         jejichž účelem je zhodnocení těchto prostředků. Jde o vydání peněžních prostředků 
                         za účelem jejich zhodnocení stejného druhu jako v případě položky 8118, 
                         avšak v dlouhodobém časovém úseku. Tuto položku a vůbec rozpočtovou skladbu 
                         nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí, které 
                         jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny. Na tuto položku patří 
                         uvedená přijetí a vydání peněžních prostředků, pokud nepatří na položku 8427.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      82                  Financování ze zahraničí

                         (1) Na položky seskupení položek 82 patří přijetí peněžních prostředků,
                           které je třeba vrátit, od cizích fyzických osob (§ 26 odst. 1 věta první
                           a § 28 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém) a cizích
                           právnických osob (§ 26 odst. 1 věta druhá zákona č. 91/2012 Sb. a
                           § 3024 odst. 1 občanského zákoníku). Patří na ně i přijetí peněžních
                           prostředků obdržených prostřednictvím zahraničních vypořádacích systémů
                           cenných papírů, i když pocházejí od tuzemských osob. Na položky, jejichž
                           čísla končí číslicemi 5 a 6, se zařazují rozdíly stavů bankovních účtů
                           (stav ke dni 1. ledna minus     stav k výkazovému dni), na kterých se
                           soustřeďují půjčené peněžní prostředky od zahraničních osob či peněžní
                           prostředky obdržené prostřednictvím zahraničních vypořádacích systémů
                           cenných papírů. Peněžními prostředky, které je třeba vrátit, se rozumějí
                           peněžní prostředky obdržené na základě smlouvy nebo jiného právního
                           jednání, z kterých vyplývá, že obdrženou částku má ten, kdo ji obdržel,
                           povinnost v určité lhůtě nebo na požádání vrátit, například zapůjčenou
                           částku (§ 2390 až 2394 občanského zákoníku), nebo má povinnost vrátit
                           její předem stanovenou část nebo částku vyšší, například jmenovitou
                           hodnotu dluhopisu (§ 2 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech,
                           ve znění zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona
                           č. 137/2014 Sb.), je-li rozdílná od jeho emisního kursu (§ 520 odst. 2
                           občanského zákoníku).
 
                         (2) Na položky seskupení položek 82 patří též vydání splátek peněžních
                           prostředků obdržených podle odstavce 1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             821           Krátkodobé financování

                         Na položky podseskupení položek 821 patří přijetí peněžních prostředků, které 
                         je třeba vrátit do jednoho roku, vydání peněžních prostředků, které představují 
                         toto vracení (splátky), vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení, 
                         jestliže se přijetí zhodnocené částky předpokládá do jednoho roku, přijetí
                         takto zhodnocených peněžních prostředků a vzrůst nebo pokles stavů bankovních
                         účtů krátkodobých prostředků. Bankovními účty krátkodobých prostředků se rozumějí 
                         platební účty [§ 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku] 
                         a účty, na které se přijímají peněžní prostředky, které mají být do roka 
                         vráceny, z kterých se toto vracení provádí a z kterých se vydávají peněžní 
                         prostředky s tím, že budou do roka vráceny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8211   Krátkodobé vydané dluhopisy

                         Přijetí výnosů z prodeje krátkodobých dluhopisů. Na tuto
                         položku se zařazuje částka nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Je-li
                         částka, za niž se dluhopisy prodaly, očištěná o alikvotní úrokový výnos,
                         vyšší než částka nominální hodnoty, zařadí se rozdíl mezi oběma částkami
                         na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy a prodává je tedy Ministerstvo
                         financí, převede ministerstvo částku rozdílu na příslušný příjmový
                         účet státního rozpočtu a při odepsání z účtu tržeb z prodeje státních
                         dluhopisů ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy
                         prodaly, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů.
                         Obdobně se postupuje i při vypořádání alikvotního úrokového výnosu.
                         Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový
                         výnos, nižší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy
                         a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu
                         z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, na nějž tržby
                         z prodeje státních dluhopisů inkasuje, při odepsání z výdajového účtu
                         ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet tržeb z prodeje státních
                         dluhopisů na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly,
                         a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Zápis na tuto
                         položku představuje zvýšení financování (+), jsou ale možné i opačné zápisy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8212   Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů

                         Úhrady (úmor) závazku z vlastních krátkodobých dluhopisů. 
                         Jde o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který dluhopisy 
                         vydané organizací (státem, územním samosprávným celkem) koupil a jemuž se 
                         splácejí, nebo na účet subjektu, který jeho pohledávky spravuje (nejde
                         o převody mezi vlastními bankovními účty organizace za účelem soustředění
                         částky na tyto splátky, ty patří na položku 8300). Na tuto položku se
                         zařazuje částka nominální hodnoty splatných dluhopisů. Je-li v případě
                         zpětných odkupů částka, za niž byly dluhopisy odkoupeny, očištěná
                         o alikvotní úrokový výnos, nižší než částka nominální hodnoty, zařadí
                         se rozdíl mezi oběma částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy
                         a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku
                         rozdílu na příslušný příjmový účet státního rozpočtu a při odepsání 
                         z účtu, z něhož jsou vydávány prostředky na úhradu zpětných odkupů státních
                         dluhopisů, ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž byly dluhopisy 
                         odkoupeny, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. 
                         Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový
                         výnos, vyšší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy 
                         a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku 
                         rozdílu z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, z něhož 
                         vydává prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, při odepsání 
                         z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet úhrad 
                         zpětných odkupů státních dluhopisů na stejnou položku jako částku, 
                         za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty 
                         prodaných dluhopisů. Z výdajů státního rozpočtu se též převede alikvotní 
                         úrokový výnos ze zpětných odkupů, tj. část kupónu státních dluhopisů 
                         naběhlého za období od poslední výplaty kupónu do data odkoupení příslušné
                         části (tranše) emise dluhopisu. V případě, že k výplatě kupónu ještě
                         nedošlo, jedná se o část naběhlého kupónu od data vydání první části emise 
                         dluhopisu do okamžiku zpětného odkupu. Tento naběhlý úrok hradí emitent 
                         investorovi za období, kdy držel dluhopis, ale nebude mu za něj vyplacen kupón.
                         Zápis na tuto položku představuje snížení financování (-), jsou ale možné 
                         i opačné zápisy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8213   Krátkodobé přijaté půjčené prostředky

                         Přijetí peněžních prostředků, které je třeba do jednoho roku vrátit, podle 
                         úvěrových smluv a jiných právních aktů, které stanoví, že ten, kdo je přijal, 
                         je povinen je do roka vrátit. Na tuto položku nepatří peněžní prostředky 
                         utržené za prodej vlastních dluhopisů, ty patří na položku 8211. Zápis na tuto
                         položku představuje zvýšení financování (+), jsou ale možné i opačné zápisy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8214   Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků

                         Uhrazení dříve přijatých půjčených prostředků ve smyslu položky 8213. Jde 
                         o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který organizaci (státu,
                         územnímu samosprávnému celku) peněžní prostředky formou úvěru nebo půjčky
                         půjčil a jemuž se splácejí (nejde o převody mezi vlastními bankovními
                         účty organizace za účelem soustředění částky na tyto splátky, ty patří na
                         položku 8300). Zápis na tuto položku představuje snížení financování (-), 
                         jsou ale možné i opačné zápisy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8215   Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než 
                         ze zahraničních dlouhodobých úvěrů

                         (1) Na tuto položku patří změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních 
                           účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Je jí rozdíl mezi stavem 
                           krátkodobých prostředků na bankovních účtech na počátku období a jejich 
                           stavem na jeho konci. Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období
                           představuje snížení financování na této položce (snižuje hodnotu této položky).
                           Snížení stavu prostředků od počátku do konce období představuje zvýšení
                           financování na této položce (zvyšuje hodnotu této položky). 
                         (2) Použití této položky nepředstavuje účetní operaci; položka se
                           v účetnictví neobjeví. Změna stavu účtů se zjišťuje k výkazovým dnům a 
                           uvádí ve finančním výkaze [bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 
                           písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.].
                         (3) Ministerstvo financí na tuto položku zařazuje změny stavů všech 
                           bankovních účtů pro krátkodobé peněžní prostředky ze zahraničí kromě 
                           těch, jejichž zdrojem jsou dlouhodobé úvěry ze zahraničí [Ministerstvo 
                           financí tyto úvěry převádí na svůj běžný účet (platební účet), jehož 
                           peněžní prostředky mají krátkodobou povahu]; ty zařazuje na položku 8216. 
                         (4) Pro změny stavů bankovních účtů zařazovaných na tuto položku, které 
                           na počátku nebo konci výkazního období vykazovaly debetní zůstatek, 
                           platí obdobně odstavce 3 a 4 náplně položky 8115.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8216   Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze 
                         zahraničí
                         
                         (1) Položku používá Ministerstvo financí pro změny stavu běžného účtu 
                           (platebního účtu), na který přijímá a z nějž převádí peněžní prostředky
                           od Evropské investiční banky, které představují dlouhodobé úvěry od 
                           této banky. Vyskytne-li se podobný bankovní účet i u jiné organizace 
                           než u Ministerstva financí, zařadí se změny jeho stavů též na tuto 
                           položku. Územní rozpočty tuto položku nepoužijí. Změnou stavů účtů se 
                           rozumí změna stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem 
                           výkazního období (rozdíl stavu prostředků na příslušných účtech na počátku 
                           a na konci tohoto období). Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce 
                           období představuje snížení financování na této položce (snižuje hodnotu 
                           této položky). Snížení stavu prostředků od počátku do konce období 
                           představuje zvýšení financování na této položce (zvyšuje hodnotu této 
                           položky). Použití této položky nepředstavuje účetní operaci; položka se 
                           v účetnictví neobjeví. Změna stavů účtů se zjišťuje k výkazovým dnům
                           a uvádí ve finančním výkaze [bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 
                           písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.].
                          
                         (2) Pro změny stavů bankovních účtů zařazovaných na tuto položku, které 
                           na počátku nebo konci výkazního období vykazovaly debetní zůstatek, 
                           platí obdobně odstavce 3 a 4 náplně položky 8115.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8217   Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

                         Na tuto položku patří příjmy z prodeje cizích nakoupených krátkodobých dluhopisů 
                         a akcií na zahraničním finančním trhu pořízených za účelem řízení likvidity 
                         a příjmy z dalších operací, jejichž účelem je zhodnocení dočasně volných 
                         peněžních prostředků. Nepoužije se pro nákupy cenných papírů, realizované
                         jako akt rozpočtové politiky, kde prvotním smyslem je pomoc danému subjektu
                         nebo aktivní účast na řízení tohoto subjektu (v tom případě se použijí položky
                         seskupení položek 62 nebo 56, příp. 64). Nepoužije se ani pro poskytnutí
                         půjčených prostředků a jejich splátky, jejichž smyslem byla cílená podpora
                         daného subjektu (tyto půjčené prostředky se zařadí na seskupení položek 56,
                         příp. 64). Tuto položku a vůbec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení 
                         likvidity státní pokladny Ministerstva financí, které jsou používány v rámci
                         souhrnných účtů státní pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8218   Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

                         Jde o opačnou (výdajovou) položku k položce 8217. Patří na ni vydání dočasně 
                         volných peněžních prostředků mající povahu jejich investování k dosažení zisku 
                         (aktivní řízení likvidity) a jiná vydání související s dalšími operacemi, 
                         jejichž účelem je zhodnocení těchto prostředků. Jde o vydání peněžních prostředků
                         za účelem jejich zhodnocení v krátkodobém časovém úseku stejného druhu jako 
                         v případě položky 8118, avšak ve vztahu k zahraničí. Tuto položku a vůbec 
                         rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny Ministerstva
                         financí, které jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             822           Dlouhodobé financování

                         Na položky podseskupení položek 822 patří přijetí peněžních prostředků, které 
                         je třeba vrátit za dobu přesahující jeden rok, s výjimkou jejich přijetí podle 
                         úvěrových smluv, vydání peněžních prostředků, které představují toto vracení
                         (splátky), vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení, jestliže 
                         se přijetí zhodnocené částky předpokládá za dobu přesahující jeden rok, 
                         přijetí takto zhodnocených peněžních prostředků a vzrůst nebo pokles stavů
                         bankovních účtů dlouhodobých prostředků. Bankovními účty dlouhodobých prostředků 
                         se rozumějí účty, na které se přijímají peněžní prostředky, které mají být 
                         vráceny později než za rok, z kterých se toto vracení provádí a z kterých 
                         se vydávají peněžní prostředky s tím, že budou vráceny později než za rok.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8221   Dlouhodobé vydané dluhopisy

                         Přijetí výnosů z prodeje dlouhodobých dluhopisů. Na tuto
                         položku se zařazuje částka nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Je-li
                         částka, za niž se dluhopisy prodaly, očištěná o alikvotní úrokový výnos,
                         vyšší než částka nominální hodnoty, zařadí se rozdíl mezi oběma částkami
                         na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy a prodává je tedy Ministerstvo
                         financí, převede ministerstvo částku rozdílu na příslušný příjmový
                         účet státního rozpočtu a při odepsání z účtu tržeb z prodeje státních
                         dluhopisů ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy
                         prodaly, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů.
                         Obdobně se postupuje i při vypořádání alikvotního úrokového výnosu.
                         Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový
                         výnos, nižší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy
                         a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu
                         z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, na nějž tržby
                         z prodeje státních dluhopisů inkasuje, při odepsání z výdajového účtu
                         ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet tržeb z prodeje státních
                         dluhopisů na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a 
                         tím ji zvýší na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Zápis na tuto
                         položku představuje zvýšení financování (+), jsou ale možné i opačné zápisy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8222   Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů

                         Úhrady (úmor) závazku z vlastních dlouhodobých dluhopisů.
                         Jde o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který dluhopisy 
                         vydané organizací (státem, územním samosprávným celkem) koupil a jemuž se 
                         splácejí, nebo na účet subjektu, který jeho pohledávky spravuje (nejde
                         o převody mezi vlastními bankovními účty organizace za účelem soustředění
                         částky na tyto splátky, ty patří na položku 8300). Na tuto položku se
                         zařazuje částka nominální hodnoty splatných dluhopisů. Je-li v případě
                         zpětných odkupů částka, za niž byly dluhopisy odkoupeny, očištěná
                         o alikvotní úrokový výnos, nižší než částka nominální hodnoty, zařadí
                             se rozdíl mezi oběma částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy
                         a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku
                         rozdílu na příslušný příjmový účet státního rozpočtu a při odepsání 
                         z účtu, z něhož jsou vydávány prostředky na úhradu zpětných odkupů státních
                         dluhopisů, ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž byly dluhopisy 
                         odkoupeny, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. 
                         Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový
                         výnos, vyšší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy 
                         a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku 
                         rozdílu z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, z něhož 
                         vydává prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, při odepsání 
                         z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet úhrad 
                         zpětných odkupů státních dluhopisů na stejnou položku jako částku, 
                         za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty 
                         prodaných dluhopisů. Z výdajů státního rozpočtu se též převede alikvotní 
                         úrokový výnos ze zpětných odkupů, tj. část kupónu státních dluhopisů 
                         naběhlého za období od poslední výplaty kupónu do data odkoupení příslušné
                         části (tranše) emise dluhopisu. V případě, že k výplatě kupónu ještě
                         nedošlo, jedná se o část naběhlého kupónu od data vydání první části emise 
                         dluhopisu do okamžiku zpětného odkupu. Tento naběhlý úrok hradí emitent 
                         investorovi za období, kdy držel dluhopis, ale nebude mu za něj vyplacen kupón.
                         Zápis na tuto položku představuje snížení financování (-), jsou ale možné
                         i opačné zápisy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8223   Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                         Přijetí peněžních prostředků, které je třeba vrátit později než za rok, podle 
                         právních aktů, které stanoví, že ten, kdo je přijal, je povinen je vrátit 
                         ve lhůtě delší než rok. Na tuto položku nepatří peněžní prostředky utržené
                         za prodej vlastních dluhopisů, ty patří na položku 8221. Zápis na tuto položku
                         představuje zvýšení financování (+), jsou ale možné i opačné zápisy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8224   Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

                         Uhrazení dříve přijatých půjčených prostředků ve smyslu položky 8223. Jde o 
                         vydání, které představuje převod na účet subjektu, který organizaci (státu,
                         územnímu samosprávnému celku) peněžní prostředky formou úvěru nebo půjčky
                         půjčil a jemuž se splácejí (nejde o převody mezi vlastními bankovními
                         účty organizace za účelem soustředění částky na tyto splátky, ty patří
                         na položku 8300). Zápis na tuto položku představuje snížení financování (-),
                         jsou ale možné i opačné zápisy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8225   Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech

                         (1) Na tuto položku patří změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech     
                           mezi počátkem a koncem výkazního období. Je jí rozdíl mezi stavem dlouhodobých 
                           prostředků na bankovních účtech na počátku období a jejich stavem na jeho konci. 
                           Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení
                           financování na této položce (snižuje hodnotu této položky). Snížení
                           stavu prostředků od počátku do konce období představuje zvýšení
                           financování na této položce (zvyšuje hodnotu této položky). Použití
                           této položky nepředstavuje účetní operaci; položka se v účetnictví 
                           neobjeví. Změna stavu účtů se zjišťuje k výkazovým dnům a uvádí 
                           ve finančním výkaze [bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) 
                           přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.].
                         (2) Pro změny stavů bankovních účtů zařazovaných na tuto položku, které 
                           na počátku nebo konci výkazního období vykazovaly debetní zůstatek, 
                           platí obdobně odstavce 3 a 4 náplně položky 8115.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8227   Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy

                         Na tuto položku patří příjmy z prodeje cizích nakoupených dlouhodobých dluhopisů 
                         a akcií na zahraničním finančním trhu pořízených za účelem řízení likvidity a 
                         příjmy z dalších operací, jejichž účelem je zhodnocení dočasně volných peněžních
                         prostředků. Nepoužije se pro nákupy cenných papírů, realizované jako akt rozpočtové
                         politiky, kde prvotním smyslem je pomoc danému subjektu nebo aktivní účast
                         na řízení tohoto subjektu (v tom případě se použijí položky seskupení
                         položek 62 nebo 56, příp. 64). Nepoužije se ani pro přímé poskytnutí
                         půjčených prostředků a jejich splátky, jejichž smyslem byla cílená podpora
                         daného subjektu (tyto půjčené prostředky se zařadí na seskupení položek 56,
                         příp. 64). Tuto položku a vůbec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení
                         likvidity státní pokladny Ministerstva financí, které jsou používány v rámci
                         souhrnných účtů státní pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8228   Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje

                         Jde o opačnou (výdajovou) položku k položce 8227. Patří na ni vydání dočasně 
                         volných peněžních prostředků mající povahu jejich investování k dosažení 
                         zisku (aktivní řízení likvidity) a jiná vydání související s dalšími operacemi, 
                         jejichž účelem je zhodnocení těchto prostředků. Jde o vydání peněžních prostředků
                         za účelem jejich zhodnocení v dlouhodobém časovém úseku stejného druhu jako 
                         v případě položky 8128, avšak ve vztahu k zahraničí. Tuto položku a vůbec 
                         rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny Ministerstva
                         financí, které jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      83                  Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             830           Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8300   Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky

                         Tato položka je určena jen pro zařazování pohybů (příjmů, resp. přijetí
                         a výdajů, resp. vydání) na účtech Ministerstva financí pro řízení státního
                         dluhu. Patří na ni pohyby, které se nedají zařadit na jiné položky třídy 8.
                         Jsou to zejména převody mezi těmito účty navzájem s výjimkou těch, které 
                         patří na položky 8301 a 8302. Vydání z jednoho účtu
                         se na tuto položku zařazuje v záporné hodnotě a přijetí na druhý účet
                         v kladné. Vydání a přijetí se vzájemně vynulují. Patří sem i mylné
                         platby (jejich přijetí se zařazuje v kladné hodnotě a poukázání přijaté
                         částky oprávněnému příjemci v záporné), které na tyto účty přicházejí
                         (mylné platby, které přicházejí na jiné účty, jejichž přijetí a vydání
                         se třídí podle rozpočtové skladby, a které nelze blíže identifikovat,
                         patří na položku 2328). Na tuto položku patří i přijetí nakoupených deviz
                         na devizové účty.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   8301    Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky

                         Na tuto položku patří převody z běžného účtu (platebního účtu) Ministerstva 
                         financí, na který ministerstvo přijímá a z nějž převádí peněžní prostředky 
                         od Evropské investiční banky, na účet hospodaření státního rozpočtu, jakož 
                         i převody opačné.

                   8302    Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří 
                         kapitolu OSFA

                         Tuto položku stejně jako položky 8300 a 8301 používá jen Ministerstvo financí, 
                         a to pro operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, jejichž příjmy 
                         a výdaje tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv (§ 10 odst. 5 
                         rozpočtových pravidel), s výjimkou aktivního financování zařazeného na 
                         seskupení položek 84. Používá ji též pro záznam těchto operací na účtu 
                         hospodaření státního rozpočtu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
          84              Aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
               841        Krátkodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   8413    Krátkodobé přijaté půjčené prostředky

                         Na tuto položku patří přijetí, případně vydání peněžních prostředků 
                         popsaná v náplni položky 8113, jestliže bankovními účty, na které 
                         jsou připisovány nebo z kterých jsou odepisovány, jsou jaderný účet 
                         (§ 115 až 117 atomového zákona) nebo zvláštní účet rezervy 
                         důchodového pojištění (§ 36 odst. 3 rozpočtových pravidel).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         
                   8414    Uhrazené splátky krátkodobých přijatých     půjčených prostředků 

                         Na tuto položku patří vydání, případně přijetí peněžních prostředků 
                         popsaná v náplni položky 8114, jestliže bankovními účty, na které jsou 
                         připisovány nebo z kterých jsou odepisovány, jsou jaderný účet 
                         (§ 115 až 117 atomového zákona) nebo zvláštní účet rezervy 
                         důchodového pojištění (§ 36 odst. 3 rozpočtových pravidel).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  8417     Krátkodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění - příjmy

                         Na tuto položku patří přijetí a vydání peněžních prostředků popsaná v náplni 
                         položky 8117, jestliže bankovními
                         účty, na které jsou připisovány nebo z kterých jsou odepisovány, 
                             jsou jaderný účet (§ 115 až 117 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon) 
                         nebo zvláštní účet rezervy důchodového pojištění
                         (§ 36 odst. 3 rozpočtových pravidel).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                  8418     Krátkodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění - výdaje

                         Na tuto položku patří přijetí a vydání peněžních prostředků popsaná v 
                         náplni položky 8118, jestliže bankovními
                         účty, na které jsou připisovány nebo z kterých jsou odepisovány, jsou 
                         jaderný účet (§ 115 až 117 atomového zákona) nebo zvláštní účet rezervy 
                         důchodového pojištění (§ 36 odst. 3 rozpočtových pravidel).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
             842           Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového
                         pojištění
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                  8427     Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového 
                         pojištění - příjmy

                         Na tuto položku patří přijetí a vydání peněžních prostředků popsaná v 
                         náplni položky 8127, jestliže bankovními účty, na které jsou
                         připisovány nebo z kterých jsou odepisovány, jsou jaderný účet
                         (§ 115 až 117 atomového zákona) nebo zvláštní účet rezervy 
                         důchodového pojištění (§ 36 odst. 3 rozpočtových pravidel).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                  8428     Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového 
                         pojištění - výdaje
                         
                         Na tuto položku patří přijetí a vydání peněžních prostředků popsaná 
                         v náplni položky 8128, jestliže bankovními účty, na které jsou
                         připisovány nebo z kterých jsou odepisovány, jsou jaderný účet
                         (§ 115 až 117 atomového zákona) nebo zvláštní účet rezervy 
                         důchodového pojištění (§ 36 odst. 3 rozpočtových pravidel).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
          89                  Opravné položky k peněžním operacím
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             890           Opravné položky k peněžním operacím
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8901   Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů
                         vládního sektoru

                         Položka se může využít u územních samosprávných celků.

                         Jsou-li např. u obcí zabezpečovány i příjmy a výdaje podnikatelské činnosti
                         na stejný běžný účet jako hlavní činnost, nepoužije se na ně druhová skladba
                         tříd 1-6, ale zaznamenávají se na tuto položku - výdaje se záporným
                         znaménkem, příjmy s kladným. Pro zajištění transparentnosti výdajů na
                         podnikatelskou činnost je však potřebné namísto používání této opravné
                         položky zřídit i u obcí zvláštní bankovní účet pro podnikatelskou činnost a
                         jeho prostřednictvím realizovat příslušné příjmy a výdaje (bez použití
                         rozpočtové skladby). Tato položka je proto určena jen pro obce, které dosud
                         nepřešly na sledování příjmů a výdajů z podnikatelské činnosti na odděleném
                         bankovním účtu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8902   Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech

                         (1) Položku používá Ministerstvo financí a organizace, které se rozhodly
                           nepoužívat při korunovém účtování o devizových účtech pevný kurs. Používají 
                           ji při přepočtu stavů bankovních účtů vedených v cizí měně, jsou-li 
                           takové účty součástí příslušného peněžního fondu (bankovního účtu nebo 
                           soustavy bankovních účtů), na koruny. Změna stavu bankovního účtu v cizí
                           měně od začátku roku do výkazového dne, která se označuje položkami položkami 
                           8115, 8116, 8125, 8215, 8216 nebo 8225, se vyjadřuje v kursu platném dne 
                           1. ledna (vypočítá se jako rozdíl stavu tohoto účtu k výkazovému dni v kursu 
                           platném dne 1. ledna a jeho stavu ke dni 1. ledna v tomtéž kursu). Položkou 
                           8902 se označí rozdíl mezi úhrnem pohybů (součtem částek přijetí peněžních 
                           prostředků vyjadřovaných v kladné hodnotě a částek vydání vyjadřovaných 
                           v záporné hodnotě) tohoto bankovního účtu a uvedenou změnou jeho stavu.

                         (2) Stejně jako použití položek 8115, 8116, 8125, 8215, 8216, 8225 a 
                           8905 nepředstavuje ani použití položky 8902 účetní operaci zobrazující 
                           pohyb bankovního účtu. Uvádí se jen ve finančním výkaze [bod 9.2 písm. e) 
                           přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 
                           vyhlášky č. 5/2014 Sb.].
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    8905   Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny

                         (1) Použití této položky nepředstavuje stejně jako použití položek 8115, 
                           8116, 8125, 8215, 8216, 8225 a     8902 účetní operaci zobrazující pohyb 
                           bankovního účtu, použije se jen pro zaznamenávání částek podle odstavce 
                           2 a při účtování o částkách kontokorentního úvěru. Výše této položky 
                           se zjišťuje k výkazovým dnům a uvádí ve finančním výkaze obdobně jako 
                           výše sedmi uvedených položek [bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 
                           písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.].
 
                         (2) Na tuto položku patří 
                           částky, kterými se kryje schodek státního rozpočtu nebo jiného veřejného 
                           rozpočtu či peněžního fondu (bankovního účtu nebo soustavy bankovních
                           účtů) používajícího rozpočtovou skladbu nebo jeho část, avšak které se do 
                           tohoto rozpočtu či fondu nepřevádějí. Ve státním rozpočtu to jsou částky 
                           z účtů uvedených v § 3 písm. h) bodech 4 až 16 rozpočtových pravidel
                           (peněžní prostředky státní pokladny). 
 
                         (3) Mimo státní rozpočet, jehož účty spolu s účty, které kryjí jeho schodek, 
                           nemohou jako celek mít debetní zůstatek, se na tuto položku zařazují
                           v případě peněžních fondů (bankovního účtu nebo soustavy bankovních 
                           účtů), jejichž účty vede banka jiná než Česká národní banka, částky,
                           kterými banka tyto účty úvěruje (kontokorentní úvěr).

                         (4) V účetnictví se položka použije při účtování o částkách kontokorentního 
                           úvěru [při jejich převodu z účtu, který odpovídá bankovnímu základnímu 
                           běžnému účtu (základnímu platebnímu účtu) obcí, krajů, dobrovolných 
                           svazků obcí a regionálních rad, na účet krátkodobých úvěrů nebo při 
                           přímém účtování na tomto účtu].

                         (5) Změna debetního zůstatku bankovního účtu se na položku 8905 zaznamená 
                           jen v případě, že představuje částku poskytnutou bankou, která účet 
                           vede, nebo částku z jiných zdrojů mimo peněžní fond, jehož je účet 
                           součástí. Je-li vyvolána opačnou změnou stavu jiného bankovního účtu 
                           téhož peněžního fondu, na položku 8905 se nezaznamená a projeví se 
                           na položce 8115, 8116, 8125, 8215, 8216 nebo 8225 (odstavce 3 a 4 
                           náplně položky 8115).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. Odvětvové třídění rozpočtové skladby
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skupina  Oddíl   Pododdíl    Paragraf
--------------------------------------------