297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Schválený:
297/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. srpna 2016,
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
Změna: 183/2017 Sb.
Změna: 261/2021 Sb. (část)
Změna: 261/2021 Sb. (část)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)
a) některé postupy poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru,
b) některé požadavky na služby vytvářející důvěru,
c) působnost Ministerstva vnitra (dále jen "ministerstvo") v oblasti služeb vytvářejících důvěru a
d) sankce za porušení povinností v oblasti služeb vytvářejících důvěru.
Postupy kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru
 
§ 2
Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru poskytuje kvalifikovanou službu vytvářející důvěru na základě písemné smlouvy.
 
§ 3
(1) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru uchovává po dobu 10 let dokumenty související s vydáváním
a) kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy nebo elektronické pečetě,
b) kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek a
c) kvalifikovaných elektronických časových razítek.
(2) Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru uchovává po dobu následujících 15 let údaje, na základě kterých byla ověřena totožnost žadatele o vydání kvalifikovaného certifikátu pro elektronické podpisy nebo elektronické pečetě nebo totožnost fyzické osoby oprávněné jednat za právnickou osobu žádající o vydání kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť.
(3) Pokud nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen "Nařízení") nebo tento zákon nestanoví jinak, postupuje se při nakládání s uchovávanými dokumenty podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu.
 
§ 4
(1) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru, který po ukončení své činnosti nemůže splnit povinnost vést a zpřístupnit evidenci podle čl. 24 odst. 2 písm. h) Nařízení, zajistí bezodkladně po ukončení své činnosti převzetí této evidence jiným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.
(2) Nemůže-li kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru zajistit převzetí evidence podle odstavce 1, předá evidenci bezodkladně ministerstvu.
 
§ 4a
(1) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru vydáv