MF-16 k provádění fyzické likvidace pokutových bloků

Schválený:
MF-16
POKYN
k provádění fyzické likvidace pokutových bloků
Zpracovatel: Mgr. Martin Dvořák
Č.j.: MF-23813/2017/3901-1
Tel.: 257 0424 321 PID: MFCR7XMKAY
I.
Předmět úpravy
1. Ministerstvo financí, v souvislosti s ukončením používání bloků k ukládání pokut podle § 85 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „pokutové bloky“), a v návaznosti na čl. VI odst. 2 Pokynu č. MF-15 o stanovení druhů příkazových bloků a o jejich evidenci, č.j. MF-14125/2017/3901-1, upravuje postup správních orgánů, které byly oprávněné ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení podle § 84 a násl. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „oprávněné orgány“), jakož i dalších orgánů veřejné moci, při provádění fyzické likvidace nevyužitých skladových zásob pokutových bloků vydaných Ministerstvem financí v období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2017.
2. Pro předcházení případným nejasnostem se upřesňuje, že se jedná o následující druhy pokutových bloků:
a) Pokutové bloky, jejichž výnos plyne do státního rozpočtu nebo do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu (řada 26):
- 26 6100/1 - Bloky na pokuty na místě nezaplacené,
- 26 6111 - Bloky na pokuty na místě zaplacené,
- 26 6220/1 - Bloky na pokuty na místě nezaplacené - výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu,
- 26 6225 - Bloky na pokuty na místě zaplacené - výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu,
- 26 6600 - Bloky na pokuty na místě nezaplacené ukládané právnickým a podnikajícím fyzickým osobám,
- 26 6611 - Bloky na pokuty na místě zaplacené ukládané právnickým a podnikajícím fyzickým osobám
b) Pokutové bloky, jejichž výnos plyne do rozpočtu kraje nebo obce (řada 46):
- 46 6100/1 - Bloky na pokuty na místě nezaplacené,
- 46 6111 - Bloky na pokuty na místě zaplacené,
- 46 6600 - Bloky na pokuty na místě nezaplacené ukládané právnickým a podnikajícím fyzickým osobám,
- 46 6611 - Bloky na pokuty na místě zaplacené ukládané právnickým a podnikajícím fyzickým osobám
3. Tento pokyn se nevztahuje na pokutové bloky vydané přestupcům v blokovém řízení. Vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky za rok 2017 se řídí dosavadní úpravou čl. 11 a 12 Pokynu č. MF-2 o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízení od 1. 1. 2013, č.j. 100423/2012/904 (dále jen „Pokyn č. MF-2“). V případě ztracených, zničených, odcizených a znehodnocených pokutových bloků se uplatní postup podle článku IV tohoto pokynu.
II.
Předání a soupis pokutových bloků určených k fyzické likvidaci
1. Oprávněné orgány předloží v termínu do dne 31. 1. 2018 celnímu nebo krajskému úřadu příslušnému ve smyslu § 85 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, písemnou žádost o zpětvzetí, odpis a následnou fyzickou likvidaci pokutových bloků (dále jen „žádost o fyzickou likvidaci“). Žádost o fyzickou likvidaci se předkládá ve dvou stejnopisech. Součástí žádosti o fyzickou likvidaci musí být soupis pokutových bloků, jichž se týká, podle druhu, skladového čísla a série (rok výroby). Dále musí být pro každý druh a sérii vždy uvedeno číslo prvního a posledního pokutového bloku v nepřerušované číselné řadě, celkový počet svazků pokutových bloků a celkový počet pokutových bloků ve svazcích. K podání žádosti o fyzickou likvidaci lze fakultativně využít stávající tiskopisy vydané Ministerstvem financí v návaznosti na čl. 6 Pokynu č. MF-2 a zveřejněné na jeho webových stránkách:

skladové číslo      skladové číslo       název
číselné řady 25     číselné řady 45
(pro celní úřady)    (pro krajské úřady)

25 5655/1        45 4435/1         Předávací protokoly pokutových bloků¨

2. Celní úřady a krajské úřady porovnají soupisy pokutových bloků v jednotlivých žádostech o fyzickou likvidaci s vyúčtováními pokutových bloků za rok 2017 a s vlastní evidencí a upozorní oprávněné orgány na případné nesrovnalosti. Následně celní a krajské úřady vyzvou oprávněné orgány k fyzickému předání pokutových bloků a převezmou pokutové bloky na sklad. Za úplnost předaných pokutových bloků odpovídají oprávněné orgány.
3. Stejnopis žádosti o fyzickou likvidaci bude vrácen zpět oprávněnému orgánu.
4. Celní a krajské úřady dále provedou soupis vlastních skladových zásob pokutových bloků, v němž budou uvedeny shodné údaje, jako v žádostech o fyzickou likvidaci.
III.
Fyzická likvidace pokutových bloků
1. Fyzická likvidace pokutových bloků bude provedena celními a krajskými úřady na jejich vlastní náklady v termínu do dne 30. 6. 2018.
2. Na zabezpečení vrácených pokutových bloků proti ztrátě, odcizení či zneužití a na samotné provedení fyzické likvidace pokutových bloků budou na celních a krajských úřadech dohlížet k tomuto účelu ustanovené likvidační komise. V případě, že je na příslušném celním nebo krajském úřadě zřízena stálá likvidační komise pro likvidaci pokutových bloků nebo likvidační komise pro nakládání s majetkem, zabezpečí dohled tato komise a zvláštní likvidační komisi není nutné ustanovovat.
3. O provedení fyzické likvidace pokutových bloků budou pořízeny protokolární zápisy. Jeden stejnopis každého protokolárního zápisu o provedení fyzické likvidace pokutových bloků bude zaslán Ministerstvu financí, celní úřady tak učiní prostřednictvím Generálního ředitelství cel.
IV.
Postup v případě ztracených, zničených, odcizených a znehodnocených pokutových bloků
1. V případě ztracených, zničených či odcizených pokutových bloků se uplatní postup dle dosavadní úpravy čl. 13 Pokynu č. MF-2.
2. V případě znehodnocených pokutových bloků se uplatní postup dle dosavadní úpravy čl. 14 Pokynu č. MF-2. Žádosti o povolení odpisu a fyzické likvidace znehodnocených pokutových bloků podle citovaného ustanovení budou předloženy celním a krajským úřadům v termínu do dne 15. 11. 2017, Ministerstvu financí budou prostřednictvím těchto úřadů a Generálního ředitelství cel předloženy v termínu do dne 15. 12. 2017. Fyzická likvidace znehodnocených pokutových bloků prováděná na základě schválených žádostí bude dokončena do dne 30. 6. 2018. Jeden stejnopis protokolárního záznamu o provedené fyzické likvidaci bude zaslán Ministerstvu financí.
3. V případě, že by ke znehodnocení pokutových bloků došlo po jejich převzetí na sklad celního nebo krajského úřadu dle článku II odstavce 2 tohoto pokynu, popř. po provedení soupisu dle článku II odstavce 4 tohoto pokynu, ke znehodnocení se nepřihlíží a postupuje se podle článku III tohoto pokynu.
V.
Účinnost
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění ve Finančním zpravodaji.
Ing. Ivan Pilný, v. r.
ministr financí

Související dokumenty