MF-15 Stanovení druhů příkazových bloků a o jejich evidenci

Schválený:
MF-15
POKYN
o stanovení druhů příkazových bloků a o jejich evidenci
Zpracovatel: Mgr. Martin Dvořák Č.j.: MF-14125/2017/3901-1
Tel.: 257 0424 321 PID: MFCR7XGNPK
I. Předmět úpravy
1. Tento pokyn stanoví druhy příkazových bloků k ukládání pokut a peněžitých záruk za splnění povinnosti příkazem na místě vydávaných Ministerstvem financí podle § 92 odst. 3 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“). 2. Tento pokyn dále upravuje postup správních orgánů oprávněných k ukládání a vybírání pokut a peněžitých záruk za splnění povinnosti příkazem na místě ve smyslu § 91 a 92 zákona o odpovědnosti za přestupky (dále jen „oprávněné orgány“), jakož i dalších orgánů veřejné moci, které nakládají s příkazovými bloky podle odstavce 1 tohoto článku (dále jen „příkazové bloky“), při evidenci příkazových bloků, včetně postupu v případě ztráty, zničení či odcizení příkazových bloků a postupu při odepsání a fyzické likvidaci znehodnocených příkazových bloků.
II. Druhy příkazových bloků
1. Příkazové bloky k ukládání pokut se člení dle způsobu úhrady pokut, a to na příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené a příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené, a dle rozpočtového určení výnosu pokut, a to na příkazové bloky číselné řady 26 - výnos plyne do státního rozpočtu nebo do jiného veřejného rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu, a příkazové bloky číselné řady 46 - výnos plyne do rozpočtu kraje nebo obce. Příkazové bloky k ukládání pokut se dále člení dle osoby obviněného.
2. Příkazové bloky k ukládání peněžitých záruk za splnění povinnosti se člení dle rozpočtového určení výnosu peněžitých záruk za splnění povinnosti, a to na příkazové bloky číselné řady 26 - výnos plyne do státního rozpočtu nebo do jiného veřejného rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu, a příkazové bloky číselné řady 46 - výnos plyne do rozpočtu kraje nebo obce.
3. Stanovují se tyto druhy příkazových bloků včetně jejich názvů a skladových čísel:
a) Příkazové bloky, jejichž výnos plyne do státního rozpočtu:
- 26 6400 - Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené,
- 26 6401 - Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené,
- 26 6500 - Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené ukládané za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
,
- 26 6501 - Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené ukládané za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob,
- 26 6510 - Příkazové bloky na peněžité záruky za splnění povinnosti ukládané fyzickým osobám, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám,
b) Příkazové bloky, jejichž výnos plyne do jiného veřejného rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu:
- 26 6700 - Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené - výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu,
- 26 6701 - Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené - výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu,
- 26 6800 - Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené ukládané za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob - výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu,
- 26 6801 - Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené ukládané za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob - výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu,
- 26 6810 - Příkazové bloky na peněžité záruky za splnění povinnosti ukládané fyzickým osobám, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám - výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu,
c) Příkazové bloky, jejichž výnos plyne do rozpočtu kraje nebo obce:
- 46 6400 - Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi,
- 46 6401 - Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi,
- 46 6500 - Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené ukládané krajskými úřady nebo obcemi za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob,
- 46 6501 - Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené ukládané krajskými úřady nebo obcemi za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob,
- 46 6510 - Příkazové bloky na peněžité záruky za splnění povinnosti ukládané krajskými úřady nebo obcemi fyzickým osobám, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.
4. Podobu vzorů jednotlivých druhů příkazových bloků vytváří a jejich případné úpravy provádí příslušný útvar Ministerstva financí. Aktuální vzory jsou zveřejněné na webových stránkách Ministerstva financí.
5. Veškeré příkazové bloky jsou tiskopisy přísně zúčtovatelné.
III. Postup při vedení evidence příkazových bloků
1. Evidence příkazových bloků bude prováděna zvlášť podle jednotlivých druhů příkazových bloků a takovým způsobem, aby byla zajištěna její průkaznost a umožněna zpětná kontrola nakládání s příkazovými bloky. K evidenci příkazových bloků lze fakultativně využít níže uvedené tiskopisy vydané Ministerstvem financí a zveřejněné na jeho webových stránkách. Pokyny pro vyplnění jednotlivých tiskopisů jsou uvedeny na zadní straně každého tiskopisu.
skladové číslo      skladové číslo     název
číselné řady 25      číselné řady 45
(pro celní úřady)     (pro krajské úřady)

25 5660          45 4440         Vyúčtování příkazových bloků
25 5661          45 4441         Zásobník příkazových bloků - obal
25 5662          45 4442         Zásobník příkazových bloků - vložka
25 5663          45 4443         Evidenční list příkazových bloků - obal
25 5664          45 4444         Evidenční list příkazových bloků - vložka
25 5665          45 4445         Přehled o výsledcích provedené fyzické
                         inventury příkazových bloků
25 5666          45 4446         Předávací protokoly příkazových bloků

2. Oprávněné orgány jsou povinny vždy ke dni 25. ledna zaslat celnímu nebo krajskému úřadu, od něhož ve smyslu § 92 odst. 3 zákona o odpovědnosti za přestupky odebraly příkazové bloky, celkové vyúčtování za předchozí kalendářní rok, s uvedením počtů odebraných příkazových bloků, příkazových bloků vydaných obviněným a skladových zásob, vše podle jednotlivých druhů příkazových bloků.
3. Celní a krajské úřady doručená vyúčtování příkazových bloků překontrolují, porovnají s vlastní evidencí a zařídí nápravu případných nesprávností. V případě celních úřadů dále dojde k postoupení těchto vyúčtování ke kontrole a inventuře příkazových bloků Generálnímu ředitelství cel.
IV. Postup při ztrátě, zničení či odcizení příkazového bloku
V případě ztráty, zničení či odcizení příkazových bloků jsou oprávněné orgány povinny do 15 dnů ode dne zjištění této skutečnosti ohlásit celnímu nebo krajskému úřadu, od něhož příkazové bloky odebraly, a zároveň i Ministerstvu financí, skladová čísla, série, roky výroby a evidenční čísla ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Ohlášení bude provedeno pouze prostřednictvím následujících tiskopisů vydaných Ministerstvem financí a zveřejněných na jeho webových stránkách:

skladové číslo     skladové číslo        název
číselné řady 25    číselné řady 45

25 5667        45 4447           Přehled odcizených, ztracených
                          a zničených příkazových bloků
25 5668        45 4448           Příloha k tiskopisu „Přehled odcizených,
                          ztracených a zničených příkazových bloků
         
K vyplněným tiskopisům bude připojena kopie či stejnopis úředního záznamu, ve kterém bude podrobně uvedeno, jak ke ztrátě, zničení či odcizení příkazových bloků došlo.
V. Postup v případě znehodnocených příkazových bloků
Znehodnocené příkazové bloky, které však lze jednoznačně identifikovat co do množství, skladových čísel, sérií a evidenčních čísel, celní nebo krajský úřad, který tyto příkazové bloky předal oprávněnému orgánu, vezme zpět na sklad, odepíše a fyzicky zlikviduje po předchozím souhlasu příslušného útvaru Ministerstva financí. Celní úřady žádají o souhlas s odpisem a fyzickou likvidací znehodnocených příkazových bloků prostřednictvím Generálního ředitelství cel. O provedené fyzické likvidaci znehodnocených příkazových bloků pořídí celní a krajské úřady protokol.
VI. Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení
1. Ministerstvo financí dohlíží na postupy ve vztahu k příkazovým blokům stanovené v tomto pokynu a je oprávněno kontrolovat jeho dodržování.
2. Pokutové bloky vydané podle právních předpisů účinných před 1. 7. 2017 budou v průběhu roku 2017 a 1. pololetí roku 2018 fyzicky zlikvidovány na základě pokynu Ministerstva financí řady MF. Do doby provedení fyzické likvidace se evidence pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky řídí dosavadní úpravou Pokynu č. MF-2 o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízení od 1. 1. 2013, č.j. 100423/2012/904.
3. Zrušuje se Pokyn č. MF-2 o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízení od 1. 1. 2013, č.j. 100423/2012/904.
4. Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2017.
Ing. Ivan Pilný, v. r.
ministr financí