MF-2 Evidence pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních od 1. 1. 2013

Schválený:
MF-2
Pokyn
o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních od 1. 1. 2013
Č.j.: MF-100423/2012/904
PID: MFCR2XLDVK
1) Pokutové bloky na pokuty ukládané osobám v blokových řízeních za přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává Ministerstvo financí. Uvedené pokutové bloky na pokuty za přestupky jsou správními orgány České republiky používány i pro bloková řízení o přestupcích podle jiných předpisů. Pokutové bloky se dále člení dle způsobu úhrady pokut, a to na bloky na pokuty na místě nezaplacené a bloky na pokuty na místě zaplacené, a dle rozpočtového určení výnosu pokut, a to na bloky řady 26 - výnos plyne do státního rozpočtu a do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu, a bloky řady 46 - výnos plyne do rozpočtu kraje nebo obce.
Bloky na pokuty, jejichž výnos plyne do státního rozpočtu:
26 6100/1 MFin 6100/1 - Bloky na pokuty na místě nezaplacené
26 6111 MFin 6111 - Bloky na pokuty na místě zaplacené
26 6600 MFin 6600 - Bloky na pokuty na místě nezaplacené ukládané právnickým a podnikajícím fyzickým osobám
26 6611 MFin 6611 - Bloky na pokuty na místě zaplacené ukládané právnickým a podnikajícím fyzickým osobám
Bloky na pokuty, jejichž výnos plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu:
26 6220/1 MFin 6220/1 - Bloky na pokuty na místě nezaplacené
26 6225 MFin 6225 - Bloky na pokuty na místě zaplacené
Bloky na pokuty, jejichž výnos plyne do rozpočtu kraje nebo obce:
46 6100/1 MFin 6100/1 - Bloky na pokuty na místě nezaplacené
46 6111 MFin 6111 - Bloky na pokuty na místě zaplacené
46 6600 MFin 6600 - Bloky na pokuty na místě nezaplacené ukládané krajskými úřady nebo obcemi za správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
46 6611 MFin 6111 - Bloky na pokuty na místě zaplacené ukládané krajskými úřady nebo obcemi za správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
Veškeré pokutové bloky jsou tiskopisy přísně zúčtovatelné - placené, a to v číselné řadě 26 - pro celní orgány a v číselné řadě 46 - pro krajské a obecní úřady.
2) Platné vzory pokutových bloků vypracovává, schvaluje a jejich případné úpravy a korektury provádí příslušný útvar Ministerstva financí.
3) Orgány pověřené zákonem k ukládání a vybírání pokut v blokových řízeních objednávají a odebírají pokutové bloky podle svého sídla v České republice od místně příslušného celního úřadu, plyne-li výnos z pokut do státního rozpočtu nebo do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu, nebo od místně příslušného krajského úřadu, plyne-li výnos z pokut do rozpočtu kraje nebo do rozpočtu obce.
Celní úřady a krajské úřady doručené objednávky pokutových bloků sumarizují spolu s vlastními objednávkami. Celní úřady tyto objednávky předávají Generálnímu ředitelství cel. Generální ředitelství cel zasílá v měsících lednu a červnu stávajícího roku sumarizovanou objednávku v členění dle jednotlivých celních úřadů příslušnému útvaru Ministerstva financí. Krajské úřady po sumarizaci objednávek pokutové bloky objednávají u dodavatele smluvně zajištěného Ministerstvem financí.
Výrobu a distribuci pokutových bloků pro Generální ředitelství cel zabezpečuje příslušný útvar Ministerstva financí. Množství svazků pokutových bloků určená k odběru ve stávajícím roce stanovuje tento útvar Generálnímu ředitelství cel potvrzením jeho objednávek (dále jen „limit Ministerstva financí“), který zasílá Generálnímu ředitelství cel a dodavateli. Zvýšení (příp. snížení) stanoveného limitu Ministerstva financí v souvislosti s odběrem pokutových bloků od dodavatele, může být provedeno jen se souhlasem tohoto útvaru.
Výrobu a distribuci pokutových bloků pro krajské úřady zabezpečuje smluvní dodavatel Ministerstva financí. Převzetí objednávek pokutových bloků k výrobě a distribuci tento dodavatel potvrzuje krajským úřadům vrácením potvrzených objednávek (kupních smluv).
Po vytištění jsou pokutové bloky distribuovány Generálnímu ředitelství cel v sídlech celních úřadů i krajským úřadům poštou, dodavatelem nebo osobním převzetím dle požadavku odběratele. Případný kontakt na dodavatele pokutových bloků provádí Generální ředitelství cel, a krajské úřady podle svých potřeb.
4) Při doručení a převzetí objednaných pokutových bloků Generálním ředitelstvím cel nebo krajskými úřady je pro tyto orgány dokladem o převzetí zásilky pokutových bloků dodací list a faktura vystavená dodavatelem, popř. doklad o přepravě zásilky. Na dodacím listě a na faktuře musí být uvedena číselná řada dodávaných pokutových bloků (26 resp. 46), jejich skladové číslo MFin včetně čísla vzoru nebo jejich názvy, série/rok, čísla prvního bloku v prvním svazku a posledního bloku v posledním svazku dle skupiny a druhu pokutových bloků a počet ks svazků pokutových bloků.
5) Osobně mohou od dodavatele nebo přepravce převzít zásilku pokutových bloků výhradně pracovníci Generálního ředitelství cel pověření generálním ředitelem nebo pověření pracovníci krajských úřadů. Tito pracovníci jsou povinni se prokázat platným pověřením k převzetí objednané zásilky pokutových bloků a služebním průkazem.
Při osobním převzetí pokutových bloků od dodavatele pověření pracovníci Generálního ředitelství cel či krajských úřadů ponechají originál pověření k založení dodavateli, přičemž na něm potvrdí převzetí průvodního dokladu zásilky pokutových bloků. Dodavatel zásilku vybaví průvodním dokladem dle čl. 4) a potvrdí na něm pracovníkovi Generálního ředitelství cel nebo krajského úřadu převzetí jeho platného pověření. Přebírající i předávající zásilku pečlivě zkontrolují včetně průvodního dokladu. Při předání a převzetí zásilky pokutových bloků průvodní doklad čitelně podepíší a opatří otisky úředních razítek. Originál průvodního dokladu zůstává přebírajícímu. Kopii průvodního dokladu si dodavatel zakládá.
Je-li k přepravě objednané zásilky pokutových bloků odběrateli využito pošty, je třeba, aby zásilka byla přepravována způsobem odpovídajícím hodnotě doručovaných pokutových bloků. (Hodnota jednoho bloku na pokutu na místě zaplacenou ve svazku, který je tvořen částí „A“ a částí „B“, činí 2 000 Kč).
Doklad o předání a převzetí této zásilky se založí do dokumentace k pokutovým blokům.
6) K evidenci a vyúčtování pokutových bloků jsou používány a Ministerstvem financí vydány tyto tiskopisy:
Číselná      25    45   název
řada:

MFin        5643/1 4416/1  Vyúčtování
                  pokutových bloků

MFin 5       644/1  4417/1  Zásobník pokutových
bloků - obal

MFin        5645/1 4418/1  Zásobník pokutových
                  bloků - vložka

MFin        5646/1 4419/1  Evidenční list
                  pokutových bloků -
                  obal

MFin        5647/1 4420/1  Evidenční list
                  pokutových bloků -
vložka

MFin        5654/1 4434/1  Přehled o výsledcích
                  provedené
                  fyzické inventury
                  pokutových bloků

MFin        5655/1 4435/1  Předávací protokoly
                  pokutových
                  bloků

MFin        5657  4437   Přehled odcizených,
                  ztracených
                  a zničených pokutových
                  bloků

MFin        5658  4438   Příloha k tiskopisu
                  „Přehled odcizených,
                  ztracených
                  a zničených pokutových
                  bloků“

Orgány celní správy používají pro evidenci pokutových bloků „Programovou aplikaci PBL“. V elektronickém formuláři „Zásobník pokutových bloků“, který je výstupem programu, je dodržena forma a údaje uvedené v tiskopisu „Zásobníku pokutových bloků“. Příjmy, výdaje a přesuny pokutových bloků ze zásobníku jsou stvrzovány protokolárně, prostřednictvím výstupu z programu. Pověřený pracovník zařadí programem vygenerované doklady o převzetí, přesunu či výdeji pokutových bloků oprávněným orgánům do spisu. Doklady musí být podepsané a opatřené otiskem úředního razítka.
Tiskopis “Vyúčtování pokutových bloků“ je určen orgánům oprávněným ukládat a vybírat pokuty v blokových řízeních (dále jen „oprávněné orgány“), a to k vyúčtování přijatých a vydaných pokutových bloků a k vyúčtování peněz přijatých za pokutové bloky vydané pokutovaným osobám.
Tiskopis „Zásobník pokutových bloků“ je určen k evidenci pokutových bloků podle druhu orgánům (míněno krajské úřady) při výdeji pokutových bloků oprávněným orgánům.
Tiskopis „Evidenční list pokutových bloků“ je určen k evidenci pokutových bloků podle druhu oprávněným orgánům.
Tiskopis „Přehled o výsledcích provedené fyzické inventury bloků na pokuty za přestupky/správní delikty“ je určen oprávněným orgánům k evidenci stavu pokutových bloků dle jejich druhů při prováděné fyzické inventuře.
Tiskopis „Předávací protokol pokutových bloků“ je určen pro vrácení a zpětvzetí pokutových bloků např. za účelem hromadné fyzické likvidace nebo pro výdej pokutových bloků ze skladu a jejich převzetí oprávněnými orgány za účelem ukládání pokut.
Tiskopis „Přehled odcizených, ztracených nebo zničených pokutových bloků“ je určen k vyplnění při oznamovací povinnosti v případě odcizení, ztráty nebo zničení pokutových bloků. Evidenci odcizených, ztracených nebo zničených pokutových bloků je možno vést v elektronické podobě.
7) Objednané pokutové bloky převzaté od dodavatele na sklad evidují orgány (míněno orgány celní správy, krajské úřady), které pokutové bloky dále vydávají oprávněným orgánům, v zásobníku pokutových bloků v tabulce „PŘÍJEM“. V této tabulce vyplní číslo položky, datum převzetí pokutových bloků na sklad, označení příjmového dokladu (název dokladu a jeho číslo), druh převzatých pokutových bloků na sklad - jejich skladové číslo MFin a číslo vzoru a počet dodaných svazků pokutových bloků. Počet vrácených kusů pokutových bloků se vyplní při vrácení pokutových bloků na sklad (např. při jejich znehodnocení celním nebo krajským úřadem nebo oprávněným orgánem, kterému byly vydány k blokovým řízením).
Dále orgány celní správy krajské úřady nebo obecní úřady vyplňují sérii/rok a evidenční čísla na sklad přijatých pokutových bloků. Do dokumentace k zásobníku pokutových bloků se založí doklady o převzetí zásilky pokutových bloků na sklad (viz čl. 4. a 5.).
8) Vydávají-li orgány (míněno orgány celní správy, krajské úřady) pokutové bloky ze skladu oprávněným orgánům, evidují vydávané pokutové bloky v zásobníku pokutových bloků v tabulce „VYDÁNÍ“, kde vyplní, jakému oprávněnému orgánu a jmenovitě kterému jeho pověřenému pracovníkovi pokutové bloky vydávají.
Pověřený pracovník oprávněného orgánu, který pro tento orgán přebírá pokutové bloky, předloží žádost o vydání určitého počtu ks svazků pokutových bloků v členění dle jejich druhů. Tento pracovník se prokáže platným pověřením k převzetí pokutových bloků, služebním průkazem, případně průkazem totožnosti a předloží zásobník nebo evidenční list pokutových bloků vydávajícímu orgánu. Originál žádosti o vydání pokutových bloků a svého pověření pracovník ponechá orgánu, který mu pokutové bloky vydává, k založení.
Ve sloupci „Odvolání na číslo a položku zásobníku nebo evidenčního listu“ se uvede číslo a položka, pod kterými je evidován příjem pokutových bloků pověřeným pracovníkem v zásobníku nebo evidenčním listu pokutových bloků oprávněného orgánu.
Dále se vyplní druh vydávaných pokutových bloků ze skladu, jejich skladové číslo MFin a číslo vzoru, počet vydaných svazků a kusů pokutových bloků.
V rubrice vlastnoruční podpis příjemce a otisk úředního razítka se pracovník přebírající pokutové bloky čitelně podepíše a připojí otisk úředního razítka. Série a čísla ze skladu vydaných pokutových bloků se zapíší do pravého sloupce levé tabulky „PŘÍJEM“.
Po výdeji pokutových bloků ze skladu orgán provede záznam o zůstatku pokutových bloků na skladě v zásobníku pokutových bloků do tabulky „ZŮSTATEK“, kde vyplní počet svazků a kusů pokutových bloků na skladě po výdeji.
Předání a převzetí pokutových bloků lze též provádět na základě předávacích protokolů pokutových bloků. Za tímto účelem lze použít tiskopis uvedený v čl. 6 tohoto pokynu „Předávací protokoly pokutových bloků“ (MFin 5655/1, 4435/1).
9) Oprávněné orgány vedou pro evidenci pokutových bloků převzatých na sklad evidenční list pokutových bloků.
Záznam o převzetí pokutových bloků na sklad oprávněné orgány provádějí v levé tabulce evidenčního listu již při přebírání pokutových bloků (viz čl. 8). Oprávněné orgány zaznamenávají přijetí pokutových bloků pod položkou s uvedením data převzetí pokutových bloků na sklad, s odvoláním na vydání pokutových bloků v zásobníku pokutových bloků, kde tyto orgány vyplňují stranu a položku, pod kterými je evidován výdej pokutových bloků v zásobníku pokutových bloků u orgánu, který těmto orgánům pokutové bloky vydal. Dále se zaznamenává počet převzatých svazků a kusů pokutových bloků, s vyplněním druhu převzatých pokutových bloků, série/rok a evidenčního čísla přijatých pokutových bloků na sklad.
10) Vydávají-li oprávněné orgány pokutové bloky pověřeným pracovníkům pro bloková řízení, zaznamenávají počet vydaných svazků a počet kusů ve sloupci „počet vydaných pokutových bloků“. Sérii/rok a evidenční čísla vydaných pokutových bloků zaznamenávají v levé tabulce v pravém sloupci evidenčního listu pokutových bloků. Tyto údaje, současně s uvedením, komu jmenovitě byly pokutové bloky vydány, oprávněné orgány uvádějí i v deníku pokutových bloků, kde současně evidují částky v Kč přijaté pověřenými pracovníky od pokutovaných osob za vydané pokutové bloky. Deník pokutových bloků si oprávněné orgány vytvářejí a vedou individuálně dle své potřeby.
Údaje o zaplacených a odvedených pokutách se zaznamenávají v tabulce „ZAPLACENO“ evidenčního listu pokutových bloků, kde se uvede datum, položka deníku pokutových bloků a odvedená částka Kč vybraná na pokutách v blokových řízeních.
Doklady o převodu částek Kč vybraných na pokutách na účet vedený orgánem (orgán celní správy, krajský úřad, obecní úřad), se zakládají v dokumentaci k evidenčnímu listu pokutových bloků. Vybrané pokuty se odvádějí vždy nejpozději do desátého dne následujícího kalendářního měsíce. Oprávněné orgány jsou povinny ověřovat správnost odváděných částek vybraných na blokových pokutách. Vrátí-li pověřený pracovník pokutové bloky oprávněnému orgánu, vyplní tento orgán sérii/rok a evidenční čísla přijatých pokutových bloků v levé tabulce v pravém sloupci evidenčního listu pokutových bloků a v tabulce „VRÁCENO“ vpravo uprostřed vyplní počet svazků, počet kusů a druh vrácených pokutových bloků.
O stavu zásoby pokutových bloků na skladě evidují oprávněné orgány v tabulce „ZŮSTATEK“ evidenčního listu pokutových bloků, kde uvádějí kolik kusů a svazků pokutových bloků jim zůstává na zásobě. Převzetí pokutových bloků lze též provádět na základě protokolů o převzetí pokutových bloků.
11) Oprávněné orgány, které odebraly pokutové bloky, jsou povinny podat orgánu, který jim pokutové bloky vydal, ke dni 31. prosince každého roku, nejpozději však do 25. ledna následujícího roku, celkové vyúčtování odebraných pokutových bloků a peněz vybraných za pokutové bloky vydané v blokových řízeních, podle druhů pokutových bloků, u bloků na pokuty na místě zaplacené i podle vybraných částek. Toto vyúčtování se provádí na tiskopise vyúčtování pokutových bloků (viz čl. 6).
Oprávněné orgány na tomto tiskopise vyúčtovávají každý druh pokutových bloků zvlášť. V tabulce „Vyúčtování pokutových bloků za rok 20-“ uvádějí údaje o zásobě, příjmu a výdeji určitého druhu pokutových bloků v ks, počtu uložených pokut a celkovou částku v Kč za vybrané pokuty, a to v členění na bloky na pokuty na místě zaplacené a na bloky na pokuty na místě nezaplacené.
V tabulce: „Vyúčtování peněz za vydané pokutové bloky“ oprávněné orgány vyúčtovávají částky Kč vybrané od pokutovaných osob a odvedené, resp. zůstávající k odvodu na účet orgánu, který jim pokutové bloky pro bloková řízení vydal.
12) Vyúčtování pokutových bloků (viz čl. 11) předávají oprávněné orgány prostřednictvím nadřízených orgánů, od kterých odebraly pokutové bloky, celním a krajským úřadům.
Oprávněné orgány spolu se svým vyúčtováním pokutových bloků doručená vyúčtování pokutových bloků překontrolují včetně peněz odvedených od podřízených oprávněných orgánů za pokutové bloky vydané pokutovaným osobám, zařídí nápravu případných nesprávností, údaje sumarizují, zkontrolují s vlastní evidencí a postoupí ke kontrole, inventuře pokutových bloků a vyúčtování peněz za vydané pokutové bloky za kalendářní rok nadřízenému orgánu Celní správy České republiky - Generálnímu ředitelství cel a nadřízeným krajským úřadům.
13) Hodnota jednoho bloku na pokuty na místě zaplacené ve svazku, který je tvořen částí „A“ a částí „B“, činí 2 000 Kč. Pokutové bloky ztracené, zničené nebo odcizené nelze odepsat. Musí být vyúčtovány a zaplaceny vždy v hodnotě 2 000 Kč za jeden ztracený, zničený či odcizený blok tomu orgánu, který pokutové bloky pro bloková řízení vydal. V případě zničení, odcizení či ztráty bloku(ů) na pokuty na místě zaplacené jsou oprávněné orgány, které bloky odebraly povinny do 30 dnů ode dne zjištění této skutečnosti, nahlásit oprávněnému orgánu (míněno celní úřad, krajský úřad) a zároveň i Ministerstvu financí skladová čísla, série/ rok výroby a evidenční čísla ztracených, zničených či odcizených pokutových bloků, a to na tiskopise vydaném Ministerstvem financí - „Přehled odcizených, ztracených nebo zničených pokutových bloků“. K vyplněnému tiskopisu bude připojena kopie úředního záznamu, ve které bude podrobně uvedeno, jak ke zničení, odcizení, či ztrátě pokutových bloků došlo.
Žádosti o likvidace pokutových bloků distribuovaných orgány celní správy zašlou ukladatelé celním úřadům. Spolu se žádostí o likvidaci, zašlou ukladatelé celním úřadům přehled pokutových bloků prostřednictvím předávacích protokolů ve formátu XLS (předávací protokoly v elektronické podobě jsou zveřejněny na webových stránkách Celní správy ČR). Tyto předávací protokoly budou celním úřadům doručeny také v listinné podobě, vč. předmětných bloků a úředních záznamů, ve kterých bude podrobně uvedeno, jak ke zničení, odcizení, či ztrátě pokutových bloků došlo. Celní úřady předávací protokoly ve formátu XLS s kopiemi úředních záznamů zašlou Generálnímu ředitelství cel. Generální ředitelství cel postoupí předávací protokoly včetně kopií úředních záznamů Ministerstvu financí ke stanovisku.
Toto opatření se vztahuje na veškeré pokutové bloky určené k jejich použití s účinností od 1. 1. 2013, zároveň se vztahuje i na nově vydané pokutové bloky distribuované oprávněným orgánům již v průběhu roku 2012. Jedná se o nově zavedené pokutové bloky uvedené v tomto pokynu v článku 1).
14) Znehodnocené pokutové bloky, které však lze jednoznačně identifikovat co do množství, sérií a evidenčních čísel, může příslušný orgán, který tyto pokutové bloky vydal, vzít zpět na sklad a odepsat po předchozím souhlasu příslušného útvaru Ministerstva financí. Celní úřady předkládají žádosti o odpis a fyzickou likvidaci znehodnocených pokutových bloků prostřednictvím Generálního ředitelství cel. Úřady v působnosti jednotlivých krajských úřadů, vč. úřadů v působnosti Magistrátu hlavního města Prahy, předkládají výše uvedené žádosti příslušným krajským úřadům, popřípadě Magistrátu hlavního města Prahy. O provedené fyzické likvidaci znehodnocených pokutových bloků pořídí celní úřady, krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy protokolární záznam.
15) V případě, že po 1. 1. 2013 dojde ke ztrátě, zničení či odcizení hodnotových pokutových bloků, které ke dni 31. 12. 2012 ukončí svoji platnost, musí být tyto ztracené, zničené či odcizené pokutové bloky také vyúčtovány a zaplaceny v plné na nich vytištěné nominální hodnotě v Kč tomu orgánu, který pokutové bloky pro bloková řízení vydal. Jedná se o veškeré pokutové bloky vydané Ministerstvem financí od roku 1993 včetně do roku 2012 včetně.
16) Dosavadní pokutové bloky výše specifikované v článku 15), které ke dni 31. 12. 2012 pozbudou svoji platnost budou v průběhu roku 2013 hromadně fyzicky zlikvidovány, a to na základě metodického pokynu Ministerstva financí.
17) Podle tohoto pokynu postupují od 1. 1. 2013 všechny orgány oprávněné ukládat a vybírat pokuty v blokových řízeních, všechny orgány, které jim pokutové bloky pro ukládání a vybírání pokut v blokových řízeních vydávají a dodavatelé pokutových bloků pro Ministerstvo financí.
18) Příslušný útvar Ministerstva financí gesčně zabezpečující výrobu a distribuci pokutových bloků pro Generální ředitelství cel a krajské úřady dohlíží na metodické postupy ve vztahu k pokutovým blokům stanovené v tomto pokynu.
19) Tento pokyn nahrazuje pokyn D-347 č.j. 052/116 583/2010-905.
20) Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.
Ing. Miroslav Kalousek, v. r.
ministr financí

Související dokumenty