MF-21 427/2015/11-69 Výklad vyhlášky o finančním vypořádání pro finanční vypořádání za rok 2016

Schválený:
MF-21 427/2015/11-69
Výklad
vyhlášky o finančním vypořádání pro finanční vypořádání za rok 2016
Referent:
Ing. Lucie Strnadová, tel.: 257 043 067
Ing. Taťana Lichterová, tel.: 257 042 362
PID: MFCR7XAMEA
Tento výklad Ministerstva financí slouží pro zpracování finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem za rok 2016.
Podle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) se ukončením projektu rozumí ukončení jeho financování z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu. Projekt je ukončen, když je ukončeno jeho financování podle § 2 odst. 5 vyhlášky o finančním vypořádání. Financování je ukončeno, rozhodl-li o tom poskytovatel dotace. § 5 odst. 3 vyhlášky o finančním vypořádání má správně odkazovat na odstavec 2, který definuje skupiny příjemců.
§ 5 odst. 5 vyhlášky o finančním vypořádání stanoví, že správce kapitoly vypracuje souhrnný přehled o čerpání a použití prostředků, údaje o čerpání porovná s jím vykázanými údaji v rozpočtovém systému definovaném v rozpočtových pravidlech a případné odchylky řádně okomentuje. Správce kapitoly případné odchylky řádně okomentuje v komentáři podle § 2 odst. 1 vyhlášky o finančním vypořádání. Vzory tabulek jsou dány vyhláškou o finančním vypořádání a jsou závazné, tj. nesmějí být upravovány.
Podle § 7 odst. 1 vyhlášky o finančním vypořádání komentář obsahuje skutečnosti, které souvisejí s odvody vratek při finančním vypořádání. Správce kapitoly v komentáři dále zdůvodní případné rozdíly mezi údaji ve vypracovaném souhrnném přehledu o čerpání a použití prostředků a údaji vykázanými v rozpočtovém systému definovaném v rozpočtových pravidlech.
§ 7 odst. 5 vyhlášky o finančním vypořádání zmiňuje účet ministerstva. Tímto účtem je příjmový účet státního rozpočtu pro vypořádání vztahů se státním rozpočtem (dále jen „příjmový účet“). § 8 odst. 4 vyhlášky o finančním vypořádání by poté měl odkazovat už jen na příjmový účet.
V pokynech ke zpracování tabulek dle vzorů v přílohách je správce kapitoly poskytovatelem a dále ve vztahu k vlastní příspěvkové organizaci jejím zřizovatelem. Uvedené platí pro všechny přílohy 1 až 6, 7 (část B) a 8 (část B).
Výše uvedené bude v průběhu roku 2017 zapracováno do novely vyhlášky o finančním vypořádání.