D-344 Postup pro vyřešení problematiky evidenčního a fyzického předání pokutových bloků z územních finančních orgánů na celní správu, v souvislosti s účinností novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
D-344
Pokyn
ze dne 10. 12. 2010
Postup pro vyřešení problematiky evidenčního a fyzického předání pokutových bloků z územních finančních orgánů na celní správu, v souvislosti s účinností novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Eva Lepšíková,
tel.: 257 044 241
Č.j.: 48/117 826/2010-905
I.
S účinností od 1. 1. 2011 vstoupí v platnost novela zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 85 odst. 2 novely uvedeného zákona dojde ke změně spočívající v tom, že od 1. 1. 2011 orgány oprávněné k ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení nebudou již dále odebírat pokutové bloky tak jako dosud od příslušného finančního úřadu, ale od příslušného
celního úřadu
, plyne-li výnos z pokut do státního rozpočtu nebo do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu. (Změna souvisí s výkonem tzv. dělené správy, která od 1. 1. 2006 přešla z finančních úřadů na celní úřady).
V této souvislosti a na základě jednání Ministerstva financí a Generálního ředitelství cel došlo ke stanovení jednotného postupu pro evidenční a fyzické předání pokutových bloků, plyne-li výnos z pokut do státního rozpočtu nebo do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu, z územních finančních orgánů na celní správu, a to od roku 2006 do roku 2010. Jedná se o pokutové bloky skl. č. 26 6100 - 26 6110 a 26 6220 - 26 6224 (příloha č. 1).
II.
Postup pro evidenční a fyzické předání pokutových bloků z územních finančních orgánů na celní správu
Za účelem evidenčního a fyzického předání pokutových bloků z územních finančních orgánů na celní správu předložilo Generální ředitelství cel seznam příslušných celních úřadů a celních ředitelství pro převzetí pokutových bloků ve vztahu k jednotlivým finančním úřadům a finančním ředitelstvím, které budou evidenčně i fyzicky pokutové bloky celní správě předávat (příloha č. 2).
Pro
evidenční předání
pokutových bloků pořídí každý předávající
finanční úřad
ve dvou vyhotoveních fotokopie dokumentace o evidenci pokutových bloků za roky 2006 - 2010. Originál dokumentace zůstane na finančním úřadu. Jednu kopii dokumentace zašle finanční úřad v příloze průvodního dopisu na příslušný celní úřad, druhou kopii dokumentace zašle na Generální ředitelství cel, odbor 24, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 (dále jen „GŘC“). Kopii průvodního dopisu o předání dokumentace z finančního úřadu na celní úřad zašle finanční úřad příslušnému finančnímu ředitelství.
V případě, že finanční úřad bude
předávat pokutové bloky fyzicky
ze svých skladových zásob na příslušný celní úřad, vyzve finanční úřad příslušný celní úřad k osobnímu převzetí pokutových bloků. Před převzetím pokutových bloků na finančním úřadu se odpovědný pracovník celního úřadu prokáže platným pověřením k převzetí pokutových bloků, opatřeným kulatým úředním razítkem celního úřadu. Pokutové bloky budou předány a převzaty protokolárním způsobem. Vzor předávacího protokolu je uveden v příloze č. 3. (Jedná se o tiskopis skl. č. 25 5655, který je dostupný na Intranetu České daňové správy v databázi tiskopisů pro FÚ ve skupině „Placení“. V elektronické podobě lze tiskopis vyplnit, určité údaje sečíst, uložit apod.). Z oboustranně potvrzeného předávacího protokolu i z pověření k převzetí pokutových bloků pořídí finanční úřad 3 kopie. Originály dokladů si ponechá finanční úřad k založení, jednu kopii předá pracovníku celního úřadu přebírajícímu pokutové bloky a po jedné kopii zašle příslušnému finančnímu ředitelství a GŘC.
Postup pro evidenční i fyzické předání pokutových bloků z
finančních ředitelství
bude obdobný jako postup pro evidenční a fyzické předání z finančních úřadů, avšak s tím rozdílem, že finanční ředitelství budou předávat dokumentaci, příp. skladové zásoby pokutových bloků celním ředitelstvím. Předávané doklady (dokumentace o evidenci, pověření k převzetí a předávací protokoly k fyzicky předaným pokutovým blokům) budou vyhotoveny ve 2 kopiích, z nichž jedna kopie bude předána příslušnému celnímu ředitelství, druhá kopie bude zaslána GŘC. Kopie průvodního dopisu o předané dokumentaci bude zaslána z finančních ředitelství Ministerstvu financí.
Termín pro
evidenční předání
pokutových bloků z územních finančních orgánů na celní správu -
do 3. 1. 2011
; termín pro
fyzické předání
pokutových bloků z územních finančních orgánů na celní správu -
do 10. 1. 2011.
III.
Roční vyúčtování pokutových bloků
za rok 2010 (dále jen „vyúčtování“) zpracované orgány a úřady oprávněnými k ukládání a vybírání pokut v blokových řízeních bude předkládáno ve dvojím vyhotovení na tiskopise vydaném Ministerstvem financí skl. č. 25 5643 (příloha č. 5) příslušným celním úřadům. Tyto úřady spolu se svým vyúčtováním postoupí převzatá vyúčtování příslušným finančním úřadům. Ty provedou kontrolu první strany obou výtisků (vyúčtování pokutových bloků) v návaznosti na evidenci pokutových bloků vedenou na finančních úřadech. Po odsouhlasení opatří první strany obou výtisků otiskem úředního razítka finančního úřadu. Pro vlastní potřebu si pořídí kopii první strany (vyúčtování pokutových bloků) i druhé strany (vyúčtování peněz za vydané pokutové bloky) a originály vrátí zpět příslušným celním úřadům. Celkovou sumarizaci vyúčtování zašlou finanční úřady příslušným finančním ředitelstvím.
Celní úřady provedou kontrolu druhé strany tiskopisu vyúčtování včetně peněz odvedených orgány za pokutové bloky vydané pokutovaným osobám a zařídí nápravu případných nesprávností. Potvrzené vyúčtování opatřené otiskem úředního razítka celního úřadu v jednom vyhotovení vrátí zpět předkládajícím orgánům, druhé vyhotovení si ponechají pro vlastní potřebu. Celkovou sumarizaci vyúčtování zašlou celní úřady GŘC.
IV.
Ukončení platnosti bloků na pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Fyzické ani evidenční předání pokutových bloků z územních finančních orgánů na celní správu se
netýká
bloků na pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, skl. č. 26 6121 - 26 6124 (příloha č. 4). Uvedené pokutové bloky bude možné používat pouze do 31. 12. 2010. Po tomto datu budou pokutové bloky dále nepoužitelné, neboť ukončí svoji platnost.
Tímto Pokynem Ministerstvo financí
souhlasí s odpisem a hromadnou likvidací
pokutových bloků vydávaných dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., proto není nutné zasílat Ministerstvu financí od územních finančních orgánů individuální žádosti o odpis a likvidaci těchto pokutových bloků.
Fyzická likvidace neplatných pokutových bloků bude provedena na finančních úřadech protokolárním způsobem. Termín dokončení likvidace pokutových bloků -
do 28. 2. 2011
. Protokol o provedené likvidaci bude z finančních úřadů zaslán finančním ředitelstvím, která v jednom vyhotovení zašlou souhrnně protokoly od finančních úřadů provádějících fyzickou likvidaci Ministerstvu financí.
Od účinnosti daňového řádu k 1. 1. 2011 se již při správě daní s využitím tzv. blokové pokuty nepočítá. Řešení pořádkové pokuty na místě však bude možné. V souladu s § 249 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád bude vydán nový tiskopis „Sešit stvrzenek o úhradě pořádkové pokuty“ skl. č. 26 6204. Jeho provedení bude obdobné jako tiskopis „Sešit stvrzenek k inkasu daní v hotovosti“ (skl. č. 26 6202), tzn. 50 barevně od sebe odlišných trojlistů.
V.
Žádosti o likvidaci znehodnocených pokutových bloků
Žádosti o likvidaci znehodnocených pokutových bloků předkládané orgány a úřady oprávněnými k ukládání a vybírání pokut v blokových řízeních příslušným finančním úřadům budou zaslány z finančních ředitelství tak, aby byly Ministerstvu financí doručeny nejpozději do 15. 12. 2010. Na základě stanoviska Ministerstva financí k těmto žádostem sděleným prostřednictvím finančních ředitelství příslušným finančním úřadům bude v průběhu měsíce prosince 2010 provedena skartace znehodnocených pokutových bloků na finančních úřadech ještě před evidenčním předáním pokutových bloků celním úřadům a celním ředitelstvím.
Žádosti předložené finančním úřadům po 13. 12. 2010 budou v průběhu měsíce ledna 2011 předány vč. znehodnocených pokutových bloků příslušným celním úřadům.
VI.
Objednávky pokutových bloků
Objednávky pokutových bloků pro rok 2011 nebudou ze strany orgánů a úřadů oprávněných k ukládání a vybírání pokut v blokových řízeních předkládány příslušným finančním úřadům, ale příslušným celním úřadům. Nadřízené orgány ukladatelů blokových pokut byly již Ministerstvem financí o této skutečnosti informovány s upozorněním, že objednávky pokutových bloků na rok 2011 mají být předloženy příslušným celním úřadům v termínu - do 2. 1. 2011.
V případě, že orgány oprávněné k ukládání a vybírání blokových pokut již do současné doby předložily objednávky pokutových bloků na rok 2011 příslušným finančním úřadům, budou tyto objednávky z finančních úřadů do 3. 1. 2011 postoupeny příslušným celním úřadům. Kopie o postoupení objednávek budou zaslány objednávajícím orgánům nebo úřadům na vědomí.
VII.
Podle tohoto Pokynu postupují všechny územní finanční orgány a orgány celní správy.
VIII.
Příloha č. 1
Seznam pokutových bloků pro evidenční a fyzické předání z územních finančních orgánů na celní správu od roku 2006 - 2010.
Příloha č. 2
Seznam úřadů celní správy pro evidenční i fyzické převzetí pokutových bloků ve vztahu k seznamu územních finančních orgánů.
Příloha č. 3
Vzory tiskopisů předávacích protokolů pokutových bloků.
Příloha č. 4
Seznam pokutových bloků určených k fyzické likvidaci po 1. 1. 2011.
Příloha č. 5
Vzor tiskopisu pro vyúčtování pokutových bloků.
RNDr. Ladislav Minčič, CSc. MBA, v. r.
1. náměstek ministra financí
Příloha 1
Seznam pokutových bloků pro evidenční a fyzické předání z územních finančních orgánů na celní správu od roku 2006 - 2010
Bloky na pokuty za přestupky
------------------ ----------------------------------------------------
Sklad.   MFin   Název tiskopisu
číslo
------------------ ----------------------------------------------------
26 6100   6 100  Bloky na pokuty na místě nezaplacené
------------------ ----------------------------------------------------
26 6103   6 103  Bloky v hodnotě 50,- Kč na pokuty za přestupky
------------------ ----------------------------------------------------
26 6104   6 104  Bloky v hodnotě 100,- Kč na pokuty za přestupky
------------------ ----------------------------------------------------
26 6105   6 105  Bloky v hodnotě 500,- Kč na pokuty za přestupky
------------------ ----------------------------------------------------
26 6106   6 106  Bloky v hodnotě 1 000,- Kč na pokuty za přestupky
------------------ ----------------------------------------------------
26 6107   6 107  Bloky v hodnotě 200,- Kč na pokuty za přestupky
------------------ ----------------------------------------------------
26 6108   6 108  Bloky v hodnotě 300,- Kč na pokuty za přestupky
------------------ ----------------------------------------------------
26 6109   6 109  Bloky v hodnotě 400,- Kč na pokuty za přestupky
------------------ ----------------------------------------------------
26 6110   6 110  Bloky v hodnotě 2 500,- Kč na pokuty za přestupky
------------------ ----------------------------------------------------
Bloky na pokuty za přestupky (výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu)
----------------- --------------------------------------------------------------------------
Sklad.   MFin  Název tiskopisu
číslo
----------------- --------------------------------------------------------------------------
26 6220   6 220  Bloky na pokuty na místě nezaplacené
          (výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního
          předpisu)
----------------- --------------------------------------------------------------------------
26 6221   6 221  Bloky v hodnotě 50,- Kč na pokuty za přestupky
          (výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního
          předpisu)
----------------- --------------------------------------------------------------------------
26 6222   6 222  Bloky v hodnotě 100,- Kč na pokuty za přestupky
          (výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního
          předpisu)
----------------- --------------------------------------------------------------------------
26 6223   6 223  Bloky v hodnotě 500,- Kč na pokuty za přestupky
          (výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního
          předpisu)
----------------- --------------------------------------------------------------------------
26 6224   6 224  Bloky v hodnotě 1 000,- Kč na pokuty za přestupky
          (výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního
          předpisu)
----------------- --------------------------------------------------------------------------
Příloha 2
Seznam úřadů celní správy pro evidenční i fyzické převzetí pokutových bloků ve vztahu k seznamu územních finančních orgánů
---------------------------------- --------------------------- ------------------------------------------------ ---------------------------------- -------------------------------------------
Název FÚ a FŘ            Název CÚ a CŘ        Adresa                          Jméno kontakt. osoby    Č. telefonu    e-mail
---------------------------------- --------------------------- ------------------------------------------------ ---------------------------------- -------------------------------------------
FÚ pro Prahu 1           CÚ Praha 1         Washingtonova 11, 113 54 Praha 1             Kupcová Marcela       261334619    m.kupcova@cs.mfcr.cz
FÚ pro Prahu 2           CÚ Praha 1         Washingtonova 11, 113 54 Praha 1             Kupcová Marcela       261334619    m.kupcova@cs.mfcr.cz
FÚ pro Prahu 3           CÚ Praha 1         Washingtonova 11, 113 54 Praha 1             Kupcová Marcela       261334619    m.kupcova@cs.mfcr.cz
FÚ pro Prahu 4           CÚ Praha D1         Nupaky 148, 251 01 Říčany u Prahy            Veronika Mirovská      323613771    v.mirovska@cs.mfcr.cz
FÚ pro Prahu 5           CÚ Praha D5         K Vypichu 1086, 252 19 Rudná               Martina Marková       311604252    m.markova@cs.mfcr.cz
FÚ pro Prahu 6           CÚ Praha D8         Pražská 180, 250 66 Zdiby                Vašková Eva         296335251    e.vaskova@cs.mfcr.cz
FÚ pro Prahu 7           CÚ Praha D8         Pražská 180, 250 66 Zdiby                Vašková Eva         296335251    e.vaskova@cs.mfcr.cz
FÚ pro Prahu 8           CÚ Praha D8         Pražská 180, 250 66 Zdiby                Vašková Eva         296335251    e.vaskova@cs.mfcr.cz
FÚ pro Prahu 9           CÚ Praha 2         K Hrušovu 293/2, 102 00 Praha 10             Hana Čermáková       281004360    cermakovah@cs.mfcr.cz
FÚ pro Prahu 10           CÚ Praha 2         K Hrušovu 293/2, 102 00 Praha 10             Hana Čermáková       281004360    cermakovah@cs.mfcr.cz
FÚ pro Prahu - Jižní Město     CÚ Praha D1         Nupaky 148, 251 01 Říčany u Prahy            Veronika Mirovská      323613771    v.mirovska@cs.mfcr.cz
FÚ v Praze - Modřanech       CÚ Praha D1         Nupaky 148, 251 01 Říčany u Prahy            Veronika Mirovská      323613771    v.mirovska@cs.mfcr.cz
FÚ v Benešově            CÚ Benešov         Jana Nohy 1237, 256 01 Benešov              Jitka Mihaliková      317759251    j.mihalikova@cs.mfcr.cz
FÚ ve Vlašimi            CÚ Benešov         Jana Nohy 1237, 256 01 Benešov              Jitka Mihaliková      317759251    j.mihalikova@cs.mfcr.cz
FÚ ve Voticích           CÚ Benešov         Jana Nohy 1237, 256 01 Benešov              Jitka Mihaliková      317759251    j.mihalikova@cs.mfcr.cz
FÚ v Berouně            CÚ Kladno          M. Horákové 227, 27280 Kladno                  Dagmar Hradcová       312510216    d.hradcova@cs.mfcr.cz
FÚ v Hořovicích           CÚ Kladno          M. Horákové 227, 27280 Kladno              Dagmar Hradcová       312510216    d.hradcova@cs.mfcr.cz
FÚ v Kladně             CÚ Kladno          M. Horákové 227, 272 80 Kladno              Dagmar Hradcová       312510216    d.hradcova@cs.mfcr.cz
FÚ ve Slaném            CÚ Kladno          M. Horákové 227, 272 80 Kladno              Dagmar Hradcová       312510216    d.hradcova@cs.mfcr.cz
FÚ v Kolíně             CÚ Kolín          Polepská 4, 280 02 Kolín                 Lenka Krupičková      321751230    l.krupickova@cs.mfcr.cz
FÚ v Českém Brodě          CÚ Kolín          Polepská 4, 280 02 Kolín                 Lenka Krupičková      321751230    l.krupickova@cs.mfcr.cz
FÚ v Kutné Hoře           CÚ Kolín          Polepská 4, 280 02 Kolín                 Lenka Krupičková      321751230    l.krupickova@cs.mfcr.cz
FÚ v Čáslavi            CÚ Kolín          Polepská 4, 280 02 Kolín                 Lenka Krupičková      321751230    l.krupickova@cs.mfcr.cz
FÚ v Mělníce            CÚ Mělník          K přívozu 2604, 276 01 Mělník              Kolářová Ludmila      315745225    l.kolarova@cs.mfcr.cz
FÚ v Kralupech nad Vltavou     CÚ Mělník          K přívozu 2604, 276 01 Mělník              Kolářová Ludmila      315745225    l.kolarova@cs.mfcr.cz
FÚ v Neratovicích          CÚ Mělník          K přívozu 2604, 276 01 Mělník              Kolářová Ludmila      315745225    l.kolarova@cs.mfcr.cz
FÚ v Mladé Boleslavi        CÚ Mladá Boleslav      Průmyslová 829, 293 06 Kosmonosy             Cucová Radmila       326929028    r.cucova@cs.mfcr.cz
FÚ v Mnichově Hradišti       CÚ Mladá Boleslav      Průmyslová 829, 293 06 Kosmonosy             Cucová Radmila       326929028    r.cucova@cs.mfcr.cz
FÚ v Nymburku            CÚ Kolín          Polepská 4, 280 02 Kolín                 Lenka Krupičková      321751230    l.krupickova@cs.mfcr.cz
FÚ v Poděbradech          CÚ Kolín          Polepská 4, 280 02 Kolín                 Lenka Krupičková      321751230    l.krupickova@cs.mfcr.cz
FÚ v Brandýse n.L.-St.Boleslavi   CÚ Mělník          K přívozu 2604, 276 01 Mělník              Kolářová Ludmila      315745225    l.kolarova@cs.mfcr.cz
FÚ v Říčanech            CÚ Benešov         Jana Nohy 1237, 256 01 Benešov              Jitka Mihaliková      317759251    j.mihalikova@cs.mfcr.cz
FÚ Praha-západ           CÚ Kladno          M. Horákové 227, 27280 Kladno              Dagmar Hradcová       312510219    d.hradcova@cs.mfcr.cz
FÚ v Příbrami            CÚ Benešov         Jana Nohy 1237, 256 01 Benešov              Jitka Mihaliková      317759251    j.mihalikova@cs.mfcr.cz
FÚ v Dobříši            CÚ Benešov         Jana Nohy 1237, 256 01 Benešov              Jitka Mihaliková      317759251    j.mihalikova@cs.mfcr.cz
FÚ v Sedlčanech           CÚ Benešov         Jana Nohy 1237, 256 01 Benešov              Jitka Mihaliková      317759251    j.mihalikova@cs.mfcr.cz
FÚ v Rakovníku           CÚ Kladno          M. Horákové 227, 27280 Kladno              Dagmar Hradcová       312510219    d.hradcova@cs.mfcr.cz
FÚ v Českých Budějovicích      CÚ České Budějovice     Vrbenská 2047/8, 370 21 České Budějovice         Petra Spergerová      387932213    p.spergerova@cs.mfcr.cz
FÚ v Trhových Svinech        CÚ České Budějovice     Vrbenská 2047/8, 370 21 České Budějovice         Petra Spergerová      387932213    p.spergerova@cs.mfcr.cz
FÚ v Týně nad Vltavou        CÚ České Budějovice     Vrbenská 2047/8, 370 21 České Budějovice         Petra Spergerová      387932213    p.spergerova@cs.mfcr.cz
FÚ v Českém Krumlově        CÚ Český Krumlov      Plešivec 499, 381 11 Český Krumlov            Iveta Zaymlová       380301352    i.zaymlova@cs.mfcr.cz
FÚ v Kaplici            CÚ Český Krumlov      Plešivec 499, 381 11 Český Krumlov            Iveta Zaymlová       380301352    i.zaymlova@cs.mfcr.cz
FÚ v Jindřichově Hradci       CÚ Jindřichův Hradec    Jiráskovo předměstí 635/III, 377 01 Jindřichův Hradec  Jitka Krátká        384340310    j.kratka@cs.mfcr.cz
FÚ v Dačicích            CÚ Jindřichův Hradec    Jiráskovo předměstí 635/III, 377 01 Jindřichův Hradec  Jitka Krátká        384340310    j.kratka@cs.mfcr.cz
FÚ v Třeboni            CÚ Jindřichův Hradec    Jiráskovo předměstí 635/III, 377 01 Jindřichův Hradec  Jitka Krátká        384340310    j.kratka@cs.mfcr.cz
FÚ v Pelhřimově           CÚ Jihlava         Střítež č.p.5, 588 11 Střítež u Jihlavy         Blažena Mácová       567109411    financni2163@cs.mfcr.cz
FÚ v Humpolci            CÚ Jihlava         Střítež č.p.5, 588 11 Střítež u Jihlavy         Blažena Mácová       567109411    financni2163@cs.mfcr.cz
FÚ v Pacově             CÚ Jihlava         Střítež č.p.5, 588 11 Střítež u Jihlavy         Blažena Mácová       567109411    financni2163@cs.mfcr.cz
FÚ v Písku             CÚ Tábor          Chýnovská 2115, 390 02 Tábor               Markéta Kochová       381792231    m.kochova@cs.mfcr.cz
FÚ v Milevsku            CÚ Tábor          Chýnovská 2115, 390 02 Tábor               Markéta Kochová       381792231    m.kochova@cs.mfcr.cz
FÚ v Prachaticích          CÚ Strakonice        Heydukova 1111, 386 01 Strakonice            Bc. Markéta Matějková    383411768    m.matejkova@cs.mfcr.cz
FÚ ve Vimperku           CÚ Strakonice        Heydukova 1111, 386 01 Strakonice            Bc. Markéta Matějková    383411768    m.matejkova@cs.mfcr.cz
FÚ ve Strakonicích         CÚ Strakonice        Heydukova 1111, 386 01 Strakonice            Bc. Markéta Matějková    383411768    m.matejkova@cs.mfcr.cz
FÚ v Blatné             CÚ Strakonice        Heydukova 1111, 386 01 Strakonice            Bc. Markéta Matějková    383411768    m.matejkova@cs.mfcr.cz
FÚ ve Vodňanech           CÚ Strakonice        Heydukova 1111, 386 01 Strakonice            Bc. Markéta Matějková    383411768    m.matejkova@cs.mfcr.cz
FÚ v Táboře             CÚ Tábor          Chýnovská 2115, 390 02 Tábor               Markéta Kochová       381792231    m.kochova@cs.mfcr.cz
FÚ v Soběslavi           CÚ Tábor          Chýnovská 2115, 390 02 Tábor               Markéta Kochová       381792231    m.kochova@cs.mfcr.cz
FÚ v Domažlicích          CÚ Domažlice        Náměstí Míru 38, 344 01 Domažlice            Blanka Bartoňová      379739112    b.bartonova@cs.mfcr.cz
FÚ v Horšovském Týně        CÚ Domažlice        Náměstí Míru 38, 344 01 Domažlice            Blanka Bartoňová      379739112    b.bartonova@cs.mfcr.cz
FÚ v Chebu             CÚ Cheb           Májová 27, P.O.BOX 73, 350 99 Cheb            Libuše Pekárová       354563233    l.pekarova@cs.mfcr.cz
FÚ v Aši              CÚ Cheb           Májová 27, P.O.BOX 73, 350 99 Cheb            Libuše Pekárová       354563233    l.pekarova@cs.mfcr.cz
FÚ v Mariánských Lázních      CÚ Cheb           Májová 27, P.O.BOX 73, 350 99 Cheb            Libuše Pekárová       354563233    l.pekarova@cs.mfcr.cz
FÚ v Karlových Varech        CÚ Karlovy Vary       Dubová 8, 360 04 Karlovy Vary              Kateřina Procházková    353248251    k.prochazkova@cs.mfcr.cz
FÚ v Ostrově            CÚ Karlovy Vary       Dubová 8, 360 04 Karlovy Vary              Kateřina Procházková    353248251    k.prochazkova@cs.mfcr.cz
FÚ v Klatovech           CÚ Klatovy         Šumavského 180, 339 01 Klatovy              Ing. Petr Šveňha      376526681    p.svenha@cs.mfcr.cz
FÚ v Horažďovicích         CÚ Klatovy         Šumavského 180, 339 01 Klatovy              Ing. Petr Šveňha      376526681    p.svenha@cs.mfcr.cz
FÚ v Sušici             CÚ Klatovy         Šumavského 180, 339 01 Klatovy              Ing. Petr Šveňha      376526681    p.svenha@cs.mfcr.cz
FÚ v Plzni             CÚ Plzeň          Domažlická 178, 314 58 Domažlice             Marie Lodlová        377435114    m.lodlova@cs.mfcr.cz
FÚ Plzeň-jih            CÚ Plzeň          Domažlická 178, 314 58 Domažlice             Marie Lodlová        377435114    m.lodlova@cs.mfcr.cz
FÚ v Blovicích           CÚ Plzeň          Domažlická 178, 314 58 Domažlice             Marie Lodlová        377435114    m.lodlova@cs.mfcr.cz
FÚ v Přešticích           CÚ Plzeň              Domažlická 178, 314 58 Domažlice             Marie Lodlová        377435114    m.lodlova@cs.mfcr.cz
FÚ Plzeň-sever           CÚ Plzeň          Domažlická 178, 314 58 Domažlice             Marie Lodlová        377435114    m.lodlova@cs.mfcr.cz
FÚ v Kralovicích          CÚ Plzeň          Domažlická 178, 314 58 Domažlice             Marie Lodlová        377435114    m.lodlova@cs.mfcr.cz
FÚ v Rokycanech           CÚ Plzeň          Domažlická 178, 314 58 Domažlice             Marie Lodlová        377435114    m.lodlova@cs.mfcr.cz
FÚ v Sokolově            CÚ Karlovy Vary       Dubová 8, 360 04 Karlovy Vary              Kateřina Procházková    353248251    k.prochazkova@cs.mfcr.cz
FÚ v Kraslicích           CÚ Karlovy Vary       Dubová 8, 360 04 Karlovy Vary              Kateřina Procházková    353248251    k.prochazkova@cs.mfcr.cz
FÚ v Tachově            CÚ Tachov          T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov            Zdeňka Vojtová       374616340    z.vojtova@cs.mfcr.cz
FÚ ve Stříbře            CÚ Tachov          T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov            Zdeňka Vojtová       374616340    z.vojtova@cs.mfcr.cz
FÚ v České Lípě           CÚ Česká Lípa        ul. 5. května 813, 470 01 Česká lípa           Tomáš Bobelák        487853065    bobelak@cs.mfcr.cz
FÚ v Novém Boru           CÚ Česká Lípa        ul. 5. května 813, 470 02 Česká lípa           Tomáš Bobelák        487853065    bobelak@cs.mfcr.cz
FÚ v Děčíně             CÚ Děčín          Husovo náměstí 111, 405 90 Děčín             Jitka Volková        412709160    j.volkova@cs.mfcr.cz
FÚ v Rumburku            CÚ Děčín          Husovo náměstí 111, 405 90 Děčín             Jitka Volková        412709160    j.volkova@cs.mfcr.cz
FÚ v Chomutově           CÚ Chomutov         Spořická 4751, 430 01 Chomutov              Alena Bajtková       474610076    a.bajtkova@cs.mfcr.cz
FÚ v Kadani             CÚ Chomutov         Spořická 4751, 430 01 Chomutov              Alena Bajtková       474610076    a.bajtkova@cs.mfcr.cz
FÚ v Jablonci nad Nisou       CÚ Liberec         České mládeže 1122, 460 03 Liberec            Jitka Ouhelová       485218228    j.ouhelova@cs.mfcr.cz
FÚ v Tanvaldě            CÚ Liberec         České mládeže 1122, 460 03 Liberec            Jitka Ouhelová       485218228    j.ouhelova@cs.mfcr.cz
FÚ v Železném Brodě         CÚ Liberec         České mládeže 1122, 460 03 Liberec            Jitka Ouhelová       485218228    j.ouhelova@cs.mfcr.cz
FÚ v Liberci            CÚ Liberec         České mládeže 1122, 460 03 Liberec            Jitka Ouhelová       485218228    j.ouhelova@cs.mfcr.cz
FÚ ve Frýdlantě           CÚ Liberec         České mládeže 1122, 460 03 Liberec            Jitka Ouhelová       485218228    j.ouhelova@cs.mfcr.cz
FÚ v Litoměřicích          CÚ Ústí nad Labem      Přístavní 8, 400 07 Ústí nad Labem            Romana Škaloudová      475258751    RSkaloudova@cs.mfcr.cz
FÚ v Libochovicích         CÚ Ústí nad Labem      Přístavní 8, 400 07 Ústí nad Labem            Romana Škaloudová      475258751    RSkaloudova@cs.mfcr.cz
FÚ v Roudnici nad Labem       CÚ Ústí nad Labem      Přístavní 8, 400 07 Ústí nad Labem            Romana Škaloudová      475258751    RSkaloudova@cs.mfcr.cz
FÚ v Lounech            CÚ Chomutov         Spořická 4751, 430 01 Chomutov              Alena Bajtková       474610076    a.bajtkova@cs.mfcr.cz
FÚ v Podbořanech          CÚ Chomutov         Spořická 4751, 430 01 Chomutov              Alena Bajtková       474610076    a.bajtkova@cs.mfcr.cz
FÚ v Žatci             CÚ Chomutov         Spořická 4751, 430 01 Chomutov              Alena Bajtková       474610076    a.bajtkova@cs.mfcr.cz
FÚ v Mostě             CÚ Most           Obchodní 35, 434 01 Most                 Renata Braumová       476140959    r.braumova@cs.mfcr.cz
FÚ v Litvínově           CÚ Most           Obchodní 35, 434 01 Most                 Renata Braumová       476140959    r.braumova@cs.mfcr.cz
FÚ v Teplicích           CÚ Most           Obchodní 35, 434 01 Most                 Renata Braumová       476140959    r.braumova@cs.mfcr.cz
FÚ v Bílině             CÚ Most           Obchodní 35, 434 01 Most                 Renata Braumová       476140959    r.braumova@cs.mfcr.cz
FÚ v Ústí nad Labem         CÚ Ústí nad Labem      Přístavní 8, 400 07 Ústí nad Labem            Romana Škaloudová      475258751    RSkaloudova@cs.mfcr.cz
FÚ v Havlíčkově Brodě        CÚ Žďár nad Sázavou     Komenského 1786, 591 01 Žďár nad Sázavou         Bc. Yvona Benešová     566694423    y.benesova@cs.mfcr.cz
FÚ v Chotěboři           CÚ Žďár nad Sázavou     Komenského 1786, 591 01 Žďár nad Sázavou         Bc. Yvona Benešová     566694423    y.benesova@cs.mfcr.cz
FÚ v Ledči nad Sázavou       CÚ Žďár nad Sázavou     Komenského 1786, 591 01 Žďár nad Sázavou         Bc. Yvona Benešová     566694423    y.benesova@cs.mfcr.cz
FÚ v Hradci Králové         CÚ Hradec Králové      Vážní ul. 1000, 500 03 Hradec Králové          Dáša Vodehnalová      495540853    d.vodehnalova@cs.mfcr.cz
FÚ v Novém Bydžově         CÚ Hradec Králové      Vážní ul. 1000, 500 03 Hradec Králové          Dáša Vodehnalová      495540853    d.vodehnalova@cs.mfcr.cz
FÚ v Chrudimi            CÚ Pardubice        Palackého 2659, 530 02 Pardubice             Božena Černíková      466797317    b.cernikova@cs.mfcr.cz
FÚ v Hlinsku            CÚ Pardubice        Palackého 2659, 530 02 Pardubice             Božena Černíková      466797317    b.cernikova@cs.mfcr.cz
FÚ v Jičíně             CÚ Hradec Králové      Vážní ul. 1000, 500 03 Hradec Králové          Dáša Vodehnalová      495540853    d.vodehnalova@cs.mfcr.cz
FÚ v Hořicích            CÚ Hradec Králové      Vážní ul. 1000, 500 03 Hradec Králové          Dáša Vodehnalová      495540853    d.vodehnalova@cs.mfcr.cz
FÚ v Nové Pace           CÚ Hradec Králové      Vážní ul. 1000, 500 03 Hradec Králové          Dáša Vodehnalová      495540853    d.vodehnalova@cs.mfcr.cz
FÚ v Náchodě            CÚ Náchod          Českých bratří 488, 547 01 Náchod            Žaneta Hofmanová      491410235    z.hofmanova@cs.mfcr.cz
FÚ v Broumově            CÚ Náchod          Českých bratří 488, 547 01 Náchod            Žaneta Hofmanová      491410235    z.hofmanova@cs.mfcr.cz
FÚ v Jaroměři            CÚ Náchod          Českých bratří 488, 547 01 Náchod            Žaneta Hofmanová      491410235    z.hofmanova@cs.mfcr.cz
FÚ v Pardubicích          CÚ Pardubice        Palackého 2659, 530 02 Pardubice             Božena Černíková      466797317    b.cernikova@cs.mfcr.cz
FÚ v Holicích            CÚ Pardubice        Palackého 2659, 530 02 Pardubice             Božena Černíková      466797317    b.cernikova@cs.mfcr.cz
FÚ v Přelouči            CÚ Pardubice        Palackého 2659, 530 02 Pardubice             Božena Černíková      466797317    b.cernikova@cs.mfcr.cz
FÚ v Rychnově nad Kněžnou      CÚ Náchod          Českých bratří 488, 547 01 Náchod            Žaneta Hofmanová      491410235    z.hofmanova@cs.mfcr.cz
FÚ v Dobrušce            CÚ Náchod          Českých bratří 488, 547 01 Náchod            Žaneta Hofmanová      491410235    z.hofmanova@cs.mfcr.cz
FÚ v Kostelci nad Orlicí      CÚ Náchod          Českých bratří 488, 547 01 Náchod            Žaneta Hofmanová      491410235    z.hofmanova@cs.mfcr.cz
FÚ v Semilech            CÚ Liberec         České mládeže 1122, 460 03 Liberec            Jitka Ouhelová       485218228    j.ouhelova@cs.mfcr.cz
FÚ v Jilemnici           CÚ Liberec         České mládeže 1122, 460 03 Liberec            Jitka Ouhelová       485218228    j.ouhelova@cs.mfcr.cz
FÚ v Turnově            CÚ Liberec         České mládeže 1122, 460 03 Liberec            Jitka Ouhelová       485218228    j.ouhelova@cs.mfcr.cz
FÚ ve Svitavách           CÚ Svitavy         ul. Milady Horákové 375/12, 568 02 Svitavy        Bc. Helena Hertlová     461562704    h.hertlova@cs.mfcr.cz
FÚ v Litomyšli           CÚ Svitavy         ul. Milady Horákové 375/12, 568 02 Svitavy        Bc. Helena Hertlová     461562704    h.hertlova@cs.mfcr.cz
FÚ v Moravské Třebové        CÚ Svitavy         ul. Milady Horákové 375/12, 568 02 Svitavy        Bc. Helena Hertlová     461562704        h.hertlova@cs.mfcr.cz
FÚ v Trutnově            CÚ Trutnov         Lužická 10, 541 01 Trutnov                Blanka Jirmanová      499829254    b.jirmanova@cs.mfcr.cz
FÚ ve Dvoře Králové nad Labem    CÚ Trutnov         Lužická 10, 541 01 Trutnov                Blanka Jirmanová      499829254    b.jirmanova@cs.mfcr.cz
FÚ ve Vrchlabí           CÚ Trutnov         Lužická 10, 541 01 Trutnov                Blanka Jirmanová      499829254    b.jirmanova@cs.mfcr.cz
FÚ v Ústí nad Orlicí        CÚ Ústí nad Orlicí     T. G. Masaryka 897, 562 01 Ústí nad Orlicí        Eva Šichová         465569235    e.sichova@cs.mfcr.cz
FÚ ve Vysokém Mýtě         CÚ Ústí nad Orlicí     T. G. Masaryka 897, 562 01 Ústí nad Orlicí        Eva Šichová         465569235    e.sichova@cs.mfcr.cz
FÚ v Žamberku            CÚ Ústí nad Orlicí     T. G. Masaryka 897, 562 01 Ústí nad Orlicí        Eva Šichová         465569235    e.sichova@cs.mfcr.cz
FÚ v Blansku            CÚ Vyškov          Nádražní 7, 682 01 Vyškov                Jana Bánská,        517302406    j.banska@cs.mfcr.cz
FÚ v Boskovicích          CÚ Vyškov          Nádražní 7, 682 01 Vyškov                Jana Bánská,        517302406    j.banska@cs.mfcr.cz
FÚ Brno I              CÚ Brno           Řípská 9, 627 05 Brno-Slatina              Dana Talašová        548139313    d.talasova@cs.mfcr.cz
FÚ Brno II             CÚ Brno           Řípská 9, 627 05 Brno-Slatina              Dana Talašová        548139313    d.talasova@cs.mfcr.cz
FÚ Brno III             CÚ Brno           Řípská 9, 627 05 Brno-Slatina              Dana Talašová        548139313    d.talasova@cs.mfcr.cz
FÚ Brno IV             CÚ Brno           Řípská 9, 627 05 Brno-Slatina              Dana Talašová        548139313    d.talasova@cs.mfcr.cz
FÚ Brno-venkov           CÚ Brno           Řípská 9, 627 05 Brno-Slatina              Dana Talašová        548139313    d.talasova@cs.mfcr.cz
FÚ v Ivančicích           CÚ Brno           Řípská 9, 627 05 Brno-Slatina              Dana Talašová        548139313    d.talasova@cs.mfcr.cz
FÚ v Tišnově            CÚ Brno           Řípská 9, 627 05 Brno-Slatina              Dana Talašová        548139313    d.talasova@cs.mfcr.cz
FÚ v Břeclavi            CÚ Břeclav         Břetislavova 2, 690 95 Břeclav              Irena Krutáková       519365230    i.krutakova@cs.mfcr.cz
FÚ v Hustopečích          CÚ Břeclav         Břetislavova 2, 690 95 Břeclav              Irena Krutáková       519365230    i.krutakova@cs.mfcr.cz
FÚ v Mikulově            CÚ Břeclav         Břetislavova 2, 690 95 Břeclav              Irena Krutáková       519365230    i.krutakova@cs.mfcr.cz
FÚ ve Zlíně             CÚ Zlín           Zarámí 4463, 762 34 Zlín                 Hana Firychová       577054218    h.firychova@cs.mfcr.cz
FÚ v Luhačovicích          CÚ Zlín           Zarámí 4463, 762 34 Zlín                 Hana Firychová       577054218    h.firychova@cs.mfcr.cz
FÚ v Otrokovicích          CÚ Zlín           Zarámí 4463, 762 34 Zlín                 Hana Firychová       577054218    h.firychova@cs.mfcr.cz
FÚ ve Valašských Kloboukách     CÚ Zlín           Zarámí 4463, 762 34 Zlín                 Hana Firychová       577054218    h.firychova@cs.mfcr.cz
FÚ v Hodoníně            CÚ Hodonín         Brněnská 48, 695 01 Hodonín               Ludmila Vybíralová     518304647    l.vybiralova@cs.mfcr.cz
FÚ v Kyjově             CÚ Hodonín         Brněnská 48, 695 01 Hodonín               Ludmila Vybíralová     518304647    l.vybiralova@cs.mfcr.cz
FÚ ve Veselí nad Moravou      CÚ Hodonín         Brněnská 48, 695 01 Hodonín               Ludmila Vybíralová     518304647    l.vybiralova@cs.mfcr.cz
FÚ v Jihlavě            CÚ Jihlava         Střítež č.p. 5, 588 11 Střítež u Jihlavy         Blažena Mácová       567109411    financni2163@cs.mfcr.cz
FÚ v Telči             CÚ Jihlava         Střítež č.p. 5, 588 11 Střítež u Jihlavy         Blažena Mácová       567109411    financni2163@cs.mfcr.cz
FÚ v Kroměříži           CÚ Zlín           Zarámí 4463, 762 34 Zlín                 Hana Firychová       577054221    h.firychova@cs.mfcr.cz
FÚ v Bystřici pod Hostýnem     CÚ Zlín           Zarámí 4463, 762 34 Zlín                 Hana Firychová       577054221    h.firychova@cs.mfcr.cz
FÚ v Holešově            CÚ Zlín           Zarámí 4463, 762 34 Zlín                 Hana Firychová       577054221    h.firychova@cs.mfcr.cz
FÚ v Prostějově           CÚ Prostějov        Za Olomouckou ul., 796 02 Prostějov           Jarmila Jankůjová      582401251    j.jankujova@cs.mfcr.cz
FÚ v Konici             CÚ Prostějov        Za Olomouckou ul., 796 02 Prostějov           Jarmila Jankůjová      582401251    j.jankujova@cs.mfcr.cz
FÚ v Třebíči            CÚ Jihlava         Střítež č.p. 5, 588 11 Střítež u Jihlavy         Blažena Mácová       567109411    financni2163@cs.mfcr.cz
FÚ v Moravských Budějovicích    CÚ Jihlava         Střítež č.p. 5, 588 11 Střítež u Jihlavy         Blažena Mácová       567109411    financni2163@cs.mfcr.cz
FÚ v Náměšti nad Oslavou      CÚ Jihlava         Střítež č.p. 5, 588 11 Střítež u Jihlavy         Blažena Mácová       567109411    financni2163@cs.mfcr.cz
FÚ v Uherském Hradišti       CÚ Uherské Hradiště     Na Morávce 1037, 686 01 Uherské Hradiště         Jiřina Vaculíková      572417250    j.vaculikova@cs.mfcr.cz
FÚ v Uherském Brodě         CÚ Uherské Hradiště     Na Morávce 1037, 686 01 Uherské Hradiště         Jiřina Vaculíková      572417250    j.vaculikova@cs.mfcr.cz
FÚ ve Vyškově            CÚ Vyškov          Nádražní 7, 682 01 Vyškov                Jana Bánská,        517302406    j.banska@cs.mfcr.cz
FÚ v Bučovicích           CÚ Vyškov          Nádražní 7, 682 01 Vyškov                Jana Bánská,        517302406    j.banska@cs.mfcr.cz
FÚ ve Slavkově u Brna        CÚ Vyškov          Nádražní 7, 682 01 Vyškov                Jana Bánská,        517302406    j.banska@cs.mfcr.cz
FÚ ve Znojmě            CÚ Znojmo          28. října 7, 669 02 Znojmo                Jana Řezníčková       515209451    reznickova@cs.mfcr.cz
FÚ v Moravském Krumlově       CÚ Znojmo          28. října 7, 669 02 Znojmo                Jana Řezníčková       515209451    reznickova@cs.mfcr.cz
FÚ ve Žďáru nad Sázavou       CÚ Žďár nad Sázavou     Komenského 1786, 591 01 Žďár nad Sázavou         Bc. Yvona Benešová     566694423    y.benesova@cs.mfcr.cz
FÚ v Bystřici nad Pernštejnem    CÚ Žďár nad Sázavou     Komenského 1786, 591 01 Žďár nad Sázavou         Bc. Yvona Benešová     566694423    y.benesova@cs.mfcr.cz
FÚ ve Velkém Meziříčí        CÚ Žďár nad Sázavou     Komenského 1786, 591 01 Žďár nad Sázavou         Bc. Yvona Benešová     566694423    y.benesova@cs.mfcr.cz
FÚ v Bruntále            CÚ Krnov          Hobzíkova 11, 794 01 Krnov                Kateřina Stojaníková    554684961    k.stojanikova@cs.mfcr.cz
FÚ v Krnově             CÚ Krnov          Hobzíkova 11, 794 01 Krnov                Kateřina Stojaníková    554684961    k.stojanikova@cs.mfcr.cz
FÚ ve Frýdku-Místku         CÚ Frýdek-Místek      Slezská 765, 738 01 Frýdek-Místek            Věra Valérie Vítová     558402252    v.v.vitova@cs.mfcr.cz
FÚ ve Frýdlantě nad Ostravicí    CÚ Frýdek-Místek      Slezská 765, 738 01 Frýdek-Místek            Věra Valérie Vítová     558402252    v.v.vitova@cs.mfcr.cz
FÚ v Třinci             CÚ Frýdek-Místek      Slezská 765, 738 01 Frýdek-Místek            Věra Valérie Vítová     558402252    v.v.vitova@cs.mfcr.cz
FÚ v Karviné            CÚ Karviná         Fryštátská 161/26, 733 01 Karviná-Fryštát        Jarmila Malcharová     596302251    j.malcharova@cs.mfcr.cz
FÚ v Bohumíně            CÚ Karviná         Fryštátská 161/26, 733 01 Karviná-Fryštát        Jarmila Malcharová     596302251    j.malcharova@cs.mfcr.cz
FÚ v Českém Těšíně         CÚ Karviná         Fryštátská 161/26, 733 01 Karviná-Fryštát        Jarmila Malcharová     596302251    j.malcharova@cs.mfcr.cz
FÚ v Havířově            CÚ Karviná         Fryštátská 161/26, 733 01 Karviná-Fryštát        Jarmila Malcharová     596302251    j.malcharova@cs.mfcr.cz
FÚ v Orlové             CÚ Karviná         Fryštátská 161/26,     733 01 Karviná-Fryštát        Jarmila Malcharová     596302251    j.malcharova@cs.mfcr.cz
FÚ v Novém Jičíně          CÚ Mošnov          Areál letiště, 742 51 Mošnov               Naděžda Smazová       556768552    n.smazova@cs.mfcr.cz
FÚ ve Fulneku            CÚ Mošnov          Areál letiště, 742 51 Mošnov               Naděžda Smazová       556768552    n.smazova@cs.mfcr.cz
FÚ v Kopřivnici           CÚ Mošnov          Areál letiště, 742 51 Mošnov               Naděžda Smazová       556768552    n.smazova@cs.mfcr.cz
FÚ v Olomouci            CÚ Olomouc         Sladkovského 37, 772 11 Olomouc             Jana Sedláčková       585112228    jana.sedlackova@cs.mfcr.cz
FÚ v Litovli            CÚ Olomouc         Sladkovského 37, 772 11 Olomouc             Jana Sedláčková       585112228    jana.sedlackova@cs.mfcr.cz
FÚ ve Šternberku          CÚ Olomouc         Sladkovského 37, 772 11 Olomouc             Jana Sedláčková       585112228    jana.sedlackova@cs.mfcr.cz
FÚ v Opavě             CÚ Opava          Krnovská 73, 746 01 Opava                Jana Durajová        553753650    j.durajova@cs.mfcr.cz
FÚ v Hlučíně            CÚ Opava          Krnovská 73, 746 01 Opava                Jana Durajová        553753650    j.durajova@cs.mfcr.cz
FÚ Ostrava I            CÚ Ostrava         Vítkovická 1, 700 39 Ostrava               Hana Feyerová        596663998    h.feyrerova@cs.mfcr.cz
FÚ Ostrava II            CÚ Ostrava         Vítkovická 1, 700 39 Ostrava               Hana Feyerová        596663998    h.feyrerova@cs.mfcr.cz
FÚ Ostrava III           CÚ Ostrava         Vítkovická 1, 700 39 Ostrava               Hana Feyerová        596663998    h.feyrerova@cs.mfcr.cz
FÚ v Přerově            CÚ Přerov          Tržní 5, 750 00 Přerov                  Libuše Coufalová      581706253    l.coufalova@cs.mfcr.cz
FÚ v Hranicích           CÚ Přerov          Tržní 5, 750 00 Přerov                  Libuše Coufalová      581706253    l.coufalova@cs.mfcr.cz
FÚ v Šumperku            CÚ Šumperk         M. R. Štefánika 20, 787 01 Šumperk            Hana Hašová         583313151    h.hasova@cs.mfcr.cz
FÚ v Jeseníku            CÚ Šumperk         M. R. Štefánika 20, 787 01 Šumperk            Hana Hašová         583313151    h.hasova@cs.mfcr.cz
FÚ v Zábřehu            CÚ Šumperk         M. R. Štefánika 20, 787 01 Šumperk            Hana Hašová         583313151    h.hasova@cs.mfcr.cz
FÚ ve Vsetíně            CÚ Valašské Meziříčí    Hranická 93, 757 01 Valašské Meziříčí          Marta Mocňáková       571757851    m.mocnakova@cs.mfcr.cz
FÚ v Rožnově pod Radhoštěm     CÚ Valašské Meziříčí    Hranická 93, 757 01 Valašské Meziříčí          Marta Mocňáková       571757851    m.mocnakova@cs.mfcr.cz
FÚ ve Valašském Meziříčí      CÚ Valašské Meziříčí    Hranická 93, 757 01 Valašské Meziříčí          Marta Mocňáková       571757851    m.mocnakova@cs.mfcr.cz
FŘ pro hlavní město Prahu      CŘ Praha          Washingtonova 7, 113 54 Praha 1             Petra Fialová        261004260    p.fialova@cs.mfcr.cz
FŘ v Praze             CŘ Praha          Washingtonova 7, 113 54 Praha 1             Petra Fialová        261004260    p.fialova@cs.mfcr.cz
FŘ v Českých Budějovicích      CŘ České Budějovice     Kasárenská 6/1473, 370 21 České Budějovice        Iva Syrová         386714258    i.syrova@cs.mfcr.cz
FŘ v Plzni             CŘ Plzeň          Ant. Uxy 11, P.O. BOX 88, 303 88 Plzeň 1         Mgr. Bc. Jan Herian     377204202    herian@cs.mfcr.cz
FŘ v Ústí nad Labem         CŘ Ústí nad Labem      E. Krásnohorské 2378/24, 400 11 Ústí nad Labem 11    Barbora Miláčková      475667375    b.milackova@cs.mfcr.cz
FŘ v Hradci Králové         CŘ Hradec Králové      Bohuslava Martinů 1672/8a, 501 01 Hradec Králové     Jitka Balcarová       495756218    j.balcarova@cs.mfcr.cz
FŘ v Brně              CŘ Brno           Koliště 21, 601 44 Brno                 Ing. František. Brázda   545549256    f.brazda@cs.mfcr.cz
FŘ v Ostravě            CŘ Ostrava         Nám. Sv. Čecha 8, 702 09 Ostrava             Ing. Jana Doubravská    596270359    j.doubravska@cs.mfcr.cz
---------------------------------- --------------------------- ------------------------------------------------ ---------------------------------- -------------------------------------------                                                                                    


Příloha 3
Vzory tiskopisů předávacích protokolů pokutových blokůPříloha 4
Seznam pokutových bloků určených po 1. 1. 2011 k fyzické likvidaci
Bloky na pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
------------------ -----------------------------------------------------------------
Sklad.   MFin  Název tiskopisu
číslo
------------------ -----------------------------------------------------------------
26 6121   6 121  Bloky v hodnotě 50,- Kč na pokuty ukládané dle § 37a zákona
          č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
          předpisů
------------------ -----------------------------------------------------------------
26 6122   6 122  Bloky v hodnotě 100,- Kč na pokuty ukládané dle § 37a zákona
          č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
          předpisů
------------------ -----------------------------------------------------------------
26 6123   6 123  Bloky v hodnotě 500,- Kč na pokuty ukládané dle § 37a zákona
          č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
          předpisů
------------------ -----------------------------------------------------------------
26 6124   6 124  Bloky v hodnotě 1 000,- Kč na pokuty ukládané dle § 37a zákona
          č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
          předpisů
------------------ -----------------------------------------------------------------
Příloha 5
Vzor tiskopisu pro vyúčtování pokutových bloků


Související dokumenty