D-225 k registrační povinnosti společenství vlastníků jednotek

Schválený:
D-225
Pokyn
k registrační povinnosti společenství vlastníků jednotek
Č.j. 431/31 564/2001
ze dne 10. května 2001
Referent: Mgr. Hana Jandusová,
tel. 5704 4307
V návaznosti na vydání zákona č. 103/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům, vydává Ministerstvo financí tento pokyn k registrační povinnosti společenství vlastníků jednotek jako nových právnických osob vzniklých na základě citovaného zákona.
Společenství vlastníků jednotek vzniká na základě ust. § 9 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů) dnem v zákoně uvedeným, a dále na základě ust. čl. II bodu 2 - Přechodná ustanovení zákona č. 103/2000 Sb. za splnění stanovených podmínek dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
V souladu s ust. § 9 odst. 1 a § 10 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů je společenství vlastníků právnickou osobou zapisovanou do obchodního rejstříku. Zároveň je společenství vlastníků daňovým subjektem ve smyslu ust. § 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o správě daní). Právnické osoby, které byly zapsány do obchodního rejstříku, tím získaly oprávnění k podnikání a vztahuje se tedy na ně plně ust. § 33 odst. 1 zákona o správě daní. Protože však v případě společenství vlastníků jednotek vzniklých na základě zákona o vlastnictví bytů má zápis do obchodního rejstříku již jen deklaratorní charakter, a společenství vlastníků jednotek jako právnická osoba vzniká bez ohledu na pozdější zápis do obchodního rejstříku již dnem stanoveným v zákoně o vlastnictví bytů, je společenství vlastníků jednotek povinno splnit svou registrační povinnost v souladu s ust. § 33 odst. 1 zákona o správě daní do třiceti dnů ode dne svého vzniku a nikoli až po provedení zápisu do obchodního rejstříku.
Podáním přihlášky k registraci je zahájeno registrační řízení bez ohledu nato, zda již bylo společenství vlastníků jednotek přiděleno IČO či nikoliv. Dále se při registračním řízení postupuje v souladu s ust. § 33zákona o správě daní a podle pokynu D-219.
Ing. Yvona Legierská, v. r.
pověřená řízením úseku 05

Související dokumenty