D-282 Sdělení k povinnostem platebního zprostředkovatele při podávání hlášení o příjmech úrokového charakteru a Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným Směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru

Schválený:
D-282
Pokyn
Sdělení k povinnostem platebního zprostředkovatele při podávání hlášení o příjmech úrokového charakteru a Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným Směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru
Referent: Ing. Radim Bláha, tel.: 257 044 125
Č.j.: 49/51 137/2005-491
ze dne 18.5.2005
1.
Právní úprava
Dne 1.7.2005 vstoupí v účinnost ustanovení § 38fa zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP) - platební zprostředkovatel. Uvedené datum je stanoveno Rozhodnutím Rady 2004/587/ES, které se váže k účinnosti Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor ve formě úrokových plateb (dále jen Směrnice), která je v § 38fa ZDP implementována. Ke sjednocení výkladu problematiky povinností platebního zprostředkovatele je vydáváno toto sdělení.
Cílem Směrnice je zajištění efektivního zdanění příjmů plynoucích z úspor ve formě úroků vyplacených v jedné členské zemi EU (případně zemi uvedené níže) skutečným vlastníkům, kteří jsou fyzickými osobami s bydlištěm v jiné členské zemi EU (případně zemi uvedené níže), a to v souladu s právními předpisy této jiné členské země. Ke splnění výše uvedeného se proto zavádí specifická forma automatické (ale také automatizované) výměny informací v souladu s principy Směrnice Rady 77/799/EHS, která byla implementována zákonem č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní, ve znění pozdějších předpisů.
Pro splnění cíle Směrnice bylo zapotřebí uzavřít dvoustranné mezinárodní smlouvy o zdanění příjmů z úspor se závislými územími Velké Británie a Severního Irska a Nizozemí (viz tabulka 1), které upravují režimy zakotvené ve Směrnici. Tyto mezinárodní smlouvy se použijí dle ustanovení § 37 ZDP pro splnění účelu § 38fa. Do data ukončení jejich ratifikace a vyhlášení ve Sbírce mezinárodních smluv budou předběžně aplikovány dle čl. 25 Vídeňské úmluvy o smluvním právu (č. 15/1988 Sb.) a článku 27 Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání a ukončování platnosti mezinárodních smluv vyhlášené usnesením vlády č. 131 z 11.2.2004. Text podepsaných mezinárodních smluv je k dispozici na webové stránce Ministerstva financí a České daňové správy.
Součástí aplikace Směrnice a tedy i ustanovení § 38fa ZDP jsou Rozhodnutí Rady o podpisu dohod Evropského společenství s třetími zeměmi (viz tabulka 2), kterými se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným Směrnicí. Předmětné dohody jsou pro Českou republiku závazné na základě ustanovení čl. 10 ve vztahu k článku 10a Ústavy ČR.
Vzhledem k tomu, že se terminologie užitá v dokumentech vydávaných a překládaných Evropským společenstvím ne vždy shoduje s pojmy užívanými v právních předpisech České republiky, je v příloze 2 uveden výčet nejdůležitějších rozdílů v terminologii ve zmíněných právních aktech souvisejících s problematikou zdaňování příjmů z úspor. Pro účely aplikace Směrnice a příslušných mezinárodních smluv a dohod je třeba dané termíny chápat jako synonyma.
Tabulka 1
--------------------------------------
závislá území Nizozemí
a Velké Británie a Severního Irska
--------------------------------------
Anguilla
Aruba
Britské Panenské ostrovy
Guernsey
Jersey
Kajmanské ostrovy
Montserrat
Nizozemské Antily
Ostrov Man
Turks & Caicos
--------------------------------------

Tabulka 2

--------------------------------------
třetí země    Rozhodnutí Rady
--------------------------------------
Andorra     2004/828/ES
Lichtenštejnsko 2004/897/ES
Monako      2005/35/ES
San Marino    2004/903/ES
Švýcarsko    2004/911/ES
--------------------------------------
2.
Výklad některých pojmů
Platebním zprostředkovatelem je dle ustanovení § 38fa ZDP fyzická nebo právnická osoba, popřípadě stálá provozovna těchto osob, která vyplácí, poukazuje anebo připisuje úhradu příjmu úrokového charakteru, stejně tak jako zajišťuje výplatu, poukázání nebo připsání úhrady příjmu úrokového charakteru ve prospěch skutečného vlastníka (viz níže). Za platebního zprostředkovatele je nutné považovat takovou osobu (finanční instituci), která příjem úrokového charakteru skutečně vyplácí (§ 38fa odst. 1 písm. a) ZDP) nebo zajišťuje jeho výplatu (§ 38fa odst. 1 písm. b) ZDP), ať už je sama dlužníkem úrokové pohledávky anebo je k takové výplatě či zajištění příjmu úrokového charakteru dlužníkem nebo skutečným vlastníkem pověřena.
Platební zprostředkovatel je pro účely správy daní třetí osobou, která má listiny a jiné věci potřebné v daňovém řízení (dle ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).
Skutečným vlastníkem příjmu úrokového charakteru (dále jen "skutečný vlastník") se rozumí fyzická osoba, které je příjem úrokového charakteru vyplácen, poukazován nebo připisován anebo pro kterou je taková výplata, poukázání nebo připsání zajišťováno. To neplatí, pokud tato osoba prokáže platebnímu zprostředkovateli skutečnosti uvedené v ustanovení § 38fa ZDP, tedy že je v daném právním vztahu sama platebním zprostředkovatelem, nebo že jedná jménem nebo za právnickou osobu, za daňový subjekt zdaňovaný daní z příjmů, UCITS (viz níže) anebo jinou fyzickou osobu, která je skutečným vlastníkem a sdělí o ní informace platebnímu zprostředkovateli.
Z ustanovení ZDP vyplývá povinnost jednoznačného označení skutečného vlastníka platebním zprostředkovatelem, a to vždy v relaci k obchodnímu vztahu, jež je titulem k úhradě příjmu úrokového charakteru. Na druhé straně osoba, jíž je vypláceno, má povinnost vůči platebnímu zprostředkovateli prokázat skutečnosti mající vliv na jeho klasifikaci jako skutečného vlastníka.
Z výše uvedeného vyplývá, že je pro platebního zprostředkovatele nezbytné zjistit informace týkající se skutečného vlastníka, a to minimálně v rozsahu § 38fa ZDP. Nelze-li využitím přiměřených prostředků zjistit informace o skutečném vlastníkovi, považuje se za něj taková fyzická osoba, které je příjem úrokového charakteru vyplácen, poukazován nebo připisován. Příjem úrokového charakteru je uveden v ustanovení § 38fa odst. 1 písm. a) ZDP v návaznosti na legislativní zkratku "úvěry a půjčky" uvedenou v ustanovení § 19 odst. 1 písm. zk) ZDP. Lze ho obecně definovat jako příjem z vyplacených nebo na účet připsaných úroků týkajících se dluhových pohledávek jakéhokoliv druhu, tzn. zajištěných či nezajištěných zástavním právem, nesoucích nebo nenesoucích právo podílet se na ziscích dlužníka, týkajících se však také vládních dluhových cenných papírů a příjmů z dluhopisů a obligací včetně prémií a zisků s těmito cennými papíry spojených. Pod pojmem příjem úrokového charakteru je dále nutno chápat také výplatu úroků časově rozlišených (naběhlých) nebo kapitalizovaných při prodeji, refundaci nebo vykoupení dluhových pohledávek.
Z uvedeného záběru čl. 6 Směrnice také vyplývá vztah Směrnice a čl. 11 Modelové smlouvy OECD o zamezení dvojího zdanění, jež je vzorem pro sjednávané mezinárodní smlouvy.
Za příjmy úrokového charakteru jsou rovněž považovány příjmy odvozené od úroků z úvěrů a půjček vyplácené otevřeným podílovým fondem nebo obdobným fondem kolektivního investování v zahraničí a příjmy z prodeje podílového listu vydaného otevřeným podílovým fondem (UCITS, viz níže) nebo obdobného investičního nástroje vydaného v zahraničí, pokud alespoň 40 % hodnoty majetku v tomto fondu je tvořeno investičními nástroji nesoucími příjmy z dluhových pohledávek. Pokud však platební zprostředkovatel nemá informace o tomto procentním podílu, považuje se procentní podíl za vyšší než 40 %. Ke zjištění těchto informací je možné použít veřejně dostupné informace o skutečném složení majetku fondu v souladu se zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, kterým je implementována Směrnice Rady 85/611/EHS. Výše 40 % podílu hodnoty majetku v investičních nástrojích nesoucích příjmy z dluhových pohledávek může být mezinárodní smlouvou anebo rozhodnutím Rady (v případech třetích zemí) modifikována na 15 % podíl přímých nebo nepřímých investic v uvedené investiční nástroje (čl. 6 odst. 6 Směrnice).
Je-li součástí výplaty příjmu úrokového charakteru rovněž úroková platba vztahující se k úrokům naběhlým v období před 1.7.2005, avšak vyplaceným po tomto datu, hlášení platebního zprostředkovatele podléhá pouze ta část úhrady úrokového příjmu skutečně naběhlá po 1.7.2005.
UCITS se míní otevřené podílové fondy nebo obdobné fondy v zahraničí uznané Směrnicí 85/611/EHS jako UCITS nebo-li jako subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (undertakings for collective investment in transferable securities). Zmíněná Směrnice stanoví, že za UCITS se považují následující právnické osoby:
- jejichž výhradním předmětem činnosti je kolektivní investování kapitálu získaného od veřejnosti do převoditelných cenných papírů a které provozují svou činnost na základě zásady rozložení rizika a
- jejichž podílové jednotky jsou na žádost podílníků přímo nebo nepřímo odkoupeny nebo vyplaceny z aktiv těchto subjektů.
V souladu s článkem 4 odst. 3 Směrnice může subjekt, kterému je příjem úrokového charakteru vyplácen nebo pro kterého je tento příjem zajištěn ve prospěch skutečného vlastníka, využít možnosti, aby s ním bylo pro účely Směrnice nakládáno jako s UCITS, a to za splnění podmínek upravených zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, kterým je implementována Směrnice Rady 85/611/EHS a prokazatelně potvrzených příslušným orgánem.
3.
Hlášení platebního zprostředkovatele
Hlášení platebního zprostředkovatele se týká skutečných vlastníků, fyzických osob - daňových rezidentů jiného členského státu Evropské unie, třetí země anebo závislého území Nizozemí, nebo Velké Británie a Severního Irska (viz tabulka 1 a 2). Totožnost skutečného vlastníka a údaje povinné k vystavení hlášení je platební zprostředkovatel povinen zjistit z cestovního pasu nebo jiného průkazu totožnosti nebo jiného dokumentu. K těmto účelům je možné mimo jiné využít také potvrzení o daňovém domicilu (také potvrzení o daňové rezidenci) vydávané příslušným kompetentním orgánem jiné země, a to zejména v případě nejasností nebo pochybností ohledně bydliště skutečného vlastníka pro daňové účely (země daňové rezidence).
Hlášení se neuskuteční, pokud skutečným vlastníkem bude právnická osoba, fyzická osoba prokazatelně zdaňující příjem úrokového charakteru v rámci zdanění podnikatelské činnosti nebo obdobného zdanění a otevřený podílový fond uznaný jako UCITS (viz níže). Informace o těchto skutečnostech musí být platebnímu zprostředkovateli prokazatelně známy.
Hlášení podává platební zprostředkovatel o všech výplatách provedených ve zdaňovacím období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, nejpozději do 15. dne třetího měsíce po skončení tohoto období.
Platební zprostředkovatel je povinen podat hlášení vždy v elektronické podobě ve formátu a tvaru stanoveném Ministerstvem financí. Rozsah údajů je uveden v Příloze 1 tohoto pokynu a vychází z ustanovení § 38fa ZDP.
Elektronické podání pro daňovou správu lze provést prostřednictvím aplikace Elektronické zpracování písemností, které je umístěno na webových stránkách Ministerstva financí a České daňové správy. Datová struktura a tvar hlášení budou v dostatečném předstihu zveřejněny v nabídce uvedené aplikace.
Plnění oznamovací povinnosti plátce daně dle ustanovení § 38d odst. 3 ZDP, stejně tak jako zdanění příjmů dle příslušných právních předpisů, není ustanovením § 38fa ZDP dotčeno.
Tabulka 3

* Belgie
* Lucembursko
* Rakousko
* Švýcarsko
* Andorra
* Lichtenštejnsko
* Monako
* San Marino
* Britské Panenské ostrovy
* Guernsey
* Ostrov Man
* Jersey
* Nizozemské Antilly
* Turks a Caicos
4.
Uplatňování srážkové daně vybranými zeměmi v přechodném období
Z důvodu strukturálních odlišností právních řádů některých členských států EU, třetích zemí a závislých území Nizozemí a Velké Británie a Severního Irska (viz tabulka 3) umožňuje Směrnice odložit po dobu přechodného období (stanoveného čl. 10 Směrnice) provádění automatické výměny informací ze strany těchto zemí a nahradit ji uplatňováním srážkové daně, jejíž výnos bude ve výši 75 % postoupen daňové správě země rezidence skutečného vlastníka příjmu. Po první tři roky bude srážková daň činit 15 %, další tři roky 20 % a poté 35 %. Směrnice však stanoví možnost vyhnout se uvalení zmíněné srážkové daně, a to za předpokladu, že skutečný vlastník zplnomocní platebního zprostředkovatele k poskytnutí informací v rozsahu nutném pro automatickou výměnu anebo předloží svému platebnímu zprostředkovateli potvrzení, vystavené kompetentním orgánem členského státu, obsahující údaje uvedené v čl. 13 odst. 2 Směrnice. Takovéto potvrzení bude vydáváno v České republice místně příslušným správcem daně pověřeným Ministerstvem financí a žádost o vystavení bude dostupná na webové stránce Ministerstva financí a České daňové správy.
Zamezení dvojímu zdanění
Česká republika jako členský stát EU zamezí dvojímu zdanění úrokových příjmů, které budou zdaněny srážkovou daní v zemi zdroje, metodou úplného zápočtu dle ustanovení § 37 ZDP v návaznosti na mezinárodní smlouvu, kterou je Česká republika vázána.
5.
Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným Směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru (dále jen "Dohoda")
Rozhodnutím Rady 2004/911/ES byla v Úředním věstníku Evropské unie ze dne 29.12.2004 (L 385) publikovaná výše uvedená Dohoda. V této souvislosti upozorňujeme na článek 15 Dohody, který s účinností od 1.7.2005 ve stanovených případech umožňuje osvobození příjmů z dividend, úroků a licenčních poplatků ve vztazích mezi kapitálovými společnostmi, které jsou pro daňové účely rezidentem ve Švýcarské konfederaci a kapitálovými společnostmi, které jsou pro daňové účely rezidentem v České republice, a to za obdobných podmínek, které platí pro členské státy EU. Za kapitálovou společnost, o níž hovoří článek 15 Dohody, která je daňovým rezidentem v České republice, se považuje akciová společnost a společnost s ručením omezeným a pro uplatnění osvobození dividend je v článku 15 Dohody stanovena podmínka držby nejméně 25 % podílu na základním kapitálu jiné společnosti.
 
Příloha 1
HLÁŠENÍ PLATEBNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE O PŘÍJMECH ÚROKOVÉHO CHARAKTERU OBDRŽENÝCH SKUTEČNÝM VLASTNÍKEM (rezidentem EU, závislých území nebo třetích zemí)5)
 Report of paying agent concerning interest payments derived by
         non-resident beneficial owner
 (resident of EU, dependent territories or third countries)5)
   podle § 38fa zákona č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů,
    ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"),
které je povinen podat platební zprostředkovatel, který vyplácí,
     poukazuje nebo připisuje úhradu nebo zajišťuje
  výplatu, poukázání nebo připsání úhrady příjmů úrokového
        charakteru skutečnému vlastníkovi
 according to § 38 fa of the Act No. 586/1992 Coll. on income
    taxes (hereinafter Act), which has to be submitted
by a paying agent, who pays, remits or secures the settlement or
      ensures payment, consignation or remittance
   settlement of interest incomes to the beneficial owner.

Záhlaví (Heading)
* Finanční úřad - číslo finančního úřadu, kterému je hlášení
 podáváno (The local revenue department's number for that is the
 report submitted)
* Období - datum od, datum do, za které je hlášení podáváno (For
 period - date from, date to, for that the report is submitted)
* Datum - den, měsíc, rok (Date - day, month, year)

Část A (Part A)
* Platební zprostředkovatel (Paying agent)
* DIČ nebo rodné číslo (Tax     identification number or another ID
 number)
* Typ platebního zprostředkovatele (Legal form)
 - Fyzická osoba (Individual)
 - Právnická osoba (Legal entity)
 - Stálá provozovna (Permanent establishment)
* Příjmení (Family name)
* Jméno (First name)
* Titul (Title)
* Obchodní jméno (Company name)
* Adresa trvalého bydliště/sídla - ulice a číslo popisné, obec*),
 PSČ (Address/Place of business - Street and Code number,
 Municipality*) and Postal code)
* Kontaktní osoba - jméno, příjmení, titul, postavení vzhledem
 k právnické  osobě  platebního  zprostředkovatele,  adresa
 elektronické pošty (Contact person - First name, Family name,
 Title, Relation to the person of paying agent, e-mail address)

Část B (Part B)
* Skutečný vlastník**) (Beneficial owner)**)
* Příjmení (Family name)
* Jméno (First name)
* Bydliště v zahraničí (Full address abroad)
 - Obec a PSČ (Municipality and Postal code)
 - Ulice a číslo popisné (Street and Code number)
 - Stát (Country)
 - Kód státu - výběr z číselníku států, do kterých bude informace
  předávána5) (Country code - option from the list of codes of
  states)5)
* Daňové  identifikační číslo  přidělené v  zahraničí1) (Tax
 identification number allocated abroad)1)
* Datum  narození  -  den,  měsíc,  rok  (Date  of  birth
 - day-month-year)
* Místo narození - podle dokladu totožnosti (Place of birth
 - according to the identity document)
* Doklad totožnosti (Identity document)
 - Druh dokladu totožnosti - pas, občanský průkaz, řidičský
  průkaz, jiný (Type of the identity document - passport,
  identity card, driving licence, other)
 - Číslo dokladu totožnosti (Number of the identity document)
 - Stát, který doklad totožnosti vydal - výběr z číselníku států
  (Country, which issued the identity document - option from the
  list of codes of states)
* Číslo účtu nebo identifikace dluhové pohledávky, ze které vzniká
 úrok (Account number - or in case of lack of such number
 - identification of debt claim giving rise to the interest)
* Úrokový příjem a sražená daň v Kč (Interest payment and tax
 withheld in CZK)
 * § 38 fa odst. 1a) bod 1 zákona; úroky z úvěrů a půjček2)
  Směrnice čl. 6(1a); 6(1b) (§ 38 fa Art. 1 a) pt. 1 of the Act,
  Art. 6 (1a); 6 (1b) of the Directive - Interest on credits and
  loans)2)
  - Celková částka příjmu vyloučená ze zdanění (The total tax
   exempted income amount)
  - Celková částka zdanitelného příjmu (The total taxable income
   amount)
  - Celková částka sražené daně (The total amount of the tax
   withheld)
  - Celková částka vyplaceného***) příjmu (The total amount of
   paid***) income)
 * § 38 fa odst.1a) bod 2 zákona; příjmy odvozené od úroků
  z úvěrů a půjček3) Směrnice čl. 6(1c) (§ 38 fa Art. 1a) pt.
  2 of the Act, Art. 6 (1c) of the Directive - Income derived
  from interest on credits)
  - Celková částka příjmu vyloučená ze zdanění (The total tax
   exempted income amount)
  - Celková částka zdanitelného příjmu (The total taxable income
   amount)
  - Celková částka sražené daně (The total amount of the tax
   withheld)
  - Celková částka vyplaceného***) příjmu (The total amount of
   paid***) income)
 * § 38 fa odst. 1a) bod 3 zákona; příjmy z prodeje podílového
  listu nebo obdobných invest. nástrojů4) Směrnice čl. 6(1d)
  (§ 38 fa Art. 1a) pt. 3 of  the Act, Art. 6 (1d) of the
  Directive - Income derived from the sale of a participation
  certificate)4)
  - Celková částka příjmu vyloučená ze zdanění (The total tax
   exempted income amount)
  - Celková částka zdanitelného příjmu (The total taxable income
   amount)
  - Celková částka sražené daně (The total amount of the tax
   withheld)
  - Celková částka vyplaceného***) příjmu (The total amount of
   paid***) income)
------------------------------------------------------------------
  *) V případě neexistence české adresy trvalého bydliště/sídla,
   bude součástí obce i kód státu (In the case of lack of the
   Czech address/place of business, to the municipality will be
   added the code of the state)
 **) Počet zápisů odpovídá počtu skutečných vlastníků, kterým
   platební zprostředkovatel vyplácel  úrokové příjmy (the
   number of raws corresponds to the number of the beneficial
   owners for that the paying agent paid the interest incomes)
 ***) také poukázaného a připsaného na účet (as well remitted or
   secured settlement of income)

1) Daňové identifikační číslo nebo v případě neexistence tohoto
  čísla - jiné identifikační  číslo obdržené od skutečného
  vlastníka vydané v zemi jeho rezidence. (Tax identification
  number or -  in case of lack of  such number - other
  identification number obtained  in country of recipient's
  residence shall be given)
2) Úroky z úvěru a půjček, úroky z běžných účtů a vkladových účtů
  (Interest on credits and loans; interest on current accounts
  and deposit accounts; interest accrued or capitalised at the
  sale, refund or redemption of the debt claims)
3) Příjmy odvozené od úroků z úvěrů a půjček vyplacené otevřeným
  podílovým fondem nebo obdobným fondem kolektivního investování
  v zahraničí. (Incomes deriving from interest on credit and loan
  payments paid by open-end unit trust or by analogical entities
  of collective investment abroad)
4) Příjmy z prodeje podílového listu vydaného otevřeným podílovým
  fondem nebo z prodeje obdobného investičního nástroje vydaného
  v zahraničí, pokud alespoň 40 % hodnoty majetku v podílovém
  fondu nebo obdobném zahraničním fondu kolektivního investování
  je tvořeno investičními nástroji nesoucími příjmy uvedené
  v bodech 1 a 2. Pokud platební zprostředkovatel nemá informace
  o procentním podílu investičních nástrojů nesoucích příjmy
  uvedené v bodech 1 a 2 na hodnotě majetku v podílovém fondu
  nebo obdobném zahraničním  fondu kolektivního investování,
  považuje se procentní podíl za vyšší než 40 %. Smluvní pokuty,
  úroky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů
  nejsou příjmy úrokového charakteru. (Income realised upon the
  sale of participation certificate issued by an open-end unit
  trust or upon the sale of analogical investment instrument
  issued abroad, provided at least 40 % of the value of the unit
  trust's or a similar foreign collective investment is formed by
  investment istruments yielding income referred to in points 1
  and 2 above. When a paying agent has no information concerning
  the percentage of the assets invested in debt claims stated in
  points 1 and 2 on the assets of an open-end units or a similar
  foreign collective investment shall be considered to be above
  40 %. Contractual fines /penalties/, interests on late payment,
  penalties and other sanctions from contractual relations shall
  not be regarded as interest income)
5) Státy, na které se vztahuje Směrnice 2003/48/ES o zdanění
  příjmů  z úspor  ve formě  úrokových plateb:  (Directive
  2003/48/EC on taxation of savings income in the form of
  interest payments applies all countries)

státy EU    the EU countries

Belgie      Belgium
Dánsko      Denmark
Estonsko     Estonia
Finsko      Finland
Francie     France
Irsko      Ireland
Itálie      Italy
Kypr       Cyprus
Litva      Lithuania
Lotyšsko     Latvia
Lucembursko   Luxembourg
Maťarsko     Hungary
Malta      Malta
Německo     Germany
Nizozemsko    the Netherlands
Polsko      Poland
Portugalsko   Portugal
Rakousko     Austria
Řecko      Greece
Slovensko    Slovakia
Slovinsko    Slovenia
Španělsko    Spain
Švédsko     Sweden
Velká Británie  Great Britain

závislá území     the dependent
            overseas
            territories

Anguilla        Anguilla
Aruba         Aruba
Britské Panenské    the British Virgin
ostrovy        Islands
Guernsey        Guernsey
Jersey         Jersey
Kajmanské ostrovy   the Cayman Islands
Montserrat       Montserrat
Nizozemské Antily   Netherlands Antilles
ostrov Man       the Isle of Man
Turks & Caicos     Turks & Caicos


třetí země       the third countries

Andorra        Andorra
Lichtenštejnsko    Liechtenstein
Monako         Monaco
San Marino       San Marino
Švýcarsko       Switzerland
 
Příloha 2
Terminologie používaná v dokumentech EU Terminologie v české
a mezinárodních smlouvách:        právní úpravě:

dohoda                  smlouva
plátce                  platební zprostředkovatel
nominální vlastník            skutečný vlastník
usazen (o práv. osobě)          má sídlo
usazen (o fyz. osobě)          má bydliště pro daň. účely
daňový rok                zdaňovací období
prohlášení o záměru           memorandum o porozumění
výplata úroků              úroková platba
použitelnost Dohody nebo Směrnice    účinnost Dohody/ Směrnice
používání Dohody             provádění Smlouvy
příjemce                 skutečný vlastník
zadržení/zádržné             srážková daň/zadržená daň
Ředitel sekce 09:
Ing. Mgr. Robert Szurman, v. r.

Související dokumenty