MF-11, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně z přidané hodnoty

Schválený:
MF-11
POKYN
kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně z přidané hodnoty
Zpracovatel: Ing. Zuzana Gajewská
Tel.: 257 042 927
Č.j.: MF-14450/2016/2601-24
PID: MFCR6XUAFA
S účinností k prvnímu dni prvního kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění tohoto pokynu ve Finančním zpravodaji zrušuji níže uvedené pokyny upravující problematiku daně z přidané hodnoty, neboť již nejsou v současné době aktuální a není podle nich nadále postupováno.
Pokyn č. D-1 - K vyřizování žádostí o navrácení lhůty v předešlý stav u registrace k dani z přidané hodnoty při přechodu na nový systém daně
Pokyn č. D-10 - Neuplatnění nároku na odpočet daně
Pokyn č. D-11 - Seznam neplatných celních razítek použitých při falšování celních dokladů
Pokyn č. D-15 - O uplatňování daně z přidané hodnoty při nákupu zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu
Pokyn č. D-25 - O uplatňování daně z přidané hodnoty u leasingu
Pokyn č. D-30 - O uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty u bytových družstev
Pokyn č. D-37 - Postup pro územní finanční orgány při vracení zkráceného odpočtu DPH u finančního pronájmu
Pokyn č. D-43 - Uplatňování daně z přidané hodnoty u přepravy zboží a peněz v tuzemsku
Pokyn č. D-49 - Uplatnění daně z přidané hodnoty u dovezeného zboží na tzv. dovozní záznam před 1. 1. 1993 s ukončením záznamní lhůty po 1. 1. 1993
Pokyn č. D-50 - Obvyklá cena pro účely stanovení základu daně z přidané hodnoty
Pokyn č. D-61 - Uplatňování daně z přidané hodnoty při přechodu vlastnictví majetku státu na jiné osoby
Pokyn č. D-62 - O vypořádání odpočtu daně z přidané hodnoty a návaznosti na metodiku účetnictví a přímé daně
Pokyn č. D-63 - O uplatňování daně z přidané hodnoty u leasingu
Pokyn č. D-64 - Uplatňování daně z přidané hodnoty při úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a při úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
Pokyn č. D-69 - Doplnění Pokynu D-62 o vypořádání odpočtu daně z přidané hodnoty a návaznosti na metodiku účetnictví a přímé daně
Pokyn č. D-77 - Stanovení zvýšení daně z dodatečného daňového přiznání
Pokyn č. D-81 - Uplatňování daně z přidané hodnoty při bezúplatném převodu elektrických přípojek nebo zařízení pro veřejný rozvod elektřiny a při bezúplatném převodu majetku na obec podle usnesení vlády České republiky č. 568 ze dne 6. října 1993 v rámci rozhodnutí o privatizaci
Pokyn č. D-93 - Daň z přidané hodnoty u reklamy, propagace a inzerce
Pokyn č. D-94 - Uplatňování daně z přidané hodnoty u zastavárenské činnosti
Pokyn č. D-103 - O uplatňování daně z přidané hodnoty u některých motorových vozidel
Pokyn č. D-119 - Daň z přidané hodnoty u reklamy, propagace a inzerce
Pokyn č. D-121 - Uplatňování daně z přidané hodnoty při prodeji losů zajišťované pro provozovatele jinými osobami
Pokyn č. D-123 - Metodický pokyn k § 40 odst. 2 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném od 1. 1. 1995
Pokyn č. D-140 - Uplatňování daně z přidané hodnoty při realizaci zákona č. 222/1994 Sb.
Pokyn č. D-149 - Uplatňování daně z přidané hodnoty v podmínkách organizačních složek zahraničních osob působících na území České republiky
Pokyn č. D-157 - O uplatňování daně z přidané hodnoty v rámci poskytování bezplatné humanitární pomoci ve prospěch obětí záplav v roce 1997
Pokyn č. D-165 - Uplatňování DPH u zboží a služeb v celních skladech, svobodných celních skladech a svobodných celních pásmech
Pokyn č. D-167 - Postup při zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty
Pokyn č. D-168 - Uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě osob, zboží a peněz a u služeb s ní souvisejících
Pokyn č. D-170 - Dodatečná daňová přiznání, vypořádání nároku na odpočet a oprava vypořádání nároku na odpočet u daně z přidané hodnoty
Pokyn č. D-171 - Vymezení předmětu daně z přidané hodnoty
Pokyn č. D-172 - Přepočet úplaty za zdanitelné plnění v cizí měně na českou měnu
Pokyn č. D-173 - Uplatňování daně z přidané hodnoty u majetkového vkladu a při prodeji podniku
Pokyn č. D-181 - Uplatňování daně z přidané hodnoty u pronájmu a podnájmu nemovitostí, u oprav, údržby a technického zhodnocení nemovitostí
Pokyn č. D-182 - Uplatňování DPH při poskytování služeb lázeňské péče
Pokyn č. D-195 - O uplatňování DPH v pojišťovnictví
Pokyn č. D-202 - Uplatňování daně z přidané hodnoty při prohlášení konkursu
Pokyn č. D-206 - O uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě
Pokyn č. D-207 - O uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb ubytovacích a stravovacích
Pokyn č. D-209 - Uplatňování DPH u bytových družstev
Pokyn č. D-210 - O stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží
Pokyn č. D-212 - Uplatňování daně z přidané hodnoty u finančních činností
Pokyn č. D-213 - O uplatňování daně z přidané hodnoty subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a v odvětví zdravotnictví, školství a kultury
Pokyn č. D-220 - Uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty od 1. ledna 2001
Pokyn č. D-227 - O uplatňování DPH u osobních automobilů
Pokyn č. D-234 - Uplatňování daně z přidané hodnoty při podnikání ve sdružení na základě smlouvy o sdružení podle § 829 Občanského zákoníku nebo jiné obdobné smlouvy
Pokyn č. D-237 - O uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování bezúplatné humanitární pomoci a řešení důsledků povodní
Pokyn č. D-247 - Uplatňování daně z přidané hodnoty u činností uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů
Pokyn č. D-253 - Uplatňování daně z přidané hodnoty po zrušení platnosti 10 haléřových a 20 haléřových mincí
Pokyn č. D-343 - K postupu v souvislosti se směrnicí Rady 20010/66/EU, kterou došlo k prodloužení lhůty pro předkládání žádostí o vrácení daně z přidané hodnoty z jiného členského státu za rok 2009
Ing. Andrej Babiš, v. r.
ministr financí

Související dokumenty