D-343 k postupu v souvislosti se směrnicí Rady 20010/66/EU, kterou došlo k prodloužení lhůty pro předkládání žádostí o vrácení daně z přidané hodnoty z jiného členského státu za rok 2009

Schválený:
D-343
Pokyn
Ministerstva financí
k postupu v souvislosti se směrnicí Rady 20010/66/EU, kterou došlo k prodloužení lhůty pro předkládání žádostí o vrácení daně z přidané hodnoty z jiného členského státu za rok 2009
č. j.: 49/114 005/2010-492
ze dne 2.11.2010
Referent: Ing. A. Šťastná, tel.: 257 044 328
Čl. I.
- Úvod a působnost
Se zpětnou účinností od 1. 10. 2010 vstoupila v platnost nová směrnice Rady 2010/66/EU1, kterou se mění směrnice 2008/9/ES upravující pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členské státě. Směrnicí Rady 2010/66/EU došlo k výjimečnému prodloužení lhůty pro předkládání
žádostí o vrácení DPH z jiného členského státu a to do 31. března 2011. Toto prodloužení se týká pouze žádostí, u nichž období pro vrácení daně spadá do roku 2009.
Pro ostatní žádosti platí nadále standardní lhůta 30. 9. kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně.
Do doby, než bude výše popsaná změna lhůty promítnuta do příslušné národní legislativy konkrétně do ustanovení § 82 odst. 3 a § 82a odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), bude se v dané věci uplatňovat
zásada přímého účinku evropské legislativy
.
Podle ustálené judikatury Soudního dvora EU je přímý účinek dán, umožňuje-li příslušná norma práva EU státnímu orgánu stanovit existenci práv a povinností v konkrétně řešené věci. Bezprostřední účinek Soudní dvůr EU podmiňuje splněním určitých požadavků kladených na obsah příslušné právní normy EU (jasnost, přesnost, úplnost, bezpodmínečnost a uplynutí lhůty pro transpozici). Uvedené požadavky jsou ve výše popsaném případě naplněny.
Čl. II.
- Dopady na praktický postup
A)
V případě žádostí podávaných v tuzemsku (vrácení daně jiným členským státem - § 82 zákona o DPH)
Plátce má nově možnost podat žádosti o vrácení daně do jiných členských států za období roku 2009 nejpozději do 31. března 2011.
B)
V případě žádostí podávaných v jiných členských státech (ČR je státem vrácení - § 82a a § 82b zákona o DPH
)
Pokud jde o žádosti, které se týkají období pro vrácení daně spadající do roku 2009, bude správce daně při rozhodování ve věci vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě, postupovat v souladu se Směrnicí Rady 2010/66/EU. To znamená, že v případě takovýchto žádostí podaných sice po 30. 9. 2010, avšak do 31. března 2011, nebude lhůtu podle § 82a odst. 10 nyní platného znění zákona o DPH považovat za zmeškanou.
V Praze dne: 2. 11. 2010
Ing. Miroslav Kalousek, v. r.
ministr financí ČR
1 Směrnice Rady 2010/66/EU, ze dne 14. října 2010, kterou se mění směrnice 2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě, Úř. věst. L 275, 20.10.2010, s. 1.

Související dokumenty