D-237 Uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování bezúplatné humanitární pomoci a řešení důsledků povodní

Schválený:
D-237
POKYN
o uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování bezúplatné humanitární pomoci a řešení důsledků povodní
Ministerstvo financí
ze dne 21. srpna 2002
Č.j.: 181/91 482/2002
V tomto pokynu je řešena problematika uplatnění DPH při poskytování humanitární pomoci a řešení důsledků povodní, které postihly Českou republiku v roce 2002, podle zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH").
1.
Poskytování humanitární pomoci ve prospěch obětí a záplat ve formě peněžních darů plátci DPH
Poskytnutí pomoci ve formě peněžních darů plátci DPH není zdanitelným plněním podle § 2 zákona o DPH. Vzhledem k tomu, že se nejedná o zdanitelné plnění, nevzniká plátcům DPH povinnost uplatnit daň na výstupu, poskytnutí peněžních darů nemá vliv na uplatnění nároku na odpočet daně.
2.
Poskytování humanitární pomoci ve prospěch obětí záplav v materiální formě plátci DPH
Poskytování humanitární pomoci ve formě bezúplatného poskytnutí zboží a služeb je považováno za zdanitelné plnění osvobozené od daně podle § 33 zákona o DPH. Podle tohoto ustanovení jsou od daně osvobozeny služby sociální péče zařazené v číselném kódu Standardní klasifikace produkce 85.3 a poskytované podle zvláštního právního předpisu, a to bez ohledu na to, kdo je poskytuje.
Poskytovatelům tohoto zboží a služeb nevzniká povinnost uplatňovat daň na výstupu, a nemají podle § 19a odst. 2 zákona o DPH nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, která použijí pro uskutečňování těchto zdanitelných plnění osvobozených od daně. Jestliže plátce daně použije pro humanitární pomoc zdanitelná plnění, u nichž uplatnil nárok na odpočet daně podle § 19a odst. 1 v plné výši, vzniká mu povinnost provést úpravu odpočtu daně podle § 22 odst. 1 až 3. Povinnost provést úpravu odpočtu daně se netýká těch přijatých zdanitelných plnění, u nichž byl uplatněn nárok na odpočet daně v poměrné výši podle § 19a odst. 3, případně přijatých zdanitelných plnění, u nichž byl odpočet daně uplatněn podle § 19 a 20 znění zákona o DPH platného do 31. prosince 2000.
3.
Uplatnění DPH plátci DPH u majetku zničeného záplavami
Prokazatelné zničení obchodního majetku plátce DPH, např. zásob, strojů, zařízení, staveb není zdanitelným plněním podle § 2 zákona o DPH. Toto zničení majetku není důvodem pro neuznání nároku na odpočet daně, pokud při jeho pořízení byly splněny podmínky pro uplatnění odpočtu daně stanovené v § 19 až 22 zákona o DPH.
Ústřední ředitel sekce 051:
Ing. Bc. Robert Szurman, v.r.
Vyřizuje:
Ing. L. Pitner
tel. 257 043 260

Související dokumenty