D-158, kterým se mění pokyn č. D-126

Schválený:
D-158
Pokyn
Ministerstva financí,
kterým se mění Pokyn č. D-126
Ing. B. Chalupa,
tel.: 2454 2565
Čj.: 182/24 804/97
V Pokynu Ministerstva financí č. D-126, čj.: 182/44 943/95 ze dne 13. července 1995 se ve 4. odstavci slova "ověřenou kopií živnostenského listu" nahrazují slovy "ověřenou kopií koncesní listiny".
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. září 1997.
I. náměstek ministra financí:
Ing. Jan Klak, v.r.

Související dokumenty