MF-9 , kterým se ruší pokyn řady D upravující problematiku daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitých věcí

Schválený:
MF-9
POKYN
kterým se ruší pokyn řady D upravující problematiku daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitých věcí
Zpracovatel: Ing. Zuzana Gajewská
Č.j.: MF-14450/2016/2601-19
Tel.: 257 042 927
PID: MFCR6XTZPG
S účinností k prvnímu dni prvního kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění tohoto pokynu ve Finančním zpravodaji zrušuji níže uvedený pokyn upravující problematiku daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitých věcí, neboť již není v současné době aktuální a není podle něho nadále postupováno.
Pokyn č. D-115 - K jednotnému postupu při převodu elektrických a plynovodních přípojek pro účely daně z příjmů a daně darovací ve zdaňovacím období roku 1994 a 1995
Ing. Andrej Babiš, v. r.
ministr financí

Související dokumenty