D-115 k jednotnému postupu při převodu elektrických a plynovodních přípojek pro účely daně z příjmů a daně darovací ve zdaňovacím období 1994 a 1995

Schválený:
POKYN
č. D-115
k jednotnému postupu při převodu elektrických a plynovodních přípojek pro účely daně z příjmů a daně darovací ve zdaňovacím období roku 1994 a 1995
Referent:
Ing. Bachor,
tel. 2454 2796
Dr. Janouchová,
tel. 24543409
Č.j. 152/16 828/1995
Ministerstvo financí po projednání s ministerstvem obchodu a průmyslu problematiky převodů elektrických a plynovodních přípojek pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, sděluje:
Transformací bývalých státních podniků provozujících energetická a plynárenská zařízení v akciové společnosti zanikla v roce 1994 možnost bezúplatných převodů elektrických přípojek a plynovodních přípojek, a to jak povinných, tak dobrovolných, s výjimkou převodů na základě schváleného privatizačního projektu podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
Vznikem akciových společností, které jsou samy vlastníky svého majetku, totiž zanikly subjekty, které vykonávaly, resp. měly právo hospodaření ke státnímu majetku, jak to stanovil
A) zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon) a nařízení vlády č. 80/1957 Sb., kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb., které mj. stanoví:
§ 3 odst. 2:
organizace státního sektoru převedou bezúplatně energetická díla (elektrické přípojky) do správy energetických podniků podle předpisů o správě národního majetku,
§ 3 odst. 3:
ostatní organizace a osoby mohou převést energetická díla (elektrické přípojky) bezúplatně do vlastnictví státu smlouvou sjednanou s energetickým podnikem,
B) zákon č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon) a vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1975 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona, která mj. stanoví:
§ 13 odst. 1:
plynovodní přípojky zřízené jinými organizacemi než plynárenskými podniky se převádějí (včetně příslušných částí pro veřejný rozvod) do správy plynárenského podniku bezplatně. K tomuto textu je odkaz na vyhlášku o správě národního majetku,
plynovodní přípojky zřízené jinými organizacemi než státními nebo soukromými osobami přecházejí dnem uvedení do trvalého provozu (užívání) bezplatně do vlastnictví státu a správy plynárenského podniku.
Pro zdaňovací období roku 1994 proto nelze postupovat podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. o) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 1994, které umožňuje do daňových nákladů zahrnovat zůstatkovou cenu (v daném případě rovnající se ceně pořízení) hmotného majetku, který je poplatník povinen předat podle zvláštních předpisů. Vlastníky zařízení zprovozněných v průběhu roku 1994 jsou jejich investoři, a to až do 31. 12. 1994. Proto mají právo uplatnit daňové odpisy z tohoto majetku stanovené pro 1. rok odpisování, a to jak rovnoměrným nebo zrychleným způsobem odpisování (§ 31 nebo § 32 zákona).
Vzhledem k výše uvedenému v roce 1994 uzavřené darovací smlouvy na bezúplatný převod vlastnictví elektrických a plynovodních přípojek do vlastnictví akciových společností jsou neplatné, což vyplývá z ustanovení § 39 občanského zákoníku, podle něhož je neplatný právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází.
Z hlediska daně darovací bude proto uplatněn následující postup:
1) předložená přiznání k dani darovací z bezúplatného převodu elektrických či plynovodních přípojek v roce 1994 budou považována za "předčasně" podaná daňová přiznání,
2) podle ustanovení § 133 občanského zákoníku převádí-li se movitá věc na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví převzetím věci, není-li právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak. V daném případě není tedy třeba písemné smlouvy,
3) příslušný správce daně vyzve v rámci vytýkacího řízení podle ustanovení § 43 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, poplatníka, tedy dodavatele elektřiny a plynu, k opravě přiznání k dani darovací na řádku 33 u vzoru č. 1 a řádku 47 u vzoru č. 2, na kterých je uveden datum uzavření smlouvy o darování movitého majetku,
4) návazně na takto opravené daňové přiznání správce daně v roce 1995 daň vypočte a vyměří platebním výměrem,
5) pokud byla daň již v roce 1994 vyměřena, bude postupováno podle zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (použitím mimořádných opravných prostředků).
Pro období po 1. 1. 1995 upravuje problematiku zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, který již povinnost převodů uvedených energetických zařízení nestanoví. To umožňuje investorům jako vlastníkům dotčených zařízení uplatňovat daňové odpisy z jejich vstupní ceny. V případě bezúplatného převodu vlastnictví elektrických přípojek a plynovodních přípojek na dodavatele elektřiny a plynu se jedná o dar, u kterého nelze zůstatkovou cenu odepsat do daňových nákladů. V tomto případě však obdarovaný jako nový vlastník použije pro ocenění tohoto hmotného investičního majetku reprodukční pořizovací cenu, která bude rovna ceně stanovené pro vyměření daně darovací. Bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu je v tomto případě předmětem daně darovací.
I. náměstek ministra financí:
Ing. Jan Klak, v. r.

Související dokumenty