D-146 k některým změnám v silniční dani v roce 1996

Schválený:
D-146
Pokyn
k některým změnám v silniční dani v roce 1996
Referent:
Mgr. Jaroslav Březina,
tel.: 24543427
Č.j. 151/34 050/96
Dne 26. dubna 1996 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zákon č. 143/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb. a zákona č. 243/1994 Sb. (dále jen "novela zákona").
Novela zákona nabyla účinnosti dne 30. května 1996, přitom podle čl. II se použije již za celé zdaňovací období roku 1996.
V zájmu odstranění případných nejasností a zajištění jednotného postupu při uplatňovaní novely zákona Ministerstvo financí sděluje:
K § 1 a § 2
Nedochází k věcným změnám proti předchozí právní úpravě (zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční , ve znění zákona č. 302/1993 Sb. a zákona č. 243/1994 Sb. - dále jen "předchozí právní úprava"); pojmy používané v zákoně o dani silniční jsou novelou zákona uvedeny do souladu se zákonem č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, a vyhláškou Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb.
Předmětem daně nejsou
- jiná než silniční vozidla (pracovní stroje samojízdné a přípojné atd.),
- traktory a jejich přípojná vozidla,
- ostatní vozidla (jízdní kola, jednonápravový traktor s přívěsem atd.),
- vozidla, kterým byla přidělena zvláštní státní poznávací značka.
K § 3 odst. 1 písm. e) a odst. 2
Od daně silniční jsou osvobozena vozidla používaná k linkové osobní vnitrostátní dopravě, pokud pro tento účel ujedou ve zdaňovacím období více než 80% kilometrů ujetých vozidlem ve zdaňovacím období. Licenci k provozování linkové osobní vnitrostátní dopravy uděluje dopravní úřad podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
Předmětné rozšíření osvobození od daně se vztahuje na celé zdaňovací období roku 1996. Zahrnuje i osvobození vozidel městské hromadné dopravy, ale podmínky pro jejich osvobození novela zákona zpřísňuje.
K § 6 odst. 5
Poplatníci silniční daně provozující zemědělskou výrobu uplatňují snížení roční daňové sazby o 25 % u vozidel, která jsou určena (výrobcem nebo po schválené přestavbě) pro práce výrobní povahy v rostlinné výrobě.
Jde například o vozidla, která mají v technickém průkazu uvedeno
- nosič výměnných nástaveb, nosič kontejnerů, Agro,
- TATRA 148 Z, TATRA 815 Z, IFA W 50 LA, IFA W 60 LA, FASTRAC JCB, UV - 80, UNIMOG.
Dále cisterny určené pro přepravu vody k zavlažování, chemických a statkových hnojiv.
Nové znění ustanovení znamená určité omezení. Na rozdíl od předchozí právní úpravy může snížení roční daňové sazby o 25% uplatnit pouze poplatník provozující zemědělskou výrobu.
K čl. II
Ustanovení novely zákona se použijí již za zdaňovacím období roku 1996. V důsledku toho vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní dopravu, která podle předchozí právní úpravy nebyla od silniční daně osvobozena, jsou osvobozena při splnění zákonné podmínky za celý kalendářní rok 1996.
Zaplatil-li poplatník první zálohu na silniční daň splatnou nejpozději do 15.4.1996 (dále jen "první záloha") za nově osvobozená vozidla, příslušná částka je přeplatkem podle § 64 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Nezaplatil-li poplatník první zálohu za nově osvobozená vozidla, penále již nelze dnem 30. května 1996 vyměřovat. V případech, kdy bylo penále do 30. května 1996 vyměřeno, správce daně zruší platební výměr v důsledku článku II novely zákona.
Z vozidel od daně osvobozených podle předchozí právní úpravy, která nejsou již osvobozena podle novely zákona (např. vozidla, která pro přepravu osob v městské hromadné dopravě ujedou více než 50% ale méně než 80% z celkového počtu kilometrů ujetých v roce 1996), nebyl poplatník povinen platit první zálohu. Stejně se postupuje při uplatňování § 6 odst. 5 zákona o dani silniční. První záloha se platila podle předchozí právní úpravy, tzn. že snížení roční daňové sazby uplatnili i poplatníci, kteří neprovozují zemědělskou výrobu.
Rozdíl mezi výslednou daňovou povinností a částkou zaplacenou na zálohách na daň je poplatník povinen zaplatit nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
I. náměstek ministra financí:
Ing. Jan Klak, v.r.

Související dokumenty