MF-16470/2016/28 k některým ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhlášky č. 502/2002 Sb., po novelách účinných dnem 1. ledna 2016

Schválený:
MF-16470/2016/28
Sdělení
k některým ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhlášky č. 502/2002 Sb., po novelách účinných dnem 1. ledna 2016
Referent:
Ing. František Linhart, tel: 257 044 354
JUDr. Jan Huleš, tel.: 257 044 190
PID: MFCR6XGUFC
Po novele zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 221/2015 Sb., (dále jen „zákon“) a novele vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 252/2015 Sb., (dále jen „vyhláška“), jakož i v důsledku nepřijetí novely zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, navrhované sněmovním tiskem č. 414/0, se projevily určité nejasnosti ve způsobu aplikace zákona a vyhlášky u účetních jednotek, které jsou pojišťovnami a zajišťovnami. Za účelem zvýšení právní jistoty dotčených účetních jednotek vydává ministerstvo financí následující sdělení.
I.
Pozemky a stavby, popřípadě jiné věci nemovité
1. Pro ocenění investic uvedených v obsahovém vymezení položky „C.I. Pozemky a stavby“ nepoužijí účetní jednotky § 27 odst. 1 až 3 vyhlášky.
2. Reálná hodnota těchto investic zjištěná k 31. 12. 2015 se použije jako jejich výchozí ocenění k 1. 1. 2016.
3. Oceňovací rozdíl vykázaný k 31. 12. 2015 v položce „A.IV. Ostatní kapitálové fondy“ se po 1. 1. 2016 vypořádá podle jednoho z těchto postupů:
a) podle § 29 odst. 5 vyhlášky, nebo
b) oceňovací rozdíl se jednorázově zúčtuje proti položce „C.I. Pozemky a stavby“.
Postup podle písm. a) nebo b) nelze kombinovat.
4. Účetní jednotky po 1. 1. 2016 postupují v souladu s § 25 a § 28 zákona. Dojde-li následně k přechodnému snížení hodnoty investice, vytvoří účetní jednotka opravnou položku podle § 26 odst. 3 zákona. V případě, že pominou důvody pro přechodné snížení hodnoty investice, ocenění investice se upraví pouze do výše její předchozí hodnoty upravené o trvalé snížení. Přitom i nadále platí ustanovení § 25 odst. 3 věta druhá a odstavec 4 vyhlášky.
II.
Majetkové účasti
1. U všech cenných papírů představujících účast v ovládané osobě nebo v osobě pod podstatným vlivem, postupují účetní jednotky podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona. V tomto případě účetní jednotky nepoužijí § 26 odst. 1 větu první vyhlášky.
2. Reálná hodnota těchto investic zjištěná k 31. 12. 2015 se použije jako jejich výchozí ocenění k 1. 1. 2016.
3. Oceňovací rozdíl vykázaný k 31. 12. 2015 v položce „A.IV. Ostatní kapitálové fondy“ se po 1. 1. 2016 jednorázově zúčtuje proti rozvahové položce „C.II. Investice v podnikatelských seskupeních“.
4. Účetní jednotky po 1. 1. 2016 postupují v souladu s § 25 zákona. Dojde-li následně k přechodnému snížení hodnoty investice, vytvoří účetní jednotka opravnou položku podle § 26 odst. 3 zákona. V případě, že pominou důvody pro přechodné snížení hodnoty investice, ocenění investice se upraví pouze do výše její předchozí hodnoty upravené o trvalé snížení. Přitom i nadále platí ustanovení § 26 odst. 4 a 5 vyhlášky.
III.
Cenné papíry (dluhopisy) držené do splatnosti
1. U všech cenných papírů (dluhopisů) držených do splatnosti, které jsou investicemi, postupují účetní jednotky podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona. V tomto případě účetní jednotky nepoužijí § 26 odst. 1 větu první vyhlášky a v rozvaze neuvedou položku „C. III.2. a) cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů“.
2. Reálná hodnota těchto investic zjištěná k 31. 12. 2015 se použije jako jejich výchozí ocenění k 1. 1. 2016.
3. Oceňovací rozdíl vykázaný k 31. 12. 2015 v položce „A.IV. Ostatní kapitálové fondy“ se po 1. 1. 2016 vypořádá podle jednoho z těchto postupů:
a) oceňovací rozdíl se postupně, v závislosti na době splatnosti investice, odúčtuje do nákladů nebo výnosů ve smyslu § 29 odst. 2 vyhlášky, a dojde-li k prodeji uvedených investic, postupem podle § 29 odst. 6 věta druhá vyhlášky, nebo
b) oceňovací rozdíl se jednorázově zúčtuje proti položce „C.III.2. c) ostatní cenné papíry držené do splatnosti“.
Postup podle písm. a) nebo b) nelze kombinovat.
4. U cenných papírů držených do splatnosti je ocenění cenných papírů od okamžiku vypořádání nákupu (nebo od okamžiku uskutečnění obchodu) do okamžiku jejich splatnosti, příp. do okamžiku vypořádání prodeje, zvyšováno (snižováno) o nabíhající úrokové výnosy (náklady), dále jen „naběhlá hodnota“. Dojde-li k jejich prodeji, je rozdíl mezi naběhlou hodnotou neupravenou o opravné položky a prodejní cenou zaúčtován do výnosů nebo nákladů ve smyslu § 29 odst. 2 vyhlášky, jako zisk nebo ztráta z prodeje cenných papírů.
IV.
Vyrovnávací rezerva
1. Vyrovnávací rezerva se v účetnictví pojišťoven a zajišťoven s účinností od 1. 1. 2016 netvoří.
2. Zůstatek vyrovnávací rezervy vykázaný k 31. 12. 2015 v položce pasiv „C.5. Vyrovnávací rezerva“ účetní jednotka po 1. 1. 2016 odúčtuje do výnosů jako zrušení této rezervy pro nepotřebnost.
3. V případě technických rezerv účetní jednotky postupují v souladu s § 27 zákona. Zákon o pojišťovnictví se pro účely účetnictví nepoužije.
V.
K diskontování v případě Rezervy na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí v neživotním pojištění
1. Účetní jednotky postupují podle zákona a vyhlášky, které jsou pozdější transpozicí směrnice 91/674/EHS. Tyto předpisy upravují pouze povinné metody výpočtu technických rezerv. Tento postup nepředstavuje změnu metody. To znamená, že v roce 2016 účetní jednotky postupují stejným způsobem, jako v roce 2015.
2. Pokud jde o explicitní diskontování v případě uvedené technické rezervy, účetní jednotky mohou nadále postupovat podle čl. 60 odst. 1 písm. g) druhý a následující pododstavce směrnice 91/674/EHS.
VI.
Upozornění na tiskovou chybu ve vyhlášce č. 252/2015 Sb.
Tímto sdělením upozorňuje ministerstvo financí na tiskovou chybu ve vyhlášce č. 252/2015 Sb.. Čl. I bod 92. má správně znít (s vyznačením opravy):
„92. V příloze č. 1 se položky C.7. a
C.9. pasiv zrušují.“.
JUDr. David Bauer, v. r.
ředitel odboru 28 Regulace a metodika účetnictví