MF-56818/2015/28 Změny českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
MF-56818/2015/28
Změny
Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
PID: MFCR5XTETG
Referent: Ing. Jiří Koch, tel.: 257 044 459
Ing. Pavla Strakošová, tel.: 257 043 163
Ing. Jana Trávníčková, tel.: 257 044 108
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí vydání změn Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jejichž vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 ze dne 31. prosince 2003 a jejichž změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. prosince 2005, ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. prosince 2007, ve Finančním zpravodaji č. 11-12/2008 ze dne 19. prosince 2008, ve Finančním zpravodaji č. 1-2/2009 ze dne 26. ledna 2009, ve Finančním zpravodaji č. 6/2010 ze dne 1. prosince 2010, ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 ze dne 31. prosince 2010, ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011 a ve Finančním zpravodaji č. 1/2014 ze dne 31. prosince 2013; účetní jednotky použijí změněné znění standardů poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2016.
Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
A. V úvodní části seznam standardů zní:
„České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „České účetní standardy pro podnikatele“)
číslo  název
001   Účty a zásady účtování na účtech
002   Otevírání a uzavírání účetních knih
003   Odložená daň
004   Rezervy
005   Opravné položky
006   Kursové rozdíly
007   Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci 
    norem přirozených úbytků zásob
008   Operace s cennými papíry a podíly
009   Deriváty
010   zrušen
011   Operace s obchodním závodem
012   Změny vlastního kapitálu
013   Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
014   Dlouhodobý finanční majetek
015   Zásoby
016   Krátkodobý finanční majetek, peněžní
    prostředky a krátkodobé závazky
    k úvěrovým institucím
017   Zúčtovací vztahy
018   Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
019   Náklady a výnosy
020   Konsolidace
021   Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs
    a likvidace
022   Inventarizace majetku a závazků při
    převodech majetku státu na jiné osoby
023   Přehled o peněžních tocích
024   Srovnatelné období za účetní období
    započaté v roce 2016.

B. V ČÚS č. 001 Účty a zásady účtování na účtech:
1. V bodu 2.2.1. písm. c) se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.
2. V bodu 2.2.1. písm. i) se slovo „bank“ nahrazuje slovy „úvěrových institucí“ a slova „orgánů státní statistiky“ se nahrazují slovy „Českého statistického úřadu“.
3. V bodu 2.3.1. se slovo „(hypotéky)“ zrušuje.
4. V bodu 2.4.3. se slova „(například bankovní výpisy)“ zrušují.
5. V bodu 2.5.2. písm. a) se slova „k finančnímu účetnictví“ zrušují.
6. V bodu 2.5.2. písm. b) se slova „ . Účetní jednotka si v tomto případě zvolí i účetní období, pokud jím bude kratší období než kalendářní rok“ zrušují.
7. V bodu 2.5.3. se slova „mezi finančním a vnitropodnikovým účetnictvím“ nahrazují slovy „na vnitropodnikové účetnictví“.
C. V ČÚS č. 002 Otevírání a uzavírání účetních knih:
1. V bodech 2. a 2.1.4. se slovo „ustanovení“ zrušuje.
2. V bodu 2.1.5. úvodní části se slova „A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/“ nahrazují slovy „A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)“ a slova „A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/“ se nahrazují slovy „A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)“.
3. V bodu 2.1.5. písm. a) bod 1 se slova „společníky; ve“ nahrazují slovy „společníky. Ve“.
4. V bodu 2.1.5. písm. a) bod 2 se slova „společníky; na“ nahrazují slovy „společníky. Na“.
5. V bodu 2.1.6. se slova „obecně závazný právní předpis,“ nahrazují slovem „například“.
6. V bodu 3.2. písm. a) a b) se slova „a příslušného syntetického účtu účtové skupiny 43 - Výsledek hospodaření vykazovaného v položce „A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/“ (§ 4 odst. 8 vyhlášky)“ zrušují.
D. V ČÚS č. 003 Odložená daň:
1. V bodu 1. se slova „C.II.8. Odložená daňová pohledávka“ nebo „B.II.10. Odložený daňový závazek“ a položkách „Q.2. Daň z příjmů za běžnou činnost odložená“ nebo „L.2. Daň z příjmů za běžnou činnost odložená“ a „S.2. Daň z příjmů z mimořádné činnosti odložená“ nebo „N.2. Daň z příjmů z mimořádné činnosti odložená“ nahrazují slovy „C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka“ nebo „C.I.8. Odložený daňový závazek“ a položce „L.2. Daň z příjmů odložená (+/-)“ a za slova „v § 3“ se vkládají slova „ , 3a“.
2. V bodu 2.1. se slova „a 15a“ zrušují.
3. V bodu 2.2. se slovo „momentě“ nahrazuje slovem „okamžiku“.
4. V bodu 2.4. se slova „ , tj. nejen mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku odpisovaného, ale i dalších rozdílů (například opravné položky k zásobám, opravné položky k pohledávkám, rezervy tvořené nad rámec příslušných zákonů, při převedení nevyužité daňové ztráty z předchozích let)“ zrušují.
5. Body 2.8. a 2.9. se zrušují.
6. V bodu 3.2. se slovo „počítání“ nahrazuje slovem „výpočtu“ a slovo „položky“ se nahrazuje slovem „změny“.
7. V bodu 3.5. se slovo „přepočítat“ nahrazuje slovy „stanovit nový“.
E. V ČÚS č. 004 Rezervy:
1. Bod 1. zní:
„1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování o tvorbě a použití rezerv za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách B. Rezervy
1. Rezerva na důchody a podobné závazky
2. Rezerva na daň z příjmů
3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů
4. Ostatní rezervy
vykazovaných za podmínek stanovených v § 3, 3a a 4 vyhlášky.“.
2. Bod 2.2. zní:
„2.2. Účetní jednotka ve svém vnitřním předpisu stanoví, které rezervy bude tvořit a vymezí jejich obsah.“.
3. Body 3., 3.1. až 3.3. znějí:
„3. Postup tvorby a použití rezerv
3.1. Při tvorbě a použití rezerv se postupuje podle § 16, 27, 31 a 57 vyhlášky ve smyslu § 26 odst. 3 zákona.
3.2. Rezervy podle zvláštních právních předpisů se vytvářejí procentem z určeného základu nebo v absolutní částce, pokud právní předpis přímo nestanoví způsob jejich tvorby.
3.3. Účetní jednotka ve svém vnitřním předpisu stanoví pro jednotlivé rezervy jejich výši a způsob jejich vytváření a používání.“.
4. Body 3.4. až 3.6. se zrušují.
5. V bodu 4.1. se písmeno c) zrušuje.
6. V bodu 4.2. se slova „ , 58 - Mimořádné náklady“ zrušují.
F. V ČÚS č. 005 Opravné položky:
1. Body 3.2., 3.4. a 3.5. se včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušují.
2. Bod 4.1.1. zní:
„4.1.1. O tvorbě opravných položek k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti souvztažně s příslušnými účty účtové skupiny 09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku; o snížení nebo zrušení opravných položek se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti souvztažně s příslušnými účty účtové skupiny 09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku.“.
3. V bodu 4.2.1. se slovo „Tvorba“ nahrazuje slovy „O tvorbě“.
4. Na konci textu bodu 4.2.1. se doplňují slova „ ; o snížení nebo zrušení opravných položek se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti souvztažně s příslušnými účty účtové skupiny 19 - Opravné položky k zásobám“.
5. Bod 4.2.2. se zrušuje.
6. Bod 4.3. zní:
„4.3. Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku
O tvorbě opravných položek ke krátkodobému finančnímu majetku se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti souvztažně s příslušnými účty účtové skupiny 29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku; o snížení nebo zrušení opravných položek se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti souvztažně s příslušnými účty účtové skupiny 29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku.“.
7. Bod 4.4.1. zní:
„4.4.1. O tvorbě opravných položek k pohledávkám se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti souvztažně s příslušnými účty účtové skupiny 39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování; o snížení nebo zrušení opravných položek se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti souvztažně s příslušnými účty účtové skupiny 39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování. Na analytických účtech se člení opravné položky vytvořené v souladu se zvláštním právním předpisem1) a ostatní opravné položky k pohledávkám.“.
9. Bod 4.4.2. se zrušuje.
10. Bod 4.4.3. zní: "4.4.3. Výše opravné položky, vytvářené podle zvláštního právního předpisu1) nebo nad jeho rámec, nesmí přesáhnout účetní hodnotu pohledávky na rozvahovém účtu, k níž je opravná položka tvořena. V případech, ve kterých bude opravná položka vytvořena ve výši 100 % hodnoty nepromlčené pohledávky s výjimkou pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, může být tato pohledávka odepsána a opravná položka k ní zrušena. Takto odepsaná pohledávka se dále sleduje na podrozvahových účtech s výjimkou těch pohledávek, u kterých došlo k jejich zániku. Přijatá úhrada odepsané pohledávky se zaúčtuje jako výnos na příslušném účtu účtové skupiny 64 - Jiné provozní výnosy a zachytí se na podrozvahových účtech.".
11. V bodu 4 se doplňuje bod 4.7., který zní:
„4.7. V případě, že se při inventarizaci závazků zjistí, že jejich částka je vyšší než jejich výše v účetnictví, nevytvářejí se opravné položky, ale zvýšení se zaúčtuje přímo na účtu závazků se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu nákladů.“.
G. V ČÚS č. 006 Kursové rozdíly:
1. V bodu 2.1. se slova „v zákoně, zejména“ zrušují, slova „až 9,“ se nahrazují slovy „až 9 zákona“ a slova „ ; okamžik ocenění podle § 24 odst. 6 písm. a) zákona je okamžik uskutečnění účetního případu a okamžik ocenění podle § 24 odst. 6 písm. b) zákona je ocenění ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje“ se zrušují.
2. Bod 3.2. zní:
„3.2. O kursových rozdílech při ocenění majetku a závazků se účtuje podle povahy:
a) pokud vznikne kursový zisk, pak je o něm účtováno na vrub příslušného účtu majetku nebo závazku se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 66 - Finanční výnosy, nebo
b) pokud vznikne kursová ztráta, pak je o ní účtováno na vrub příslušného účtu účtové skupiny 56 - Finanční náklady se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu majetku nebo závazku.“.
3. Bod 3.3. se zrušuje.
H. V ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob:
1. Bod 2.1. zní:
„2.1. Inventarizační rozdíl je stanoven § 30 odst. 10 zákona.“.
2. V bodu 2.2. se slova „- jde o tzv. ztráty v“ nahrazují slovy „ . Jedná se o ztráty v“.
3. V bodu 2.3. se slova „o odpovědnosti za škodu a újmu“ zrušují.
4. V bodu 2.4. se číslo „5“ nahrazuje číslem „10“ a slova „o věci ztracené, skryté, opuštěné a majetkovém prospěchu“ se zrušují.
5. V bodu 3.1. úvodní části se slova „v souladu s ustanoveními § 30 zákona“ zrušují.
6. V bodech 3.1. písm. d), 3.2.2. úvodní části a 3.3.2. úvodní části se slovo „výroby“ nahrazuje slovem „činnosti“.
7. V bodech 3.2.1. písm. b) a 3.2.2. písm. b) se slova „vymezených v bodě 2.1. písm. a)“ zrušují.
8. V bodech 3.2.1. písm. c) a 3.3.1. písm. b) se za slovo „popřípadě“ vkládají slova „(viz bod 3.1. písm. c))“.
9. V bodech 3.2.2. písm. a) a c) a 3.3.2. písm. b) se slova „61 - Změny stavu zásob vlastní činnosti“ nahrazují slovy „58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace“.
10. V bodech 3.3.1. písm. a) a 3.3.2. písm. a) se slova „vymezená v bodě 2.1. písm. a)“ zrušují.
11. V bodu 3.4. se slova „ , například v důsledku různých rozměrů spojovacích materiálů nebo podobného balení zásob“ a „(jedná se o výjimku ze zákazu vzájemného zúčtování podle § 58 odst. 1 písm. c) vyhlášky)“ zrušují.
12. V bodu 3.6. se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; majetek se vyřadí“.
I. V ČSÚ č. 008 Operace s cennými papíry a podíly:
1. Body 2.1.1. a 2.1.2. znějí :
„2.1.1. Směnky jako cenné papíry
O směnkách jako o dluhových cenných papírech se účtuje v účtové skupině 06 - Dlouhodobý finanční majetek, případně 25 - Krátkodobý finanční majetek.
2.1.2. Směnky jako platební prostředky
Pořizovací cenou tohoto cenného papíru u věřitele je hodnota pohledávky. Hodnota cenného papíru se zvyšuje o alikvotní úrokový výnos. U dlužníka se o těchto směnkách účtuje na příslušných účtech účtové skupiny 32 - Závazky (krátkodobé), případně 47 - Dlouhodobé závazky.
Při eskontu směnky úvěrovou institucí se směnka zaúčtuje na příslušný účet účtové skupiny 31 - Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) v ocenění jmenovitou hodnotou (směnečnou sumou), vzniklý rozdíl se zaúčtuje ve věcné a časové souvislosti ve prospěch výnosů. Do doby splacení eskontované směnky směnečným dlužníkem trvá dluh prodávajícího vůči úvěrové instituci. O tomto dluhu se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 23 - Krátkodobé úvěry, případně 46 - Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím.“.
2. Body 2.2.1. až 2.2.3. znějí:
„2.2.1. Změna reálné hodnoty cenných papírů, které nejsou určeny účetní jednotkou k obchodování s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu se v souladu s § 51 odst. 2 vyhlášky zaúčtuje na samostatný analytický účet příslušného účtu finančního majetku souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy vykazovaným v položce „A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)“. Při prodeji nebo jiném úbytku se takto zaúčtovaný rozdíl zruší souvztažně s analytickým účtem příslušného majetku. O úrokovém výnosu se účtuje na výnosových účtech.
2.2.2. Změna reálné hodnoty majetkových cenných papírů k obchodování s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu se v souladu s § 51 odst. 1 vyhlášky zaúčtuje ve prospěch, respektive na vrub, příslušného účtu finančního majetku; při úbytku hodnoty souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 56 - Finanční náklady vykazovaném v položce „K. Ostatní finanční náklady“ výkazu zisku a ztráty v druhovém členění, respektive v položce „I. Ostatní finanční náklady“ výkazu zisku a ztráty v účelovém členění; při přírůstku hodnoty souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 66 - Finanční výnosy vykazovaném v položce „VII. Ostatní finanční výnosy“ výkazu zisku a ztráty v druhovém členění, respektive v položce „VI. Ostatní finanční výnosy“ výkazu zisku a ztráty v účelovém členění.
2.2.3. Změna reálné hodnoty dluhových cenných papírů k obchodování se zaúčtuje podle následujících pravidel:
a) snížení jmenovité hodnoty kupónových dluhopisů se zaúčtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 56 - Finanční náklady vykazovaného v položce „K. Ostatní finanční náklady“ výkazu zisku a ztráty v druhovém členění, respektive v položce „I. Ostatní finanční náklady“ výkazu zisku a ztráty v účelovém členění; její zvýšení ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 66 - Finanční výnosy vykazovaném v položce „VII. Ostatní finanční výnosy“ výkazu zisku a ztráty v druhovém členění, respektive v položce „VI. Ostatní finanční výnosy“ výkazu zisku a ztráty v účelovém členění souvztažně s příslušným účtem finančního majetku. Nabíhající alikvotní úrokový výnos se účtuje podle bodu 2.4.,
b) u diskontovaných cenných papírů je změna v ocenění reálnou hodnotou součástí úrokového výnosu.“.
3. V bodu 2.3. se slovo „účtuje“ nahrazuje slovy „zaúčtuje v souladu s § 51 odst. 3 vyhlášky“.
4. V bodu 2.4.1. se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
5. V bodu 2.4.2. se slovo „účtuje“ nahrazuje slovem „zaúčtuje“.
6. V bodu 2.5. se slova „č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,“ zrušují.
J. V ČSÚ č. 011 Operace s obchodním závodem:
1. V bodu 1. se slova „obchodního závodu nebo jeho části, pachtu obchodního závodu nebo jeho části“ nahrazují slovy „a pachtu obchodního závodu, pobočky nebo jiné části obchodního závodu (dále jen „obchodní závod nebo jeho část“)“.
2. V bodu 2.1.1. se slovo „důvody“ nahrazuje slovem „toto“ a za slovo „rozhodnutí“ se vkládají slova „a jeho odůvodnění“.
3. Bod 2.4.1. zní:
„2.4.1. O oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou při přeměně obchodní korporace účetní jednotky účtují zejména v souladu s § 17 odst. 3 až 6 zákona a § 6 odst. 3, § 7 odst. 10, § 14a, 54 až 54b vyhlášky.“.
4. Bod 2.4.2. úvodní část a písm. a) znějí:
„2.4.2. Postup účtování na příslušném účtu vykazovaném v položce „A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací“ Účetní jednotka k okamžiku stanovenému vyhláškou
a) zaúčtuje při způsobu ocenění podle § 24 odst. 3 písm. a) bodu 2 zákona o rozdílech vzniklých z ocenění majetku a závazků reálnou hodnotou na vrub nebo ve prospěch příslušných analytických účtů majetku a závazků souvztažně s příslušným účtem vykázaným v položce „A.II.2.3 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací“. Souvztažně s tímto účtem zaúčtuje účetní jednotka na příslušný účet vykazovaný v položce „A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)“ oceňovací rozdíly, které se vztahují k úbytkům majetku a závazků ode dne následujícího po rozvahovém dni pro ocenění do rozhodného dne,“.
5. V bodu 2.4.2. písm. b) se slova „A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací“ nahrazují slovy „A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací“, slova „B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku“ se nahrazují slovy „B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku“ a slova „A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací“ se nahrazují slovy „A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)“.
6. V bodu 2.7.1. se písmeno c) zrušuje.
7. V bodu 2.7.2. se slova „A.II.5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací“ nahrazují slovy „A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)“.
8. Body 2.14. a 4.12. se zrušují.
9. Bod 3.2. zní:
„3.2. Prodávající účtuje o prodávaném majetku jako o mimořádném provozním nákladu na příslušný účet účtové skupiny 54 - Jiné provozní náklady a o tržbě z prodeje jako o mimořádném provozním výnosu na příslušný účet účtové skupiny 64 - Jiné provozní výnosy. Předávané závazky a rezervy povinně vytvářené podle zvláštních zákonů uvedené v bodu 3.1. zaúčtuje jako mimořádný provozní náklad ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 54 - Jiné provozní náklady.“.
10. V bodu 3.3. se slova „zachytí v účetnictví“ nahrazují slovem „zaúčtuje“.
11. Body 4.2. a 4.3. znějí:
„4.2. Pokud je ve smlouvě o pachtu obchodního závodu dohodnuto, že propachtovaný dlouhodobý majetek bude odpisovat pachtýř, propachtovatel převede majetek přenechaný k požívání z příslušných účtů účtových skupin 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek, 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný, 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný, 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku a 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku na vrub příslušného účtu účtové skupiny 06 - Dlouhodobý finanční majetek. Pokud jsou k majetku zaúčtovány opravné položky, zruší se zaúčtováním ve prospěch příslušného účtu nákladů. Dále se majetek z příslušného účtu účtové skupiny 06 - Dlouhodobý finanční majetek zaúčtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 37 - Jiné pohledávky a závazky; příslušný účet účtové skupiny 06 - Dlouhodobý finanční majetek není nutno použít, lze účtovat přímo na příslušný účet účtové skupiny 37 - Jiné pohledávky a závazky. Pachtýř zaúčtuje majetek přenechaný k požívání na příslušné účty účtové třídy 0 a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 47 - Dlouhodobé závazky v ocenění majetku u propachtovatele a uvedeném ve smlouvě.
4.3. V případě, kdy je hrazené pachtovné vyšší než odpisy, se celková částka sjednaná ve smlouvě rozdělí na složku odpovídající:
a) výši odpisů, o které se účtuje na vrub příslušného účtu dlouhodobého závazku u pachtýře a ve prospěch příslušného účtu dlouhodobé pohledávky u propachtovatele, a
b) pachtovnému, o kterém pachtýř účtuje na vrub příslušného účtu nákladů a propachtovatel ve prospěch příslušného účtu výnosů.“.
12. V bodu 4.4. se slova „ , o rozdíl mezi odpisy a hrazeným pachtovným se sníží příslušný dlouhodobý závazek (příslušný účet účtové skupiny 47 - Dlouhodobé závazky) ke konci rozvahového dne do výnosů“ nahrazují slovy „a k rozvahovému dni zaúčtuje rozdíl mezi odpisy a částkou zaplaceného pachtovného na vrub příslušného účtu účtové skupiny 47 - Dlouhodobé závazky a ve prospěch příslušného účtu výnosů“, slova „v tomto případě“ se zrušují a slova „ke konci rozvahového dne“ se nahrazují slovy „k rozvahovému dni“.
13. V bodu 4.6. se slovo „pachtýře“ nahrazuje slovem „pachtýř“, slovo „vyúčtuje“ se nahrazuje slovem „zaúčtuje“ a ve větě poslední se závorky zrušují.
14. Bod 4.7. zní:
„4.7. O přechodu vlastnictví k příslušným zásobám uskutečněného formou prodeje se účtuje jako o prodeji zásob.“.
15. V bodu 4.8. se za slovo „závodu“ vkládají slova „nebo jeho části“.
16. Body 4.9. a 4.10. znějí:
„4.9. Pokud pohledávky a dluhy přecházejí ze zákona na pachtýře, účtuje se o nich jako o prodeji pohledávek a převzetí dluhů.
4.10. V případě, že při vracení propachtovaného obchodního závodu nebo jeho části vznikne rozdíl mezi hodnotou vráceného obchodního závodu nebo jeho části (tj. rozdíl hodnoty aktiv a závazků) a dlouhodobou pohledávkou (závazkem), je nutné jej vyrovnat. Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak:
a) pachtýř účtuje o doplatku rozdílu na vrub příslušného účtu účtové skupiny 47 - Dlouhodobé závazky se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 22 - Peněžní prostředky na účtech,
b) propachtovatel účtuje o příjmu rozdílu na vrub příslušného účtu účtové skupiny 22 - Peněžní prostředky na účtech se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu 37 - Jiné pohledávky a závazky.
V případě, že pachtýř vrací vyšší hodnoty, než je zůstatek účtu dlouhodobého závazku (účtová skupina 47 - Dlouhodobé závazky), zaúčtuje pachtýř uvedený rozdíl do provozních nákladů a propachtovatel do provozních výnosů, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.“.
17. V bodu 4.11. se za slovo „závodem“ vkládají slova „nebo jeho části“ a slova „B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů“ se nahrazují slovy „B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů“.
K. V ČÚS č. 012 Změny vlastního kapitálu:
1. V bodu 2. se věta druhá zrušuje.
2. Body 3.1.1. až 3.1.4. znějí:
„3.1.1. Vznik
a) k datu zápisu do veřejného rejstříku sestavuje akciová společnost (dále jen „a. s.“) zahajovací rozvahu, která obsahuje v aktivech splacené vklady, pohledávku ve výši nesplacených vkladů, v pasivech zapsaný kapitál ve veřejném rejstříku, případně emisní ážio, fond ze zisku vytvořený dle zakládacích dokumentů a případně dluh vůči vkladatelům vzniklý dle zákona o obchodních korporacích,
b) vkladatel po zápisu do veřejného rejstříku, kdy dojde k výměně potvrzení o převzetí vkladu za akcie nebo zatímní listy, zaúčtuje na vrub příslušného účtu cenných papírů a podílů a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 36 - Závazky ke společníkům celkovou hodnotu upsaného vkladu; zároveň, zaúčtuje zůstatek analytického účtu v účtové skupině 37 - Jiné pohledávky a závazky (tj. již odúčtovaná aktiva ve prospěch nabyvatele) na vrub příslušného účtu účtové skupiny 36 - Závazky ke společníkům; v případě nepeněžitého vkladu se tento postup uplatní přiměřeně s ohledem na ustanovení Českého účetního standardu pro podnikatele č. 014 Dlouhodobý finanční majetek.
3.1.2. Zvyšování základního kapitálu
a) o zvýšení zapisovaného základního kapitálu se účtuje na základě zápisu ve veřejném rejstříku na příslušný účet účtové skupiny 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy vykazovaný v položce „A.I.1. Základní kapitál“,
b) o zvýšení základního kapitálu, který ještě nebyl zapsán do veřejného rejstříku se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy vykazovaného v položce „A.I.3. Změny základního kapitálu“; okamžik uskutečnění účetního případu volí účetní jednotka v závislosti na způsobu zvyšování základního kapitálu s přihlédnutím k právní úpravě tohoto způsobu a to tak, aby bylo zajištěno správné vykázání struktury vlastních a cizích zdrojů, přičemž musí být vysoce pravděpodobné, že základní kapitál bude zvýšen,
c) při zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií zaúčtuje a. s. vklady splacené před okamžikem účtování na příslušný účet účtové skupiny 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 37 - Jiné pohledávky a závazky na vrub účtu příslušného aktiva. V okamžiku účtování na příslušný účet účtové skupiny 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy zaúčtuje a. s. na vrub příslušného účtu účtové skupiny 35 - Pohledávky za společníky vykazovaného v položce „A. Pohledávky za upsaný základní kapitál“ a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy vykazovaného v položce „A.I.3. Změny základního kapitálu“ celkovou hodnotu upsaného vkladu. Ve stejném okamžiku se hodnota účtu vykazovaného v položce „A. Pohledávky za upsaný základní kapitál“ sníží o zůstatek analytického účtu účtové skupiny 37 - Jiné pohledávky a závazky (již převzatá aktiva). V okamžiku zápisu do veřejného rejstříku se účet vykazovaný v položce „A.I.3. Změny základního kapitálu“ vyrovná zaúčtováním na účet vykazovaný v položce „A.I.1. Základní kapitál“,
d) postup u akcionáře je v případě zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií obdobný jako v bodu 3.1.1. písm. b).
3.1.3. Snižování základního kapitálu
a) na účet vykazovaný v položce „A.I.1. Základní kapitál“ zaúčtuje a. s. při snížení základního kapitálu až v okamžiku zápisu do veřejného rejstříku,
b) při snižování jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů při úhradě ztráty akcionář neupravuje ocenění již dříve získaného cenného papíru (například pořizovací cenu). Při bezplatném vzetí akcií z oběhu zaúčtuje akcionář ve prospěch příslušného účtu cenných papírů a podílů a na vrub příslušného účtu účtové skupiny 56 - Finanční náklady. Při úplatném vzetí akcií z oběhu a vzetí akcií z oběhu na základě losování účtuje akcionář o prodeji akcií. Při snížení jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů s výplatou bude částka přijatá akcionářem zdaněná zvláštní sazbou daně zaúčtována v netto částce ve prospěch účtu finančních výnosů. Zbylá část částky k výplatě bude zaúčtována jako přímé snížení hodnoty cenných papírů a podílů. Bude-li tato částka vyšší než pořizovací cena, pak akcionář zaúčtuje tento rozdíl na účet finančních výnosů.
3.1.4. Likvidace
a) likvidovaná a. s. postupuje podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 021 Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace,
b) akcionář k okamžiku schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku zaúčtuje pohledávku na vrub příslušného účtu účtové skupiny 37 - Jiné pohledávky a závazky a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 66 - Finanční výnosy (ve vyplácené výši, tj. snížené o případnou srážkovou daň). Cenný papír zaúčtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 56 - Finanční náklady. Bude-li pohledávka uhrazena nepeněžně, bude pořizovací cenou příslušného aktiva hodnota pohledávky (nikoli zůstatková hodnota aktiva).“.
3. V bodu 3.2. se slova „(dále jen s.r.o.)“ nahrazují slovy „(dále jen „s. r. o.“)“ a slova „příslušná ustanovení zákona“ nahrazují slovem „zákon“.
4. V bodu 3.2.1. se slova „§ 162 a násl.“ zrušují a slova „A.II.2. Ostatní kapitálové fondy“ nahrazují slovy „A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy“.
5. Bod 3.2.2. zní:
„3.2.2. Při úhradě nabytého uvolněného podílu nepeněžně se vypočítaná výše vypořádacího podílu zaúčtuje u s. r. o. jako dluh vůči společníkovi na účet účtové skupiny 36 - Závazky ke společníkům souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 25 - Krátkodobý finanční majetek vykazovaným v položce „A.I.2. Vlastní podíly (-)“. Při nepeněžité úhradě zaúčtuje s. r. o. tento dluh přímo se zůstatkovou cenou odpisovaného dlouhodobého majetku, pořizovací cenou neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku, případně souvztažně s účtem jiného majetku. Rozdíl, který může vzniknout na účtu závazku, bude zaúčtován ve prospěch účtu ostatních finančních výnosů, případně na vrub účtu ostatních finančních nákladů. Společník sníží podíl na vrub finančních nákladů a zároveň zaúčtuje pohledávku souvztažně s účtem finančních výnosů. Pořizovací cenou nabytého aktiva je hodnota zaúčtované pohledávky.“.
6. V bodu 3.3.1. se slovo „zapsaného“ a slova „do obchodního rejstříku“ zrušují.
7. Bod 3.3.4. se zrušuje.
8. V bodu 3.3.5. se slovo „Vypočítanou“ nahrazuje slovem „Vypočtenou“, slovo „účtuje“ se nahrazuje slovem „zaúčtuje“ a slovo „s.r.o.“ se nahrazuje slovem „s. r. o.“.
9. Bod 3.5. zní:
„3.5. V účetnictví státního podniku se při účtování o kmenovém jmění použijí výše uvedené postupy obdobně s přihlédnutím k zákonu o státním podniku.“.
10. Body 3.6., 3.6.1. až 3.6.4. se zrušují.
L. V ČSÚ č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek:
1. Bod 1. zní:
„1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Ocenitelná práva
2.1. Software
2.2. Ostatní ocenitelná práva
3. Goodwill
4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek
B.II.1. Pozemky a stavby
1.1. Pozemky
1.2. Stavby
2. Hmotné movité věci a jejich soubory
3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů
4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny
4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek vykazovaných za podmínek stanovených v § 3, 3a a 4 vyhlášky.“.
2. Bod 3.3. zní:
„3.3. Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady podle § 25 odst. 5 písm. d) zákona s obdobným použitím ocenění podle § 49 odst. 5 vyhlášky.“.
3. V bodech 4.3. a 5.10. se slovo „účtují“ nahrazují slovem „zaúčtují“.
4. Bod 4.5. zní:
„4.5. Pachtýř účtuje o odpisech dlouhodobého majetku propachtovaného podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 011 Operace s obchodním závodem.“.
5. V bodu 4.6. se slova „účtují rovnoměrně šedesát měsíců“ nahrazují slovem „zaúčtují“
6. V bodu 4.7. se slova „účtují rovnoměrně sto osmdesát měsíců“ nahrazují slovem „zaúčtují“.
7. V bodu 5.1. se slova „bezúplatným převodem (darováním)“ nahrazují slovy „darem nebo jiným bezúplatným převodem“ a slova „od jiné osoby“ se zrušují.
8. Bod 5.1.1. zní:
„5.1.1. O pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nebo přímo na vrub příslušných účtů účtových skupin 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek, 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný nebo 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný, pokud při pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení nevznikají náklady související s jeho pořízením, se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných účtů účtových skupin například
a) 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku v případě bezúplatného převodu z finančního leasingu,
b) 21 - Peněžní prostředky v pokladně v případě pořízení dlouhodobého majetku nebo nabytí práva k výsledkům duševní tvořivé činnosti za hotové,
c) 32 - Závazky (krátkodobé) nebo 47 - Dlouhodobé závazky v případě bezhotovostního pořízení dlouhodobého majetku nebo nabytí práva k výsledkům duševní tvořivé činnosti,
d) 35 - Pohledávky za společníky v případě vkladu za upsaný základní kapitál,
e) 37 - Jiné pohledávky a závazky v případě uplatnění práva nákupní opce a v případě úroků z úvěrů a zápůjček do doby uvedení do užívání,
f) 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy vykazovaného v položce „A.I.1. Základní kapitál“ v případě majetku nabytého státním podnikem delimitací a v případě bezúplatně převedeného majetku vyjma daru,
g) 49 - Individuální podnikatel v případě převodu majetku z osobního užívání do podnikání,
h) 58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace v případě vytvoření majetku vlastní činností a
i) 64 - Jiné provozní výnosy v případě daru.“.
9. V bodu 5.1.2. se slova „ke konci rozvahového dne účtují“ nahrazují slovy „k rozvahovému dni zaúčtují“ a slova „a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek“ se zrušují.
10. V bodu 5.1.3. se slovo „účtuje“ nahrazuje slovem „zaúčtuje“ slova „a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek“ se zrušují.
11. V bodu 5.1.4. se slovo „účtován“ nahrazuje slovem „zaúčtován“.
12. V bodu 5.1.6. se slova „a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek účtovat“ nahrazují slovem „zaúčtovat“, za slovo „nájemcem“ se vkládají slova „nebo pachtýřem“ a slovo „neúčtuje“ se nahrazuje slovem „nezaúčtuje“.
13. V bodu 5.1.7. se slovo „Technické“ nahrazuje slovy „O technickém“ a slovo „účtuje“ se nahrazuje slovem „zaúčtuje“.
14. V bodu 5.4. se slova „bezúplatným převodem (darováním)“ nahrazují slovy „darem nebo jiným bezúplatným převodem“.
15. V bodech 5.4.1. úvodní části a 5.4.2. se slovo „účtuje“ se nahrazuje slovem „zaúčtuje“.
16. V bodu 5.4.1. písm. a) se slova „bezúplatného převodu“ nahrazují slovy „daru nebo jiného bezúplatného převodu“.
17. V bodu 5.4.1. písm. c) se slova „ , k účastníkům sdružení a ke členům družstva“ zrušují.
18. V bodu 5.4.3. se slovo „účtuje“ nahrazuje slovem „zaúčtuje“, slova „a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek“ a „vlastníkem v něm“ se zrušují a slovo „pokračováno“ se nahrazuje slovem „dokončeno“.
19. V bodu 5.5. se slovo „Účtování“ nahrazuje slovem „Zaúčtování“ a slovo „účtuje“ se nahrazuje slovem „zaúčtuje“.
20. Bod 5.6. zní:
„5.6. Pachtýř účtuje o dlouhodobém majetku propachtovaném podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 011 Operace s obchodním závodem.“.
21. V bodu 5.7. se slova „B.II.l. Pozemky“ nahrazují slovy „B.II.1.1. Pozemky“.
22. V bodu 6.2. se slovo „počítače“ zrušuje.
23. V bodu 6.5. písm. d) se slova „podle § 2349 a násl. občanského zákoníku“ zrušují.
24. V bodu 6.6. se slovo „účtují“ nahrazují slovem „zaúčtují“.
M. V ČSÚ č. 014 Dlouhodobý finanční majetek:
1. Bod 1. zní:
„1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování dlouhodobého finančního majetku za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách
B.III. Dlouhodobý finanční majetek
B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba
3. Podíly - podstatný vliv
4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv
5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
6. Zápůjčky a úvěry - ostatní
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek
7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
vykazovaných za podmínek stanovených v § 3, 3a a 4 vyhlášky.“.
2. V bodu 2.2. se slovo „termínované“ zrušuje.
3. Bod 2.3. se zrušuje.
4. V bodu 4.1. se slova „bezúplatným převodem (darováním)“ nahrazují slovy „darem nebo jiným bezúplatným převodem“ a slova „vkladové listy a termínované“ se zrušují.
5. Bod 4.1.1. zní:
„4.1.1. O pořízení dlouhodobého finančního majetku se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 06 - Dlouhodobý finanční majetek se souvztažným zápisem například ve prospěch příslušných účtů účtových skupin
a) 21 - Peněžní prostředky v pokladně v případě pořízení dlouhodobého finančního majetku za hotové,
b) 22 - Peněžní prostředky na účtech v případě poskytnutí zápůjčky, úvěru a převodu finančních prostředků na dlouhodobé vklady,
c) 32 - Závazky (krátkodobé) nebo 47 - Dlouhodobé závazky v případě bezhotovostního pořízení dlouhodobého finančního majetku,
d) 34 - Zúčtování daní a dotací v případě, kdy zákon o DPH stanoví, že vklad je zdanitelným plněním,
e) 36 - Závazky ke společníkům v případě upsání vkladu do obchodní korporace,
f) 37 - Jiné závazky a pohledávky v případě uplatnění práva nákupní opce,
g) 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy v případě bezúplatně převedeného majetku vyjma daru,
h) 66 - Finanční výnosy v případě daru.“.
6. Bod 4.1.2. se zrušuje.
7. V bodu 4.3. se slova „při přesunu“ nahrazují slovy „pro přesun“.
8. Body 4.4. a 4.5. znějí:
„4.4. Snížení dlouhodobého finančního majetku se uskutečňuje zejména prodejem, úhradou splatných cenných papírů, splacením zápůjčky a úvěru, odpisem ztrátové pohledávky u dlouhodobých zápůjček, darem nebo jiným bezúplatným převodem, výběrem dlouhodobého vkladu a zaúčtuje se ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 06 - Dlouhodobý finanční majetek se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtové skupiny 22 - Peněžní prostředky na účtech v případě příjmu splátky dlouhodobé zápůjčky a úvěru, úhrady splatných cenných papírů a výběru dlouhodobého vkladu, 54 - Jiné provozní náklady v případě odpisu ztrátové pohledávky u dlouhodobých zápůjček, 56 - Finanční náklady v případě daru nebo jiného bezúplatného převodu a v případě prodeje; v případě prodeje dluhových cenných papírů je nutno k okamžiku prodeje doúčtovat naběhlý alikvotní výnosový úrok.
4.5. Pachtýř účtuje o dlouhodobém majetku propachtovaném podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 011 Operace s obchodním závodem.“.
9. V bodu 4.6. se slovo „účtují“ nahrazuje slovem „zaúčtují“ a slovo „ustanovení“ se zrušuje.
N. V ČÚS č. 015 Zásoby:
1. Bod 1. zní:
„1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování o zásobách za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách
C.I. Zásoby
C.I.1. Materiál
2. Nedokončená výroba a polotovary
3. Výrobky a zboží
3.1. Výrobky
3.2. Zboží
4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
5. Poskytnuté zálohy na zásoby
vykazovaných za podmínek stanovených v § 3, 3a a 4 vyhlášky.“.
2. V bodu 3.1. se slova „a 27“ zrušují.
3. Bod 3.5. se zrušuje.
4. V bodu 4.2.1. se slova „62 - Aktivace“ nahrazují slovy „58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace“ a slovo „výroby“ se nahrazuje slovem „činnosti“.
5. V bodu 4.2.2. úvodní části se slovo „výroby“ nahrazuje slovem „činnosti“, slova „12 - Zásoby vlastní výroby“ se nahrazují slovy „12 - Zásoby vlastní činnosti“ a slova „61 - Změny stavu zásob vlastní činnosti“ se nahrazují slovy „58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace“.
6. V bodech 4.2.3. a 5.2. se slova „12 - Zásoby vlastní výroby“ nahrazují slovy „12 - Zásoby vlastní činnosti“.
7. V bodu 4.3.1. se slova „62 - Aktivace“ nahrazují slovy „58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace“.
8. V bodu 4.3.2. úvodní části se slovo „výroby“ nahrazuje slovem „činnosti“.
9. V bodu 4.3.2. písm. a) se slova „12 - Zásoby vlastní výroby“ nahrazují slovy „12 - Zásoby vlastní činnosti“ a za slova „na výrobu“ vkládají slova „či jinou činnost“.
10. V bodu 4.3.2. písm. b) se slova „12 - Zásoby vlastní výroby“ nahrazují slovy „12 - Zásoby vlastní činnosti“ a slova „61 - Změny stavu zásob vlastní činnosti“ se nahrazují slovy „58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace“.
11. V bodu 4.4.3. se slovo „výroby“ nahrazuje slovem „činnosti“ a slova „62 - Aktivace“ se nahrazují slovy „58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace“.
O. V ČSÚ č. 016 Krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé závazky k úvěrovým institucím:
1. Název ČÚS č. 16 zní „Krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé závazky k úvěrovým institucím“.
2. Bod 1. zní:
„1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“„) a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování krátkodobého finančního majetku, peněžních prostředků a krátkodobých závazků k úvěrovým institucím za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách
C.III. Krátkodobý finanční majetek
C.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
2. Ostatní krátkodobý finanční majetek
C.IV. Peněžní prostředky
C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně
2. Peněžní prostředky na účtech
A.I.2. Vlastní podíly (-)
C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím
C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci
vykazovaných za podmínek stanovených v § 3, 3a a 4 vyhlášky.“.
3. V bodu 2.1. se za slovo „majetku“ vkládají slova „a peněžních prostředků“ a za slova „§ 12“ se vkládají slova „a 12a“.
4. V bodu 2.2. se slova „bankovních úvěrů“ nahrazují slovy „závazků k úvěrovým institucím“ a slova „B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry“ se nahrazují slovy „C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím“.
5. Body 2.3. a 2.4. se zrušují.
6. V bodu 3.2. se slova „21 - Peníze“ nahrazují slovy „21 - Peněžní prostředky v pokladně“.
7. V bodu 3.2.1. se za slovo „pohybu“ vkládají slova „peněžních prostředků v“, věty druhá a třetí se zrušují a slovo „účtují“ se nahrazuje slovem „zaúčtují“.
8. V bodu 3.2.2. se slova „účtují i zakoupené stravenky do provozoven veřejného stravování“ nahrazují slovy „zaúčtují i poukázky na stravování při zajištění stravování prostřednictvím stravenek“ a slovo „účtují“ se nahrazuje slovem „zaúčtují“.
9. V bodu 3.3. se slova „22 - Účty v bankách“ nahrazují slovy „22 - Peněžní prostředky na účtech“.
10. Body 3.3.1. a 3.3.2. znějí:
„3.3.1. Účtuje se zde zejména na základě oznámení banky nebo spořitelních a úvěrních družstev o přijatých nebo o provedených platbách (výpisy účtů). O vkladech nebo výběrech peněz v hotovosti a o převodech mezi účty lze účtovat prostřednictvím účtu určeného účetní jednotkou pro účtování peněz na cestě.
3.3.2. Analytické účty se vedou podle jednotlivých účtů otevřených v bankách nebo ve spořitelních a úvěrních družstvech účetní jednotce. Účty peněžních prostředků mají zpravidla aktivní zůstatek. Pasivní zůstatek k rozvahovému dni je obsahem krátkodobých závazků v položce „C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím“.“.
11. V bodu 3.4. se slovo „bankovní“ zrušuje.
12. Body 3.4.1. a 3.4.2. znějí:
„3.4.1. Účtuje se zde na základě oznámení úvěrové instituce o přijatých nebo provedených platbách (výpisy účtů). Účtuje se zde o krátkodobých úvěrech poskytnutých nejvýše na dobu jednoho roku, o překlenovacích úvěrech, pokud nebyly řešeny v rámci účtu peněžních prostředků, o krátkodobých úvěrech poskytnutých na základě eskontovaných směnek apod. Analytické účty se vedou podle jednotlivých účtů úvěrů otevřených účetní jednotce.
3.4.2. Souvztažným zápisem k účtu úvěrů je zápis na příslušném účtu účtové skupiny 22 - Peněžní prostředky na účtech. Uhradí-li úvěrová instituce dluh vůči dodavateli přímo z úvěru, zaúčtuje se poskytnutý úvěr ve prospěch příslušného úvěru se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtových skupin 32 - Závazky (krátkodobé), respektive 47 - Dlouhodobé závazky.“.
13. V bodu 3.4.3. se slovo „banky“ nahrazuje slovy „úvěrové instituce“, slovo „vyúčtuje“ se nahrazuje slovem „zaúčtuje“ a slovo „bankovního“ se zrušuje.
14. V bodu 3.5. se slovo „účtují“ nahrazuje slovem „zaúčtují“ a slovo „bankami“ se nahrazuje slovy „úvěrovými institucemi“.
15. V bodu 3.6. se slova „Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý“ nahrazují slovem „Krátkodobý“ a slovo „odepíší“ se nahrazuje slovem „zaúčtují“.
16. Bod 3.7. zní:
„3.7. Účtová skupina 26 - Převody mezi finančními účty se používá pro překlenutí časového nesouladu mezi vklady, výběry peněz, šeků a jiných hotovostí a přijetím příslušných výpisů účtů účetní jednotkou. Obdobně se zde účtuje o účetních případech, při kterých dochází k časovému nesouladu při převodech mezi účty účetní jednotky v bankách nebo spořitelních a úvěrních družstev. Na příslušných účtech účtové skupiny 26 - Převody mezi finančními účty se vklady nebo výběry peněz v hotovosti a šeků zaúčtují podle pokladních dokladů nebo výpisů účtů. Na těchto účtech je možné zaúčtovat i směnky na cestě.“.
17. V bodu 3.8. se slovo „účtují“ nahrazuje slovem „zaúčtují“ a slova „Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý“ se nahrazují slovem „Krátkodobý“.
18. V bodu 3.9. se slovo „účtují“ nahrazuje slovem „zaúčtují“ a slovo „ustanovení“ se zrušuje.
P. V ČSÚ č. 017 Zúčtovací vztahy:
1. Bod 1. zní:
„1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování zúčtovacích vztahů za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál
C.II. Pohledávky
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky
1.1. Pohledávky z obchodních vztahů
1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
1.3. Pohledávky - podstatný vliv
1.4. Odložená daňová pohledávka
1.5. Pohledávky - ostatní
1.5.1. Pohledávky za společníky
1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
1.5.3. Dohadné účty aktivní
1.5.4. Jiné pohledávky
C.II.2. Krátkodobé pohledávky
2.1. Pohledávky z obchodních vztahů
2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
2.3. Pohledávky - podstatný vliv
2.4. Pohledávky - ostatní
2.4.1. Pohledávky za společníky
2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
2.4.3. Stát - daňové pohledávky
2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
2.4.5. Dohadné účty aktivní
2.4.6. Jiné pohledávky
D. Časové rozlišení aktiv
1. Náklady příštích období
2. Komplexní náklady příštích období
3. Příjmy příštích období
C.I.9.2. Dohadné účty pasivní
C.II. Krátkodobé závazky
C.II.1. Vydané dluhopisy
1.1. Vyměnitelné dluhopisy
1.2. Ostatní dluhopisy
2. Závazky k úvěrovým institucím
3. Krátkodobé přijaté zálohy
4. Závazky z obchodních vztahů
5. Krátkodobé směnky k úhradě
6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
7. Závazky - podstatný vliv
8. Závazky ostatní
8.1. Závazky ke společníkům
8.2. Krátkodobé finanční výpomoci
8.3. Závazky k zaměstnancům
8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
8.5. Stát - daňové závazky a dotace
8.6. Dohadné účty pasivní
8.7. Jiné závazky
D. Časové rozlišení pasiv
1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období
vykazovaných za podmínek stanovených v § 3, 3a a 4 vyhlášky.“.
2. V bodu 2.2. se slova „položkách „B.III.1. Závazky z obchodních vztahů“ až „B.III.11. Jiné závazky““ nahrazují slovy „položce „C.I. Dlouhodobé závazky“ (C.I.1. až C.I.9.3.)“.
3. Bod 2.3. se zrušuje.
4. V bodu 3.1.1. se slovo „Účtují“ nahrazuje slovem „Zaúčtují“, věta druhá se zrušuje a slovo „účtují“ se nahrazuje slovem „zaúčtují“.
5. Bod 3.1.2. zní:
„3.1.2. Zaúčtují se zde zejména pohledávky za směnky předané bance nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu k proplacení do doby splatnosti směnky, jakož i jiné cenné papíry předané k eskontu; ve prospěch účtu pohledávek za směnky předané bance nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu k proplacení se zaúčtují směnky a jiné cenné papíry bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem zinkasované, jakož i směnky a jiné cenné papíry neproplacené a vrácené.“.
6. Bod 3.2.1. zní:
„3.2.1. Zaúčtují se zde dluhy vůči dodavatelům. Dále se zde zaúčtují přijaté krátkodobé zálohy a závdavky od odběratelů před splněním závazků vůči odběratelům, ostatní krátkodobé závazky z obchodních vztahů, například uplatněné reklamace odběrateli, dluh vůči obchodnímu partnerovi, který přebírá záruční závazky za podané výkony (z poskytování záručního paušálu).“.
7. V bodech 3.2.2., 3.4.1., 3.8.4., 3.8.5., 3.9.3. až 3.9.6. se slovo „Účtují“ nahrazuje slovem „Zaúčtují“.
8. V bodu 3.3.1. se slovo „Účtují“ nahrazuje slovem „Zaúčtují“ a slova „(fyzických osob)“ se zrušují.
9. V bodech 3.3.2. a 3.3.4. se slovo „účtují“ nahrazuje slovem „zaúčtují“.
10. V bodu 3.3.3. se slovo „účtují“ nahrazuje slovem „zaúčtují“ a slova „k příslušným institucím“, „a sice“ a slovo „buď“ se zrušují.
11. V bodu 3.4. se slova „Daň z příjmů“ nahrazují slovy „účtování o dani z příjmů“.
12. Bod 3.4.2. zní:
„3.4.2. K rozvahovému dni se zde účtuje o dluhu účetní jednotky ze splatné daně za zdaňovací období se souvztažným zápisem na vrub příslušných účtů účtové skupiny 59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů.“.
13. V bodu 3.4.4. se slovo „účtuje“ nahrazuje slovem „zaúčtuje“ a slova „finančnímu orgánu“ se zrušují.
14. V bodu 3.5. se slova „Daň z přidané hodnoty“ nahrazují slovy „účtování o dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)“.
15. V bodu 3.5.1. se slova „podle daňových dokladů daňová povinnost“ nahrazují slovy „o daňové povinnosti“ a slova „(dále jen DPH)“ a „především vůči finančnímu orgánu, a to“ se zrušují.
16. V bodu 3.5.3. se slova „podle daňových dokladů nárok především vůči finančnímu orgánu na odpočet DPH ve zdaňovacím období, ve kterém po zaúčtování plátce uplatnil nárok na odpočet daně, a to“ nahrazují slovy „o nároku na odpočet DPH“ a slova „placení daně finančnímu orgánu“ se nahrazují slovy „o úhradě DPH“.
17. V bodu 3.5.4. se za slovo „účtuje“ vkládá slovo „o“.
18. V bodu 3.6. se slova „Ostatní daně a poplatky“ nahrazují slovy „účtování o ostatních daních a poplatcích“.
19. V bodu 3.6.1. se slova „podle daňových dokladů daňová povinnost“ nahrazují slovy „o daňové povinnosti“, slova „vůči finančnímu orgánu, a to“ se zrušují a za slovo „zápisem“ se vkládá slovo „zejména“.
20. Bod 3.6.2. zní:
„3.6.2. Na vrub příslušného účtu se účtuje o úhradě daňové povinnosti ze spotřebních daní. Dále se na vrub příslušného účtu účtuje o nároku na vrácení spotřební daně za zdaňovací období se souvztažným zápisem zejména ve prospěch příslušného účtu účtových skupin 32 - Závazky (krátkodobé), 37 - Jiné pohledávky a závazky, 47 - Dlouhodobé závazky.“.
21. V bodu 3.6.4. se za slovo „dalších“ vkládá slovo „přímých“ a slova „podle příslušných daňových předpisů“ se zrušují.
22. V bodu 3.6.5. se slovo „účtují“ nahrazuje slovem „zaúčtují“ a slova „Placení poplatků se vyúčtuje“ se nahrazují slovy „O úhradě poplatků se účtuje“.
23. V bodu 3.8.1. se slovo „účtují“ nahrazuje slovem „zaúčtují“, slovo „za“ se nahrazuje slovem „poskytované“ a slovo „konsolidačního“ se nahrazuje slovy „v konsolidačním“.
24. V bodě 3.8.2. se slova „účtují pohledávky“ nahrazují slovy „účtuje o pohledávkách“ a slova „Zůstatek účtu představuje“ se nahrazuje slovy „Zůstatkem účtu jsou“.
25. Bod 3.8.3. zní:
„3.8.3. Účtuje se zde rovněž například o krátkodobých pohledávkách za společníky ve veřejné obchodní společnosti, jakož i za komplementáři v komanditní společnosti, popřípadě za společníky ve společnosti s ručením omezeným, ve výši předepsané úhrady ztráty, se souvztažným zápisem na příslušném účtu účtové skupiny 59 - Daně z příjmu, převodové účty a rezerva na daň z příjmů vykazovaném v položce „M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)“ nebo „K. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)“, popřípadě na příslušném účtu účtové skupiny 43 - Výsledek hospodaření.“.
26. V bodu 3.9.1. se slovo „Účtují“ nahrazuje slovem „Zaúčtují“ a slova „k účetním jednotkám“ se nahrazují slovy „účetních jednotek“.
27. V bodu 3.9.2. se slovo „Účtují“ nahrazuje slovem „Zaúčtují“, slova „a to“ se zrušují, slova „T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům“ se nahrazují slovy „M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)“ a slova „O. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům“ se nahrazují slovy „K. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)“.
28. V bodu 3.10.3. úvodní části se za slova „se účtuje“ vkládá slovo „o“, v písm. a) a b) se slova „souvztažně k“ nahrazují slovy „se souvztažným zápisem na“ a v závěrečné části se slovo „účtuje“ nahrazuje slovem „zaúčtuje“.
29. Body 3.10.4. a 3.11. znějí:
„3.10.4. Účtuje se zde i o dalších pohledávkách a krátkodobých závazcích, například o
a) pohledávce na náhradu škody či manka za odpovědnou osobou se souvztažným zápisem na příslušnému účtu účtové skupiny 64 - Jiné provozní výnosy, pokud tato pohledávka nemá charakter dohadné položky aktivní,
b) dluhu z odpovědnosti za způsobenou škodu se souvztažným zápisem na příslušnému účtu účtové skupiny 54 - Jiné provozní náklady, pokud tento závazek nemá charakter dohadné položky pasivní,
c) zrušeno
d) zrušeno
e) dluhu vůči celnímu orgánu z titulu cel, DPH a o závazku ze spotřebních daní při dovozu. Na analytických účtech vede účetní jednotka zvlášť zúčtování cel a zvlášť zúčtování DPH a jednotlivých spotřebních daní při dovozu. Jako o pohledávce se účtuje o vkladu do obchodní korporace do doby zápisu vkladu do základního kapitálu v obchodním rejstříku, respektive do doby vydání akcií či zatímních listů.
3.11. Účtová skupina 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv
Na příslušných účtech časového rozlišení této účtové skupiny se v souladu s § 13 a 19 vyhlášky časově rozlišují náklady a výnosy. Časově rozlišovat nelze pokuty, penále, manka a škody. Dále se v této účtové skupině účtuje v souladu s § 10, respektive § 11, a § 17, respektive § 18, vyhlášky o dohadných položkách.“.
30. V bodu 3.11.1. se slova „D.I.1. Náklady příštích období“ nahrazují slovy „D.1. Náklady příštích období“, slovo „účtují“ se nahrazuje slovem „zaúčtují“ a slova „ , a sice konkrétních jednotlivých účtů v účtové třídě 5“ se zrušují.
31. V bodu 3.11.2. se slova „D.I.2. Komplexní náklady příštích období“ se nahrazují slovy „D.2. Komplexní náklady příštích období“, slovo „účtují“ se nahrazuje slovem „zaúčtují“ a slova „(pokud se časově rozlišují)“ a „(na skladování)“ se zrušují.
32. Bod 3.11.3. zní:
„3.11.3. Prostřednictvím příslušného účtu účtové skupiny 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv vykazovaného v položce „D.1. Výdaje příštích období“ se zaúčtují náklady, jež s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. Účtuje se zde například o nájemném a pachtovném placeném pozadu, prémiích a odměnách placených po uplynutí roku.“.
33. Bod 3.11.4. zní:
„3.11.4. Na příslušném účtu vykazovaném v položce „D.2. Výnosy příštích období“ se zaúčtují příjmy v běžném účetním období, které věcně patří do výnosů v příštích obdobích, například nájemné a pachtovné přijaté předem, částky přijatých paušálů předem na zajištění servisních služeb, přijaté předplatné. Vlastník rozvodného zařízení může časově rozlišovat po dobu nejméně 20 let přijaté úhrady podle příslušného zákona za účelně vynaložené náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu a v případě přeložek rozvodných zařízení za samostatné stavby s nimi souvisejícími. Zaúčtování výnosů příštích období se provede v období, s kterým věcně souvisejí.“.
34. Body 3.11.5. až 3.11.7. znějí:
„3.11.5. Na příslušném účtu vykazovaném v položce „D.3. Příjmy příštích období“ se účtuje o částkách účetní jednotkou nepřijatých, které časově a věcně souvisejí s výnosy běžného účetního období a nejsou zaúčtovány přímo na účtech pohledávek. Jsou to zejména výnosové provize, provedené a odebrané dosud nevyúčtované práce a služby.
3.11.6. Na příslušném účtu vykazovaném v položkách „C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní“ nebo „C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní“ se účtuje například o pohledávce za pojišťovnou v důsledku pojistných událostí v případech, kdy nebyla ještě poskytnuta pojistná náhrada a pojišťovna nepotvrdila ke konci rozvahového dne konečnou výši náhrady, o výnosových úrocích, které nebyly zahrnuty ve vyúčtování bank nebo spořitelních a úvěrních družstev za běžné účetní období, respektive toto vyúčtování bylo chybné, o odhadu poplatků z licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není ještě známa výše poplatků. O uvedených případech se účtuje se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtových skupin 64 - Jiné provozní výnosy nebo 66 - Finanční výnosy.
3.11.7. Na příslušném účtu vykazovaném v položkách „C.I.9.2. Dohadné účty pasivní“ nebo „C.II.8.6. Dohadné účty pasivní“ se účtuje například o nevyfakturovaných dodávkách. Účtuje se zde i o nákladových úrocích, které nebyly zahrnuty do vyúčtování bank nebo spořitelních a úvěrních družstev za dané účetní období, respektive toto vyúčtování je chybné, a o dluhu z odpovědnosti za způsobenou škodu v případech, kdy není možno k rozvahovému dni stanovit konečnou výši dluhu, se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtových skupin 56 - Finanční náklady a příslušného účtu účtové skupiny 54 - Jiné provozní náklady, popřípadě na vrub příslušného účtu majetku, respektive nákladů v případě vyfakturovaných dodávek. Účtuje se zde i o náhradě mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou, pokud na ni vznikne zaměstnanci nárok podle jiného právního předpisu, bude-li proplacena v příštím účetním období. Účtuje se zde i o poměrné části silniční daně při účtování v hospodářském roce.“.
35. V bodu 3.12.1. se slovo „tvorba“ nahrazuje slovy „o tvorbě“ a za slovo „i“ a slovo „popřípadě“ se vkládá slovo „o“.
36. V bodu 3.12.3. se slovo „převod“ nahrazuje slovy „o převodu“ a slovo „vyúčtovanou“ se nahrazuje slovem „zaúčtovanou“.
Q. V ČÚS č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky:
1. Bod 1. zní:
„1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování na kapitálových účtech a dlouhodobých závazků za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách
A.I. Základní kapitál
A.I.1. Základní kapitál
3. Změny základního kapitálu
A.II. Ážio a kapitálové fondy
A.II.1. Ážio
2. Kapitálové fondy
2.1. Ostatní kapitálové fondy
2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)
2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)
2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)
2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)
A.III. Fondy ze zisku
A.III.1. Ostatní rezervní fondy
2. Statutární a ostatní fondy
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let
2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)
3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)
C.I. Dlouhodobé závazky
C.I.1. Vydané dluhopisy
C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy
1.2. Ostatní dluhopisy
C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím
3. Dlouhodobé přijaté zálohy
4. Závazky z obchodních vztahů
5. Dlouhodobé směnky k úhradě
6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
7. Závazky - podstatný vliv
8. Odložený daňový závazek
9. Závazky - ostatní
9.1. Závazky ke společníkům
9.2. Dohadné účty pasivní
9.3. Jiné závazky
vykazovaných za podmínek stanovených v § 3, 3a a 4 vyhlášky.“.
2. Bod 2.2. zní:
„2.2. Pasiva podle bodu 2.1. a dlouhodobé dluhy se zbytkovou splatností jeden rok a kratší, které jsou vykazovány v položce „C.II. Krátkodobé závazky“, jsou účtovány v účtové třídě 4, která obsahuje
a) základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, převedené výsledky hospodaření, výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (vlastní kapitál),
b) rezervy,
c) závazky k úvěrovým institucím,
d) dlouhodobé závazky,
e) odložený daňový závazek a pohledávku,
f) účet individuálního podnikatele.“.
3. V bodu 3.1.3. se slovo „zachycuje“ nahrazuje slovem „zaúčtuje“, slova „účtuje se o něm“ a věta poslední se zrušují.
4. V bodu 3.1.4. se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmena c) a d) se zrušují.
5. V bodu 3.1.5. se slovo „účtuje“ nahrazuje slovem „zaúčtuje“ a slovo „účtují“ se nahrazuje slovem „zaúčtují“.
6. Bod 3.1.6. zní:
„3.1.6. Na příslušném účtu účtové skupiny 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy vykazovaném v položce „A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy“ se zaúčtují ostatní kapitálové vklady peněžní i nepeněžní, které nezvyšují základní kapitál účetní jednotky a není pro ně v předcházejících účtech této účtové skupiny samostatný syntetický účet. Ve prospěch účtu se zaúčtují u družstev rovněž členské podíly na družstevní bytovou výstavbu a státní příspěvek apod. Analytické účty se vedou podle jednotlivých kapitálových fondů s odděleným sledováním členských podílů a státního příspěvku.“.
7. V bodu 3.1.7. se slova „A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků“ nahrazují slovy „A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)“.
8. Bod 3.1.8. zní:
„3.1.8. Na příslušných účtech účtové skupiny 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy vykazovaných v položkách „A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)“, „A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)“ a „A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)“ se účtuje zejména podle § 14a a 54 až 54b vyhlášky“.“.
9. Body 3.1.10. a 3.1.11. znějí:
„3.1.10. Tvorba a čerpání fondů tvořených ze zisku (účtová skupina 42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření) se řídí podle právní povahy účetní jednotky právními předpisy, společenskou smlouvou, stanovami, rozhodnutím valné hromady nebo členské schůze, popřípadě představenstva akciové společnosti. V případě příslušného účtu účtové skupiny 42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření vykazovaného v položce „A.III.1. Ostatní rezervní fondy“ se analytické účty vedou podle jednotlivých ustanovení zákona obchodních korporacích, pokud stanoví povinnost vytvářet rezervní fond obchodní korporace, a u příslušného účtu účtové skupiny 42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření vykazovaného v položce „A.III.2. Statutární a ostatní fondy“ se vedou analytické účty podle jednotlivých fondů a dále podle jednotlivých druhů čerpání fondů tvořených ze zisku. V případě příslušných účtů účtové skupiny 42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření vykazovaných v položkách „A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let“ nebo „A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)“ se analytické účty vedou tak, aby bylo možno vykázat položku „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)“ podle § 15a vyhlášky.
3.1.11. Příslušný účet účtové skupiny 43 - Výsledek hospodaření vykazovaný v položce „A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)“ je určen k rozdělení zisku, nebo vypořádání ztráty podle pravidel stanovených zákonem o obchodních korporacích, popřípadě jiným předpisem, rozhodnutím orgánů účetní jednotky či podle rozhodnutí individuálního podnikatele. Na vrub tohoto účtu se zaúčtují i podíly na zisku k výplatě podle příslušných rozhodnutí o rozdělení zisku v případech, kdy se na uvedené tituly netvoří zvláštní fondy ze zisku. Tento účet nesmí mít k okamžiku uzavření účetních knih zůstatek. Pokud k okamžiku uzavření účetních knih není rozhodnuto o použití výsledku hospodaření, převede se zůstatek tohoto účtu ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření vykazovaného v položce „A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let“, popřípadě na vrub příslušného účtu účtové skupiny 42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření vykazovaného v položce „A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)“.“.
10. V bodu 3.1.12. se slova „A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/“ nahrazují slovy „A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)“ a slovo „účtuje“ se nahrazuje slovem „zaúčtuje“.
11. Bod 3.3.1. zní:
„3.3.1. Na příslušném účtu účtové skupiny 46 - Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím vykazovaném v položce „C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím“ se účtuje o úvěrech, které mají dlouhodobý charakter (delší než jeden rok). Rovněž se zde účtuje o dlouhodobých úvěrech, které se poskytují při eskontu směnek. Analytické účty se vedou podle jednotlivých účtů úvěrů.“.
13. Body 3.3.3. až 3.3.5. znějí:
„3.3.3. Na příslušných účtech účtové skupiny 47 - Dlouhodobé závazky vykazovaných v položce „C.I.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba“ a „C.I.7. Závazky - podstatný vliv“ respektive „C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba“ nebo „C.II.7. Závazky - podstatný vliv“ se účtuje o dluzích v rámci konsolidačního celku. Odděleně se na analytických účtech sledují dluhy z kapitálových operací a z obchodního styku.
3.3.4. Na příslušném účtu účtové skupiny 47 - Dlouhodobé závazky vykazovaném položce „C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy“ zaúčtuje emitent dluhopisů vydané vyměnitelné dluhopisy ve výši emise souvztažně s účtem určeným pro účtování pohledávek z emitovaných dluhopisů. Na příslušném účtu účtové skupiny 47 - Dlouhodobé závazky vykazovaném v položce „C.I.1.2. Ostatní dluhopisy“ zaúčtuje emitent dluhopisů ostatní dluhopisy ve výši emise souvztažně s účtem určeným pro účtování pohledávek z emitovaných dluhopisů.
3.3.5. Účetní jednotka zvolí v rámci účtové skupiny 47 - Dlouhodobé závazky samostatný účet, na kterém zaúčtuje zejména při pachtu obchodního závodu nebo jeho části podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 011 Operace s obchodním závodem.“.
14. V bodu 3.3.6. se slova „B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy“ nahrazují slovy „C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy“, slova „B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy“ se nahrazují slovy „C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy“ a slovo „účtují“ se nahrazuje slovem „zaúčtují“.
15. V bodu 3.3.7. se slova „B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě“ nahrazují slovy „C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě“ a slovo „zachycují“ se nahrazuje slovem „zaúčtují“.
16. V bodu 3.3.8. se slova „B.II.9. Jiné dlouhodobé závazky“ nahrazují slovy „C.I.9.3. Jiné závazky“, slova „B.III.11. Jiné závazky“ se nahrazují slovy „C.II.8.7. Jiné závazky“ a slovo „zachycují“ se nahrazuje slovem „zaúčtují“.
17. V bodu 3.4. se slova „B.II.10. Odložený daňový závazek“ nahrazují slovy „C.I.8. Odložený daňový závazek“, slovo „účtují“ se nahrazuje slovem „zaúčtují“ a za slovo „dluhu“ se vkládají slova „nebo pohledávky“.
18. V bodu 3.5.1. se slovo „zachycují“ nahrazuje slovem „zaúčtují“, slova „činnosti, výběrů“ se nahrazují slovy „činnosti a výběrů“ a slova „a přijatých darů“ se zrušují.
19. Bod 3.5.2. zní: „3.5.2. Odděleně se zaúčtuje na analytických účtech převedený zisk nebo ztráta.“.
R. V ČÚS č. 019 Náklady a výnosy:
1. V bodu 2.1. se věta druhá zrušuje.
2. Bod 2.2. se zrušuje.
3. Bod. 2.3. zní:
„2.3. Pokud účetní jednotka účtuje o dani z přidané hodnoty na příslušném účtu účtové skupiny 34 - Zúčtovaní daní a dotací, potom částka daně z přidané hodnoty není součástí nákladů, respektive výnosů.“.
4. Bod 3 zní:
„3. Postup účtování o nákladech“.
5. Bod 3.1.1. se zrušuje.
6. Bod 3.1.2. zní:
„3.1.2. Analytické účty v účtové třídě 5 je třeba stanovit též s ohledem na požadavky zákona o daních z příjmů (podklady pro analýzu připočitatelných a odpočitatelných položek pro zjištění základu daně z příjmů).“.
7. V bodu 3.1.3. se slovo „(fakturách)“, „(faktur)“, „zachycené“ a slova „(například v cestovních kancelářích, ve veřejném stravování)“ zrušují, slovo „účtují“ se nahrazuje slovem „zaúčtují“ a slovo „vyúčtují“ se nahrazuje slovem „zaúčtují“.
8. Bod 3.2.2. zní:
„3.2.2. Při uplatnění způsobu A:
a) v průběhu účetního období se spotřebovávané položky materiálu a zboží zaúčtují na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50 - Spotřebované nákupy se souvztažným zápisem ve prospěch účtů zásob,
b) při uzavírání účetních knih se případné rozdíly mezi fyzickým stavem zásob zjištěných při inventarizaci a účetním stavem na příslušných účtech zásob zaúčtují podle své povahy podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob.“.
9. V bodu 3.2.3. úvodní části se slova „se postupuje takto“ zrušují a v písm. a) se za slovo „období“ vkládá slovo „se“ a slova „se účtují“ se nahrazují slovem „zaúčtují“.
10. V bodu 3.2.3. písm. b) větě první se za slovo „knih“ vkládá slovo „se“, slova „se vyúčtují“ se nahrazují slovem „zaúčtují“ a ve větě druhé se slovo „vyúčtují“ nahrazuje slovem „zaúčtují“ a slova „(které slouží k účtování materiálu na skladě a zboží na skladě a v prodejnách)“ se zrušují.
11. V bodu 3.2.4. se slovo „účtují“ nahrazuje slovy „zaúčtují též“.
12. V bodu 3.3. se slova „účtují prvotní náklady“ nahrazují slovy „účtuje o nákladech“, slovo „účtování“ se nahrazuje slovem „zaúčtování“ a slova „drobný nehmotný majetek“ se nahrazují slovy „též o drobném nehmotném majetku“.
13. V bodu 3.4. se slovo „účtují“ nahrazuje slovem „zaúčtují“ a slovo „účtuje“ se nahrazuje slovem „zaúčtuje“.
14. V bodu 3.5.1. se slovo „zachycují“ nahrazuje slovem „zaúčtují“ a slova „podobné platby“ se nahrazují slovy „jiná obdobná peněžitá plnění“.
15. Bod 3.5.2. zní:
„3.5.2. V této účtové skupině se zaúčtují též doměrky těchto daní za minulá léta.“.
16. Bod 3.6.1. zní:
„3.6.1. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 54 - Jiné provozní náklady se při prodeji dlouhodobého majetku účtuje o rozdílu mezi oceněním prodaného odpisovaného dlouhodobého majetku zaúčtovaného na účtech účtových skupin 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek, 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný a vytvořenými oprávkami. Dále se na vrub tohoto účtu účtuje o ocenění prodaného neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku zaúčtovaného na účtech účtové skupiny 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný a náklady na pořízení prodaného nedokončeného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku zaúčtované na příslušných účtech účtové skupiny 04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.“.
17. V bodu 3.6.2. se slovo „účtuje“ nahrazuje slovy „při prodeji materiálu zaúčtuje“.
18. V bodu 3.6.3. se slova „bezplatné předání majetku, k němuž není účetní jednotka povinna“ nahrazují slovy „o poskytnutých darech nebo jiném bezúplatném převodu v provozní oblasti“.
19. Bod 3.6.4. zní:
„3.6.4. Na vrub příslušného účtu 54 - Jiné provozní náklady se účtuje o nákladech souvisejících s pokutami a úroky z prodlení; částky dluhů se zaúčtují bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv.“.
20. Bod 3.6.5. se zrušuje.
21. Bod 3.6.6. zní:
„3.6.6. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 54 - Jiné provozní náklady se účtuje o odpisech pohledávek. Jmenovitá hodnota těchto pohledávek se při plném či částečném odepsání zaúčtuje na podrozvahových účtech. Na vrub tohoto účtu se zaúčtuje i hodnota pohledávky při jejím postoupení.“.
22. V bodu 3.6.7. se slovo „účtují“ nahrazuje slovem „zaúčtují“ a na konci textu bodu se doplňují slova „a mimořádné náklady v provozní oblasti“.
23. Bod 3.6.8. zní:
„3.6.8. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 54 - Jiné provozní náklady se zaúčtují manka a škody na majetku.“.
24. Body 3.7.1. a 3.7.2. znějí:
„3.7.1. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti se účtuje o odpisech dlouhodobého majetku, včetně odpisů goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku, podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.
3.7.2. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti se zaúčtuje tvorba rezerv vztahujících se k provozní oblasti s výjimkou rezervy na daň z příjmů, se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 45 - Rezervy. Ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti se účtuje o použití rezerv nebo o jejich zrušení pro nepotřebnost vztahujících se k provozní oblasti s výjimkou rezervy na daň z příjmů se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu rezerv v účtové skupině 45 - Rezervy.“.
25. V bodu 3.7.3. se slova „pro zúčtování komplexních nákladů příštích období se zachycují položky provozního charakteru“ nahrazují slovy „se zaúčtuje tvorba komplexních nákladů příštích období (náklady, které se souhrnně vztahují k danému účelu)“ a slova „zachycují položky provozního charakteru“ se nahrazují slovy „zaúčtuje snížení komplexních nákladů příštích období nebo jejich zrušení“.
26. Bod 3.7.4. se zrušuje.
27. Bod 3.7.5. zní:
„3.7.5. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti se účtuje o tvorbě opravných položek v provozní oblasti, se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných účtů účtových skupin 09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku, 19 - Opravné položky k zásobám a 39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování. Ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti se zaúčtuje částečné nebo plné rozpuštění opravných položek, když pominuly důvody pro jejich existenci, se souvztažným zápisem na vrub příslušných účtů účtových skupin 09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku, 19 - Opravné položky k zásobám a 39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování.“.
28. V bodu 3.8.1 se slova „příslušný účet“ nahrazují slovy „vrub příslušného účtu“, slovo „úbytek“ se nahrazuje slovy „o prodeji“, slovo „a“ se nahrazuje slovem „nebo“ a slova „v případě jejich prodeje“ se zrušují.
29. Bod 3.8.2. zní:
„3.8.2. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 56 - Finanční náklady se zaúčtuje platební povinnost z titulu úroků zejména vůči úvěrovým institucím, včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, v případě zápůjček, finančních operací (například eskontace cenných papírů). Nepatří sem úroky, které se zahrnují do pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku podle § 47 odst. 1 písm. b) vyhlášky. Zahrnování úroků se zahájí prvním použitím úvěru nebo zápůjčky na tento účel. Je-li úvěr nebo zápůjčka použit i na jiný účel, a to doložený věcně i hodnotově, zaúčtují se úroky proporcionálně na jednotlivé účely.“.
30. V bodu 3.8.3. se slovo „účtují“ nahrazuje slovem „zaúčtují“.
31. V Bodu 3.8.4. se za slovo „účtuje“ vkládají slova „o oceňovacích rozdílech při uplatnění reálné hodnoty“.
32. Bod 3.8.5. zní:
„3.8.5. Na vrub příslušného účtu v účtové skupině 56 - Finanční náklady se dále zaúčtují ostatní náklady peněžního styku, zejména náklady vůči úvěrovým institucím, pojistné, náklady spojené se získáním záruk a obdobné náklady, jakož i depozitní poplatky s výjimkou případů, kdy se tyto položky stávají součástí pořizovací ceny majetku. Dále se zde účtuje o poskytnutých darech nebo jiném bezúplatném převodu a mimořádných nákladech ve finanční oblasti.“.
33. V bodu 3.9.1. se slovo „účtuje“ nahrazuje slovem „zaúčtuje“.
34. V bodu 3.9.2. se slovo „účtuje“ nahrazuje slovem „zaúčtuje“, za slova „opravných položek“ se vkládají slova „ve finanční oblasti“ a slova „(opravné položky k poskytnutým zálohám a závdavkům, k dlouhodobému finančnímu majetku)“ se zrušují.
35. V bodu 3.10. se slova „58 - Mimořádné náklady“ nahrazují slovy „58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace“.
36. Body 3.10.1. a 3.10.3. znějí:
„3.10.1. Na příslušných účtech účtové skupiny 58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace vykazovaných v položce „B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)“ se účtuje, v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob, o přírůstcích a úbytcích zásob vlastní činnosti. Souvztažnými účty jsou příslušné účty v účtové třídě 1. Při účtování o zásobách způsobem B, pokud je hodnota zásob vyplývající z inventarizace zásob koncem příslušného období vyšší než na počátku období, se o rozdílu účtuje ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace; v opačném případě o rozdílu účtuje na vrub příslušných účtů této účtové skupiny.
3.10.3. Ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace vykazovaných v položce „C. Aktivace (-)“ se účtuje o snížení nákladů v provozní oblasti z titulu vytvoření zásob nebo dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vlastní činností se souvztažným zápisem zejména na vrub příslušného účtu účtových skupin
a) 04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek v případě dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vytvořeného vlastní činností,
b) 11 - Materiál, 13 - Zboží nebo 50 - Spotřebované nákupy v případě zásob vytvořených vlastní činnost a to podle zvoleného způsobu účtování o zásobách.“.
37. Body 3.10.4. až 3.10.6. se zrušují.
38. Bod 3.11.1. a 3.11.2. znějí:
„3.11.1. O splatné dani z příjmů k rozvahovému dni se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování daní a dotací.
3.11.2. O odložené dani se účtuje podle svého charakteru na příslušném účtu účtové skupiny 59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů se souvztažným zápisem na vrub, popřípadě ve prospěch účtu účtové skupiny 48 - Odložený daňový závazek a pohledávka.“.
39. V bodu 3.11.3. se slovo „V“ nahrazuje slovy „Na vrub příslušného účtu“, slovo „účtují“ se nahrazuje slovem „zaúčtují“ a slova „tohoto účtu“ se zrušují.
40. V bodu 3.11.4. se slovo „účtuje“ nahrazuje slovem „zaúčtuje“.
41. Body 3.11.5. a 3.11.6. znějí:
„3.11.5. Ve prospěch příslušného převodového účtu provozních nákladů účtové skupiny 59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů se zaúčtují například mimořádné náklady související s postoupením nebo ukončením hospodářské činnosti, či složky hospodářské činnosti účetní jednotky se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtové skupiny 54 - Jiné provozní náklady nebo na vrub příslušných účtů účtové skupiny 56 - Finanční náklady, jestliže se jedná o náklady finančního charakteru.
3.11.6. Ve prospěch příslušného převodového účtu finančních nákladů účtové skupiny 59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů se účtuje převod finančních nákladů na vrub provozních nákladů v zájmu upřesnění vykázaného provozního a finančního výsledku hospodaření.“.
42. V bodu 3.11.7. se slova „Účtuje se zde“ nahrazují slovy „V účtové skupině 59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů se účtuje“.
43. Bod 4. zní:
„4. Postup účtování o výnosech“.
44. V bodu 4.1.1. se slova „zřetele k tomu“ nahrazují slovy „ohledu na to“.
45. V bodu 4.1.2. se slovo „vyúčtuje“ nahrazuje slovem „zaúčtuje“, slovo „účtuje“ se nahrazuje slovem „zaúčtuje“ a slovo „účtují“ se nahrazuje slovem „zaúčtují“.
46. V bodu 4.1.3. se slovo „vyúčtují“ nahrazuje slovem „zaúčtují“.
47. Bod 4.1.4. se zrušuje.
48. V bodu 4.2. se slova „účtují na základě příslušných dokladů (například faktur)“ nahrazují slovem „zaúčtují“ a slova „21 - Peníze“ se nahrazují slovy „21 - Peněžní prostředky v pokladně“.
49. Body 4.3., 4.4., 4.4.1. až 4.4.3. se zrušují.
50. V bodu 4.5.1. se slova „(pro účtování výnosů z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a materiálu) se účtují tržby“ nahrazují slovy „se účtuje o výnosech z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a materiálu“ a slovo „odhad“ se nahrazuje slovy „o odhadu“.
51. Bod 4.5.2. zní:
„4.5.2. Ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 64 - Jiné provozní výnosy se účtuje o výnosech souvisejících s pokutami a úroky z prodlení; částky pohledávek se zaúčtují bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv.“.
52. V bodu 4.5.3. se slovo „účtují“ nahrazuje slovem „zaúčtují“, slova „v účetnictví neevidovaly“ se nahrazují slovy „o nich neúčtovalo“ a slova „z provozní činnosti“ se zrušují.
53. Body 4.5.4. a 4.5.5. znějí:
„4.5.4. Ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 64 - Jiné provozní výnosy se účtuje o odpisech záporného goodwillu a záporného oceňovacího rozdílu k nabytému majetku podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. 4.5.5. Ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 64 - Jiné provozní výnosy se zaúčtují výnosy na předcházejících účtech neuvedené, mající vztah k provozní oblasti, mimořádné výnosy v provozní oblasti a přijaté dary v provozní oblasti; rovněž se zde zaúčtují nároky na náhradu škody zaúčtované na příslušném účtu účtové skupiny 54 - Jiné provozní náklady. Na tomto účtu se dále zaúčtují inventarizační rozdíly podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob.“.
54. V bodu 4.6.1. se slovo „účtuje“ nahrazuje slovem „zaúčtuje“ a slovo „a“ se nahrazuje slovem „nebo“.
55. V bodu 4.6.2. se slova „(pro vyjádření výnosových úroků)“ zrušují, slovo „účtují“ se nahrazuje slovem „zaúčtují“, slovo „přijaté“ se nahrazuje slovem „výnosové“ a slova „peněžních ústavů“ se nahrazují slovy „bank, spořitelních a úvěrních družstev“.
56. V bodu 4.6.3. se slovo „účtují“ nahrazuje slovem „zaúčtují“.
57. Bod 4.6.5. zní:
„4.6.5. V účtové skupině 66 - Finanční výnosy se dále účtuje o přijatých darech ve finanční oblasti, o mimořádných výnosech ve finanční oblasti a o finančních výnosech, o kterých nebylo účtováno na předcházejících účtech této účtové skupiny.“.
58. Body 4.7., 4.7.1. a 4.7.3. se zrušují.
59. Body 4.8.1. a 4.8.2. znějí:
„4.8.1. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 69 - Převodové účty se zaúčtují například mimořádné výnosy související s postoupením nebo ukončením hospodářské činnosti či složky hospodářské činnosti účetní jednotky se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 64 - Jiné provozní výnosy, popřípadě ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 66 - Finanční výnosy, jestliže se jedná o výnosy finančního charakteru.
4.8.2. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 69 - Převodové účty se účtuje například převod finančních výnosů ve prospěch příslušného účtu provozních výnosů v zájmu upřesnění vykazovaného provozního a finančního výsledku hospodaření.“.
60. Body 5., 5.1. a 5.2. se zrušují.
61. Bod 6 zní:
„6. Zásady účtování o nákladech a výnosech a jejich časové rozlišení“.
62. V bodu 6.1. úvodní části se slovo „zachycují“ zrušuje a za slova „účetní jednotky“ se vkládá slovo „zaúčtují“.
63. Bod 6.2. se zrušuje.
64. V bodu 6.4. úvodní části se za slovo „jde-li“ vkládá slovo „o“ a v písm. a) a b) se slovo „o“ zrušuje.
S. V ČSÚ č. 020 Konsolidovaná účetní závěrka:
1. V bodu 4.1. se slova „a řízených“, „a řídící“, „a řízená“ a slovo „podílových“ zrušují.
2. V bodu 4.2.1. se slova „a řídících“, „a řízených“, „a řídící“, „a řízené“ zrušují a slovo „Účetní“ se nahrazuje slovy „Údaje z účetní“.
3. V bodu 4.2.2. se slova „a řízené“, „a řízených“ a „ustanovení bodu 4.2.2.“ zrušují a slovo „základním“ se nahrazuje slovem „vlastním“.
4. V bodu 4.2.3. se slova „a řídící“ a „a řízených“ zrušují.
5. V bodu 4.2.4. se slova „a řídící“ a „a řízenými“ zrušují.
6. V bodu 4.2.4.2. se slovo „Při“ nahrazuje slovem „při“ a slova „a řídící“, „a řízenou“ a „a řízenými“ se zrušují.
7. V bodu 4.2.5. se slova „a řídící“ a věta pátá zrušují.
8. V bodu 4.2.6. se slovo „podílových“, slova „a řídící“, „a řízených“, „a řízená“ a „a řízené“ zrušují.
9. V bodu 4.2.7. se slova „a řízených“ zrušují.
10. V bodu 4.2.8. se slova „a řídící“ a „a řízených“ zrušují.
11. V bodu 4.2.9. se slova „základního kapitálu“ nahrazují slovy „Základní kapitál“.
12. V bodu 5.3. se slova „konsolidovaný podnik“ nahrazují slovy „konsolidovanou účetní jednotku“ a slovo „počítá“ se nahrazuje slovem „stanoví“.
13. V bodu 6.1. se slova „a řídící“ a „nebo řízené“ zrušují a slovo „základním“ se nahrazuje slovem „vlastním“.
14. V bodu 6.2. se slova „a řídící“ zrušují.
15. V bodu 8.4. se za slovo „podrobné“ vkládají slova „nebo souhrnné“ a slova „nebo k syntetickým položkám, u kterých je“ se nahrazují slovy „ ; je-li“.
16. Bod 9. se zrušuje.
T. V ČÚS č. 021 Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci:
1. Na konci bodu 1. se doplňuje věta „Při účtování případů insolvenčních řízení neřešených tímto standardem se postupuje podle insolvenčního zákona s přihlédnutím k účetním postupům stanoveným tímto standardem.“.
2. Bod 2.2.1. zní:
„2.2.1. Účetní jednotka uvedená v bodu 2.1.1. ke dni účinnosti usnesení o potvrzení vyrovnání účtuje o zaniklých dluzích jako o mimořádném provozním výnosu na vrub příslušného účtu dluhů a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 64 - Jiné provozní výnosy.“.
3. Bod 2.2.3. se zrušuje.
4. Bod 3.2.1. zní:
„3.2.1. Účetní jednotka uvedená v bodu 3.1.1. ke dni účinnosti usnesení o splnění nuceného vyrovnání účtuje o zaniklých dluzích jako o mimořádném provozním výnosu na vrub příslušného účtu dluhů a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 64 - Jiné provozní výnosy.“.
5. Bod 3.2.3. se zrušuje.
6. V bodu 4.1.2. se slova „se zaúčtují“ nahrazují slovy „účetní jednotka zaúčtuje“ a slovo „zúčtovány“ se nahrazuje slovem „zaúčtovány“.
7. V bodu 4.2.1. se slova „celé obchodní“ zrušují.
8. Bod 4.2.2. zní:
„4.2.2. Majetek neuvedený v zahajovací rozvaze zaúčtuje účetní jednotka v konkursu po jeho zjištění podle insolvenčního zákona jako mimořádný provozní výnos na vrub příslušného majetkového účtu a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 64 - Jiné provozní výnosy.“.
9. Bod 4.2.3. se zrušuje.
10. V bodu 5.1.1. se slova „zjištění neznámého“ nahrazují slovy „nově zjištěného a v účetnictví účetní jednotky dosud nezaúčtovaného“.
11. Bod 5.1.2. zní:
„5.1.2. Ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku uzavře účetní jednotka v likvidaci účetní knihy a sestaví účetní závěrku, v níž případně vykáže i daňový dluh nebo pohledávku. K následujícímu dni otevře účetní knihy a zaúčtuje případné vypořádání daní a vyplacení podílů společníků na likvidačním zůstatku. V případě, že není účtováno o dodatečných výsledkových operacích, není nutno již sestavovat účetní závěrku ke dni podání návrhu na výmaz účetní jednotky v likvidaci z veřejného rejstříku.“.
12. V bodu 5.1.3. se slova „příslušným ustanovením zákona“ nahrazují slovem „zákonu“.
13. Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.
U. V ČSÚ č. 023 Přehled o peněžních tocích:
1. V bodu 3.2. se za slovo „podrobné“ vkládají slova „nebo souhrnné“ a slova „nebo k syntetickým položkám, u kterých je to“ se nahrazují slovy „ ; je-li to“.
2. V bodu 3.3.1. položce „Z“. se slova „z běžné činnosti“ zrušují.
3. V bodu 3.3.1. položkách „A.1.5.“ a „A.3.“ se slovo „kapitalizovaných“ zrušuje a za slovo „úroků“ se vkládají slova „zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku“.
4. V bodu 3.3.1. položce „A.*“ se slovo „ , změnami“ nahrazuje slovy „a změnami“ a slova „a mimořádnými položkami“ se zrušují.
5. V bodu 3.3.1. položce „A.**“ se slova „a mimořádnými položkami“ zrušují.
6. V bodu 3.3.1. položce „A.5“ se slova „za běžnou činnost“ zrušují.
7. V bodu 3.3.1. se položka „A.6.“ zrušuje.
8. V bodu 3.3.2. vysvětlivce 6) závěrečné části se slova „a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek“ zrušují.
9. V bodu 3.3.2. vysvětlivce 7) se věta poslední zrušuje.
10. V bodu 3.3.2. vysvětlivce 8) položce „A.***“ se slova „A.6. +“ zrušují.
V. ČÚS č. 024 Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016 zní:
 
„Český účetní standard pro podnikatele č. 024
Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016
1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy při sestavení účetní závěrky za účetní období započaté v roce 2016 k dosažení souladu používání účetních metod účetními jednotkami při:
a) převodu konečných zůstatků rozvahových položek do počátečních zůstatků rozvahových položek a
b) vykazování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty (v druhovém i účelovém členění) pro zajištění srovnatelnosti výše těchto položek za běžné a minulé účetní období podle § 4 odst. 5 vyhlášky.
2. Použití standardu
Účetní jednotka, která uzavírá účetní knihy za účetní období započaté v roce 2015 k 31. prosinci 2015 a později, postupuje v souladu s Českým účetním standardem pro podnikatele č. 002 Otevírání a uzavírání účetních knih a k prvnímu dni účetního období roku 2016
a) sestaví účtový rozvrh podle § 46 a přílohy č. 4 vyhlášky,
b) sestaví převodový můstek podle bodu 3; při převodu a vykazování podle bodu 1. postupují účetní jednotky s ohledem na významnost vykazovaných informací, a
c) otevře účetní knihy.
3. Převodový můstek
3.1. V následujících tabulkách je uvedeno označení položek účetní závěrky platné k 1. lednu 2016 (nové) a srovnatelné označení položek platné k 31. prosinci 2015 (stávající):
a) u položek, jejichž obsah je shodný, se uvádí označení a název položky nové, která je srovnatelná s příslušnou položkou stávající (respektive s položkami stávajícími),
b) u položek, jejichž obsah není shodný, se uvádí:
1. označení a název položky nové, která je srovnatelná s částí příslušné položky stávající (respektive s částmi položek stávajících), a ve sloupci „V“ pořadové číslo vysvětlivky, která vymezuje část této převáděné položky stávající, nebo
2. označení a název položky nové, která je srovnatelná s příslušnou položkou stávající a ve sloupci „V“ pořadové číslo vysvětlivky, která vysvětluje použití opačného znaménka (viz vysvětlivky k výkazu zisku a ztráty č. 1 a 2),
c) u součtových položek se uvádí označení a název položky nové, která je srovnatelná se součtovou položkou stávající; obsahuje pouze označení položek stávajících a částí položek stávajících s tím, že pokud jde o část položky stávající, pak příslušná vysvětlivka je uvedena pod součtovou položkou u příslušné části stávající položky.
3.2. Rozvaha
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nové položky k 1. lednu 2016                 Stávající položky k 31. prosinci 2015               V
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           A K T I V A
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál           A. Pohledávky za upsaný základní kapitál
B. Dlouhodobý majetek                     B. Dlouhodobý majetek
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek               B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje           B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
B.I.2. Ocenitelná práva                    součtová položka B.1.3. a B.I.4.
B.I.2.1. Software                       B.I.3. Software
B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva               B.I.4. Ocenitelná práva
B.I.3. Goodwill                        B.I.5. Goodwill
B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek          B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
                               B.I.1. Zřizovací výdaje                      1.
B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek    součtová položka B.I.8. a B.I.7.
a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek       B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek                B.II. Dlouhodobý hmotný majetek
B.II.1. Pozemky a stavby                   součtová položka B.II.1. a B.II.2.
B.II.1.1. Pozemky                       B.II.1. Pozemky
B.II.1.2. Stavby                       B.II.2. Stavby
B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory          B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných
movitých věcí
B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku          B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek           součtová položka B.II.4. až B.II.6.
B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů         B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů
B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny          B.II.5. Dospělá zvířata a jejich skupiny
B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek           B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            součtová položka B.II.8. a B.II.7.
B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek        B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
B.III. Dlouhodobý finanční majetek              B.III. Dlouhodobý finanční majetek
B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba       B.III.1. Podíly - ovládaná osoba
                               B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (část položky)   2.
B.III.2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba  B.III.4. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba,
                                    podstatný vliv (část položky)               3.
B.III.3. Podíly - podstatný vliv               B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
                               B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (část položky)   4.
B.III.4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv          B.III.4. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba,
                                        podstatný vliv (část položky)               5.
B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly       B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
                               B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (část položky)   6.
B.III.6. Zápůjčky a úvěry - ostatní              B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek (část položky)      7.
B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek         součtová položka B.III.5.(část položky), B.III.6. (část položky)
                               a B.III.7.
B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek          B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek (část položky)
                               B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (část položky)   8.
B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek  B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
C. Oběžná aktiva                       C. Oběžná aktiva
C.I. Zásoby                          C.I. Zásoby
C.I.1. Materiál                        C.I.1. Materiál
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary            C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary
C.I.3. Výrobky a zboží                    součtová položka C.I.3. a C.I.5.
C.I.3.1. Výrobky                       C.I.3. Výrobky
C.I.3.2. Zboží                        C.I.5. Zboží
C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny        C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby              C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby
C.II. Pohledávky                       součtová položka C.II. a C.III.
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky                 C.II. Dlouhodobé pohledávky
C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů           C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů
C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba     C.II.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv             C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv
C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka             C.II.8. Odložená daňová pohledávka
C.II.1.5. Pohledávky - ostatní                součtová položka C.II.4. až C.II.7.
C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky             C.II.4. Pohledávky za společníky
C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy           C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní               C.II.6. Dohadné účty aktivní
C.II.1.5.4. Jiné pohledávky                  C.II.7. Jiné pohledávky
C.II.2. Krátkodobé pohledávky                 C.III. Krátkodobé pohledávky
C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů           C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů
C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba     C.III.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv             C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv
C.II.2.4. Pohledávky - ostatní                součtová položka C.III.4. až C.III.9.
C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky             C.III.4. Pohledávky za společníky
C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění    C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky             C.III.6. Stát - daňové pohledávky
C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy           C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy
C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní               C.III.8. Dohadné účty aktivní
C.II.2.4.6. Jiné pohledávky                  C.III.9. Jiné pohledávky
C.III. Krátkodobý finanční majetek              součtová položka C.IV.3. a C.IV.4.
C.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba       C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly (část položky)
                               C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (část položky)   9.
C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek         C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly (část položky)
                               C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (část položky)   10.
C.IV. Peněžní prostředky                   součtová položka C.IV.1. a C.IV.2.
C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně             C.IV.1. Peníze
C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech             C.IV.2. Účty v bankách
D. Časové rozlišení aktiv                   D.I. Časové rozlišení
D.1. Náklady příštích období                 D.I.1. Náklady příštích období
D.2. Komplexní náklady příštích období            D.I.2. Komplexní náklady příštích období
D.3. Příjmy příštích období                  D.I.3. Příjmy příštích období
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          P A S I V A
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Vlastní kapitál                      A. Vlastní kapitál
A.I. Základní kapitál                     A.I. Základní kapitál
A.I.1. Základní kapitál                    A.I.1. Základní kapitál
A.I.2. Vlastní podíly (-)                   A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
A.I.3. Změny základního kapitálu               A.I.3. Změny základního kapitálu
A.II. Ážio a kapitálové fondy                 A.II. Kapitálové fondy
A.II.1. Ážio                         A.II.1. Ážio
A.II.2. Kapitálové fondy                   součtová položka A.II.2. až A.II.6.
A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy              A.II.2. Ostatní kapitálové fondy
A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a       A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
     závazků (+/-)
A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách     A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních
     obchodních korporací (+/-)             korporací
A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)     A.II.5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací
A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních     A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací
     korporací (+/-)
A.III. Fondy ze zisku                     A.III. Fondy ze zisku
A.III.1. Ostatní rezervní fondy                A.III.1. Rezervní fond
A.III.2. Statutární a ostatní fondy              A.III.2. Statutární a ostatní fondy
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)         A.IV. Výsledek hospodaření minulých let
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let             A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let
A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)          A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let
A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)     A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)    A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)    A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)
B. + C. Cizí zdroje                      B. Cizí zdroje
B. Rezervy                          B.I. Rezervy
B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky           B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky
B.2. Rezerva na daň z příjmů                 B.I.3. Rezerva na daň z příjmů
B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů        B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů
B.4. Ostatní rezervy                     B.I.4. Ostatní rezervy
C. Závazky                          součtová položka B.II., B.III. a B.IV.
C.I. Dlouhodobé závazky                    B.II. Dlouhodobé závazky
C.I.1. Vydané dluhopisy                    B.II.6. Vydané dluhopisy
C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy                B.II.6. Vydané dluhopisy (část položky)              11.
C.I.1.2. Ostatní dluhopisy                  B.II.6. Vydané dluhopisy (část položky)              12.
C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím             B.IV.I. Bankovní úvěry dlouhodobé
C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy               B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy
C.I.4. Závazky z obchodních vztahů              B.II.1. Závazky z obchodních vztahů
C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě               B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě
C.I.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba        B.II.2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
C.I.7. Závazky - podstatný vliv                B.II.3. Závazky - podstatný vliv
C.I.8. Odložený daňový závazek                B.II.10. Odložený daňový závazek
C.I.9. Závazky - ostatní                   součtová položka B.II.4., B.II.8.a B.II.9.
C.I.9.1. Závazky ke společníkům                B.II.4. Závazky ke společníkům
C.I.9.2. Dohadné účty pasivní                 B.II.8. Dohadné účty pasivní
C.I.9.3. Jiné závazky                     B.II.9. Jiné závazky
C.II. Krátkodobé závazky                   B.III. Krátkodobé závazky
C.II.1. Vydané dluhopisy                   B.III.9. Vydané dluhopisy
C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy                B.III.9. Vydané     dluhopisy (část položky)             13.
C.II.1.2. Ostatní dluhopisy                  B.III.9. Vydané dluhopisy (část položky)             14.
C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím             B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry
C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy               B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy
C.II.4. Závazky z obchodních vztahů              B.III.1. Závazky z obchodních vztahů
C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě              B.III.11. Jiné závazky (část položky)               15.
C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba       B.III.2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
C.II.7. Závazky - podstatný vliv               B.III.3. Závazky - podstatný vliv
C.II.8. Závazky ostatní                    součtová položka B.III.4., B.IV.3., B.III.5. až B.III.7.,
                               B.III.10. a B.III.11. (část položky)
C.II.8.1. Závazky ke společníkům               B.III.4. Závazky ke společníkům
C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci            B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci
C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům               B.III.5. Závazky k zaměstnancům
C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního   B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního
     pojištění                          pojištění
C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace           B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace
C.II.8.6. Dohadné účty pasivní                B.III.10. Dohadné účty pasivní
C.II.8.7. Jiné závazky                    B.III.11. Jiné závazky (část položky)               16.
D. Časové rozlišení pasiv                   C.I. Časové rozlišení
D.1. Výdaje příštích období                  C.I.1. Výdaje příštích období
D.2. Výnosy příštích období                  C.I.2. Výnosy příštích období
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky:
1. Nová položka „B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“ obsahuje:
a) stávající položku „B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek“ a
b) stávající položku „B.I.1. Zřizovací výdaje“ podle bodu 2. Přechodných ustanovení vyhlášky č. 250/2015 Sb.
2. Nová položka „B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba“ obsahuje:
a) stávající položku „B.III.1. Podíly - ovládaná osoba“ a
b) část stávající položky „B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek“, která se týká pořizování podílů v ovládané nebo ovládající osobě.
3. Nová položka „B.III.2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba“ obsahuje část stávající položky „B.III.4. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv“, která se týká zápůjček a úvěrů poskytnutých ovládané nebo ovládající osobě.
4. Nová položka „B.III.3. Podíly - podstatný vliv“ obsahuje:
a) stávající položku „B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem“ a
b) část stávající položky „B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek“, která se týká pořizování podílů pod podstatným vlivem.
5. Nová položka „B.III.4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv“ obsahuje část stávající položky „B.III.4. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv“, která není převedena do nové položky „B.III.2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba“.
6. Nová položka „B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly“ obsahuje:
a) stávající položku „B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly“ a
b) část stávající položky „B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek“, která se týká pořizování ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů.
7. Nová položka „B.III.6. Zápůjčky a úvěry - ostatní“ obsahuje část stávající položky „B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek“, která se týká ostatních zápůjček a úvěrů.
8. Nová položka „B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek“ obsahuje:
a) část stávající položky „B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek“, která nebyla převedena do nové položky „B.III.6. Zápůjčky a úvěry - ostatní“ a
b) část stávající položky „B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek“, která se týká pořizování jiného dlouhodobého finančního majetku.
9. Nová položka „C.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba“ obsahuje:
a) část stávající položky „C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly“, která se týká krátkodobých podílů v ovládaných nebo ovládajících osobách a
b) část stávající položky „C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek“, která se týká pořizování podílů v ovládaných nebo ovládajících osobách.
10. Nová položka „C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek“ obsahuje:
a) část stávající položky „C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly“, která není obsahem nové položky „C.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba“ a
b) část stávající položky „C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek“, která není obsahem nové položky „C.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba“.
11. Nová položka „C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy“ obsahuje část stávající položky „B.II.6. Vydané dluhopisy“, která se týká vyměnitelných dluhopisů.
12. Nová položka „C.I.1.2. Ostatní dluhopisy“ obsahuje část stávající položky „B.II.6. Vydané dluhopisy“, která není obsahem nové položky „C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy“.
13. Nová položka „C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy“ obsahuje část stávající položky „B.III.9. Vydané dluhopisy“, která se týká vyměnitelných dluhopisů.
14. Nová položka „C.II.1.2. Ostatní dluhopisy“ obsahuje část stávající položky „B.III.9. Vydané dluhopisy“, která není obsahem nové položky „C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy“.
15. Nová položka „C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě“ obsahuje část stávající položky
16. Nová položka „C.II.8.7. Jiné závazky“ obsahuje část stávající položky „B.III.11. Jiné závazky“, která není obsahem nové položky „C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě“.
3.3. Výkaz zisku a ztráty
3.3.1. Výkaz zisku a ztráty - druhové členění
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nové položky k 1. lednu 2016                 Stávající položky k 31. prosinci 2015               V
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb              II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
II. Tržby za prodej zboží                   I. Tržby za prodej zboží
A. Výkonová spotřeba                     součtová položka A., B.1. a B.2.
A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží           A. Náklady vynaložené na prodané zboží
A.2. Spotřeba materiálu a energie               B.1. Spotřeba materiálu a energie
A.3. Služby                          B.2. Služby
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)          II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti              1.
C. Aktivace (-)                        II.3. Aktivace                           2.
D. Osobní náklady                       C. Osobní náklady
D.1. Mzdové náklady                      C.1. Mzdové náklady
                               C.2. Odměny členům orgánů obchodní korporace
D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění   součtová položka C.3. a C.4.
   a ostatní náklady
D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
    D.2.2. Ostatní náklady                    C.4. Sociální náklady
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti              součtová položka E. a G. (část položky)
E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného     součtová položka E. a G. (část položky)
majetku
E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného    E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
    majetku - trvalé
E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného    G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
    majetku - dočasné                   a komplexních nákladů příštích období (část položky)        3.
E.2. Úpravy hodnot zásob                   G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
                               a komplexních nákladů příštích období (část položky)        4.
E.3. Úpravy hodnot pohledávek                 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
                               a komplexních nákladů příštích období (část položky)        5.
III. Ostatní provozní výnosy                 součtová položka III.1., III. 2., IV., V. a XIII. (část položky)
III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku         III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
III.2. Tržby z prodaného materiálu              III.2. Tržby z prodeje materiálu
III.3. Jiné provozní výnosy                  IV. Ostatní provozní výnosy
                               V. Převod provozních výnosů
                               XIII. Mimořádné výnosy (část položky)               6.
F. Ostatní provozní náklady                  součtová položka F.1., F.2., D. a G. (část položky)
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku      F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu           F.2. Prodaný materiál
F.3. Daně a poplatky v provozní oblasti            D. Daně a poplatky
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
   období                          a komplexních nákladů příštích období (část položky)        7.
F.5. Jiné provozní náklady                  H. Ostatní provozní náklady
                               I. Převod provozních nákladů
                               R. Mimořádné náklady (část položky)                8.
* Provozní výsledek hospodaření (+/-)             * Provozní výsledek hospodaření
IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly     součtová položka VII.1., VII.2. (část položky) a VI. 
                               (část položky)
IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba    VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních
                               jednotkách pod podstatným vlivem (část položky)
                               VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (část položky)     9.
IV.2. Ostatní výnosy z podílů                 VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních
                               jednotkách pod podstatným vlivem (část položky)
                               VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
                               (část položky)
                               VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (část položky)    10.
G. Náklady vynaložené na prodané podíly            J. Prodané cenné papíry a podíly (část položky)          11.
V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku     součtová položka VII.2. (část položky), VII.3. (část položky)
                               a VI. (část položky)
V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku -   VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
   ovládaná nebo ovládající osoba              (část položky)                       
                               VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku     12.
                               (část položky)
V 2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního    VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
   majetku                            (část položky)
                               VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
                                   (část položky)
                               VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (část položky)    13.

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním    J. Prodané cenné papíry a podíly (část položky)
  majetkem                          K. Náklady z finančního majetku (část položky)          14.
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy              součtová položka X. a VII.2. (část položky)
VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo     X. Výnosové úroky (část položky)
   ovládající osoba                    VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů  15.
                               (část položky)
VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy         X. Výnosové úroky (část položky)
                               VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů  16.
                                   (část položky)
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti        M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
J. Nákladové úroky a podobné náklady             N. Nákladové úroky
J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo    N. Nákladové úroky (část položky)                 17.
   ovládající osoba
J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady        N. Nákladové úroky (část položky)                 18.
VII. Ostatní finanční výnosy                 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (část položky)    19.
                               VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
                               IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
                               XI. Ostatní finanční výnosy
                               XII. Převod finančních výnosů
                               XIII. Mimořádné výnosy (část položky)
K. Ostatní finanční náklady                  J. Prodané cenné papíry a podíly (část položky)          20.
                               K. Náklady z finančního majetku (část položky)
                               L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
                               O. Ostatní finanční náklady
                               P. Převod finančních nákladů
                               R. Mimořádné náklady (část položky)
* Finanční výsledek hospodaření (+/-)             * Finanční výsledek hospodaření
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)          **** Výsledek hospodaření před zdaněním
L. Daň z příjmů                        Q. Daň z příjmů za běžnou činnost
                               S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti
L.1. Daň z příjmů splatná                   Q.1. - Daň z příjmů za běžnou činnost splatná
                               S.1. - Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná
L.2. Daň z příjmů odložená (+/-)               Q.2. - Daň z příjmů za běžnou činnost odložená
                               S.2. - Daň z příjmů z mimořádné činnosti odložená
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)
M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)  T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)        *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. 
+ V. + VI. + VII.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky:
Stávající položky „+ Obchodní marže“ a „+ Přidaná hodnota“ nemají srovnatelné nové položky, nepřevádí se.
1. Podle § 22 vyhlášky se mění vykazování a účtování o změně stavu zásob vlastní činnosti. Pro srovnatelnost položek je nutno vykázat částku stávající výnosové položky „II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti“ s opačným znaménkem tak, aby stávající položka výnosů byla srovnatelná s novou položkou nákladů „B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)“. Stávající celkové výnosy se sníží (respektive zvýší) o změnu stavu zásob vlastní činnosti a zároveň se sníží (respektive zvýší) stávající celkové náklady; stávající výsledky hospodaření se nemění.
2. Podle § 23 vyhlášky se mění vykazování a účtování o aktivaci. Pro srovnatelnost položek je nutno vykázat částku stávající výnosové položky „II.3. Aktivace“ se znaménkem mínus tak, aby stávající položka výnosů byla srovnatelná s novou položkou nákladů „C. Aktivace (-)“. Stávající celkové výnosy se sníží o aktivaci a zároveň se sníží stávající celkové náklady; stávající výsledky hospodaření se nemění.
3. Nová položka „E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné“ obsahuje část stávající položky „G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období“, která se týká opravných položek k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku.
4. Nová položka „E.2. Úpravy hodnot zásob“ obsahuje část stávající položky „G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období“, která se týká opravných položek k zásobám.
5. Nová položka „E.3. Úpravy hodnot pohledávek“ obsahuje část stávající položky „G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období“, která se týká opravných položek k pohledávkám.
6. Nová položka „III.3. Jiné provozní výnosy“ obsahuje:
a) stávající položky „IV. Ostatní provozní výnosy“, „V. Převod provozních výnosů“ a
b) část stávající položky „XIII. Mimořádné výnosy“, která se týká mimořádných výnosů v provozní oblasti.
7. Nová položka „F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období“ obsahuje část stávající položky „G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období“, která není vykázána v nových položkách „E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné“, „E.2. Úpravy hodnot zásob“ a „E.3. Úpravy hodnot pohledávek“
8. Nová položka „F.5. Jiné provozní náklady“ obsahuje:
a) stávající položky „H. Ostatní provozní náklady“, „I. Převod provozních nákladů“ a
b) část stávající položky „R. Mimořádné náklady“, která se týká mimořádných nákladů v provozní oblasti.
9. Nová položka „IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba“ obsahuje:
a) část stávající položky „VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem“, která se týkají výnosů z podílů v ovládané nebo ovládající osobě, a
b) část stávající položky „VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů“, která se týká tržeb z prodeje akcií a podílů (dále jen „účasti“) v ovládané nebo ovládající osobě.
10. Nová položka „IV.2. Ostatní výnosy z podílů“ obsahuje:
a) část stávající položky „VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem“, která není vykázána v nové položce „IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba“,
b) část stávající položky „VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů“, která se týká výnosů z ostatních účastí, a
c) část stávající položky „VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů“, která se týká tržeb z prodeje účastí v účetní jednotce pod podstatným vlivem a prodeje ostatních účastí.
11. Nová položka „G. Náklady vynaložené na prodané podíly“ obsahuje část stávající položky „J. Prodané cenné papíry a podíly“, která se týká nákladů na prodané účasti.
12. Nová položka „V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba“ obsahuje:
a) část stávající položky „VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů“, která se týká výnosů z dlouhodobých cenných papírů ovládané nebo ovládající osoby, a které nejsou výnosovými úroky u dluhopisů vykázané v nové položce „VI.1.Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba“, a
b) část stávající položky „VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku“, která se týká tržeb z prodeje ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba.
13. Nová položka „V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku“ obsahuje:
a) část stávající položky „VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů“, která se týká výnosů z dlouhodobých cenných papírů, které nejsou vykázané v nové položce „IV.2. Ostatní výnosy z podílů“, a které nejsou výnosovými úroky u dluhopisů vykázané v nové položce „VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy“,
b) část stávající položky „VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku“, která není vykázána v nové položce „V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba“, a
c) část stávající položky „VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů“, která není vykázána v nových položkách „IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba“, „IV.2. Ostatní výnosy z podílů“ a není tržbou z prodeje krátkodobých cenných papírů vykázanou v nové položce „VII. Ostatní finanční výnosy“.
14. Nová položka „H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem“ obsahuje:
a) část stávající položky „J. Prodané cenné papíry a podíly“, která není vykázána v nové položce „G. Náklady vynaložené na prodané podíly“ a není nákladem na prodané krátkodobé cenné papíry vykázané v nové položce „K. Ostatní finanční náklady“, a
b) část stávající položky „K. Náklady z finančního majetku“ týkající se nákladů na ostatní dlouhodobý finanční majetek.
15. Nová položka „VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba“ obsahuje:
a) část stávající položky „X. Výnosové úroky“, která se týká výnosových úroků od ovládané nebo ovládající osoby, a
b) část stávající položky „VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů“, která se týká výnosových úroků u dluhopisů ovládané nebo ovládající osoby.
16. Nová položka „VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy“ obsahuje:
a) část stávající položky „X. Výnosové úroky“, která není vykázána v nové položce „VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba“, a
b) část stávající položky „VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů“, která není vykázána v nových položkách „IV.2. Ostatní výnosy z podílů“ a „VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba“.
17. Nová položka „J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba“ obsahuje část stávající položky „N. Nákladové úroky“, která se týká nákladových úroků ovládané nebo ovládající osoby.
18. Nová položka „J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady“ obsahuje část stávající položky „N. Nákladové úroky“, která není vykázána v nové položce „J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba“.
19. Nová položka „VII. Ostatní finanční výnosy“ obsahuje:
a) část stávající položky „VI. Tržby z prodeje cenných papírů“, která se týká tržeb z prodeje krátkodobých cenných papírů a podílů,
b) stávající položku „VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku“,
c) stávající položku „IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů“,
d) stávající položku „XI. Ostatní finanční výnosy“,
e) stávající položku „XII. Převod finančních výnosů“ a
f) část stávající položky „XIII. Mimořádné výnosy“, která není vykázána v nové položce „III.3. Jiné provozní výnosy“.
20. Nová položka „K. Ostatní finanční náklady“ obsahuje:
a) část stávající položky „J. Prodané cenné papíry a podíly“, která se týká nákladů na prodané krátkodobé cenné papíry,
b) část stávající položky „K. Náklady z finančního majetku“, která není vykázána v nové položce „H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem“,
c) stávající položku „L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů“,
d) stávající položku „O. Ostatní finanční náklady“,
e) stávající položku „P. Převod finančních nákladů“ a
f) část stávající položky „R. Mimořádné náklady“, která není vykázána v nové položce „F.5. Jiné provozní náklady“.
 
3.3.2. Výkaz zisku a ztráty - účelové členění
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nové položky k 1. lednu 2016                 Stávající položky k 31. prosinci 2015               V
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb          I. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb
A. Náklady prodeje (včetně úprav hodnot)           A. Náklady prodeje
* Hrubý zisk nebo ztráta                   * Hrubý zisk nebo ztráta
B. Odbytové náklady (včetně úprav hodnot)           B. Odbytové náklady
C. Správní náklady (včetně úprav hodnot)           C. Správní režie
II. Ostatní provozní výnosy                  II. Jiné provozní výnosy
                               X. Mimořádné výnosy (část položky)                 1.
D. Ostatní provozní náklady                  D. Jiné provozní náklady
                               M. Mimořádné náklady (část položky)                2.
* Provozní výsledek hospodaření (+/-)             * Provozní výsledek hospodaření
III. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly    součtová položka IV.1., IV.2. (část položky) a III. (část položky)
III.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba    IV.1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních      3.
                               jednotkách pod podstatným vlivem (část položky)
                               III. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (část položky)

III.2. Ostatní výnosy z podílů                IV.1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních      4.
                                  jednotkách pod podstatným vlivem (část položky)
                               IV.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
                                  (část položky)
                               III. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (část položky)
E. Náklady vynaložené na prodané podíly            E. Prodané cenné papíry a podíly (část položky)          5.
IV. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku    součtová položka IV.2. (část položky), IV.3. a III. (část položky)
IV.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku -  IV.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů   6.
   ovládaná nebo ovládající osoba                (část položky)
                               IV.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (část
                                  položky)
IV.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního   IV.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
   majetku                            (část položky)
                               IV.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (část
                                  položky)
                               III. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (část položky)    7.
F. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním    E. Prodané cenné papíry a podíly (část položky)
  majetkem                          F. Náklady z finančního majetku (část položky)           8.
V. Výnosové úroky a podobné výnosy              součtová položka VII. a IV.2. (část položky)
V.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo     VII. Výnosové úroky (část položky)                 9.
   ovládající osoba                     IV.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
                                  (část položky)
V.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy         VII. Výnosové úroky (část položky)
                               IV.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů   10.
                                  (část položky)
G. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti        H. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
H. Nákladové úroky a podobné náklady             I. Nákladové úroky
H.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo    I. Nákladové úroky (část položky)                 11.
   ovládající osoba
H.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady        I. Nákladové úroky (část položky)                 12.
VI. Ostatní finanční výnosy                  III. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (část položky)
                               V. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
                               VI. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
                               VIII. Ostatní finanční výnosy
                               IX. Převod finančních výnosů
                               X. Mimořádné výnosy (část položky)                13.
I. Ostatní finanční náklady                  E. Prodané cenné papíry a podíly (část položky)
                               F. Náklady z finančního majetku (část položky)
                               G. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
                               J. Ostatní finanční náklady
                               K. Převod finančních nákladů
                               M. Mimořádné náklady (část položky)                14.
* Finanční výsledek hospodaření (+/-)             * Finanční výsledek hospodaření
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)          **** Výsledek hospodaření před zdaněním
J. Daň z příjmů                        L. Daň z příjmů za běžnou činnost
                               N. Daň z příjmů z mimořádné činnosti
J.1. Daň z příjmů splatná                   L.1. - Daň z příjmů za běžnou činnost splatná
                               N.1. - Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná
J.2. Daň z příjmů odložená (+/-)               L.2. - Daň z příjmů za běžnou činnost odložená
                               N.2. - Daň z příjmů z mimořádné činnosti odložená
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)
K. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)  O. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)        *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. 
+ V. + VI.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky:
1. Nová položka „II. Ostatní provozní výnosy“ obsahuje:
a) stávající položku „II. Jiné provozní výnosy“ a
b) část stávající položky „X. Mimořádné výnosy“, která se týká provozních výnosů.
2. Nová položka „D. Ostatní provozní náklady“ obsahuje:
a) stávající položku „D. Jiné provozní náklady“ a
b) část stávající položky „M. Mimořádné náklady“, která se týká provozních nákladů.
3. Nová položka „III.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba“ obsahuje:
a) část stávající položky „IV.1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem“, která se týkají výnosů z podílů v ovládané nebo ovládající osobě, a
b) část stávající položky „III. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů“, která se týká tržeb z prodeje akcií a podílů (dále jen „účasti“) v ovládané nebo ovládající osobě.
4. Nová položka „III.2. Ostatní výnosy z podílů“ obsahuje:
a) část stávající položky „IV.1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem“, která není vykázána v nové položce „III.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba“,
b) část stávající položky „IV.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů“, která se týká výnosů z ostatních účastí, a
c) část stávající položky „III. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů“, která se týká tržeb z prodeje účastí v účetní jednotce pod podstatným vlivem a prodeje ostatních účastí.
5. Nová položka „E. Náklady vynaložené na prodané podíly“ obsahuje část stávající položky „E. Prodané cenné papíry a podíly“, která se týká nákladů na prodané účasti.
6. Nová položka „IV.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba“ obsahuje:
a) část stávající položky „IV.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů“, která se týká výnosů z dlouhodobých cenných papírů ovládané nebo ovládající osoby, a které nejsou výnosovými úroky u dluhopisů vykázané v nové položce „V.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba“, a
b) část stávající položky „IV.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku“, která se týká tržeb z prodeje ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba.
7. Nová položka „IV.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku“ obsahuje:
a) část stávající položky „IV.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů“, která se týká výnosů z dlouhodobých cenných papírů, které nejsou vykázané v nových položkách „III.2. Ostatní výnosy z podílů“ a „IV.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba“, a které nejsou výnosovými úroky u dluhopisů vykázané v nové položce „V. Výnosové úroky a podobné výnosy“,
b) část stávající položky „IV.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku“, která není vykázána v nové položce „IV.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba“, a
c) část stávající položky „III. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů“, která není vykázána v nových položkách „III.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba“, „III.2. Ostatní výnosy z podílů“ a není tržbou z prodeje krátkodobých cenných papírů vykázanou v nové položce „VI. Ostatní finanční výnosy“.
8. Nová položka „F. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem“ obsahuje:
a) část stávající položky „E. Prodané cenné papíry a podíly“, která není vykázána v nové položce „E. Náklady vynaložené na prodané podíly“ a není nákladem na prodané krátkodobé cenné papíry vykázaným v nové položce „I. Ostatní finanční náklady, a
b) část stávající položky „F. Náklady z finančního majetku“ týkající se nákladů na ostatní dlouhodobý finanční majetek.
9. Nová položka „V.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba“ obsahuje:
a) část stávající položky „VII. Výnosové úroky“, která se týká výnosových úroků od ovládané nebo ovládající osoby, a
b) část stávající položky „IV.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů“, která se týká výnosových úroků u dluhopisů ovládané nebo ovládající osoby.
10. Nová položka „V.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy“ obsahuje:
a) část stávající položky „VII. Výnosové úroky“, která není vykázána v nové položce „V.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba“, a
b) část stávající položky „IV.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů“, která není vykázána v nových položkách „III.2. Ostatní výnosy z podílů“, „IV.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba“, „IV.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku“ a „V.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba“.
11. Nová položka „H.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba“ obsahuje část stávající položky „I. Nákladové úroky“, která se týká nákladových úroků ovládané nebo ovládající osoby.
12. Nová položka „H.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady“ obsahuje část stávající položky „I. Nákladové úroky“, která není vykázána v nové položce „H.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba“.
13. Nová položka „VI. Ostatní finanční výnosy“ obsahuje:
a) část stávající položky „III. Tržby z prodeje cenných papírů“, která se týká tržeb z prodeje krátkodobých cenných papírů a podílů,
b) stávající položku „V. Výnosy z krátkodobého finančního majetku“,
c) stávající položku „VI. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů“,
d) stávající položku „VIII. Ostatní finanční výnosy“,
e) stávající položku „IX. Převod finančních výnosů“ a
f) část stávající položky „X. Mimořádné výnosy“, která není vykázána v nové položce „II. Ostatní provozní výnosy“.
14. Nová položka „I. Ostatní finanční náklady“ obsahuje:
a) část stávající položky „E. Prodané cenné papíry a podíly“, která není vykázána v nových položkách „E. Náklady vynaložené na prodané podíly“ a „F. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem“.
b) část stávající položky „F. Náklady z finančního majetku“, která není vykázána v nové položce „F. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem“,
c) stávající položku „G. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů“,
d) stávající položku „J. Ostatní finanční náklady“,
e) stávající položku „K. Převod finančních nákladů“ a
f) část stávající položky „M. Mimořádné náklady“, která není vykázána v nové položce „D. Ostatní provozní náklady“.
4. Tento standard se zrušuje k 31. prosinci 2016.“.
Ing. Martin Šabo, v. r.
zástupce ředitele odboru 28 - Účetnictví